OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ sprawa nr 31/2009/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Oprogramowanie informatyczne L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego parametru.*( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ) Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2007 MOLP GOV PL lub równowaŝne. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wtmagania: 10 Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines; Licencja musi umoŝliwiać przenoszenie i instalację w/w oprogramowania na róŝnych stacjach roboczych i serwerach. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Oprogramowanie musi składać się z następujących podprogramów: Program MS Word 2007 lub równowaŝny; Program MS Excel 2007 lub równowaŝny; Program MS PowerPoint 2007 lub równowaŝny; Program MS Outlook 2007 lub równowaŝny. 3. Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Tą samą lub większą ilość opcji i funkcji jak w przypadku pakietu Microsoft Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Pełną kompatybilność z Microsoft Office Pełna kompatybilność oznacza, Ŝe dokument utworzony w programie pakietu Microsoft Office 2007 po otwarciu go w zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programów pakietu Microsoft Office 2007 bez konieczności dodatkowej ich edycji; MoŜliwość otworzenia pliku wykorzystującego nowe funkcje Office 2007 w starszej wersji pakietu, zapisania go i otwarcia ponownie w Office 2007 bez utraty danych, formatowania itp. Uwagi 1

2 Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 2 Oprogramowanie Microsoft Office Professional 2007 MOLP GOV PL lub równowaŝne. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Licencja musi umoŝliwiać przenoszenie i instalację w/w oprogramowania na róŝnych stacjach roboczych i serwerach. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Oprogramowanie musi składać się z następujących podprogramów: Program MS Word 2007 lub równowaŝny; Program MS Excel 2007 lub równowaŝny; Program MS PowerPoint 2007 lub równowaŝny; Program MS Outlook 2007 lub równowaŝny; Program Business Contact Manager lub równowaŝny; Program MS Publisher 2007 lub równowaŝny; Program MS Access 2007 lub równowaŝny. 3. Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Tą samą lub większą ilość opcji i funkcji jak w przypadku pakietu Microsoft Office 2007 dla podprogramów wymienionych w ppkt. 2; Pełną kompatybilność z Microsoft Office Pełna kompatybilność oznacza, Ŝe dokument utworzony w programie pakietu Microsoft Office 2007 po otwarciu go w zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programów pakietu Microsoft Office 2007 bez konieczności dodatkowej ich edycji; MoŜliwość otworzenia pliku wykorzystującego nowe funkcje Office 2007 w starszej wersji pakietu, zapisania go i otwarcia ponownie w Office 2007 bez utraty danych, formatowania itp. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 3 Microsoft Windows Server CAL PL User OEM lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Pakiet licencji będzie umoŝliwiał

3 rozszerzenie licencji systemu Microsoft Windows Server 2003 PL OEM o 5 uŝytkowników; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2003 PL OEM, a dostarczone licencje zwiększą funkcjonalność obecnie działającego systemu teleinformatycznego. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 4 DeviceLock w wersji min 6.4 lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Program musi obsługiwać platformy 32- i 64- bitowe. Do instalacji i prawidłowego działania programu nie moŝe być wymagane połączenie z siecią Internet. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Zarządzać listą lub grupą uŝytkowników, którzy mają dostęp do portów USB, FireWire, IrDA, COM oraz LPT, urządzeń WiFi i Bluetooth, napędów DVD/CD-ROM, stacji dyskietek i innych urządzeń wymiennych. b) Zarządzać dostępem do urządzeń wymienionych w ppkt. a) w zaleŝności od godziny lub dnia tygodnia. c) Autoryzować wyłącznie określone urządzenia USB, które nie będą blokowane niezaleŝnie od jakichkolwiek innych ustawień. d) Autoryzować dostęp do określonych płyt DVD/CD-ROM identyfikowanych na podstawie specjalnej sygnatury. Dostęp ma być moŝliwy nawet wtedy, gdy program w inny sposób blokuje napęd DVD/CD-ROM. e) UniemoŜliwiać uŝytkownikom posiadającym konta o uprawnieniach administracyjnych wyłączania usługi programu lub usuwania jej z ich komputerów. Taką moŝliwość mają posiadać jedynie administratorzy zdefiniowani w programie. f) Ustawiać urządzenia podłączane do portów wymienionych w ppkt a) w trybach tylko do odczytu oraz do zapisu. g) Zabezpieczać dyski przed moŝliwością formatowania. h) Wykrywać i blokować sprzętowe keyloggery podłączane do portów USB oraz PS/

4 i) Zarządzać uprawnieniami i ustawieniami za pośrednictwem Zasad Grup w domenie Active Directory. j) Tworzenie polityki zasad zabezpieczeń. k) Kontrolować pracę programu zdalnie przy uŝyciu scentralizowanej konsoli administracyjnej. l) Generować raporty o aktywności portów i urządzeń na komputerach uŝytkowników z zaznaczeniem nazwy uŝytkownika uwzględniającej wysyłanie i pobieranie danych. m) Generować raport zawierający informacje o uprawnieniach i zdefiniowanych ustawieniach. n) Generować raport zawierający informacje o urządzeniach USB, FireWire i PCMCIA podłączonych do komputerów w danym momencie, a takŝe o wszystkich urządzeniach, które były do niego podłączane wcześniej. o) Tworzyć kopie danych kopiowanych na zewnętrzne urządzenia słuŝące do przechowywania informacji (nośniki wymienne, dyskietki, płyty DVD/CD-ROM) oraz przesyłanych za pośrednictwem portów COM i LPT. p) Przechowywać na serwerze kopie danych kopiowane z komputera przez uŝytkowników na nośniki zewnętrzne. q) Monitorować w czasie rzeczywistym zdalne komputery w celu kontrolowania stanu działania programu oraz integralności polityki. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 5 Platforma bazy danych Microsoft SQL Server 2005 wraz z licencją dla 10 uŝytkowników (10 UsrCAL) lub równowaŝna. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: 1 1. Cechy bazy danych: Platforma bazy danych musi prawidłowo współpracować z aplikacją Płatnik w najnowszej dostępnej na stronie producenta wersji (http://www.platnik.info.pl/). Aplikacja Płatnik jest produktem firmy Asseco Poland S.A. ; Platforma bazy danych musi umoŝliwiać (technicznie oraz w ramach licencji) jednoczesną pracę 10 uŝytkownikom na utworzonych 10-ciu róŝnych bazach danych umieszczonych na jednym serwerze. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition wraz z licencją dla 10 uŝytkowników, pod warunkiem, Ŝe w 4

5 ramach tej licencji będzie moŝliwość bezpłatnego korzystania z (tzw. downgrade ) produktu Microsoft Windows Server 2005 wraz z licencją na 10 uŝytkowników (10 UsrCAL). Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 6 Program Paragon Drive Backup 9.0 Professional Edition lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines; Program musi obsługiwać następujące systemy plików FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Reiser FS i HPFS. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: Tworzenie i przywracanie z kopii bezpieczeństwa partycji lub całych dysków twardych. Wykonana kopia bezpieczeństwa musi umoŝliwiać uruchomienie systemu operacyjnego natychmiast po jej odtworzeniu; Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego w trakcie jego działania (Windows XP, Windows 2003 Server); Tworzenie kopii normalnej oraz kopii przyrostowej dla kopii bezpieczeństwa; Tworzenie kopii bezpieczeństwa bezpośrednio na płytę CD lub DVD; Wykonywanie pliku kopii bezpieczeństwa na partycji ukrytej dla systemów plików FAT, NTFS, Ext2 lub Ext3; Kompresja wykonywanych kopii bezpieczeństwa; Ochrona hasłem kopii bezpieczeństwa; Przywracanie pojedynczych partycji z kopii bezpieczeństwa całego dysku twardego; Przywracanie plików i katalogów z kopii bezpieczeństwa; Przywracanie partycji z kopii bezpieczeństwa wraz ze zwiększeniem jej rozmiaru; Kopiowanie dysku twardego bezpośrednio na inny dysk; Sprawdzanie integralności pliku kopii bezpieczeństwa (np. suma kontrolna CRC); Zmiana połoŝenia partycji w MBR (Master Boot Record); Zapisywanie sektora MBR (Master Boot Record) standardowym kodem; Obsługa dysków twardych o pojemności min. 1 TB; Obsługa dysków twardych IDE, SCSI i SATA; Obsługa dysków FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0; Uruchamianie programu do tworzenia kopii bezpieczeństwa z płyty CD lub DVD, bez 2 5

6 konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego; Odnajdywanie uszkodzonych sektorów podczas wykonywania testu powierzchni dysku; Testowanie powierzchni partycji z danymi i przenoszenie plików z uszkodzonych sektorów. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 7 Program Paragon Partition Manager 10.0 Professional Edition lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. Program musi obsługiwać następujące systemy plików FAT16, FAT32, NTFS, Ext2, Ext3, Reiser FS i HPFS 2. Program musi posiadać następujące funkcje: Importowanie zewnętrznego sektora startowego; Tworzenie, formatowanie i usuwanie partycji; Ukrywanie i odkrywanie partycji; Ustawianie partycji jako aktywnej lub nieaktywnej; Kopiowanie i przemieszczanie partycji dowolnego systemu plików; Zmiana rozmiarów partycji; Kopiowanie ze zmianą rozmiaru; Konwertowanie systemu plików przynajmniej z: FAT16 na FAT32 i odwrotnie, FAT16/32 na NTFS i odwrotnie, Ext2 na Ext3 i odwrotnie; Łączenie partycji; Odtwarzanie usuniętych partycji; Sprawdzanie integralności systemu plików; Konwertowanie partycji podstawowych na logiczne i odwrotnie; Ustawianie lub zmiana litery dysku dla systemu operacyjnego Windows XP Professional; Zmianę pozycji partycji w sektorze Master Boot Record; Zmianę rozmiaru klastra; Defragmentację systemu plików; Defragmentację tablicy MFT (Master File Table); Obsługę dysków twrdych o pojemności min. 1 TB; Obsługę dysków twardych IDE, SCSI i SATA; Obsługę dysków FireWire, IEEE1394, USB 1.0, USB 2.0; Uruchamianie programu z płyty CD lub DVD, 2 6

7 bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego; Wyszukiwanie uszkodzonych sektorów test powierzchni dysku moŝe być przeprowadzony dla operacji kopiowania, przemieszczania i zmiany rozmiaru partycji; Powtarzanie testowania powierzchni partycji zawierającej dane, przenoszenie plików z odnalezionych uszkodzonych sektorów; Zarządzanie wolną przestrzenią na dysku. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 8 Program Autodata CD3 w najnowszej wersji (min. 3) lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Windows XP Professional, Windows 2003 Serwer, Windows Vista Bussines. WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r. Do instalacji i prawidłowego działania programu nie moŝe być wymagane połączenie z siecią Internet; PowyŜsze oprogramowanie powinno zawierać aktualne dane pojazdów w dniu składania ofert. 2. Program powinien zawierać: moŝliwość wyboru i edycji danych konkretnej marki pojazdu; dane diagnostyczne, momenty dokręceń, dane regulacyjne konkretnego pojazdu; dane potrzebne do ustawienia geometrii kół pojazdu; dane dotyczące usytuowania złącza diagnostycznego i kody błędów pojazdu; dane dotyczące pasków rozrządu i łańcuchów rozrządu, oraz pomoc zawierającą podpowiedzi na temat montaŝu i demontaŝu w/w elementów pojazdu. Schematy ustawienia punktów kontrolnych muszą mieć moŝliwość wydrukowania w postaci rysunków warsztatowych; schematy z miejscami obsługi pojazdu; dane dotyczące wymiany płynów oraz umiejscowienie filtrów w pojeździe; dane dotyczące okresowych przeglądów pojazdu; dane dotyczące punktów kontrolnych pojazdu; dane w postaci tabelarycznej umoŝliwiające ustalenie przy jakich okresach jakie są wymagane przez producenta punkty kontrolne przy przeglądach okresowych z podaniem 1 7

8 czasów roboczogodzin do rozliczeń oraz moŝliwością wydrukowania firmowej karty kontrolnej pojazdu z własnym logo z danymi pojazdu klienta i punktami kontrolnymi do odznaczenia dla mechanika. schematy rozmieszczenia elementów elektrycznych oraz informacje na ich temat; schematy elektryczne sterowania silnika z moŝliwością podpowiedzi nazwy danego elementu i powiększania wybranego fragment schematu. Powiększanie całego schematu jak i poszczególnego elementu musi mieć moŝliwość druku w postaci schematu. funkcje kasowania wskaźnika okresowych przeglądów serwisowych pojazdu; funkcje programowania kluczyka. 9 Aktualizacja bazy danych programu WinAlign w wersji Cechy aktualizacji: Aktualizacja bazy danych musi być kompatybilna z obecnie działającym programem WinAlign w wersji 6.0 uŝytkowanym przez BOR; Aktualizacja musi zawierać aktualną bazę pojazdów w dniu składania ofert. 10 Subskrypcja programu Kerio Mail Server + McAffe 1. Cechy subskrypcji: Wyrównanie terminu subskrypcji licencji programu Kerio MailServer + McAffe AV licencja wyrównująca okres subskrypcyjny od r. do r. Subskrypcja i wsparcie techniczne programu Kerio MailServer + McAfee AV. Aktualizacja programu do wersji min. 6.7; Subskrypcja w okresie od r. do r. dla obecnych 370 uŝytkowników; Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z programu Kerio Mail Server + Mcaffe dla 370 kont uŝytkowników w obecnie działającym systemie teleinformatycznym. 11 Program Kerio Mail Server + McAffe lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: Zakup pakietu licencji musi umoŝliwić rozszerzenie licencji Kerio Mail Server + McAffe o 80 uŝytkowników; Zakup licencji obejmujący subskrypcję programu dla dodatkowych licencji z

9 miesięcznym prawem do aktualizacji i wsparcia technicznego dla produktu; Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada licencje na korzystanie z programu Kerio Mail Server + McAffe, a dostarczone licencje zwiększą funkcjonalność obecnego rozwiązania. Oprogramowanie musi posiadać licencję bezterminową (doŝywotnią). 12 Program antywirusowy Avast Advanced Suite lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: Microsoft Windows 95; Microsoft Windows 98; Microsoft Windows NT; Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows 2003 Serwer; Linux; Unix (min. FreeBSD, OpenBSD); b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych. c) WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r.. d) Licencja musi obejmować moŝliwość instalacji programu na 400 stanowiskach (serwery lub stacje robocze). e) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. f) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim. g) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Instalowania jako usługi systemowej. Oznacza to, Ŝe program musi się uruchamiać automatycznie po uruchomieniu systemu operacyjnego, bez konieczności uwierzytelniania się administratora w systemie. b) UmoŜliwianie skanowania z linii poleceń dla 400 9

10 systemu Windows. c) Blokowania skryptów szkodliwych zaimplementowanych w kodzie strony WWW. d) Integrację z systemem Windows umoŝliwiająca skanowanie wybranych folderów i plików z Eksploratora Windows. e) Prawidłową współpracę z usługą FRS (ang. File Replication Services ) dla systemu operacyjnego Windows 2003 Server. f) Skanowanie w trakcie uruchamiania systemu operacyjnego. g) Posiadania konsoli administracyjnej umoŝliwiającej centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na poszczególnych stacjach roboczych i serwerach. Konsola administracyjna musi umoŝliwiać administratorowi dla kaŝdego serwera lub stacji roboczej zdalne: konfigurowanie ustawień; instalowanie i aktualizowanie programu; aktualizowanie bazy sygnatur wirusów; uruchamianie zadań aktualizacyjnych oraz skanowania, czego efektem będzie generowany raport; Wyszukiwania stacji roboczych, które nie posiadają zainstalowanego oprogramowania antywirusowego; Tworzenia grup stacji roboczych i serwerów oraz definiowania dla kaŝdej grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnych. h) Ochrony przed wirusami, robakami i programami typu koń trojański. i) Wykrywania i usuwania aplikacji typu Adware, Spyware; j) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików; k) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików, dysków sieciowych oraz wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów (min. co zadany okres czasu, po uruchomieniu 10

11 komputera, po zalogowaniu). KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Obiekty skanowania, Czynności podejmowane po wykryciu zagroŝonych obiektów; l) Skanowania plików skompresowanych (min. ZIP, ARJ, RAR, TAR, GZIP); m) Braku konieczności ponownego uruchamiania komputera po instalacji programu; n) Przeniesienia zainfekowanych plików, wiadomości oraz jej załączników do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; o) Współpracę z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express umoŝliwiającą skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej; p) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Interent, Z pliku(ów) pobranego ze strony producenta bez konieczności podłączenia serwera lub stacji roboczej do sieci Internet; q) UmoŜliwiającą uruchomienie skanowania przez uŝytkownika o uprawnieniach standardowych w systemie; r) Posiadanie dwóch wersji interfejsu: podstawową - dla uŝytkownika standardowego umoŝliwiająca wykonanie czynności określone w ppkt. 2p, pełną dla administratorów umoŝliwiającą dostęp do wszystkich funkcji programu; s) Posiadanie dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych zagroŝeń, wykonywanych aktualizacji oraz instalacji programu; 13 Program antywirusowy McAffe VirusScan Enterprise PL w wersji 8.7i lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: Microsoft Windows XP Professional; Microsoft Windows Server 2003; 26 11

12 Microsoft Windows Vista Bussines; b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych; c) WaŜność licencji oraz subskrypcji dla programu w okresie r. do r. d) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. e) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim; f) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Program musi mieć moŝliwość instalowania jako usługi systemowej. Oznacza to, Ŝe musi się uruchamiać automatycznie po uruchomieniu systemu operacyjnego, bez konieczności uwierzytelniania się administratora w systemie. b) UmoŜliwiania uŝytkownikom nieprzerwanego dostępu do wszystkich plików w czasie trwania procesu ich skanowania. c) Ustawienia hasła dostępu do opcji konfiguracyjnych. d) Posiadania konsoli administracyjnej umoŝliwiającej centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na stacji roboczej lub serwerze, na którym program jest zainstalowany. e) Ochrony przed wirusami, przepełnieniem buforu, programami złośliwymi (w tym tzw. konie trojańskie ), dialerami, rejestratorami naciśnięć klawiszy. f) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. g) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pamięci operacyjnej, pojedynczych plików, oraz nośników wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie wielu niezaleŝnych od siebie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów. Musi posiadać moŝliwość uruchamiania zadania: 12

13 Codziennie; Co tydzień; Co miesiąc; Jeden raz; Po uruchomieniu systemu; Po zalogowaniu. h) MoŜliwości określania godziny i minuty określanego zadania. KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Obiekty skanowania oraz obiekty wykluczane w skanowaniu; Skanowanie plików archiwum; Określenie poziomu wykorzystania (obciąŝenia) procesora (min. od 10% do 100%, z krokiem co max. 10%); Wykonywanie akcji po wykryciu zagroŝenia (min. wyczyszczenie, usunięcie, monitowanie uŝytkownika o wybór akcji); Generowanie raportu do dziennika zdarzeń dla kaŝdego zadania; Wysłanie powiadomienia w formie wiadomości na wybrane skrzynki pocztowe o wykrytych zagroŝeniach. i) Przeniesienia zainfekowanych plików, do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; j) Współpracy z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express, Lotus Notes umoŝliwiającą skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej. k) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Internet; Z pliku(ów) pobranego ze strony producenta bez konieczności podłączenia serwera lub stacji roboczej do sieci Internet. 14 ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite w konfiguracji umoŝliwiającej ochronę stacji roboczych oraz serwerów plików lub równowaŝny. PowyŜsze oprogramowanie lub równowaŝne musi spełniać następujące wymagania: a) Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym: 25 13

14 Windows XP Professional; Windows 2003 Serwer; Windows Vista Bussines; b) Obsługa systemów operacyjnych wymienionych w ppkt. 1a) dla wersji 32- i 64- bitowych. c) WaŜność licencji oraz subskrypcji: r r. d) Licencja na korzystanie z programu musi obejmować 25 stacje robocze lub serwery. e) Program musi posiadać polską wersję językową oraz dostarczoną instrukcję w języku polskim. f) Funkcja programu Pomoc musi być w języku polskim; g) Program nie moŝe wymagać podłączenia stacji roboczej lub serwera do sieci Internet podczas instalacji, aktywowania, aktualizowania oraz działania programu. Zamawiający wyraŝa zgodę na dostarczenie oprogramowania na licencji rządowej. 2. Program musi posiadać następujące funkcje: a) Posiadać konsolę administracyjną umoŝliwiającą centralną administrację, konfigurację oraz monitorowanie całego systemu ochrony antywirusowej na poszczególnych stacjach roboczych i serwerach. Konsola administracyjna musi umoŝliwiać administratorowi dla kaŝdego serwera lub stacji roboczej zdalne: konfigurowanie ustawień, instalowanie i aktualizowanie programu, aktualizowanie bazy sygnatur wirusów, uruchamianie zadań aktualizacyjnych oraz skanowania, czego efektem będzie generowany raport. Import konfiguracji z jednej stacji roboczej oraz export takiej konfiguracji na inną stację roboczą. Wyszukiwanie stacji roboczych, które nie posiadają zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. Tworzenia grup stacji roboczych i serwerów oraz definiowania dla kaŝdej grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnych; b) Ochrony przed wirusami, robakami 14

15 i trojanami; c) Wykrywania i usuwania aplikacji typu: Adware, Spyware, Dialer, phishing, narzędzi hackerskich, backdoor; d) Skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików; e) Skanowania całego dysku, wybranych katalogów, lub pojedynczych plików, dysków sieciowych oraz wymiennych na Ŝądanie lub według ustalonego harmonogramu. Program musi umoŝliwiać definiowanie wielu niezaleŝnych od siebie zadań umoŝliwiających skanowanie, uruchamianych wg niezaleŝnych harmonogramów (min. co zadany okres czasu, po uruchomieniu komputera, po zalogowaniu). KaŜde zadanie musi mieć moŝliwość uruchamiania z innymi ustawieniami uwzględniającymi: Metody skanowania; Obiekty skanowania; Czynności podejmowane po wykryciu obiektów wymienionych w ppkt. 2b, 2c; Pliki o określonych rozszerzeniach, które podlegają skanowaniu; Priorytety skanowania; f) Skanowania plików skompresowanych; g) Określenia poziomu wykorzystania (obciąŝenia) procesora w procesie skanowania na Ŝądanie i wg harmonogramu; h) Określania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane; i) Określenia listy wykluczeń obejmujące rozszerzenia plików, które nie będą skanowane; j) Braku konieczności ponownego uruchamiania komputera po instalacji programu; k) Przeniesienia zainfekowanych plików, wiadomości oraz jej załączniki do specjalnego obszaru dyskowego zwanego dalej Kwarantanna ; l) Współpraca z klientami poczty MS Outlook, MS Outlook Express umoŝliwiająca skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej oraz wychodzącej; m) Opcjonalnego dołączania informacji do przeskanowanej zainfekowanej wiadomości e- mail (dotyczy równieŝ załączników w tej wiadomości); n) Skanowania ruchu sieciowego dla protokołu http. W przypadku stwierdzenia obecności wirusów, ruch musi być blokowany, a uŝytkownikowi musi zostać wyświetlony stosowny komunikat; o) Wyboru metod skanowania: 15

16 Skanowanie przy uŝyciu sygnatur wirusów, Skanowanie przy uŝyciu metod heurystycznych; p) Wyboru jednej lub wielu metod skanowania; q) Wysyłania za pomocą poczty do wskazanych odbiorców informacji o wykrytych obiektach wymienionych w ppkt. 2b, 2c; r) Zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o wcześniej ustalone hasło; s) Przygotowania płyty CD/DVD lub pamięci USB, z której będzie moŝliwość uruchomienia komputera w przypadku infekcji i przeskanowania dysku w poszukiwaniu obiektów wymienionych w ppkt. 2b, 2c. Program antywirusowy uruchamiany z w/w nośników musi mieć moŝliwość aktualizacji baz sygnatur wirusów z sieci Internet lub z bazy zapisanej na dysku; t) Opcjonalnego blokowania zewnętrznych nośników danych na stacjach roboczych takich jak: stacje dyskietek, napędy CD/DVD, porty USB; u) Aktualizacji sygnatur wirusów poprzez: Podłączenie do sieci Internet, Z nośnika CD/DVD, Z lokalnego zasobu sieciowego, Poprzez serwer http; v) Tworzenia min. 3 zadań aktualizacji umoŝliwiających aktualizację: Co zadany okres czasu (np. co godzinę), Po zalogowaniu, Po uruchomieniu komputera; w) KaŜde zadanie aktualizacyjne musi mieć moŝliwość definiowania własnych ustawień dotyczących źródła aktualizacji; x) UmoŜliwiające uruchomienie skanowania przez uŝytkownika o uprawnieniach standardowych w systemie; y) Posiadania dwóch wersji interfejsu: podstawowej - dla uŝytkownika standardowego umoŝliwiającej wykonanie czynności określone w ppkt. 2X, pełnej dla administratorów umoŝliwiającej dostęp do wszystkich funkcji programu; z) Dziennika zdarzeń rejestrującego informacje na temat znalezionych zagroŝeń, wykonywanych aktualizacji oraz instalacji programu; aa) Zdefiniowania wielu serwerów oraz 16

17 przypisanych do kaŝdego z nich wybranej liczby stacji roboczych, które będą się z niego aktualizować. * - Jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA w kolumnie nr 4, w przeciwnym wypadku NIE SPEŁNIA BEZ PODAWANIA KONKRETNYCH PARAMETÓW. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone oprogramowanie na okres na jaki została udzielona licencja z zastrzeŝeniem, Ŝe gwarancja jakości na dostarczone nośniki informatyczne wyniesie 12 miesięcy. Gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia liczona jest od daty jego dostawy do Zamawiającego KaŜda z wyŝej wymienionych pozycji oprogramowania musi być dostarczona w wersji instalacyjnej zamieszczonej na oryginalnym nośniku producenta oprogramowania (płycie CD/DVD) z licencją w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz z wszystkimi informacjami koniecznymi do zainstalowania oprogramowania (numery licencji itp.). Definicje przyjęte na potrzeby niniejszego postępowania: Subskrypcja - moŝliwość pobierania lub otrzymywania bez ponoszenia dodatkowych kosztów aktualnych wersji oprogramowania, poprawek oraz dodatków udostępnionych przez producenta oprogramowania w określonym czasie. Zakończenie okresu subskrypcji nie jest toŝsame z zakończeniem okresu trwania licencji na korzystanie z programu. Po zakończeniu okresu waŝności subskrypcji Zamawiający moŝe dalej wykorzystywać zakupione oprogramowanie w ramach otrzymanej licencji, ale bez moŝliwości jego aktualizacji. Licencja na oprogramowanie - umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać. Licencja powinna określać w miarę moŝliwości takie dane jak pola eksploatacji (formy wykorzystania utworu), czyli warunki na jakich licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z programu, zakres, miejsce i czas korzystania z utworu itp. Aktualizacja oznacza kolejne wersje Programu, które Licencjodawca dostarcza dotychczasowym zarejestrowanym Licencjobiorcom. 17

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 Zał. nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA SPRZĘTU) PAKIET 1 1. Zestaw komputerowy - 13 szt. 1 Płyta główna Procesor Pamięć RAM Karta graficzna Dysk Twardy Nagrywarka DVD Obudowa + zasilacz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek

Olsztyn: Dostawa oprogramowania dla Jednostek Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22803-2011 z dnia 2011-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Dostawa oprogramowania dla Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-I/NZU/491/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI

Minimum 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Lp. Parametr Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor Wersja BOX, z rodziny x86, dwurdzeniowy, 2MB

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ...

Znak ZP 3/2015 N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5. dr med. Zbigniew J. Król Dyrektor Szpitala ... N R S P R A W Y 3 / 2 0 1 5 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O S I W Z U M O W A N R / U / Z P / 2 0 1 5 ( P R O J E K T ) zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Lp. Nazwa komponentu / funkcji Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo