Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3 Partner Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią

4 2

5

6 Panattoni Europe is a leading industrial developer E28 WILNO PARK GDAŃSK E28 E77 E75 E67 BERLIN A1 E65 PARK TORUŃ BERLIN DREZNO PARK POZNAŃ II A2 E30 A2 PARK POZNAŃ I E65 A18 E36 E261 A4 A8 PARK WROCŁAW II E77 E67 E261 E75 PARK ROBAKOWO PARK ŁÓDŹ SOUTH PARK BŁONIE I PARK TERESIN PARK BŁONIE II A1 PARK PRUSZKÓW A2 A2 E30 PARK OŻARÓW PARK STRYKÓW PARK GARWOLIN PARK ŁÓDŹ EAST BUSINESS CENTER ŁÓDŹ E67 E75 E77 E372 MIŃSK PARK WROCŁAW I E40 A4 A1 PARK CZELADŹ PRAGA PARK GLIWICE S1 PARK MYSŁOWICE BRNO S1 PARK KRAKÓW PARK BIELSKO-BIAŁA A4 E40 A4 KIJÓW Panattoni Europe Parks Gdzie jesteśmy Nasze nieruchomości przemysłowe w Polsce zlokalizowane są w najważniejszych ośrodkach biznesowych kraju: na Górnym i Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Polsce Centralnej oraz w regionie Warszawy. W Czechach posiadamy parki magazynowe w dwóch lokalizacjach, pod Pragą przy międzynarodowym lotnisku Ruzyne oraz w regionie Stribro. Słowackie powierzchnie magazynowe oferujemy w Trnavie i Senecu. 4

7 NURNBERG KARLOVY VARY DRESDEN R6 D5 LOGISTIC PARK PILZEN R7 D5 R4 LIBEREC USTI NAD LABEM D8 R3 PRAGUE D3 R10 D1 D11 PARK PRAGUE AIRPORT WROCŁAW HRADEC KRALOVE BRNO R35 R52 OLOMOUC D2 R46 OSTRAVA R55 D47 R49 ZLIN R48 TRENCIN ZILINA BIELSKO-BIAŁA ZILINA BRNO LINZ BRATISLAVA OSTRAVA E65 E75 TRENČIN ŽILINA LIPTOVSKY MIKULAS E50 MARTIN E77 E75 E77 ZVOLEN POPRAD PRESOV E50 KOSICE E671 BRATISLAVA TRNAVA INDUSTRIAL PARK E85 NITRA PANATTONI PARK BRATISLAVA MISKOLC BUDAPEST BUDAPEST GYÖR VIENNA Where we are Our industrial real estate in Poland is located in the country s key business centers: Upper and Lower Silesia, Greater Poland, Pomerania, Central Poland and Warsaw region. In the Czech Republic we have developments in two locations, in the suburbs of Prague, next to the international airport Ruzyne and in the Stribro region. We offer warehouse space in Trnava and Senec, Slovakia.

8 Panattoni Europe is a leading industrial developer Nasza siła Ludzie Pracowników Panattoni Europe cechuje przede wszystkim proaktywność, szybkość reakcji i elastyczność w podejściu do klienta. Nasz dynamiczny rozwój zawdzięczamy prężnemu zespołowi doświadczonych ludzi, o szerokiej znajomości rynku lokalnego. Nad sukcesem realizowanych inwestycji pracują specjaliści od projektowania, finansów, zarządzania nieruchomościami po cały sztab sprawdzonych podwykonawców. Know-how Jako część międzynarodowej Grupy Panattoni Development Company czerpiemy wiedzę z rynków nieruchomości na całym świecie. Zdobyliśmy własne doświadczenie przy współpracy z ponad 80 klientami z branż logistycznej, spożywczej, farmaceutycznej, detalicznej, motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego i lekkiego. Jako ekspert w swojej dziedzinie wraz z naszymi partnerami biznesowymi skupiamy się na podnoszeniu standardów na rynku nieruchomości komercyjnych, podążając za innowacjami technologicznymi i trendami światowymi. Elastyczność Elastyczna struktura finansowa i stabilna pozycja w branży pozwala nam szybko dopasowywać się do zmian zachodzących na rynku. Z kolei efektywność naszej działalności, szybkość podejmowania decyzji, sieć kontaktów z lokalnymi i zagranicznymi kontrahentami oraz obecność w całej Polsce to walory składające się na jedną z najszerszych ofert rozwiązań magazynowych w kraju. Najlepsze lokalizacje Wybór lokalizacji każdego z naszych parków jest poprzedzony dogłębną analizą potencjału danego regionu. Nasza obecność jest zawsze powiązana z dostępem do strategicznych tras drogowych, łączących największe miasta w Polsce. Centra logistyczne Panattoni pozwalają stworzyć optymalne zaplecze magazynowe w łańcuchu dostaw naszych klientów blisko ośrodków przemysłowych, z dostępem do wykwalifikowanych pracowników, przy trasach przelotowych i w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych węzłów komunikacyjnych dróg i autostrad. Ochrona środowiska Ochrona środowiska od początku pozostaje jednym z priorytetów działalności Panattoni. Firma poczuwa się do współodpowiedzialności za środowisko naturalne, dlatego stale opracowuje nowe, bezpieczniejsze rozwiązania, które jednocześnie obniżają koszty eksploatacyjne budynków oraz redukują emisję dwutlenku węgla. Specjaliści Panattoni przedstawiają alternatywne rozwiązania w konsekwencji bardziej oszczędne, wydajne i niosące nieocenione korzyści dla środowiska naturalnego. Wybór zawsze należy do klienta. 6

9 Our Strength People Panattoni Europe employees are pro-active and flexible with regards to customer approach. We owe the company s dynamic development to our team of experienced workers, boasting profound knowledge about the local market. Panattoni investments are executed by experts in the field of real estate design, finance, management, as well as a solid subcontractor base. Know-how As part of the Panattoni Development Company Group we acquire our know-how from real estate markets across the whole world. We gained experience while cooperating with more than 80 clients, from the logistics, food, pharmaceutical, retail, motor, heavy and light industries. As an expert in our field, in cooperation with our business partners, we focus on improving standards on the industrial real estate markets, following technological and global trends. Flexibility Our flexible financial structure and stable position in the industry helps us to adjust to the changes that are taking place on the market. In turn the efficiency of our activity, prompt decisions, a network of contacts with local and foreign counterparties as well as presence in the whole of Poland are assets that make up one of the widest offers of warehouse solutions in the country. Best Locations Every time we select a location, we analyze the potential of the region. Our presence is usually determined by access to strategic routes, joining the largest cities in Poland. The industrial developments of Panattoni are strategic points, enabling the creation of an optimal warehouse base in the supply chain of our clients - in the vicinity of business centers, work force, aviation routes as well as communication nodes. In the photo: Panattoni Europe Team Environment Protection Protecting the environment has been one of Panattoni s key priorities from the very beginning. The company feels responsible for the natural environment, which is why it continues to devise safe solutions, which lower the operating costs of buildings and reduce the emission of carbon dioxide. However, Panattoni does not impose this approach on its Clients. Panattoni experts present alternative solutions as a result they are safer, more efficient and more favorable for the natural environment. The choice always lies with the client.

10 Panattoni Europe is a leading industrial developer 8

11 Nasze działy Do pracy przy nowo rozpoczętej inwestycji angażuje się każdy dział, realizując poszczególne działania, na odpowiednim etapie trwania inwestycji. Finanse Dział finansów jest odpowiedzialny za pozyskanie finansowania nowych projektów. Na co dzień współpracuje z polskimi i zagranicznymi bankami oraz funduszami inwestycyjnymi. Do zadań działu należą także: wstępna akceptacja budżetów nowych inwestycji, jak również nadzór nad ich bieżącym wykonaniem. Oprócz instytucji finansowych, realizacja obowiązków wymaga współpracy z kancelariami prawnym i notarialnymi, doradcami technicznymi, podatkowymi i księgowymi. Development Zespół Developmentu zajmuje się pozyskiwaniem klientów zainteresowanych wynajmem istniejącej powierzchni bądź projektami build-to-suit oraz poszukiwaniem nowych lokalizacji pod inwestycje. Podpisanie każdej umowy najmu/kupna na powierzchnię magazynową jest poprzedzone szczegółową analizą potrzeb i oczekiwań potencjalnego klienta. We ścisłej współpracy z klientem powstaje projekt magazynu, optymalnie dopasowany do potrzeb. Project Management Dział czuwa nad realizacją budynków magazynowych, koordynując prace projektowe obiektów jak również przeprowadzając nadzór trwającej budowy. W trakcie procesu wyłaniani są podwykonawcy poszczególnych faz budowlanych od generalnego wykonawcy po dostawcę sieci komunikacyjnej. Praca działu obejmuje również współpracę z władzami lokalnymi, urzędami miast i organami administracyjnymi w zakresie uzyskania odpowiednich pozwoleń od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. Property Management Zespół odpowiada za utrzymanie techniczne budynków, realizację umów najmu, organizację procedur funkcjonowania parku oraz rozliczenia finansowe. Zadaniem działu Property Management jest zatrudnienie jak najlepszych i możliwie niedrogich podwykonawców, którzy utrzymują w dobrym stanie obiekty, zajmują się konserwacją sprzętu i dbają o tereny zielone. Regionalna struktura działu, z podziałem na poszczególne parki, pozwala na łatwą komunikację klientów z dedykowanymi menedżerami. Marketing Dział Marketingu odpowiada za oznakowanie funkcjonalne i wizerunkowe portfolio wszystkich budynków firmy. Branding parków magazynowych jest realizowany według spójnego systemu identyfikacyjnego, który przewiduje możliwość oznakowania hal logotypami klientów. Our departments Each of our departments is engaged in certain stages of the investment. Finance The Finance Department is responsible for financing new projects. We cooperate with Polish and foreign banks as well as investment funds on a daily basis. The team is responsible for initial approval of new developments budgets, and the supervision of their implementation. Our work involves the cooperation, apart from financial institutions, with legal & attorney firms, technical, tax and accounting consultants. Development The Development Team is responsible for acquiring clients interested in leasing existing space or build-to-suit projects as well as seeking new locations for investments. The conclusion of each lease/purchase contract is preceded with a detailed analysis of client needs and expectations. The close and partnership cooperation with the client results in the end products, which is a tailored warehouse development. Project Management The department oversees the construction of warehouse facilities, coordinating design works and inspections of the construction site. During the process subcontractors of individual construction phases are selected: beginning with the contractor and ending with the supplier of the communication network. The work also requires cooperation with local authorities, city offices and administration organs, in terms of obtaining relevant permits from the beginning until the finalization of the investment. Property Management The team is responsible for the technical maintenance of buildings, the execution of lease contracts, organization of functioning procedures and financial settlements. The Property Management Department is responsible for employing the best and possibly cheapest subcontractors, who will maintain the facilities in good condition, maintain equipment and care for green areas. The regional structure, divided into individual parks, enables easy communication with dedicated managers, constituting one point of contact for clients. Marketing The Marketing Department is responsible for the functional and corporate branding of all the company s buildings. This is executed as per a coherent identification system, which envisions the possibility of branding facilities with client logos.

12 Panattoni Europe is a leading industrial developer Panattoni Park Mysłowice 10

13 Oferta Parki Logistyczne Dysponujemy powierzchnią magazynową do wynajęcia lub na sprzedaż w ramach istniejącego portfolio budynków w wszystkich najważniejszych lokalizacjach w kraju. Magazyny Build-to-suit Specjalizujemy się także w dostarczaniu obiektów o lokalizacji i specyfikacji technicznej dopasowanej do potrzeb klienta, tzw. inwestycje szyte na miarę. Property Management Jako właściciel naszych parków świadczymy usługę zarządzania nieruchomością w trakcie umowy najmu bądź oferujemy usługę property management innych obiektów/aktywów. Fee Development Na zlecenie klienta, przyszłego właściciela obiektu, kompleksowo zajmujemy się realizacją inwestycji. Oferta obejmuje znalezienie gruntu pod nieruchomość, przeprowadzenie wszystkich procedur prawnych i administracyjnych, nadzór nad budową oraz odbiór gotowego obiektu i przekazanie w ręce klienta. Development Management Wchodząc we współpracę z innymi właścicielami obiektów przemysłowych/gruntów oferujemy nasze know-how oraz platformę biznesową przy dalszej rozbudowie inwestycji i jej komercjalizacji. Value add acquisitions W naszej ofercie znajduje się również zakup obiektów przemysłowych oraz działania podnoszące ich wartość, takie jak komercjalizacja, rozbudowa infrastruktury, modernizacja budynków, przeprowadzane w celu zwiększenia dochodu z nieruchomości dla potencjalnych inwestorów. Offer Logistics Parks We have at our disposal warehouse space available for lease or sale under the existing portfolio in all of the most important locations in the country. Build-to-suit warehouses We specialize in developing facilities tailored to meet client needs in terms of location and technical specification. Property Management As the owner of our parks we manage the real estate during the lease term or offer property management of third party facilities/assets. Fee Development At the request of the client, future property owner, we conduct a complex execution of investments. The offer encompasses finding land under the real estate, carrying out all the required legal and administrative procedures, building oversight, the acceptance of the completed facility and its delivery to the client. Development Management Upon cooperating with other industrial facility/land owners we offer our know-how and business platform in the further expansion of the investment and its commercialization. Value add acquisitions Our company business profile encompasses also the purchase of industrial facilities to carry out value adding activities such as commercialization, infrastructure development, building modernization, in order to enhance the property s returns for potential investors.

14 Panattoni Europe is a leading industrial developer Specyfikacja techniczna Klient Panattoni ma dowolność wyboru doskonałych lokalizacji. Panattoni buduje parki dystrybucyjne w miejscach łączących wszystkie atuty: bliskość dużych ośrodków przemysłowych, tras przelotowych i skupisk ludności. Nasze centra logistyczne obejmują powierzchnie magazynowo-biurowe, podzielone na komfortowe moduły, które najemca może dowolnie łączyć i aranżować. Wszystkie budynki zbudowane są wedle wymogów najwyższej klasy jakości (A) z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Parki są ogrodzone i całodobowo strzeżone. Nasz klient otrzymuje atrakcyjną ofertę najmu oraz możliwość dopasowania wynajmowanych powierzchni (ich wielkości, rozmieszczenia czy oświetlenia) do indywidualnych wymagań. Proponujemy elastyczne warunki najmu powierzchni, dostosowane do potrzeb klienta, maksymalne wykorzystanie przestrzeni składowania oraz indywidualną opiekę nad klientem w całym okresie trwania umowy. Panattoni zapewnia również możliwość rozbudowy i nowej aranżacji wynajmowanych powierzchni, wraz z rozwojem działalności Najemcy. 12

15 OGRZEWANIE GAZEM GAS FIRED HEATING SYSTEM ŚWIETLIKI I KLAPY DYMOWE SKYLIGHTS AND SMOKE VENTS SYSTEM TRYSKACZY ESFR ESFR SPRINKLER INSTALLATION NATĘŻENIE ŚWIATŁA ZGODNE Z PRAWEM LIGHTING PER LOCAL CODE WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE 10 M 10 M CLEAR HEIGHT KONSTRUKCJA BETONOWA CONCRETE STRUCTURE SIATKA SŁUPÓW 12 M X 22,5 M COLUMN SPACING 12 M X 22,5 M POSADZKA BEZSPOINOWA JOINTLESS FLOOR NOŚNOŚĆ POSADZKI 5 T/M² FLOOR LOADING 5 T/M² WENTYLACJA MECHANICZNA AUTOMATIC VENTILATION SYSTEM STALOWA KONSTRUKCJA DACHU STEEL ROOF STRUCTURE Technical specification The Panattoni client has the potential to freely select ideal locations. Panattoni develops distribution parks that combine many advantages: vicinity of large industrial centers, aviation routes and a relatively dense population base. The logistics centers cover warehouse and office space, divided into comfortable modules, which the tenant can freely combine and plan out. All the buildings are constructed as per the highest (A) standard requirement and equipped with modern technical solutions. The parks are fenced and secured 24 hours a day. The clients receive an attractive lease offer and possibility of adjusting leased space (its size, design and lighting) to individual needs. We offer flexible space lease conditions, adjusted to client needs, maximum space utilization in terms of storage and individual care for the client during the lifetime of the contract. Panattoni offers the possibility to expand and optimize leased space, as tenants develop their activity.

16 Panattoni Europe is a leading industrial developer Zarządzanie nieruchomością Produkt, który oferujemy klientowi jako deweloper to nie tylko powierzchnia do wynajęcia o wysokim standardzie, ale również pakiet profesjonalnych usług zarządzania. Specjaliści property management angażują się we współpracę z klientem już we wstępnej fazie inwestycji, przy podpisywaniu kontraktów. Dokładnie poznają zapotrzebowania najemców i dostosowują do nich systemy zarządzania budynkami. Cały system zarządzania jest niezwykle elastyczny. Rolą działu property management jest zarządzanie wybudowanym już obiektem, ale również przewidywaniem potrzeb najemców i kreatywne rozwiązywanie ich problemów, związane z funkcjonowaniem w obiekcie. Podstawowe zadania realizowane w ramach property management obejmują: - utrzymanie techniczne budynków i infrastruktury dbanie o odpowiedni stan budynków i dróg dojazdowych do kompleksu magazynowego, przeprowadzanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych zgodnych z wymogami prawa budowlanego oraz DTR urządzeń a także indywidualnymi potrzebami najemców w celu zapewnienia maksymalnej sprawności urządzeń i bezpieczeństwa użytkownikom; - realizowanie zapisów zawartych w umowach najmu codzienna obsługa klienta wynikająca z indywidualnie uzgodnionych warunków najmu; - rozliczenia finansowe prowadzenie dokładnej dokumentacji finansowej związanej z kosztami funkcjonowania parku oraz zużyciem mediów. Dokumentacja ta jest jawna i w każdej chwili dostępna dla najemców; - całodobowa ochrona wstęp na teren parku jest ograniczony a procedury dostępu pracowników i kontrahentów są indywidualnie ustalane z najemcami i dostosowane do ich wymagań. - wygląd parku - firma zapewnia klientom możliwość oznakowania hal swoim logo. Całość brandingu parku jest realizowana według spójnego systemu identyfikacyjnego, stworzonego przez dział marketingu firmy, co zapewnia profesjonalny wygląd magazynów. Jednym z głównych zadań działu Property Management jest wyselekcjonowanie dobrych, rzetelnych firm podwykonawczych, które zajmują się wspomnianymi wyżej konserwacjami urządzeń, utrzymaniem porządku na parku itd. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do terminowego powiadamiania klientów o rozliczeniach mediów, statusie zgłoszonych spraw, terminie przeglądów. 14

17 Property management The product we offer the client as a developer is not only high-standard space for lease, but also a package of professional management services. Property management experts are engaged in the cooperation with clients already in the initial phase of the investment, upon contract conclusion. They familiarize themselves with the needs of tenants and adjust building management systems accordingly. The whole management system is very flexible. The Property Management Department focuses on managing already developed facilities, as well as predicting client needs and solving problems tied to operating in the facility. The key tasks fulfilled by the department consist of: - technical maintenance of buildings and infrastructure maintaining the appropriate condition of buildings, access roads to warehouses, conducting technical and maintenance checks in keeping with construction law, preparing operation and maintenance documentation of machines as well as meeting the individual needs of tenants in order to ensure maximum user safety and machine efficiency. - performing lease contract provisions daily customer care arising under individually agreed lease contracts; - financial settlements the developer is responsible for maintaining detailed financial documentation tied to the costs of the park's functioning and consumption of utilities. The documentation is available for tenants; - 24-hour security the access to the park is limited, while the procedures of admitting clients, employees or counterparties are individually agreed on with tenants and tailored to their needs. - park s branding the company enables customers to brand the facilities with their logos. The park s branding concept is executed in accordance with a coherent identification system, created by the company's marketing department, which ensures that warehouses look professional. One of the main tasks of the Property Management Department is the selection of reliable subcontractors, which deal with the aforementioned issues: machine maintenance, keeping order etc. Panattoni puts emphasis on informing its clients about paying for utilities, the status of raised issues, dates of maintenance checks etc.

18 Panattoni Europe is a leading industrial developer Magazyny build-to-suit Inwestycja build-to-suit (BTS) to obiekt magazynowy projektowany i budowany dla dedykowanego odbiorcy. BTSy, w odróżnieniu od dostępnej powierzchni spekulacyjnej, cechuje dowolność w zakresie: - lokalizacji obiekty mogą powstać na działkach znajdujących się w ramach banku gruntów dewelopera bądź na nieruchomości klienta. Najbardziej zaawansowaną formułą BTS są projekty, które realizuje się w oparciu o zakup gruntu, który jest wybrany przez Klienta dla potrzeb prowadzonej działalności. - wielkości powierzchni przemysłowej jest uzależniona od potrzeb operacyjnych klienta; - wielkości powierzchni biurowej standardowo na miejsce pracy dla jednego pracownika przeznacza się 2 m² powierzchni po podłodze i 13 m³ kubatury; - rodzaju współpracy dostępne możliwości to transakcja najmu bądź budowa celem sprzedaży inwestycji klientowi; - funkcji obiektu przemysłowego magazyn sortownia, lekka produkcja, produkcja intensywna. Zgodnie z życzeniem klienta przygotujemy i koordynujemy infrastrukturę technologiczną i techniczną służącą procesom operacyjnym. Celem współpracy przy projekcie BTS jest zrealizowanie inwestycji uwzględniającej szereg konkretnych potrzeb najemcy, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń składowania, optymalizować proces produkcyjny lub dopasować przestrzeń do technicznych uwarunkowań prowadzonej działalności (np. specjalistyczne powierzchnie techniczne, taśmociągi, urządzenia do sortowania, produkcyjne linie technologiczne, niestandardowe zapotrzebowania na energię elektryczną lub konkretną lokalizację). Klient od początku ma możliwość kształtowania powierzchni, które wynajmuje. Dzięki systemowi BTS Klient określa szczegóły planów wedle własnych potrzeb projekt może być zrealizowany dokładnie na miarę jego wymagań. Najemca może dowolnie skomponować moduły powierzchni biurowych czy magazynowych, dzięki temu otrzymuje dokładnie tyle przestrzeni, ile potrzebuje oraz tak zaaranżowanej, by móc ją jak najefektywniej wykorzystać. Budowa obiektów szytych na miarę odbywa się w możliwie najbardziej zoptymalizowanym czasie, dostosowanym do charakteru projektu i preferencji klienta. Build-to-suit projects A build-to-suit (BTS) investment is a warehouse facility designed and constructed for a dedicated user. BTSes, in contrast to available speculative space, are very flexible in terms of: - location facilities can be developed on real estate within the developer s land bank or the client s real estate. The most advanced formula of BTSes are projects which are executed based on the purchase of land, which is accepted by the clients in terms of conducting business activity. - size of industrial space depends on the client s operating needs; - size of office space the standard foresees that 2 m² of floor space and 13 m³ of cubature is earmarked for one employee; - type of cooperation - the possibilities are either to lease or construct in order to sell the investment to a client; - purpose of industrial facility warehouse-sorting plant, light production, heavy production, which takes place on the real estate that is to be the object of the investment. In keeping with the client s wishes we prepare and coordinate the technological and technical infrastructure used for operating processes. The aim of the cooperation is executing an investment upon acknowledging the specific needs of a tenant, in order to maximize storage space, optimize production and adapt the space to the technical requirements of conducted business (e.g. specialist technical space, conveyer belts, sorting devices, technological production lines, non-standard needs for electricity or specific location). The client has the possibility of shaping the space he is to lease from the very beginning. Thanks to the BTS system the client defines the plans as per his/her own needs the project can be executed exactly in keeping with his/her requirements. The tenant is free to create office or warehouse space modules, thanks to which he/she receives as much space as is needed, designed in a way it could be used most efficiently. The construction of BTS projects takes place in an optimal timeframe, adjusted to the type of project and client preferences. 16

19 Recticel Komfort Snu Panattoni Park Łódź South

20 Panattoni Europe is a leading industrial developer Zalety rozwiązań szytych na miarę : - wybór dogodnej lokalizacji i formy inwestycji - współpraca z dedykowanym zespołem BTS - oszczędność kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych - doradztwo w zakresie optymalizacji procesów logistycznych - rozwiązania dopasowane do specyfiki branży klienta Dotychczas zrealizowaliśmy projekty BTS o różnorodnym charakterze między innymi dla: Cereal Partners (Nestle), Coty Cosmetics, DSV, DPD, Farmacol, H&M, Leroy Merlin, Flextronics, ND Logistic, Orsay, Piotr i Paweł, Recticel Komfort Snu, Stenmot-2, Knauff Industries, Sauer Danfoss oraz Torfarm. Advantages of BTSes: - choice of convenient location and investment form - cooperation with a dedicated BTS team - savings in terms of investment and operating costs - consulting in the scope of optimizing logistic processes - solutions adjusted to the client s industry profile Until now we have executed various types of BTS projects among others for: Cereal Partners (Nestle), Coty Cosmetics, DSV, DPD, Farmacol, H&M, Leroy Merlin, Flextronics, ND Logistic, Orsay, Piotr i Paweł, Recticel Komfort Snu, Stenmot-2, Knauff Industries, Sauer Danfoss and Torfarm. Orsay Office Panattoni Park Wrocław 18

21

22 Panattoni Europe is a leading industrial developer Contact WARSZAWA POZNAŃ MYSŁOWICE WROCŁAW Panattoni Europe Warsaw Financial Centre ul. Emilii Plater Warszawa Tel: Fax: Panattoni Europe Andersia Tower Plac Andersa Poznań Tel: Fax: Panattoni Park Mysłowice ul. Białobrzeska Mysłowice Tel: Fax: Panattoni Europe ul. Powstańców Śląskich 125/ Wrocław 20

23

24

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available

Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available polish building sector report 371 opracowanie raportu Bovis Lend Lease report development Bovis Lend Lease Contracting Wśród wielu zagadnień nurtujących inwestora na etapie planowania inwestycji, oprócz

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 2001 Annual Report Spis treści Contents List do Akcjonariuszy 3 Letter to Shareholders Grupa kapitałowa Echo Investment S.A. 4 Echo Investment S.A. Capital Group Struktura organizacyjna 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo