Piotr M. abuz. Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr M. abuz. Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców"

Transkrypt

1 Piotr M. abuz Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców

2 Abstrakt. Od blisko 50 lat tj. od dnia przeprowadzenia pierwszego eksperymentu o pod u komercyjnym, temat oddzia ywania bod ców podprogowych budzi wiele kontrowersji, jest cz sto demonizowany, obrasta mitami i niezrozumieniem. W szczególno ci ma to miejsce w kontek cie praktycznych zastosowa bod ców podprogowych komercyjnych (na przyk ad w marketingu i reklamie). Przeprowadzone badanie mia o na celu sprawdzenie czy i w jakim zakresie mo liwe jest wp ywanie za pomoc bod ców podprogowych na postaw, zachowania oraz decyzje (i ich trwa w czasie) podejmowane przez ytkowników internetu. Eksperyment ten, by nie tylko prób potwierdzenia zwi zku bodziec podprogowy zmiana zachowania, ale tak e prób zmierzenia si y i trwa ci w czasie takiego zwi zku. Badacz za, i zwi zek ten istnieje oraz, e jest on wzgl dnie trwa y. Badanie przeprowadzono na grupie 967 u ytkowników internetu podzielonych losowo na trzy grupy (jedna kontrolna oraz dwie eksperymentalne), których zadaniem by o wype nienie niezwykle nu cej i uci liwej ankiety internetowej. Uzyskane wyniki nie potwierdzi y hipotezy badawczej (istotno statystyczna p=0,592) bod ce podprogowe emitowane na stronach internetowych nie wp yn y na zachowania osób bior cych udzia w badaniu. 2

3 Wst p teoretyczny. Celem badania jest odpowied na pytanie: czy i je li tak to w jakim stopniu bod ce podprogowe ukryte w przekazie reklamowym na stronach serwisów internetowych mog yby mie wp yw na decyzje dokonywane przez adresatów przekazu. Pierwszym znanym badaniem dotycz cym oddzia ywania bod ców podprogowych by o badanie przeprowadzone jesieni 1957 roku, kiedy to widzowie jednego z kin w Fort Lee obejrzeli film z wmontowanymi klatkami filmowymi zawieraj cymi komunikaty maj ce sk oni widzów do wzmo onego zakupu popcornu i coca coli. Klatki filmowe z przekazem reklamowym miga y zbyt szybko, aby mo na je by o dostrzec a jednak jak wówczas twierdzili autorzy eksperymentu zanotowano 50% wzrost sprzeda y w ten sposób reklamowanych produktów (Zimbardo, Leippe 2004). Chocia po latach okaza o si, i informacje na temat wyników tego eksperymentu by y nieprawdziwe (Weir, 1984) to jednak to w nie badanie sta o si kamieniem milowym w szczególno ci, je li chodzi o reakcje spo eczne na przekaz podprogowy. Zanim jeszcze przeprowadzono jakiekolwiek inne badania w USA wprowadzono zakaz stosowania przekazów podprogowych w reklamie. Kolejne lata przynios y szereg rzetelnych bada, w których badacze starali si odpowiedzie na pytanie czy przekaz podprogowy mo e mie wp yw na postaw nie wiadomych niczego odbiorców tego przekazu. Jednym z pierwszych i najwa niejszych bada w tym zakresie by eksperyment w trakcie, którego uczestnikom eksperymentu prezentowano przez milisekund obiekty b ce bod cami (nieregularne o miok ty). By to czas zbyt krótki, aby mo na by o bodziec zauwa (Kunst Wilson i Zajonc, 1980). W dalszej cz ci eksperymentu te miok ty prezentowano ponownie. Tym razem przez czas wystarczaj cy, aby je zauwa (1 s.). W trakcie tej ekspozycji prezentowano tak e o miok ty, których wcze nie nie prezentowana w sposób podprogowy. Uczestnikom badania zadano pytanie, który z prezentowanych wielok tów podoba im si bardziej. Okaza o si, ze prezentowane wcze niej o miok ty podoba y si bardziej ni te, które nie by y 3

4 prezentowane podprogowo (Zimbardo i Leippe, 2004). Zajonc nazywa to zjawisko paradygmatem torowania (priming) a opisywane bod ce bod cami toruj cymi (za: Doli ski, 2003). Wyników powy szego eksperymentu nie mo na uogólnia na sytuacje komercyjno reklamowe z dwóch powodów. Po pierwsze bod ce podprogowe w tym eksperymencie by y izolowane a wi c podawane w rodowisku skrajnie odmiennym od rodowiska, w którym podawana jest typowa reklama np. wizualna gdzie widz bombardowany jest z onymi tre ciami audiowizualnymi. Po drugie jedynym, co udowodni y to fakt, e w wyników ich oddzia ywania jedyne, co nast pi o, to pojawienie si u osób badanych sympatii do tych w nie bod ców. Nie mo na te pomija faktu, i eksperyment bada zachowania jego uczestników bezpo rednio po jego zako czeniu. W typowej sytuacji reklamy audiowizualnej chodzi natomiast o wzgl dnie trwa e zmiany postaw a wi c sytuacje, w których zawarto ew. bod ca podprogowego programuje umys odbiorcy na okre lone zachowania w chwili ponownego pojawienia si tego bod ca np. decyzja o wyborze proszku do prania konkretnej marki, której nazwa/logo prezentowana by aby podprogowo. Takich sytuacji wy ej opisany eksperyment nie uwzgl dnia. (Zimbardo i Leippe, 2004). A wi c czy mo na powiedzie, e przekazy podprogowe mog mie wzgl dnie trwa y wp yw na nasza postawy i czy przekaz podprogowy oddzia uje skutecznie, je li podawany jest w formie koktajlu z innym, wiadomie percepowanym przekazem? Na to pytanie odpowiedziano w szeregu bada. Wszystkie one potwierdzi y fakt, e bod ce podprogowe oddzia uj na nas tak e wówczas, gdy podawane s równolegle z innymi bod cami, które anga uj nasze zasoby uwagi. W jednym z takich bada uczestnikom prezentowano w sposób podprogowy s owa o adunku emocjonalny równolegle z maskuj cym bod cem odbieranym przez uczestników badania w sposób wiadomy (Greenwald, Klinger, Liu, 1989). Wyniki udowodni y, e przekaz podprogowy prezentowany cznie z silniejszymi przekazem analizowanym wiadomie ma istotny wp yw na odbiorców przekazu. S one bod cami toruj cymi atwiaj cymi powstawanie okre lonych emocji w chwili pó niejszego kontaktu 4

5 osoby poddanej oddzia ywaniu przekazu podprogowego z tym lub podobnym bod cem. To jednak ci gle ma o, aby mo na by o powy sze wyniki wykorzysta w jakikolwiek sensowny sposób przy tworzeniu skutecznie dzia aj cych przekazów reklamowych zawieraj cych bod ce podprogowe. To, czego brakuje, to ostatecznych i mocnych dowodów na to, e takie bod ce mog spowodowa wzgl dnie trwa zmian zachowania ich odbiorców. Co prawda zosta o przeprowadzone badanie w trakcie którego uczestnicy wykonuj c kilka zada warto ciuj cych cz ciej zgadzali si publicznie z podstawionym uczestnikiem bada, którego twarz by a im wcze niej prezentowana w sposób podprogowy ni z uczestnikiem, którego twarz nie by a prezentowana podprogowo ale efekt ten by zbyt s aby aby wyci ga zbyt daleko id ce wnioski. Potwierdzi jedynie, e prawdopodobnie daje si zaobserwowa pewien zwi zek mi dzy zachowaniem polegaj cym na wykonywaniu prostych czynno ci a stanem emocjonalnym b cym wynikiem oddzia ywania bod ców podprogowych (Bornstein, 1987). Badanie, które zosta o przeprowadzone mia o na celu wyra ne wykazanie, i taki zwi zek rzeczywi cie istnieje i po raz kolejny potwierdzi fakt, i maj one tak e wp yw na ogólne reakcje adresatów bod ców podprogowych. Po raz kolejny bowiem kilka bada wykaza o, e bod ce podprogowe mog wp ywa na oceny innych bod ców (Bargh i Petromonaco, 1982). Badanie, w którym za pomoc tachystoskopu (urz dzenia s cego do badania pami ci, uwagi, spostrzegawczo ci itp., z mo liwo ci kontrolowania reakcji badanych osób na bardzo szybko zmieniaj ce si obrazy, symbole, s owa. ), prezentowano parami s owa nacechowane emocjonalnie (w jednej grupie pozytywnie w drugiej negatywnie) po lewej lub prawej stronie punktu ostro ci przez czas na tyle krótki, aby niemo liwe by o wykrycie ich znacze, wykaza o e mia y one wp yw na ocen bod ców prezentowanych pó niej tj. ocen zachowa innych ludzi. Grupa uczestników badania, w której pary s ów nacechowane by y emocjami pozytywnymi: szczero, prawo ocenia a zachowania innych osób w sposób nacechowany pozytywnie, druga grupa za, której prezentowana w sposób podprogowy pary s owa nacechowane emocjami negatywnymi np.: z, arogancja, wrogo te same zachowania innych osób ocenia y negatywnie (Erdley i D Agostino, 1988). 5

6 Podobny efekt uzyskano w badaniu gdzie s owa odnosi y si nie do cech a do stereotypów oddawanych przez epitety: czarnuch, czarni ; miejsca: Afryka, getto, czy cechy: atletyczni, biedni, itd. (Devine, 1989). Bia ym uczestnikom podawano te s owa w formie bod ców podprogowych toruj cych. Okaza o si, ze uczestnicy, który otrzymali podprogowo du dawk stereotypów oceniali czarnego czyzn jako bardziej wrogiego ni ci biali, którzy otrzymali mniejsz dawk stereotypów lub nie otrzymali jej wcale. Oba powy sze badania wskazuj jak boki wp yw na s dy mog mie przekazy podprogowe. Z punktu widzenia przekazów reklamowych powy sze badania dawa y wi c pewne przes anki (które sprawdzane by y w badaniu) do stwierdzenia, i mo liwe jest stworzenie takiego przekazu reklamowego na stronach internetowych zawieraj cego bod ce podprogowe, który b dzie mia y wp yw na postaw i zachowania jego odbiorców. Metoda. Zmienne Zmienna zale na podatno na dzia anie bod ca podprogowego (wyst powanie lub nie oraz si bod ca). Zmienna niezale na bodziec podprogowy emitowany na stronach www. Zmienne zak ócaj ce b dy emisji bod ców toruj cych wynikaj ce z przyczyn technicznych (np. cza internetowe o zbyt ma ej pr dko ci, dne dzia anie skryptów wy wietlaj cych animacje wynikaj ce ze zbyt ubogiej konfiguracji komputera osoby bior cej udzia w badaniu). Pytanie badawcze Czy i w jakim stopniu emisja bod ców podprogowych wp ywa na zachowania osób podlegaj cych dzia aniu tych bod ców? 6

7 Hipotezy Hipoteza badawcza: rednie ilo ci zdobytych punktów w poszczególnych grupach (ilo wype nionych stron ankiety) s ró ne i ró nice te s istotne statystycznie. Osoby badane. Przebadano 967 losowych internautów zaproszeni do badania za po rednictwem og osze na stronach serwisów internetowych i bezp atnych newsletterów. Poniewa p i wiek nie ma znaczenia dla wyników badanie nie stosuje si adnego podzia u w tym wzgl dzie. Ka dy z uczestników badania b dzie bra w nim udzia on line Badanych podzielono losowo na trzy grupy (kontroln oraz dwie eksperymentalne). Materia y. Badanie zosta o przeprowadzone na stronach specjalnego w tym celu stworzonego serwisu internetowego znajduj cego si pod adresem W chwili wchodzenia na strony serwisu potencjalny uczestnik badania by losowo przydzielany do grupy kontrolnej lub do jednej z dwóch grup eksperymentalnych. Nast pnie w zale no ci od przydzia u kierowany by na odpowiedni wersj serwisu. Ka da z wersji sk ada a si z trzech cz ci tj.: Cz I to cz wprowadzaj ca (jednakowa dla ka dej z grup uczestników), z której uczestnik dowiaduje si o mo liwo ci otrzymania fragmentu szkolenia Hipnotyczny Marketing. W cz ci tej zach cany by tak e do wzi cia udzia u w pewnym badaniu dot. preferencji, jakie przejawiaj konsumenci w podejmowaniu decyzji dot. zakupów ró nych produktów i us ug (podany cel badania jest celem maskuj cym). 7

8 Tekst cz ci pierwszej: W jaki sposób bezp atnie otrzyma pierwsz cz warsztatu "Hipnotyczny Marketing" w formie pliku mp3?? Dzi kuje za skorzystanie z zaproszenia. Zanim przejdziesz dalej, aby otrzyma ca kiem bezp atnie obiecany fragment warsztatu w formie pliku mp3 to chcia bym aby wiedzia /wiedzia a, e przechodz c na nast pn stron (klikaj c na button "TAK! Zgadzam si ") we miesz tym samym wirtualny udzia w pewnym niezwykle ciekawym eksperymencie realizowanym przez studenta Wy szej Szko y Psychologii Spo ecznej a dotycz cym preferencji, jakimi kierujemy si przy podejmowaniu decyzji dotycz cych kupowania ró nych produktów lub us ug. Je li nie chcesz bra w nim udzia u po prostu opu t stron. Je li uwa asz, e jednak warto kliknij w przycisk poni ej. Cz II to cz, w której uczestnik badania kierowany by (zgodnie z losowanie dokonanym w chwili wchodzenia na strony serwisu) na jedn z trzech wersji strony: dla grupy kontrolnej, dla grupy eksperymentalnej I lub dla grupy eksperymentalnej II. We wszystkich trzech przypadkach jawny tekst, który widzia uczestnik na stronie internetowej jest tekstem perswazyjnym zach caj cym go do wzi cia udzia u w dalszej cz ci badania. Tekst w cz ci II badania: Skoro tutaj jeste to znaczy, e interesuje Ci skuteczna perswazja i wywieranie wp ywu w tekstach reklamowych (w e mailach, na stronach www, w og oszeniach i ofertach handlowych). Dobrze trafi! Juz za chwil b dziesz móg pobra fragment warsztatu "Hipnotyczny Marketing" w formie pliku mp3. Zanim jednak podam informacj, dzi ki której ci gniesz plik to mam do Ciebie pro. Oto ona: poniewa zajmujemy si kwestiami dotycz cymi preferencji jakimi ludzie kieruj si dokonuj c zakupów w internecie chcia bym Ci prosi aby wzi /wzi a udzia w eksperymencieankiecie dotycz cej tych preferencji. Twoim zadaniem b dzie wybranie tych preferencji, którymi Twoim zdaniem kieruj si inni decyduj c si na zakup okre lonego towaru lub us ugi (jak widzisz w ankiecie nie b dziesz ujawnia jakichkolwiek informacji, które dotycz Ciebie). Poniewa ufam Ci i g boko wierz w to, e spe nisz moj pro oto ju teraz obiecany prezent dla Ciebie: aby otrzyma informacje w jaki sposób ci gn e booka wy lij pusty e mail na adres: Po chwili otrzymasz e mail z linkiem do pliku i kilkoma ciekawymi informacjami na temat reklamy podprogowej. Mamy nadziej i gor co Ci o to prosz aby wzi udzia w naszym eksperymencie i wyrazi /wyrazi a zgod na udzia w ankiecie. 8

9 W wersjach dla grup eksperymentalnych na stronach emitowany by albo wspomagaj cy bodziec podprogowy (s owo TAK oraz u miechni ta emotikona) albo tez podprogowy bodziec hamuj cy (s owo NIE oraz smutna emotikona) wyra enie zgody na dalszy udzia w badaniu. Cz III to cz, któr stanowi o kilkana cie kolejnych stron www z fikcyjn ankiet dotycz preferencji konsumentów. Ankieta zbudowana by a w taki sposób, aby jej wype nianie by o m cz ce i nu ce. Dla uczestników z grupy kontrolnej w ca ym badaniu wy wietlane by y strony niezawieraj ce bod ców podprogowych. Dla uczestników z grup eksperymentalnych ka da ze stron w tej cz ci zawiera a bodziec podprogowy ( wspomagaj cy lub hamuj cy w zale no ci od przyporz dkowania do grupy). Do pomiaru zmiennej zale nej u ywany by system statystyk oferowanych przez wyspecjalizowany serwis znajduj c si pod adresem: Pomiar obejmowa ilo stron serwisu, które odwiedzi ka dy unikalny uczestnik badania (za ka stron badany otrzymywa jeden punkt). Im wi ksza liczba stron tym wi ksza si a oddzia ywania wspomagaj cego bod ca podprogowego, im mniejsza liczba odwiedzonych stron tym wi ksza si a oddzia ywania bod ca hamuj cego (porównanie odbywa si b dzie wzgl dem ilo ci stron odwiedzanych przez uczestników badania z grupy kontrolnej). 9

10 Procedura. Rys.1. Schemat procedury badania. Potencjalny uczestnik badania po wej ciu na pierwsz stron serwisu internetowego na stronach, którego obywa si badanie informowany by o mo liwo ci otrzymania darmowego fragmentu szkolenia a tak e o tym, i wej cie 10

11 na kolejne strony serwisu oznacza zgod na wzi cie udzia u w badaniu. Na tej samej stronie podawany by tak e fikcyjny, maskuj cy cel badania. Po wyra eniu zgody (i klikni ciu w odpowiedni przycisk) uczestnik badania przenoszony by w sposób losowy (tu nast powa o przyporz dkowanie do grupy kontrolnej oraz do grup eksperymentalnych) na kolejn stron serwisu. Uczestnicy przyporz dkowani do grupy kontrolnej trafiali na stron, na której brak by o bod ców podprogowych, uczestnicy grup eksperymentalnych na stron, na której emitowane by y (odpowiednie dla ka dej grupy) bod ce podprogowe. Dla wszystkich grup strona zawiera a te same informacje tj. wskazówki dotycz ce procedury pobrania darmowego fragmentu szkolenia oraz pro o udzia w eksperymencie polegaj cym na wype nieniu ankiety dot. preferencji konsumenckich (cel maskuj cy). Po wyra eniu zgody na wype nienie ankiety (a tym samym na dalszy udzia w badaniu) uczestnik przenoszony by na strony z fikcyjn ankiet (ca y czas w ramach tej samej grupy kontrolnej lub eksperymentalnych). Kolejne strony z ankiet w zale no ci od tego, dla jakiej grupy s przeznaczone zawiera y lub te nie bod ce podprogowe. Po zako czeniu wype niania wszystkich cz ci ankiety lub te w chwili wcze niejszego opuszczenia stron serwisu uczestnikowi wy wietlana by a strona z wyja nieniem w ciwego celu badania i jego opisem. 11

12 Wyniki badania. W badaniu mierzona by a ilo stron ankiety, jakie zosta y wype nione przez ka dego uczestnika badania w poszczególnych grupach. Za ka wype nion stron uczestnik badania otrzymywa jeden punkt. Uzyskane w ten sposób wyniki (zale no ci mi dzy zmiennymi) opracowane zosta y przy pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji (procedura ANOVA, pakiet SPSS). Wykres 1. Warto ci rednich liczb wype nionych stron ankiety w poszczególnych grupach Na wykresie 1 przedstawiono wyniki w: grupie kontrolnej rednia liczba wype nionych stron ankiety: 15,8 (brak emisji bod ców podprogowych), I grupie eksperymentalnej hamulec rednia liczba wype nionych stron ankiety: 16,3 (emisja zniech caj cego bod ca podprogowego) 12

13 II grupie eksperymentalnej zach ta rednia liczba wype nionych stron ankiety:: 16,2 (emisja zach caj cego bod ca podprogowego). Obserwowane ró nice s minimalne a warto ci statystki F przedstawiaj si nast puj co: F(2,964)=0,525; p=0.592 (brak istotno ci statystycznej). Dyskusja wyników. Minimalne ró nice w redniej ilo ci stron w poszczególnych grupach ju na wst pie dawa y przes anki do wyci gni cia wniosku o mo liwo ci odrzucenia hipotezy badawczej. Uzyskane warto ci statystyki F (brak istotno ci na poziomie 0,05) jednoznacznie wskazuj, e rednie ilo ci zdobytych punktów w poszczególnych grupach s takie same. Tym samym hipotez zak adaj istnienie wp ywu bod ców podprogowych na zachowania osób, które podlegaj takim bod com nale y odrzuci. Przeprowadzone badanie wykluczy o mo liwo oddzia ywania podprogowego poprzez emisje bod ców toruj cych na u ytkowników Internetu. Wykluczenie to, bior c po uwag prostot zastosowanych bod ców (m.in. ideogramy u miechni tej lub zasmuconej twarzy) w porównaniu z bod cami stosowanymi np. w eksperymencie przeprowadzonym w trakcie opisywanego ju seansu filmowego w Fort Lee, jest mocn przes ank do poddania w w tpliwo tezy o mo liwo ci wp ywania skomplikowanych bod ców podprogowych na zachowania osób poddawanych dzia aniu takich bod ców. Zastosowanie w badaniu obok ideogramów prostych znaczeniowo i graficznie s ów TAK lub NIE utwierdza nas jeszcze w tych w tpliwo ciach. Z kolei porównywalno pod wzgl dem z ono ci zastosowanych ideogramów z wielok tami stosowanymi w opisywanych w tym raporcie badaniach nad bod cami toruj cymi, sk ania ku wnioskowaniu, i granic oddzia ywania przekazu podprogowego jest li i jedynie pewien wp yw na postaw i procesy poznawcze. A i to w ograniczonym czasie i zakresie. 13

14 Reasumuj c: uzyskane wyniki, przede wszystkim. ze wzgl du na brak replikacji badania, nie przes dzaj jednoznacznie o niemo no ci stosowania bod ców podprogowych we wp ywaniu na zachowania ludzi im podlegaj cych. Daj jednak uzasadnione powody, aby w takie oddzia ywanie w tpi. 14

15 Bibliografia Bargh, J.A., Pietromonaco, P. (1963). Automatic information processing and social perception: The influence of trait information presented outside of conscious awareness on impression formation. Journal of Personality and Social Psychology 63, Bornstein, R.F., Leone, D.R., Galley D.J. (1987). The generalizability of subliminal mere exposure effects: Influence of stimuli perceived without awareness on social behavior. Journal of Personality and Social Psychology 53, Devine, P.G.(1989), Stereotypes and predjudice: Their automatic and controlled components Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5 18 Doli ski, D. (2003). Emocje, poznanie i zachowanie. W Strelau, J. (red.), Psychologia podr cznik akademicki t Erdley, C.A., D`Agostino, P.R. (1988). Cognitive and affective components of automatic priming effects. Journal of Personality and Social Psychology, 54, Greenwald, A.G., Klinger, M.R., Liu, T.J. (1989). Unconscious processing of dichoptically masked words. Memory & Cognition, 17, Kunst Wilson, W.R. (1980). Zajonc, R.B., Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized. Science, 207, Weir, W. (1984). Another look at subliminal facts, Advertising Age, 46. Zimbardo, P.G., Leippe M.R. (2004). Psychologia Zmiany postaw i wp ywu spo ecznego, Pozna : Zysk i S ka Wydawnictwo. 15

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych

Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 202 213 ISSN 1896-1800 Pomiar zjawiska infrahumanizacji obcych poprzez atrybucj s ów typowo ludzkich i typowo zwierz cych Tomasz Baran Wydzia Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1

Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 Psychologia 2010 tom 5 1 (13) 71 95 Spo eczna Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego 1 ISSN 1896-1800 Katarzyna Szczucka Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO

WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO UWAGI WST PNE Wspó czesne przedsi biorstwa coraz cz

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy

Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy Problemy Zarz dzania, vol. 12, nr 1 (45): 175 190 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.45.11 Cechy osobowo ci jako predyktor motywacji i efektywno ci dzia a przedsi biorcy Nades

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo