Porządek obrad w dniu 30 maja 2015 r. godzina

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porządek obrad w dniu 30 maja 2015 r. godzina 13.00."

Transkrypt

1 Porządek obrad w dniu 30 maja 2015 r. godzina Odczytanie protokołu z dnia 16 maja 2015 r. 2. Sprawy bieżące w tym: a) Wyniki przeglądu rozdzielni elektrycznych- Firma ENERTI wstępnie omówiła wyniki przeglądu : W wszystkich skrzynkach brak zabezpieczeń p/porażeniowych, skrzynki są rozszczelnione, kilkanaście liczników stoi - są uszkodzone, konieczne jest uzerowanie drzwi skrzynek, zaplombowanie wszystkich liczników i drzwi, 90 % liczników do urządzenia po regeneracji z lat 60 po legalizacji liczą więcej niż się zużywa odbiorca,, Nie stwierdzono nielegalnych podłączeń, ale poluźnione mostki co spowalnia liczydło, Brak liczników pomiarowych na lampy. Zarząd po wysłuchaniu postanowił wystąpić z zapytaniem ofertowym do firm świadczących usługi elektryczne o wycenę wymiany skrzynek elektrycznych. Jednocześnie ustalono, że wymiana bezpieczników w skrzynkach będzie bezpłatna, a zajmować się nią będzie gospodarz Ogrodu. Działkowiec poniesie koszt zakupu nowego bezpiecznika maksymalnie do kwoty 3 złotych. b) Informacja nt. Komunikatu nr 2/2015 W dniach 23 i 24 maja 2015 r. komunikat odebrało osobiście 264 działkowców, w dniu 30 i 31 maja 2015 r. 48 działkowców. Podczas roznoszenia komunikatu stwierdzono, że 65 działek jest zaniedbanych co może sugerować ich opuszczenie przez użytkownika, w tym 45 zalega z opłatami zarząd wyśle pisma z informacją o konieczności uporządkowania działki w terminie do 31 sierpnia 2015 r. a do dłużników wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak reakcji ze strony użytkowników umożliwi zarządowi podjęcie działań statutowych zmierzających do pozbawienia użytkownika prawa do działki. Wzór pisma stanowi załącznik do protokołu. c) Zapoznanie się z 2 ofertami na badanie wody: firma Aquanet przedstawiła propozycję badania wody za kwotę 380 zł netto. Cena obejmie pobranie próbek, transport i wykonanie badań oraz przedstawienie orzeczenia w odniesieniu do przebadanych wskaźników. Termin realizacji 5 dni roboczych od daty pobrania Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej przedłożyło ofertę badania wody na kwotę brutto 485,80 zł bez pobrania próbek i 578,82 z pobraniem próbek. Zarząd postanowił zlecić badanie wody firmie Aquanet. d) Z uwagi na brak podstawowego wyposażenia dla gospodarza postanowiono zakupić niezbędny, profesjonalny sprzęt, który zostanie wpisany do ewidencji wyposażenia Ogrodu do kwoty 1.000,-. e) Omówiono aktualny stan techniczny boksów na sprzęt pływający część boksów jest zaniedbana, na większości brak jest oznakowania - ustalono, że zarząd wyśle wezwania

2 do uporządkowania terenu przy boksie i konieczności czytelnego oznakowania drzwi numerem boksu łamanym przez numer działki, użytkownicy boksów, którzy pobierają energię elektryczną bez licznika zostaną obciążeni ryczałtem za zużywana energię według licznika wspólnego, natomiast użytkownicy boksów posiadających liczniki zostaną obciążeni zgodnie z obowiązującą taryfą. f) Omówiono również stan opłotowania postanowiono, że członek zarządu dokona rozpoznania cenowego. g) Wywóz śmieci - do dnia 30 maja 2015 r. wywiezionych zostało 7 kontenerów za co ogród zapłacił 4.900,- Wywóz odpadów zielonych jest bezpłatny. Wywóz odpadów segregowanych odbywać się ma 2 razy w miesiącu. Na razie nie przewiduje się wywozu gabarytów. Omówiono również interwencję użytkowników działek położonych w bliskiej odległości od ustawionych kontenerów przy bramie wschodniej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi dojazdowej i brak odzewu ze strony właściciela drogi temat został przełożony na następne spotkanie. Do tego czasu zarząd podejmie rozmowy z nadleśnictwem Konstantynowo w celu ustalenia innych możliwości dojazdowych. h) Omówienie spotkania w Gminie Tarnowo Podgórne: w sprawie dróg dojazdowych ustalono, że droga dojazdowa od strony wschodniej przebiega w części na terenach lasów i w części na prywatnej posiadłości, obecnie gmina nie widzi możliwości przygotowania innej drogi, natomiast zaproponowano przeprowadzenie rozmów w nadleśnictwie Konstantynowo, zagospodarowania odpadów i śmieci pozytywnie oceniono działania zarządu w zakresie pozyskania większych pojemników oraz wprowadzenia zasady segregacji, szamb ustalono, że zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli szczelności szamb i sporządzenie planów ich lokalizacji, kontrolą zostaną objęci wszyscy działkowcy w okresie przeprowadzania odczytu zużycia wody, nadmetraży uwagi na wejście w życie znowelizowanego prawa budowlanego ustalono, że osoby, które obecnie płacą nadmetraż mogą na nowo przeliczyć powierzchnię altany. Liczymy powierzchnię użytkową, która powinna wynosić do 35 m2 plus 12 m2 tarasu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się pomieszczeń do wysokości 1,4 m, natomiast do wysokości 2,2 dolicza się 50 %. Osoby, które dokonają nowego wyliczenia i mieszczą się w granicach do 35 m2 mogą złożyć w gminie nową deklarację, która zarząd będzie poświadczał. 3. Aktualna sytuacja finansowa Ogrodu i stan zadłużenia działkowców została omówiona przez Skarbnika. Stan zadłużenia działkowców na dzień 30 kwietnia 2015 r. to kwota ok ,- Poszczególne działki są zadłużone od drobnej kwoty np. 100 zł nawet do kwoty 4.500,-. Po wysłuchaniu zarząd postanowił przygotować wydruki z programu komputerowego o stanie zadłużenia każdej działki. Wydruk potwierdzający stan wpłat będzie wydawany działkowcom i jednocześnie ustalona zostanie możliwość spłaty zadłużenia. 4. Strona www udostępniona wersja demonstracyjna strony została zaakceptowana przez zarząd. Postanowiono za stworzenie, bieżące aktualizacje i administrowanie strony zapłacić Panu Adamowi Jareckiemu. Koszt całkowity w 2015 r. wyniesie 1.500,-. Nadzór nad prawidłowością zamieszczanych informacji powierza się prezesowi zarządu. 5. Rozpatrzenie skarg, wniosków i uwag działkowców wpłynęły 2 anonimy oraz jedno pismo od działkowca w sprawie nieregulaminowego żywopłotu na granicy działki. Zarząd

3 postanowił o umieszczaniu wszystkich anonimów na tablicach ogłoszeń. W sprawie nieregulaminowego żywopłotu będzie rozmawiał Prezes. Jeżeli rozmowa nie przyniesienie efektu, zarząd wyśle pismo wyznaczające termin dostosowania żywopłotu do regulaminu ROD. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) Powołania gospodarza. b) Zlecenia na badanie fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne wody ze stacji wodociągowej c) Zlecenia na administrowanie strony www. Załączniki do protokołu: 1. Wzór pisma do dłużników L.dz Otowo, dnia 30 maja 2015 r. Działka nr.. Działając w oparciu o art. 36 i w związku z art. 32 i 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. poz. 40) Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO w Otowie wzywa do uregulowania zaległości w opłatach ogrodowych w wysokości. W oparciu o art. 66 pkt 2 w/w ustawy Zarząd informuje, że prawo użytkowania działki przekształciło się z mocy prawa w umowę dzierżawy działki, której stroną jest Polski Związek Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO w Otowie zwany dalej stowarzyszeniem ogrodowym Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę dzierżawy działki jeżeli działkowiec zwleka z zapłatą opłat ogrodowych co najmniej przez okres 6 miesięcy. Według zapisów księgowych obowiązkowych opłat ogrodowych nie wnoszono od dnia.. i wynoszą. W ocenie zarządu działka została porzucona co narusza zapisy regulaminu działkowego i stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy. Powstałe zaległości należy uregulować w terminie do dnia. Brak wpłaty na koncie ogrodu w powyższym terminie spowoduje podjęcie procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. 2. Pismo do opuszczonych działek L.dz Otowo, dnia 30 maja 2015 r. Działka nr.. Działając w oparciu o art. 28 ust. 1 i art. 32 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. poz. 40) oraz zapisów Regulaminu ROD, Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego OTOWO w Otowie wzywa do uporządkowania działki numer. oraz połowy szerokości alejki ogrodowej. Ostateczny termin wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2015 r.

4 Podjęte uchwały Uchwała na 12/2015 Zarządu ROD OTOWO z dnia 30 maja 2015 r. W sprawie: Powołania gospodarza Na podstawie 25 pkt 3 Regulaminu ROD i w oparciu o uchwałę walnego zebrania członków ogrodu z dnia 24 kwietnia 2015 r. zarząd powołuje GOSPODARZA Ogrodu w osobie Pana Ryszarda Kocińskiego i ustala formę zatrudnienia w ramach umowy zlecenia w okresie od dnia 1 czerwca 2015 r. do 30 października 2015 r. Wynagrodzenie Gospodarza ustala się w wysokości 2.500,- miesięcznie. Zakres obowiązków stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2015 z dnia 30 maja 2015 r. Podstawowe obowiązki Gospodarza ROD OTOWO w Otowie 1. Dbanie o stan techniczny infrastruktury ogrodowej 2. Dbanie o sprawy gospodarcze zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ogrodu 3. Wymiana bezpieczników w skrzynkach elektrycznych 4. Odczyty liczników zużycia prądu i wody 5. Utrzymanie porządku wokół pojemników na odpady komunalne i zielone oraz organizacja wywozu odpadów 6. Wykonywanie drobnych napraw elementów infrastruktury ogrodowej 7. Gospodarowanie narzędziami stanowiącymi własność ogrodu 8. Współpraca z firmą obsługującą stację wodociągową 9. Inne prace zlecone przez Zarząd.

5 Uchwała na 13/2015 Zarządu ROD OTOWO z dnia 30 maja 2015 r. W sprawie: Badania wody W oparciu o uchwałę walnego zebrania członków ogrodu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w ramach opłaty przeznaczonej na bieżącą konserwację urządzeń- Zarząd postanawia zlecić badanie wody firmie Aquanet. Koszt badania nie może przekroczyć kwoty 500,- Uchwała na 14/2015 Zarządu ROD OTOWO z dnia 30 maja 2015 r. W sprawie: zlecenia administrowania stroną www W oparciu o uchwałę walnego zebrania członków ogrodu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w ramach opłaty przeznaczonej na zarządzanie ogrodem - Zarząd postanawia zlecić administrowanie strony www do końca 2015 r. Panu Adamowi Jareckiemu za łączną kwotę 1.500,- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI. zawarta dnia. 201.. r. w... (zwana dalej umową )., zamieszkałym w.. przy ul., PESEL

UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI. zawarta dnia. 201.. r. w... (zwana dalej umową )., zamieszkałym w.. przy ul., PESEL UMOWA PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI zawarta dnia. 201.. r. w... (zwana dalej umową ) pomiędzy:, legitymującym się dowodem osobistym seria. nr. wydanym przez zwanym dalej Zbywcą oraz, legitymującym się

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo