Piotr M. abuz. Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr M. abuz. Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców"

Transkrypt

1 Piotr M. abuz Wp yw bod ców podprogowych zawartych w internetowym przekazie reklamowym na zachowania jego odbiorców

2 Abstrakt. Od blisko 50 lat tj. od dnia przeprowadzenia pierwszego eksperymentu o pod u komercyjnym, temat oddzia ywania bod ców podprogowych budzi wiele kontrowersji, jest cz sto demonizowany, obrasta mitami i niezrozumieniem. W szczególno ci ma to miejsce w kontek cie praktycznych zastosowa bod ców podprogowych komercyjnych (na przyk ad w marketingu i reklamie). Przeprowadzone badanie mia o na celu sprawdzenie czy i w jakim zakresie mo liwe jest wp ywanie za pomoc bod ców podprogowych na postaw, zachowania oraz decyzje (i ich trwa w czasie) podejmowane przez ytkowników internetu. Eksperyment ten, by nie tylko prób potwierdzenia zwi zku bodziec podprogowy zmiana zachowania, ale tak e prób zmierzenia si y i trwa ci w czasie takiego zwi zku. Badacz za, i zwi zek ten istnieje oraz, e jest on wzgl dnie trwa y. Badanie przeprowadzono na grupie 967 u ytkowników internetu podzielonych losowo na trzy grupy (jedna kontrolna oraz dwie eksperymentalne), których zadaniem by o wype nienie niezwykle nu cej i uci liwej ankiety internetowej. Uzyskane wyniki nie potwierdzi y hipotezy badawczej (istotno statystyczna p=0,592) bod ce podprogowe emitowane na stronach internetowych nie wp yn y na zachowania osób bior cych udzia w badaniu. 2

3 Wst p teoretyczny. Celem badania jest odpowied na pytanie: czy i je li tak to w jakim stopniu bod ce podprogowe ukryte w przekazie reklamowym na stronach serwisów internetowych mog yby mie wp yw na decyzje dokonywane przez adresatów przekazu. Pierwszym znanym badaniem dotycz cym oddzia ywania bod ców podprogowych by o badanie przeprowadzone jesieni 1957 roku, kiedy to widzowie jednego z kin w Fort Lee obejrzeli film z wmontowanymi klatkami filmowymi zawieraj cymi komunikaty maj ce sk oni widzów do wzmo onego zakupu popcornu i coca coli. Klatki filmowe z przekazem reklamowym miga y zbyt szybko, aby mo na je by o dostrzec a jednak jak wówczas twierdzili autorzy eksperymentu zanotowano 50% wzrost sprzeda y w ten sposób reklamowanych produktów (Zimbardo, Leippe 2004). Chocia po latach okaza o si, i informacje na temat wyników tego eksperymentu by y nieprawdziwe (Weir, 1984) to jednak to w nie badanie sta o si kamieniem milowym w szczególno ci, je li chodzi o reakcje spo eczne na przekaz podprogowy. Zanim jeszcze przeprowadzono jakiekolwiek inne badania w USA wprowadzono zakaz stosowania przekazów podprogowych w reklamie. Kolejne lata przynios y szereg rzetelnych bada, w których badacze starali si odpowiedzie na pytanie czy przekaz podprogowy mo e mie wp yw na postaw nie wiadomych niczego odbiorców tego przekazu. Jednym z pierwszych i najwa niejszych bada w tym zakresie by eksperyment w trakcie, którego uczestnikom eksperymentu prezentowano przez milisekund obiekty b ce bod cami (nieregularne o miok ty). By to czas zbyt krótki, aby mo na by o bodziec zauwa (Kunst Wilson i Zajonc, 1980). W dalszej cz ci eksperymentu te miok ty prezentowano ponownie. Tym razem przez czas wystarczaj cy, aby je zauwa (1 s.). W trakcie tej ekspozycji prezentowano tak e o miok ty, których wcze nie nie prezentowana w sposób podprogowy. Uczestnikom badania zadano pytanie, który z prezentowanych wielok tów podoba im si bardziej. Okaza o si, ze prezentowane wcze niej o miok ty podoba y si bardziej ni te, które nie by y 3

4 prezentowane podprogowo (Zimbardo i Leippe, 2004). Zajonc nazywa to zjawisko paradygmatem torowania (priming) a opisywane bod ce bod cami toruj cymi (za: Doli ski, 2003). Wyników powy szego eksperymentu nie mo na uogólnia na sytuacje komercyjno reklamowe z dwóch powodów. Po pierwsze bod ce podprogowe w tym eksperymencie by y izolowane a wi c podawane w rodowisku skrajnie odmiennym od rodowiska, w którym podawana jest typowa reklama np. wizualna gdzie widz bombardowany jest z onymi tre ciami audiowizualnymi. Po drugie jedynym, co udowodni y to fakt, e w wyników ich oddzia ywania jedyne, co nast pi o, to pojawienie si u osób badanych sympatii do tych w nie bod ców. Nie mo na te pomija faktu, i eksperyment bada zachowania jego uczestników bezpo rednio po jego zako czeniu. W typowej sytuacji reklamy audiowizualnej chodzi natomiast o wzgl dnie trwa e zmiany postaw a wi c sytuacje, w których zawarto ew. bod ca podprogowego programuje umys odbiorcy na okre lone zachowania w chwili ponownego pojawienia si tego bod ca np. decyzja o wyborze proszku do prania konkretnej marki, której nazwa/logo prezentowana by aby podprogowo. Takich sytuacji wy ej opisany eksperyment nie uwzgl dnia. (Zimbardo i Leippe, 2004). A wi c czy mo na powiedzie, e przekazy podprogowe mog mie wzgl dnie trwa y wp yw na nasza postawy i czy przekaz podprogowy oddzia uje skutecznie, je li podawany jest w formie koktajlu z innym, wiadomie percepowanym przekazem? Na to pytanie odpowiedziano w szeregu bada. Wszystkie one potwierdzi y fakt, e bod ce podprogowe oddzia uj na nas tak e wówczas, gdy podawane s równolegle z innymi bod cami, które anga uj nasze zasoby uwagi. W jednym z takich bada uczestnikom prezentowano w sposób podprogowy s owa o adunku emocjonalny równolegle z maskuj cym bod cem odbieranym przez uczestników badania w sposób wiadomy (Greenwald, Klinger, Liu, 1989). Wyniki udowodni y, e przekaz podprogowy prezentowany cznie z silniejszymi przekazem analizowanym wiadomie ma istotny wp yw na odbiorców przekazu. S one bod cami toruj cymi atwiaj cymi powstawanie okre lonych emocji w chwili pó niejszego kontaktu 4

5 osoby poddanej oddzia ywaniu przekazu podprogowego z tym lub podobnym bod cem. To jednak ci gle ma o, aby mo na by o powy sze wyniki wykorzysta w jakikolwiek sensowny sposób przy tworzeniu skutecznie dzia aj cych przekazów reklamowych zawieraj cych bod ce podprogowe. To, czego brakuje, to ostatecznych i mocnych dowodów na to, e takie bod ce mog spowodowa wzgl dnie trwa zmian zachowania ich odbiorców. Co prawda zosta o przeprowadzone badanie w trakcie którego uczestnicy wykonuj c kilka zada warto ciuj cych cz ciej zgadzali si publicznie z podstawionym uczestnikiem bada, którego twarz by a im wcze niej prezentowana w sposób podprogowy ni z uczestnikiem, którego twarz nie by a prezentowana podprogowo ale efekt ten by zbyt s aby aby wyci ga zbyt daleko id ce wnioski. Potwierdzi jedynie, e prawdopodobnie daje si zaobserwowa pewien zwi zek mi dzy zachowaniem polegaj cym na wykonywaniu prostych czynno ci a stanem emocjonalnym b cym wynikiem oddzia ywania bod ców podprogowych (Bornstein, 1987). Badanie, które zosta o przeprowadzone mia o na celu wyra ne wykazanie, i taki zwi zek rzeczywi cie istnieje i po raz kolejny potwierdzi fakt, i maj one tak e wp yw na ogólne reakcje adresatów bod ców podprogowych. Po raz kolejny bowiem kilka bada wykaza o, e bod ce podprogowe mog wp ywa na oceny innych bod ców (Bargh i Petromonaco, 1982). Badanie, w którym za pomoc tachystoskopu (urz dzenia s cego do badania pami ci, uwagi, spostrzegawczo ci itp., z mo liwo ci kontrolowania reakcji badanych osób na bardzo szybko zmieniaj ce si obrazy, symbole, s owa. ), prezentowano parami s owa nacechowane emocjonalnie (w jednej grupie pozytywnie w drugiej negatywnie) po lewej lub prawej stronie punktu ostro ci przez czas na tyle krótki, aby niemo liwe by o wykrycie ich znacze, wykaza o e mia y one wp yw na ocen bod ców prezentowanych pó niej tj. ocen zachowa innych ludzi. Grupa uczestników badania, w której pary s ów nacechowane by y emocjami pozytywnymi: szczero, prawo ocenia a zachowania innych osób w sposób nacechowany pozytywnie, druga grupa za, której prezentowana w sposób podprogowy pary s owa nacechowane emocjami negatywnymi np.: z, arogancja, wrogo te same zachowania innych osób ocenia y negatywnie (Erdley i D Agostino, 1988). 5

6 Podobny efekt uzyskano w badaniu gdzie s owa odnosi y si nie do cech a do stereotypów oddawanych przez epitety: czarnuch, czarni ; miejsca: Afryka, getto, czy cechy: atletyczni, biedni, itd. (Devine, 1989). Bia ym uczestnikom podawano te s owa w formie bod ców podprogowych toruj cych. Okaza o si, ze uczestnicy, który otrzymali podprogowo du dawk stereotypów oceniali czarnego czyzn jako bardziej wrogiego ni ci biali, którzy otrzymali mniejsz dawk stereotypów lub nie otrzymali jej wcale. Oba powy sze badania wskazuj jak boki wp yw na s dy mog mie przekazy podprogowe. Z punktu widzenia przekazów reklamowych powy sze badania dawa y wi c pewne przes anki (które sprawdzane by y w badaniu) do stwierdzenia, i mo liwe jest stworzenie takiego przekazu reklamowego na stronach internetowych zawieraj cego bod ce podprogowe, który b dzie mia y wp yw na postaw i zachowania jego odbiorców. Metoda. Zmienne Zmienna zale na podatno na dzia anie bod ca podprogowego (wyst powanie lub nie oraz si bod ca). Zmienna niezale na bodziec podprogowy emitowany na stronach www. Zmienne zak ócaj ce b dy emisji bod ców toruj cych wynikaj ce z przyczyn technicznych (np. cza internetowe o zbyt ma ej pr dko ci, dne dzia anie skryptów wy wietlaj cych animacje wynikaj ce ze zbyt ubogiej konfiguracji komputera osoby bior cej udzia w badaniu). Pytanie badawcze Czy i w jakim stopniu emisja bod ców podprogowych wp ywa na zachowania osób podlegaj cych dzia aniu tych bod ców? 6

7 Hipotezy Hipoteza badawcza: rednie ilo ci zdobytych punktów w poszczególnych grupach (ilo wype nionych stron ankiety) s ró ne i ró nice te s istotne statystycznie. Osoby badane. Przebadano 967 losowych internautów zaproszeni do badania za po rednictwem og osze na stronach serwisów internetowych i bezp atnych newsletterów. Poniewa p i wiek nie ma znaczenia dla wyników badanie nie stosuje si adnego podzia u w tym wzgl dzie. Ka dy z uczestników badania b dzie bra w nim udzia on line Badanych podzielono losowo na trzy grupy (kontroln oraz dwie eksperymentalne). Materia y. Badanie zosta o przeprowadzone na stronach specjalnego w tym celu stworzonego serwisu internetowego znajduj cego si pod adresem W chwili wchodzenia na strony serwisu potencjalny uczestnik badania by losowo przydzielany do grupy kontrolnej lub do jednej z dwóch grup eksperymentalnych. Nast pnie w zale no ci od przydzia u kierowany by na odpowiedni wersj serwisu. Ka da z wersji sk ada a si z trzech cz ci tj.: Cz I to cz wprowadzaj ca (jednakowa dla ka dej z grup uczestników), z której uczestnik dowiaduje si o mo liwo ci otrzymania fragmentu szkolenia Hipnotyczny Marketing. W cz ci tej zach cany by tak e do wzi cia udzia u w pewnym badaniu dot. preferencji, jakie przejawiaj konsumenci w podejmowaniu decyzji dot. zakupów ró nych produktów i us ug (podany cel badania jest celem maskuj cym). 7

8 Tekst cz ci pierwszej: W jaki sposób bezp atnie otrzyma pierwsz cz warsztatu "Hipnotyczny Marketing" w formie pliku mp3?? Dzi kuje za skorzystanie z zaproszenia. Zanim przejdziesz dalej, aby otrzyma ca kiem bezp atnie obiecany fragment warsztatu w formie pliku mp3 to chcia bym aby wiedzia /wiedzia a, e przechodz c na nast pn stron (klikaj c na button "TAK! Zgadzam si ") we miesz tym samym wirtualny udzia w pewnym niezwykle ciekawym eksperymencie realizowanym przez studenta Wy szej Szko y Psychologii Spo ecznej a dotycz cym preferencji, jakimi kierujemy si przy podejmowaniu decyzji dotycz cych kupowania ró nych produktów lub us ug. Je li nie chcesz bra w nim udzia u po prostu opu t stron. Je li uwa asz, e jednak warto kliknij w przycisk poni ej. Cz II to cz, w której uczestnik badania kierowany by (zgodnie z losowanie dokonanym w chwili wchodzenia na strony serwisu) na jedn z trzech wersji strony: dla grupy kontrolnej, dla grupy eksperymentalnej I lub dla grupy eksperymentalnej II. We wszystkich trzech przypadkach jawny tekst, który widzia uczestnik na stronie internetowej jest tekstem perswazyjnym zach caj cym go do wzi cia udzia u w dalszej cz ci badania. Tekst w cz ci II badania: Skoro tutaj jeste to znaczy, e interesuje Ci skuteczna perswazja i wywieranie wp ywu w tekstach reklamowych (w e mailach, na stronach www, w og oszeniach i ofertach handlowych). Dobrze trafi! Juz za chwil b dziesz móg pobra fragment warsztatu "Hipnotyczny Marketing" w formie pliku mp3. Zanim jednak podam informacj, dzi ki której ci gniesz plik to mam do Ciebie pro. Oto ona: poniewa zajmujemy si kwestiami dotycz cymi preferencji jakimi ludzie kieruj si dokonuj c zakupów w internecie chcia bym Ci prosi aby wzi /wzi a udzia w eksperymencieankiecie dotycz cej tych preferencji. Twoim zadaniem b dzie wybranie tych preferencji, którymi Twoim zdaniem kieruj si inni decyduj c si na zakup okre lonego towaru lub us ugi (jak widzisz w ankiecie nie b dziesz ujawnia jakichkolwiek informacji, które dotycz Ciebie). Poniewa ufam Ci i g boko wierz w to, e spe nisz moj pro oto ju teraz obiecany prezent dla Ciebie: aby otrzyma informacje w jaki sposób ci gn e booka wy lij pusty e mail na adres: Po chwili otrzymasz e mail z linkiem do pliku i kilkoma ciekawymi informacjami na temat reklamy podprogowej. Mamy nadziej i gor co Ci o to prosz aby wzi udzia w naszym eksperymencie i wyrazi /wyrazi a zgod na udzia w ankiecie. 8

9 W wersjach dla grup eksperymentalnych na stronach emitowany by albo wspomagaj cy bodziec podprogowy (s owo TAK oraz u miechni ta emotikona) albo tez podprogowy bodziec hamuj cy (s owo NIE oraz smutna emotikona) wyra enie zgody na dalszy udzia w badaniu. Cz III to cz, któr stanowi o kilkana cie kolejnych stron www z fikcyjn ankiet dotycz preferencji konsumentów. Ankieta zbudowana by a w taki sposób, aby jej wype nianie by o m cz ce i nu ce. Dla uczestników z grupy kontrolnej w ca ym badaniu wy wietlane by y strony niezawieraj ce bod ców podprogowych. Dla uczestników z grup eksperymentalnych ka da ze stron w tej cz ci zawiera a bodziec podprogowy ( wspomagaj cy lub hamuj cy w zale no ci od przyporz dkowania do grupy). Do pomiaru zmiennej zale nej u ywany by system statystyk oferowanych przez wyspecjalizowany serwis znajduj c si pod adresem: Pomiar obejmowa ilo stron serwisu, które odwiedzi ka dy unikalny uczestnik badania (za ka stron badany otrzymywa jeden punkt). Im wi ksza liczba stron tym wi ksza si a oddzia ywania wspomagaj cego bod ca podprogowego, im mniejsza liczba odwiedzonych stron tym wi ksza si a oddzia ywania bod ca hamuj cego (porównanie odbywa si b dzie wzgl dem ilo ci stron odwiedzanych przez uczestników badania z grupy kontrolnej). 9

10 Procedura. Rys.1. Schemat procedury badania. Potencjalny uczestnik badania po wej ciu na pierwsz stron serwisu internetowego na stronach, którego obywa si badanie informowany by o mo liwo ci otrzymania darmowego fragmentu szkolenia a tak e o tym, i wej cie 10

11 na kolejne strony serwisu oznacza zgod na wzi cie udzia u w badaniu. Na tej samej stronie podawany by tak e fikcyjny, maskuj cy cel badania. Po wyra eniu zgody (i klikni ciu w odpowiedni przycisk) uczestnik badania przenoszony by w sposób losowy (tu nast powa o przyporz dkowanie do grupy kontrolnej oraz do grup eksperymentalnych) na kolejn stron serwisu. Uczestnicy przyporz dkowani do grupy kontrolnej trafiali na stron, na której brak by o bod ców podprogowych, uczestnicy grup eksperymentalnych na stron, na której emitowane by y (odpowiednie dla ka dej grupy) bod ce podprogowe. Dla wszystkich grup strona zawiera a te same informacje tj. wskazówki dotycz ce procedury pobrania darmowego fragmentu szkolenia oraz pro o udzia w eksperymencie polegaj cym na wype nieniu ankiety dot. preferencji konsumenckich (cel maskuj cy). Po wyra eniu zgody na wype nienie ankiety (a tym samym na dalszy udzia w badaniu) uczestnik przenoszony by na strony z fikcyjn ankiet (ca y czas w ramach tej samej grupy kontrolnej lub eksperymentalnych). Kolejne strony z ankiet w zale no ci od tego, dla jakiej grupy s przeznaczone zawiera y lub te nie bod ce podprogowe. Po zako czeniu wype niania wszystkich cz ci ankiety lub te w chwili wcze niejszego opuszczenia stron serwisu uczestnikowi wy wietlana by a strona z wyja nieniem w ciwego celu badania i jego opisem. 11

12 Wyniki badania. W badaniu mierzona by a ilo stron ankiety, jakie zosta y wype nione przez ka dego uczestnika badania w poszczególnych grupach. Za ka wype nion stron uczestnik badania otrzymywa jeden punkt. Uzyskane w ten sposób wyniki (zale no ci mi dzy zmiennymi) opracowane zosta y przy pomocy jednoczynnikowej analizy wariancji (procedura ANOVA, pakiet SPSS). Wykres 1. Warto ci rednich liczb wype nionych stron ankiety w poszczególnych grupach Na wykresie 1 przedstawiono wyniki w: grupie kontrolnej rednia liczba wype nionych stron ankiety: 15,8 (brak emisji bod ców podprogowych), I grupie eksperymentalnej hamulec rednia liczba wype nionych stron ankiety: 16,3 (emisja zniech caj cego bod ca podprogowego) 12

13 II grupie eksperymentalnej zach ta rednia liczba wype nionych stron ankiety:: 16,2 (emisja zach caj cego bod ca podprogowego). Obserwowane ró nice s minimalne a warto ci statystki F przedstawiaj si nast puj co: F(2,964)=0,525; p=0.592 (brak istotno ci statystycznej). Dyskusja wyników. Minimalne ró nice w redniej ilo ci stron w poszczególnych grupach ju na wst pie dawa y przes anki do wyci gni cia wniosku o mo liwo ci odrzucenia hipotezy badawczej. Uzyskane warto ci statystyki F (brak istotno ci na poziomie 0,05) jednoznacznie wskazuj, e rednie ilo ci zdobytych punktów w poszczególnych grupach s takie same. Tym samym hipotez zak adaj istnienie wp ywu bod ców podprogowych na zachowania osób, które podlegaj takim bod com nale y odrzuci. Przeprowadzone badanie wykluczy o mo liwo oddzia ywania podprogowego poprzez emisje bod ców toruj cych na u ytkowników Internetu. Wykluczenie to, bior c po uwag prostot zastosowanych bod ców (m.in. ideogramy u miechni tej lub zasmuconej twarzy) w porównaniu z bod cami stosowanymi np. w eksperymencie przeprowadzonym w trakcie opisywanego ju seansu filmowego w Fort Lee, jest mocn przes ank do poddania w w tpliwo tezy o mo liwo ci wp ywania skomplikowanych bod ców podprogowych na zachowania osób poddawanych dzia aniu takich bod ców. Zastosowanie w badaniu obok ideogramów prostych znaczeniowo i graficznie s ów TAK lub NIE utwierdza nas jeszcze w tych w tpliwo ciach. Z kolei porównywalno pod wzgl dem z ono ci zastosowanych ideogramów z wielok tami stosowanymi w opisywanych w tym raporcie badaniach nad bod cami toruj cymi, sk ania ku wnioskowaniu, i granic oddzia ywania przekazu podprogowego jest li i jedynie pewien wp yw na postaw i procesy poznawcze. A i to w ograniczonym czasie i zakresie. 13

14 Reasumuj c: uzyskane wyniki, przede wszystkim. ze wzgl du na brak replikacji badania, nie przes dzaj jednoznacznie o niemo no ci stosowania bod ców podprogowych we wp ywaniu na zachowania ludzi im podlegaj cych. Daj jednak uzasadnione powody, aby w takie oddzia ywanie w tpi. 14

15 Bibliografia Bargh, J.A., Pietromonaco, P. (1963). Automatic information processing and social perception: The influence of trait information presented outside of conscious awareness on impression formation. Journal of Personality and Social Psychology 63, Bornstein, R.F., Leone, D.R., Galley D.J. (1987). The generalizability of subliminal mere exposure effects: Influence of stimuli perceived without awareness on social behavior. Journal of Personality and Social Psychology 53, Devine, P.G.(1989), Stereotypes and predjudice: Their automatic and controlled components Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5 18 Doli ski, D. (2003). Emocje, poznanie i zachowanie. W Strelau, J. (red.), Psychologia podr cznik akademicki t Erdley, C.A., D`Agostino, P.R. (1988). Cognitive and affective components of automatic priming effects. Journal of Personality and Social Psychology, 54, Greenwald, A.G., Klinger, M.R., Liu, T.J. (1989). Unconscious processing of dichoptically masked words. Memory & Cognition, 17, Kunst Wilson, W.R. (1980). Zajonc, R.B., Affective discrimination of stimuli that cannot be recognized. Science, 207, Weir, W. (1984). Another look at subliminal facts, Advertising Age, 46. Zimbardo, P.G., Leippe M.R. (2004). Psychologia Zmiany postaw i wp ywu spo ecznego, Pozna : Zysk i S ka Wydawnictwo. 15

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 1. CELE I ZADANIA KONKURSU 1. Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, zwany dalej Konkursem, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Program Nowy Sącz: Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a oraz świadczenie usługi tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych)

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) Zadanie 1 Zapytano 180 osób (w tym 120 mężczyzn) o to czy rozpoczynają dzień od wypicia kawy czy też może preferują herbatę.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli. Definicje:

Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli. Definicje: Regulamin uczestnictwa w kursach internetowych dla nauczycieli Definicje: Organizator Organizator Kursów Internetowych, którym jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, 2015 r. UZP/DKD/WKZ/421/52( KNZ/25/15 )/15/GK Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo