PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r."

Transkrypt

1 PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

2 Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy MSP + Gwarancja de minimis z BGK 2. Kredyt inwestycyjny MSP 3. PoŜyczka hipoteczna 4. Limit kredytowy wielocelowy MSP

3 1. Kredyt obrotowy MSP ZDOBĄDŹ 1 MILION W 24 H

4 Kredyt obrotowy MSP Dla kogo? Kredyt przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku bieŝącego BIZNES PARTNER (lub osób, które załoŝą taki rachunek). Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą od co najmniej 18 miesięcy ubiegających się o kredyt w kwocie do 1 mln zł istnieje moŝliwość zastosowania szybkiej ścieŝki oceny - decyzja kredytowa nawet w 1 dzień - przy minimalnych wymogach dokumentowych.

5 Kredyt obrotowy MSP Przeznaczenie kredytu Kredyt moŝna przeznaczyć na pokrycie bieŝących zobowiązań, w szczególności związanych z: procesem rozliczeń pienięŝnych wynikających z prowadzenia bieŝącej działalności gospodarczej albo rolniczej zaopatrzeniem, produkcją, sprzedaŝą i świadczeniem usług, pokrycie składek ZUS, US, spłatą zadłuŝenia wobec innego Banku, wypłatą wynagrodzeń. Formy kredytowania Kredyt obrotowy MSP moŝe być postawiony do dyspozycji w formie: kredytu o charakterze odnawialnym kredyt w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER dostępny wyłącznie w PLN kredyt obrotowy odnawialny kredyt o charakterze nieodnawialnym kredyt obrotowy nieodnawialny

6 Kredyt obrotowy MSP Okres kredytowania do 12 miesięcy dla kredytów odnawialnych (z moŝliwością przedłuŝenia na kolejny okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłuŝenia) maksymalnie do 36 miesięcy jako kredyt nieodnawialny Wysokość kredytu Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w zaleŝności od potrzeb klienta. W przypadku kredytów o charakterze odnawialnym kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER.

7 Kredyt obrotowy MSP MoŜliwość uruchomienia środków w dowolnym czasie i w wysokości na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie Szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 mln. zł Dlaczego warto? Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł Kredyt udzielany w róŝnych walutach 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku MoŜliwość spłaty zadłuŝenia z tyt. kredytów obrotowych i kart kredytowych w innych bankach

8 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis W ramach podpisanej w dniu r. przez PKO Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 4/PLD/2013, BGK udziela w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2013 r. mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski na bieŝące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn r. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej Gwarancja udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

9 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Produkty kredytowe podlegające zabezpieczeniu gwarancją spłaty kredytu Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny Waluta kredytu wyłącznie PLN Okres kredytowania dla kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER i kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych gwarancją BGK 1 Kredyt obrotowy w rachunku bieŝący m BIZNES PARTNER 2 Kredyt obrotowy odnawialny 24 miesiące 3 Kredyt obrotowy nieodnawialny

10 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji spłaty kredytu W dniu udzielenia kredytu obrotowego gwarancja nie moŝe stanowić więcej niŝ 60% kwoty udzielonego kredytu/limitu Łączna kwota udzielonej/udzielonych gwarancji jednemu Kredytobiorcy nie moŝe przekroczyć kwoty 3,5 mln zł Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zaleŝna jest od wielkości pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis nie moŝe przekroczyć EUR a dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego EUR Gwarancja BGK obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału bez odsetek, oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu! Maksymalny okres obowiązywania gwarancji BGK 27 miesięcy, tj. 24 miesięczny okres kredytowania wydłuŝony o 3 miesiące

11 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Mikro-przedsiębiorcy zatrudnienie do 10 pracowników, roczny obrót do 2 mln EUR Średniemu Przedsiębiorcy zatrudnienie do 250 pracowników, roczny obrót do 50 mln EUR Gwarancja BGK moŝe zostać udzielona: Małemu przedsiębiorcy zatrudnienie do 50 pracowników, roczny obrót do 10 mln EUR! Gwarancja BGK moŝe zostać udzielona Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury; produkcji podstawowej produktów rolnych; sektora węglowego; działalności związanej z rozwojem eksportu (w szczególności z tworzeniem sieci dystrybucyjnej) oraz działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego w przypadku nabywania pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

12 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu zabezpieczonego gwarancją Prowizje z tytułu gwarancji Prowizje z tytułu kredytu Dla gwarancji udzielonych przez BGK do końca 2013 r.: za pierwszy rok obowiązywania gwarancji brak prowizji za drugi rok obowiązywania gwarancji 0,5% kwoty gwarancji. Prowizja pobierana jest z rachunków bieŝących BIZNES PARTNER Kredytobiorców i przekazywana przez PKO Bank Polski do BGK w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Pobrane opłaty prowizyjne nie podlegają zwrotowi. Kredyt obrotowy MSP z gwarancją de minimis Prowizje i opłaty są ustalane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski za usługi oferowane klientom MSP. Za udzielenie na okres do 24 miesięcy kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego pobierana jest prowizja od kwoty limitu: za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w dniu zawarcia umowy oraz za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

13 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Wymagane dokumenty o udzielenie gwarancji BGK Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Wniosek o gwarancje BGK Oświadczenie o ochronie danych osobowych Zabezpieczenie na rzecz BGK Gwarancja udzielona przez BGK Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 200% kwoty gwarancji

14 Korzyści dla klienta z tytułu zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK Długi okres kredytowania MoŜliwość korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego przez okres 24 miesięcy Minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji Szybki dostęp do środków z kredytu Uproszczenia związane z ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji dają moŝliwość szybkiego uruchomienia kredytu Od złoŝenia wniosku o udzielenie do jego uruchomienia 1 dzień Niski koszt zabezpieczenia Ograniczenie wymogów dokumentowych oraz formalności związanych ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji 0 prowizji za pierwszy rok gwarancji., za kolejny okres roczny opłata wynosi tylko 0,5% Ograniczenie wymogów dokumentowych dot. ustanowienia zabezpieczenia do 4 dokumentów tj. 1) wniosek o udzielenie gwarancji, 2) oświadczenie o ochronie danych osobowych, 3) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Przykład: Kwota kredytu 100 tys. zł, Koszty ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości: 1) koszt operatu szacunkowego i ubezpieczenia ok zł 2) koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki oraz podatek od CCP ok zł. RAZEM: ~ zł Koszt ustanowienia gwarancji w kwocie 60 tys. zł: 1) pierwsze 12 m-cy 0% 2) kolejne 12 m-cy 0,5% kwoty gwarancji ~ 300 zł

15 2. Kredyt inwestycyjny MSP POSTAW NA ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY

16 Kredyt inwestycyjny MSP Dla kogo? Dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą. Dodatkowo dla firm działających na rynku od co najmniej 18 miesięcy ubiegających się o kredyt w kwocie do 1 mln zł na okres do 10 lat istnieje moŝliwość zastosowania szybkiej ścieŝki oceny - decyzja kredytowa nawet w 1 dzień - przy minimalnych wymogach dokumentowych.

17 Kredyt inwestycyjny MSP Przeznaczenie Kredyt inwestycyjny MSP moŝna przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a w szczególności na: Finansowanie nowych, odtworzenie zuŝytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposaŝenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności. Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłuŝenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę poŝyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego. Refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niŝ 24 miesiące przed złoŝeniem wniosku o kredyt.

18 Kredyt inwestycyjny MSP Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania nie moŝe przekroczyć 25 lat z zastrzeŝeniem, iŝ dla kredytów ocenianych w uproszczony sposób maksymalny okres kredytowania nie moŝe przekroczyć 10 lat. Wysokość kredytu 1. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zaleŝności od potrzeb klienta związanych z realizowaną inwestycją, nie więcej niŝ 80% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego. 2. W przypadku przedsiębiorców, którym ze względu na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje odliczenie lub zwrot tego podatku, maksymalna wysokość kredytu inwestycyjnego MSP nie moŝe przekroczyć 80% wartości brutto przedsięwzięcia inwestycyjnego. 3. Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłuŝenia maksymalna kwota kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ kwota zadłuŝenia pozostającego do spłaty z zastrzeŝeniem pkt. 1 i Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na spłatę poŝyczek maksymalna kwota kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z zastrzeŝeniem pkt. 1 i Dla kredytów inwestycyjnych MSP ocenianych w sposób uproszczony maksymalna kwota nie moŝe przekroczyć 1 mln zł z zastrzeŝeniem pkt. 1-4.

19 Kredyt inwestycyjny MSP Waluta kredytu Forma i sposób uruchomienia kredytu 1. Kredyt jest wypłacany: jednorazowo albo w transzach. 2. Uruchomienie środków z kredytu nastąpi po udokumentowaniu przez klienta wydatkowania deklarowanego udziału własnego. Forma wypłaty bezgotówkowo: na pokrycie płatności kredytobiorcy - w formie przelewu środków na rachunek wskazany w dokumencie płatności w formie przelewu środków na rachunek bieŝący BIZNES PARTNER kredytobiorcy w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z charakteru i celu kredytu w formie przelewu środków na rachunek wierzyciela - w przypadku spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu lub poŝyczki w przypadku kredytu wykorzystywanego w transzach wyplata kolejnej transzy nastąpi po rozliczeniu wykorzystania poprzedniej transzy

20 Kredyt inwestycyjny MSP Spłata Kredyt inwestycyjny jest spłacany w walucie polskiej albo w walucie kredytu. Spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych w drodze obciąŝenia przez Bank rachunku bieŝącego BIZNES PARTNER kredytobiorcy albo rachunku prowadzonego w walucie kredytu (rachunku pomocniczego). Formy zabezpieczenia 1. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. 2. W przypadku kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na: finansowanie nabycia nieruchomości lub budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, adaptację lub modernizację nieruchomości - wykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej, spłatę poŝyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne wymaganym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z przelewem wierzytelności pienięŝnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości (przelew wierzytelności pienięŝnej z umowy ubezpieczenia nie jest wymagany w przypadku nieruchomości gruntowych).

21 Kredyt inwestycyjny MSP MoŜliwość finansowania podmiotów nowopowstałych Długi okres kredytowania aŝ do 25 lat Kredyt udzielany w róŝnych walutach Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł Dlaczego warto? Szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 mln. zł Kredyt umoŝliwiający rozwój przedsiębiorstwa

22 3. PoŜyczka hipoteczna ZOBACZ W SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH ŹRÓDŁO FINANSOWANIA FIRMY

23 PoŜyczka hipoteczna Informacje Przeznaczenie: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Forma i sposób uruchomienia środków: jednorazowo lub w transzach, bezgotówkowo przelew na rachunek Biznes Partner PoŜyczkobiorcy Maksymalna kwota poŝyczki nie moŝe być wyŝsza niŝ: zł oraz 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Okres spłaty nawet do 15 lat W ramach poŝyczki hipotecznej dla MSP właściciel nieruchomości moŝe skorzystać z oferowanego przez PKO Bank Polski przygotowanego we współpracy z TU Generali SA, korzystnego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

24 PoŜyczka hipoteczna Dla kogo? Małe i średnie przedsiębiorstwa: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjne z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej

25 PoŜyczka hipoteczna Zabezpieczenie Obligatoryjną formą zabezpieczenia spłaty jest: hipoteka ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski będącej własnością, współwłasnością lub przedmiotem uŝytkowania wieczystego poŝyczkobiorcy lub osoby trzeciej albo na spółdzielczym prawie do lokalu przelew wierzytelności pienięŝnych z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem hipoteki ustanowionej na nieruchomości niezabudowanej) do czasu ustanowienia hipoteki stosuje się zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki stosuje się zabezpieczenie przejściowe w formie ubezpieczenia spłaty poŝyczki (w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank) albo w innej formie akceptowanej przez Bank, które jest warunkiem wystarczającym do uruchomienia środków pienięŝnych.

26 PoŜyczka hipoteczna Swoboda dyspozycji środkami: dowolny cel gospodarczy Uproszczona ocena klienta brak prognoz, brak biznes planu MoŜliwość ustanowienia hipoteki na zlokalizowanej na terytorium Polski: nieruchomości naleŝącej do poŝyczkobiorcy nieruchomości naleŝącej do osoby trzeciej Dlaczego warto? Długi okres spłaty poŝyczki: do 15 lat Wysoka kwota poŝyczki: nawet do 2 mln zł

27 4. Limit kredytowy wielocelowy MSP WIELE FORM FINASOWANIA BIEśĄCYCH POTRZEB W RAMACH JEDNEJ UMOWY

28 Konstrukcja produktu i podstawowe cechy Produkt pozwoli Państwa firmie elastycznie dobrać formy finansowania bieŝącej działalności przy minimum formalności W ramach jednej umowy limitu kredytowego wielocelowego MSP finansowanie udostępniane jest w następujących formach: 5 Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 4 1 Akredytywy w obrocie krajowym i zagranicznym Kredyt w rachunku bieŝącym Limit kredytowy wielocelowy MSP 3 2 Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny Przeznaczenie Okres Waluta Podstawowe cechy Finansowanie bieŝących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Umowa na 36 miesięcy Waluta finansowania w zaleŝności od bieŝących potrzeb i wykorzystywanego produktu Limit udzielany jest w PLN - przy kaŝdorazowym wykorzystaniu limitu w walucie innej niŝ waluta polska, wysokość limitu jest ustalana i aktualizowana przez przeliczenie wykorzystanej kwoty na walutę polską według kursu średniego NBP.

29 Warunki skorzystania z produktu przez klienta MSP A Posiadać zdolność kredytową C Posiadać rachunek bieŝący w PKO Banku Polskim W celu skorzystania z LKW naleŝy: B Ustanowić odpowiednie zabezpieczenie limitu

30 Wysokość sublimitów dla poszczególnych produktów Prosty sposób pokrycia zapotrzebowania na róŝne formy finansowania działalności Maksymalny poziom sublimitu 50% 100% 100% 60% 60% Produkt Kredyt w rachunku bieŝącym Kredyt obrotowy nieodnawialny Kredyt obrotowy odnawialny Gwarancje własne w obrocie krajowym i zagranicznym Akredytywy własne w obrocie krajowym i zagranicznym Suma wykorzystanych sublimitów nie moŝe przekroczyć 100% wartości limitu.

31 Warunki skorzystania z limitu Atrakcyjna forma finansowania działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Prowadzenie działalności gospodarczej od minimum 18 miesięcy Posiadanie zdolności kredytowej Maksymalna kwota limitu ustalana jest indywidualnie Prowadzenie pełnej lub uproszczonej sprawozdawczości finansowej (KPiR) Zawarcie umowy limitu Posiadanie lub otwarcie rachunku bieŝącego w naszym banku w dowolnie wybranym pakiecie ZłoŜenie wniosku o udzielenie limitu w wysokości minimum 200 tys. zł Ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia limitu ZłoŜenie dyspozycji wykorzystania danego produktu albo zlecenia

32 Przewaga funkcjonalna limitu nad pojedynczym produktem DłuŜszy okres kredytowania, odnawialność limitu, dowolność waluty, niŝsze koszty związane z jednym zabezpieczeniem kredyt w rachunku bieŝącym albo odnawialny do 12 miesięcy udzielenie kredytu poprzedzone procedurą oceny ryzyka jedna forma wykorzystania środków zabezpieczenie jest ustanawiane oddzielnie do kaŝdej umowy kredytu Umowa kredytu Umowa limitu okres kredytowania do 36 miesięcy niezaleŝnie od produktu wielokrotne korzystanie z produktów odnawialność limitu róŝna forma wykorzystania w zaleŝności od bieŝących potrzeb jedno zabezpieczenie do limitu - mniejsze koszty

33 Dlaczego warto? Pełne i nowoczesne narzędzie zaspokojenia potrzeb klientów biznesowych ELASTYCZNOŚĆ Elastyczneźródła finansowania wiele produktów w ramach jednej umowy Uruchomienieśrodków dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba SZYBKOŚĆ i PROSTOTA Ułatwienie planowania finansowego - długi okres kredytowania z moŝliwością odnowienia na kolejne 36 miesięcy Elastyczność spłat moŝliwość spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu w dowolnych terminach i kwotach Szybkie uruchomienie Niskie koszty produktów po Ograniczenie prowizje płatne podpisaniu formalności tylko za umowy wybrane proceduralnych - Zabezpieczenie wykorzystaną produkty są związanych jednorazowe część limitu, brak dostępne uruchomieniem jedno, raz dla prowizji za natychmiast, bez poszczególnych całego limitu udzielenie od konieczności środków limitu i od zawierania finansowania niewykorzystanej dodatkowych kwoty limitu umów

34 Oferta pakietów biznesowych W ramach kaŝdego Pakietu klient otrzymuje: Rachunek bieŝący, Bankowość elektroniczną, Kartę debetowa, Wyciągi elektroniczne oraz: Debiut 18 (0/14 Rozwój (28 Komfort Plus (49 Sukces Plus (100 PLN) PLN) PLN) PLN) 5 przelewów zewnętrznych internetowych 0 PLN za wpłaty we wpłatomatach Pakiet dedykowany nowopowstałym firmom Bezpłatne przelewy do ZUS i US przez internet Karta kredytowa na uproszczonych zasadach z limitem 2 tys 0 PLN za wpłaty we wpłatomatach Rachunek pomocniczy 10 przelewów internetowych zewnętrznych SuperAssistance Biznes 0 zł za wpłaty we wpłatomatach Karta kredytowa na uproszczonych zasadach z limitem 2 tys. ipko lub ipko biznes (decyduje Klient) ipko dealer za 10 PLN 3 rachunki pomocnicze 3 karty debetowe 30 przelewów internetowych zewnętrznych SuperAssistance Biznes 0 PLN za wydanie karty kredytowej uproszczone zasady z limitem 4 tys. 0 zł za wpłaty we wpłatomatach ipko dealer Karta charge z opłatą obniŝoną o 50% ipko lub ipko biznes

35 Zestawy branŝowe unikalność na rynku Nowością na rynku wśród produktów dedykowanych dla klientów MSP oferowanym jedynie w PKO są specjalne zestawy branŝowe. Zestawy branŝowe dla Klientów MSP: - Handel i usługi - Transport i logistyka - Walutowy - Zarządca Opłata miesięczna za zestaw: 20 PLN Transport i logistyka Walutowy Korzystanie z zestawów branŝowych jest opcjonalne. Handel i usługi Zestaw branŝowy Zarządca Klient moŝe korzystać tylko z jednego zestawu, dowolnie przez siebie wybranego Wybór zestawu następuje poprzez wybór odpowiedniej taryfy do produktu.

36 Od 1 maja do oferty pakietowej dla klientów MSP dołącza nowa usługa platforma do prowadzenia księgowo gowości online Dostępne szybkafaktura.pl. Podstawowe Opis funkcjonalności funkcjonalności szybkafaktura ci funkcje faktura.pl SprzedaŜ Wystawianie dowodów sprzedaŝy (faktury VAT, rachunki, paragony, archiwum wystawionych dokumentów) Automatyczny rejestr sprzedaŝy VAT, oznaczanie statusu płatności faktur, wysyłanie faktur em, numeracja Koszty Magazyn Raporty Księgowo gowość online (KPiR) Wprowadzanie dowodów zakupu wraz z automatycznym generowaniem rejestru zakupów VAT MoŜliwość rozliczenia amortyzacji środków trwałych, kosztów podróŝy, kosztów pracowniczych Prowadzenie pełnej i automatycznej gospodarki magazynowej zarządzanie stanem magazynowym oraz jego kontrola Raporty sprzedaŝowe (analizy w podziale na kontrahentów, sprzedawców, a takŝe na konkretne towary i usługi) Prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapis zdarzeń gospodarczych w odpowiednich pozycjach księgi Automatyczne generowanie zestawienia zysków i strat, deklaracji VAT i PIT, wydruk zapisów księgowych za dany m-c MoŜliwość współpracy z rekomendowanym biurem rachunkowym poprzez jedną wygodną platformę

37 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Ewa Niczyporuk PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 tel:

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od sierpnia 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ESBANKU Banku Spółdzielczym Radomsko, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne... str. 3 ROZDZIAŁ II Podstawowe zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG

REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG Załącznik nr 1 do Umowy o kredyt hipoteczny REGULAMIN KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELANEGO PRZEZ POLBANK EFG 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II

Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców. Część I i II Temat: Produkty bankowe dla przedsiębiorców Część I i II Informacje na temat banków, ich struktury oraz oferty bankowej skierowanej do podmiotów gospodarczych działających w sektorze mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo