Multi Channel AV Receiver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multi Channel AV Receiver"

Transkrypt

1 (1) Multi Channel AV Receiver Istrukcja obsługi STR-DA3600ES Printed in Malaysia 2010 Sony Corporation

2 OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł nieosłoniętego ognia, na przykład zapalonych świec. Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony. Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę od gniazda zasilania. Nie narażaj baterii ani urządzenia, w którym znajdują się baterie na oddziaływanie nadmiernie wysokiej temperatury, której źródłem jest światło słoneczne, ogień itp. Urządzenie pozostaje podłączone do zasilania, dopóki nie zostanie odłączone od gniazda elektrycznego, nawet jeżeli samo urządzenie zostanie wyłączone. Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych w słuchawkach może być przyczyną pogorszenia słuchu. Ten symbol ma informować użytkownika o istnieniu gorącej powierzchni, która może okazać się gorąca przy dotknięciu podczas normalnej pracy urządzenia. W wyniku testów opisywanego sprzętu stwierdzono, że jest on zgodny z ograniczeniami określonymi w Dyrektywie EMC, gdy używany kabel połączeniowy nie przekracza 3 metrów. Uwaga dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń, które zostały wprowadzone do sprzedaży w krajach stosujących dyrektywy Unii Europejskiej. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Dotyczy akcesoriów: IR Blaster 2 PL

3 Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Informacje o niniejszym podręczniku Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu STR-DA3600ES (amplitunera). Sprawdź numer modelu. Znajduje się on w dolnym prawym rogu panelu przedniego. W niniejszej instrukcji dla celów ilustracyjnych użyto modelu przeznaczonego na rynek USA/ Kanady, chyba że podano inaczej. Wszelkie różnice w działaniu zostały wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład przez dodanie wyjaśnienia tylko model europejski. W niniejszej instrukcji opisano obsługę głównie z wykorzystaniem przycisków dostarczonego pilota. Można również korzystać z elementów sterujących na amplitunerze, jeżeli mają te same lub podobne nazwy, jak przyciski na pilocie. Informacje dotyczące praw autorskich Opisywany amplituner wyposażono w systemy Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround System. * Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. ** Wyprodukowano na licencji w oparciu o zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych patenty o numerach: ; ; ; ; ; ; ; ; ; oraz inne wydane patenty lub zgłoszenia patentowe w USA i na świecie. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logotypy i symbole, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio oraz logotypy DTS są znakami towarowymi DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opisywany amplituner wykorzystuje technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI ). ciąg dalszy 3 PL

4 HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. SIRIUS, XM oraz związane z nimi znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i jej filii. Wszelkie prawa zastrzeżone. Usługa niedostępna na Alasce i Hawajach. Czcionkę zainstalowaną w amplitunerze (Shin Go R) dostarczyła firma MORISAWA & COMPANY LTD. Nazwy te są znakami towarowymi firmy MORISAWA & COMPANY LTD. Prawa autorskie do tej czcionki należą również do firmy MORISAWA & COMPANY LTD. ipod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. W niniejszej instrukcji pomięto znaki i. Słowo i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy towarowe stanowią własność odpowiednich firm. DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Rhapsody oraz logotyp Rhapsody są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy RealNetworks, Inc. SHOUTcast jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy AOL LLC. NINIEJSZY PRODUKT MA LICENCJĘ VC- 1 PATENT PORTFOLIO LICENSE UPRAWNIAJĄCĄ KONSUMENTA DO UŻYWANIA PRODUKTU W CELACH OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH OBEJMUJĄCYCH (i) KODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 ( WIDEO VC-1 ) I/LUB (ii) DEKODOWANIE MATERIAŁÓW WIDEO VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/ LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO VC-1. W ODNIESIENIU DO INNYCH ZASTOSOWAŃ LICENCJA NIE JEST UDZIELANA I NIE MOŻNA JEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, LLC. ADRES INTERNETOWY: Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson. BRAVIA Sync jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. VAIO jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. x.v.color (x.v.colour) i logotyp x.v.color (x.v.colour) są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. PlayStation jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc. 4 PL

5 Spis treści Opis i rozmieszczenie poszczególnych elementów... 8 Informacje i czynności wstępne Sprawdzanie połączenia odpowiedniego dla posiadanych komponentów : Instalowanie głośników : Podłączanie monitora : Podłączanie komponentów wideo : Podłączanie komponentów audio : Podłączanie nadajnika IR Blaster : Podłączanie anten : Podłączanie do sieci : Przygotowanie amplitunera i pilota : Ustawianie głośników : Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień głośników (Auto Calibration) : Konfigurowanie ustawień sieciowych amplitunera : Przygotowanie komputera, który będzie wykorzystywany jako serwer Przewodnik obsługi menu ekranowego Strojenie Słuchanie radia FM/AM...66 Programowanie stacji radiowych w paśmie FM/AM...69 Słuchanie radia satelitarnego (tylko model amerykański/ kanadyjski)...70 Podłączanie tunera radia satelitarnego...71 Przygotowania do słuchania radia satelitarnego...71 Wybór kanału radia satelitarnego...72 Programowanie kanałów radia satelitarnego...73 Ograniczanie dostępu do pewnych kanałów (Parental Lock)...74 Słuchanie dźwięku przestrzennego Odtwarzanie dźwięku 2-kanałowego...78 Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku przestrzennego...80 Słuchanie muzyki z efektem przestrzennym...81 Oglądanie filmów z dźwiękiem z efektem przestrzennym...83 Odtwarzanie Odtwarzanie dźwięku/obrazu z komponentu podłączonego do opisywanego amplitunera Odtwarzanie dźwięku/obrazu z komponentów podłączonych do portu DIGITAL MEDIA PORT Obsługa TDM-iP50 z poziomu menu GUI amplitunera Korzystanie z funkcji sieciowych Informacje o funkcjach sieciowych amplitunera...86 Korzystanie z materiałów przechowywanych na serwerze...87 Korzystanie z kontrolera...90 Słuchanie radia Rhapsody...91 Słuchanie radia SHOUTcast...95 Funkcje oprogramowania użytkowego Setup Manager...96 ciąg dalszy 5 PL

6 Korzystanie z funkcji Multizone Co oferuje funkcja Multi-zone?...99 Wykonywanie połączenia wielostrefowego...99 Ustawianie głośników w strefie Przełączanie ustawienia strefy pilota Obsługa amplitunera z innej strefy (Operacje STREFY 2/ STREFY 3) Korzystanie z innych funkcji Korzystanie z funkcji BRAVIA Sync Wyprowadzanie sygnałów HDMI, gdy amplituner jest w trybie gotowości (Pass Through) Przełączanie pomiędzy dźwiękiem cyfrowym i analogowym Uzyskiwanie dźwięku/obrazu z innych wejść (Input Assign) Używanie wyłącznika czasowego Korzystanie z efektów dźwięku przestrzennego przy niskim poziomie głośności (Night Mode) Nagrywanie przy użyciu amplitunera Przełączanie trybu poleceń amplitunera i pilota Korzystanie z konfiguracji połączeń bi-amplifier Zmiana ustawień Korzystanie z menu ustawień Auto Calibration Ustawienia Speaker Ustawienia Surround Ustawienia EQ Ustawienia Multi Zone Ustawienia Audio Ustawienia Video Ustawienia HDMI Ustawienia Network Ustawienia Quick Click Ustawienia System Obsługa bez podłączania telewizora Na potrzeby instalacji: Sterowanie komponentami za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego (Quick Click) Sterowanie komponentami lub oświetleniem, podłączonymi do amplitunera za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego (Quick Click) Korzystanie z funkcji Quick Click Konfigurowanie komponentów sterowanych za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego Automatyczne kolejne wykonywanie kilku poleceń za pomocą funkcji Quick Click (Macro Play) Ustawianie kodów zdalnego sterowania nie zapisanych w pamięci Quick Click Resetowanie kodu zdalnego sterowania dla funkcji Quick Click Obsługa poszczególnych komponentów z poziomu pilota wielofunkcyjnego Obsługa poszczególnych komponentów z poziomu pilota wielofunkcyjnego Programowanie pilota Automatyczne wykonywanie kilku poleceń po kolei (Macro Play) Ustawianie kodów pilota zdalnego sterowania niezapisanych w pamięci pilota Kasowanie całej zawartości pamięci pilota PL

7 Informacje dodatkowe Środki ostrożności Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks PL

8 Opis i rozmieszczenie poszczególnych elementów Panel przedni W celu zdjęcia pokrywy Naciśnij przycisk PUSH. Po zdjęciu pokrywy zabezpiecz ją przed dziećmi. A?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. Kiedy zasilanie jest włączone, lampka nad przyciskiem świeci na zielono. Oszczędzanie energii w trybie oczekiwania. Gdy opcje Control for HDMI (strona 132), Network Standby (strona 135) i RS232C Control (strona 136) są ustawione na OFF i wyłączone jest zasilanie strefy 2/strefy 3. Gdy opcje Control for HDMI lub Network Standby są ustawione na ON, w okienku wyświetlacza amplitunera zostanie podświetlony tryb A.STNDBY, kiedy amplituner jest w trybie gotowości. Górna część amplitunera może nagrzewać się. Jest to spowodowane przepływem prądu przez wewnętrzne obwody amplitunera. Nie świadczy to o usterce. B TONE MODE, TONE Do zmiany ustawień FRONT, CENTER, SURROUND/ SURROUND BACK, FRONT HIGH BASS oraz TREBLE. Naciśnij kilkakrotnie TONE MODE, aby wybrać BASS lub TREBLE, a następnie obróć pokrętłem TONE, aby wyregulować poziom. C TUNING MODE, TUNING, MEMORY/ENTER Naciśnij, aby włączyć tuner (FM/AM) i radio satelitarne (SIRIUS) (tylko model amerykański/kanadyjski). 8 PL

9 D Czujnik zdalnego sterowania Odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania. E Okienko wyświetlacza (strona 10) F Lampka MULTI CHANNEL DECODING Podświetlona w trakcie dekodowania wielokanałowych sygnałów audio. G Lampka HD Digital Cinema Sound (strona 83) Podświetlona po wybraniu pola dźwiękowego z HD-D.C.S. H ZONE/SELECT, POWER (strona 99) Naciśnij kilkakrotnie SELECT, aby wybrać strefę 2, strefę 3 lub strefę główną. Każdorazowe naciśnięcie przycisku POWER powoduje naprzemienne włączanie i wyłączanie sygnału wyjściowego dla wybranej strefy. I MASTER VOLUME Obróć, aby wyregulować poziom głośności wszystkich głośników jednocześnie. J SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (strona 47) K Gniazdo PHONES Do podłączenia słuchawek. L Gniazda VIDEO 2 IN (strona 33) M Gniazdo AUTO CAL MIC (strona 48) N DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu. O 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/ HD-D.C.S., MUSIC (strona 78, 80, 81, 83) P INPUT SELECTOR Obróć, aby wybrać źródło sygnału wejściowego do odtwarzania. W celu wybrania źródła sygnału wejściowego dla strefy 2 lub 3 naciśnij ZONE SELECT (8), aby najpierw wybrać strefę 2 lub strefę 3 (na wyświetlaczu pojawi się napis 2.input name lub 3.input name ), a następnie obróć pokrętłem INPUT SELECTOR, aby wybrać źródło sygnału wejściowego. ciąg dalszy 9 PL

10 Wskaźniki na wyświetlaczu A SW Podświetlony, gdy podłączony jest subwoofer i sygnał audio jest wysyłany z gniazda SUBWOOFER. B Wskaźniki Dolby Pro Logic Odpowiedni wskaźnik zostaje podświetlony, gdy amplituner przetwarza sygnały Dolby Pro Logic. Ta technologia macierzowego dekodowania dźwięku przestrzennego pozwala poprawić sygnały wejściowe. ;PL Dolby Pro Logic ;PLII Dolby Pro Logic II ;PLIIx Dolby Pro Logic IIx ;PLIIz Dolby Pro Logic IIz Uwaga Wskaźnik ten nie będzie podświetlony, gdy nie jest podłączony głośnik środkowy albo dźwięku przestrzennego. C Wskaźniki wejść Podświetlenie sygnalizuje bieżące wejście. ANALOG Na wejściu nie ma sygnału cyfrowego. Jest również podświetlony, gdy opcję INPUT MODE ustawiono na Analog lub gdy wybrano opcję 2ch Analog Direct. HDMI Amplituner rozpoznaje komponent podłączony za pośrednictwem gniazda HDMI IN. COAX Przez gniazdo COAXIAL wprowadzany jest sygnał cyfrowy. OPT Przez gniazdo OPTICAL wprowadzany jest sygnał cyfrowy. MULTI Wybrano wejściowy sygnał wielokanałowy. ARC (strona 109) Wybrano wejściowy sygnał TV i wykryto sygnały Audio Return Channel (ARC). 10 PL

11 D Wskaźniki Dolby Digital Surround Jeden ze wskaźników jest podświetlony, gdy amplituner dekoduje sygnały w odpowiadającym mu formacie Dolby Digital. ;D Dolby Digital ;D+ Dolby Digital Plus ;D EX Dolby Digital Surround EX Uwaga W przypadku odtwarzania płyty w formacie Dolby Digital należy upewnić się, że wykonano połączenia w konfiguracji cyfrowej i że nie ustawiono opcję INPUT MODE na Analog. E ;TrueHD Podświetlone, gdy amplituner dekoduje sygnały Dolby TrueHD. F ZONE 2 3 Podświetlony, gdy włączona jest praca w strefie 2/strefie 3. G Wskaźniki kanału odtwarzania Litery (L, C, R itd.) oznaczają kanały, z których odtwarzany jest dźwięk. Ramki wokół liter różnią się, sygnalizując, w jaki sposób w amplitunerze odbywa się proces miksowania dźwięku źródła (w oparciu o ustawienia głośników). L Przedni lewy R Przedni prawy C Środkowy (monofoniczny) LH Górny lewy RH Górny prawy SL Lewy dźwięk przestrzenny SR Prawy dźwięk przestrzenny S Dźwięk przestrzenny (składowe monofoniczne lub przestrzenne uzyskane w procesie obróbki Pro Logic) SBL Tylny lewy dźwięk przestrzenny SBR Tylny prawy dźwięk przestrzenny SB Tylny dźwięk przestrzenny (przestrzenne składowe tylne uzyskane w wyniku dekodowania 6.1-kanałowego) Przykład: Format nagrania (Przedni/ Przestrzenny): 3/2.1 Kanał wyjściowy: Głośniki dźwięku przestrzennego są ustawione na NO. Pole dźwiękowe: A.F.D. Auto H LFE Podświetlony, gdy odtwarzana płyta zawiera kanał L.F.E. (Low Frequency Effects). I SLEEP Podświetlony, gdy włączony jest wyłącznik czasowy. J BI-AMP Podświetlony, gdy wybór tylnych głośników dźwięku przestrzennego ustawiono na BI-AMP. K SP AB (strona 47) L D.L.L. Podświetlony, gdy włączona jest funkcja D.L.L. (Digital Legato Linear). M D.C.A.C. Podświetlony, gdy przeprowadzana jest automatyczna kalibracja. N EQ Podświetlony przy włączonym korektorze. ciąg dalszy 11 PL

12 O Wskaźniki radiowe Podświetlone w trakcie dostrajania amplitunera do stacji radiowych lub satelitarnych stacji radiowych. RDS (tylko model europejski) Odbierane są informacje RDS. CAT (tylko model amerykański/ kanadyjski) Wybrano tryb kategorii w trakcie korzystania z radia satelitarnego. SIRIUS (tylko model amerykański/ kanadyjski) Podłączono SiriusConnect Home Tuner i wybrano opcję SIRIUS. ST Transmisja stereofoniczna P MEM Włączona jest funkcja pamięci, np. Name Input. Q Wskaźniki DTS-HD Podświetlone, gdy amplituner dekoduje sygnały DTS-HD. DTS-HD Podświetlony w sposób ciągły razem z jednym z poniższych wskaźników. MSTR DTS-HD Master Audio HI RES DTS-HD High Resolution Audio R Wskaźniki DTS(-ES) Podświetlone, gdy na wejściu pojawią się sygnały DTS lub DTS-ES. DTS Podświetlony, gdy amplituner dekoduje sygnały DTS. Podświetlony zostaje również wskaźnik 96/24 lub NEO:6 w zależności od formatu sygnału wejściowego lub formatu dekodowania. DTS-ES Podświetlony z jednym z poniższych wskaźników w zależności od formatu dekodowania sygnału wejściowego. 96/24 DTS 96/24 Dekodowanie (96 khz/24- bitowe) NEO:6 DTS Neo:6 Cinema/Music Uwaga W przypadku odtwarzania płyty w formacie DTS należy upewnić się, że wykonano połączenia w konfiguracji cyfrowej i że nie ustawiono opcję INPUT MODE na Analog. S A.P.M (strona 119) Podświetlony, gdy włączona jest funkcja A.P.M. (Automatic Phase Matching). T D.RANGE Podświetlony, gdy włączona jest kompresja dynamiki. U LPCM Podświetlony, gdy na wejściu pojawią się sygnały liniowe PCM (Pulse Code Modulation). 12 PL

13 Panel tylny A Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ DIGITAL (strona 25, 29, 35) Gniazda OPTICAL IN/ OUT Gniazda COAXIAL IN Gniazda HDMI IN/OUT* (strona 25, 26) B Sekcja ANTENNA Gniazdo FM ANTENNA (strona 40) Gniazdo AM ANTENNA (strona 40) Gniazdo SIRIUS (tylko model amerykański/ kanadyjski) (strona 71) D Porty LAN (koncentratory przełączające) (strona 42) E Gniazda sterowania sprzętem Sony i innymi komponentami zewnętrznymi Gniazda IR REMOTE IN/ OUT (strona 39, 99) Gniazda TRIGGER OUT (strona 127) Podłącz, aby zblokować włączanie/ wyłączanie zasilania innych komponentów zgodnych z funkcją 12V TRIGGER. C Port RS232C Używane do konserwacji i czynności serwisowych. ciąg dalszy 13 PL

14 F Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ VIDEO/ AUDIO (strona 25, 29, 32) Gniazda AUDIO IN/OUT Gniazda VIDEO IN/OUT* Gniazda AUDIO OUT Gniazdo VIDEO OUT (strona 99) G Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ AUDIO Pilot zdalnego sterowania Znajdujący się w zestawie pilot pozwala obsługiwać amplituner i sterować komponentami audio/wideo firmy Sony, do obsługi których jest przeznaczony. Prosty pilot zdalnego sterowania (RM-AAU039) Pilot ten może być używany wyłącznie do obsługi opisywanego amplitunera. Umożliwia on prostą obsługę głównych funkcji amplitunera. Gniazda AUDIO IN/OUT (strona 38) Gniazda MULTI CHANNEL INPUT (strona 37) Gniazda PRE OUT Do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza mocy. H Sekcja WEJŚĆ/WYJŚĆ COMPONENT VIDEO (strona 25, 29) Gniazda Y, P B, P R IN/ OUT* I DMPORT (strona 35) J Sekcja SPEAKERS (strona 23) * Jeżeli do gniazda HDMI OUT lub MONITOR OUT podłączony zostanie telewizor, można będzie oglądać wybrany wizyjny sygnał wejściowy (strona 25). A?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC (strona 78, 80, 81, 83) C GUI MODE (strona 57) D V/v/B/b Przyciski V/v/B/b pozwalają wybrać pozycję menu. Przycisk zatwierdza wybór. E OPTIONS (strona 58) 14 PL

15 F MENU (strona 44, 57) G N, x,./> (strona 61, 88) H INPUT SELECTOR Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału wejściowego do odtwarzania. I MASTER VOLUME +/ (strona 60) J MUTING (strona 60) K RETURN/EXIT O (strona 57) L DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu. M SLEEP (strona 113) Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania (RM-AAL035/RM-AAL036) Pilot RM-AAL035 jest dostarczany tylko w zestawie z modelem przeznaczonym na rynek amerykański/kanadyjski, a pilot RM-AAL036 tylko w zestawie z modelem przeznaczonym na rynek europejski. W instrukcji za przykład posłużył pilot RM-AAL035. Wszelkie różnice w działaniu zostały wyraźnie zaznaczone w tekście, na przykład przez dodanie wyjaśnienia tylko model amerykański/kanadyjski. ciąg dalszy 15 PL

16 A AV?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć komponenty audio/wideo, do obsługi których opisywany pilot jest przeznaczony (strona 153). Jeżeli naciśniesz jednocześnie przyciski?/1 (2), spowoduje to wyłączenie amplitunera i wszystkich pozostałych komponentów, w tym wzmacniacza dla strefy 2 lub strefy 3 (SYSTEM STANDBY). Uwaga Funkcja przełącznika AV?/1 zmienia się automatycznie po każdorazowym naciśnięciu przycisku wejścia (5). B?/1 (wł./tryb oczekiwania) Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć amplituner. Jeżeli naciśniesz przycisk ZONE (3), aby przełączyć pilot do trybu strefy 2 (strefy 3), możesz włączać lub wyłączać zasilanie strefy 2 (strefy 3) za pomocą przycisku?/1. C ZONE (strona 99) D AMP Naciśnij, aby umożliwić pracę amplitunera dla strefy głównej. E Przyciski wejścia Naciśnij jeden z tych przycisków, aby wybrać komponent, który ma być używany. Amplituner włączy się, gdy naciśniesz dowolny przycisk wejścia. Przyciski są fabrycznie przypisane do sterowania komponentami firmy Sony (strona 60). Pilota można zaprogramować, aby obsługiwał komponenty innych firm niż Sony, wykonując czynności opisane w części Programowanie pilota (strona 153). F TV INPUT Naciśnij TV (ws), a następnie TV INPUT, aby wybrać sygnał wejściowy telewizora. (Wybór sygnału wejściowego) (tylko model europejski) Wybiera sygnał wejściowy (telewizyjny lub wideo). (Zatrzymanie tekstu) (tylko model europejski) W trybie tekstowym: Zatrzymuje bieżącą stronę. G GUIDE ( (Przewodnik) dla modelu europejskiego) Naciśnij SHIFT (wd), a następnie GUIDE, aby wyświetlić ekranowy przewodnik po programach. H D.TUNING (strona 67, 72) Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb bezpośredniego strojenia. I MEMORY Naciśnij SHIFT (wd), a następnie MEMORY, aby przejść do trybu Pamięć tunera. / (Tekst) (tylko model europejski) Naciśnij SHIFT (wd), a następnie / (Tekst), aby wyświetlić informacje tekstowe. J ENTER Naciśnij SHIFT (wd), a następnie ENTER, aby zatwierdzić wartość po wybraniu kanału, płyty lub utworu za pomocą przycisków numerycznych, albo zapamiętać stację podczas obsługi tunera. K SOUND FIELD +/ (strona 78, 80, 81, 83) Wybierz pole dźwiękowe. L Kolorowe przyciski Kiedy kolorowe przyciski są dostępne, możesz wyświetlić przewodnik obsługi na ekranie telewizora. Postępuj zgodnie z przewodnikiem obsługi, aby wykonać wybraną operację. 16 PL

17 M GUI MODE (strona 57) N V/v/B/b Naciśnij V/v/B/b, aby wybrać pozycję menu. Przycisk zatwierdza wybór. O TOOLS/OPTIONS Naciśnij, aby wyświetlić i wybrać pozycje z menu opcji dla amplitunera, odtwarzacza DVD, telewizora, odtwarzacza Blu-ray Disc itp. P MENU, HOME Naciśnij, aby wyświetlić menu wykorzystywane do obsługi komponentów audio/wideo lub telewizora. Q m/m 1), x 1), X 1), N 1) 2),./> 1) Naciśnij, aby obsługiwać odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz CD, nagrywarkę MD, magnetofon, komponent podłączony do adaptera DIGITAL MEDIA PORT itp. CATEGORY MODE (tylko model amerykański/kanadyjski) Naciśnij, aby wybrać tryb kategorii w przypadku tunera satelitarnego. TUNING +/ Naciśnij, aby wybrać stację. R PRESET + 2) / Naciśnij, aby wybrać zaprogramowane stacje. TV CH + 2) / (PROG + 2) / dla modelu europejskiego) Naciśnij TV (ws), a następnie TV CH +/, aby obsługiwać telewizor, tuner satelitarny, magnetowid itp. c 2) /C (tylko model europejski) W trybie tekstowym: Wybiera następną lub poprzednią stronę. S F1/F2 Naciśnij BD lub DVD (5), a następnie F1 lub F2, aby wybrać komponent, który ma być obsługiwany. Odtwarzacz combo z dyskiem twardym F1: Dysk twardy F2: Płyta DVD, Blu-ray Disc Urządzenie combo DVD/magnetowid F1: Płyta DVD, Blu-ray Disc F2: Magnetowid T RM SET UP (strona 115) U THEATER (THEATRE dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć tryb kinowy, gdy amplituner jest podłączony do komponentów z funkcją BRAVIA Sync. V TV Naciśnij, aby umożliwić obsługę telewizora. W SHIFT Naciśnij, aby podświetlić przycisk. W ten sposób zmienia się funkcję przycisków pilota, uaktywniając przyciski z różowym nadrukiem. X Przyciski numeryczne Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij ten przycisk, aby zaprogramować/dostroić zaprogramowane stacje. wybrać numery utworów w odtwarzaczu CD, odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc lub nagrywarce MD. Naciśnij -/-- (wg), aby wybrać utwór numer 10. wybierać numery kanałów magnetowidu lub tunera satelitarnego. Po naciśnięciu TV (ws) naciskaj przyciski numeryczne, aby wybrać kanały telewizyjne. Y -/-- Naciśnij, aby wybrać numery utworów powyżej 10 w odtwarzaczu CD, odtwarzaczu DVD, odtwarzaczu Blu-ray Disc lub nagrywarce MD. wybrać numerów kanałów powyżej 10 w telewizorze, tunerze satelitarnym lub magnetowidzie. ciąg dalszy 17 PL

18 Z INPUT MODE (strona 111) Naciśnij SHIFT (wd), po czym naciśnij, aby wybrać tryb wejścia, gdy do gniazd cyfrowych i analogowych podłączone są te same komponenty. wj DIMMER Naciśnij kilkakrotnie, aby wyregulować jasność okienka wyświetlacza. wk SLEEP (strona 113) Naciśnij, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego i ustawić czas, po którym amplituner wyłączy się automatycznie. wl DISPLAY Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać informacje prezentowane na wyświetlaczu., (Informacje, Pokaż tekst) (tylko model europejski) Wyświetla takie informacje, jak numer bieżącego kanału i tryb ekranu. W trybie tekstowym: Wyświetla ukryte informacje (np. odpowiedzi w testach). e; RETURN/EXIT O Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu lub wyjść z menu, gdy na ekranie telewizora wyświetlane jest menu lub przewodnik ekranowy odtwarzacza Blu-ray Disc, odtwarzacza DVD, albo tunera satelitarnego. ea CATEGORY +/ (tylko model amerykański/kanadyjski) Naciśnij, aby wybrać kategorię w przypadku tunera satelitarnego. B / b Naciśnij, aby wybrać album. es DISC SKIP Naciśnij, aby pominąć płytę, gdy używany jest zmieniacz płyt. ed MASTER VOL +/ ( +/ dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby wyregulować poziom głośności dla wszystkich głośników jednocześnie. TV VOL +/ ( +/ dla modelu europejskiego) Naciśnij TV (ws), a następnie TV VOL +/, aby wyregulować poziom głośności telewizora. ef MUTING ( (Wyciszanie) dla modelu europejskiego) Naciśnij, aby chwilowo wyciszyć dźwięk. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk. eg BD/DVD/TOP MENU, MENU Naciśnij, aby wyświetlić menu odtwarzacza DVD na ekranie telewizora. Następnie korzystając z przycisków V/v/B/b i, wykonaj operacje z poziomu menu. MACRO1, MACRO2 (strona 157) Naciśnij AMP (4), a następnie MACRO 1 lub MACRO 2, aby skonfigurować funkcję makro. 1) Informacje o przyciskach służących do sterowania poszczególnymi komponentami znajdują się w tabeli na strona ) Przyciski te posiadają wyczuwalną w dotyku kropkę (VIDEO 2/5, N, PRESET +/TV CH + (PROG + dla modelu europejskiego), c (tylko model europejski)). Używaj jako pomocniczego znacznika przy operacjach. Uwagi Pewne funkcje objaśnione w tej części mogą nie działać w niektórych modelach. Powyższe objaśnienia służą jedynie jako przykład. W przypadku niektórych komponentów powyższe operacje mogą być niedostępne albo mogą działać inaczej niż opisano. 18 PL

19 Informacje i czynności wstępne Sprawdzanie połączenia odpowiedniego dla posiadanych komponentów Jeżeli na wierzchniej powierzchni amplitunera znajduje się naklejka ostrzegawcza, należy ją koniecznie usunąć przed przystąpieniem do eksploatacji amplitunera. Instalowanie głośników Informacje w części zatytułowanej 1: Instalowanie głośników (strona 21). Podłączanie monitora i komponentów wideo Jakość obrazu zależy od gniazda użytego do podłączenia. Sprawdź na rysunku po prawej stronie. Wybierz konfigurację połączeń zgodnie z gniazdami posiadanych komponentów. v Cyfrowe Analogowe Informacje i czynności wstępne Obraz wysokiej jakości P: Czy monitor ma gniazdo HDMI? t Nie: Sprawdź połączenie monitora telewizyjnego bez gniazda HDMI w częściach 2: Podłączanie monitora (strona 25) i Podłączanie komponentów bez gniazd HDMI (strona 29). t Tak: Sprawdź połączenie monitora telewizyjnego z gniazdem HDMI w części 2: Podłączanie monitora (strona 25). P: Czy komponent wideo ma gniazdo HDMI? t Nie: Informacje w części zatytułowanej Podłączanie komponentów bez gniazd HDMI (strona 29). t Tak: Informacje w części zatytułowanej Podłączanie komponentów z gniazdami HDMI (strona 26). Podłączanie komponentów audio Informacje w części zatytułowanej 4: Podłączanie komponentów audio (strona 35). v v Konfiguracja ustawień wyjścia audio w podłączonych komponentach Aby wyprowadzić wielokanałowy, cyfrowy dźwięk, sprawdź cyfrowe wyjście audio w podłączonych komponentach. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc, sprawdź, czy opcje Audio (HDMI), Dolby Digital (Coaxial/Optical) i DTS (Coaxial/Optical) są ustawione odpowiednio na Auto, Dolby Digital i DTS (marzec 2010). W przypadku konsoli PlayStation 3, sprawdź, czy opcja BD Audio Output Format jest ustawiona na Bitstream (oprogramowanie systemowe w wersji 3.15). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączonymi komponentami. v ciąg dalszy 19 PL

20 Przygotowanie amplitunera i pilota Informacje w części zatytułowanej 8: Przygotowanie amplitunera i pilota (strona 43). Konfiguracja głośników Wybierz układ głośników, po czym przeprowadź automatyczną kalibrację. Szczegółowe informacje w części zatytułowanej 9: Ustawianie głośników (strona 44) i 10: Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień głośników (Auto Calibration) (strona 47). Uwaga Możesz sprawdzić połączenie danego głośnika za pomocą funkcji Test Tone (strona 123). Jeśli dźwięk nie jest wysyłany prawidłowo, sprawdź połączenie głośnika i ponownie wykonaj opisane wyżej ustawienia. v 20 PL

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek . Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego NR1605 Na jednej stronie arkusza papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Instrukcja obsługi 1 Akcesoria 7 Wkładanie baterii 8 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI azur Twoje filmy + nasza pasja Spis treści Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprzętu. W tym celu należy przejść do witryny: www.cambridge- -audio.com/care

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F5500 HT-F5530 HT-F5550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej

Bardziej szczegółowo

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F9750W 7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

CYFROWY TELEWIZOR LCD LED CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7200 HT-D7200B 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo