Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość"

Transkrypt

1 Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: » Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki dworzec Podróż w przyszłość» i3d śląska VR» Cover story training for success» STYLE 70 in style» Railway station in Katowice journey to the future» i3d Silesian VR Znajdź rozwiązanie... Find the solution...

2 Spis treści contents Szkolenie z sukcesu / training for success Hotel z klasą / hotel with class Ekologicznie prospołecznie skutecznie Ecologically - socially - effectively Bez konkurencji na południe od Warszawy Without competition south of Warsaw... 6 Kobiecy biznes czas zacząć! Time to begin Women s Business!... 7 Krakowice i Śląska Dolina Krzemowa Krakowice and Silesian Silicon Valley... 8 Szlak Orlich Gniazd Trail of the Eagles Nests Nauka dla biznesu / science for business Twój własny biznes jak zacząć? Business of your own how to start? i3d śląska VR i3d - Silesian VR Podnieśmy poprzeczkę Raising the bar STYL 70 w dobrym stylu STYLE 70 - in style Wkrótce poznamy laureatów konkursu - Hotel Roku 2012 Soon we will know the winners - Hotel of the Year Miasto wydarzeń / city of events Bujny rok Miasta Ogrodów The City s of Gardens eventful year Lekarze gospodarki Economy doctors Z batutą, bez parytetów, katowicko The baton, no parity, the Katowice way Patron honorowy Honorary Patron Sportowo-biznesowo / business and sports Koronacja Mistrzów Crowned champions Miasto możliwości / city of opportunities Podróż w przyszłość Journey to the future Polska by Kate w Londynie Polska by Kate in London Warto studiować w Uczelni Biznesu It is worth to study at the University of Business REDAKCJA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice, tel./fax REDAKTOR NACZELNY Justyna Baran DZIAŁ REKLAMY PROJEKT OKŁADKI I SKŁAD Marcin Placuch TŁUMACZENIE Magdalena Niewiadomska DRUK INFOMAX, WYDAWCA Miastostrada, ul. Klimczoka 9, Katowice NAKŁAD egzemplarzy Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Opinie zawarte w artykułach wyrażają poglądy autorów i nie muszą być zgodne ze stanowiskiem Redakcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Szkolenie z sukcesu training for success Ekologicznie prospołecznie skutecznie Bank Ochrony Środowiska Na rynku od ponad dwudziestu lat. Od początku istnienia specjalizuje się we wspieraniu projektów i przedsięwzieć na rzecz ochrony środowiska. Cele ekologiczne łączy z działaniami, poprawiającymi jakość życia mieszkańców. O działaniach BOŚ opowiada Barbara Cyganik, Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska w Katowicach. Biznesowa Turystyka: W jaki sposób realizowana jest ekologiczna misja firmy? Barbara Cyganik: Bank Ochrony Środowiska w ciągu 21 lat działalności przeznaczył ponad 10 mld zł na realizację projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji, wspierających ochronę środowiska, zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ sięgnęła w tym czasie 37 mld zł. Jednak czysta działalność finansowa to nie wszystko. W grudniu 2009 r., z inicjatywy Zarządu Banku, powstała Fundacja Banku Ochrony Środowiska, która prowadzi projekty edukacyjne, promujące zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i ekologię. Projekty te angażują ponad 200 tys. polskich dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Ekologiczną misję Banku wdrażamy również w codziennym funkcjonowaniu naszej instytucji. Posiadamy Certyfikat Zielonego Biura, a od 2009 r. w realizowany jest u nas program BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi. BT: Na czym polega współpraca z bankami europejskimi? BC: BOŚ od lat współpracuje z renomowanymi europejskimi instytucjami finansowymi (Europejski Bank Inwestycjny, Bank Rozwoju Rady Europy, KfW Bankengruppe, Nordic Investment Bank). Efektem tych działań są specjalne linie kredytowe, dedykowane przedsięwzięciom z zakresu infrastruktury, finansujące przedsięwzięcia związane z poprawą jakości życia mieszkańców polskich gmin, czy wreszcie wspierające rozwój lokalnego biznesu. Ich atutem jest m.in. relatywnie długi okres finansowania inwestycji. Ecologically socially effectively Bank for Environmental Protection (BOŚ) On the market for over twenty years. Since its inception, specializes in supporting projects and activities to protect the environment. Combines environmental objectives with activities that improve the quality of life. About the activities of BOŚ tells us Barbara Cyganik, Director of Corporate Center of the Bank for Environmental Protection in Katowice. Business Tourism: How is a company s environmental mission realised? Barbara Cyganik: Over 21 years, the Bank for Environmental Protection allocated more than 10 billion PLN for environmental projects. Total value of investments made in support of environmental protection with the support of BOŚ during that time reached 37 billion PLN. However, the pure financial activity is not enough. In December 2009, on the initiative of the Management Board, the Foundation of the Bank for Environmental Protection was created. It conducts educational projects that promote healthy nutrition, physical activity and ecology, involving more than 200 thousand Polish children, young people, teachers and parents. We also implement the Bank s environmental mission in the daily functioning of our institution. We have a Green Office Certificate, and since 2009 our programme BOŚ - climate friendly bank has been realised. BT: What does cooperation with European banks consist on? BC: BOŚ has been cooperating with leading European financial institutions (European Investment Bank, the Council of Europe Development Bank, KfW Bankengruppe, Nordic Investment Bank) for years. The result of these actions are special credit lines dedicated to projects in the field of infrastructure, financing projects related to improvement of the quality of life in Polish municipalities, and finally, supporting the development of local business. Their advantages include relatively long period of investment financing. BT: Kim są kredytobiorcy BOŚ? Gamę proponowanych produktów tworzy szereg kredytów, dostosowanych do klienta i inwestycji. Są to środki przeznaczone również dla kredytobiorców indywidualnych. Warto podkreślić, że Bank ściśle współpracuje z NFOŚiGW i WFOŚiGW, dzięki czemu możliwe jest przy wielu realizowanych projektach uzyskanie dofinansowania z tych instytucji. BT: W jaki sposób ekologiczna orientacja BOŚ przejawia się w doradztwie biznesowym i inwestycyjnym? BC: Jako jedyny bank na rynku posiadamy wyspecjalizowaną kadrę pracowników, będących jednocześnie ekologami. Dzięki temu każda inwestycja ma swojego opiekuna od strony merytorycznej, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak i inżynierii finansowej. Klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów, związanych z konsultacjami. BT: Jak ocenia Pani aktywność inwestycyjną w regionie? BC: Uczestniczymy w projekcie Jessica, związanym z rewitalizacją obszarów miejskich. Obecnie realizowane są dwie inwestycje Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach Dziedzicach oraz pasaż Kulturalny Andromeda w Tychach, mamy również kilkanaście złożonych wniosków. Centrum Korporacyjne w Katowicach Katowice ul. Mickiewicza 21 tel fax pn.-pt Corporate Center in Katowice Katowice Mickiewicza Street 21 Tel: Fax Mon-Fri BT: Who are the borrowers of BOŚ? BC: Proposed range of products is created by a series of loans, tailored to the client and particular investment. These funds are also assigned for individual borrowers. It is worth noting that the Bank is working closely with the National Fund for Environmental Protection and Water Management and with the Regional Funds for Environmental Protection and Water Management, making it possible to gain financing from these institutions for many of its projects. BT: How ecological orientation manifests itself in BOŚ business consulting and investment? BC: As the only bank on the market, we have a dedicated staff of employees, who are also environmentalists. This ensures that every investment has its guardian on its merits in terms of both environmental and financial engineering. The customer does not have to incur additional costs associated with the consultation. BT: How do you assess the investment activity in the region? BC: We currently participate in the project Jessica, related to urban regeneration. Two investments are being implemented - Multicentrum The Old Cable Plant in Czechowice-Dziedzice and Cultural Passage Andromeda in Tychy, we also have several submitted applications. 4 5

4 Szkolenie z sukcesu training for success training for success Szkolenie z sukcesu Bez konkurencji na południe od Warszawy Without competition south of Warsaw W jaki sposób rozwijają się menedżerowie, czy Śląsk to miejsce sprzyjające odważnym ideom i o potędze śląskich informatyków opowiada twórca Konferencji w Domenie Silesia, Wiesław Bełz. Biznesowa Turystyka: Czy menedżerowie mogą się rozwijać na Śląsku? Wiesław Bełz: Śląsk jest polskim centrum jakości: kształci się tu menedżerów jakości, funkcjonują siedziby jednostek certyfikacyjnych. Na wysokim poziomie jest informatyka. Podejmowano próby stworzenia polskiej doliny krzemowej inicjatywa Autostrada firm nowych technologii. BT: Jak wygląda propagowanie nowych idei? WB: Targi są pogrążone w kryzysie, kongresy i konferencje mają się nieźle. Odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, jest Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wreszcie Konferencje w Domenie Silesia BT: Cykl organizuje Państwa firma WB: Projekt został zapoczątkowany w 2006 r. Od tego czasu zorganizowano ponad 100 konferencji w kilkunastu cyklach tematycznych. Uczestniczyło w nich ponad menedżerów i specjalistów. Na południe od Warszawy żaden inny podmiot nie może się pochwalić podobnym osiągnięciem. BT: Czy Śląsk to dobre miejsce dla tego rodzaju spotkań? WB: W najbliższym sąsiedztwie działa kilka tysięcy dużych firm, a jeśli uwzględnić firmy średnie i małe, buduje to skalę podmiotów gospodarczych. W zasięgu naszych przedsięwzięć konferencyjnych jest około tys. podmiotów gospodarczych i tys. menedżerów i przedsiębiorców. Rozmawiała Karolina Kapłanowska How do managers develop, is Silesia a place conducive to bold ideas and about the power of the Silesian computer engineers tells us founder of the Conference in Silesia Domain, Wiesław Bełz. Business Tourism: Can managers develop in Silesia? Wiesław Bełz: Silesia is a Polish centre of quality: here the quality managers are being educated, the certification bodies offices operate here. Computer science is at a high level. Attempts have been made to create a Polish Silicon Valley in an initiative called Highway of the New Technology Companies. Wiesław Bełz - Konferencje w Domenie Silesia Wiesław Bełz - Conference in Silesia Domain Więcej: More: BT: How does promotion of the new ideas look like? WB: Trade shows are mired in crisis, but congresses and conferences are in good condition. The events like the European Economic Congress, the Congress of Small and Medium Enterprises, and finally the Conferences in Silesia Domain have been organized... BT: The cycle is organized by your company... WB: The project was initiated in 2006, since then over 100 conferences in several thematic cycles have been organized. They were attended by more than managers and professionals. South of Warsaw no other entity can boast a similar achievement. BT: Is Silesia a good place for this kind of events? WB: In the immediate vicinity there are several thousands of large companies, and if you take into account the medium and small-scale enterprises, it makes together 20,000 businesses. Target of our conference projects contains about thousand entities and thousand managers and entrepreneurs. Interview by Karolina Kapłanowska Kobiecy biznes czas zacząć! W biznesie kreatywne i przebojowe. Z pasją, pomysłami, a często nawet z gotowym planem biznesu. Jedyne, czego brakuje, to pieniądze. Kobieca Sieć Aniołów Biznesu powstała właśnie po to, by pośredniczyć między inwestorkami, dysponującymi kapitałem a kobietami z pasją, które chcą rozpocząć własną działalność. Organizacja została powołana przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (IRPK), we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych, który koordynuje Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu Innowacja (PSAB-I). Instytut zauważył, że kobieca przedsiębiorczość ma bardzo wysoki potencjał rozwoju gospodarczego, który warto wspierać i rozwijać. Coraz większa liczba kobiet zakłada własną firmę i z powodzeniem nią zarządza. Co więcej nie jest to jedynie protest przeciwko sytuacji na rynku pracy. Najważniejsza jest dla nich możliwość realizowania swoich pomysłów, marzeń i pasji. Są przy tym ostrożne i mniej skore niż mężczyźni do podejmowania ryzykownych działań. Sieć Aniołów ma za zadanie skupiać kobiety zarówno inwestorki jak i pomysłodawczynie. Celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy. Bardzo ważne będzie wsparcie ze strony znaczących instytucji i organizacji działających w obszarze finansów, bankowości, innowacji, czy inwestycji. Brak zabezpieczeń czy krótka historia przedsiębiorstwa dzięki tej inicjatywie nie będą już przeszkodą w założeniu własnej firmy. Katarzyna Kowalczyk Time to begin Women s Business! In business, creative and go-getting. With passion, ideas, and often - with a ready business plan. The only thing missing is money. Women Business Angels Network was established in order to mediate between investors with committed capital and women with passion, who want to start their own business. The organization was established by the Institute for Women s Entrepreneurship Development (IRPK), in cooperation with the Institute of Social and Economic Sciences, which coordinates the Supra-Regional Network of Business Angels - Innovation (PSAB-I). The Institute noted that women s entrepreneurship has a very high potential for economic development, which should be supported and developed. An increasing number of women open their own businesses and successfully manage it. What s more it is not just a protest against the situation on the labor market. The most important thing for is them to realize their ideas, dreams and passions. They are at the same time more cautious and less prone than men to engage in risky activities. Angels Network is to focus women - both investors and originators. The aim of the project is to improve the professional activity of women in the labor market. Very important is the support of the major institutions and organizations active in the field of finance, banking, innovation and investment. Lack of securities or a brief history of the company through this initiative will no longer be an obstacle in starting a business. Katarzyna Kowalczyk 6 Więcej: More: Patronat medialny 7

5 Szkolenie z sukcesu training for success Niech uśmiech będzie narzędziem Twojego sukcesu Let smile be your tool for success Krakowice i Śląska Dolina Krzemowa Krakowice and Silesian Silicon Valley Prof. dr hab. Dariusz Rott, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczy Radzie Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Uzyskał tytuł Ambasadora Kongresów Polskich 2012 przyznawany osobom, które przyciągają międzynarodowe wydarzenia kongresowo-konferencyjne do Polski i aktywnie promują nasz kraj jako interesującą destynację dla rynku spotkań. Turystyka biznesowa na Śląsku najpilniejsze potrzeby? Powstanie Śląskiego Centrum Nauki. Chciałbym, by uczestnicy konferencji i innych imprez w regionie po zakończeniu części oficjalnej zostawali choć dzień dłużej i poznawali walory turystyczno-biznesowe regionu. We wrześniu przyszłego roku zapraszamy do Katowic kilkudziesięciu redaktorów prasy akademickiej z całej Polski, by zaprezentować atrakcje Śląska. Prof. Assoc. Dariusz Rott, lecturer at the University of Silesia. Chairman at the Scientific Council of the Institute of Regional Research of Silesian Library in Katowice. He was awarded the title of Polish Congress Ambassador given to those who attract international congresses and conference events to Poland and actively promote our country as an interesting destination for the meetings market. Business tourism in Silesia what are the most urgent needs? The creation of the Silesian Science Centre. I would like the participants of conferences and other events in the region after the official part of the day stayed longer and got to know business-touristic values of in the region. In September next year, we invite to Katowice several academic press journalists from across Poland, to present the attractions of Silesia to them. Implanty na całe życie autoryzacja firm Implants for life top european brands Estetyczne i funkcjonalne rekonstrukcje uzębienia Aesthetic and functional prosthodontics Leczenie bólu głowy i dysfunkcji narządu żucia TMD and headache treatment stomatologia dla wymagających high-end dentistry Dr n. med. Marcin Krywult i partnerzy ponad 10 lat doświadczenia klinicznego Marcin Krywult DDS, PhD and associates over ten years of clinical experience szczegółowe informacje Details Godziny przyjęć: Opening hours Pn-Pt Mon-Fri 9.00 am pm Rejestracja telefoniczna: Registration by phone Specjalistyczna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna Specialist dental practice BoaDent Prestige ul. J. Sowińskiego 9/2 J. Sowinskiego Street 9/ Katowice Atuty regionu? Ogromny potencjał intelektualny uczelni, ich pracowników i niezwykle kreatywnych. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Śląska to bardzo dobre marki, rozpoznawalne nie tylko w regionie, Polsce, ale i poza granicami kraju. To także znakomite miejsce innowacyjnej współpracy nauki i biznesu. Wydarzenie ostatnich lat? Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i niezwykła energia, która towarzyszyła tym działaniom. Marzy mi się, by podobnie jak hasło Katowice Miasto Ogrodów towarzyszyła nam w następnych latach śmiała wizja Doliny Rawy jako śląskiej Doliny Krzemowej oraz aglomeracji śląsko- -krakowskiej. Rozmawiała Justyna Baran 8 What are the assets of the region? Huge intellectual potential of the universities, their employees - extremely creative personalities. The University of Silesia, University of Economics and Silesian University of Technology are very good brands, recognized not only in the region, in Poland, but also abroad. It is also a great place for innovative cooperation between science and business. The most important event of last years? Efforts for the title of European Capital of Culture 2016 and the extraordinary energy that accompanied these activities. I dream that just as the slogan Katowice - City of Gardens was with us, in the forthcoming years the bold vision of Rawa Valley as a Silesian SiliconValley and Silesian-Cracow agglomeration would be with us. Interview by Justyna Baran Dr n. med. Barbara Rygoł Estetica Prestige MD Barbara Rygoł Wysoki standard i profesjonalizm zabiegów medycyny estetycznej zarówno dla Pań jak i Panów. Maksymalny komfort i przyjemna atmosfera. Preparaty wyłącznie renomowanych firm. High standard and professionalism of aesthetic treatment for both ladies and gents. Maximum comfort and warm atmosphere. Top quality brand products. Serdecznie zapraszam You are welcome, Najskuteczniejsza, nieinwazyjna metoda liftingu skóry. Zaffiro działa błyskawicznie, bezboleśnie i skutecznie. Przyjdź i zobacz efekty termoliftingu. Doskonały zabieg przed biznesowym spotkaniem, weselem. Zaffiro quick, painless and effective skin lifting system. Come and see the effects. An excellent treatment before business/social event or a wedding day. Więcej informacji na More information at Umów się na wizytę: Book a visit: Godziny przyjęć: Opening hours: pn-pt: Mon-Fri am pm sob Sat am pm Katowice ul. Sowińskiego 9/2 J. Sowinskiego Street 9/

6 Szkolenie z sukcesu training for success science for business Nauka dla biznesu Szlak Orlich Gniazd Trail of the Eagles Nests Zamek w Olsztynie Twój własny biznes jak zacząć? Business of your own how to start? Niegdyś system obronny Królestwa Polskiego, dziś jedna z najbardziej znanych atrakcji województwa śląskiego i małopolskiego, okrzyknięta we wrześniu Najlepszym Produktem Turystycznym Polski. Once - the defence system of the Polish Kingdom, today - one of the most famous attractions of Silesia and Lesser Poland, in September, acclaimed The Best Polish Tourist Product. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na Śląsku działa przy Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej oraz Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen J. Ziętka. Dzięki współpracy z uczelniami możemy świadczyć usługi na rzecz studentów oraz mieszkańców Śląska. Foundation for Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) in Silesia operates at the University of Silesia, Silesian University of Technology and the General Jerzy Ziętek Silesian School of Management. Thanks to the cooperation with universities, we can provide services to students and residents of Silesia. Szlak przebiega przez atrakcyjne tereny: Ojcowski Park Narodowy, liczne rezerwaty przyrody np. Smoleń, Góra Zborów, Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra i inne. Klamrą spinającą szlak są Wawel oraz Jasna Góra. The trail runs through picturesque areas: Ojców National Park, numerous nature reserves such as Smoleń, Zborow Mountain, Ostrężnik, Parkowe, Sokole Mountains, Zielona Góra, and others. A kind of a buckle fastening Na szlaku dobrze rozwinięta jest baza turystyczna i około turystyczna. Możliwości noclegowe i gastronomiczne pozwalają Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu the trail are Wawel and Jasna Gora. na zaplanowanie nawet dłuższego pobytu. Szlak ozna- kowany jest jednolicie na całej długości, a przejście pieszo z uwzględnieniem zwiedzania podstawowych atrakcji zajmuje ok. 6-7 dni. Funkcjonują również: Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd oraz Transjurajski Szlak Konny. There are well developed tourist facilities on the trail. Accommodation and catering capabilities allow you to plan even longer stay. The trail is marked uniformly over the entire length. to go exploring on foot visiting the basic attraction takes about 6-7 days. But there are also: Zamek w Ojcowie Jurassic Eagles Nests cycle trail and Jurassic Horse Szlak dysponuje również atrakcjami kompleksowymi Path. zarówno dla starszych zamki, strażnice, liczne kościoły, Ojcowski Park Narodowy, Rezerwaty Przyrody, jak i dla młodszych parki linowe, możliwości wspinaczki skałkowej i eksploracji jaskiń, parki miniatur (Miniatur Zamków Jurajskich w Podzamczu, Piasku oraz Park Miniatur Sakralnych w Częstochowie). Zamek Bobolice The trail also has comprehensive attractions for both the elderly - castles, watchtowers, numerous churches, Ojców National Park, Nature Reserves, and for the youngsters - rope climbing parks opportunities of rocks climbing and exploring caves, miniature parks (Jurassic Park Castles miniatures in Podzamcze and Piasek, Sacral Objects Miniature Park in Czestochowa). Fundacja wspiera młodych przedsiębiorców, którzy mają pomysł na własny biznes. W AIP nie trzeba przejmować się dużymi kosztami, księgowością czy formalną stroną prowadzenia firmy, liczy się pomysł. Dana osoba stawia pierwsze kroki w biznesie, uczy się prowadzenia firmy, kontaktu z klientami oraz rozwija produkt, cały czas może liczyć na fachową poradę przedsiębiorców. Ponadto Inkubator udostępnia swoją osobowość prawną, więc nie jest potrzebna rejestracja firmy w Urzędzie. Firmę można założyć w 24 godziny. Firm w AIP na Śląsku jest obecnie 90 oraz blisko 1400 w całej Polsce, są to w głównej mierze studenci bądź absolwenci uczelni, którzy postanowili skomercjalizować wiedzę, którą uzyskali na studiach, największymi sukcesami cieszą się firmy informatyczne, graficzne, szkoleniowe czy agencje reklamowe. Dobrym przykładem jest firma maturowo.edu.pl, firma prowadząca kursy z WOSu i historii przygotowujące do matury. Właścicielka, Dominika Hoffman startowała w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości gdzie zdobyła wiedzę, doświadczenie oraz kontakty, dzięki którym otrzymała dofinansowanie z UE, obecnie jej firma działa w całej Polsce. The Foundation supports young entrepreneurs who have an idea for their own business. Within AIP you do not have to worry about high costs, accounting or formal aspects of running a company. The idea counts. A person who takes the first steps in business, learning how to conduct business, contact with clients and develop a product, all the time can rely on expert advice of enterpreneurs. In addition Incubator provides its legal personality so there is no need for registration of the enterprise in an Office. An enterprise can set up in 24 hours. There are currently 90 enterprises in the AIP in Silesia and almost 1400 in Poland, they are mainly students or graduates who have decided to commercialize knowledge they have gained in college. The most successful ones are the IT companies, graphic design, training and advertising agencies. A good example is a company maturowo.edu.pl, the company running courses in the knowledge about society and history to prepare for the exam. The owner, Dominika Hofman started her business in the Academic Entrepreneurship Incubator where she earned knowledge, experience and contacts, through which she received funding from the EU, the company currently operates throughout the country. 10 Zdjęcia - archiwum Związku Gmin Jurajskich Więcej informacji na stronie For more information, please visit 11

7 Nauka dla biznesu science for business Wirtualna rzeczywistość, realny sukces tak w skrócie opisać można fenomen Grupy i3d. Firma, której zysk netto w 2011 roku grupy wyniósł ,77 zł, znalazła się w pierwszej siódemce zestawienia Fast 50 Deloitte wśród najszybciej rozwijających się spółek nowych technologii w Europie Środkowej i Wschodniej. i3d śląska VR i3d - Silesian VR Virtual reality, real success - such in a nutshell you can describe the phenomenon of the i3d Group. The company, whose net profit in 2011 reached PLN, was listed in the top seven in the Fast 50 Deloitte rankings among the fastest growing new technology companies in Central and Eastern Europe. Zapraszamy do zgłaszania się firmy, które chcą ufundować staże w 3. edycji Kariery Na Start Realizacje gliwickich programistów dorównują największych dokonaniom światowych koncernów zajmujących się odwzorowaniem świata realnego w wirtualnej rzeczywistości (VR). W Polsce, na Śląsku mogą powstawać produkty i rozwiązania na światowym poziomie. W niszowych, technologicznych dziedzinach, takich jak technologia 3D i wirtualna rzeczywistość nasze umiejętności i kreatywność są najlepszym potencjałem mówi Arkadiusz Patryas, współzałożyciel i członek zarządu Grupy i3d. We współpracy z i3d powstał dla SUM zestaw e-fizjologia, zastępujący ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane na zwierzętach. Rozwiązania oparte o oprogramowanie Quazar3D wdrożyła Politechnika Śląska w ramach projektu InterEdu Interaktywne Kształcenie Inżyniera. Dzięki środowisku Quazar3D sposób przekazywania wiedzy zmienił się na aktywny mówi prof. dr hab. inż. Bożena Skołud z Politechniki Śląskiej. Software developed by Gliwice s programmers match up to the biggest achievements of global corporations involved in mapping the real world to the virtual reality (VR). - In Poland, in Silesia products and solutions at a global level may be created. In specialist IT domains such as 3D technology and virtual reality our skills and creativity are the best potential - says Arkadiusz Patryas, co-founder and board member of the i3d Group. In cooperation with the i3d e-physiology was set for Medical University of Silesia, replacing laboratory exercises on animals. Solutions based on software Quazar3D has been implemented by the Silesian University of Technology in the InterEdu - Interactive Engineer Training project. - The environment for the transmission of knowledge Quazar3D changed into active tells us Prof. Assoc. Eng. Bożena Skołud from the Silesian University of Technology. Więcej: Biblioteka Śląska Patronat medialny Dla koncernu petrochemicznego z Arabii Saudyjskiej powstał Quazar3D Cave, służący do obsługi największej na świecie jaskini wirtualnej rzeczywistości w ośrodku badawczo-szkoleniowym SaudiAramco. Rozwiązaniami z zakresu VR zainteresowała się już także polska armia. For a petrochemical company from Saudi Arabia Quazar3D Cave was made. It used to operate the world s largest virtual reality cave in the SaudiAramco research and training centre. Solutions in the field of VR are also an object of interest in the Polish Armed Forces. Justyna Baran Justyna Baran 12

8 Nauka dla biznesu science for business business and sports Biznesowo-sportowo Koronacja Mistrzów Crowned champions Jak wynika z raportu RICS Podnieśmy poprzeczkę wzmocnienie strategicznej roli Facilities Management, blisko jedna czwarta największych przedsiębiorstw nie wykorzystuje w pełni Facilities Management, a co za tym idzie, nie korzysta z narzędzi dających przewagę konkurencyjną. Wyniki badania pokazują wyraźnie, że jest już najwyższa pora, aby zacząć traktować Facilities Management strategicznie. Niestety, obecnie przeciętny dyrektor odpowiedzialny za daną nieruchomość poświęca ponad 50% swojego czasu na sprawy bieżące i mniej niż 21% czasu na działania związane z planowaniem i strategią Paul Carder, autor raportu. Podnieśmy poprzeczkę Raising the bar Nearly a quarter of major corporate companies fail to treat Facilities Management (FM) as a strategic priority and, as a result, fail to take full competitive advantage in their sector, concludes the new research published by RICS Raising the Bar Enhancing the Strategic Role of Facilities Management. Practitioners and businesses are telling us that the time has come for facilities management to embrace a strategic approach. Today, for instance, the average head of facilities spends over fifty percent of their time on day-to-day issues and less than twenty-one percent of their time on strategy and planning Paul Carder, the report s author. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran z zespołu LOTOS Dynamic Rally Team odebrali puchary i mistrzowskie szarfy. Zawodnik z Ustronia obronił tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej RSMP Był najszybszy na zdecydowanej większości odcinków specjalnych, wygrał 6 z 7 rund krajowego czempionatu, bijąc dotychczasowy rekord 5 zwycięstw należący do Zasady i Hołowczyca, a swoją dominację potwierdził wygrywając drugi rok z rzędu Kryterium Asów na Karowej, poprawiając ubiegłoroczny rekord. Kajetan Kajetanowicz and Jarek Baran form the LOTOS Dynamic Rally Team received championship trophies and sashes. Participant from Ustroń defended Polish Champion in the RSMP classification in He was the fastest on most of the stages, he won 6 of 7 rounds of the national championship, beating the previous record of 5 wins belonging to Zasada and Hołowczyc and confirmed his dominance by winning for the second year in a row the Ace Criterion on Karowa Street, improving last year s record. Więcej: More: Badanie, na podstawie którego powstał raport, składało się z ankiety wypełnionej przez blisko 400 profesjonalistów FM z sześciu kontynentów. Dowodzi ono, że obecnie w firmach kooperacja Facilities Management z innymi działami nie wygląda najlepiej. Zaledwie około połowa respondentów uznała, że FM dobrze współpracuje z pracownikami z działu IT, a jedynie nieco ponad 40% uważa, że jest tak w przypadku działu HR i innych grup infrastrukturalnych. Jeden z kluczowych wniosków, płynących z badania wskazuje, że Facilities Management, stosowany strategicznie, może dać firmom znaczną przewagę nad konkurencją. FM wpływa na fundamenty każdej firmy strategię finansową, pozyskiwanie i zatrzymywanie wartościowych pracowników, a nawet potrzeby technologiczne Johnny Dunford, RICS Global Commercial Director. Hundreds of FM professionals across forty countries took part in the research that also explores the benefits of giving Facilities Management a real voice at the boardroom table. Only about half of those surveyed considered themselves well-aligned with their peers in IT, and just over 40 percent believe they are in alignment with HR and other infrastructure groups. What s become abundantly clear is that when facilities management is treated strategically, it can give companies real competitive edge. FM goes to the heart of core business issues like financial strategy, talent attraction and retention, and even business technology needs. Get it right and good FM can be a valuable strategic asset, as many companies have realised. Get it wrong and the whole business can suffer Johnny Dunford, RICS Global Commercial Director

9 Miasto możliwości city of opportunities city of opportunities Miasto możliwości Podróż w przyszłość Journey to the future Oczekiwany od ponad dwóch lat, jako ważny element przemian, którym podlega miasto. Nowe oblicze Katowic. Oddany do użytku 29 października 2012 roku Dworzec PKP to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Mimo niesprzyjającej pogody, ceremonia otwarcia zgromadziła pokaźną grupę katowiczan, niecierpliwie oczekujących, by zobaczyć nową halę dworca. Nie bez przyczyny nowy obiekt to prawie 6000 m2 powierzchni, 31 punktów handlowych, 49 kamer monitoringu, dziewięć kas i dwa punkty obsługi podróżnych oraz inteligentny system zarządzania obiektem. Inwestycja wpisuje się w największy w historii program modernizacji polskich dworców kolejowych, prowadzony obecnie przez Grupę PKP. Do połowy 2013 roku oddany zostanie do użytku również podziemny dworzec autobusowy oraz Galeria Katowicka i parking na 1200 samochodów. Po oddaniu kolejnych elementów tej inwestycji, katowicki dworzec stanie się centrum komunikacyjnym z prawdziwego zdarzenia. Pozytywne doświadczenia, które czerpiemy z tego projektu, będziemy z pewnością wykorzystywać również w innych miejscach w Polsce deklaruje Jakub Karnowski, prezes zarządu Grupy PKP. Cieszy nie tylko nowoczesność i funkcjonalność dworca, ale i jego walory estetyczne. Designerski projekt wykonano ze szlachetnych materiałów: szkła, stali nierdzewnej i surowego betonu. Przez budynek w ciągu roku przewinie się nawet około 12 milionów osób. Każdej doby przez stację Katowice Osobowa przejeżdża 520 pociągów. Justyna Baran Expected for over two years, as an important element of changes the city is subject to. The new face of Katowice. Opened on 29 October 2012, the Railway Station is one of the most modern objects of that kind in Poland. Despite bad weather, the opening ceremony was attended by a sizeable group of Katowice inhabitants, impatiently waiting to see the new hall of the station. It was not without a reason the new object is almost 6000 m2 big, contains 31 retail outlets, 49 surveillance cameras, nine ticket offices, two points of travelers service, and an intelligent building management system. The investment is a part of a largest ever programme of Polish railway stations modernization, currently operated by PKP Group. Up to mid-2013 an underground bus station, the Katowice Gallery and a car parking for 1,200 cars would be launched. After launching the following elements of the investment into use, Katowice railway station would become a real communication centre. Positive experiences, that derive from that project would be also used in another places in Poland declares Jakub Karnowski, the President of PKP Group. What brings pride are not only the station modernity and functionality, but also its aesthetic qualities. The modern designed project was made out of precious materials: glass, stainless steel and raw concrete. Approximately 12 million people scroll up over the building every year. Every day 520 trains pass the Katowice station. Polska by Kate w Londynie Polska by Kate in London 20 listopada. Londyński Hotel Pestana Chelsea Bridge. Kolejna prezentacja pod hasłem Move Your Imagination w ramach kampanii Promujmy Polskę Razem. Wydarzenie było doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z brytyjskimi organizatorami spotkań i wydarzeń, a także przedstawienia rekomendowanych partnerów oraz produktów, które wyróżniają polski przemysł spotkań. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 27 brytyjskich organizatorów spotkań. Tym razem do udziału w prezentacji Poland Convention Bureau POT zaprosiło przedstawicieli rekomendowanych przez PCB POT profesjonalnych organizatorów konferencji, podróży motywacyjnych oraz convention bureaux: Warsaw Convention Bureau (główny partner prezentacji) Kraków Convention Bureau Katowice Convention Bureau Mazurkas Travel DMC Poland Poland Concept DMC TRIP Group Goście mieli możliwość skosztowania z polskich specjałów (m.in. pierogów z kapustą i grzybami), a na koniec wszyscy zostali zaproszeni do udziału w organizowanych przez PCB POT wizytach edukacyjnych. Caroline Pocock Director, The Real Events Group / Mem- Było to bardzo kształcące spotkanie dowiedziałam się o Polsce wielu rzeczy, których wcześniej nie byłam świadoma. Możliwości są bardzo szerokie i już podjęłam na ich temat rozmowy z moim zespołem bership Director FDs Academy w FDs Academy (Financial Directors), gdzie pełnię Events Director Objective Designers funkcję Dyrektora Zarządu. November 20. Pestana Chelsea Bridge Hotel in London. Another presentation entitled Move Your Imagination, the campaign Let s Promote Poland Together. The event was a great opportunity to make direct contact with the British organizers of meetings and events, and to submit recommended partners and products that distinguish Polish meetings industry. In total, the meeting was attended by 27 British organizers of meeting. This time, to participate in the presentation of Poland Convention Bureau PTO invited representatives recommended by the PCB PTO professional conference organizers, incentive travel and convention bureaux: Warsaw Convention Bureau (main presentations partner) Krakow Convention Bureau Katowice Convention Bureau Mazurkas Travel DMC Poland Concept DMC Poland TRIP Group Guests had an opportunity to taste Polish specialties (such as dumplings with cabbage and mushrooms), and at the end all were invited to participate in educational visits organized by the PCB POT. I found it truly educational and learnt so much about Poland that I really never knew. The opportunities are endless and I have already discussed it with my team at FDs Academy (Financial Directors ) where I am membership Director

10 Hotel z klasą hotel with class hotel with class Hotel z klasą STYL 70 w dobrym stylu Piasek k. Pszczyny. Kameralny obiekt z ciepłymi i oryginalnymi wnętrzami, który na pierwszy rzut oka w niczym nie przypomina klasycznych i surowych hoteli biznesowych. Dlaczego zatem swoją ofertę kieruje przede wszystkim do firm? Na to i inne nasze pytania odpowie kierownik hotelu Gabriela Przybyła, związana z Hotelem Styl 70 od dnia jego otwarcia. Hotel biznesowy w stylu lat 70? Odejście od stereotypowego designu hotelu biznesowego było ryzykowną, ale jak się okazuje, dobrą decyzją. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem konferencyjnym, pozwalającym na organizację profesjonalnych szkoleń i konferencji, a jednocześnie oddajemy do dyspozycji Gości ciepłe i przytulne wnętrza w stylu lat 70 przy zachowaniu standardów hotelu 3-gwiazdkowego. Oryginalne wnętrza, nowoczesna infrastruktura a co z lokalizacją? Hotel Styl 70 znajduje się przy DK1, dzięki czemu łatwo zorganizować tu spotkanie firmowe dla osób z różnych części kraju. To z pewnością kolejny argument dla firm szkoleniowych, z którymi mamy przyjemność współpracować. Zatem zadowolony klient to podstawa? Oczywiście! Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie i dopracowujemy naszą propozycję w najdrobniejszych szczegółach. Finalnie każda oferta jest wyjątkowa tak jak wyjątkowy jest dla nas każdy Gość hotelowy. Dzięki temu możemy liczyć na lojalność naszych Gości, którzy nie tylko wracają do nas regularnie, ale także polecają nas innym. To nasz klucz do sukcesu. STYLE 70 - in style Piasek near Pszczyna. Cosy place with warm and original interiors, which at a first glance does not look like classic and strict business hotels. Why, then, its offer is directed primarily to companies? For this and other questions answers manager Gabriela Przybyła, associated with the Hotel Styl 70 since its opening. Business hotel in style of the 70 s? Moving away from the stereotype of business hotel design was risky, but it turned out to be a good decision. We have modern conference facilities, allowing organization of professional training courses and conferences. What we also offer our guests are warm and cosy interiors in style of the 70 s, meeting standards of a 3-star hotel. Original interior, modern infrastructure - and what about location? Hotel Style 70 is located by the DK1, making it easy to organize a corporate event here for people from different parts of the country. This is certainly another argument for training companies with which we have pleasure to cooperate. A satisfied customer is the most important issue? Of course! Each query is treated individually, we refine our proposal in every detail. Finally, each offer is unique - as unique to us is every hotel guest. It enables us to count on the loyalty of our guests, who not only come back to us regularly, but also recommend us to others. This is our key to success. Wkrótce poznamy laureatów konkursu Hotel Roku 2012 Podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów Branżowych 25 stycznia 2013 roku w warszawskim Hotelu Marriott, Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) ogłosi laureatów konkursu Hotel Roku Celem plebiscytu jest wyłonienie najlepszych jednostek hotelowych w Polsce. O konkursie rozmawiamy z Marcinem Andrzejewskim, Dyrektorem Programowym CBCK, przedstawicielem organizatora konkursu. Biznesowa Turystyka: Jaki powinien być Hotel Roku 2012? Marcin Andrzejewski: Przede wszystkim spełniać standardy kategorii, być otwartym na potrzeby najbardziej wymagających klientów. Nominowane ośrodki są nowocześnie zarządzane, otwarte na nowe rozwiązania i pełne atrakcji. Poszukujemy miejsc, które inwestują w rozwój i zatrudniają wykwalifikowany personel. BT: Z czym wiąże się wyróżnienie w konkursie? MA: Tytuł Hotel Roku 2012 ma nie tylko charakter prestiżowy, przede wszystkim pozwala wyróż- Marcin Andrzejewski nić się na tle konkurencji, podkreśla wysoki poziom usług, jakość oferty i wysokie kwalifikacje personelu. Przyznane wyróżnienie staje się obiektywną rekomendacją dla klientów. BT: Jak polskie hotele wypadają na tle oferty europejskiej, zagranicznej? MA: Wizytując polskie hotele i odwiedzając rokrocznie kilkadziesiąt jednostek hotelowych na świecie, jestem pod wrażeniem rozwoju usług hotelowych w Polsce. Aranżacja wnętrz, kompleksowość oferty, przychylność personelu to czynniki budujące wizerunek polskich hoteli. Nie odbiegamy od światowych standardów, a niejednokrotnie nawet je przewyższamy. Soon we will know the winners Hotel of the Year 2012 During the Final Gala of the Branch Competitions, on January 25th 2013 at Warsaw Marriott Hotel, the Central Bureau of National Certification (CBCK) would announce the winners of the Hotel of the Year The aim of the competition is to select the best hotel units in Poland. About the contest we talking with Marcin Andrzejewski, the Programme Director of CBCK, the representative of the competition organizers. Business Tourism: What should be the Hotel of the Year 2012 like? Marcin Andrzejewski: First of all it meet the standards of the category, be open to needs of the most demanding customers. Nominated objects are managed in a modern way, open to new ideas and full of attractions. We are looking for places which invest in the development and employ qualified personnel. BT: What is the distinction in the competition tied with? MA: the title Hotel of the Year 2012 has not only prestigious character, but most of all lets you to distinguish from the competition, underlines the high level of service, quality of offer and highly qualified personnel. Granted award becomes an objective recommendation for clients. BT: How do Polish hotels look compared to the European, foreign offer? MA: Visiting Polish hotels and visiting every year dozens of hotel units in the world, I am impressed with the development of hotel services in Poland. Interior design, complexity of offer, favour of personnel are all factors building the image of Polish hotels. We not differ from international standards, and sometimes even surpass them. 18 Więcej: More: Patronat medialny 19

11 Miasto wydarzeń city of events Bujny rok Miasta Ogrodów The City s of Gardens eventful year Rok 2012 przyniósł urodzaj w Mieście Ogrodów. Wyrósł nam nowy festiwal jazzowy, a znane i lubiane wydarzenia takie jak Street Art Festival czy Urodziny Miasta Kocham Katowice rozrosły się na potęgę. The year 2012 brought an abundant harvest in the City of Gardens. A new jazz festival appeared, well known and popular events such as Street Art Festival, and the Birthday of the City I love KATOwice grown to power. Włóczkowa instalacja Agaty Olek Oleksiak podczas Street Art Festivalu Yarn installation by Agata Olek Oleksiak created during the Street Art Festival JazzArt Festival em świętowaliśmy Światowy Dzień Jazzu With JazzArt Festival we celebrated Zaczęło się w kwietniu, gdy Katowice zostały najechane przez tłum artystów z puszkami farby w aerozolu w rękach. Drugi Street Art Festival sprawił, że kolejnych kilkanaście ścian w Katowicach zamieniło się w obrazy. Nawet ciężki sprzęt budowlany nie oparł się sile street artu, gdy Olek obszyła dwie z nich włóczkowymi kaftanikami. Koncert Teresy Salgueiro zamknął Urodziny Miasta Kocham Katowice Teresa Sagueiro s concert closed Bitthday of the City I love Katowice It started in April when Katowice were invaded by a crowd of artists with spray paint cans in their hands. The second Street Art Festival caused the next several walls in Katowice turned into paintings. Even heavy construction equipment could not resist the power of street art, when Olek trimmed two excavators with yarn vests. Paint has not dried up, the jazz sounded. First Katowice JazzArt Festival was a response to the World Day of Jazz, announced by UNESCO for the 30th April. Among others, saxophonist Courtney Pine and bassist Lars Danielsson were celebrating it in Katowice. In the summer, during the Off Festival in the Valley of Three Ponds, a strange white bubble grew, marked with City of Gardens logo. Out of spite named Black Marquee, it let soak in alternatives to the festival sounds: music by Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki and Eugene Knapik. September was the most abundant harvest time. First the music ones, Birthday of the City I love KATOwice. 21 concerts on five stages attracted nearly 14 thousand listeners! There was alternatively, electronicly, folky classical and rocky. The largest star appeared at the end: Teresa Salgueiro from the legendary Portuguese group Madredeus. Jeszcze nie wyschła farba, gdy zabrzmiał jazz. Pierwszy Katowice JazzArt Festival był odpowiedzią na ogłoszony przez UNESCO na 30 kwietnia Światowy Dzień Jazzu. Świętował go w Katowicach m.in. saksofonista Courtney Pine czy kontrabasista Lars Danielsson. Latem podczas Off Festivalu w Dolinie Trzech Stawów wyrósł dziwny biały bąbel oznaczony logo Miasta Ogrodów. Przewrotnie nazwany Czarnym Namiotem pozwalał zanurzyć się w alternatywnych wobec festiwalu dźwiękach: muzyce Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego czy Eugeniusza Knapika. Wrzesień był czasem najobfitszych zbiorów. Najpierw muzycznych podczas Urodzin Miasta Kocham Katowice. 21 koncertów na pięciu scenach przyciągnęło prawie 14 tys. słuchaczy! Było alternatywnie, elektronicznie, folkowo, poważnie i rockowo. Największa gwiazda była na koniec: Teresa Salgueiro z legendarnej portugalskiej grupy Madredeus. Chwilę potem swoje święto mieli kinomani, którzy przyszli na II Międzynarodowy Festiwal Filmowy Ars Independent. Po raz pierwszy przyznaliśmy nagrodę Czarnego Konia, bo startujący w Katowicach reżyserzy to czarne konie światowego kina. Przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy. Obiecujemy! Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów the International Jazz Day Świetlny ogród urósł z okazji Festiwalu Filmowego Ars Independent A luminous garden grew on the ocassion of the Ars Independent Film Festival Just a while later, the cinema-goers, who came to the II International Film Festival Ars Independent, had their moment. For the first time we issued a Black Horse award, because directors starting in Katowice are real black horses of the world cinematography. Next year will be even more interesting. We promise! Institution of Culture Katowice - City of Gardens 20 21

12 Miasto wydarzeń city of events city of events Miasto wydarzeń Lekarze gospodarki Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państw, 4 dni debat, 8 lokalizacji tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach września odbył się w Katowicach. Wnioski z debat zbierzemy i przekażemy w postaci rekomendacji na ręce premiera Donalda Tuska. Wierzymy, że nasze propozycje w końcu wpłyną na ustawodawstwo. Będziemy zabiegać o lepsze rozwiązania dla przedsiębiorców tak długo, jak długo będzie trzeba deklarował Tadeusz Donocik, prezes RIG. O wadze tematu nie trzeba przekonywać. Jak podkreślała prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, 99 proc. firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę. Małe i średnie przedsiębiorstwa możemy traktować jak lekarzy polskiej gospodarki. zapewniał prof. Jerzy Buzek. Słowom polityków towarzyszyć będą działania, nastawione na wsparcie sektora MSP, szczególnie zaś przedsiębiorców, stawiających na innowacyjność. Co najmniej połowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska. Economy doctors Nearly 3 thousand participants, 250 experts, 68 panel discussions, 27 foreign delegations from 21 countries, four days of debate, 8 locations such in numbers looks the Second European Congress of Small and Medium Enterprises, which took place on September in Katowice. - We collect conclusions of the debates and would pass them on in the form of a recommendation to the hands of the Prime Minister Donald Tusk. We believe that our proposals would eventually affect the legislation. We will strive for better solutions for businesses as long as it is needed Tadeusz Donocik, President of the Regional Chamber of Commerce and Industry declared. The importance of the subject does not need to be convinced. As the President of the Polish Agency for the Enterprise Development Bożena Lublińska-Kasprzak emphasized, 99 percent Polish companies are micro, small and medium-sized enterprises. Research shows that this sector has a very significant impact on Polish economy. Small and medium-sized enterprises can be treated as doctors for Polish economy. prof. Jerzy Buzek assures. Words of politicians would be accompanied by measures aimed at supporting the SME sector, especially entrepreneurs focusing on innovation. At least half of the EU funds that Poland receives from the EU budget for will be allocated, in various forms, in enterprises and research institutions associated with them said Minister Elżbieta Bieńkowska. Z batutą, bez parytetów, katowicko IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga po raz kolejny skierował wzrok artystów i miłośników muzyki na Katowice. Nie brakowało emocji, zaskoczeń i niespodzianek zwycięzca konkursu pierwotnie nie dostał się do drugiego etapu, a w finale znalazły się aż trzy kobiety. Jak jednak zapewnił Przewodniczący Jury, Antoni Wit nie było parytetów. Między 16 a 25 listopada Katowice zmieniły się w prawdziwe centrum dyrygenckiego kunsztu, za sprawą uczestników kolejnego konkursu im. Grzegorza Fitelberga. Specyfiką katowickich zmagań jest ogromna na tle innych konkursów tego typu ilość uczestników, których można zakwalifikować do pierwszego etapu 50 osób. Zwycięzcą konkursu został Australijczyk, Daniel Smith, który zgromadzoną w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego publiczność zachwycił nie tylko swoimi dyrygenckimi umiejętnościami, ale również swoim sympatycznym sposobem bycia, uśmiechem i niezwykłą skromnością. W czasie finałowego koncertu sala pękała w szwach. Zgromadzeni mieli okazję usłyszeć Symfonię C-dur Jowiszową KV 551 Wolfganga Amadeusa Mozarta dyrygent Daniel Smith, zdobywca Złotej Batuty, Uwerturę Akademicką Johannesa Brahmsa pod batutą zdobywczyni 2 nagrody, Marzeny Diakun oraz Uwerturę do opery Zemsta nietoperza, dyrygowaną przez Azisa Sadikovica, zdobywcy Brązowej Batuty. W czasie przesłuchań i koncertów z dyrygentami współpracowali muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaj Góreckiego. Justyna Baran Marzena Diakun - Srebrna Batuta Daniel Smith - Złota Batuta Andrew Koehler The baton, no parity, the Katowice way The Grzegorz Fitelberg 9th International Competition for Conductors once again turned eyes of artists and music lovers on Katowice. There was no shortage of emotion and surprises - the winner of the competition originally did not get to the second stage and there were three women in the final. But as President of the Jury Antoni Wit assured - no parity was applied. Between 16 and 25 November Katowice turned into a real centre of conductor craftsmanship, thanks to the Gregory Fitelberg contest participants. The specificity of Katowice is very huge - compared to other competitions of this type - number of players who can qualify for the first phase - 50 people. The winner was Australian, Daniel Smith, who captivated audience gathered in the concert hall of the Karol Szymanowski Academy of Music not only with his conductor s skills, but also his way of being nice, his smile and remarkable modesty. During the final concert hall was bursting at the seams. The crowd had a chance to hear the Symphony in C major Jupiter KV 551 by Wolfgang Amadeus Mozart - conductor Daniel Smith, winner of the Golden Baton, Brahms Academic Overture, conducted by winner of the 2nd award - Marzena Diakun and Overture to the opera Die Fledermaus, conducted by Azis Sadikovic, winner of the Brown Baton. During auditions and concert musicians collaborated with conductors from the Silesian Philharmonic Symphony Orchestra. Justyna Baran 22 Więcej: More: Więcej: More: 23

13

14

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo