Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance"

Transkrypt

1 Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance

2 Section Sekcja Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of od mishap, następstw travel nieszczęśliwych accidents andwypadków, travel wypadków inconvenience w podróży cover i ubezpieczenia od niedogodności w podróży. By virtue of these terms and conditions of insurance ACE Na podstawie European niniejszych Group Ltd, warunków hereinafter ubezpieczenia referred to as ACE, ACE insures European holders Group of American Ltd, zwane Express dalej Corporate ACE obejmuje Cards ochroną against mishaps ubezpieczeniową occurring Posiadaczy domestically Karty and Korporacyjnej abroad, as American well as against Express travel w zakresie inconvenience.* następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz ubezpieczeniem od niedogodności Section 1.1 Mishap w podróży.* cover Sekcja Chapter Definitions Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 1. Corporate wypadków Card American Express Corporate Card or Business Travel Account (the BTA programme) issued/managed Rozdział by American 1. Definicje Express Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce. 1. Karta Korporacyjna Karta Korporacyjna American Express lub 2. Rachunek Mishap Rozliczeń a sudden occurrence Podróży Służbowych caused by (program an external BTA) factor, as wydana/prowadzony a result of which the insured przez American has suffered Express bodily Services harm or Europe death Limited, independently sp. z o.o., of his Oddział or her w will. Polsce Event Nieszczęśliwy at airport wypadek a mishap nagłe within zdarzenie the limits wywołane of any airport przyczyną used zewnętrzną, for commercial w którego traffic następstwie but only Ubezpieczony in case of a sojourn niezależnie of the od Insured swej woli at doznał such airport uszkodzenia immediately ciała lub before zmarł. boarding on a plane or immediately after landing of a scheduled flight connected with 3. his Zdarzenie or her business na lotnisku or private nieszczęśliwy travel. wypadek mający miejsce na terenie jakiegokolwiek lotniska przeznaczonego do użytku 4. pasażerskiego, Event en route jednakże to airport jedynie a mishap wtedy, occurring gdy Ubezpieczony while travelling przebywa as a passenger na terenie by public takiego transportation lotniska bezpośrednio on the road przed or by wejściem scheduled na helicopter pokład samolotu used as a lub means też bezpośrednio of public transportation po wylądowaniu and during boarding po rejsowym or leaving locie such związanym means of z podróżą transportation służbową or lub in case podróżą of collision prywatną. with such means of transportation but only in case of: 4. Zdarzenie w czasie transportu na lotnisko nieszczęśliwy a) Direct travel to the airport in order to board a scheduled plane wypadek mający miejsce w czasie podróży, w charakterze for business or private travel, or pasażera, lądowym pojazdem transportu publicznego lub rejsowym b) Direct travel helikopterem, from the airport używanym after w landing charakterze of a scheduled pojazdu flight transportu used in business publicznego, or private a także travel. podczas wsiadania do takiego 5. Permanent pojazdu i wysiadania bodily harm lub w przypadku physical damage zderzenia to the z takim body, caused by pojazdem, mishap and wyłącznie resulting jednak in one w przypadku: of injuries listed in the Table in Chapter a) podróży 2. bezpośrednio na lotnisko w celu wejścia na pokład 6. Business samolotu travel rejsowego a journey w celu lasting odbycia 30 podróży days or służbowej less, made lub at the prywatnej order of the lubcompany or within the scope of duties at the Company. b) wyjazdu It bezpośrednio does not cover z lotniska everyday po commuting wylądowaniu to and po locie from place rejsowym of work, w leaves, podróży private służbowej journeys lub prywatnej. made for different reasons 5. Trwały or vacations. uszczerbek na zdrowiu fizyczne uszkodzenie ciała, 7. Event spowodowane in means nieszczęśliwym of public transportation wypadkiem powodujące bodily harm jedno occurring z obrażeń while wymienionych travelling as w Tabeli, a passenger Rozdz. in 2. a means of public 6. transportation, Podróż służbowa while boarding oznacza podróż or leaving trwającą such vehicle nie dłużej or in niż case of 30 collision dni z polecenia with such Firmy vehicle lub during w wyniku business wykonywania or private czynności travel. związanych z pracą w Firmie. Nie obejmuje codziennych * Policy Numer No Polisy 51UK428587oraz & 51UK UK

3 8. dojazdów Means of do public pracy transportation i z pracy, urlopów, a prywatnych vehicle travelling podróży by road, odbywanych air or water (other z innych than okazji rental), lub licensed wakacji. to take passengers in 7. Zdarzenie return for a w fee. środkach transportu publicznego uszkodzenia 9. ciała Insured mające Corporate miejsce w Card czasie holder podróży who has w charakterze paid the pasażera pojazdem transportation transportu fee with publicznego, a Corporate w Card czasie and wsiadania who is a lub partner, wysiadania, owner or employee lub w przypadku of the company zderzenia which z takim possesses pojazdem active Card podczas accounts podróży which are służbowej operated lub with prywatnej. due observance of the Card 8. regulations. Środek transportu publicznego oznacza pojazd transportu The lądowego, following powietrznego are also subject lub wodnego to insurance: przeznaczony do przewozu pasażerów a) Spouses/partners za opłatą, in z zastrzeżeniem, the same household iż nie dotyczy to pojazdów wynajmowanych. b) Children up to 23 years old who are financially dependent on 9. Ubezpieczony the Insured; against Posiadacz the risk Karty connected Korporacyjnej, with business który opłacił travel, if: koszty (i) They transportu accompany przy the użyciu Insured Karty in Korporacyjnej, a business travel, będący partnerem, consented właścicielem to and paid lub for pracownikiem by the Employer, firmy, and której rachunki Kart są aktywne i obsługiwane bez naruszenia warunków regulaminu (ii) The cost Karty. of their transportation has been paid with Ubezpieczonymi Corporate Card. są również: a) c) Współmałżonkowie/partnerzy All persons authorized by the employer pozostający (persons w tym authorized samym gospodarstwie to travel) whose domowym ticket has been charged to the Corporate Card. 10. b) Private Dzieci do travel lat 23 a pozostające journey between na utrzymaniu the start point Ubezpieczonych and destination od ryzyka as związanego documented z podróżami by the ticket służbowymi, of the Insured. jeżeli: Such travel can be to a single destination, travel made for a (i) different towarzyszą purpose Ubezpieczonemu or holiday journey w podróży started służbowej after the za commencement zgodą i na koszt of business pracodawcy travel oraz and before return travel. A (ii) private koszt travel ich transportu is not connected opłacony with został work przy rendered użyciu for the Employer. Karty Korporacyjnej 11. Return c) Wszelkie travel osoby return upoważnione of the Insured przez from pracodawcę a business travel to the (osoby place of podróżujące permanent z residence upoważnienia), or permanent których bilet employment. na podróż 12. Scheduled został opłacony flight Kartą a journey Korporacyjną. by air, by plane or helicopter 10. operated Podróż prywatna by an air carrier, podróż on pomiędzy the conditions punktem that: rozpoczęcia a) a jej Such końcowym carrier holds celem a zgodnie license, z permit danymi or udokumentowanymi similar authorization przez issued bilet by Ubezpieczonego. competent authorities Podróż of taka the może country być of podróżą carrier do jednego registration miejsca, to conduct podróżą scheduled podjętą przy air okazji transportation innej podróży and, lub in podróżą accordance wakacyjną with such podjętą authorization, po rozpoczęciu manages podróży and służbowej, publishes przed timetables podróżą and powrotną. price tariffs Podróż for prywatna commercial nie traffic jest związana between z pracą specified wykonywaną airports at na regular rzecz Pracodawcy. and specified intervals, and 11. Podróż b) Such powrotna flight takes place powrót regularly Ubezpieczonego and continuously, z podróży on służbowej routes do and miejsca at times jego stałego specified pobytu in the lub ABC miejsca World stałego Airways zatrudnienia. Guide 12. Lot publication rejsowy or lot any samolotem similar publication lub helikopterem subject eksploatowanym periodical przez updates. przewoźnika powietrznego pod warunkiem, że: a) Departure przewoźnik times, taki jest places posiadaczem of flight changes licencji, and pozwolenia destination points lub podobnego should be upoważnienia specified in relation do rejsowego to the ticket transportu for the scheduled powietrznego flight wydanego of the Insured. przez odnośne władze w kraju, 13. Company w którym samolot entrepreneur, jest zarejestrowany or an entity not oraz conducting zgodnie z business takim activity upoważnieniem in whose name utrzymuje an account i publikuje is held rozkłady with us. jazdy oraz 14. Terrorism taryfy usług action pasażerskich against persons, pomiędzy organizations określonymi and portami property of all lotniczymi types: w regularnych i określonych porach oraz b) a) which lot taki is odbywa associated się regularnie with the following i ciągle na actions trasach or oraz preparations thereto: w porach określonych w publikacji ABC World Airways Guide (i) lub Use w podobnej or threat publikacji to use force okresowo or violence, aktualizowanej. or Pory (ii) odlotów, Actual perpetration miejsca przesiadek or threat oraz to perpetrate punkty docelowe a dangerous winny być określone act, or w odniesieniu do biletu na lot rejsowy Osoby Ubezpieczonej. 2

4 13. Firma (iii) Perpetration przedsiębiorca threat lub podmiot to perpetrate nie prowadzący an act that działalności disturbs gospodarczej, or stops the będący operation stroną of electronic umowy o systems, wydanie Kart Korporacyjnych. communications, information or mechanical systems, and 14. Terroryzm b) when one or oznacza two of the działania circumstances przeciwko specified osobom, below occur: organizacjom (i) intimidation oraz or mieniu coercion wszelkiego into cooperation rodzaju: of authorities or a) Które general to działania public or wiążą any group się z następującymi of authorities or działaniami general public, lub ich or przygotowaniem: disturbance of any branch of the economy occurs as (i) użycie a result lub of terrorist groźba użycia activities; siły lub przemocy lub (ii) It popełnienie is reasonably lub understood groźba popełnienia that the czynu intent (of persons perpetrating niebezpiecznego such lub acts) is to intimidate or coerce into (iii) cooperation popełnienie authorities lub groźba popełnienia or support political, czynu, który ideological, zakłóca religious, lub przerywa social, działanie or economic systemów goals elektronicznych, or to express philosophical systemów komunikacji, or ideological informacji attitudes lub (or systemów protest against such mechanicznych attitudes). oraz 15. b) Cost W sytuacji, of transportation gdy mają miejsce cost jedna of travel lub paid obydwie the persons travelling z wyszczególnionych by all means of poniżej public okoliczności: transportation, other than taxi. (i) w wyniku działań terrorystycznych ma miejsce Chapter 2. Subject, scope, and amounts of insurance zastraszenie lub zmuszenie do współpracy władz lub 1. The subject ludności of the cywilnej insurance lub jakiejkolwiek against mishap grupy is life władz and lub health ludności of the Insured. cywilnej lub też zakłócenie jakiejkolwiek gałęzi 2. The following gospodarki; consequences of mishap are subject to insurance protection (ii) można by ACE: rozsądnie uznać, że intencją (osób podejmujących a) death takie of the działania) Insured, jest zastraszenie lub zmuszenie do b) permanent współpracy bodily władz harm lub wsparcie celów politycznych, suffered ideologicznych, domestically and religijnych, abroad, społecznych during a business lub or private travel, gospodarczych as a result of: lub też wyrażenie poglądów filozoficznych lub ideologicznych (albo sprzeciwu wobec takich a) event at airport, poglądów). b) event en route to airport, 15. Koszty transportu koszty podróży uiszczane przez c) event in means of public transportation. płacących za przejazd pasażerów wszelkich pojazdów 3. Under transportu the insurance publicznego, cover, z wyjątkiem ACE shall pay taksówek. the amount of benefit specified in the Table (see below). The benefit shall be paid where Rozdział the Insured 2. Przedmiot, has suffered zakres permanent i sumy bodily ubezpieczenia harm within 1. Przedmiotem a calendar year ubezpieczenia following the od date następstw of mishap nieszczęśliwych causing the harm. 4. wypadków If the Insured jest has życie suffered i zdrowie more Ubezpieczonego. than injury specified in 2. the Ochroną Table ubezpieczeniową as a result of the same ACE objęte mishap, są the niżej Insured wymienione shall be entitled następstwa to only nieszczęśliwych one benefit in wypadków: the amount of the highest out of the amounts he or she is entitled to as a result of the harm. a) śmierć Ubezpieczonego, b) trwały uszczerbek na zdrowiu powstałe w kraju i za granicą, w czasie podróży służbowej lub prywatnej w wyniku: a) zdarzenia na lotnisku, b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko, c) zdarzenia w środkach transportu publicznego. 3. W ramach ubezpieczenia ACE wypłaci sumę ubezpieczenia określoną w Tabeli (patrz niżej). Świadczenie wypłacane jest, jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w ciągu roku kalendarzowego od daty wypadku powodującego trwały uszczerbek. 3

5 TABLE 4. Jeżeli Ubezpieczony doznał więcej niż jednego z obrażeń wyszczególnionych w Tabeli w wyniku tego Amount samego of payment wypadku, / Amount of insurance Type otrzyma of harm: jedynie jedno świadczenie w wysokości najwyższej ze świadczeń przysługujących z tytułu Business poszczególnych travel Private obrażeń. travel Death as a result of mishap TABELA PLN PLN Loss of both hands or both feet or PLN PLN sight in both eyes Wysokość świadczenia / Sumy ubezpieczenia Rodzaj uszczerbku: Loss of one hand and one foot PLN PLN Podróż służbowa Podróż prywatna Loss of one hand or foot and PLN PLN Śmierć sight in w one wyniku eye nieszczęśliwego PLN PLN wypadku Loss of hearing and speech Utrata obu dłoni lub obu stóp PLN PLN PLN PLN lub Loss wzroku of hand w or obu foot oczach PLN PLN Utrata Loss of dłoni sight i in stopy one eye PLN PLN PLN PLN Utrata Loss of dłoni speech lub or stopy hearing PLN PLN PLN PLN i wzroku w jednym oku Loss of thumb and pointing finger Utrata of the same mowy hand i słuchu PLN PLN PLN PLN Utrata dłoni lub stopy PLN PLN 5. Utrata The wzroku term loss w jednym denotes oku the following in PLN respect of: PLN a) hands and feet actual severance at wrist or joints in ankle or Utrata mowy lub słuchu PLN PLN above them, Utrata b) eyes kciuka i irreversible palca wskazującego loss of sight, PLN PLN u tej samej dłoni c) thumb and pointing finger actual severance at joints located closest to hands or above those joints, 5. Termin d) speech utrata total oznacza and irreversible w odniesieniu loss, do: a) e) rąk hearing i stóp total rzeczywiste and irreversible odcięcie loss w nadgarstkach of hearing in both lub stawach ears. 6. Holding w kostce more lub than nad one nimi, Corporate Card does not entitle the Insured b) oczu to nieodwracalną receive more than utratę one wzroku, benefit for injuries suffered as a c) result kciuka of i one palca mishap. wskazującego ACE shall - rzeczywiste always pay the ich odcięcie highest amount due w in stawach accordance znajdujących with terms się and najbliżej conditions dłoni lub applicable ponad tymi to such event. stawami, d) mowy całkowitą i nieodwracalną utratę mowy, 7. The e) słuchu amount całkowitą of insurance i nieodwracalną constitutes maximum utratę słuchu liability w obu of ACE. uszach. 6. Posiadanie kilku Kart Korporacyjnych nie uprawnia Ubezpieczonego do otrzymania więcej niż jednego świadczenia w wyniku obrażeń odniesionych na skutek jednego nieszczęśliwego wypadku. ACE zawsze wypłaci najwyższą kwotę świadczenia należnego zgodnie z warunkami umowy obowiązującej w odniesieniu do takiego zdarzenia. 7. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ACE. 4

6 Chapter Rozdział 3. Weather Czynniki factors atmosferyczne and Insured i zaginięcie missing 1. If, as a result Ubezpieczonego of event covered by the insurance as specified 1. Jeżeli by these w wyniku terms zdarzenia and conditions, objętego the ochroną Insured ubezpieczeniową shall exposed na to weather podstawie factors niniejszych and as ogólnych a result warunków of their operation ubezpieczenia suffers Ubezpieczony permanent bodily zostanie harm, poddany such harm działaniu shall czynników be covered by insurance atmosferycznych as specified by these i w wyniku terms ich and działania conditions. dozna trwałego uszczerbku 2. na Should zdrowiu, the uszczerbek corpse of the taki Insured objęty jest not ochroną be recovered ubezpieczeniową within one na podstawie year of the niniejszych date on which warunków such person ubezpieczenia. became missing, or within 2. Jeżeli one year zwłoki of an Ubezpieczonego emergency landing, nie zostaną throwing odnalezione ashore, sinking w okresie or jednego destruction roku of od a means daty zaginięcia, of public przymusowego transportation which lądowania, was used wyrzucenia by the Insured na upon brzeg, mishap, zatonięcia it is lub hereby rozbicia agreed pojazdu that the transportu effect publicznego, shall be the same którym as Ubezpieczony if the Insured suffered podróżował death w chwili as a result wypadku, of uznaje such event. się na potrzeby niniejszych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku tego zdarzenia. Chapter 4. Period of liability 1. Rozdział In respect 4. of Okres business odpowiedzialności travel, the insurance is valid 24 hours a 1. W day odniesieniu and takes effect do podróży upon służbowych leaving by the ochrona Insured ubezpieczeniowa of the place of trwa residence 24 godziny or place na of dobę permanent i rozpoczyna employment się w momencie in order to begin opuszczenia a business travel przez or Ubezpieczonego upon charging the miejsca transportation zamieszkania cost to the lub Corporate miejsca Card stałego account, zatrudnienia whichever w celu occurs udania later. się w podróż 2. służbową In the case lub of też business w momencie travel lasting obciążenia up to kosztami 30 consecutive transportu Karty days, Korporacyjnej the insurance shall lub rachunku remain continuously BTA, zależnie valid od tego, until które the z Insured tych wydarzeń has returned ma miejsce to the place jako ostatnie. of residence or permanent 2. W employment, przypadku podróży depending służbowych on whichever trwających occurs earlier. do 30 kolejnych 3. dni, In the ochrona case of pozostaje business w travel mocy lasting w sposób longer ciągły than do 30 czasu, consecutive gdy Ubezpieczony days, the insurance powróci shall do expire swego on miejsca the 31st zamieszkania day of the business lub miejsca travel, at stałego 00:01, zatrudnienia, the place of zależnie the sojourn od tego, of the które Insured. z tych wydarzeń However, the ma insurance miejsce jako shall pierwsze. be reactivated when the Insured 3. W commences przypadku his podróży or her służbowych return travel trwających as provided dłużej by the niż terms 30 and kolejnych conditions dni, for ochrona business ubezpieczeniowa travel within the ustaje scope 31 of: dnia podróży a) event służbowej at airport; o godzinie 00:01 w miejscu przebywania Ubezpieczonego. b) event en route Jednakże to airport; ochrona ubezpieczeniowa zostaje wznowiona, gdy Ubezpieczony rozpoczyna podróż powrotną c) event in means of public transportation. zgodnie z warunkami dla podróży służbowych w zakresie: 4. In respect of private travel, unlike in the case of business travel, a) zdarzenia na lotnisku, the insurance covers the actual travel time only. b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko, 5. ACE shall provide insurance for business or private travel. The c) zdarzenia Insured cannot w środkach claim transportu a benefit due publicznego. to business and private 4. travel W odniesieniu at the same do podróży time. prywatnej, inaczej niż w przypadku podróży służbowych, ochrona działa tylko i wyłącznie w czasie trwania podróży. 5. ACE udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu podróży służbowej albo prywatnej. Ubezpieczony nie może ubiegać się o świadczenie równocześnie z tytułu podróży służbowej i prywatnej. 5

7 Chapter Rozdział 5. Exclusions Ograniczenia of liability odpowiedzialności ACE shall nie ponosi not be odpowiedzialności, liable if any harm has jeżeli been jakakolwiek caused partially szkoda or wholly spowodowana by: była w całości lub w części przez: 1. alcohol zatrucie poisoning, alkoholowe as zdefiniowane defined by the zgodnie laws of z the prawem place miejsca, where the w którym mishap wystąpił occurred, wypadek or acting lub under działanie the pod influence wpływem of alcohol alkoholu [consumed] (spożytego) powyżej in quantities lokalnego exceeding dozwolonego the limit provided prawem limitu; by the law; 2. intentional winę umyślną, fault, umyślne intentional samookaleczenie self-inflicted harm, ciała, suicide samobójstwo or lub attempts podjęte przy to carry zdrowych out such zmysłach acts while próby in takowych sound and działań; disposing 3. chorobę, mind and schorzenie, memory; niepełnosprawność fizyczną lub umysłową 3. illness, lub też zachowawcze ailment, physical albo or operacyjne mental handicap leczenie or tychże, conservative chyba or że surgical leczenie treatment takie jest wymagane thereof, unless jako such bezpośredni treatment skutek is necessary objętego as a ubezpieczeniem direct consequence uszkodzenia of the bodily ciała; harm subject to insurance; 4. travel podróż to do places miejsc subject stwarzających to a higher ryzyko risk (e.g. (np. underwater znajdujących locations, się pod mines, wodą, kopalń, building placów sites, drilling budowy, facilities, urządzeń etc.); wiertniczych itp.); 5. war, wojnę whether wypowiedzianą declared lub or not, niewypowiedzianą and all war-related oraz activities; wszelkie however działania any wojenne; activities jednakże of any wszelkie representatives działania of jakichkolwiek authorities, parties przedstawicieli or factions władz, engaged partii in lub such frakcji war, zaangażowanych war-related activities w or other wojnę, activities działania bearing wojenne resemblance lub inne działania to war-related noszące activities, znamiona shall działań not wojennych be deemed nie war będą activities uważane if those za działania representatives wojenne, act in secrecy jeżeli przedstawiciele and are not related ci będą to działali any armed w tajemnicy forces (Army, i nie będą Navy or Air powiązani Force) in z jakimikolwiek the country where działaniami the bodily sił zbrojnych harm (to the (lądowych, Insured) has morskich occurred; lub powietrznych) w kraju, gdzie uszkodzenie ciała 6. (Ubezpieczonego) military service in the ma Army, miejsce; Navy or Air Force of any country; participation służbę w siłach in military, lądowych, police morskich firefighting lub powietrznych activities; jakiegokolwiek kraju; 8. acting as an operator or crew member of any means of public 7. udział transportation; w działaniach wojskowych, policyjnych lub pożarniczych; flying działania an aircraft podjęte owned w charakterze or hired by operatora the Employer lub członka of the załogi Insured; jakiegokolwiek pojazdu transportu publicznego; 10. flying any chartered aircraft, non-scheduled and licensed means 9. latanie of transportation samolotem hired będącym by one własnością organization; lub wynajmowanym przez Pracodawcę Ubezpieczonego; 11. flying a military aircraft or any aircraft, the operation of which 10. requires latanie jakimkolwiek special permits samolotem or waivers; będącym przedmiotem czarteru, nierejsowym, licencjonowanym środkiem transportu 12. perpetration wynajętym przez or attempt jedną organizację; to perpetrate a misdemeanour or crime, illegal act by the Insured, his or her beneficiaries or on 11. latanie behalf of samolotem any of such wojskowym persons; lub jakimkolwiek samolotem wymagającym specjalnych pozwoleń lub zrzeczeń; 13. direct or indirect, implicit or threatening leak, dispersion, 12. percolation, popełnienie lub migration, próbę popełnienia escape, or generation wykroczenia of any lub biological, chemical, przestępstwa, nuclear czynu or radioactive bezprawnego materials, przez Ubezpieczonego, gases, matter or jego contamination beneficjentów lub or exposure w imieniu thereto; którejś z tych osób; taking pośrednio any lub medicine, bezpośrednio medical przez products, rzeczywisty, narcotics domniemany or lub hallucinogenic zagrażający wypływ, substances, rozproszenie, unless they wyciek, have migracje, been prescribed uchodzenie, by a wydzielanie medical doctor; się jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów biologicznych, chemicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, 15. gazów, combination materii of lub any zanieczyszczeń medicine or medical albo też product wystawienie with alcohol; na ich 16. działanie; acts of terrorism, save for cases where such acts can be treated as: 14. przyjęcie a) event at jakichkolwiek airport, leków, produktów leczniczych, narkotyków b) event during lub flight środków (en halucynogennych, route), chyba że zostały one c) event przepisane in means przez of public lekarza; transportation regardless of whether the travel is business or private. 6

8 Chapter 15. połączenie 6. Procedure jakichkolwiek in the leków case lub produktów of mishapleczniczych 1. The z alkoholem; Insured shall send to the claims administrator Inter Partner 16. Assistance akty terrorystyczne, Polska S.A. z a wyjątkiem filled-in and sytuacji, signed gdy damage akty takie form, można to the following traktować address: jako: Inter a) zdarzenie Partner Assistance na lotnisku, Polska S.A. ul. b) Chłodna zdarzenie 51 w czasie lotu, Warsaw c) zdarzenie w środkach transportu publicznego niezależnie od Tel tego, czy dotyczą podróży służbowej czy prywatnej. within 60 days of mishap that may involve ACE s liability. Rozdział 6. Postępowanie w razie nieszczęśliwego 2. All information and documents required by the claims administrator wypadku shall be delivered at the expense of the Insured Ubezpieczony Damage notification zobowiązany shall consist jest przesłać of the following do likwidatora documents: szkód Inter Partner Assistance Polska S.A. wypełniony i podpisany formularz a) Confirmation zgłoszenia of charging szkody the na adres: transportation costs to the Corporate Card, Inter Partner Assistance Polska S.A. b) Filled-in damage form, ul. Chłodna c) Photocopy Warszawa of the ticket, Tel.: d) Confirmation that 87 the event took place while travelling in w ciągu a means 60 dni of public od dnia transportation, wypadku mogącego while boarding/leaving rodzić or odpowiedzialność travel of the Insured ACE. to the place where the travel by means of public transportation was supposed to commence (document 2. Wszelkie informacje i dokumenty wymagane przez likwidatora issued by the carrier), szkód dostarczane są przez Ubezpieczonego na własny koszt. e) Medical certification pertaining to the permanent bodily harm 3. Zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące dokumenty: suffered as a result of a mishap, specifying type of harm and, a) potwierdzenie opłacenia kosztów transportu Kartą f) in the event that the harm has been caused by weather factors, Korporacyjną; confirmation their actual operation, b) wypełniony druk zgłoszenia szkody, g) Confirmation by the carrier or the Police that an act of c) kserokopię terrorism has biletu, taken place. 4. ACE d) potwierdzenie, can refuse to iż pay zdarzenie the amount miało of miejsce insurance, w czasie should podróży the środkiem Insured fail transportu to meet any publicznego, of the requirements wsiadaniu/wysiadaniu specified lub under podróży sections Ubezpieczonego 1-3 above, and do this miejsca failure rozpoczęcia affects the actual podróży determination środkiem transportu of liability publicznego by ACE or determination (dokument od of przewoźnika) the amount of e) damage. zaświadczenie lekarskie dotyczące trwałego uszczerbku na 5. The zdrowiu claims odniesionego administrator w shall wyniku satisfy nieszczęśliwego the due damages wypadku, within 30 days z określeniem of the date of rodzaju reception tego of uszczerbku, the documents orazsubmitted by the Insured, f) w przypadku, specified gdy under uszczerbek section na 3 above. zdrowiu spowodowany 6. In został the event w wyniku that determination wystąpienia czynników of the circumstances atmosferycznych, necessary to zaświadczenie verify the liability potwierdzające of ACE or the ich amount wystąpienie, of damage is impossible g) potwierdzenie within przez the period przewoźnika specified lub under policję section faktu aktu 5 above, the damage terrorystycznego. shall be paid within 14 days of the date, on which, with all 4. ACE due diligence, może odmówić the determination wypłaty odszkodowania of the circumstances w przypadku is possible. niedopełnienia Undisputed amount przez of Ubezpieczonego insurance shall któregokolwiek be paid by the claims z administrator obowiązków within określonych 30 days w of ust. the 1 date 3, a specified niedopełnienie under to section wpływa 5 above. na ustalenie odpowiedzialności ACE lub na ustalenie 7. The wysokości damages szkody. shall be paid to the Insured or, in the case of his or 5. her Likwidator death, to szkód the authorized zobowiązany person, jest zlikwidować appointed by szkodę the Insured. Should w terminie the Insured 30 dni licząc fail to od appoint daty otrzymania such person od or Ubezpieczonego such person has died dokumentów, earlier than o których the Insured, mowa the w sum ust. 3. of insurance shall be paid to the legal successors, in accordance with the Polish law. 6. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ACE albo wysokości świadczenia 7

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card

Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card Warunki Ubezpieczenia dla Karty MasterCard Corporate Classic Insurance Conditions for MasterCard Corporate Classic Card MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Warunki ubezpieczenia Część

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa EnviroPro Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3

UMOWA / AGREEMENT 1 2 3 UMOWA / AGREEMENT zawarta w dniu... pomiędzy firmą Polonica kursy języka polskiego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Worcella 13/1, 50-448 Wrocław, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a... (imię i nazwisko oraz adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko GENERAL PROVISIONS OF OGÓLNE POSTANOWIENIA AGREEMENT FOR THE SALE, DELIVERY WITH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4

SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpatrywanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo