ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 75 ROZWI ZANIA DIAGNOSTYCZNE W SIECIACH INFORMATYCZNYCH Wojciech WAWRZY SKI Politechnika Warszawska Wydzia Transportu ul. Koszykowa 75, Warszawa fax: , Streszczenie Przedstawiono diagnostyczne podej cie do funkcjonowania sieci informatycznej wykorzystywanej dla potrzeb sterowania. Omówiono diagnozowanie warstwy fizycznej i warstwy cza danych. Opisano procedury diagnostyczne wykorzystuj ce w a ciwo ci protoko ów transmisyjnych. S owa kluczowe: diagnostyka, informatyka, systemy sterowania DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR COMPUTING NETWORKS Summary In the paper diagnostic functioning approach of computer networks is presented. Diagnostic procedures addressed toward physical and logic layers of OSI model are described. In relation to these layers the protocol diagnostic working principles are analyzed. Keywords: diagnostic, informatics, control systems 1. WPROWADZENIE Problematyka diagnozowania systemów sterowania wykorzystuj cych wspó czesne rozwi zania techniczne jest w wi kszo ci przypadków spójna z diagnozowaniem funkcjonowania zaawansowanych rozwi za informatycznych. Specyfika systemów sterowania ogranicza si jedynie do pewnej dziedziny systemów komputerowych tzw. systemów czasu rzeczywistego [5]. W systemach tych istnieje konieczno zapewnienia przewidywanej reakcji systemu na zmiany sterowanego procesu w okre lonym z góry terminie (deadline). To z kolei stawia odpowiedzialne wymogi dla organizacji procesu diagnozowania i wymusza stosowanie procedur diagnostycznych zaimplementowanych na trwa e w dzia aniu sieci informatycznej systemu. Wspomniana dominacja rozwi za informatycznych w systemach sterowania jest na tyle znacz ca, e zasób wiedzy dotycz cy diagnostyki systemów komputerowych, sieci komputerowych, systemów i sieci informatycznych zawiera w sobie t cz metodologii, która szczególnie nadaje si do systemów sterowania w tym m. in. w transporcie [7]. Przyj ty standard wymiany informacji w postaci modelu OSI (Open System Interconnection), utworzony przez Mi dzynarodow Organizacj Standaryzacyjn (ISO), dzieli procesy wymiany informacji (sesj komunikacyjn ) na siedem warstw, które odpowiadaj naturalnemu ci gowi zdarze wyst puj cych w trakcie sesji po czeniowej [1,6]. Warstwami tymi s : warstwa fizyczna, warstwa cza danych, warstwa sieciowa, warstwa transportowa, warstwa sesji i warstwa aplikacji. Ka da warstwa komunikuje si bezpo rednio z warstw s siedni, a dzia a w systemie tak, jakby si kontaktowa a z t sam warstw urz dzenia któremu przekazywane s informacje. Modu owo funkcjonalna (podzia na warstwy), która w momencie projektowania tego unormowania uwa ana by a za wezwanie do konkurencji (powodowa a bowiem utrat w a ciwo ci monopolistycznych poszczególnych rozwi za ) w rezultacie zintegrowa a wszystkie funkcje systemów, tworz c pewne uporz dkowanie. Utworzy o to sytuacj, w której omawianie poszczególnych zagadnie zwi zanych z systemami komputerowymi musi jednocze nie odnosi si do warstwy, w której owe zagadnienia s skoncentrowane. St d problematyka diagnostyczna podlega owemu warstwowemu podzia owi, a z drugiej strony uwzgl dnia musi w a ciwo ci stosowanych protoko ów transmisyjnych [8]. 2. DIAGNOZOWANIE WARSTWY FIZYCZNEJ Jednym z g ównych problemów warstwy fizycznej jest okablowanie. W rozleg ych terytorialnie systemach sterowania odleg o ci pomi dzy

2 76 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE poszczególnymi elementami systemu mog by znaczne, a sposób prowadzenia okablowania musi uwzgl dnia mo liwo ci po czeniowe specyficzne dla danego rozwi zania. Powodowa to mo e wyd u enie po cze i przeprowadzenie ich przez obszary, w których wp yw zewn trznych czynników generuje zak ócenia transmisji. Diagnostyka okablowania bazuje na specjalnie konstruowanych przeno nych testerach zasilanych niejednokrotnie bateryjnie. Te niewielkie urz dzenia diagnostyczne maj mo liwo ci przeprowadzenia nast puj cych bada : - wykrywanie zwar okablowania, - wykrywanie przerw, - wykrywanie rozdzielonych par, - pomiar d ugo ci kabla przez pomiar opó nienia pomi dzy impulsem wys anym a odbitym, - badanie przes uchu pomi dzy kablami. Bardziej zaawansowane metody diagnostyczne warstwy fizycznej stosowane s w urz dzeniach zwanych analizatorami protoko ów. S owo urz dzeniach nie zawsze dobrze charakteryzuje analizatory, gdy niektóre z nich (np. Microsoft Network Monitor) s specyficznymi programami wykorzystuj cymi kart sieciow komputera. Mo liwo ci diagnostyczne rozwi za software owych nie s zbyt du e i zale od aktualnych faz realizacji aplikacji sterowniczych sytemu. Zatem jako w a ciwy analizator protoko ów nale y uzna specjalizowany zestaw komputerowy o du ej wydajno ci (np. HP Internetwork Advisor). Umo liwia on przechwycenie pakietu i zanalizowanie go bit po bicie. Ma on umiej tno ci filtrowania pakietów ze wzgl du na konkretn wyró nion w a ciwo. Aby zachowa chronologi zdarze w sieci analizator ma mo liwo oznaczania pakietów znacznikiem czasowym co u atwia pó niejsz analiz. Mimo, e analizatory dzia aj w warstwie fizycznej mog podsumowywa dane przekazywane wewn trz ka dej warstwy modelu OSI. Umo liwia to diagnozowanie i w a ciwe okre lenie przyczyn niezdatno ci np. analiz przepustowo ci wraz z diagnozowaniem przyczyn powoduj cych jej zmniejszanie si. Praktyczne wykorzystanie analizatorów w zakresie zapewnienia oczekiwanej przepustowo ci uwzgl dnia komparacj przebiegów. Zapisywane s bowiem parametry dzia ania poszczególnych aplikacji wtedy, gdy system dzia a w a ciwie. Posiadaj c te zapisy atwo mo na wykry ród a problemów wtedy, gdy nast puj uszkodzenia prowadz ce do zmniejszenia przepustowo ci. Analizatory posiadaj w a ciwo ci generowania ruchu, a zatem mog symulowa ruch w obr bie badanego obszaru sieci. Dzieje si to celem zbadania mo liwo ci transmisyjnych poprzez symulowanie przewidywanych potrzeb w tej dziedzinie i obserwacj zachowa sieci. Na wyposa eniu analizatorów znajduj si systemy ekspertowe 1, które s u pomoc w rozwi zywaniu problemów diagnostycznych dotycz cych obserwowanych na ekranie zjawisk zwi zanych z w a ciwo ciami transmisji. 3. DIAGNOZOWANIE WARSTWY CZA DANYCH Warstwa cza danych odgrywa zasadnicz rol przy formowaniu danych z wy szych warstw w ramki i wysy aniu ich do warstwy fizycznej. Dla zapewnienia jej prawid owej pracy musi by przestrzegany odpowiedni format ramki oraz realizacja techniki dost pu celem wysy ania i odbierania ramek przez warstw fizyczn. DIAGNOZOWANIE INTEGRALNO CI 2 Ochrona integralno ci danych zawartych w ramce realizowana jest poprzez wykorzystanie 32- bitowego pola CRC (Cyclic Redundancy Check) stanowi cego ostatni segment ramki. Kod jest wpisywany w pole CRC ramki po stronie nadawczej. Po stronie odbiorczej na podstawie otrzymanych bitów obliczana jest warto specjalnego wielomianu kontrolnego i dzieli si t warto przez oryginaln informacj CRC otrzyman od strony nadaj cej. Je li reszta z tego dzielenia jest ró na od zera oznacza to, e wyst pi b d i ramka jest odrzucana. Oprogramowanie zarz dzaj ce jest powiadamiane z warstwy cza danych o liczbie zdarze odrzucenia ramki z powodu utraty integralno ci danych w niej zawartych. DIAGNOZOWANIE KOLIZJI Du a ilo b dów CRC wyst puj ca w sieci Ethernet mo e te wiadczy o wyst powaniu du ej ilo ci kolizji. Mechanizm CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) czyli mechanizm wielodost pu do cza z wykrywaniem kolizji stosowany w sieciach Ethernet zawiera w sobie pewne pierwiastki losowo ci. Je eli co najmniej dwie stacje zaczn nadawa jednocze nie nast puje kolizja. Oczywi cie mo liwe jest aby wi cej ni dwie stacje uczestniczy y w kolizji. Mo liwe jest te aby kolizje nast powa y kolejno po sobie. Warstwa cza danych posiada mechanizm zmniejszania prawdopodobie stwa kolizji poprzez podwajanie czasu oczekiwania stacji na rozpocz cie nadawania po ka dym niepowodzeniu. 1 Z o ono obserwowanych zjawisk, a zatem i z o ono systemów ekspertowych wyst puj c w dziedzinie diagnostyki transmisji i diagnostyki protoko ów spowodowa a powstanie artobliwej definicji systemu eksperckiego: System ekspercki to taki system, dla którego trzeba by ekspertem, aby z niego skorzysta. 2 Integralno danych zawartych w ramce jest to w a ciwo polegaj ca na nie wyst powaniu modyfikacji (zmiany) danych w trakcie procesu transmisji.

3 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 77 Stacja zamierzaj ca wys a ramk sprawdza stan medium transmisyjnego i w przypadku stwierdzenia zaj to ci (trwaj ca transmisja) czeka do jej zako czenia. Po zwolnieniu medium (zako czenie obserwowanej transmisji) odczekuje czas równy szczelinie mi dzyramkowej 3 (9,6 ms dla transmisji 10Mb/s, 0,96 s dla 100 Mb/s). Je eli po tym czasie medium jest wolne stacja zaczyna nadawanie. Ów wy ej wspomniany mechanizm zmniejszania prawdopodobie stwa kolizji zaczyna dzia a po wykryciu pierwszej kolizji. Wówczas to warstwa cza danych generuje losowo liczb z przedzia u od 0 do 2 i mno y j przez czas równy maksymalnemu czasowi przej cia ramki przez domen kolizyjn (slot time). Po up ywie czasu wynikowego nast puje ponowna próba transmisji. Przy nast pnych kolizjach warstwa wybiera losowo liczb z przedzia u 0-4, 0-8, 0-16, co osi ga si przy 10-ciu kolizjach z rz du. Po 16-tu kolizjach z rz du warstwa cza danych zaprzestaje transmisji ramki powiadamiaj c o tym u ytkownika. Najwi ksza ilo kolizji wyst puje podczas transmisji cz ci pocz tkowej ramki tzw. preambu y 4. Wtedy dalsza cz ramki transmitowana jest jako zak ócenia, aby inne stacje mog y rozpozna kolizj. Interpretowane jest to jako wyst pienie ramek zawieraj cych b dy CRC, co wiadczy o praprzyczynie jak jest du a ilo kolizji. W dobrze dzia aj cej sieci rednia ilo kolizji nie powinna przekracza 5% ilo ci ramek. Diagnozowanie kolizji jest wi c faktycznie diagnozowaniem integralno ci danych ramki zawartych w polu CRC ramki. Innymi przyczynami wyst powania tych b dów s uszkodzenia nadajników, odbiorników i zak ócenia w sieci. KONFIGURACJA SIECI I JEJ ZMIANY W warstwie cza danych dzia aj urz dzenia sieciowe zwane prze cznikami i mostami. 5 Zadaniem ich jest sprawdzania adresów i na tej podstawie blokowanie lub zezwolenia na przes anie ramek do innych portów. Nie maj one uprawnie ingerencji w ramk. Zastosowanie mostów (prze czników) umo liwia podzielenie (segmentacj ) sieci i wydzielenie sieci mniejszych o znacznie wi kszej 3 Czas oczekiwania istnieje po to, aby umo liwi wspó zawodnictwo ró nych stacji o zaj to medium transmisyjnego. 4 Preambu a sk ada si z naprzemiennych zer i jedynek z dwoma jedynkami na ko cu. Jej ca kowita d ugo wynosi 64 bity. S u y ona do synchronizacji. Brak preambu y ramki powodowa by utrat jej pocz tkowych bitów gdzie jest adres docelowy. 5 Most od prze cznika ró ni si mechanizmem wykonuj cym prze czenie. Most robi to programowo, prze cznik sprz towo. przepustowo ci. Dzieje si to dzi ki izolacji ruchu wewn trz-segmentowego od ruchu mi dzy segmentami sieci. Urz dzenia ko cowe oraz urz dzenia sieciowe warstw wy szych mog by pod czane bezpo rednio do mostów (prze czników). Aby nie dopu ci do istnienia p tli w sieci realizowany jest algorytm drzewa rozpinaj cego 6 (spanning tree), który nie dopuszcza do istnienia odcinków równoleg ych w sieci. Podczas dzia ania sieci ka dy aktywny most wysy a pakiet BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Zawarta jest tam mi dzy innymi informacja umo liwiaj ca identyfikacj mostu korzenia, identyfikacj mostu nadaj cego oraz koszt najta szej cie ki prowadz cej z mostu korzenia przez ów most b d cy ród em pakietu. Zmiana topologii (rekonfiguracja), podyktowana np. konieczno ci zmiany mostu korzenia, odbywa si poprzez wysy anie pakietu BPDU powiadamiaj cego o tej zmianie. Przypisywanie kosztów poszczególnym portom prze czników nast puje w sposób arbitralny. Jednym z kryteriów jest przydzielenie mniejszych kosztów szybszym segmentom sieci. Wtedy to te segmenty przejmuj wi ksze obci enia, a posiadaj c lepsze parametry transmisyjne nie powoduj zwolnienia dzia ania systemu. Nast puje zatem rekonfiguracja podyktowana potrzeb optymalizacji funkcjonowania sieci. DIAGNOSTYKA INICJACJI PRACY STACJI W sieci Token Ring aby uzyska dost p do medium transmisyjnego warstwa cza danych musi czeka na eton 7. Dzi ki etonowi nie wyst puje w tych sieciach problem kolizji ( eton jest zawsze jeden). Po otrzymaniu etonu stacja mo e wys a jedn ramk. Stacja ta jest tak e odpowiedzialna za usuni cie nadanej ramki je li obejdzie ona ju ca y pier cie transmisyjny. Realizuje si w ten sposób filozofia sieci Token Ring wszystko co wys ane wraca do nadawcy. Problemy diagnostyczne zaczynaj si ju przy pod czaniu stacji do sieci. W omawianym wcze niej rozwi zaniu CSMA/CD stacj po prostu si w cza. W przypadku Token Ring musi nast pi szereg testów diagnostycznych. Nast puje to w pi ciu podstawowych etapach: 1. Test kabla. Sprawdzana jest poprawno po czenia i dzia ania karty sieciowej i hub a (koncentratora). Uaktywniona karta wysy a ramk do samej siebie, która powinna by odes ana z powrotem. Po 6 W teorii grafów algorytm ten jest znany pod nazw poszukiwania drzewa rozpinaj cego o najmniejszym koszcie co sprowadza si do poszukiwania najbardziej optymalnej cie ki w grafie. 7 Format etonu jest 24-bitowy.Pierwszy bajt pocz tek etonu, drugi bajt - pole kontrolne, trzeci bajt koniec etonu.

4 78 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE sprawdzeniu b du CRC i gdy wynik jest pozytywny karta generuje ma ej wielko ci napi cie sta e (fantom) aby aktywowa przekazywanie ramek. 2. Sprawdzanie monitora aktywno ci (Active Monitor). W sieci znajduje si stacja pe ni ca rol monitora aktywno ci. Gdy stacja odbiera ramk AMP (Active Monitor Present) generowan w sieci zak ada istnienie monitora aktywno ci. 3. Sprawdzanie unikalno ci adresu. Stacja ponownie wysy a ramk do samej siebie. Gdy przychodzi nie zmieniona istnieje pewno, e tego adresu nie ma inna stacja w tej sieci. Gdy zmieniony jest jeden wybrany bit (bit rozpoznania ramki) to znaczy, e ten adres jest ju u ywany i nie mo e by stosowany w danej sieci. 4. Przepatrywanie pier cienia. Co kilka sekund monitor aktywno ci przepatruje sie wysy aj c wspomnian ramk Active Monitor Present. Kolejne stacje wysy aj ramki Standby Monitor Present poniewa wszystkie inne stacje s monitorami obecno ci. Dzi ki temu nowo w czona stacja dowiaduje si do kogo mo e wys a ramki. 5. danie inicjalizacji. Jest to zespó wymiany ramek zawieraj cych adres najbli szej s siedniej stacji, do której przekazywane s ramki z wersj mikrokodu karty sieciowej i jej sterownika, numeru pier cienia, w którym stacja si znajduje, ustawienie licznika b dów i inne. W rezultacie tych z o onych zabiegów informacyjno-diagnostycznych stacja zostaje do czona do pier cienia. FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE MONITORA AKTYWNO CI Wa n funkcj diagnostyczn pe ni monitor aktywno ci. Odbiornik ka dej stacji jest taktowany zegarem pochodz cym z monitora aktywno ci. Stanowi to cz stotliwo odniesienia pracy sieci i umo liwia w czenie si do pier cienia z w a ciw szybko ci. Monitor aktywno ci sprawdza tak e ramki, które przechodz przez pier cie wi cej ni raz. Jak wspomniano obowi zkiem nadawcy jest usuni cie ramki, gdy takowa obesz a ju pier cie i wróci a do niego. Ale gdy po wys aniu ramki stacja ulega awarii to jej ramka mog aby kr y w niesko czono. Monitor aktywno ci ustawia w polu bit monitorowania (pi ty bit pola bit M) w taki sposób, e odró nia fakt drugiego obej cia pier cienia i usuwa ramk po drugim jej odebraniu. Wa nym zadaniem monitora aktywno ci jest dozorowanie kr enia etonu w sieci. Gdy zauwa ony zostanie brak etonu wysy ana jest ramka czyszczenia pier cienia i generowany jest nowy eton. Podobnie jak drugie obej cie pier cienia przez ramk jest powodem usuni cia jej przez monitor aktywno ci tak i drugie obej cie etonu jest powodem do jego usuni cia. Dzieje si to podobnie jak z ramk, gdy bajt pola kontrolnego ramki i etonu s identyczne. Powrót etonu z ustawionym uprzednio przez monitor bitem monitorowania jest dowodem drugiego obej cia pier cienia i powodem jego usuni cia i wygenerowania etonu nowego. Oczywi cie drugie obej cie etonu spowodowane jest chwilowym brakiem potrzeby nadawania przez wszystkie stacje pier cienia. REKONFIGURACJA MONITORA AKTYWNO CI Monitor aktywno ci w razie awarii jest zast powany przez inn stacj b d c do tej pory (jak wszystkie pozosta e) monitorem obecno ci. Pierwszy monitor obecno ci, który wykryje awari monitora aktywno ci wysy a ramk danie etonu (Claim Token) b d c w istocie propozycj zostania monitorem aktywno ci. Je li w pier cieniu jest stacja o wy szym adresie w warstwie cza danych (a ci lej w podwarstwie MAC) to mo e ona wys a swoje ramki tego samego typu. Wtedy stacja o ni szym adresie zaprzestaje nadawania ramek Claim Token, a monitorem aktywno ci zostaje stacja o wy szym adresie. Rekonfiguruje ona swoj funkcj w sieci i przejmuje obowi zki monitora aktywno ci. DETEKCJA PRIORYTETU Istotn w a ciwo ci sieci Token Ring wykorzystywan w systemach sterowania jest mo liwo ustawiania priorytetu. Du a ilo stacji mog ca znajdowa si w pier cieniu mo e posiada zró nicowania dotycz ce priorytetów obs ugi. Niektóre z nich, np. te pe ni ce bardziej odpowiedzialne funkcje, musz wymienia informacje cz ciej ni inne. Ten podzia priorytetów obs ugi realizowany jest poprzez mo liwo ustawienia priorytetu ju w momencie, gdy stacja chce nadawa, ale jeszcze transmitowana jest przez ni obca ramka. W ramce tej w polu kontrolnym stacja ustawia wówczas priorytet (trzy pocz tkowe bity pola) na warto wynikaj c z funkcji i w a ciwo ci stacji w systemie sterowania. W efekcie stacja nadawcza odbieraj c powracaj c w asn ramk i usuwaj c j z sieci generuje eton z ustawieniem bitów priorytetu takimi jak w owej ramce. Teraz ten eton mo e odebra tylko stacja, która da owego priorytetu lub wy szego. Nie mamy wszak pewno ci, e odbiorc etonu b dzie stacja, która ustawia a priorytet, ale mamy pewno, e odbierze eton stacja o priorytecie równym i wi kszym ni ustawiony, a zatem ta, która z pewno ci wymaga obs ugi w pierwszej kolejno ci. 4. PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE WYKORZYSTUJ CE W A CIWO CI PROTOKO ÓW Ramki w sieci wysy ane s pojedynczo powinny dociera do odbiorcy w kolejno ci wysy ania. Jednak w systemie sieciowym mog si zdarzy zmiany tras np. poprzez chwilowe wykorzystanie krótszej cie ki. Spowodowa to mo e wzajemne opó nienie ramek i w efekcie dotarcie ich

5 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE 79 nie po kolei. Aby obs u y informacje dostarczone poza kolejno ci musi nast pi porz dkowanie [4]. Diagnozowanie prawid owej kolejno ci dostarczanych ramek przeprowadzany jest poprzez odczyt numeru porz dkowego ramki, któr stacja wysy aj ca oznakowa a wysy an informacj. Stacja odbiorcza zapisuje w pami ci numer kolejny ostatniej ramki (pakietu) otrzymanej nie w kolejno ci jest on przekazywany do wy szej warstwy i jednocze nie sprawdzane s numery pakietów przetrzymywanych w pami ci, aby u y te, które mog by wykorzystane w nowej sytuacji. Wykrywanie duplikatów pakietów konieczne jest celem wyeliminowania powtórze prowadz cych w efekcie do zak ócenia transmisji. Realizowane to jest poprzez porównywanie numeru porz dkowego przyby ego pakietu z numerami pakietów ju b d cych w pami ci stacji. Wtedy to duplikat pakietu jest likwidowany. Diagnozowanie kompletów pakietów odbywa si z wykorzystaniem mechanizmu zwrotnej transmisji informacji do nadawcy o jego przybyciu. Potwierdzenie takie jest wysy ane tylko wtedy, gdy przybywa nienaruszony pakiet bez b dów spowodowanych np. wyst pieniem b dów transmisji. Potwierdzenie (acknowledgement ACK), które dotrze do nadawcy w okre lonym czasie (który to parametr czasowy uprzednio ustali on uruchamiaj c zegar) zwalnia go od retransmisji pakietu. W przeciwnym razie pakiet jest ponownie wysy any. Ilo retransmisji jest ograniczona, albowiem zapobiega si w ten sposób sytuacjom, w których przyczyn retransmisji jest awaria odbiorcy i wtedy sie otrzymywa aby du liczb pakietów wysy anych do nik d. DIAGNOZOWANIE STANU ZALEWU DANYCH Stan taki powstaje, gdy stacja nadaj ca wysy a dane szybciej ni stacja odbieraj ca mo e je przyj. Zapobiega temu mechanizm zatrzymaj i id, który zezwala na przes anie kolejnego pakietu, gdy fakt dotarcia poprzedniego zosta zwrotnie potwierdzony. Jednak powoduje to zmniejszenie faktycznej przep ywno ci sieci do kilku procent jej wydajno ci. Inn metod jest dozorowanie przep ywu poprzez wykorzystanie przesuwaj cego si okna. Owe okno obejmuje ustalon przez nadawc i odbiorc ilo ci danych, które wymagaj potwierdzenia. Kopia okna przetrzymywana jest u nadawcy, a do przyj cia potwierdzenia (gdy potwierdzenia nie ma, kopia owa wykorzystywana jest do retransmisji). Stosowanie techniki przesuwaj cego si okna znacznie zwi ksza przepustowo. DIAGNOSTYKA PRZECI ENIA Przeci eniem okre la si sytuacj, w której w pewnym punkcie sieci przyb dzie wi cej pakietów ni mo e by pobrane lub dalej wys ane. Mo e to prowadzi do stanu niezdatno ci u ytkowej sieci, dlatego wczesne wykrycie objawów tego stanu jest bardzo istotne. Pojawienie si zbyt du ej ilo ci pakietów w prze czniku pakietów powoduje, e umieszcza on przychodz ce pakiety w kolejce, gdzie czekaj aby mog y by wys ane dalej. Poniewa w dalszym ci gu pakietów mo e przybywa kolejka mo e si wyd u a. Prowadzi to mo e do zape nienia pami ci stacji i sie zacznie porzuca pakiety. Brak potwierdzenia dostarczenia pakietów powoduje retransmisj pakietów ju nadanych przez stacje nadawcze. Daje to efekt swoistego dodatniego sprz enia zwrotnego pogorszaj cego sytuacj. Diagnozowanie sieci i wykrywanie pierwszych objawów przeci enia mo e uruchomi pewne rodki zaradcze polegaj ce na realizacji nast puj cych dzia a : - prze cznik pakietów wysy a komunikat do nadawcy o stanie przeci enia, - prze cznik pakietów ustawia wybrany bit w nag ówku pakietu w stan informuj cy odbiorc o przeci eniu. Odbiorca wysy aj c potwierdzenie przesy a jednocze nie ow informacj o przeci eniu do nadawcy, - fakt braku potwierdze powoduj cy retransmisj jest interpretowany przez nadawc jako przeci enie a nie jako wyst powanie zak ócenia na daj cych przek amania w obr bie pakietów. Ten ostatni scenariusz wynika z faktu du ej niezawodno ci wspó czesnych sieci, sprz tu i stosunkowo ma ego prawdopodobie stwa awarii i zak óce. Reakcj na przeci enie jest zmniejszenie ilo ci wysy anych pakietów u nadawców. Mo liwe jest reagowanie dynamiczne tj. diagnozowanie stopnia przeci enia (przyk adowym objawem mo e by ilo nadanych retransmisji) i odpowiednie dostosowanie ilo ci wysy anych pakietów w jednostce czasu. 6. PODSUMOWANIE Dobór mediów transmisyjnych, sposobów transmisji, metod post powania w przypadku zak óce przekazu i innych zdarze w procesie u ytkowania systemów sterowania obejmuje dziedzina wiedzy dotycz ca zarz dzania i utrzymania sieci informatycznych. Tam te zawarte s elementy diagnozowania cho nie s one nale ycie akcentowane, a w ka dym b d razie nie tak silnie akcentowane jak na to zas uguj. Cz ciej bowiem mówi si o rozwi zywaniu problemów czy analizowaniu sytuacji awaryjnych [4], a wszak pocz tek wszelkiego dzia ania w tym wzgl dzie daje odpowiednio wiarygodna diagnoza. Dopiero w drugiej fazie mo liwe jest uruchomienie procedur zaradczych. Dlatego w pracy dokonano próby spojrzenia na sie informatyczn systemu sterowania stricte z punktu widzenia diagnostycznego, gdy wyró nienie tej fazy jest konieczne dla ustalenia potrzeby odpowiedniej obs ugi i zrozumienia skali dzia a temu towarzysz cych.

6 80 DIAGNOSTYKA 26 ARTYKU Y G ÓWNE BIBLIOGRAFIA [1] Coulouris G., Dollimore I., Kondberg T.: Systemy rozproszone. WNT, Warszawa [2] azarski J.: S ownik telekomunikacji i sieci komputerowych. Mikom, Warszawa 2000 [3] Parker T., Sportack M.: TCP/IP. Helion, Gliwice [4] Scott Haugdahl J.: Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Helion, Gliwice [5] Socha K.: Systemy czasu rzeczywistego. Ofic. Wyd. PW, Warszawa [6] Sportack M.: Sieci komputerowe. Ksi ga eksperta. Helion, Gliwice [7] Wawrzy ski W.: Zagadnienia metodologiczne diagnostyki systemów sterowania w transporcie. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa [8] Wawrzy ski W.: Rekonfiguracyjna metoda zwi kszania niezawodno ci systemów sterowania w transporcie l dowym. Sprawozdanie merytoryczne projektu badawczego, Warszawa Wojciech WAWRZY SKI - profesor Politechniki Warszawskiej, Kierownik Zak adu Telekomunikacji w Transporcie. Do wiadczenia badawcze w dziedzinie diagnostyki systemów sterowania w transporcie oraz systemów transmisji danych zachowaniem wysokiego stopnia niezawodno ci przekazu. Badania w zakresie zasad budowy i metod oceny systemów telekomunikacyjnych i informatycznych z punktu widzenia spe nia po danych wymaga. Dorobek badawczy w dziedzinie budowy, organizacji i modelowania obiektowego systemów telematyki transportu. Autorstwo kilkudziesi ciu publikacji naukowych i raportów z prac badawczych.

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 17 do Umowy o połączeniu sieci PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP S.A. 1. Abonent przyłączony do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych

Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych 1 / 7 zwana dalej Umową zawarta dnia dd-mm-rrrr pomiędzy: Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych firmą: Nazwa, adres siedziby, numer KRS, numer NIP, REGON reprezentowaną przez : 1. Dane reprezentanta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Modele warstwowe sieci

Modele warstwowe sieci 1. Model ISO/OSI Modele warstwowe ZAGADNIENIA Z jakich warstw składa się model ISO/OSI i model TCP/1 P? Jaką rolę w komunikacji pełnią poszczególne warstwy? Jakie są jednostki danych w poszczególnych warstwach?

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo