Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,"

Transkrypt

1

2 Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność, rozliczanie); Pomoc publiczna w projektach PO KL. Małgorzata Rulińska złoty certyfikat trenera EFS, certyfikacja od 2003 roku, obecnie wydana przez Krajowy Ośrodek EFS, ekspertka oceniająca projekty, autorka i koordynatorka projektów, w tym innowacyjnych i ponadnarodowych, trenerka w RO EFS Piła i RO EFS Gorzów Wielkopolski, wcześniej w 8 innych RO EFSach, prowadzi firmę szkoleniowokonsultingową, przez 5 lat była członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. 2

3 ewaluacja przygotowanie kontrola realizacja monitoring

4 (ang. Project Cycle Management) to system zarządzania projektami stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć. Przyjęty został przez Komisję Europejską w 1992 roku. Model bazuje na podejściu GOPP (goal oriented project planning). 4

5 Identyfikacja: Na tym etapie musimy rozpoznać potrzeby/ problemy/ bariery grupy docelowej. Nie zawsze potrzeba zamienia się w problem. Jeśli zostanie w porę dostrzeżona i zaspokojona, nie stwarza zagrożeń. 5

6 Matryca logiczna projektu Ang. - Logical Framework Matrix Inne nazwy: Logiczna struktura ramowa Tablica logiczna Rama logiczna Logframe Macierz logiczna

7 Cel ogólny Cel bezpośredni Rezultaty Produkty Opis Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia i ryzyko Działania Środki i nakłady Koszty działań Warunki wstępne

8 Określenie zasobów dla projektu Zasoby ludzkie: ile osób można oddelegować do projektu, jakie mają kwalifikacje i doświadczenie, ile osób trzeba zatrudnić na jaki rodzaj umów, ilu podwykonawców trzeba wyłonić, w jaki sposób i w jakim czasie, kto może pomóc, czy projekt dysponuje wolontariuszami.

9 Określenie zasobów dla projektu Zasoby organizacyjne: jakie doświadczenie posiada instytucja, i jej partnerzy, czy są zaplanowane instytucje wspomagające, jaki jest potencjał instytucji np. czy jest dział księgowości, jakie są regulaminy i instrukcje wewnętrzne.

10 Określenie zasobów dla projektu Zasoby techniczne: jaki sprzęt jest w dyspozycji projektodawcy, jaki może pozyskać od instytucji wspomagających, jaki planuje zakupić; Czy planowany sprzęt jest wystarczająco nowoczesny, aby zapewnić odpowiednią jakość; Czy zakupy mieszczą się w ramach limitu na crossfinancing.

11 Określenie zasobów dla projektu Zasoby finansowe: jaki jest potencjał finansowy projektodawcy, czy jest w stanie zapewnić płynność projektowi w przypadku opóźnienia transz, czy zaplanowany wkład własny jest dostępny w odpowiednim czasie.

12 Skuteczny zespół powinien: Posiadać lidera Posiadać jasno wytyczone cele Mieć ustaloną strukturę Organizacja zespołu realizującego projekt Mieć określone zakresy obowiązków członków zespołu Mieć określone reguły i procedury komunikowania się w zespole Przyjąć zasady obiegu i archiwizowania dokumentów i korespondencji

13 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: a) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel zarządzający projektu; b) zamówień dotyczących zadań wykonywanych przez personel projektu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny.

14 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Kryteria oceny określać mogą wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. Kryterium oceny może również dotyczyć ograniczenia możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmiotów ekonomii społecznej. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks.

15 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Usługi personelu zatrudnianego na umowy cywilno-prawne sumowane są w ramach danego projektu realizowanego przez Beneficjenta. Beneficjent ustala, czy w przypadku zlecania tych usług, występuje jedno zamówienie, czy też odrębne zamówienia.

16 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Łączne spełnienie następujących kryteriów: a) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu np. zajęcia wyrównawcze z matematyki); b) tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie); c) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

17 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności W celu spełnienia zasady konkurencyjności Beneficjent zobowiązuje się do: a) wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie Beneficjent jest zobowiązany do upublicznienia powyższego zapytania ofertowego co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę;

18 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oraz termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

19 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Tożsamość przedmiotowa zamówienia wg interpretacji WUP Gdańsk: Tożsamość przedmiotowa usługi lub towary tego samego rodzaju i tego samego przeznaczenia. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. W przypadku wątpliwości czy dane towary/usługi można zakwalifikować do tego samego rodzaju należy wykorzystać opis przedmiotu zamówienia uwzględniając, że:

20 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Tożsamość przedmiotowa zamówienia wg interpretacji WUP Gdańsk:: 1. Z usługami tego samego rodzaju mamy do czynienia w sytuacji, gdy powtarza się pierwszych pięć cyfr kodu CPV. 2. Z dostawami tego samego rodzaju mamy do czynienia w sytuacji, gdy powtarzają się pierwsze trzy cyfry kodu CPV.

21 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności b) wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem. W przypadku gdy Beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

22 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

23 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Powiązanie polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

24 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań. Beneficjent w ogłoszeniu podaje informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium; Beneficjent wysyła informację o wyniku postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę.

25 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Beneficjent umieszcza informację na temat zakresu wykluczenia w zapytaniu ofertowym. np. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w przypadku objęcia definicją personelu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL złożą oświadczenie o nie przekroczeniu limitu 240 h pracy/m-c łącznie z przedmiotowym zmówieniem.

26 Wyłanianie wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności Załączniki do protokołu: a. potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej (np. druk zrzutu ekranu), b. złożone oferty wraz z oświadczeniami wykonawców o braku powiązań, c. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

27 ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Rozeznanie rynku oznacza porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców. W przypadku gdy Beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany na IP/IP II lub organów kontrolnych do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie.

28 ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

29 ZASADA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI Nie jest wystarczające sporządzenie notatki roboczej lub protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku dokonanego w drodze wywiadu osobistego lub telefonicznego, chyba że notatka/protokół potwierdzone zostałyby podpisem każdego z wymienionych w ich treści dostawców/wykonawców.

30 Różnice: Zasada konkurencyjności a Zasada efektywnego zarządzania finansami Zasada konkurencyjności Służy wyłonieniu wykonawców Mogą być różne kryteria Są wyłączenia w stosowaniu (zarządzanie projektem, współpracujący personel merytoryczny) Można otrzymać mniej niż 3 oferty do porównania Są wyłączenia ze względu na powiązanie Wykonawcy z beneficjentem Zasada efektywnego zarządzania finansami Nie jest bezpośrednio związana z wyłonieniem wykonawców, lecz ustaleniem ceny rynkowej Jedyne kryterium porównania ofert to cena Nie ma wyłączeń w stosowaniu (stosuje się w Zarządzaniu projektem i dla współpracującego personelu merytorycznego) Trzeba mieć minimum 3 oferty do porównania cen Nie ma wyłączeń ze względu na powiązanie

31 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Planowanie postępowania (terminy) Terminy odnoszące się do każdego etapu postępowania powinny zostać ustalone w sposób umożliwiający ich dotrzymanie oraz powinny być zgodne z prawem krajowym i wspólnotowym. Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert należy ustalać na podstawie rodzaju postępowania, charakteru dostaw i usług oraz czasu wymaganego na sporządzenie oferty

32 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Planowanie postępowania (terminy) Skracanie okresów poszczególnych etapów postępowania (przyśpieszony tryb) w przypadku zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w prawie wspólnotowym. Skracanie terminów składania ofert i wniosków jest możliwe w przypadku, gdy spełniony zostanie wymóg zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych w odniesieniu do zamówień powyżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

33 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS Planowanie postępowania (terminy) Nie jest dopuszczalne ustalanie krótkich terminów na składanie ofert i wniosków przy jednoczesnym wydłużaniu czynności przez Zamawiającego. Podczas planowania postępowania należy również ustalać realne terminy realizacji zamówień oraz nakładać na wykonawców kary za nieprzestrzeganie terminów ich realizacji

34 Plan prac dotyczący przetargu przeprowadzanego w projekcie realizowanym w ramach PO KL Czynność Termin rozpoczęcia danej czynności Termin zakończenia danej czynności Osoba/osoby odpowiedzialne Przygotowane dokumentacji Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia Wszczęcie procedury przetargowej Przeprowadzenie procedury przetargowej Podpisanie umowy Realizacja zamówienia Wydawanie protokołów odbioru Sprawdzenie faktur????

35 Szacowanie wartości zamówienia W szczególności Zamawiający szacując wartość zamówienia powinni bazować na aktualnie funkcjonujących na rynku cenach zamawianych dóbr. Dlatego w celu właściwego szacowania wartości zamówienia są zobowiązani do przeprowadzenia rozeznania rynku wśród, min. 3 podmiotów, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia. W przypadku gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, Zamawiający powinien przedstawić uzasadnienie wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt..

36 Zakres regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych Najkorzystniejsza oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą cena, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

37 Definicja personelu projektu Obejmuje ona wszystkie osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności : osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (dotyczy umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę) lub stosunku cywilnoprawnego (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło),

38 osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami danego projektu i jednocześnie stanowią personel tego projektu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby świadczące usługi w formie wolontariatu

39 Jeżeli umowa zawierana jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako personelem projektu: nałożenie obowiązku osobistej realizacji umowy na osobę prowadzącą przedmiotową działalność gospodarczą, należy w sposób wyraźny i jednoznaczny nałożyć w zapisach umowy obowiązek realizacji umowy przez konkretną osobę ( imię i nazwisko), należy w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyłączyć możliwość podzlecania usług osobom trzecim,

40 W przypadku angażowania jako personel projektu osoby, która wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) osoba ta musi: a) prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, w które jest zaangażowana, z wyłączeniem przypadku, gdy: osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji); zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy

41 Ewidencja ta powinna mieć charakter dziennika zajęć, z którego powinno wynikać: jakie zadania (wg klasyfikacji zadań wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast szczegółowe wskazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane. b) przekazać beneficjentowi ww. ewidencję godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu beneficjenta, przy czym ewidencja dotyczy zawsze okresów miesięcznych w celu weryfikacji limitu 240 godzin miesięcznie wynikającego z Wytycznych.

42 Beneficjent musi zweryfikować przed zaangażowaniem personelu do projektu, czy osoba ta jest zaangażowana w realizację innych projektów NSRO, a jeżeli tak, to czy będzie w stanie efektywnie realizować zadania w projekcie. Jednocześnie powinien zobowiązać ją do prowadzenia ewidencji godzin pracy i przekazania jej przed terminem wypłaty wynagrodzenia.

43 W przypadku gdy osoba zatrudniona jako personel projektu u jednego beneficjenta w trakcie tego zatrudnienia zaczyna pracę w kolejnym projekcie u innego beneficjenta, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji godzin i zadań od momentu podjęcia zatrudnienia w drugim projekcie, obejmującej obydwa projekty.

44 W przypadku gdy personel projektu nie będzie mógł wykonywać swoich zadań w związku z dłuższą nieobecnością, np. zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, beneficjent powinien zapewnić ciągłość realizacji zadań tego personelu; niemniej jednak nie powinno prowadzić to do podwójnego finansowania tych samych zadań; co do zasady bowiem nie jest zasadne kwalifikowanie wydatków ponoszonych na wynagrodzenie zarówno jednej (zastępowanej) jak i drugiej (zastępującej) osoby, o ile beneficjent w ogóle ponosi wydatki związane z wynagrodzeniem osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim.

45 W przypadku zatrudniania personelu projektu na podstawie stosunku pracy należy pamiętać o następujących zasadach: 1) zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań w ramach projektu powinno być odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy, co oznacza, że w ww. dokumentach należy w sposób wyczerpujący wskazać wszystkie czynności, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu;

46 2) wszystkie zadania, w których realizację zaangażowany jest dany pracownik beneficjenta powinny zostać uregulowane w ramach umowy o pracę; oznacza to bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem tego lub innych projektów beneficjenta do realizacji innych zadań na podstawie innych umów np. cywilnoprawnych; jeżeli beneficjent chce zaangażować dotychczasowego pracownika będącego personelem projektu do realizacji innych zadań w ramach projektu, należy zmienić mu zakres obowiązków w ramach stosunku pracy, przy czym dopuszcza się także przyznanie dodatku, w szczególności jeżeli dodatkowe zadania nie mają charakteru stałego;

47 Bezwzględny zakaz zawierania umów cywilnoprawnych dotyczy wszystkich pracowników beneficjenta będących personelem projektów zaangażowanych na podstawie stosunku pracy, który rozumie się również jako oddelegowanie do realizacji zadań związanych z projektem/ami lub przyznanie dodatku do wynagrodzenia.

48 Wysokość wynagrodzenia dla personelu projektu, w tym pozostałych składników wynagrodzenia (np. nagród i premii) powinna odpowiadać stawkom stosowanym u beneficjenta; Oznacza to, iż nie powinno dochodzić do sytuacji, w której pracownicy w ramach projektu byliby wynagradzani powyżej stawek stosowanych przez beneficjenta dla innych pracowników, którzy są zaangażowani w realizację działalności beneficjenta poza projektem. Stanowi to naruszenie zasady efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków, w szczególności gdy zadania, jakie są wykonywane w ramach projektu i poza projektem są rodzajowo podobne.

49 W przypadku, gdy beneficjent chce swojego dotychczasowego pracownika oddelegować do projektu w części etatu (np. pracownik zatrudniony na pełen etat, tylko w ⅓ etatu miałby być zaangażowany w realizację zadań w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika, lub opisie stanowiska

50 b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika; c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada ww. proporcji. Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może podlegać kontroli na miejscu.

51 Dodatek powinien być przyznawany w związku z realizacją zadań nie mieszczących się w zakresie dotychczas wykonywanych obowiązków przez daną osobę (powinien dotyczyć zadań dodatkowych, wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby), które powinny być wyraźnie powierzone przez pracodawcę. Wymiar dodatkowych zadań powinien zapewnić danej osobie możliwość realizacji jej podstawowych zadań.

52 Wynagrodzenie za pracę w ramach projektu PO KL może być wypłacane w formie dodatku do wynagrodzenia, o ile zostanie on przyznany zgodnie z właściwymi przepisami prawa pracy. Dodatek jest uzupełnieniem wynagrodzenia, a jego wysokość powinna być adekwatna zarówno do rodzaju i zakresu zadań powierzonych danej osobie poza jej podstawowymi obowiązkami, jak i do wynagrodzenia tej osoby, przy czym za wykonywanie zadań w kilku projektach w tym samym czasie personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek.

53 Jednocześnie w ramach projektów PO KL dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą stanowić podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Dodatek powinien być przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadań.

54 Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego są kwalifikowalne, o ile są zgodne z prawem krajowym. Należy ustalić czy charakter zlecanej pracy pozwala na uznanie jej za umowę zlecenia bądź umowę o dzieło. Ograniczenia dotyczące angażowania personelu na podstawie stosunku cywilnoprawnego: 1) brak możliwości zawierania umów cywilnoprawnych z personelem projektów zatrudnionym na podstawie stosunku pracy do dodatkowych zadań w projekcie (w takiej sytuacji należy zmienić dotychczasowy zakres obowiązków personelowi projektu lub przyznać dodatek, w szczególności jeżeli dodatkowe zadania nie mają charakteru stałego).

55 2) w przypadku gdy beneficjent chce zaangażować do projektu osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie jego pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy ale nie będącej personelem projektu (np. pracownik beneficjenta nie realizujący zadań w projekcie miałby być angażowany do jednego zadania w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej), jest to możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy (np. są to zajęcia, które można realizować wieczorami lub w weekendy).

56 Pracownik Beneficjenta -warunki: a) jest to zgodne z przepisami krajowymi, tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej jest rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, przy czym ustalenie, czy dana praca ma charakter pracy rodzajowo różnej powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów pragmatyk służbowych (dotyczy to przede wszystkim nauczycieli i pracowników naukowych, w przypadku których możliwość rozszerzenia obowiązków związanych z zadaniami projektowymi w umowie o pracę jest uregulowana w przepisach innych niż Kodeks Pracy i w odmienny sposób); b) zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;

57 Pracownik Beneficjenta -warunki: c) zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej; d) osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej, przy czym obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy.

58 W przypadku, gdy jednej osobie powierza się w projekcie kilka zadań na podstawie różnych umów cywilnoprawnych, jest to możliwe wyłącznie gdy spełnione zostaną następujące warunki: a) obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu (np. zadania te nie nakładają się na siebie); b) osoba ta prowadzi ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu, która może podlegać kontroli (beneficjent powinien zapewnić sobie prawo wglądu w tą ewidencję), przy czym obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy;

59 W przypadku, gdy jednej osobie powierza się w projekcie kilka zadań na podstawie różnych umów cywilnoprawnych, jest to możliwe wyłącznie gdy spełnione zostaną następujące warunki: c) rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonywanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy przy czym warunek ten nie dotyczy umów o dzieło.

60 W przypadku, gdy beneficjentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może się pojawić sytuacja, w której osoba ta będzie zaangażowana jako personel projektu. Mówimy wtedy o samozatrudnieniu w projekcie, gdyż wtedy osoba prowadząca działalność gospodarczą i realizująca projekt pełni jednocześnie funkcję np. koordynatora projektu. Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i wykonującej zadania w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego nie należy traktować jako osoby samozatrudnionej.

61 Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby samozatrudnionej lub współpracującej są kwalifikowalne, z zastrzeżeniem spełnienia ogólnych warunków angażowania personelu projektu określonych w podrozdziale 4.5 Wytycznych. Zgodnie z Wytycznymi: wysokość wynagrodzenia personelu samozatrudnionego wynika z wniosku o dofinansowanie, gdzie w szczegółowym budżecie projektu wskazane jest wynagrodzenie miesięczne lub w inny sposób określona stawka dla osoby samozatrudnionej; beneficjent powinien mieć zatem świadomość, że kwota jednostkowa wskazana we wniosku o dofinansowanie w przypadku samozatrudnienia będzie tą kwotą, która będzie podlegała rozliczeniu we wnioskach o płatność;

62 poniesienie wydatku na wynagrodzenie osoby samozatrudnionej jest dokumentowane dokumentem księgowym np. notą obciążeniową; jeżeli osoba ta wykonuje więcej niż jedno zadanie lub funkcję w projekcie zobowiązana jest prowadzić ewidencję godzin oraz wykonywanych czynności w ramach tych zadań lub funkcji; Dokumenty te mogą podlegać kontroli przez IP/IP II. Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy także sytuacji, gdy osoba samozatrudniona realizuje równocześnie kilka projektów, w których łącznie wykonuje więcej niż jedno zadanie/funkcję.

63 Opis zadań (zakres obowiązków) osoby samozatrudnionej lub współpracującej wynika z wniosku o dofinansowanie projektu lub jeśli nie został doprecyzowany we wniosku - innego dokumentu sporządzonego przez beneficjenta. Zasady dotyczą również osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

64 Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: a) obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby38 w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

65 Przypis 38: Powyższe dotyczy wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach: stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, o którym mowa w sekcji 4.5.3, zaangażowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej

66 Beneficjent weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, przed zaangażowaniem osoby do projektu i zobowiązuje ją do spełnienia tych warunków w okresie kwalifikowania jej wynagrodzenia w tym projekcie. Dotyczy to wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia.

67 Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli: a) charakter rzeczywiście wykonywanych zadań w projekcie uzasadnia zawarcie umowy o dzieło zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; b) Beneficjent wskaże rozliczanie wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło we wniosku o dofinansowanie projektu i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy;

68 Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli: c) rozliczenie umowy o dzieło następuje na podstawie protokołu odbioru dzieła.

69 Wytyczne nie będą mieć zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które: mają wpływ na konstrukcję wniosku o dofinansowanie projektu, tj.: możliwości rozliczania w projektach umów o dzieło tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynika to z wniosku o dofinansowanie projektu lub wynikają ze zobowiązań już zaciągniętych na mocy podpisanych umów z personelem, w tym umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umów zlecenie oraz umów o dzieło), a także w przypadku osób samozatrudnionych w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz faktyczne rozpoczęcie wykonywania zadań w projekcie.

70 Zawarte do dnia 30 kwietnia 2014 r. umowy z personelem projektu realizowane po 1 maja 2014 r. są ważne (o ile są zgodne z przepisami prawa krajowego i z Wytycznymi obowiązującymi w dniu ich zawarcia). Co więcej umowy te nie wymagają aneksowania, w tym w zakresie wymiaru czasu pracy w nich określonego i mogą być wykonywane w oparciu o określone w nich postanowienia. Tym samym limit 240-godzin określony w nowych Wytycznych nie ma zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 maja 2014 r., niezależnie od okresu, na jaki zostały one zawarte. Nowe umowy zawierane z personelem projektu od dnia 1 maja 2014 r. oraz ewentualne aneksy do ww. umów zawierane od ww. daty muszą być zgodne z uregulowaniami zawartymi w Podrozdziale 4.5 Wytycznych obowiązującym od tego dnia.

71 Przykładowo, jeśli osoba podpisała umowę o pracę w ramach projektu PO KL w dniu r. na okres obejmujący lata i jednocześnie osoba ta była i jest zawodowo zaangażowana w realizację działań finansowanych ze środków własnych beneficjenta lub innych podmiotów, a jej łączne zawodowe zaangażowanie nieznacznie przekracza 240 godzin na miesiąc, to ww. umowa zawarta w ramach projektu PO KL jest ważna, a wynagrodzenie wypłacane z tytułu jej wykonywania kwalifikowalne w pełnym zakresie. Natomiast, nie jest dopuszczalny od 1 maja 2014 r. aneks do ww. umowy o pracę z ww. osobą zwiększający jej zaangażowanie ponad 240 godzin miesięcznie.

72 Obowiązek prowadzenia ewidencji godzin i zadań opisany w Wytycznych obowiązujących od 1 maja 2014 r. dotyczy adekwatnie tylko i wyłącznie przypadków zawierania nowych lub aneksowanych umów z personelem, w tym umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umów zlecenie oraz umów o dzieło), a także - w przypadku osób samozatrudnionych nowo rozpoczynanego wykonywania zadań w projekcie w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

73 Jeśli umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego po dniu 30 kwietnia 2014 r, zawierane na jej podstawie umowy o dzieło muszą być w całości zgodne z nowymi postanowieniami Podrozdziału 4.5 Sekcja 2. Przykładowo, w projekcie PO KL, dla którego umowę o dofinansowanie podpisano w dniu r. na okres obejmujący lata można podpisać i realizować umowę o dzieło po 1 maja 2014 r., nawet jeśli nie wynika to bezpośrednio z wniosku o dofinansowanie projektu.

74 Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO uwzględnia zadania wykonywane przez tą osobę w szczególności na podstawie: stosunku pracy, z uwzględnieniem liczby dni roboczych w danym miesiącu (w przypadku umów o pracę limit 240 godzin miesięcznie weryfikowany jest w oparciu o czas wynikający z zawartych umów z danym pracownikiem, w związku z czym ewidencja godzin i zadań obejmuje również czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi, czy też urlopem wypoczynkowym; ewidencja godzin i zadań nie obejmuje jednak czasu nieobecności pracownika związanej z udzielonym mu urlopem bezpłatnym) oraz umów zlecenia, z uwzględnieniem czasu faktycznie przepracowanego na ich podstawie.

75 Monitoring i kontrola Beneficjent zobowiązuje się do: 1) niezwłocznego informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji; 2) przekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, 3) zapewnienia, aby wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach Projektu zarejestrował instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: i aktualizował w tej bazie informację o każdym szkoleniu otwartym organizowanym w ramach Projektu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

76 Archiwizacja Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 5, oraz do informowania IP o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie do 15 dni roboczych po podpisaniu umowy. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt dotyczy pomocy publicznej.

77 Przechowywanie dokumentów Dokumenty w formie papierowej są najważniejszymi nośnikami informacji dokumentującymi działalność. Muszą być przechowywane tak długo, jak określają to przepisy ( do 31 grudnia 2020 roku). Umowy o dofinansowanie projektu wraz z dokumentami, na podstawie których zostały podpisane, stanowią odrębne zestawy dokumentów. Powinny być przechowywane w odrębnych opakowaniach, do których jest bezpośredni dostęp.

78 Przechowywanie dokumentów Dowody wpłaty, rachunki i inne dokumenty finansowe tworzą ciągi dokumentów o dużej objętości. Powinny być układane w porządku chronologicznym, tak aby potrzebne dokumenty były łatwo dostępne, a ich szukanie zajmowało mniej czasu.

79 Zmiany w projekcie Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie pisemnej IW nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji w terminie 15 dni roboczych. Akceptacja dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do umowy.

80 Zmiany w projekcie Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu pisemnego zgłaszania. Przesunięcia te nie mogą wpływać na wysokość i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej w ramach Projektu

81 Zmiany w projekcie W razie stwierdzenia nieosiągnięcia na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, IP ma prawo renegocjować umowę z Beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów.

82 Kontrola monitoring - ewaluacja WDRAŻANIE PROGRAMU (PROJEKTU) KONTROLA KONTROLA KONTROLA MONITOROWANIE PROGRAMU (PROJEKTU) OCENA OCENA OCENA. CZAS

83 Beneficjent składa wniosek w terminie... dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu. IP dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin kolejnej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność to 15 dni.

84 IP przekazuje Beneficjentowi informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, zawierającą: 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne,

85 W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.

86 Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do IP w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. IP może zawiesić uruchamianie transz dofinansowania w przypadku stwierdzenia: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych umową, 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu, 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Nie ujęcie wydatku w ciągu 3 m-cy od jego poniesienia nie zawsze stanowi wydatek niekwalifikowany np. PUP zaczyna realizację działań projektowych w styczniu 2013, pomimo iż nie ma jeszcze aneksu do umowy ramowej. Wniosek o płatność złoży dopiero po podpisaniu aneksu. Być może część wydatków wpisanych do niego zostanie poniesionych na 4-5 m-cy wcześniej.

87 Zarządzanie finansowe projektem polega na: -Planowaniu budżetu projektu, -Dokonaniu montażu finansowego projektu, -Planowaniu przepływów finansowych wraz z harmonogramem płatności, -Realizacji wydatków, -Rozliczaniu projektu zgodnie z harmonogramem, -Monitoringu postępu finansowego projektu, - Przygotowaniu propozycji zmian w budżecie wraz z uzasadnieniem. 87

88 Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany z EFS nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony; kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.

89 Wydatki muszą być: niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zgodne z Programem Operacyjnym

90 Każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a w przypadku gdy dokument dotyczy: zamówienia publicznego również odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności również odniesienie do zastosowania ww. trybu

91

92 Rozporządzenie Komisji ( UE) nr 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis. Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa ( Dz. Urz. L 142 z ). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L 379 z ).

93 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) ( Dz. Urz. L 214 z Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U.Nr 123, poz.1291).

94 Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych: ograniczenie liczby możliwych przeznaczeń pomocy (racjonalizacja wsparcia), m.in. rezygnacja z pomocy na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu oraz pomocy na zakup usług doradczych rezygnacja z podziału na szkolenia ogólne i specjalistyczne (jednolity poziom intensywności pomocy dla wszystkich rodzajów szkoleń) uproszczenie zasad dotyczących spełnienia efektu zachęty (doprecyzowanie przepisów, jednolity formularz weryfikacyjny).

95 Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych: obniżenie maksymalnego poziomu intensywności pomocy na szkolenia o 10 pkt proc. (z 80% do 70%) wymóg wnoszenia wyższego wkładu prywatnego przez przedsiębiorców.

96 Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis: utrzymanie dotychczasowego limitu pomocy do 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat obrotowych doprecyzowanie przepisów dotyczących powiązań miedzy przedsiębiorstwami (tzw. jednolity organizm gospodarczy), wpływających na wysokość udzielonej pomocy

97 Pozostałe kwestie: programy pomocowe, w ramach których roczne wydatki przekroczą 0,01% PKB danego państwa członkowskiego z poprzedniego roku lub wyniosą więcej niż 100 mln EUR miałyby podlegać obowiązkowi notyfikacji możliwy wzrost obciążeń administracyjnych oraz opóźnienia we wdrażaniu Programów

98 Wymóg dostosowania krajowych przepisów w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis do regulacji unijnych: perspektywa MIiR dokona nowelizacji obecnie obowiązujących programów pomocowych w celu dostosowania ich do nowych rozporządzeń KE w terminie zapewniającym kontynuację udzielania pomocy w przypadku opóźnień związanych rozważana będzie możliwość udzielania pomocy bezpośrednio na podstawie rozporządzeń unijnych) perspektywa MRR zapewni wydanie nowych programów pomocowych będących podstawą do udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach PO WER i RPO zgodnych z nowymi regulacjami KE.

99 Brak informacji we wniosku o dofinansowanie odnośnie terminu zawarcia umów wewnątrz projektowych lub też informacja o zawarciu tych umów po 30 czerwca 2014 r. nie stanowią podstawy do uznania projektu za niezgodny z zasadami pomocy publicznej Przyznanie pomocy publicznej następuje w dniu zawarcia umowy o udzielenie pomocy (tj. umowy o dofinansowanie projektu lub umowy wewnątrz projektowej). Umowa o dofinansowanie projektu: w przypadku wniosków złożonych przed dniem 30 czerwca 2014 r., niezbędne będzie dostosowanie treści wniosku do nowych przepisów o pomocy publicznej przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

100 Umowa wewnątrz projektowa: w przypadku umów zawieranych przez beneficjenta z uczestnikami projektu po dniu 30 czerwca 2014 r. treść umowy powinna być zgodna z nowymi przepisami o pomocy publicznej niezależnie od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu (IP powinna określić termin przejściowy na dostosowanie zapisów umów do nowych.

101 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 a dnia r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Do celów reguł konkurencji określonych w Traktacie przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania ( 6 ). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo 101

102 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane. Uwzględnia się tym samym szczególną sytuację jednostek gospodarczych, które są kontrolowane przez ten sam organ publiczny lub te same organy publiczne, ale które mogą posiadać niezależne uprawnienia decyzyjne. 102

103 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Okres trzech lat brany pod uwagę do celów niniejszego rozporządzenia należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych. Rozporządzenie powinno się stosować jedynie do pomocy de minimis, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka ( pomoc przejrzysta ). 103

104 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Takiego dokładnego obliczenia można przykładowo dokonać w odniesieniu do dotacji, dopłat do oprocentowania, ograniczonych zwolnień podatkowych lub innych instrumentów, które przewidują pewien maksymalny poziom, gwarantujący nieprzekroczenie odpowiedniego pułapu. Określenie maksymalnego poziomu oznacza, że tak długo, jak dokładna kwota pomocy jest nieznana lub jeszcze nieznana, państwo członkowskie musi przyjąć, że kwota ta jest równa maksymalnemu poziomowi, aby zagwarantować, że połączenie kilku środków pomocy nie przekroczy pułapu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu, oraz zastosować zasady dotyczące kumulacji pomocy 104

105 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Aby ułatwić obliczenia, kwota pomocy przyznanej w innej formie niż dotacje pieniężne powinna zostać przeliczona na ekwiwalent dotacji brutto. Przy obliczaniu ekwiwalentu dotacji brutto dla przejrzystych rodzajów pomocy innych niż dotacje oraz pomocy wypłacanej w kilku ratach należy stosować rynkowe stopy procentowe obowiązujące w chwili przyznawania takiej pomocy. Mając na względzie jednolite, przejrzyste i proste stosowanie reguł pomocy państwa, stopami rynkowymi stosowanymi do celów rozporządzenia powinny być stopy referencyjne, określone w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 105

106 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Pomoc w formie pożyczek, w tym pomoc de minimis na finansowanie ryzyka przyjmującą postać pożyczek, należy uznać za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli ekwiwalent dotacji brutto został obliczony na podstawie rynkowych stóp procentowych obowiązujących w chwili przyznania pomocy Pożyczki objęte zabezpieczeniem pokrywającym co najmniej 50 % pożyczki i nieprzekraczające EUR w okresie pięciu lat albo EUR w okresie dziesięciu lat można uznać za posiadające ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu de minimis. Zważywszy na trudności związane z określeniem ekwiwalentu dotacji brutto pomocy przyznanej przedsiębiorstwom, które mogą nie być w stanie spłacić pożyczki, powyższej reguły nie powinno się stosować do takich przedsiębiorstw 106

107 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Państwo członkowskie powinno informować zainteresowane przedsiębiorstwa o kwocie przyznanej pomocy de minimis, o tym, że ma ona charakter de minimis, oraz wyraźnie odesłać do niniejszego rozporządzenia. Zainteresowane państwo członkowskie powinno przed przyznaniem takiej pomocy uzyskać od przedsiębiorstwa oświadczenie o wszelkiej innej pomocy de minimis objętej niniejszym rozporządzeniem lub innymi rozporządzeniami w sprawie de minimis, otrzymanej w danym roku podatkowym oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych 107

108 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 ( 1 ); b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych; c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 108

109 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 c) pomocy przyznawanej prz-wom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: (i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez prz-wa objęte pomocą; (ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym; 109

110 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 110

111 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; 111

112 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 112

113 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/ Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. 2. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 113

114 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący EUR, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 114

115 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Do celów stosowania pułapów określonych w ust. 2 pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. Wszystkie podane wartości są wartościami brutto, czyli nie uwzględniają potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy. Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie przyznania pomocy. Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa mająca zastosowanie w momencie przyznania pomocy. 115

116 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem. 116

117 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. 117

118 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka ( pomoc przejrzysta ). Pomoc w formie dotacji lub dopłat do oprocentowania uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis. Pomoc w formie pożyczek uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli: a) beneficjent nie jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego lub nie spełnia określonych właściwym dla niego prawem krajowym kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. W przypadku dużych przedsiębiorstw beneficjent musi znajdować się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową B-; 118

119 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Pomoc w formie pożyczek uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli: Oraz b) pożyczka jest objęta zabezpieczeniem pokrywającym co najmniej 50 % pożyczki oraz wynosi 1 mln EUR (lub, w przypadku prz-w zajmujących się transportem drogowym towarów, EUR) w okresie 5 lat, albo EUR (lub, w przypadku prz-w zajmujących się transportem drogowym towarów, EUR) w okresie 10 lat; jeżeli kwota pożyczki jest niższa niż te kwoty lub udzielono jej na okres krótszy niż odpowiednio 5 albo 10 lat, ekwiwalent dotacji brutto pożyczki oblicza się jako odpowiedni odsetek odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2; lub c) ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie stopy referencyjnej mającej zastosowanie w momencie przyznania pomocy. 119

120 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/ Pomoc w formie dokapitalizowania uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, tylko jeżeli całkowita kwota dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu de minimis. 5. Pomoc w formie środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych jest uznawana za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli kapitał dostarczany jednemu przedsiębiorstwu nie przekracza pułapu de minimis. 7. Pomoc w formie innych instrumentów uznaje się przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli instrument określa poziom maksymalny, tak aby nie przekroczono odpowiedniego pułapu. 120

121 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Kumulacja pomoc de minimis przyznaną na podstawie rozporządzenia można łączyć z pomocą de minimis udzielona na podstawie innych przepisów. Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji. 121

122 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Kumulacja Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą państwa przyznaną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję. 122

123 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza przyznać przedsiębiorstwu pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem, pisemnie powiadamia to przedsiębiorstwo: o przewidywanej kwocie pomocy (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto), oraz o jej charakterze de minimis, podając wyraźne odniesienie do niniejszego rozporządzenia, podając jego tytuł oraz odniesienie do jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 123

124 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Jeśli pomoc de minimis przyznaje się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem różnym przedsiębiorstwom na podstawie programu pomocy, w ramach którego otrzymują one różne kwoty pomocy indywidualnej, zainteresowane państwo członkowskie może wypełnić ten obowiązek, informując te przedsiębiorstwa o wysokości stałej kwoty odpowiadającej maksymalnej kwocie pomocy, która ma być przyznana w ramach tego programu. 124

125 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 Stała kwota służy do określenia, czy nie przekroczono odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2. Przed przyznaniem pomocy państwo członkowskie uzyskuje także od zainteresowanego przedsiębiorstwa oświadczenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na temat wszelkiej innej pomocy de minimis, w odniesieniu do której stosuje się niniejsze rozporządzenie lub inne rozporządzenia o pomocy de minimis, otrzymanej w czasie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego. 125

126 Transfer środków publicznych. Korzyść ekonomiczna. Selektywność. Naruszenia lub groźba naruszenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową. 126

127 Zasady pomocy publicznej dotyczą wyłącznie przekazywania środków państwowych. Pomoc publiczna nie musi być udzielana przez Państwo, może być przekazywana również przez inny podmiot prywatny lub publiczny np. władze krajowe, regionalne, lokalne, banki publiczne, stowarzyszenia, fundacje i inne. 127

128 Przekazywanie wsparcia o charakterze bezzwrotnym. Udzielanie pożyczek/kredytów o oprocentowaniu poniżej stopy rynkowej. Dokonywanie rozłożenia na raty/odroczenia płatności po stopie niższej od stopy rynkowej. Poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku pożyczki/kredytu, jest niższy od standardów przyjętych na rynku. Dokapitalizowanie przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (np. wniesienie kapitału, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały) 128

129 Przesłanką wystąpienia pomocy publicznej nie jest jakiekolwiek przysporzenie, lecz jedynie takie przysporzenie, które następuje na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe. Brak PP: W przypadku, gdy określonemu podmiotowi zostało udzielone zamówienie publiczne, przy czym: 1) zastosowany został taki tryb z PZP, który zapewniał możliwość ubiegania się o jego otrzymanie na równych i niedyskryminujących warunkach każdemu zainteresowanemu podmiotowi oraz 2) jedynym kryterium wyboru wykonawcy lub dostawcy była cena transakcja między stronami (zamawiającym i wykonawcą ) została zawarta na warunkach rynkowych, mimo iż wykonawca osiągnął na tym zamówieniu wysoki zysk. 129

130 Istotą warunków rynkowych jest możliwość swobodnego i na równych, konkurencyjnych prawach oferowania towarów i usług przez wszystkie zainteresowane podmioty. Większość trybów udzielania zamówień publicznych, określonych w przepisach PZP, zapewnia dochowanie takich warunków. Zamówienie publiczne udzielone w tych trybach i z poszanowaniem pozostałych przepisów Pzp (zwłaszcza tych, które dotyczą sposobu wyboru dostawcy lub wykonawcy) nie stanowi pomocy publicznej. 130

131 Konkretny podmiot gospodarczy. Grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki. Podmioty działające w konkretnym regionie kraju. Produkcja lub obrót konkretnymi rodzajami towarów i usług. 131

132 Nie występuje, gdy wsparcie jest udzielane podmiotowi działającemu w lokalnej skali, który nie świadczy usług na terenach przygranicznych. Nie występuje gdy kwota wsparcia jest niewielka. Komisja uważa, że tylko niewielkie kwoty pomocy nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję (pomoc de minimis)

133 Stwierdzenie występowania groźby zakłócenia konkurencji oraz wpływu udzielanego wsparcia na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE wymaga określenia: charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, wpływu udzielonego wsparcia na handel i konkurencję w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców działających na danym rynku. Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich te dwie przesłanki są spełnione, jeżeli w zakresie produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez dany podmiot ubiegający się o wsparcie, istnieje wymiana handlowa pomiędzy Państwami Członkowskimi. 133

134 Wszystkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma znaczenia fakt, czy są nastawione na zysk (istotny jest fakt osiągania przychodu). Podmioty sektora publicznego, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 134

135 Kategorie pomocy publicznej Pomoc regionalna. Pomoc horyzontalna. Pomoc sektorowa. Pomoc de minimis jako osobna kategoria, nie spełniająca zdaniem KE wszystkich przesłanek art. 87, ust. 1 TWE. 135

136 Pomoc horyzontalna POMOC ta jest udzielana bez względu na obszar objęty pomocą, lecz jest zależny od celów, jakie muszą być osiągnięte w wyniku jej udzielenia. Mogą się o nią starać wszystkie przedsiębiorstwa z różnych branż. Pomoc horyzontalna o charakterze międzysektorowym kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na to z jakiego sektora pochodzą lub gdzie prowadzą działalność gospodarczą, którzy będą realizować określone cele. 136

137 Pomoc horyzontalna pomoc w zakresie zatrudnienia, pomoc na doradztwo, pomoc szkoleniowa, pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji. 137

138 Pomoc na szkolenia

139 Szkolenie ogólne Oznacza szkolenie obejmujące dokształcanie nie związane bezpośrednio lub w niewielkim stopniu z obecnym zatrudnieniem pracownika w firmie, której udzielona jest pomoc. Szkolenie to zapewni mu jednak kwalifikacje, które będzie mógł wykorzystać w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej, i będzie jego dodatkowym atutem na rynku pracy.

140 Szkolenie specjalistyczne Oznacza szkolenie obejmujące dokształcanie bezpośrednio przydatne do obecnej lub przyszłej pozycji pracownika w firmie której udzielania jest pomoc i zapewniające mu kwalifikacje, które będzie mógł wykorzystać w niewielkim stopniu bądź wcale w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

141 Szkolenie specjalistyczne Realizowany zgodnie z potrzebami pracowników jednego przedsiębiorstwa. Jednak trzeba wykazać, że kwalifikacje nabyte na takim szkoleniu (realizowanym dla jednego przedsiębiorstwa), będą mogły być wykorzystane w ograniczonym stopniu, bądź też w ogóle nie będą mogły być wykorzystane w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na rynku.

142 Wariant I i II Wynagrodzenia uczestników Szkolenia + koszty ogólne wraz z pośrednimi Wydatki na szkolenie -wynagrodzenia -uczestników Wariant III Wynagrodzenia Uczestników szkolenia Wydatki na szkolenie -wynagrodzenia -uczestników

143 Rodzaj kosztów Wydatki związane z PP WARIANT I WARIANT II WARIANT III 1. Realizacja TAK TAK TAK zadania PP PP PP szkolenie 2.Koszty ogólne TAK TAK NIE + pośrednie PP PP 3.Cross-financing TAK NIE NIE de minimis

144 Intensywność pomocy Szkolenie specjalistyczne 45% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 35% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 25% w przypadku dużych przedsiębiorstw. Szkolenie ogólne 80% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 70% w przypadku średnich przedsiębiorstw, 60% w przypadku dużych przedsiębiorstw.

145 Intensywność pomocy Dodatkowo maksymalna intensywność pomocy przewidziana zarówno dla szkoleń ogólnych, jak i specjalistycznych, może zostać zwiększona o 10%, jeżeli w szkoleniu uczestniczą pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracownicy niepełnosprawni. Jednakże po zsumowaniu maksymalny pułap intensywności pomocy nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych.

146 W przypadku, gdy: Intensywność pomocy szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić celem wyliczenia intensywności pomocy, lub specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony - przysługuje maksymalna intensywność pomocy przewidziana dla szkoleń specjalistycznych

147 Pomoc na szkolenia Wkład prywatny w odniesieniu do pomocy publicznej na szkolenia, może zostać wniesiony: - w formie gotówki, - w formie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniu - lub w formie mieszanej (gotówka w połączeniu z wynagrodzeniami uczestników szkolenia).

148 Przykład Mały przedsiębiorca producent mebli z Olsztyna., szkolenie ogólne dla 50 pracowników z zakresu technologii produkcji szkolenie specjalistyczne z unikatowego wzornictwa dla 50 osób. koszt projektu szkoleniowego wynosi ,00 PLN, w tym wydatki na: a) szkolenia ogólne ,00 PLN b) szkolenia specjalistyczne ,00 PLN c) wydatki inwestycyjne (cross-financing) ,00 PLN d) koszty ogólne (w tym koszty pośrednie) ,00 PLN

149 Przykład Obliczenie wkładu prywatnego: ,00 x 20% = , ,00 x 55% = ,00 Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu - pomoc de minimis Koszty ogólne objęte pomocą publiczną : pomoc na szkolenia ogólne stanowi 40 % pomoc na szkolenia specjalistyczne 60 % Dla kosztów ogólnych: ,00 x 40% = ,00 wydatki objęte PP na szkolenia ogólne ,00 x 60% = ,00 wydatki z PP na szkolenia specjalistyczne wysokość wkładu prywatnego: ,00 x 20% = ,00 PLN ,00 x 55% = PLN

150 Przykład Całkowity wkład prywatny, do wniesienia którego zobowiązany jest przedsiębiorca wynosi , , , ,00 = ,00 Dodatkowo przedsiębiorca ten otrzyma pomoc de minimis w wysokości: ,00 PLN

151 Pomoc na usługi doradcze Dofinansowanie zewnętrznych usług doradczych maksymalnie do 50% kosztów tych usług. Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się poniesionych przez beneficjenta pomocy wydatków na zakup usług doradztwa podatkowego, prawniczych lub reklamowych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności beneficjenta pomocy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta pomocy.

152 Dzień udzielenia pomocy publicznej to dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy. art. 2 pkt. 11 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.) 152

153 Zgodna z mapą pomocy regionalnej na lata , tj. 30%, 40%, 50% kosztów kwalifikowanych, którą można powiększyć o: + 10 pp. w przypadku średnich przedsiębiorstw pp. w przypadku małych przedsiębiorstw. 153

154 Zasada przejrzystości oznacza, że udzielona pomoc jest łatwa do skontrolowania oraz łatwo określić jej wysokość. Zgodnie z tą zasadą projekty udzielenia wsparcia ze źródeł publicznych muszą być przedstawione Komisji Europejskiej, notyfikacji podlegają wszystkie projekty, które przekraczają wskazane w przepisach progi. 154

155 Przy jednoczesnym korzystaniu z pomocy na nowe inwestycje oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją, maksymalną wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji bądź dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. 155

156 Globalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć wysokości 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tys. euro, w okresie 3 lat podatkowych.

157 Pomoc de minimis, oprócz sumowania się z inną pomocą de minimis, kumuluje się także z pomocą udzieloną w ramach wyłączenia grupowego, tj. pomocą na zatrudnienie, szkolenia oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, lub pomocą udzieloną na podstawie indywidualnej decyzji Komisji Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

158 - adaptacja budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, - zakup lub leasing zwrotny lub finansowy sprzętów i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, do 10% kosztów kwalifikowanych projektu szkoleniowego (crossfinancing); - uruchomieniem działalności gospodarczej; - zakupem usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

159 Dotacje na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Zakup usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskanie wsparcia pomostowego w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia Doposażeniem i wyposażeniem stanowiska pracy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia do 10% wartości projektu, W ramach pomocy de minimis może zostać również sfinansowane subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych. 159

160 Udzielający PP w ramach PO KL ma obowiązek: przechowywanie dokumentów związanych z udzieloną pomocą przez co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy (ale nie krócej niż do 31 grudnia 2020) oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na żądanie Prezesa UOKiK; przekazywania informacji o udzielonej PP Prezesowi UOKiK; przekazywania informacji o nieudzielonej PP Prezesowi UOKiK; kontroli sposobu wykorzystania udzielonej pomocy i jej zgodności ze stosownymi regulacjami, na podstawie których pomoc została udzielona. 160

161 Zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjent pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy tylko w przypadku, gdy stwierdzona zostanie wina beneficjenta pomocy odnośnie niedotrzymania warunków dotyczących pomocy (w tym w szczególności dotyczących intensywności pomocy). Błąd podmiotu udzielającego pomocy - wydatki objęte PP nieprawidłowo udzieloną, uznaje się niekwalifikowane i konieczne jest dokonanie ich zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania transzy przez IOK. 161

162 Projektodawca składając wniosek objęty regułami pomocy publicznej zobowiązany jest do: wskazania w budżecie szczegółowym projektu wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną, niezależnie od faktu, czy sam jest beneficjentem pomocy, czy też występuje w roli podmiotu, który udziela pomocy na rzecz innych beneficjentów.

163 Należy wskazać w budżecie wszystkie wydatki, które zawierają elementy pomocy publicznej, nie zaś wykazywać wysokości PP, która zostanie udzielona na rzecz tego projektodawcy. Zasada ta dotyczy również form wsparcia objętych regułami pomocy de minimis;

164 - wypełnienie pola metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną na zasadzie wyłączeń blokowych; wypełnienie pola przedsiębiorstwa objęte wsparciem, zawartego w tabeli wniosku; wypełnienie pola 4.3 budżetu wkład własny, w tym wkład niepieniężny (jeżeli dotyczy) oraz w tym wkład prywatny.

165 - wypełnienie pola wkład prywatny w budżecie szczegółowym (w tym do wykazania wkładu w podziale na poszczególne lata jeżeli dotyczy). wykazanie we wniosku efektu zachęty przy pomocy publicznej udzielanej na zasadzie wyłączeń blokowych.

166 Gdy projektodawca w ramach realizowanego przez siebie projektu zatrudnia osoby pozostające bez zatrudnienia do wydatków objętych regułami PP należy zaliczyć: - wydatki związane z obsługą finansową projektu oraz zadaniami związanymi z monitoringiem i sprawozdawczością w zakresie określonym w ramach PO KL, - wydatki na zakup usług związanych z zarządzaniem projektem, obsługą administracyjno-biurową projektu, obsługą prawną, prowadzeniem księgowości, 166

167 - wydatki w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków EFS oraz wydatki związane z rekrutacją, - wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych wykorzystywanych na potrzeby obsługi projektu, - najem sprzętu na potrzeby obsługi projektu, - zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu, - opłaty notarialne wynikające bezpośrednio z realizacji projektu. 167

168 Przekazanie wzorów wniosków o udzielenie pomocy, Przekazanie pozostałych formularzy niezbędnych do udzielenia pomocy, Przekazanie listy załączników do umowy np. sprawozdania finansowe za 3 lata, Sprawdzenie zebranych wniosków pod kątem zgodności z przepisami i kompletności, Weryfikacja pod kątem kwalifikowalności na podstawie cz.3.2. wniosku o dofinansowanie i zapisów pod budżetem szczegółowym, 168

169 Popisanie umowy o udzielenie pomocy, Wydanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy, Sprawozdawczość z udzielonej pomocy do UOKiK, Rozliczenie udzielonej pomocy we WoP załącznik nr 2, Ewentualne korekty udzielonej pomocy w wydanych zaświadczeniach i sprawozdaniach. Archiwizacja dokumentacji 10 lat od udzielenia pomocy. 169

170 oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniom zgodnie z 3 Rozporządzenie MRR z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Beneficjent pomocy otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, formularz informacji o PP dla Beneficjentów pomocy ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis, formularz informacji o pomocy publicznej dla Beneficjentów pomocy ubiegających się o pomoc de minimis, sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 170

171 oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publ. otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy, deklaracja posiadania wkładu prywatnego, z informacją o niefinansowaniu wkładu ze środków publicznych. 171

172 Zapraszamy do współpracy! Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile Piła, ul. Grunwaldzka 2 tel./faks

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (Pieczęć pracodawcy) Miejscowość, data.. Starosta Braniewski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r.

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Regulamin Wyboru Wykonawcy/Dostawcy w ramach Przedsięwzięcia pt. Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia ogólne 1. Zapytania ofertowe powinny być realizowane zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16 Białystok, dn. 02.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 1. W jaki sposób należy zgłaszać pracowników biura LGD na szkolenia w ramach projektu na koszty bieżące

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, dnia 22 września 2014 r. OGŁOSZENIE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 1

Regulamin UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 1 Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 38 z dnia 10 lipca 2017 r. Regulamin UDZIELANIA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH 1 dla zamówieo realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu.

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu. Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu. 1. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 24 luty 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 24 luty 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia Pobiedziska, dnia 22 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Oprogramowanie do zarządzania firmą Urbaniak Leszek DORTECH ul. Nowa 3 62-010 Pobiedziska NIP 7821012284 REGON 630328359 Adres do doręczeń: Urbaniak

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania

ZASTRZEŻENIE PRAWNE. A. Ogólne warunki stosowania Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozp. 651/2014) - dokument roboczy Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych Najpierw należy sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK o refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Załącznik do pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia wewnętrznych procedur zawierania umów z wykonawcami do których nie ma zastosowania ustawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ

Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Wrocław, 25.10.2016 r. Agnieszka Skraba Kierownik Wydziału Kontroli Projektów Zasady

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Kierownika dwóch projektów POKL 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Związek Pracodawców Business Centre Club Adres: Plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa 00-136 Fax 22 58 26

Bardziej szczegółowo

Zasady konkurencyjności wydatków

Zasady konkurencyjności wydatków Zespół ds. Kontroli Projektów PROW oraz RiM Zasady konkurencyjności wydatków Kraków, kwiecień 2017 Uwagi ogólne do prezentacji Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zostały sporządzone w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu Konkursy ogłaszane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we wrześniu 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata Poznań, dnia 17.03.2016 r. Zapytanie numer 13/WCES/2016 dotyczące wyboru Specjalisty ds. pomocy publicznej w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: ul. Sierpińskiego 24/5 20-448 Lublin ul. Narutowicza 57/6 20-016 Lublin KRS 0000306907 Tel./fax (81) 532 10 30, 532 10 32, 532 10 33 Lublin, 27 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zamówień

Zasady udzielania zamówień Zasady udzielania zamówień Ramy prawne Konkurencyjność wydatków umowa o dofinansowanie projektu Załącznik Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej Wytyczne horyzontalne oraz programowe Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat zawarta w Chodzieży w dniu... 2015 roku pomiędzy: Starostą Chodzieskim, w

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016

ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań, dnia 20.04.2017 Al. Niepodległości 2 61-874 Poznań ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016 dotyczące przeprowadzenia kursu kat CE uprawniającego do prowadzenia zespołem pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do magazynowania granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata Poznań, dnia 29.08.2016 r. Rozeznanie rynku dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE...

Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE... Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE... 11 BIBLIOGRAFIA:... 12 2 Wstęp Wytyczne w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.41.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016. z dnia 18 lipca 2016 r. dotyczące wyboru kandydata na stanowisko: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/7/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. członka/-ów zespołu kluczowego wspomagającego zarządzanie projektem w ramach projektu Opracowanie modułowej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez: Warszawa 31.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, dla 31 osób które rozpoczęły działalność gospodarczą, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017 Poznań, 23 stycznia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1.2/RPWP/AKME/ES/MGOPS/2017 W związku z realizacją projektu pt.: Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim, numer RPWP.07.01.02-30-0041/15, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28-01-2016 na stanowisko: Architekt systemu optycznego 1. Nazwa Zamawiającego IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Boya-Żeleńskiego 17 35-105 Rzeszów 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość i data) (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) Stróże, 04. 06. 2012r. (miejscowość i data) Zapytanie ofertowe nr 1/06/FPON/2012 zgodne z zasadą konkurencyjności z dnia 04. 06. 2012 upublicznione dnia 04. 06. 2012 r.

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013 Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDPPSP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/372/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr VII/372/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr VII/372/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2015r.

Poznań, dnia 20.10.2015r. Poznań, dnia 20.10.2015r. Zapytanie numer 5/WCES/2015 Dotyczące wyboru wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2

Bardziej szczegółowo

Lublin, Znak sprawy: 02/11.1/WL/Rozeznanie/Posrednictwopracy

Lublin, Znak sprawy: 02/11.1/WL/Rozeznanie/Posrednictwopracy Lublin, 17.03.2017 Znak sprawy: 02/11.1/WL/Rozeznanie/Posrednictwopracy Zapytanie o cenę dotyczące zamówienia usług pośrednictwa pracy w ramach projektu Włączenie realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia publicznego Poznań, dnia 20.10.2015 roku Zapytanie numer 04/WCES/2015 Dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi marketingowe w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pomocy de minimis

Rodzaje pomocy de minimis Pomoc de minimis Podmiot udzielający pomocy ma obowiązek wydania Beneficjentowi zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Informacje ogólne. Opis przedmiotu zamówienia publicznego Poznań, dnia 01.12.2015r. Zapytanie numer 7/WCES/2015 Dotyczące wyboru wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne Warszawa, dn. 28/10/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne w ramach projektu: Współpraca się opłaca ; Umowa nr UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zamówień. Wydział Kontroli Projektów

Zasady udzielania zamówień. Wydział Kontroli Projektów Zasady udzielania zamówień Wydział Kontroli Projektów Dokumenty, z których wynika obowiązek stosowania przez beneficjenta określonych procedur udzielania zamówień - Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo