Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość"

Transkrypt

1 Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: » Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki dworzec Podróż w przyszłość» i3d śląska VR» Cover story training for success» STYLE 70 in style» Railway station in Katowice journey to the future» i3d Silesian VR Znajdź rozwiązanie... Find the solution...

2 Spis treści contents Szkolenie z sukcesu / training for success Hotel z klasą / hotel with class Ekologicznie prospołecznie skutecznie Ecologically - socially - effectively Bez konkurencji na południe od Warszawy Without competition south of Warsaw... 6 Kobiecy biznes czas zacząć! Time to begin Women s Business!... 7 Krakowice i Śląska Dolina Krzemowa Krakowice and Silesian Silicon Valley... 8 Szlak Orlich Gniazd Trail of the Eagles Nests Nauka dla biznesu / science for business Twój własny biznes jak zacząć? Business of your own how to start? i3d śląska VR i3d - Silesian VR Podnieśmy poprzeczkę Raising the bar STYL 70 w dobrym stylu STYLE 70 - in style Wkrótce poznamy laureatów konkursu - Hotel Roku 2012 Soon we will know the winners - Hotel of the Year Miasto wydarzeń / city of events Bujny rok Miasta Ogrodów The City s of Gardens eventful year Lekarze gospodarki Economy doctors Z batutą, bez parytetów, katowicko The baton, no parity, the Katowice way Patron honorowy Honorary Patron Sportowo-biznesowo / business and sports Koronacja Mistrzów Crowned champions Miasto możliwości / city of opportunities Podróż w przyszłość Journey to the future Polska by Kate w Londynie Polska by Kate in London Warto studiować w Uczelni Biznesu It is worth to study at the University of Business REDAKCJA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice, tel./fax REDAKTOR NACZELNY Justyna Baran DZIAŁ REKLAMY PROJEKT OKŁADKI I SKŁAD Marcin Placuch TŁUMACZENIE Magdalena Niewiadomska DRUK INFOMAX, WYDAWCA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice NAKŁAD egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Opinie zawarte w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Szkolenie z sukcesu training for success Ekologicznie prospołecznie skutecznie Bank Ochrony Środowiska Na rynku od ponad dwudziestu lat. Od początku istnienia specjalizuje się we wspieraniu projektów i przedsięwzieć na rzecz ochrony środowiska. Cele ekologiczne łączy z działaniami, poprawiającymi jakość życia mieszkańców. O działaniach BOŚ opowiada Barbara Cyganik, Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska w Katowicach. Biznesowa Turystyka: W jaki sposób realizowana jest ekologiczna misja firmy? Barbara Cyganik: Bank Ochrony Środowiska w ciągu 21 lat działalności przeznaczył ponad 10 mld zł na realizację projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji, wspierających ochronę środowiska, zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ sięgnęła w tym czasie 37 mld zł. Jednak czysta działalność finansowa to nie wszystko. W grudniu 2009 r., z inicjatywy Zarządu Banku, powstała Fundacja Banku Ochrony Środowiska, która prowadzi projekty edukacyjne, promujące zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i ekologię. Projekty te angażują ponad 200 tys. polskich dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Ekologiczną misję Banku wdrażamy również w codziennym funkcjonowaniu naszej instytucji. Posiadamy Certyfikat Zielonego Biura, a od 2009 r. w realizowany jest u nas program BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi. BT: Na czym polega współpraca z bankami europejskimi? BC: BOŚ od lat współpracuje z renomowanymi europejskimi instytucjami finansowymi (Europejski Bank Inwestycjny, Bank Rozwoju Rady Europy, KfW Bankengruppe, Nordic Investment Bank). Efektem tych działań są specjalne linie kredytowe, dedykowane przedsięwzięciom z zakresu infrastruktury, finansujące przedsięwzięcia związane z poprawą jakości życia mieszkańców polskich gmin, czy wreszcie wspierające rozwój lokalnego biznesu. Ich atutem jest m.in. relatywnie długi okres finansowania inwestycji. Ecologically socially effectively Bank for Environmental Protection (BOŚ) On the market for over twenty years. Since its inception, specializes in supporting projects and activities to protect the environment. Combines environmental objectives with activities that improve the quality of life. About the activities of BOŚ tells us Barbara Cyganik, Director of Corporate Center of the Bank for Environmental Protection in Katowice. Business Tourism: How is a company s environmental mission realised? Barbara Cyganik: Over 21 years, the Bank for Environmental Protection allocated more than 10 billion PLN for environmental projects. Total value of investments made in support of environmental protection with the support of BOŚ during that time reached 37 billion PLN. However, the pure financial activity is not enough. In December 2009, on the initiative of the Management Board, the Foundation of the Bank for Environmental Protection was created. It conducts educational projects that promote healthy nutrition, physical activity and ecology, involving more than 200 thousand Polish children, young people, teachers and parents. We also implement the Bank s environmental mission in the daily functioning of our institution. We have a Green Office Certificate, and since 2009 our programme BOŚ - climate friendly bank has been realised. BT: What does cooperation with European banks consist on? BC: BOŚ has been cooperating with leading European financial institutions (European Investment Bank, the Council of Europe Development Bank, KfW Bankengruppe, Nordic Investment Bank) for years. The result of these actions are special credit lines dedicated to projects in the field of infrastructure, financing projects related to improvement of the quality of life in Polish municipalities, and finally, supporting the development of local business. Their advantages include relatively long period of investment financing. BT: Kim są kredytobiorcy BOŚ? Gamę proponowanych produktów tworzy szereg kredytów, dostosowanych do klienta i inwestycji. Są to środki przeznaczone również dla kredytobiorców indywidualnych. Warto podkreślić, że Bank ściśle współpracuje z NFOŚiGW i WFOŚiGW, dzięki czemu możliwe jest przy wielu realizowanych projektach uzyskanie dofinansowania z tych instytucji. BT: W jaki sposób ekologiczna orientacja BOŚ przejawia się w doradztwie biznesowym i inwestycyjnym? BC: Jako jedyny bank na rynku posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pracowników, będących jednocześnie ekologami. Dzięki temu każda inwestycja ma swojego opiekuna od strony merytorycznej, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i inżynierii finansowej. Klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów, związanych z konsultacjami. BT: Jak ocenia Pani aktywność inwestycyjną w regionie? BC: Uczestniczymy w projekcie Jessica, związanym z rewitalizacją obszarów miejskich. Obecnie realizowane są dwie inwestycje Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach Dziedzicach oraz pasaż Kulturalny Andromeda w Tychach, mamy również kilkanaście złożonych wniosków. Centrum Korporacyjne w Katowicach Katowice ul. Mickiewicza 21 tel fax pn.-pt Corporate Center in Katowice Katowice Mickiewicza Street 21 Tel: Fax Mon-Fri BT: Who are the borrowers of BOŚ? BC: Proposed range of products is created by a series of loans, tailored to the client and particular investment. These funds are also assigned for individual borrowers. It is worth noting that the Bank is working closely with the National Fund for Environmental Protection and Water Management and with the Regional Funds for Environmental Protection and Water Management, making it possible to gain financing from these institutions for many of its projects. BT: How ecological orientation manifests itself in BOŚ business consulting and investment? BC: As the only bank on the market, we have a dedicated staff of employees, who are also environmentalists. This ensures that every investment has its guardian on its merits in terms of both environmental and financial engineering. The customer does not have to incur additional costs associated with the consultation. BT: How do you assess the investment activity in the region? BC: We currently participate in the project Jessica, related to urban regeneration. Two investments are being implemented - Multicentrum The Old Cable Plant in Czechowice-Dziedzice and Cultural Passage Andromeda in Tychy, we also have several submitted applications. 4 5

4 Szkolenie z sukcesu training for success training for success Szkolenie z sukcesu Bez konkurencji na południe od Warszawy Without competition south of Warsaw W jaki sposób rozwijają się menedżerowie, czy Śląsk to miejsce sprzyjające odważnym ideom i o potędze śląskich informatyków opowiada twórca Konferencji w Domenie Silesia, Wiesław Bełz. Biznesowa Turystyka: Czy menedżerowie mogą się rozwijać na Śląsku? Wiesław Bełz: Śląsk jest polskim centrum jakości: kształci się tu menedżerów jakości, funkcjonują siedziby jednostek certyfikacyjnych. Na wysokim poziomie jest informatyka. Podejmowano próby stworzenia polskiej doliny krzemowej inicjatywa Autostrada firm nowych technologii. BT: Jak wygląda propagowanie nowych idei? WB: Targi są pogrążone w kryzysie, kongresy i konferencje mają się nieźle. Odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, jest Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wreszcie Konferencje w Domenie Silesia BT: Cykl organizuje Państwa firma WB: Projekt został zapoczątkowany w 2006 r. Od tego czasu zorganizowano ponad 100 konferencji w kilkunastu cyklach tematycznych. Uczestniczyło w nich ponad menedżerów i specjalistów. Na południe od Warszawy żaden inny podmiot nie może się pochwalić podobnym osiągnięciem. BT: Czy Śląsk to dobre miejsce dla tego rodzaju spotkań? WB: W najbliższym sąsiedztwie działa kilka tysięcy dużych firm, a jeśli uwzględnić firmy średnie i małe, buduje to skalę podmiotów gospodarczych. W zasięgu naszych przedsięwzięć konferencyjnych jest około tys. podmiotów gospodarczych i tys. menedżerów i przedsiębiorców. Rozmawiała Karolina Kapłanowska How do managers develop, is Silesia a place conducive to bold ideas and about the power of the Silesian computer engineers tells us founder of the Conference in Silesia Domain, Wiesław Bełz. Business Tourism: Can managers develop in Silesia? Wiesław Bełz: Silesia is a Polish centre of quality: here the quality managers are being educated, the certification bodies offices operate here. Computer science is at a high level. Attempts have been made to create a Polish Silicon Valley in an initiative called Highway of the New Technology Companies. Wiesław Bełz - Konferencje w Domenie Silesia Wiesław Bełz - Conference in Silesia Domain Więcej: More: BT: How does promotion of the new ideas look like? WB: Trade shows are mired in crisis, but congresses and conferences are in good condition. The events like the European Economic Congress, the Congress of Small and Medium Enterprises, and finally the Conferences in Silesia Domain have been organized... BT: The cycle is organized by your company... WB: The project was initiated in 2006, since then over 100 conferences in several thematic cycles have been organized. They were attended by more than managers and professionals. South of Warsaw no other entity can boast a similar achievement. BT: Is Silesia a good place for this kind of events? WB: In the immediate vicinity there are several thousands of large companies, and if you take into account the medium and small-scale enterprises, it makes together 20,000 businesses. Target of our conference projects contains about thousand entities and thousand managers and entrepreneurs. Interview by Karolina Kapłanowska Kobiecy biznes czas zacząć! W biznesie kreatywne i przebojowe. Z pasją, pomysłami, a często nawet z gotowym planem biznesu. Jedyne, czego brakuje, to pieniądze. Kobieca Sieć Aniołów Biznesu powstała właśnie po to, by pośredniczyć między inwestorkami, dysponującymi kapitałem a kobietami z pasją, które chcą rozpocząć własną działalność. Organizacja została powołana przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (IRPK), we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych, który koordynuje Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu Innowacja (PSAB-I). Instytut zauważył, że kobieca przedsiębiorczość ma bardzo wysoki potencjał rozwoju gospodarczego, który warto wspierać i rozwijać. Coraz większa liczba kobiet zakłada własną firmę i z powodzeniem nią zarządza. Co więcej nie jest to jedynie protest przeciwko sytuacji na rynku pracy. Najważniejsza jest dla nich możliwość realizowania swoich pomysłów, marzeń i pasji. Są przy tym ostrożne i mniej skore niż mężczyźni do podejmowania ryzykownych działań. Sieć Aniołów ma za zadanie skupiać kobiety zarówno inwestorki jak i pomysłodawczynie. Celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy. Bardzo ważne będzie wsparcie ze strony znaczących instytucji i organizacji działających w obszarze finansów, bankowości, innowacji, czy inwestycji. Brak zabezpieczeń czy krótka historia przedsiębiorstwa dzięki tej inicjatywie nie będą już przeszkodą w założeniu własnej firmy. Katarzyna Kowalczyk Time to begin Women s Business! In business, creative and go-getting. With passion, ideas, and often - with a ready business plan. The only thing missing is money. Women Business Angels Network was established in order to mediate between investors with committed capital and women with passion, who want to start their own business. The organization was established by the Institute for Women s Entrepreneurship Development (IRPK), in cooperation with the Institute of Social and Economic Sciences, which coordinates the Supra-Regional Network of Business Angels - Innovation (PSAB-I). The Institute noted that women s entrepreneurship has a very high potential for economic development, which should be supported and developed. An increasing number of women open their own businesses and successfully manage it. What s more it is not just a protest against the situation on the labor market. The most important thing for is them to realize their ideas, dreams and passions. They are at the same time more cautious and less prone than men to engage in risky activities. Angels Network is to focus women - both investors and originators. The aim of the project is to improve the professional activity of women in the labor market. Very important is the support of the major institutions and organizations active in the field of finance, banking, innovation and investment. Lack of securities or a brief history of the company through this initiative will no longer be an obstacle in starting a business. Katarzyna Kowalczyk 6 Więcej: More: Patronat medialny 7

5 Szkolenie z sukcesu training for success Niech uśmiech będzie narzędziem Twojego sukcesu Let smile be your tool for success Krakowice i Śląska Dolina Krzemowa Krakowice and Silesian Silicon Valley Prof. dr hab. Dariusz Rott, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Uzyskał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich 2012 przyznawany osobom, które przyciągają międzynarodowe wydarzenia kongresowo-konferencyjne do Polski i aktywnie promują nasz kraj jako interesującą destynację dla rynku spotkań. Turystyka biznesowa na Śląsku najpilniejsze potrzeby? Powstanie Śląskiego Centrum Nauki. Chciałbym, by uczestnicy konferencji i innych imprez w regionie po zakończeniu części oficjalnej zostawali choć dzień dłużej i poznawali walory turystyczno-biznesowe regionu. We wrześniu przyszłego roku zapraszamy do Katowic kilkudziesięciu redaktorów prasy akademickiej z całej Polski, by zaprezentować atrakcje Śląska. Prof. Assoc. Dariusz Rott, lecturer at the University of Silesia. Chairman at the Scientific Council of the Institute of Regional Research of Silesian Library in Katowice. He was awarded the title of Polish Congress Ambassador given to those who attract international congresses and conference events to Poland and actively promote our country as an interesting destination for the meetings market. Business tourism in Silesia what are the most urgent needs? The creation of the Silesian Science Centre. I would like the participants of conferences and other events in the region after the official part of the day stayed longer and got to know business-touristic values of in the region. In September next year, we invite to Katowice several academic press journalists from across Poland, to present the attractions of Silesia to them. Implanty na całe życie autoryzacja firm Implants for life top european brands Estetyczne i funkcjonalne rekonstrukcje uzębienia Aesthetic and functional prosthodontics Leczenie bólu głowy i dysfunkcji narządu żucia TMD and headache treatment stomatologia dla wymagających high-end dentistry Dr n. med. Marcin Krywult i partnerzy ponad 10 lat doświadczenia klinicznego Marcin Krywult DDS, PhD and associates over ten years of clinical experience szczegółowe informacje Details Godziny przyjęć: Opening hours Pn-Pt Mon-Fri 9.00 am pm Rejestracja telefoniczna: Registration by phone Specjalistyczna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Specialist dental practice BoaDent Prestige ul. J. Sowińskiego 9/2 J. Sowinskiego Street 9/ Katowice Atuty regionu? Ogromny potencjał intelektualny uczelni, ich pracowników i niezwykle kreatywnych. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Śląska to bardzo dobre marki, rozpoznawalne nie tylko w regionie, Polsce, ale i poza granicami kraju. To także znakomite miejsce innowacyjnej współpracy nauki i biznesu. Wydarzenie ostatnich lat? Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i niezwykła energia, która towarzyszyła tym działaniom. Marzy mi się, by podobnie jak hasło Katowice Miasto Ogrodów towarzyszyła nam w następnych latach śmiała wizja Doliny Rawy jako śląskiej Doliny Krzemowej oraz aglomeracji śląsko- -krakowskiej. Rozmawiała Justyna Baran 8 What are the assets of the region? Huge intellectual potential of the universities, their employees - extremely creative personalities. The University of Silesia, University of Economics and Silesian University of Technology are very good brands, recognized not only in the region, in Poland, but also abroad. It is also a great place for innovative cooperation between science and business. The most important event of last years? Efforts for the title of European Capital of Culture 2016 and the extraordinary energy that accompanied these activities. I dream that just as the slogan Katowice - City of Gardens was with us, in the forthcoming years the bold vision of Rawa Valley as a Silesian SiliconValley and Silesian-Cracow agglomeration would be with us. Interview by Justyna Baran Dr n. med. Barbara Rygoł Estetica Prestige MD Barbara Rygoł Wysoki standard i profesjonalizm zabiegów medycyny estetycznej zarówno dla Pań jak i Panów. Maksymalny komfort i przyjemna atmosfera. Preparaty wyłącznie renomowanych firm. High standard and professionalism of aesthetic treatment for both ladies and gents. Maximum comfort and warm atmosphere. Top quality brand products. Serdecznie zapraszam You are welcome, Najskuteczniejsza, nieinwazyjna metoda liftingu skóry. Zaffiro działa błyskawicznie, bezboleśnie i skutecznie. Przyjdź i zobacz efekty termoliftingu. Doskonały zabieg przed biznesowym spotkaniem, weselem. Zaffiro quick, painless and effective skin lifting system. Come and see the effects. An excellent treatment before business/social event or a wedding day. Więcej informacji na More information at Umów się na wizytę: Book a visit: Godziny przyjęć: Opening hours: pn-pt: Mon-Fri am pm sob Sat am pm Katowice ul. Sowińskiego 9/2 J. Sowinskiego Street 9/

6 Szkolenie z sukcesu training for success science for business Nauka dla biznesu Szlak Orlich Gniazd Trail of the Eagles Nests Zamek w Olsztynie Twój własny biznes jak zacząć? Business of your own how to start? Niegdyś system obronny Królestwa Polskiego, dziś jedna z najbardziej znanych atrakcji województwa śląskiego i małopolskiego, okrzyknięta we wrześniu Najlepszym Produktem Turystycznym Polski. Once - the defence system of the Polish Kingdom, today - one of the most famous attractions of Silesia and Lesser Poland, in September, acclaimed The Best Polish Tourist Product. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na Śląsku działa przy Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej oraz Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen J. Ziętka. Dzięki współpracy z uczelniami możemy świadczyć usługi na rzecz studentów oraz mieszkańców Śląska. Foundation for Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) in Silesia operates at the University of Silesia, Silesian University of Technology and the General Jerzy Ziętek Silesian School of Management. Thanks to the cooperation with universities, we can provide services to students and residents of Silesia. Szlak przebiega przez atrakcyjne tereny: Ojcowski Park Narodowy, liczne rezerwaty przyrody np. Smoleń, Góra Zborów, Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra i inne. Klamrą spinającą szlak są Wawel oraz Jasna Góra. The trail runs through picturesque areas: Ojców National Park, numerous nature reserves such as Smoleń, Zborow Mountain, Ostrężnik, Parkowe, Sokole Mountains, Zielona Góra, and others. A kind of a buckle fastening Na szlaku dobrze rozwinięta jest baza turystyczna i około turystyczna. Możliwości noclegowe i gastronomiczne pozwalają Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu the trail are Wawel and Jasna Gora. na zaplanowanie nawet dłuższego pobytu. Szlak ozna- kowany jest jednolicie na całej długości, a przejście pieszo z uwzględnieniem zwiedzania podstawowych atrakcji zajmuje ok. 6-7 dni. Funkcjonują również: Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd oraz Transjurajski Szlak Konny. There are well developed tourist facilities on the trail. Accommodation and catering capabilities allow you to plan even longer stay. The trail is marked uniformly over the entire length. to go exploring on foot visiting the basic attraction takes about 6-7 days. But there are also: Zamek w Ojcowie Jurassic Eagles Nests cycle trail and Jurassic Horse Szlak dysponuje również atrakcjami kompleksowymi Path. zarówno dla starszych zamki, strażnice, liczne kościoły, Ojcowski Park Narodowy, Rezerwaty Przyrody, jak i dla młodszych parki linowe, możliwości wspinaczki skałkowej i eksploracji jaskiń, parki miniatur (Miniatur Zamków Jurajskich w Podzamczu, Piasku oraz Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie). Zamek Bobolice The trail also has comprehensive attractions for both the elderly - castles, watchtowers, numerous churches, Ojców National Park, Nature Reserves, and for the youngsters - rope climbing parks opportunities of rocks climbing and exploring caves, miniature parks (Jurassic Park Castles miniatures in Podzamcze and Piasek, Sacral Objects Miniature Park in Czestochowa). Fundacja wspiera młodych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własny biznes. W AIP nie trzeba przejmować się dużymi kosztami, księgowością czy formalną stroną prowadzenia firmy, liczy się pomysł. Dana osoba stawia pierwsze kroki w biznesie, uczy się prowadzenia firmy, kontaktu z klientami oraz rozwija produkt, cały czas może liczyć na fachową poradę przedsiębiorców. Ponadto Inkubator udostępnia swoją osobowość prawną, więc nie jest potrzebna rejestracja firmy w Urzędzie. Firmę można założyć w 24 godziny. Firm w AIP na Śląsku jest obecnie 90 oraz blisko 1400 w całej Polsce, są to w głównej mierze studenci bądź absolwenci uczelni, którzy postanowili skomercjalizować wiedzę, którą uzyskali na studiach, największymi sukcesami cieszą się firmy informatyczne, graficzne, szkoleniowe czy agencje reklamowe. Dobrym przykładem jest firma maturowo.edu.pl, firma prowadząca kursy z WOSu i historii przygotowujące do matury. Właścicielka, Dominika Hoffman startowała w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości gdzie zdobyła wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, dzięki którym otrzymała dofinansowanie z UE, obecnie jej firma działa w całej Polsce. The Foundation supports young entrepreneurs who have an idea for their own business. Within AIP you do not have to worry about high costs, accounting or formal aspects of running a company. The idea counts. A person who takes the first steps in business, learning how to conduct business, contact with clients and develop a product, all the time can rely on expert advice of enterpreneurs. In addition Incubator provides its legal personality so there is no need for registration of the enterprise in an Office. An enterprise can set up in 24 hours. There are currently 90 enterprises in the AIP in Silesia and almost 1400 in Poland, they are mainly students or graduates who have decided to commercialize knowledge they have gained in college. The most successful ones are the IT companies, graphic design, training and advertising agencies. A good example is a company maturowo.edu.pl, the company running courses in the knowledge about society and history to prepare for the exam. The owner, Dominika Hofman started her business in the Academic Entrepreneurship Incubator where she earned knowledge, experience and contacts, through which she received funding from the EU, the company currently operates throughout the country. 10 Zdjęcia - archiwum Związku Gmin Jurajskich Więcej informacji na stronie For more information, please visit 11

7 Nauka dla biznesu science for business Wirtualna rzeczywistość, realny sukces tak w skrócie opisać można fenomen Grupy i3d. Firma, której zysk netto w 2011 roku grupy wyniósł ,77 zł, znalazła się w pierwszej siódemce zestawienia Fast 50 Deloitte wśród najszybciej rozwijających się spółek nowych technologii w Europie Środkowej i Wschodniej. i3d śląska VR i3d - Silesian VR Virtual reality, real success - such in a nutshell you can describe the phenomenon of the i3d Group. The company, whose net profit in 2011 reached PLN, was listed in the top seven in the Fast 50 Deloitte rankings among the fastest growing new technology companies in Central and Eastern Europe. Zapraszamy do zgłaszania się firmy, które chcą ufundować staże w 3. edycji Kariery Na Start Realizacje gliwickich programistów dorównują największych dokonaniom światowych koncernów zajmujących się odwzorowaniem świata realnego w wirtualnej rzeczywistości (VR). W Polsce, na Śląsku mogą powstawać produkty i rozwiązania na światowym poziomie. W niszowych, technologicznych dziedzinach, takich jak technologia 3D i wirtualna rzeczywistość nasze umiejętności i kreatywność są najlepszym potencjałem mówi Arkadiusz Patryas, współzałożyciel i członek zarządu Grupy i3d. We współpracy z i3d powstał dla SUM zestaw e-fizjologia, zastępujący ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane na zwierzętach. Rozwiązania oparte o oprogramowanie Quazar3D wdrożyła Politechnika Śląska w ramach projektu InterEdu Interaktywne Kształcenie Inżyniera. Dzięki środowisku Quazar3D sposób przekazywania wiedzy zmienił się na aktywny mówi prof. dr hab. inż. Bożena Skołud z Politechniki Śląskiej. Software developed by Gliwice s programmers match up to the biggest achievements of global corporations involved in mapping the real world to the virtual reality (VR). - In Poland, in Silesia products and solutions at a global level may be created. In specialist IT domains such as 3D technology and virtual reality our skills and creativity are the best potential - says Arkadiusz Patryas, co-founder and board member of the i3d Group. In cooperation with the i3d e-physiology was set for Medical University of Silesia, replacing laboratory exercises on animals. Solutions based on software Quazar3D has been implemented by the Silesian University of Technology in the InterEdu - Interactive Engineer Training project. - The environment for the transmission of knowledge Quazar3D changed into active tells us Prof. Assoc. Eng. Bożena Skołud from the Silesian University of Technology. Więcej: Biblioteka Śląska Patronat medialny Dla koncernu petrochemicznego z Arabii Saudyjskiej powstał Quazar3D Cave, służący do obsługi największej na świecie jaskini wirtualnej rzeczywistości w ośrodku badawczo-szkoleniowym SaudiAramco. Rozwiązaniami z zakresu VR zainteresowała się już także polska armia. For a petrochemical company from Saudi Arabia Quazar3D Cave was made. It used to operate the world s largest virtual reality cave in the SaudiAramco research and training centre. Solutions in the field of VR are also an object of interest in the Polish Armed Forces. Justyna Baran Justyna Baran 12

8 Nauka dla biznesu science for business business and sports Biznesowo-sportowo Koronacja Mistrzów Crowned champions Jak wynika z raportu RICS Podnieśmy poprzeczkę wzmocnienie strategicznej roli Facilities Management, blisko jedna czwarta największych przedsiębiorstw nie wykorzystuje w pełni Facilities Management, a co za tym idzie, nie korzysta z narzędzi dających przewagę konkurencyjną. Wyniki badania pokazują wyraźnie, że jest już najwyższa pora, aby zacząć traktować Facilities Management strategicznie. Niestety, obecnie przeciętny dyrektor odpowiedzialny za daną nieruchomość poświęca ponad 50% swojego czasu na sprawy bieżące i mniej niż 21% czasu na działania związane z planowaniem i strategią Paul Carder, autor raportu. Podnieśmy poprzeczkę Raising the bar Nearly a quarter of major corporate companies fail to treat Facilities Management (FM) as a strategic priority and, as a result, fail to take full competitive advantage in their sector, concludes the new research published by RICS Raising the Bar Enhancing the Strategic Role of Facilities Management. Practitioners and businesses are telling us that the time has come for facilities management to embrace a strategic approach. Today, for instance, the average head of facilities spends over fifty percent of their time on day-to-day issues and less than twenty-one percent of their time on strategy and planning Paul Carder, the report s author. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran z zespołu LOTOS Dynamic Rally Team odebrali puchary i mistrzowskie szarfy. Zawodnik z Ustronia obronił tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej RSMP Był najszybszy na zdecydowanej większości odcinków specjalnych, wygrał 6 z 7 rund krajowego czempionatu, bijąc dotychczasowy rekord 5 zwycięstw należący do Zasady i Hołowczyca, a swoją dominację potwierdził wygrywając drugi rok z rzędu Kryterium Asów na Karowej, poprawiając ubiegłoroczny rekord. Kajetan Kajetanowicz and Jarek Baran form the LOTOS Dynamic Rally Team received championship trophies and sashes. Participant from Ustroń defended Polish Champion in the RSMP classification in He was the fastest on most of the stages, he won 6 of 7 rounds of the national championship, beating the previous record of 5 wins belonging to Zasada and Hołowczyc and confirmed his dominance by winning for the second year in a row the Ace Criterion on Karowa Street, improving last year s record. Więcej: More: Badanie, na podstawie którego powstał raport, składało się z ankiety wypełnionej przez blisko 400 profesjonalistów FM z sześciu kontynentów. Dowodzi ono, że obecnie w firmach kooperacja Facilities Management z innymi działami nie wygląda najlepiej. Zaledwie około połowa respondentów uznała, że FM dobrze współpracuje z pracownikami z działu IT, a jedynie nieco ponad 40% uważa, że jest tak w przypadku działu HR i innych grup infrastrukturalnych. Jeden z kluczowych wniosków, płynących z badania wskazuje, że Facilities Management, stosowany strategicznie, może dać firmom znaczną przewagę nad konkurencją. FM wpływa na fundamenty każdej firmy strategię finansową, pozyskiwanie i zatrzymywanie wartościowych pracowników, a nawet potrzeby technologiczne Johnny Dunford, RICS Global Commercial Director. Hundreds of FM professionals across forty countries took part in the research that also explores the benefits of giving Facilities Management a real voice at the boardroom table. Only about half of those surveyed considered themselves well-aligned with their peers in IT, and just over 40 percent believe they are in alignment with HR and other infrastructure groups. What s become abundantly clear is that when facilities management is treated strategically, it can give companies real competitive edge. FM goes to the heart of core business issues like financial strategy, talent attraction and retention, and even business technology needs. Get it right and good FM can be a valuable strategic asset, as many companies have realised. Get it wrong and the whole business can suffer Johnny Dunford, RICS Global Commercial Director

9 Miasto możliwości city of opportunities city of opportunities Miasto możliwości Podróż w przyszłość Journey to the future Oczekiwany od ponad dwóch lat, jako ważny element przemian, którym podlega miasto. Nowe oblicze Katowic. Oddany do użytku 29 października 2012 roku Dworzec PKP to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Mimo niesprzyjającej pogody, ceremonia otwarcia zgromadziła pokaźną grupę katowiczan, niecierpliwie oczekujących, by zobaczyć nową halę dworca. Nie bez przyczyny nowy obiekt to prawie 6000 m2 powierzchni, 31 punktów handlowych, 49 kamer monitoringu, dziewięć kas i dwa punkty obsługi podróżnych oraz inteligentny system zarządzania obiektem. Inwestycja wpisuje się w największy w historii program modernizacji polskich dworców kolejowych, prowadzony obecnie przez Grupę PKP. Do połowy 2013 roku oddany zostanie do użytku również podziemny dworzec autobusowy oraz Galeria Katowicka i parking na 1200 samochodów. Po oddaniu kolejnych elementów tej inwestycji, katowicki dworzec stanie się centrum komunikacyjnym z prawdziwego zdarzenia. Pozytywne doświadczenia, które czerpiemy z tego projektu, będziemy z pewnością wykorzystywać również w innych miejscach w Polsce deklaruje Jakub Karnowski, prezes zarządu Grupy PKP. Cieszy nie tylko nowoczesność i funkcjonalność dworca, ale i jego walory estetyczne. Designerski projekt wykonano ze szlachetnych materiałów: szkła, stali nierdzewnej i surowego betonu. Przez budynek w ciągu roku przewinie się nawet około 12 milionów osób. Każdej doby przez stację Katowice Osobowa przejeżdża 520 pociągów. Justyna Baran Expected for over two years, as an important element of changes the city is subject to. The new face of Katowice. Opened on 29 October 2012, the Railway Station is one of the most modern objects of that kind in Poland. Despite bad weather, the opening ceremony was attended by a sizeable group of Katowice inhabitants, impatiently waiting to see the new hall of the station. It was not without a reason the new object is almost 6000 m2 big, contains 31 retail outlets, 49 surveillance cameras, nine ticket offices, two points of travelers service, and an intelligent building management system. The investment is a part of a largest ever programme of Polish railway stations modernization, currently operated by PKP Group. Up to mid-2013 an underground bus station, the Katowice Gallery and a car parking for 1,200 cars would be launched. After launching the following elements of the investment into use, Katowice railway station would become a real communication centre. Positive experiences, that derive from that project would be also used in another places in Poland declares Jakub Karnowski, the President of PKP Group. What brings pride are not only the station modernity and functionality, but also its aesthetic qualities. The modern designed project was made out of precious materials: glass, stainless steel and raw concrete. Approximately 12 million people scroll up over the building every year. Every day 520 trains pass the Katowice station. Polska by Kate w Londynie Polska by Kate in London 20 listopada. Londyński Hotel Pestana Chelsea Bridge. Kolejna prezentacja pod hasłem Move Your Imagination w ramach kampanii Promujmy Polskę Razem. Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z brytyjskimi organizatorami spotkań i wydarzeń, a także przedstawienia rekomendowanych partnerów oraz produktów, które wyróżniają polski przemysł spotkań. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 27 brytyjskich organizatorów spotkań. Tym razem do udziału w prezentacji Poland Convention Bureau POT zaprosiło przedstawicieli rekomendowanych przez PCB POT profesjonalnych organizatorów konferencji, podróży motywacyjnych oraz convention bureaux: Warsaw Convention Bureau (główny partner prezentacji) Kraków Convention Bureau Katowice Convention Bureau Mazurkas Travel DMC Poland Poland Concept DMC TRIP Group Goście mieli możliwość skosztowania z polskich specjałów (m.in. pierogów z kapustą i grzybami), a na koniec wszyscy zostali zaproszeni do udziału w organizowanych przez PCB POT wizytach edukacyjnych. Caroline Pocock Director, The Real Events Group / Mem- Było to bardzo kształcące spotkanie dowiedziałam się o Polsce wielu rzeczy, których wcześniej nie byłam świadoma. Możliwości są bardzo szerokie i już podjęłam na ich temat rozmowy z moim zespołem bership Director FDs Academy w FDs Academy (Financial Directors), gdzie pełnię Events Director Objective Designers funkcję Dyrektora Zarządu. November 20. Pestana Chelsea Bridge Hotel in London. Another presentation entitled Move Your Imagination, the campaign Let s Promote Poland Together. The event was a great opportunity to make direct contact with the British organizers of meetings and events, and to submit recommended partners and products that distinguish Polish meetings industry. In total, the meeting was attended by 27 British organizers of meeting. This time, to participate in the presentation of Poland Convention Bureau PTO invited representatives recommended by the PCB PTO professional conference organizers, incentive travel and convention bureaux: Warsaw Convention Bureau (main presentations partner) Krakow Convention Bureau Katowice Convention Bureau Mazurkas Travel DMC Poland Concept DMC Poland TRIP Group Guests had an opportunity to taste Polish specialties (such as dumplings with cabbage and mushrooms), and at the end all were invited to participate in educational visits organized by the PCB POT. I found it truly educational and learnt so much about Poland that I really never knew. The opportunities are endless and I have already discussed it with my team at FDs Academy (Financial Directors ) where I am membership Director

10 Hotel z klasą hotel with class hotel with class Hotel z klasą STYL 70 w dobrym stylu Piasek k. Pszczyny. Kameralny obiekt z ciepłymi i oryginalnymi wnętrzami, który na pierwszy rzut oka w niczym nie przypomina klasycznych i surowych hoteli biznesowych. Dlaczego zatem swoją ofertę kieruje przede wszystkim do firm? Na to i inne nasze pytania odpowie kierownik hotelu Gabriela Przybyła, związana z Hotelem Styl 70 od dnia jego otwarcia. Hotel biznesowy w stylu lat 70? Odejście od stereotypowego designu hotelu biznesowego było ryzykowną, ale jak się okazuje, dobrą decyzją. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem konferencyjnym, pozwalającym na organizację profesjonalnych szkoleń i konferencji, a jednocześnie oddajemy do dyspozycji Gości ciepłe i przytulne wnętrza w stylu lat 70 przy zachowaniu standardów hotelu 3-gwiazdkowego. Oryginalne wnętrza, nowoczesna infrastruktura a co z lokalizacją? Hotel Styl 70 znajduje się przy DK1, dzięki czemu łatwo zorganizować tu spotkanie firmowe dla osób z różnych części kraju. To z pewnością kolejny argument dla firm szkoleniowych, z którymi mamy przyjemność współpracować. Zatem zadowolony klient to podstawa? Oczywiście! Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie i dopracowujemy naszą propozycję w najdrobniejszych szczegółach. Finalnie każda oferta jest wyjątkowa tak jak wyjątkowy jest dla nas każdy Gość hotelowy. Dzięki temu możemy liczyć na lojalność naszych Gości, którzy nie tylko wracają do nas regularnie, ale także polecają nas innym. To nasz klucz do sukcesu. STYLE 70 - in style Piasek near Pszczyna. Cosy place with warm and original interiors, which at a first glance does not look like classic and strict business hotels. Why, then, its offer is directed primarily to companies? For this and other questions answers manager Gabriela Przybyła, associated with the Hotel Styl 70 since its opening. Business hotel in style of the 70 s? Moving away from the stereotype of business hotel design was risky, but it turned out to be a good decision. We have modern conference facilities, allowing organization of professional training courses and conferences. What we also offer our guests are warm and cosy interiors in style of the 70 s, meeting standards of a 3-star hotel. Original interior, modern infrastructure - and what about location? Hotel Style 70 is located by the DK1, making it easy to organize a corporate event here for people from different parts of the country. This is certainly another argument for training companies with which we have pleasure to cooperate. A satisfied customer is the most important issue? Of course! Each query is treated individually, we refine our proposal in every detail. Finally, each offer is unique - as unique to us is every hotel guest. It enables us to count on the loyalty of our guests, who not only come back to us regularly, but also recommend us to others. This is our key to success. Wkrótce poznamy laureatów konkursu Hotel Roku 2012 Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów Branżowych 25 stycznia 2013 roku w warszawskim Hotelu Marriott, Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) ogłosi laureatów konkursu Hotel Roku Celem plebiscytu jest wyłonienie najlepszych jednostek hotelowych w Polsce. O konkursie rozmawiamy z Marcinem Andrzejewskim, Dyrektorem Programowym CBCK, przedstawicielem organizatora konkursu. Biznesowa Turystyka: Jaki powinien być Hotel Roku 2012? Marcin Andrzejewski: Przede wszystkim spełniać standardy kategorii, być otwartym na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Nominowane ośrodki są nowocześnie zarządzane, otwarte na nowe rozwiązania i pełne atrakcji. Poszukujemy miejsc, które inwestują w rozwój i zatrudniają wykwalifikowany personel. BT: Z czym wiąże się wyróżnienie w konkursie? MA: Tytuł Hotel Roku 2012 ma nie tylko charakter prestiżowy, przede wszystkim pozwala wyróż- Marcin Andrzejewski nić się na tle konkurencji, podkreśla wysoki poziom usług, jakość oferty i wysokie kwalifikacje personelu. Przyznane wyróżnienie staje się obiektywną rekomendacją dla klientów. BT: Jak polskie hotele wypadają na tle oferty europejskiej, zagranicznej? MA: Wizytując polskie hotele i odwiedzając rokrocznie kilkadziesiąt jednostek hotelowych na świecie, jestem pod wrażeniem rozwoju usług hotelowych w Polsce. Aranżacja wnętrz, kompleksowość oferty, przychylność personelu to czynniki budujące wizerunek polskich hoteli. Nie odbiegamy od światowych standardów, a niejednokrotnie nawet je przewyższamy. Soon we will know the winners Hotel of the Year 2012 During the Final Gala of the Branch Competitions, on January 25th 2013 at Warsaw Marriott Hotel, the Central Bureau of National Certification (CBCK) would announce the winners of the Hotel of the Year The aim of the competition is to select the best hotel units in Poland. About the contest we talking with Marcin Andrzejewski, the Programme Director of CBCK, the representative of the competition organizers. Business Tourism: What should be the Hotel of the Year 2012 like? Marcin Andrzejewski: First of all it meet the standards of the category, be open to needs of the most demanding customers. Nominated objects are managed in a modern way, open to new ideas and full of attractions. We are looking for places which invest in the development and employ qualified personnel. BT: What is the distinction in the competition tied with? MA: the title Hotel of the Year 2012 has not only prestigious character, but most of all lets you to distinguish from the competition, underlines the high level of service, quality of offer and highly qualified personnel. Granted award becomes an objective recommendation for clients. BT: How do Polish hotels look compared to the European, foreign offer? MA: Visiting Polish hotels and visiting every year dozens of hotel units in the world, I am impressed with the development of hotel services in Poland. Interior design, complexity of offer, favour of personnel are all factors building the image of Polish hotels. We not differ from international standards, and sometimes even surpass them. 18 Więcej: More: Patronat medialny 19

11 Miasto wydarzeń city of events Bujny rok Miasta Ogrodów The City s of Gardens eventful year Rok 2012 przyniósł urodzaj w Mieście Ogrodów. Wyrósł nam nowy festiwal jazzowy, a znane i lubiane wydarzenia takie jak Street Art Festival czy Urodziny Miasta Kocham Katowice rozrosły się na potęgę. The year 2012 brought an abundant harvest in the City of Gardens. A new jazz festival appeared, well known and popular events such as Street Art Festival, and the Birthday of the City I love KATOwice grown to power. Włóczkowa instalacja Agaty Olek Oleksiak podczas Street Art Festivalu Yarn installation by Agata Olek Oleksiak created during the Street Art Festival JazzArt Festival em świętowaliśmy Światowy Dzień Jazzu With JazzArt Festival we celebrated Zaczęło się w kwietniu, gdy Katowice zostały najechane przez tłum artystów z puszkami farby w aerozolu w rękach. Drugi Street Art Festival sprawił, że kolejnych kilkanaście ścian w Katowicach zamieniło się w obrazy. Nawet ciężki sprzęt budowlany nie oparł się sile street artu, gdy Olek obszyła dwie z nich włóczkowymi kaftanikami. Koncert Teresy Salgueiro zamknął Urodziny Miasta Kocham Katowice Teresa Sagueiro s concert closed Bitthday of the City I love Katowice It started in April when Katowice were invaded by a crowd of artists with spray paint cans in their hands. The second Street Art Festival caused the next several walls in Katowice turned into paintings. Even heavy construction equipment could not resist the power of street art, when Olek trimmed two excavators with yarn vests. Paint has not dried up, the jazz sounded. First Katowice JazzArt Festival was a response to the World Day of Jazz, announced by UNESCO for the 30th April. Among others, saxophonist Courtney Pine and bassist Lars Danielsson were celebrating it in Katowice. In the summer, during the Off Festival in the Valley of Three Ponds, a strange white bubble grew, marked with City of Gardens logo. Out of spite named Black Marquee, it let soak in alternatives to the festival sounds: music by Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki and Eugene Knapik. September was the most abundant harvest time. First the music ones, Birthday of the City I love KATOwice. 21 concerts on five stages attracted nearly 14 thousand listeners! There was alternatively, electronicly, folky classical and rocky. The largest star appeared at the end: Teresa Salgueiro from the legendary Portuguese group Madredeus. Jeszcze nie wyschła farba, gdy zabrzmiał jazz. Pierwszy Katowice JazzArt Festival był odpowiedzią na ogłoszony przez UNESCO na 30 kwietnia Światowy Dzień Jazzu. Świętował go w Katowicach m.in. saksofonista Courtney Pine czy kontrabasista Lars Danielsson. Latem podczas Off Festivalu w Dolinie Trzech Stawów wyrósł dziwny biały bąbel oznaczony logo Miasta Ogrodów. Przewrotnie nazwany Czarnym Namiotem pozwalał zanurzyć się w alternatywnych wobec festiwalu dźwiękach: muzyce Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego czy Eugeniusza Knapika. Wrzesień był czasem najobfitszych zbiorów. Najpierw muzycznych podczas Urodzin Miasta Kocham Katowice. 21 koncertów na pięciu scenach przyciągnęło prawie 14 tys. słuchaczy! Było alternatywnie, elektronicznie, folkowo, poważnie i rockowo. Największa gwiazda była na koniec: Teresa Salgueiro z legendarnej portugalskiej grupy Madredeus. Chwilę potem swoje święto mieli kinomani, którzy przyszli na II Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent. Po raz pierwszy przyznaliśmy nagrodę Czarnego Konia, bo startujący w Katowicach reżyserzy to czarne konie światowego kina. Przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy. Obiecujemy! Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów the International Jazz Day Świetlny ogród urósł z okazji Festiwalu Filmowego Ars Independent A luminous garden grew on the ocassion of the Ars Independent Film Festival Just a while later, the cinema-goers, who came to the II International Film Festival Ars Independent, had their moment. For the first time we issued a Black Horse award, because directors starting in Katowice are real black horses of the world cinematography. Next year will be even more interesting. We promise! Institution of Culture Katowice - City of Gardens 20 21

12 Miasto wydarzeń city of events city of events Miasto wydarzeń Lekarze gospodarki Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państw, 4 dni debat, 8 lokalizacji tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach września odbył się w Katowicach. Wnioski z debat zbierzemy i przekażemy w postaci rekomendacji na ręce premiera Donalda Tuska. Wierzymy, że nasze propozycje w końcu wpłyną na ustawodawstwo. Będziemy zabiegać o lepsze rozwiązania dla przedsiębiorców tak długo, jak długo będzie trzeba deklarował Tadeusz Donocik, prezes RIG. O wadze tematu nie trzeba przekonywać. Jak podkreślała prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, 99 proc. firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę. Małe i średnie przedsiębiorstwa możemy traktować jak lekarzy polskiej gospodarki. zapewniał prof. Jerzy Buzek. Słowom polityków towarzyszyć będą działania, nastawione na wsparcie sektora MSP, szczególnie zaś przedsiębiorców, stawiających na innowacyjność. Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska. Economy doctors Nearly 3 thousand participants, 250 experts, 68 panel discussions, 27 foreign delegations from 21 countries, four days of debate, 8 locations such in numbers looks the Second European Congress of Small and Medium Enterprises, which took place on September in Katowice. - We collect conclusions of the debates and would pass them on in the form of a recommendation to the hands of the Prime Minister Donald Tusk. We believe that our proposals would eventually affect the legislation. We will strive for better solutions for businesses as long as it is needed Tadeusz Donocik, President of the Regional Chamber of Commerce and Industry declared. The importance of the subject does not need to be convinced. As the President of the Polish Agency for the Enterprise Development Bożena Lublińska-Kasprzak emphasized, 99 percent Polish companies are micro, small and medium-sized enterprises. Research shows that this sector has a very significant impact on Polish economy. Small and medium-sized enterprises can be treated as doctors for Polish economy. prof. Jerzy Buzek assures. Words of politicians would be accompanied by measures aimed at supporting the SME sector, especially entrepreneurs focusing on innovation. At least half of the EU funds that Poland receives from the EU budget for will be allocated, in various forms, in enterprises and research institutions associated with them said Minister Elżbieta Bieńkowska. Z batutą, bez parytetów, katowicko IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga po raz kolejny skierował wzrok artystów i miłośników muzyki na Katowice. Nie brakowało emocji, zaskoczeń i niespodzianek zwycięzca konkursu pierwotnie nie dostał się do drugiego etapu, a w finale znalazły się aż trzy kobiety. Jak jednak zapewnił Przewodniczący Jury, Antoni Wit nie było parytetów. Między 16 a 25 listopada Katowice zmieniły się w prawdziwe centrum dyrygenckiego kunsztu, za sprawą uczestników kolejnego konkursu im. Grzegorza Fitelberga. Specyfiką katowickich zmagań jest ogromna na tle innych konkursów tego typu ilość uczestników, których można zakwalifikować do pierwszego etapu 50 osób. Zwycięzcą konkursu został Australijczyk, Daniel Smith, który zgromadzoną w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego publiczność zachwycił nie tylko swoimi dyrygenckimi umiejętnościami, ale również swoim sympatycznym sposobem bycia, uśmiechem i niezwykłą skromnością. W czasie finałowego koncertu sala pękała w szwach. Zgromadzeni mieli okazję usłyszeć Symfonię C-dur Jowiszową KV 551 Wolfganga Amadeusa Mozarta dyrygent Daniel Smith, zdobywca Złotej Batuty, Uwerturę Akademicką Johannesa Brahmsa pod batutą zdobywczyni 2 nagrody, Marzeny Diakun oraz Uwerturę do opery Zemsta nietoperza, dyrygowaną przez Azisa Sadikovica, zdobywcy Brązowej Batuty. W czasie przesłuchań i koncertów z dyrygentami współpracowali muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaj Góreckiego. Justyna Baran Marzena Diakun - Srebrna Batuta Daniel Smith - Złota Batuta Andrew Koehler The baton, no parity, the Katowice way The Grzegorz Fitelberg 9th International Competition for Conductors once again turned eyes of artists and music lovers on Katowice. There was no shortage of emotion and surprises - the winner of the competition originally did not get to the second stage and there were three women in the final. But as President of the Jury Antoni Wit assured - no parity was applied. Between 16 and 25 November Katowice turned into a real centre of conductor craftsmanship, thanks to the Gregory Fitelberg contest participants. The specificity of Katowice is very huge - compared to other competitions of this type - number of players who can qualify for the first phase - 50 people. The winner was Australian, Daniel Smith, who captivated audience gathered in the concert hall of the Karol Szymanowski Academy of Music not only with his conductor s skills, but also his way of being nice, his smile and remarkable modesty. During the final concert hall was bursting at the seams. The crowd had a chance to hear the Symphony in C major Jupiter KV 551 by Wolfgang Amadeus Mozart - conductor Daniel Smith, winner of the Golden Baton, Brahms Academic Overture, conducted by winner of the 2nd award - Marzena Diakun and Overture to the opera Die Fledermaus, conducted by Azis Sadikovic, winner of the Brown Baton. During auditions and concert musicians collaborated with conductors from the Silesian Philharmonic Symphony Orchestra. Justyna Baran 22 Więcej: More: Więcej: More: 23

13

14

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo