Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią

4 2

5

6 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30 A2 PARK POZNAŃ I E65 A18 E36 E261 A4 A8 PARK WROCŁAW II E77 E67 E261 E75 PARK ROBAKOWO PARK ŁÓDŹ SOUTH PARK BŁONIE I PARK TERESIN PARK BŁONIE II A1 PARK PRUSZKÓW A2 A2 E30 PARK OŻARÓW PARK STRYKÓW PARK GARWOLIN PARK ŁÓDŹ EAST BUSINESS CENTER ŁÓDŹ E67 E75 E77 E372 MIŃSK PARK WROCŁAW I E40 A4 A1 PARK CZELADŹ PRAGA PARK GLIWICE S1 PARK MYSŁOWICE BRNO S1 PARK KRAKÓW PARK BIELSKO-BIAŁA A4 E40 A4 KIJÓW Panattoni Europe Parks Gdzie jesteśmy Nasze nieruchomości przemysłowe w Polsce zlokalizowane są w najważniejszych ośrodkach biznesowych kraju: na Górnym i Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Polsce Centralnej oraz w regionie Warszawy. W Czechach posiadamy parki magazynowe w dwóch lokalizacjach, pod Pragą przy międzynarodowym lotnisku Ruzyne oraz w regionie Stribro. Słowackie powierzchnie magazynowe oferujemy w Trnavie i Senecu. 4

7 NURNBERG KARLOVY VARY DRESDEN R6 D5 LOGISTIC PARK PILZEN R7 D5 R4 LIBEREC USTI NAD LABEM D8 R3 PRAGUE D3 R10 D1 D11 PARK PRAGUE AIRPORT WROCŁAW HRADEC KRALOVE BRNO R35 R52 OLOMOUC D2 R46 OSTRAVA R55 D47 R49 ZLIN R48 TRENCIN ZILINA BIELSKO-BIAŁA ZILINA BRNO LINZ BRATISLAVA OSTRAVA E65 E75 TRENČIN ŽILINA LIPTOVSKY MIKULAS E50 MARTIN E77 E75 E77 ZVOLEN POPRAD PRESOV E50 KOSICE E671 BRATISLAVA TRNAVA INDUSTRIAL PARK E85 NITRA PANATTONI PARK BRATISLAVA MISKOLC BUDAPEST BUDAPEST GYÖR VIENNA Where we are Our industrial real estate in Poland is located in the country s key business centers: Upper and Lower Silesia, Greater Poland, Pomerania, Central Poland and Warsaw region. In the Czech Republic we have developments in two locations, in the suburbs of Prague, next to the international airport Ruzyne and in the Stribro region. We offer warehouse space in Trnava and Senec, Slovakia.

8 Panattoni Europe is a leading industrial developer Nasza siła Ludzie Pracowników Panattoni Europe cechuje przede wszystkim proaktywność, szybkość reakcji i elastyczność w podejściu do klienta. Nasz dynamiczny rozwój zawdzięczamy prężnemu zespołowi doświadczonych ludzi, o szerokiej znajomości rynku lokalnego. Nad sukcesem realizowanych inwestycji pracują specjaliści od projektowania, finansów, zarządzania nieruchomościami po cały sztab sprawdzonych podwykonawców. Know-how Jako część międzynarodowej Grupy Panattoni Development Company czerpiemy wiedzę z rynków nieruchomości na całym świecie. Zdobyliśmy własne doświadczenie przy współpracy z ponad 80 klientami z branż logistycznej, spożywczej, farmaceutycznej, detalicznej, motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego i lekkiego. Jako ekspert w swojej dziedzinie wraz z naszymi partnerami biznesowymi skupiamy się na podnoszeniu standardów na rynku nieruchomości komercyjnych, podążając za innowacjami technologicznymi i trendami światowymi. Elastyczność Elastyczna struktura finansowa i stabilna pozycja w branży pozwala nam szybko dopasowywać się do zmian zachodzących na rynku. Z kolei efektywność naszej działalności, szybkość podejmowania decyzji, sieć kontaktów z lokalnymi i zagranicznymi kontrahentami oraz obecność w całej Polsce to walory składające się na jedną z najszerszych ofert rozwiązań magazynowych w kraju. Najlepsze lokalizacje Wybór lokalizacji każdego z naszych parków jest poprzedzony dogłębną analizą potencjału danego regionu. Nasza obecność jest zawsze powiązana z dostępem do strategicznych tras drogowych, łączących największe miasta w Polsce. Centra logistyczne Panattoni pozwalają stworzyć optymalne zaplecze magazynowe w łańcuchu dostaw naszych klientów blisko ośrodków przemysłowych, z dostępem do wykwalifikowanych pracowników, przy trasach przelotowych i w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych węzłów komunikacyjnych dróg i autostrad. Ochrona środowiska Ochrona środowiska od początku pozostaje jednym z priorytetów działalności Panattoni. Firma poczuwa się do współodpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego stale opracowuje nowe, bezpieczniejsze rozwiązania, które jednocześnie obniżają koszty eksploatacyjne budynków oraz redukują emisję dwutlenku węgla. Specjaliści Panattoni przedstawiają alternatywne rozwiązania w konsekwencji bardziej oszczędne, wydajne i niosące nieocenione korzyści dla środowiska naturalnego. Wybór zawsze należy do klienta. 6

9 Our Strength People Panattoni Europe employees are pro-active and flexible with regards to customer approach. We owe the company s dynamic development to our team of experienced workers, boasting profound knowledge about the local market. Panattoni investments are executed by experts in the field of real estate design, finance, management, as well as a solid subcontractor base. Know-how As part of the Panattoni Development Company Group we acquire our know-how from real estate markets across the whole world. We gained experience while cooperating with more than 80 clients, from the logistics, food, pharmaceutical, retail, motor, heavy and light industries. As an expert in our field, in cooperation with our business partners, we focus on improving standards on the industrial real estate markets, following technological and global trends. Flexibility Our flexible financial structure and stable position in the industry helps us to adjust to the changes that are taking place on the market. In turn the efficiency of our activity, prompt decisions, a network of contacts with local and foreign counterparties as well as presence in the whole of Poland are assets that make up one of the widest offers of warehouse solutions in the country. Best Locations Every time we select a location, we analyze the potential of the region. Our presence is usually determined by access to strategic routes, joining the largest cities in Poland. The industrial developments of Panattoni are strategic points, enabling the creation of an optimal warehouse base in the supply chain of our clients - in the vicinity of business centers, work force, aviation routes as well as communication nodes. In the photo: Panattoni Europe Team Environment Protection Protecting the environment has been one of Panattoni s key priorities from the very beginning. The company feels responsible for the natural environment, which is why it continues to devise safe solutions, which lower the operating costs of buildings and reduce the emission of carbon dioxide. However, Panattoni does not impose this approach on its Clients. Panattoni experts present alternative solutions as a result they are safer, more efficient and more favorable for the natural environment. The choice always lies with the client.

10 Panattoni Europe is a leading industrial developer 8

11 Nasze działy Do pracy przy nowo rozpoczętej inwestycji angażuje się każdy dział, realizując poszczególne działania, na odpowiednim etapie trwania inwestycji. Finanse Dział finansów jest odpowiedzialny za pozyskanie finansowania nowych projektów. Na co dzień współpracuje z polskimi i zagranicznymi bankami oraz funduszami inwestycyjnymi. Do zadań działu należą także: wstępna akceptacja budżetów nowych inwestycji, jak również nadzór nad ich bieżącym wykonaniem. Oprócz instytucji finansowych, realizacja obowiązków wymaga współpracy z kancelariami prawnym i notarialnymi, doradcami technicznymi, podatkowymi i księgowymi. Development Zespół Developmentu zajmuje się pozyskiwaniem klientów zainteresowanych wynajmem istniejącej powierzchni bądź projektami build-to-suit oraz poszukiwaniem nowych lokalizacji pod inwestycje. Podpisanie każdej umowy najmu/kupna na powierzchnię magazynową jest poprzedzone szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań potencjalnego klienta. We ścisłej współpracy z klientem powstaje projekt magazynu, optymalnie dopasowany do potrzeb. Project Management Dział czuwa nad realizacją budynków magazynowych, koordynując prace projektowe obiektów jak również przeprowadzając nadzór trwającej budowy. W trakcie procesu wyłaniani są podwykonawcy poszczególnych faz budowlanych od generalnego wykonawcy po dostawcę sieci komunikacyjnej. Praca działu obejmuje również współpracę z władzami lokalnymi, urzędami miast i organami administracyjnymi w zakresie uzyskania odpowiednich pozwoleń od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. Property Management Zespół odpowiada za utrzymanie techniczne budynków, realizację umów najmu, organizację procedur funkcjonowania parku oraz rozliczenia finansowe. Zadaniem działu Property Management jest zatrudnienie jak najlepszych i możliwie niedrogich podwykonawców, którzy utrzymują w dobrym stanie obiekty, zajmują się konserwacją sprzętu i dbają o tereny zielone. Regionalna struktura działu, z podziałem na poszczególne parki, pozwala na łatwą komunikację klientów z dedykowanymi menedżerami. Marketing Dział Marketingu odpowiada za oznakowanie funkcjonalne i wizerunkowe portfolio wszystkich budynków firmy. Branding parków magazynowych jest realizowany według spójnego systemu identyfikacyjnego, który przewiduje możliwość oznakowania hal logotypami klientów. Our departments Each of our departments is engaged in certain stages of the investment. Finance The Finance Department is responsible for financing new projects. We cooperate with Polish and foreign banks as well as investment funds on a daily basis. The team is responsible for initial approval of new developments budgets, and the supervision of their implementation. Our work involves the cooperation, apart from financial institutions, with legal & attorney firms, technical, tax and accounting consultants. Development The Development Team is responsible for acquiring clients interested in leasing existing space or build-to-suit projects as well as seeking new locations for investments. The conclusion of each lease/purchase contract is preceded with a detailed analysis of client needs and expectations. The close and partnership cooperation with the client results in the end products, which is a tailored warehouse development. Project Management The department oversees the construction of warehouse facilities, coordinating design works and inspections of the construction site. During the process subcontractors of individual construction phases are selected: beginning with the contractor and ending with the supplier of the communication network. The work also requires cooperation with local authorities, city offices and administration organs, in terms of obtaining relevant permits from the beginning until the finalization of the investment. Property Management The team is responsible for the technical maintenance of buildings, the execution of lease contracts, organization of functioning procedures and financial settlements. The Property Management Department is responsible for employing the best and possibly cheapest subcontractors, who will maintain the facilities in good condition, maintain equipment and care for green areas. The regional structure, divided into individual parks, enables easy communication with dedicated managers, constituting one point of contact for clients. Marketing The Marketing Department is responsible for the functional and corporate branding of all the company s buildings. This is executed as per a coherent identification system, which envisions the possibility of branding facilities with client logos.

12 Panattoni Europe is a leading industrial developer Panattoni Park Mysłowice 10

13 Oferta Parki Logistyczne Dysponujemy powierzchnią magazynową do wynajęcia lub na sprzedaż w ramach istniejącego portfolio budynków w wszystkich najważniejszych lokalizacjach w kraju. Magazyny Build-to-suit Specjalizujemy się także w dostarczaniu obiektów o lokalizacji i specyfikacji technicznej dopasowanej do potrzeb klienta, tzw. inwestycje szyte na miarę. Property Management Jako właściciel naszych parków świadczymy usługę zarządzania nieruchomością w trakcie umowy najmu bądź oferujemy usługę property management innych obiektów/aktywów. Fee Development Na zlecenie klienta, przyszłego właściciela obiektu, kompleksowo zajmujemy się realizacją inwestycji. Oferta obejmuje znalezienie gruntu pod nieruchomość, przeprowadzenie wszystkich procedur prawnych i administracyjnych, nadzór nad budową oraz odbiór gotowego obiektu i przekazanie w ręce klienta. Development Management Wchodząc we współpracę z innymi właścicielami obiektów przemysłowych/gruntów oferujemy nasze know-how oraz platformę biznesową przy dalszej rozbudowie inwestycji i jej komercjalizacji. Value add acquisitions W naszej ofercie znajduje się również zakup obiektów przemysłowych oraz działania podnoszące ich wartość, takie jak komercjalizacja, rozbudowa infrastruktury, modernizacja budynków, przeprowadzane w celu zwiększenia dochodu z nieruchomości dla potencjalnych inwestorów. Offer Logistics Parks We have at our disposal warehouse space available for lease or sale under the existing portfolio in all of the most important locations in the country. Build-to-suit warehouses We specialize in developing facilities tailored to meet client needs in terms of location and technical specification. Property Management As the owner of our parks we manage the real estate during the lease term or offer property management of third party facilities/assets. Fee Development At the request of the client, future property owner, we conduct a complex execution of investments. The offer encompasses finding land under the real estate, carrying out all the required legal and administrative procedures, building oversight, the acceptance of the completed facility and its delivery to the client. Development Management Upon cooperating with other industrial facility/land owners we offer our know-how and business platform in the further expansion of the investment and its commercialization. Value add acquisitions Our company business profile encompasses also the purchase of industrial facilities to carry out value adding activities such as commercialization, infrastructure development, building modernization, in order to enhance the property s returns for potential investors.

14 Panattoni Europe is a leading industrial developer Specyfikacja techniczna Klient Panattoni ma dowolność wyboru doskonałych lokalizacji. Panattoni buduje parki dystrybucyjne w miejscach łączących wszystkie atuty: bliskość dużych ośrodków przemysłowych, tras przelotowych i skupisk ludności. Nasze centra logistyczne obejmują powierzchnie magazynowo-biurowe, podzielone na komfortowe moduły, które najemca może dowolnie łączyć i aranżować. Wszystkie budynki zbudowane są wedle wymogów najwyższej klasy jakości (A) z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Parki są ogrodzone i całodobowo strzeżone. Nasz klient otrzymuje atrakcyjną ofertę najmu oraz możliwość dopasowania wynajmowanych powierzchni (ich wielkości, rozmieszczenia czy oświetlenia) do indywidualnych wymagań. Proponujemy elastyczne warunki najmu powierzchni, dostosowane do potrzeb klienta, maksymalne wykorzystanie przestrzeni składowania oraz indywidualną opiekę nad klientem w całym okresie trwania umowy. Panattoni zapewnia również możliwość rozbudowy i nowej aranżacji wynajmowanych powierzchni, wraz z rozwojem działalności Najemcy. 12

15 OGRZEWANIE GAZEM GAS FIRED HEATING SYSTEM ŚWIETLIKI I KLAPY DYMOWE SKYLIGHTS AND SMOKE VENTS SYSTEM TRYSKACZY ESFR ESFR SPRINKLER INSTALLATION NATĘŻENIE ŚWIATŁA ZGODNE Z PRAWEM LIGHTING PER LOCAL CODE WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE 10 M 10 M CLEAR HEIGHT KONSTRUKCJA BETONOWA CONCRETE STRUCTURE SIATKA SŁUPÓW 12 M X 22,5 M COLUMN SPACING 12 M X 22,5 M POSADZKA BEZSPOINOWA JOINTLESS FLOOR NOŚNOŚĆ POSADZKI 5 T/M² FLOOR LOADING 5 T/M² WENTYLACJA MECHANICZNA AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM STALOWA KONSTRUKCJA DACHU STEEL ROOF STRUCTURE Technical specification The Panattoni client has the potential to freely select ideal locations. Panattoni develops distribution parks that combine many advantages: vicinity of large industrial centers, aviation routes and a relatively dense population base. The logistics centers cover warehouse and office space, divided into comfortable modules, which the tenant can freely combine and plan out. All the buildings are constructed as per the highest (A) standard requirement and equipped with modern technical solutions. The parks are fenced and secured 24 hours a day. The clients receive an attractive lease offer and possibility of adjusting leased space (its size, design and lighting) to individual needs. We offer flexible space lease conditions, adjusted to client needs, maximum space utilization in terms of storage and individual care for the client during the lifetime of the contract. Panattoni offers the possibility to expand and optimize leased space, as tenants develop their activity.

16 Panattoni Europe is a leading industrial developer Zarządzanie nieruchomością Produkt, który oferujemy klientowi jako deweloper to nie tylko powierzchnia do wynajęcia o wysokim standardzie, ale również pakiet profesjonalnych usług zarządzania. Specjaliści property management angażują się we współpracę z klientem już we wstępnej fazie inwestycji, przy podpisywaniu kontraktów. Dokładnie poznają zapotrzebowania najemców i dostosowują do nich systemy zarządzania budynkami. Cały system zarządzania jest niezwykle elastyczny. Rolą działu property management jest zarządzanie wybudowanym już obiektem, ale również przewidywaniem potrzeb najemców i kreatywne rozwiązywanie ich problemów, związane z funkcjonowaniem w obiekcie. Podstawowe zadania realizowane w ramach property management obejmują: - utrzymanie techniczne budynków i infrastruktury dbanie o odpowiedni stan budynków i dróg dojazdowych do kompleksu magazynowego, przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych zgodnych z wymogami prawa budowlanego oraz DTR urządzeń a także indywidualnymi potrzebami najemców w celu zapewnienia maksymalnej sprawności urządzeń i bezpieczeństwa użytkownikom; - realizowanie zapisów zawartych w umowach najmu codzienna obsługa klienta wynikająca z indywidualnie uzgodnionych warunków najmu; - rozliczenia finansowe prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej związanej z kosztami funkcjonowania parku oraz zużyciem mediów. Dokumentacja ta jest jawna i w każdej chwili dostępna dla najemców; - całodobowa ochrona wstęp na teren parku jest ograniczony a procedury dostępu pracowników i kontrahentów są indywidualnie ustalane z najemcami i dostosowane do ich wymagań. - wygląd parku - firma zapewnia klientom możliwość oznakowania hal swoim logo. Całość brandingu parku jest realizowana według spójnego systemu identyfikacyjnego, stworzonego przez dział marketingu firmy, co zapewnia profesjonalny wygląd magazynów. Jednym z głównych zadań działu Property Management jest wyselekcjonowanie dobrych, rzetelnych firm podwykonawczych, które zajmują się wspomnianymi wyżej konserwacjami urządzeń, utrzymaniem porządku na parku itd. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do terminowego powiadamiania klientów o rozliczeniach mediów, statusie zgłoszonych spraw, terminie przeglądów. 14

17 Property management The product we offer the client as a developer is not only high-standard space for lease, but also a package of professional management services. Property management experts are engaged in the cooperation with clients already in the initial phase of the investment, upon contract conclusion. They familiarize themselves with the needs of tenants and adjust building management systems accordingly. The whole management system is very flexible. The Property Management Department focuses on managing already developed facilities, as well as predicting client needs and solving problems tied to operating in the facility. The key tasks fulfilled by the department consist of: - technical maintenance of buildings and infrastructure maintaining the appropriate condition of buildings, access roads to warehouses, conducting technical and maintenance checks in keeping with construction law, preparing operation and maintenance documentation of machines as well as meeting the individual needs of tenants in order to ensure maximum user safety and machine efficiency. - performing lease contract provisions daily customer care arising under individually agreed lease contracts; - financial settlements the developer is responsible for maintaining detailed financial documentation tied to the costs of the park's functioning and consumption of utilities. The documentation is available for tenants; - 24-hour security the access to the park is limited, while the procedures of admitting clients, employees or counterparties are individually agreed on with tenants and tailored to their needs. - park s branding the company enables customers to brand the facilities with their logos. The park s branding concept is executed in accordance with a coherent identification system, created by the company's marketing department, which ensures that warehouses look professional. One of the main tasks of the Property Management Department is the selection of reliable subcontractors, which deal with the aforementioned issues: machine maintenance, keeping order etc. Panattoni puts emphasis on informing its clients about paying for utilities, the status of raised issues, dates of maintenance checks etc.

18 Panattoni Europe is a leading industrial developer Magazyny build-to-suit Inwestycja build-to-suit (BTS) to obiekt magazynowy projektowany i budowany dla dedykowanego odbiorcy. BTSy, w odróżnieniu od dostępnej powierzchni spekulacyjnej, cechuje dowolność w zakresie: - lokalizacji obiekty mogą powstać na działkach znajdujących się w ramach banku gruntów dewelopera bądź na nieruchomości klienta. Najbardziej zaawansowaną formułą BTS są projekty, które realizuje się w oparciu o zakup gruntu, który jest wybrany przez Klienta dla potrzeb prowadzonej działalności. - wielkości powierzchni przemysłowej jest uzależniona od potrzeb operacyjnych klienta; - wielkości powierzchni biurowej standardowo na miejsce pracy dla jednego pracownika przeznacza się 2 m² powierzchni po podłodze i 13 m³ kubatury; - rodzaju współpracy dostępne możliwości to transakcja najmu bądź budowa celem sprzedaży inwestycji klientowi; - funkcji obiektu przemysłowego magazyn sortownia, lekka produkcja, produkcja intensywna. Zgodnie z życzeniem klienta przygotujemy i koordynujemy infrastrukturę technologiczną i techniczną służącą procesom operacyjnym. Celem współpracy przy projekcie BTS jest zrealizowanie inwestycji uwzględniającej szereg konkretnych potrzeb najemcy, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń składowania, optymalizować proces produkcyjny lub dopasować przestrzeń do technicznych uwarunkowań prowadzonej działalności (np. specjalistyczne powierzchnie techniczne, taśmociągi, urządzenia do sortowania, produkcyjne linie technologiczne, niestandardowe zapotrzebowania na energię elektryczną lub konkretną lokalizację). Klient od początku ma możliwość kształtowania powierzchni, które wynajmuje. Dzięki systemowi BTS Klient określa szczegóły planów wedle własnych potrzeb projekt może być zrealizowany dokładnie na miarę jego wymagań. Najemca może dowolnie skomponować moduły powierzchni biurowych czy magazynowych, dzięki temu otrzymuje dokładnie tyle przestrzeni, ile potrzebuje oraz tak zaaranżowanej, by móc ją jak najefektywniej wykorzystać. Budowa obiektów szytych na miarę odbywa się w możliwie najbardziej zoptymalizowanym czasie, dostosowanym do charakteru projektu i preferencji klienta. Build-to-suit projects A build-to-suit (BTS) investment is a warehouse facility designed and constructed for a dedicated user. BTSes, in contrast to available speculative space, are very flexible in terms of: - location facilities can be developed on real estate within the developer s land bank or the client s real estate. The most advanced formula of BTSes are projects which are executed based on the purchase of land, which is accepted by the clients in terms of conducting business activity. - size of industrial space depends on the client s operating needs; - size of office space the standard foresees that 2 m² of floor space and 13 m³ of cubature is earmarked for one employee; - type of cooperation - the possibilities are either to lease or construct in order to sell the investment to a client; - purpose of industrial facility warehouse-sorting plant, light production, heavy production, which takes place on the real estate that is to be the object of the investment. In keeping with the client s wishes we prepare and coordinate the technological and technical infrastructure used for operating processes. The aim of the cooperation is executing an investment upon acknowledging the specific needs of a tenant, in order to maximize storage space, optimize production and adapt the space to the technical requirements of conducted business (e.g. specialist technical space, conveyer belts, sorting devices, technological production lines, non-standard needs for electricity or specific location). The client has the possibility of shaping the space he is to lease from the very beginning. Thanks to the BTS system the client defines the plans as per his/her own needs the project can be executed exactly in keeping with his/her requirements. The tenant is free to create office or warehouse space modules, thanks to which he/she receives as much space as is needed, designed in a way it could be used most efficiently. The construction of BTS projects takes place in an optimal timeframe, adjusted to the type of project and client preferences. 16

19 Recticel Komfort Snu Panattoni Park Łódź South

20 Panattoni Europe is a leading industrial developer Zalety rozwiązań szytych na miarę : - wybór dogodnej lokalizacji i formy inwestycji - współpraca z dedykowanym zespołem BTS - oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych - doradztwo w zakresie optymalizacji procesów logistycznych - rozwiązania dopasowane do specyfiki branży klienta Dotychczas zrealizowaliśmy projekty BTS o różnorodnym charakterze między innymi dla: Cereal Partners (Nestle), Coty Cosmetics, DSV, DPD, Farmacol, H&M, Leroy Merlin, Flextronics, ND Logistic, Orsay, Piotr i Paweł, Recticel Komfort Snu, Stenmot-2, Knauff Industries, Sauer Danfoss oraz Torfarm. Advantages of BTSes: - choice of convenient location and investment form - cooperation with a dedicated BTS team - savings in terms of investment and operating costs - consulting in the scope of optimizing logistic processes - solutions adjusted to the client s industry profile Until now we have executed various types of BTS projects among others for: Cereal Partners (Nestle), Coty Cosmetics, DSV, DPD, Farmacol, H&M, Leroy Merlin, Flextronics, ND Logistic, Orsay, Piotr i Paweł, Recticel Komfort Snu, Stenmot-2, Knauff Industries, Sauer Danfoss and Torfarm. Orsay Office Panattoni Park Wrocław 18

21

22 Panattoni Europe is a leading industrial developer Contact WARSZAWA POZNAŃ MYSŁOWICE WROCŁAW Panattoni Europe Warsaw Financial Centre ul. Emilii Plater Warszawa Tel: Fax: Panattoni Europe Andersia Tower Plac Andersa Poznań Tel: Fax: Panattoni Park Mysłowice ul. Białobrzeska Mysłowice Tel: Fax: Panattoni Europe ul. Powstańców Śląskich 125/ Wrocław 20

23

24

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ

PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ PROLOGIS PARK WARSAW-ŻERAŃ POLAND WARSZAWA ANNOPOL 3 55,000 m² of modern industrial space TO LET advantages Prestigious and functional location in Warsaw city limits High office content Numerous car &

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland

Prologis Park. Wrocław III. Wrocław A8. Poland Prologis Park Wrocław A8 Poland Prologis Park To jeden z najnowocześniejszych parków dystrybucyjnych Wrocławia. Zarówno lokalizacja (jedyny obiekt tego rodzaju położony w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska),

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland

Prologis Park. Wrocław IV. Kąty Wrocławskie A4. Poland Prologis Park Kąty Wrocławskie Poland Prologis Park Park jest tak zaprojektowany, aby jego poszczególne budynki mogły być w całości wynajmowane przez duże firmy. Obiekty doskonale spełniają wymagania logistyki,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland

Prologis Park. Będzin II. Będzin A4. Poland Prologis Park Będzin Poland Prologis Park Prologis Park to centrum dystrybucyjne, w którego skład wchodzą dwa budynki o łącznej powierzchni magazynowej 46 000 metrów kwadratowych. Ten supernowoczesny kompleks

Bardziej szczegółowo

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland

Prologis Parks. Poznań & Poznań II. Sady, Tarnowo Podgórne S11. Poland s & II Sady, Tarnowo Podgórne Poland s & II W skład poznańskiego portfolio Prologis wchodzą dwa parki dystrybucyjne: - składający się z 3 budynków o łącznej powierzchni 43 000 metrów kwadratowych II -

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PANATTONI EUROPE w Polsce. - Historia sukcesu

PANATTONI EUROPE w Polsce. - Historia sukcesu Warszawa Kwiecień 2010 r. PANATTONI EUROPE w Polsce - Historia sukcesu Panattoni Europe obecny jest na polskim rynku od 4 lat. Przez ten czas amerykański deweloper zdołał zdobyć pozycję solidnego partnera

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland

Prologis Park. Wrocław V. Nowa Wieś Wrocławska A4. Poland Prologis Park Nowa Wieś Wrocławska A4 Poland Prologis Park Największe i najnowocześniejsze centrum przemysłowo-dystrybucyjne w okolicy Wrocławia spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES 413,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES CONSTRUCTION OF THIS PARK COMMENCED IN 2007 LETTABLE AREA OF MORE THAN 74,800 M 2 IN 2 BUILDINGS LAND BANK WITH POTENTIAL TO DEVELOP MORE THAN 413,000 M 2 - BUILT TO SUIT

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PANATTONI EUROPE w Polsce. - Historia sukcesu

PANATTONI EUROPE w Polsce. - Historia sukcesu Warszawa Styczeń 2010 r. PANATTONI EUROPE w Polsce - Historia sukcesu Panattoni Europe obecny jest na polskim rynku od 4 lat. Przez ten czas amerykański deweloper zdołał zdobyć reputację solidnego partnera

Bardziej szczegółowo

171,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

171,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES 171,000 M OPPORTUNITIES Strategically located GDYNIA GDAŃSK LT E75 SZCZECIN BYDGOSZCZ PL BIAŁYSTOK BY BERLIN D E65 P3 POZNAŃ E61 E30 ŁÓDŹ P3 BŁONIE WARSAW P3 MSZCZONÓW KOBRYN DRESDEN WROCŁAW P3 PIOTRKÓW

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland

Prologis Park. Błonie. Kopytów DK 92. Poland Kopytów DK Poland DC 1 DC 2 DC 3 DC 7 DC 6 DC 5 DC 4 Warsaw Poznań to profesjonalnie zarządzane centrum dystrybucyjne składające się z siedmiu budynków o łącznej powierzchni 152 000 metrów kwadratowych

Bardziej szczegółowo

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland

Prologis Park. Warsaw-Żerań. Warsaw S8. Poland Prologis Park Warsaw Poland Prologis Park Prologis Park to nowoczesne centrum dystrybucyjne, składające się z 4 budynków o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych. Park oferuje swoim klientom strategiczną

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Hamilton Asset Management

Hamilton Asset Management Hamilton Asset Management Hamilton May is a fully licensed real estate company offering services primarily in residential and commercial sales, lettings and asset management. As a result of over 12 years

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo