REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania uczestników o Promocji (dalej jako Uczestnik ) i jej warunkach oraz sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji, na zlecenie NEO24.PL jest NEOIDEA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48A, NIP: , REGON: , wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych, w całości wpłaconym (dalej zwana Organizatorem ). 2. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepie NEO24.PL. 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 4. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres: od do r. 5. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie promocji, dostępnej pod adresem 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od dokonania zakupu co najmniej 1 Produktu objętego promocją (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) w terminie od do w sklepie neo24.pl, z użyciem kodu promocji podczas zakupu (dla produktów z Załącznika nr 1 kod: BOSCH150ZL dla produktów z Załącznika nr 2 kod: BOSCH250ZL). Lista produktów objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (zakaz dotyczy tylko pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu projektu, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia) a także: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w związku z prowadzoną przez siebie sprzedażą detaliczną lub hurtową towarów objętych Akcją Promocyjną oraz osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają

2 zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa towarów objętych Akcją Promocyjną. 3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej: Uczestnik ) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia. 4. Każdy Uczestnik, biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje. 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Uczestnik przystępujący do akcji promocyjnej poprzez zakup 1 lub więcej produktów objętych promocją (przy czym uczestnik promocji może kupić maksymalnie po 1 sztuce tego samego produktu objętego promocją) w terminie określonym w 1 pkt. 4 i potwierdzenie zamówienia kodem promocji dla produktów z Załącznika nr 1 kod: BOSCH150ZL dla produktów z Załącznika nr 2 kod: BOSCH250ZL otrzyma od Organizatora Promocji prezent w postaci bonu rabatowego do wykorzystania w kolejnych zakupach w sklepie NEO24.PL na małe i duże AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 3). Bon zostanie wysłany najwcześniej po upływie 14 dni roboczych, licząc od dnia sfinalizowania zamówienia, rozumianego jako dzień odbioru zamówienia przez Klienta, jednak nie później niż po upływie 15 dni od daty zakończenia promocji. 2. Wartość bonu rabatowego wynosi dla produktów z Załącznika nr 1: 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) dla produktów z Załącznika nr 2: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 3. Bon rabatowy zostanie wysłany pocztą elektroniczną w podanym wyżej terminie, na adres Uczestnika, podany w zamówieniu, którego Promocja dotyczy. Termin ważności bonu zakupowego upływa z końcem , o godzinie 23:59:59. Kod jest jednorazowy i upoważnia do zakupów w sklepie NEO24.PL małego i dużego AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 3). 4. Promocją objęte są wybrane produkty kategorii pralki. Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 niniejszego regulaminu. 5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji na stronie sklepu NEO24.PL, poza zakupem co najmniej 1 produktu objętego promocją w okresie trwania promocji, jest dokonanie zgłoszenia do promocji, przez wprowadzenie podczas składania zamówienia na stronie, kodu: dla produktów z Załącznika nr 1 kod: BOSCH150ZL dla produktów z Załącznika nr 2 kod: BOSCH250ZL w polu Kod rabatowy w koszyku i potwierdzenie go przyciskiem OK :

3 6. Warunkiem udziału w Promocji podczas składania zamówienia, spełniającego jej warunki, za pośrednictwem infolinii DOK sklepu NEO24.PL, jest poinformowanie Operatora o udziale w Promocji. 4 OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Promocja nie obejmuje zakupionych towarów, które zostały zwrócone w ciągu 60 dni od dnia otrzymania z powodu rezygnacji, ani zamówień, które zostały złożone, lecz nieopłacone lub zostały anulowane przez operatorów DOK z jakichkolwiek powodów. 2. Promocja obowiązuje do lub do odwołania. Po tym terminie promocję uznaje się za zakończoną. 3. Bony rabatowe zostaną naliczone i przekazane za każdy zakup spełniający warunki promocji. 4. Zamówienia sprzętu bez wprowadzonego i zatwierdzonego kodu: dla produktów z Załącznika nr 1 kod: BOSCH150ZL dla produktów z Załącznika nr 2 kod: BOSCH250ZL w koszyku nie będą kwalifikowane do udziału w promocji i nie zostaną za nie naliczone bony na kolejne zakupy. Zakupy dokonane przez serwis CENEO poprzez opcję KUP TERAZ CENEO nie będą premiowane kodami rabatowymi. 5. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami na produkty z kategorii pralki podczas jej obowiązywania. Promocja nie łączy się też innymi promocjami, wymagającymi użycia kodu rabatowego w koszyku sklepu NEO24.PL. Podczas 1 (słownie: jednej) transakcji dokonywanej w sklepie, Uczestnik Promocji może wykorzystać tylko 1 (słownie: jeden) kod rabatowy, aktualnie obowiązującej promocji. 6. Bony rabatowe mają postać unikalnych kodów do jednokrotnego wykorzystania. Wykorzystanie kodu jest możliwe przez wprowadzenie go w polu Kod rabatowy i zatwierdzenie podczas składania zamówienia w sklepie NEO24.PL na małe i duże AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 3). Użycie kodu obniża wartość zamówienia określoną w wiadomości z instrukcją jego użycia, wysyłanej do Uczestników promocji. Termin ważności wszystkich bonów rabatowych: Bony zostaną wysłane do Uczestników promocji na adres podany w zamówieniu zgłoszonym do Promocji. 7. Bony rabatowe stanowiące nagrody w Promocji są ważne wyłącznie podczas zakupów na stronie NEO24.PL małego i dużego AGD marek Bosch i Siemens (wykaz produktów w Załączniku nr 3) i nie obowiązują podczas zakupów za pośrednictwem DOK. 8. Uczestnik promocji może zakupić maksymalnie po 1 sztuce tego samego sprzętu objętego promocją.

4 9. Promocja nie obowiązuje w przypadku zakupu w systemie ratalnym. 5 OPŁATY TRANSPORTOWE 1. Towary objęte promocją podlegają opłacie transportowej zgodnie z taryfikatorem ustalonym w danym dniu. 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas akcji promocyjnej jest Organizator. 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej, w tym przede wszystkim w celu ustalenia właściwego adresu, na który ma zostać wysłany Prezent. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć może być niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTÓW 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora, na adres NEOIDEA Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, Wrocław. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Promocji, zgłaszający reklamację, zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego. 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 7 pkt 1 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych, uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

5 4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. 6. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie następujących przepisów prawnych: - W przypadku, gdy produkt został nabyty przez Klienta indywidualnego, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział III Art (gwarancja) oraz "Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. - W przypadku, gdy produkt został zakupiony w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Dział II Art (rękojmia) oraz Dział III Art (gwarancja). 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem NEO24.pl. 2. Udział Uczestnika w akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad Akcji Promocyjnej, zawartych w niniejszym Regulaminie. 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na przepisy obowiązującego prawa. 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r. od godziny 12:00 8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie NEO24.PL.

6 Załącznik nr 1 do regulaminu promocji: Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Produkty objęte promocją po wpisaniu kodu: BOSCH150ZL otrzymasz 150 zł zwrotu WARTOŚĆ GID NAZWA PRODUKTU BONU PRALKA BOSCH WAE 2039 JPL 150 zł PRALKA BOSCH WAE 2049 FPL 150 zł PRALKA BOSCH WAE PL^,!&! 150 zł PRALKA BOSCH WAE 24441PL, 150 zł Załącznik nr 2 do regulaminu promocji: Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Produkty objęte promocją po wpisaniu kodu: BOSCH250ZL otrzymasz 250 zł zwrotu GID NAZWA PRODUKTU WARTOŚĆ BONU PRALKA BOSCH WAK PL 250 zł PRALKA BOSCH WAK PL^ 250 zł PRALKA BOSCH WAQ PL 250 zł PRALKA BOSCH WAT24340 PL 250 zł PRALKA BOSCH WAT PL 250 zł PRALKA BOSCH WAW 24440PL 250 zł PRALKA BOSCH WAW PL^ 250 zł PRALKA BOSCH WAY 24742PL 250 zł PRALKA BOSCH WAQ28461PL 250 zł Załącznik nr 3 do regulaminu promocji: Do 250 zł zwrotu w Strefie Korzyści Produkty, na których można zrealizować otrzymany bon 150 lub 250 zł: Nazwa GID SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA 2661^ SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA LOKÓWKA BOSCH PHC PROSTOWNICA BOSCH PHS 2560 joniz.# LOKÓWKA BOSCH PHC 2520# SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA 2302 # PROSTOWNICA BOSCH PHS SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9590 # LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9690# LOKÓWKO CERAMICZNA BOSCH PHC 9490 # LOKÓWKA BOSCH PHC SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD 1100^ SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD SUSZARKA BOSCH PHD 9940 jonizacja SUSZARKA BOSCH PHD 5980^ SUSZARKA BOSCH PHD 5781# PROSTOWNICA BOSCH PHS

7 LOKÓWKA BOSCH PHC SUSZARKA BOSCH PHD PROSTOWNICA BOSCH PHS SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKO-LOKÓWKA BOSCH PHA SUSZARKA DO WŁOSÓW BOSCH PHD 1151, SUSZARKA DO WŁOSÓW BOSCH PHD 7961^ PROSTOWNICA DO WŁOSÓW BOSCH PHS PROSTOWNICA DO WŁOSÓW BOSCH PHS BLENDER MSM 6B150^ ROBOT MCM MCZ 4RS ROBOT MCM MCZ 4RS1 # BLENDER MSM BLENDER MSM 6B BLENDER MSM6B BLENDER MSM 6A3R#_v BLENDER MSM BLENDER MSM BLENDER MSM BLENDER MSM 6B BLENDER MSM 67PE BLENDER MSM BLENDER MSM 76 PRO#_v ROBOT MUM 54240, ROBOT MUM ROBOT MUM ROBOT MUM 4875 EU, ROBOT MUM 4856 EU ROBOT MUM ROBOT MUM 54251^,!&! ROBOT MUM 56Z BLENDER MSM 67170^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM 66150^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM ^,!&! BLENDER MSM BLENDER MSM ROBOT MUM 57860, ROBOT MUM ROBOT MUM ROBOT MCM ROBOT MCM ROBOT MCM ROBOT MCM BLENDER MQ ROBOT MUM XL40G ROBOT MUM XL20C#_v ROBOT MUM XL10T_v MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ 4070# MIKSER RECZNY MFQ 4080^ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY Z MISĄ MFQ 36460^^ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ ^, MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER RECZNY MFQ MIKSER STOJACY MMB ROZDRABNIACZ MMR15A ROZDRABNIACZ MMR08A TARCZA DO TARCIA ZIEMNIAKOW MCZ 4RS1_v ROZDRABNIACZ MFZ 4050 (do msm7 i mfq4)# STOPA MIKS.+ POJ. MFZ 4060 ( msm7;mfq4)# SITKO MUZ 45 LS 1 (MFW 1501) KSZTAŁ. DO CIAST. MUZ 45 SV 1 (MFW 1501) TARCZA MUZ 45 RS ROBOT MUZ XLPP1#_v ROBOT MUZ XLVL1#_v

8 ROBOT MUZ XLVE1# SITKO MUZ8LS NASADKA DO MIELENIA MUZ45RV PRZYSTAWKA DO LODÓW MUZ 5EB MŁYNEK DO MIELENIA ZIAREN MUZ 5GM ROBOT MCM BLENDER MSM88190^, BLENDER MSM87180#_v BLENDER MSM87165# BLENDER MSM BLENDER MSM87130#_v SITKO MUZ8LS NASADKA MUZ45XCG NASADKA MUZ5NV NASADKA MUZ45XTM NASADKA MUZ5CC2_v NASADKA MUZ5PP1_v NASADKA MUZ5VL NASADKA MUZ8CC2_v NASADKA MUZXLHA TARCZA MUZ 45AG NASADKA DO MIELENIA MUZ 45FV1# TARCZA MUZ 45KP TARCZA MUZ 45PS MISA MUZ 5ER2# MISA MUZ 5KR WYCISKARKA MUZ 5ZP1#_v MULTIMIKSER MUZ 4MM3# PRZYSTAWKA DO LODÓW MUZ 4EB1# MŁYNEK MUZ 4GM3# MISA MUZ 4KR3# MISA MUZ 8ER MASZYNKA DO MIESA MFW 1501 # 2403 KRAJALNICA MAS 4201N KRAJALNICA MAS 62R1N BOSCH KRAJALNICA MAS 9101N BOSCH^ EKSPRES BOSCH TKA 8631^ EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY BOSCH TES 50129RW, EKSPRES CISNIENIOWY BOSCH TES 50321RW EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 5542EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 2007EE EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TK EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW_v EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 4304EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS 2002EE EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS EKSPRES KAPSUŁ. TASSIMO TAS Tabletki odkamieniające TASSIMO TCZ Ekspres przelewowy SIEMENS TC Ekspres przelewowy TKA Ekspres przelewowy TKA 3A Ekspres przelewowy TKA Ekspres przelewowy TKA 3A Ekspres przelewowy TKA 6031A EKSPRES CISNIENIOWY SIEMENS TE RW EKSPRES TC SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK 6004N CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK SIEMENS TW czarny CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK 6303 inox^ CZAJNIK BOSCH TWK 7801 inox^,!&! CZAJNIK BOSCH TWK 7601 biały^,!&! CZAJNIK BOSCH TWK 3A011 biały CZAJNIK BOSCH TWK 3A013 czarny CZAJNIK BOSCH TWK 7007**** 2670

9 CZAJNIK BOSCH TWK 3A014 czerwony CZAJNIK BOSCH TWK 3A017 kremowy CZAJNIK TW 60103V SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK 6006N CZAJNIK BOSCH TWK 6007N CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK 7603GB CZAJNIK BOSCH TWK 8611P^^, CZAJNIK TW 86103P SIEMENS, CZAJNIK TW 86104P SIEMENS CZAJNIK BOSCH TWK CZAJNIK BOSCH TWK SOKOWIROWKA BOSCH MES SOKOWIROWKA BOSCH MES SOKOWIROWKA BOSCH MES 25A0 ^^, SOKOWIROWKA BOSCH MES 25C SOKOWIROWKA BOSCH MES 3500^ TOSTER BOSCH TAT 8611^ TOSTER BOSCH TAT 6313 czar/stal szlach., TOSTER BOSCH TAT 6104, TOSTER BOSCH TAT 6001^, TOSTER BOSCH TAT 3A011 bialy^, TOSTER BOSCH TAT 3A014, TOSTER TT SIEMENS, TOSTER TT SIEMENS, TOSTER TT SIEMENS, TOSTER TT SIEMENS# GRILL TFB 3302 V BOSCH^, KGAZ-ELEKTR. HGV L biała KGAZ-ELEKTR. HGV L biała# KGAZ-ELEKTR. HGV L inox KGAZ-ELEKTR. HGV L KGAZ-ELEKTR.HGV L KUCH.MIKR BOSCH HMT 75M KUCH.MIKR BOSCH HMT 84M KUCH.MIKR BOSCH HMT 84G CHLODZ-ZAM.BOSCH KAG 90AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A45### CHLODZ-ZAM.BOSCH KAN 58A CHLODZIARKA BOSCH KTW 18V BOSCH WITRYNA KSW 26V CHLODZIARKA BOSCH KSW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y CHLODZ-ZAM.BOSCH KDV 29VL30# CHLODZ-ZAM.BOSCH KDN 42VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VW31 E^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 33VL31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 58VL31S CHLODZ-ZAM.BOSCH KCE 40AR CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 36AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 49AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGE 39AI41 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36NL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 34X44^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36VL31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VW31 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39VL31 E ^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VL22^, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36VW32 E CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 36KL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGW 36XL30S CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VW CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36AI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGV 39VL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 46AI22 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 49AI22, CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SB31 # 87750

10 CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SR31 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36SQ31 # CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 33Y CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36XL CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 36XI CHLODZ-ZAM.BOSCH KGN 39XI CHLODZIARKA DO WINA SIEMENS KS 38WA CHŁODZ-ZAMR.SIEMENS KA 90GAI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36VKL CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36EAW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39VVI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39EAL40 E### CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NXI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KS 36FPI ZAMR.SIEMENS GS 36NAI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 34NX CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NVL CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 36NSW CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 39NVI CHLODZ-ZAMR.SIEMENS KG 49NAI ZAMRAZARKA BOSCH GSN 54AW31 F ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ZAMRAZARKA BOSCH GSN 51AW ZAMRAZARKA BOSCH GSV 24VW SUSZARKA BOSCH WTY 8878WPL SUSZARKA BOSCH WTB PL SUSZARKA BOSCH WTB PL SUSZARKA BOSCH WTY PL SUSZARKA BOSCH WTW 85460PL^, SUSZARKA BOSCH WTW PL ^ SUSZARKA BOSCH WTG PL SUSZARKA SIEMENS WT45W460PL SUSZARKA SIEMENS WT45W560 PL PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVH EU PRALKO-SUSZARKA BOSCH WVG 30441EU PRALKO-SUSZ SIEMENS WD 15H542 EU PRALKA BOSCH WAT24340 PL PRALKA BOSCH WAT PL PRALKA BOSCH WAW 24440PL PRALKA BOSCH WAW PL^ PRALKA BOSCH WAY 24742PL PRALKA BOSCH WAE PL^,!&! PRALKA BOSCH WAE PL^,!&! PRALKA BOSCH WAE 2039 JPL PRALKA BOSCH WAE 2049 FPL PRALKA BOSCH WAE 24441PL, PRALKA BOSCH WAB 2028 KPL ^,!&! 8435 PRALKA BOSCH WAQ PL PRALKA BOSCH WAB 2021 JPL PRALKA BOSCH WLG 2026 FPL PRALKA BOSCH WLG PL PRALKA BOSCH WAK PL PRALKA BOSCH WAK PL^ PRALKA BOSCH WLK PL^^, PRALKA BOSCH WLK PL PRALKA SIEMENS WM 12S890 PL PRALKA BOSCH WOT PL PRALKA SLIM BOSCH WLG PL^,!&! PRALKA BOSCH WLT 24440PL PRALKA SIEMENS WM 12W690 PL PRALKA SIEMENS WM 12T440 PL PRALKA SIEMENS WM 12T460 PL PRALKA SIEMENS WM 12Y891 PL ZMYWARKA BOSCH SMS 50D32 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50D38 EU ^,!&! ZMYWARKA BOSCH SMS 50D48 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50E82 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 40C02 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50D62 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L62 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 50E88 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L68 EU

11 ZMYWARKA BOSCH SMS 88TI01 E ZMYWARKA BOSCH SMS 88TI03 E ZMYWARKA BOSCH SMS 53N18 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 53L18 EU ^, ZMYWARKA BOSCH SMS 58D08 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 57L12 EU^^, ZMYWARKA BOSCH SKS 51E22EU ZMYWARKA BOSCH SKS 51E12 EU ZMYWARKA BOSCH SMS 58N98EU^, ZMYWARKA BOSCH SMS 69N48EU# ZMYWARKA BOSCH SPS 40E28 EU ^, ZMYWARKA BOSCH SPS 50E12 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53E02 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53E08 EU ^,!&! ZMYWARKA BOSCH SPS 53M22 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53M52 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 53M58 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 58M18 EU ZMYWARKA BOSCH SPS 69T38 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 25M884 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 25E830 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 26T890 EU ZMYWARKA SIEMENS SK 26E821 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 26P893 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 26V891 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 25D800 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 25L881 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 25L883 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 278I03 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 25N881 EU ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 2365^!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 2325!!! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA 5680 SENSOR^,!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA P^,!&! ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA E ECO ZELAZKO BOSCH TDA I ZELAZKO BOSCH TDA E i-temp SENSOR ZELAZKO BOSCH TDA A i-temp SE,^^ ZELAZKO BOSCH TDA SENSOR ZELAZKO BOSCH TDA E ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA ^ ZELAZKO BOSCH TDA ZELAZKO BOSCH TDA STACJA PARY BOSCH TDS STACJA PARY BOSCH TDS ZELAZKO Z GENERAT. SIEMENS TS12XTRM DESKA DO PRASOWANIA SIEMENS TN10100N DESKA DO PRASOWANIA BOSCH TDN1700P STACJA PARY BOSCH TDS373118P GENERATOR PARY BOSCH TDS L KOMP. GENER. PARY BSH TDI A ^, KOMPAKT. GENERATOR PARY BSH TDI A KOMPAKT. GENERATOR PARY BSH TDI E ZELAZKO SIEMENS TS45XTRMW STACJA PARY# ZELAZKO BOSCH TDA 8308DE ### WYCISKARKA MCP 3500 BOSCH^ WAGA OSOBOWA PPW 4200 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3120 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3300 BOSCH^ WAGA OSOBOWA PPW 3400 BOSCH WAGA OSOBOWA PPW 3303 BOSCH MULTIMIKSER MUZ 8 MM1# MŁYNEK MUZ 8 GM 1# 39289

12 WYCISKARKA MUZ 8 ZP NASADKA MUZ 8 NV1_v NASADKA MUZ 8 NV2# NASADKA MUZ 8 NV3# NASADKA MASARSKA MUZ 8 WS2# NASADKA DO SOSÓW MUZ 8 FV 1_v NASADKA DO MIELENIA MUZ 8 RV 1# ADAPTER MUZ 8 AD1# MASZYNKA DO MIĘSA MUZ 8FW1# KSZTAŁTKA DO CIASTEK MUZ 8 SV1# MIKSER MUZ 8 MX2# MISA INOX MUZ 8 ER2#_v TARCZA DO WARZYW MUZ 8 AG1 # TARCZA DO FRYTEK MUZ 8 PS1# TARCZA DO SERA MUZ 8 KS1# TARCZA DO ZIEMNIAKÓW MUZ 8 RS1# TARCZA DO DWUSTRONNA MUZ 8 KP TARCZA SIEMENS MZ5JS01# TARCZA SIEMENS MZ5KP01# TARCZA SIEMENS MZ5PS02# Lacznik WTZ 11400# TARCZA DO ZIEMNIAKÓW MZ5RS01# MASAZER DO STOP PMF 2232, MLYNEK DO KAWY MKM 6000^!&! ZESTAW WX # ŁĄCZNIK SIEMENS WZ 20440# POKRYWA WZ MASAZER DO STOP PMF POKRYWA WMZ 20430### MASZYNKA DO MIĘSA MFW 66020# MASZYNKA DO MIĘSA MFW 67440#_v MASZYNKA DO MIĘSA MUZ 8FA1#_v ZESTAW WTZ 1110# ZESTAW WMZ 2200# ZESTAW WMZ 20440# TABLETKI FINISH 28 szt. CYTRYNOWE - PROMOCJA!! TABLETKI FINISH QUANTUM 20 szt. - PROMOCJA!! FILTR BOSCH BBZ 152HF FILTR BOSCH BBZ 153HF^ FILTR DO EKSPRESÓW TZ FILTR BRITA DO EKSP.TE 5 i TE 7 TZ FILTR BOSCH BBZ 8SF ODKAMIENIACZ DO ZELAZEK TDZ1101_v FILTR BOSCH BBZ11BF# FILTR BOSCH BBZ154HF# FILTR BOSCH BBZ156HF# TABLETKI DO EKSPRESU ODKAMIENIAJĄCE TZ TABLETKI DO EKSPRESU czyszczące TCZ TABLETKI DO EKSPRESU czyszczące TZ KUCH.MIKR. HMT 84M KUCH.MIKR. HMT 84G KUCH.MIKR. BEL 634GS KUCH.MIKR. BER 634GS KUCH.MIKR. BFR 634GS KUCH.MIKR. BFR 634GW KUCH.MIKR. BFR 634GB KUCH.MIKR. BFL 634GS KUCH.MIKR. BFL 634GW KUCH.MIKR. BFL 634GB PIEKARNIK HBN 231E1L PIEKARNIK HBN 231E PIEKARNIK HBN 239E1L PLYTA GAZOWA SIEMENS ER DE PIEKARNIK HBG42R350E PIEKARNIK HBB 43C350E PIEKARNIK HBG 634BS PIEKARNIK HBG 634BW PIEKARNIK HBG 634BB PIEKARNIK HBG635BS PIEKARNIK HBG635HS PIEKARNIK HBG 655BS PIEKARNIK HBG636NS PIEKARNIK HBG 6750S

13 PIEKARNIK HBG 636ES PIEKARNIKHBG 656RS PIEKARNIK HMG636NS PIEKARNIK HBG 6764S PIEKARNIK HMG 636RS PIEKARNIK HBG 33B550# PIEKARNIK HBG 34B520, PIEKARNIK HBG 34S PIEKARNIK HBG 36T650 ^, PIEKARNIK HBG 38B PIEKARNIK HBG 38B PIEKARNIK HBA 43T150E^ PIEKARNIK HBA 74R150E PIEKARNIK HBA 43S360 E PIEKARNIK HBB 43C452 E PIEKARNIK HBA 73R PIEKARNIK HBG 76R PIEKARNIK HBG 78S750# PIEKARNIK HBG 78B950 v PIEKARNIK HBA 23B263^ PIEKARNIK HBB 42C450E## PIEKARNIK HBL 33B550# v PIEKARNIK HBR 33B PIEKARNIK HBC 34D PIEKARNIK HBC 36D PIEKARNIK HBC 33B PIEKARNIK HBC 24D PIEKARNIK HBC 26D553# v PIEKARNIK CDG 634BS PIEKARNIK CMG 636BS PIEKARNIK CMG 633BW PIEKARNIK CMG 633BB PIEKARNIK CMG 633BS PIEKARNIK HBA 23BN PIEKARNIK HBA 42S350^,!&! PIEKARNIK SIEMENS HB 24D PIEKARNIK SIEMENS HB 33BD540S PIEKARNIK SIEMENS HB 33BC PIEKARNIK SIEMENS HB 23GB PIEKARNIK SIEMENS HB 26D PIEKARNIK SIEMENS HB 43GS540 ^ PIEKARNIK SIEMENS HB 43GT540E PIEKARNIK SIEMENS HB 43GB550F# PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB PIEKARNIK SIEMENS HB 33GB PIEKARNIK SIEMENS HB 34D PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB PIEKARNIK SIEMENS HB 38GB590# PIEKARNIK SIEMENS HB 56GS PIEKARNIK SIEMENS HB 56BD561J### PIEKARNIK SIEMENS HB 63AS521, PIEKARNIK SIEMENS HB 73GB PIEKARNIK SIEMENS HB 76GT PIEKARNIK SIEMENS HB 76LB PIEKARNIK SIEMENS HB 78GU PIEKARNIK SIEMENS HB 76RB PIEKARNIK SIEMENS HB 78BD PIEKARNIK SIEMENS HB 78GB PLYTA INDUKCYJNA PIE 375C14 E PLYTA CERAMICZNA PKN 675N14 D PLYTA CERAMICZNA PKC 875N14D PLYTA CERAMICZNA PKC 875N24 D PLYTA CERAMICZNA PKF 375V14E PLYTA GAZOWA NGU 4151 DE PLYTA GAZOWA PCQ 715B80 E PLYTA GAZOWA PCQ 715M90 E PLYTA GAZOWA PCP 615B80R PLYTA GAZOWA PCH 615B90E^ PLYTA GAZOWA PCP 615M90E PLYTA GAZOWA PBP615B81E PLYTA GAZOWA PCX 815B90 E# v PLYTA GAZOWA PPH 616B81 E PLYTA GAZOWA PPP 616B21 E 71482

14 PLYTA GAZOWA PPP 616M91E ^, PLYTA GAZOWA PPP 619B21E PLYTA GAZOWA PPP 619M91E PLYTA GAZOWA PPP 612M91E PLYTA GAZOWA PPP 616B81E PLYTA GAZOWA PPI 716B11E PLYTA GAZOWA PBP 6B5B PLYTA GAZOWA POP 6B6B PLYTA GAZOWA PBP 6B3B PLYTA GAZOWA PPQ 719B21E PLYTA GAZOWA POH 6B6B PLYTA GAZOWA PRA 326B70 E# v PLYTA GAZOWA PRB 326B70 E# PLYTA GAZOWA PRP 626B70 E# v PLYTA GAZOWA PRP 626M70 E PLYTA DO GRILLOWANIA ET 375MU11E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MN11 E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 675MG21E PLYTA CERAMICZNA SIEMENS ET 875SC11D PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 601ME21E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 975SK11E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 885DC11E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 745RT90 E PLYTA DO SMAZENIA ET 475MY11E# v PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PB70 E PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 626PF70 E# PLYTA GAZOWA SIEMENS ER 926SB70 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645PB90 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 645HB90 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 745RB90 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 845XB90 E# PLYTA GAZOWA SIEMENS EC 945TB91 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 616PB21 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 618PB21 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EB 6B5PB PLYTA GAZOWA SIEMENS EB 6B5PB PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 618HB21 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EO 6B6PB PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716IB21 E# PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716QB91E# PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 716QB21 E PLYTA GAZOWA SIEMENS EP 718QB21 E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651FT17E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 975FE17E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 801SP17E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 975MV17E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 875SC11E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 375ME11E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 375MV17E PLYTA INDUKCYJNA EH 601FB PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 651FB17 E PLYTA INDUKCYJNA SIEMENS EH 601FE17 E PLYTA INDUKCYJNA EH 611BA18 E PLYTA INDUKCYJNA EH 651BE17 E PLYTA INDUKCYJNA EH 645BA68 E PLYTA INDUKCYJNA EH 675MN27 E PLYTA INDUKCYJNA EH 679MB17 E PLYTA INDUKCYJNA EH 675MV17 E PLYTA INDUKCYJNA EH 801FM17 E# PLYTA CERAMICZNA ET 651HE17 E PLYTA CERAMICZNA ET 645NF PLYTA CERAMICZNA ET 651FK17 E# PLYTA CERAMICZNA ET 651FN17 E PLYTA CERAMICZNA ET 645FN17 E PLYTA CERAMICZNA ET 675FN17 E PLYTA INDUKCYJNA PIA 611B68 E PLYTA INDUKCYJNA PIT 851F17E PLYTA INDUKCYJNA PIA 611F18 E PLYTA INDUKCYJNA PIE 611F17 E^, PLYTA INDUKCYJNA PIZ 975N17 E PLYTA INDUKCYJNA PIT 631F17E PLYTA INDUKCYJNA PIT 645F17E PLYTA INDUKCYJNA PIC 645F17 E 87557

15 PLYTA INDUKCYJNA PIB 651F17E PLYTA INDUKCYJNA PIB 672F17 E, PLYTA INDUKCYJNA PIB 675M27 E PLYTA INDUKCYJNA PIL 811F17 E PLYTA INDUKCYJNA PIN 651F27 E PLYTA INDUKCYJNA PIV 675N17 E PLYTA CERAMICZNA PKE 611B17 E PLYTA CERAMICZNA PKE 645B17 E PLYTA CERAMICZNA PKE 611F17 E PLYTA CERAMICZNA PKF 651F17 E PLYTA CERAMICZNA PKF 675F17 E PLYTA CERAMICZNA PKF 659C17 E PLYTA CERAMICZNA PKF 619C17 E PLYTA CERAMICZNA PKN 645F17 E PLYTA CERAMICZNA PKN 651F17 E CHLODZIARKA KUL 15A CHLODZ-ZAMR. KID 26V21 IE# v CHLODZ-ZAMR. KID 28V20 FF# v CHLODZ-ZAMR. KIL 18V20FF CHLODZ-ZAMR. KIV 28V20FF ZAMRAŻARKA GID 14A CHLODZ-ZAMR. KIL 82AF CHLODZ-ZAMR. SIEMENS CI 24RP01# v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS CI 30RP01# v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS CI 24WP02# v CHLODZ-ZAMR. KIV 34A CHLODZ-ZAMR. SIEMENS CI 36BP01# v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS FI 18NP31 #v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS FI 24NP31 v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS FI 24DP02# v CHLODZ-ZAMR. SIEMENS FI 24DP32 v CHLODZIARKA KIF 41AD CHLODZ-ZAMR. KIL 42VF CHLODZ-ZAMR. KIV 38X CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 38VA CHLODZ-ZAMR. KIV 34X20, CHLODZ-ZAMR. KIS 87AD ZAMRAŻARKA SIEMENS GI 38NP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 42FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 34NP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 25RP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 25FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 27FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 40FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 39FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 28FP CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 34VX CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 24LV21 FF CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 38VA51 PL CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KU 15LA CHLODZIARKA DO WINA SIEMENS KF 18WA43 v CHLODZIARKA KS 36VVI ZAMRAŻARKA GS 36NVI CHLODZ-ZAMR. KIS 87KF CHLODZ-ZAMR. KIS 86KF CHLODZ-ZAMR. KIN 86KF CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 41RVS CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 42FAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 82LAD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 86SKD CHLODZ-ZAMR. SIEMENS KI 86NKD ZAMRAŻARKA GI 14DA ZAMRAŻARKA GI 25NP ZMYWARKA SPV 50E00 EU^,!&! ZMYWARKA SPV 40E30 EU ZMYWARKA SPV 43M10 EU,!&! ZMYWARKA SPV 53M10 EU^!&! ZMYWARKA SPV 53M50 EU ZMYWARKA SPV 59M00EU ZMYWARKA SPV 40M20EU ZMYWARKA SPV 68M10EU ZMYWARKA SPV 69T50 EU ZMYWARKA SPI 50E05 EU 73182

16 ZMYWARKA SPI 69T55 EU ZMYWARKA SPI 50E35 EU ZMYWARKA SPI 53M65 EU ZMYWARKA SPI 53M25 EU ZMYWARKA SPI 53M55 EU ZMYWARKA SKE 52M65EU ZMYWARKA SCE 52M65EU ZMYWARKA SIEMENS SN 65N080 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 55M540EU ZMYWARKA SIEMENS SR 55E503 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 64M081 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 55M531 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 65M091 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 64M031 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 65E000 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 65M030 EU, ZMYWARKA SIEMENS SC 76M541EU ZMYWARKA SIEMENS SK 76M540 EU ZMYWARKA SMV 58N50 EU ZMYWARKA SMV 53L30 EU ZMYWARKA SMV 40M30 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 40C05 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 43M35 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 58L75 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 53L82 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 53L86 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 88TS01 E ZMYWARKA SMI 40M65 EU ZMYWARKA BOSCH SMI 88TS03 E ZMYWARKA SMI 50D35 EU ZMYWARKA SMI 50D55 EU ZMYWARKA SMI 53L15 EU ZMYWARKA SMI 58N85EU ZMYWARKA BOSCH SMV 58L60 EU ZMYWARKA SMV 40D90 EU!&! ZMYWARKA BOSCH SMV 58N90 EU ZMYWARKA BOSCH SMV 68N60 EU ZMYWARKA SMV 50D10 EU ZMYWARKA SMV 51E30 EU!&! ZMYWARKA SMV 53L50 EU^,!&! ZMYWARKA BOSCH SMV 87TX01 E ZMYWARKA BOSCH SMV 88TX02 E ZMYWARKA BOSCH SMV 88TX03 E ZMYWARKA SMV 69N40 EU ZMYWARKA BOSCH SBV 69N91 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 55L580 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 65L085 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 64M031 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 66P080 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 66M039 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 677X02 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 678X02 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 678X03 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 578S01 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 56V597 EU### ZMYWARKA SIEMENS SN 578S03 TE ZMYWARKA SIEMENS SN 56N596 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 65E011 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 65L033 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 66D001 EU ZMYWARKA SIEMENS SN 66P093EU ZMYWARKA SIEMENS SN 66L081 EU^, ZMYWARKA SIEMENS SN 66N098 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 56T596 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 65M035 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 66T096 EU ZMYWARKA SIEMENS SR 76T095 EU OKAP TELESKOPOWY DHI 625 A 5115 OKAP TELESKOPOWY DHI 635 H 5116 OKAP PODSZAFKOWY SIEMENS LB OKAP PODSZAFKOWY SIEMENS LB OKAP WYSEPKOWY DHL 545 S 5123 OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI

17 OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI OKAP TELESKOPOWY SIEMENS LI OKAP KOMINOWY DWW 097A OKAP KOMINOWY DWW 06W OKAP KOMINOWY DWB # v OKAP KOMINOWY DWC # v OKAP WYSPOWY DIC OKAP KOMINOWY DWB # v OKAP KOMINOWY DWB # OKAP KOMINOWY DWW OKAP KOMINOWY DWB097E OKAP KOMINOWY DWB097A OKAP KOMINOWY DWW 067A OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 457CA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 91BA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98KD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 68BA OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 21BA OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 98BF OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 21BA OKAP WYSPOWY SIEMENS LF 91BA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 97BB OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 97BD OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98KA570 v OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98BF OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 98BE OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 86KA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 66GA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 67GA OKAP KOMINOWY SIEMENS LC 68BF OKAP KOMINOWY DWB 067J OKAP KOMINOWY DWB 097J OKAP KOMINOWY DWK 098G OKAP KOMINOWY DWK 098G OKAP WYSPOWY DIB 091K OKAP KOMINOWY DWK 09M OKAP WYSPOWY DIB 121U50# v OKAP KOMINOWY DWK 09M OKAP WYSPOWY DIB 091E OKAP KOMINOWY DWB 09W OKAP KOMINOWY DWA 09D620 ### OKAP KOMINOWY DWA 097A OKAP KOMINOWY DWA 067A OKAP KOMINOWY DWB 06W OKAP KOMINOWY DWA 06E OKAP KOMINOWY DWK 067E OKAP KOMINOWY DWK 06G OKAP KOMINOWY DWK 06G OKAP PODSZAFKOWY DHU 662B OKAP PODSZAFKOWY DHU 665C FILTR AKTYWNY DHZ 1100# ZESTAW DHZ 5385# ZESTAW LZ 54750# Zestaw montażowy KS36ZAL00# ZESTAW LZ 34500# ZESTAW DHZ 5125# v ZESTAW DHZ 5465# v ZESTAW DHZ 3105# ZESTAW DHZ LISTWA ALUMINIOWA DHZ 3570# LISTWA LZ ZESTAW DHZ 5475# ZESTAW DHZ 5425# v ZESTAW DHZ 7305# ZESTAW DHZ 5225### FILTR METALOWY DHZ 3200# ZESTAW DHZ 5345# ZESTAW DHZ 5595# ZESTAW DHZ 5325# ZESTAW DHZ 5495### ZESTAW DHZ ZESTAW DHZ

18 ZESTAW DHZ FILTR AKTYWNY DHZ FILTR AKTYWNY LZ 73050# ZESTAW LZ 52450# ZESTAW LZ ZESTAW LZ 53550# ZESTAW LZ ZESTAW LZ 53250# ZESTAW LZ 54650### ZESTAW LZ ZESTAW LZ 57600# ZESTAW LZ 46170# ZESTAW LZ 46070# ZESTAW LZ 49100# ZESTAW LZ ZESTAW LZ ZESTAW LZ ZESTAW LZ LISTWA STALOWA LZ LISTWA METALOWA DHZ LISTWA STALOWA LZ KOSZ SMZ 2014# ZESTAW SMZ 5000# KASETA SMZ 5002# KOSZ SMZ 5100# KOSZ SMZ 5300# LISTWA METALOWA LZ 33050# ZESTAW PROWADNIC HEZ # ZESTAW PROWADNIC HEZ # ZESTAW PROWADNIC HEZ # ZESTAW PROWADNIC HEZ # ZESTAW PROWADNIC HEZ # v UCHWYT CI 10Z090# ZESTAW PROWADNIC HZ # SZYNA MONTAŻOWA HEZ # ZESTAW PROWADNIC HZ ZESTAW PROWADNIC HZ ZESTAW PROWADNIC HZ UCHWYT CI 10Z490# SZUFLADA DO NACZYŃ BIC 630NB SZUFLADA DO NACZYŃ BIC 630NS SZUFLADA DO NACZYŃ BIC 630NW SZUFLADA DO NACZYŃ HW 1405P2# v ZESTAW PROWADNIC HZ # LACZNIK WZ 20300### SZYNA MONTAZOWA SIEMENS HZ # ZESTAW PROWADNIC HZ # PRALKO-SUSZARKA WK14D540 EU PRALKA WIS 28141EU PRALKA SIEMENS WI 14S441 EU KRATKA CI 24Z KRATKA CI 24Z100# KRATKA CI 30Z000# KRATKA CI 30Z KRATKA CI 36Z400# KRATKA FI 18Z000# KRATKA FI 18Z100# KRATKA FI 24Z000# KRATKA FI 24Z KRATKA FI 24Z ZESTAW MONTAZOWY CI 60Z ZESTAW MONTAZOWY CI 60Z100 v.# FILTR DO WODY FI 50Z000# PRALKO-SUSZARKA WK14D541 EU Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ KASETA SGZ 3003# Koszyk na sztucce SPZ 5100# FRONT ZMYWARKI SZ Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ Wyposażenie dodatkowe do zmywarek SZ

19 FRONT ZMYWARKI CI 24Z590 v.# FRONT ZMYWARKI CI 24Z690 v FRONT ZMYWARKI CI 36Z490# v FRONT FI18Z090 v.# FRONT FI24Z090# v FRONT FI24Z290# v FRONT FI30Z090 v.# GRILL DO PŁYT FLEXINDUCTION HZ TEPPAN YAKI DO PŁYT FLEXINDUCTION HZ KAWIARKA BOSCH CTL 636EB KAWIARKA BOSCH CTL 636ES

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybraną pralkę Siemens a oddamy Ci 250 zł! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Robimy tylko czyste interesy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja jest organizowana pod nazwą Robimy tylko czyste interesy zwana dalej: "Akcją Promocyjną". 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

INTERNET BEZ VAT. 1 Organizator Promocji. 2 Czas trwania i miejsce promocji. 3 Zasady promocji

INTERNET BEZ VAT. 1 Organizator Promocji. 2 Czas trwania i miejsce promocji. 3 Zasady promocji INTERNET BEZ VAT 1 Organizator Promocji 1. Organizatorem promocji Internet bez VAT do końca roku jest INFRATEL-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-765 Łódź, ul. Górnicza 12/14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Październikowe przeceny do 3000 złotych na sprzęt komputerowy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Październikowe przeceny do 3000 złotych na sprzęt komputerowy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017 r. REGULAMIN AKCJI Październikowe przeceny do 3000 złotych na sprzęt komputerowy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Październikowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do szczoteczek elektrycznych Oral-B (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa

REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa REGULAMIN PROMOCJI Sprzedaż Premiowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Sprzedaż premiowa zwanej dalej Promocją, jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne kod: 62-080, Sady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ W SALONACH home&you oraz w Sklepie online od dnia 25 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku POD HASŁEM Bon 100zł Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHER 1.000,00 ZŁ NA USŁUGI SYMCORE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHER 1.000,00 ZŁ NA USŁUGI SYMCORE Strona1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ VOUCHER 1.000,00 ZŁ NA USŁUGI SYMCORE 1 Postanowienia ogólne 1. Cel akcji promocyjnej Akcja promocyjna organizowana jest w celu promocji usług szkoleniowych i konsultingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GIFT VOUCHER Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/gdańska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.)

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.) ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie MS Office 365 Personal w zestawie z notebookiem (z dnia 6 maja 2016r.) Niniejszym Aneksem z dnia 6 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POWIEDZ TO Z NUTELLA (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji konsumenckiej pod nazwą Powiedz to z Nutella (dalej: Promocja ) jest Ferrero

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 2

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 2 Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 2 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "KARTA KLIENTA TOURSPORT CLUB" (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego Karta Klienta TourSport Club w Sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "PRZYJEMNE PRASOWANIE"

Regulamin promocji pod nazwą PRZYJEMNE PRASOWANIE Regulamin promocji pod nazwą "PRZYJEMNE PRASOWANIE" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " PRZYJEMNE PRASOWANIE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Maxi Klub edycja druga (dalej Regulamin)

Regulamin programu Maxi Klub edycja druga (dalej Regulamin) Regulamin programu Maxi Klub edycja druga (dalej Regulamin) 1. Regulamin określa zasady programu prowadzonego pod nazwą Maxi Klub edycja druga (dalej Program). 2. Organizatorem Programu jest Maxi Zoo Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Z PKS-em TANKUJESZ, NAGRODY OTRZYMUJESZ"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Z PKS-em TANKUJESZ, NAGRODY OTRZYMUJESZ REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym (zwanym dalej Programem"). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Nieruchomość + Kredyt

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Nieruchomość + Kredyt REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Nieruchomość + Kredyt 1 ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ Organizatorem akcji promocyjnej Nieruchomość + Kredyt, zwanej dalej Promocją, jest NowoczesneRozwiązania.pl Jakub Trojan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s

REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s REGULAMIN KONKURSU Ja i McDonald s 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Ja i McDonald s (Konkurs). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Przytulna atmosfera w Twoim domu - Meble łazienkowe

Przytulna atmosfera w Twoim domu - Meble łazienkowe REGULAMIN PROMOCJI Przytulna atmosfera w Twoim domu - Meble łazienkowe 18.01.2016-28.02.2016 1. Postanowienia ogólne: 1.1 Nazwa promocji: Przytulna atmosfera w Twoim domu Meble łazienkowe. 1.2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). Regulamin Programu Do celu z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu są: BC Consulting sp. z

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj produkty Sygma Bank i odbieraj bony

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj produkty Sygma Bank i odbieraj bony Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj produkty Sygma Bank i odbieraj bony 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Polecaj produkty Sygma Bank i odbieraj bony (dalej zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris

R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris R E G U L A M I N KONKURSU Wygraj komplety biżuterii oraz zestawy kosmetyków L Oreal Paris 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Moja Pizza Hut jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP"

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP Regulamin promocji Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Dobre Praktyki BHP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Dobre Praktyki BHP, zwany dalej Konkursem jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W trakcie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZAPŁACIMY CI ZA NOWE TECHNOLOGIE Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

d. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie;

d. Regulamin niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: a. Sklep Internetowy, zwany dalej Sklepem Sklep prowadzony przez Natalię Pinis, prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁAP SNAP OD HMxBR. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU ŁAP SNAP OD HMxBR. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU ŁAP SNAP OD HMxBR 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Łap Snap od HMxBR (dalej: Konkurs ) jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-639) przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tak kibicujemy naszym

Regulamin konkursu Tak kibicujemy naszym Regulamin konkursu Tak kibicujemy naszym 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Tak kibicujemy naszym (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Produkty do zabudowy

Regulamin Akcji marketingowej Produkty do zabudowy Regulamin Akcji marketingowej Produkty do zabudowy 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczoną dla Uczestników dokonujących zakupów wybranych produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet na konferencję Search Marketing Day 2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego Wygraj bilet na Search Marketing Day 2014, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO Tradycyjne i niedrogie śniadanie wielkanocne (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu "Podziel się miłością do zdrowego jedzenia (dalej Konkurs ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA Spis treści Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA 1 Definicje... 1 2 Uczestnictwo w Programie... 1 3 Zasady Programu... 2 4 Premie i sposób ich naliczania... 2 5 Regulacje podatkowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt"

Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt Regulamin Konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Dove wymarzony efekt (dalej: Konkurs) jest spółka Edipresse - Wizaż Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia 1. Sprzedawca Spółka EnergyLife Limited z siedzibą w Sliema SLM 1843, Malta przy ulicy Sir Luigi Camilleri Street 7A wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio"

Regulamin Konkursu Wygraj z Play tablet Prestigio Regulamin Konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem opisanego w niniejszym regulaminie konkursu "Wygraj z Play tablet Prestigio" (dalej Konkurs ) jest firma FMS

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Wzór OFERTA PRZETARGOWA

Wzór OFERTA PRZETARGOWA Wzór.. Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29 100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA Na realizacji zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyŝej 14000 euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 90 dni za darmo

Regulamin promocji 90 dni za darmo Regulamin promocji 90 dni za darmo (nie stosuje się do konsumentów) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji 90 dni za darmo. 2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad: Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad: Uchwała nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Na podstawie 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59

REGULAMIN KONKURSU. Czas trwania konkursu 6.05.16 od godz. 11:00 do 16.05.16 do godz. 23:59 REGULAMIN KONKURSU Nazwa konkursu Zadanie konkursowe enter the CHILL ROOM Opublikowanie zdjęcia w dowolnej formie na otwartym profilu na portalu Instagram przedstawiającego miejsce, w którym można odnaleźć

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa Centrum Aktywnego Wypoczynku

Włoszczowa Centrum Aktywnego Wypoczynku ... Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP Wzór Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U

R E G U L A M I N P R Z E T A R G U R E G U L A M I N P R Z E T A R G U na sprzedaż wartości niematerialnych Hotel System Management Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków sygn.akt VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej Dz.U.2015.245 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z dnia 23 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester"

Regulamin Konkursu Weekend z Subaru Forester Regulamin Konkursu "Weekend z Subaru Forester" 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Weekend z Subaru Forester" (zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BUDVAR Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej woli (Spółka Przejmująca) oraz BUDVAR Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin konkursu "Bosman związany z regionem" - konkurs plastyczny 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą " Bosman związany z regionem", zwanego dalej "konkursem", jest Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wielkanocne specjały

Regulamin konkursu fotograficznego Wielkanocne specjały Regulamin konkursu fotograficznego Wielkanocne specjały 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wielkanocne specjały (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem rzeczy.dag.pl. Sprzedającym jest spółka cywilna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania

Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania Regulamin promocji Na małe i duże wyzwania I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Na małe i duże wyzwania, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo