PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r."

Transkrypt

1 PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

2 Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy MSP + Gwarancja de minimis z BGK 2. Kredyt inwestycyjny MSP 3. PoŜyczka hipoteczna 4. Limit kredytowy wielocelowy MSP

3 1. Kredyt obrotowy MSP ZDOBĄDŹ 1 MILION W 24 H

4 Kredyt obrotowy MSP Dla kogo? Kredyt przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku bieŝącego BIZNES PARTNER (lub osób, które załoŝą taki rachunek). Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą od co najmniej 18 miesięcy ubiegających się o kredyt w kwocie do 1 mln zł istnieje moŝliwość zastosowania szybkiej ścieŝki oceny - decyzja kredytowa nawet w 1 dzień - przy minimalnych wymogach dokumentowych.

5 Kredyt obrotowy MSP Przeznaczenie kredytu Kredyt moŝna przeznaczyć na pokrycie bieŝących zobowiązań, w szczególności związanych z: procesem rozliczeń pienięŝnych wynikających z prowadzenia bieŝącej działalności gospodarczej albo rolniczej zaopatrzeniem, produkcją, sprzedaŝą i świadczeniem usług, pokrycie składek ZUS, US, spłatą zadłuŝenia wobec innego Banku, wypłatą wynagrodzeń. Formy kredytowania Kredyt obrotowy MSP moŝe być postawiony do dyspozycji w formie: kredytu o charakterze odnawialnym kredyt w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER dostępny wyłącznie w PLN kredyt obrotowy odnawialny kredyt o charakterze nieodnawialnym kredyt obrotowy nieodnawialny

6 Kredyt obrotowy MSP Okres kredytowania do 12 miesięcy dla kredytów odnawialnych (z moŝliwością przedłuŝenia na kolejny okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłuŝenia) maksymalnie do 36 miesięcy jako kredyt nieodnawialny Wysokość kredytu Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w zaleŝności od potrzeb klienta. W przypadku kredytów o charakterze odnawialnym kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER.

7 Kredyt obrotowy MSP MoŜliwość uruchomienia środków w dowolnym czasie i w wysokości na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie Szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 mln. zł Dlaczego warto? Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł Kredyt udzielany w róŝnych walutach 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku MoŜliwość spłaty zadłuŝenia z tyt. kredytów obrotowych i kart kredytowych w innych bankach

8 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis W ramach podpisanej w dniu r. przez PKO Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 4/PLD/2013, BGK udziela w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2013 r. mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski na bieŝące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn r. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej Gwarancja udzielona w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

9 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Produkty kredytowe podlegające zabezpieczeniu gwarancją spłaty kredytu Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny Waluta kredytu wyłącznie PLN Okres kredytowania dla kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER i kredytu obrotowego odnawialnego zabezpieczonych gwarancją BGK 1 Kredyt obrotowy w rachunku bieŝący m BIZNES PARTNER 2 Kredyt obrotowy odnawialny 24 miesiące 3 Kredyt obrotowy nieodnawialny

10 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji spłaty kredytu W dniu udzielenia kredytu obrotowego gwarancja nie moŝe stanowić więcej niŝ 60% kwoty udzielonego kredytu/limitu Łączna kwota udzielonej/udzielonych gwarancji jednemu Kredytobiorcy nie moŝe przekroczyć kwoty 3,5 mln zł Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zaleŝna jest od wielkości pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis nie moŝe przekroczyć EUR a dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego EUR Gwarancja BGK obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału bez odsetek, oraz kosztów związanych z udzieleniem kredytu! Maksymalny okres obowiązywania gwarancji BGK 27 miesięcy, tj. 24 miesięczny okres kredytowania wydłuŝony o 3 miesiące

11 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Mikro-przedsiębiorcy zatrudnienie do 10 pracowników, roczny obrót do 2 mln EUR Średniemu Przedsiębiorcy zatrudnienie do 250 pracowników, roczny obrót do 50 mln EUR Gwarancja BGK moŝe zostać udzielona: Małemu przedsiębiorcy zatrudnienie do 50 pracowników, roczny obrót do 10 mln EUR! Gwarancja BGK moŝe zostać udzielona Kredytobiorcom działającym we wszystkich sektorach z wyjątkiem: rybołówstwa i akwakultury; produkcji podstawowej produktów rolnych; sektora węglowego; działalności związanej z rozwojem eksportu (w szczególności z tworzeniem sieci dystrybucyjnej) oraz działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego w przypadku nabywania pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

12 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu zabezpieczonego gwarancją Prowizje z tytułu gwarancji Prowizje z tytułu kredytu Dla gwarancji udzielonych przez BGK do końca 2013 r.: za pierwszy rok obowiązywania gwarancji brak prowizji za drugi rok obowiązywania gwarancji 0,5% kwoty gwarancji. Prowizja pobierana jest z rachunków bieŝących BIZNES PARTNER Kredytobiorców i przekazywana przez PKO Bank Polski do BGK w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się kolejny okres gwarancji. Pobrane opłaty prowizyjne nie podlegają zwrotowi. Kredyt obrotowy MSP z gwarancją de minimis Prowizje i opłaty są ustalane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych pobieranych przez PKO Bank Polski za usługi oferowane klientom MSP. Za udzielenie na okres do 24 miesięcy kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego pobierana jest prowizja od kwoty limitu: za okres od 1 do 12 miesiąca funkcjonowania produktu w dniu zawarcia umowy oraz za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania produktu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania produktu.

13 Gwarancja spłaty kredytu udzielanej przez BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Wymagane dokumenty o udzielenie gwarancji BGK Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Wniosek o gwarancje BGK Oświadczenie o ochronie danych osobowych Zabezpieczenie na rzecz BGK Gwarancja udzielona przez BGK Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 200% kwoty gwarancji

14 Korzyści dla klienta z tytułu zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK Długi okres kredytowania MoŜliwość korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym BIZNES PARTNER albo kredytu obrotowego odnawialnego przez okres 24 miesięcy Minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji Szybki dostęp do środków z kredytu Uproszczenia związane z ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji dają moŝliwość szybkiego uruchomienia kredytu Od złoŝenia wniosku o udzielenie do jego uruchomienia 1 dzień Niski koszt zabezpieczenia Ograniczenie wymogów dokumentowych oraz formalności związanych ustanowieniem zabezpieczenia w formie gwarancji 0 prowizji za pierwszy rok gwarancji., za kolejny okres roczny opłata wynosi tylko 0,5% Ograniczenie wymogów dokumentowych dot. ustanowienia zabezpieczenia do 4 dokumentów tj. 1) wniosek o udzielenie gwarancji, 2) oświadczenie o ochronie danych osobowych, 3) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Przykład: Kwota kredytu 100 tys. zł, Koszty ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości: 1) koszt operatu szacunkowego i ubezpieczenia ok zł 2) koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki oraz podatek od CCP ok zł. RAZEM: ~ zł Koszt ustanowienia gwarancji w kwocie 60 tys. zł: 1) pierwsze 12 m-cy 0% 2) kolejne 12 m-cy 0,5% kwoty gwarancji ~ 300 zł

15 2. Kredyt inwestycyjny MSP POSTAW NA ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY

16 Kredyt inwestycyjny MSP Dla kogo? Dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą albo rolniczą. Dodatkowo dla firm działających na rynku od co najmniej 18 miesięcy ubiegających się o kredyt w kwocie do 1 mln zł na okres do 10 lat istnieje moŝliwość zastosowania szybkiej ścieŝki oceny - decyzja kredytowa nawet w 1 dzień - przy minimalnych wymogach dokumentowych.

17 Kredyt inwestycyjny MSP Przeznaczenie Kredyt inwestycyjny MSP moŝna przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą, a w szczególności na: Finansowanie nowych, odtworzenie zuŝytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposaŝenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności. Finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych klienta (np. powstałych z tytułu działalności leasingowej, pokrycia płatności z tytułu akredytywy dokumentowej otwartej w związku z realizowaną inwestycją, na spłatę zadłuŝenia wobec innego banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, na spłatę poŝyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne, nabycie akcji lub udziałów spółki prawa handlowego. Refinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych klienta i zakończonych nie wcześniej niŝ 24 miesiące przed złoŝeniem wniosku o kredyt.

18 Kredyt inwestycyjny MSP Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania nie moŝe przekroczyć 25 lat z zastrzeŝeniem, iŝ dla kredytów ocenianych w uproszczony sposób maksymalny okres kredytowania nie moŝe przekroczyć 10 lat. Wysokość kredytu 1. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zaleŝności od potrzeb klienta związanych z realizowaną inwestycją, nie więcej niŝ 80% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego. 2. W przypadku przedsiębiorców, którym ze względu na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje odliczenie lub zwrot tego podatku, maksymalna wysokość kredytu inwestycyjnego MSP nie moŝe przekroczyć 80% wartości brutto przedsięwzięcia inwestycyjnego. 3. Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłuŝenia maksymalna kwota kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ kwota zadłuŝenia pozostającego do spłaty z zastrzeŝeniem pkt. 1 i Dla kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na spłatę poŝyczek maksymalna kwota kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z zastrzeŝeniem pkt. 1 i Dla kredytów inwestycyjnych MSP ocenianych w sposób uproszczony maksymalna kwota nie moŝe przekroczyć 1 mln zł z zastrzeŝeniem pkt. 1-4.

19 Kredyt inwestycyjny MSP Waluta kredytu Forma i sposób uruchomienia kredytu 1. Kredyt jest wypłacany: jednorazowo albo w transzach. 2. Uruchomienie środków z kredytu nastąpi po udokumentowaniu przez klienta wydatkowania deklarowanego udziału własnego. Forma wypłaty bezgotówkowo: na pokrycie płatności kredytobiorcy - w formie przelewu środków na rachunek wskazany w dokumencie płatności w formie przelewu środków na rachunek bieŝący BIZNES PARTNER kredytobiorcy w uzasadnionych przypadkach wynikających np. z charakteru i celu kredytu w formie przelewu środków na rachunek wierzyciela - w przypadku spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu lub poŝyczki w przypadku kredytu wykorzystywanego w transzach wyplata kolejnej transzy nastąpi po rozliczeniu wykorzystania poprzedniej transzy

20 Kredyt inwestycyjny MSP Spłata Kredyt inwestycyjny jest spłacany w walucie polskiej albo w walucie kredytu. Spłata kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych w drodze obciąŝenia przez Bank rachunku bieŝącego BIZNES PARTNER kredytobiorcy albo rachunku prowadzonego w walucie kredytu (rachunku pomocniczego). Formy zabezpieczenia 1. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. 2. W przypadku kredytów inwestycyjnych MSP przeznaczonych na: finansowanie nabycia nieruchomości lub budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, adaptację lub modernizację nieruchomości - wykorzystywanej do wykonywania działalności gospodarczej, spłatę poŝyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych i osób prawnych finansującej potrzeby inwestycyjne wymaganym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości wraz z przelewem wierzytelności pienięŝnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości (przelew wierzytelności pienięŝnej z umowy ubezpieczenia nie jest wymagany w przypadku nieruchomości gruntowych).

21 Kredyt inwestycyjny MSP MoŜliwość finansowania podmiotów nowopowstałych Długi okres kredytowania aŝ do 25 lat Kredyt udzielany w róŝnych walutach Kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł Dlaczego warto? Szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 mln. zł Kredyt umoŝliwiający rozwój przedsiębiorstwa

22 3. PoŜyczka hipoteczna ZOBACZ W SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH ŹRÓDŁO FINANSOWANIA FIRMY

23 PoŜyczka hipoteczna Informacje Przeznaczenie: dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Forma i sposób uruchomienia środków: jednorazowo lub w transzach, bezgotówkowo przelew na rachunek Biznes Partner PoŜyczkobiorcy Maksymalna kwota poŝyczki nie moŝe być wyŝsza niŝ: zł oraz 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Okres spłaty nawet do 15 lat W ramach poŝyczki hipotecznej dla MSP właściciel nieruchomości moŝe skorzystać z oferowanego przez PKO Bank Polski przygotowanego we współpracy z TU Generali SA, korzystnego ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

24 PoŜyczka hipoteczna Dla kogo? Małe i średnie przedsiębiorstwa: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich spółki komandytowe spółki komandytowo-akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki akcyjne z wyłączeniem rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej

25 PoŜyczka hipoteczna Zabezpieczenie Obligatoryjną formą zabezpieczenia spłaty jest: hipoteka ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski będącej własnością, współwłasnością lub przedmiotem uŝytkowania wieczystego poŝyczkobiorcy lub osoby trzeciej albo na spółdzielczym prawie do lokalu przelew wierzytelności pienięŝnych z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyjątkiem hipoteki ustanowionej na nieruchomości niezabudowanej) do czasu ustanowienia hipoteki stosuje się zabezpieczenie przejściowe do czasu ustanowienia hipoteki stosuje się zabezpieczenie przejściowe w formie ubezpieczenia spłaty poŝyczki (w towarzystwie ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank) albo w innej formie akceptowanej przez Bank, które jest warunkiem wystarczającym do uruchomienia środków pienięŝnych.

26 PoŜyczka hipoteczna Swoboda dyspozycji środkami: dowolny cel gospodarczy Uproszczona ocena klienta brak prognoz, brak biznes planu MoŜliwość ustanowienia hipoteki na zlokalizowanej na terytorium Polski: nieruchomości naleŝącej do poŝyczkobiorcy nieruchomości naleŝącej do osoby trzeciej Dlaczego warto? Długi okres spłaty poŝyczki: do 15 lat Wysoka kwota poŝyczki: nawet do 2 mln zł

27 4. Limit kredytowy wielocelowy MSP WIELE FORM FINASOWANIA BIEśĄCYCH POTRZEB W RAMACH JEDNEJ UMOWY

28 Konstrukcja produktu i podstawowe cechy Produkt pozwoli Państwa firmie elastycznie dobrać formy finansowania bieŝącej działalności przy minimum formalności W ramach jednej umowy limitu kredytowego wielocelowego MSP finansowanie udostępniane jest w następujących formach: 5 Gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 4 1 Akredytywy w obrocie krajowym i zagranicznym Kredyt w rachunku bieŝącym Limit kredytowy wielocelowy MSP 3 2 Kredyt obrotowy odnawialny Kredyt obrotowy nieodnawialny Przeznaczenie Okres Waluta Podstawowe cechy Finansowanie bieŝących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Umowa na 36 miesięcy Waluta finansowania w zaleŝności od bieŝących potrzeb i wykorzystywanego produktu Limit udzielany jest w PLN - przy kaŝdorazowym wykorzystaniu limitu w walucie innej niŝ waluta polska, wysokość limitu jest ustalana i aktualizowana przez przeliczenie wykorzystanej kwoty na walutę polską według kursu średniego NBP.

29 Warunki skorzystania z produktu przez klienta MSP A Posiadać zdolność kredytową C Posiadać rachunek bieŝący w PKO Banku Polskim W celu skorzystania z LKW naleŝy: B Ustanowić odpowiednie zabezpieczenie limitu

30 Wysokość sublimitów dla poszczególnych produktów Prosty sposób pokrycia zapotrzebowania na róŝne formy finansowania działalności Maksymalny poziom sublimitu 50% 100% 100% 60% 60% Produkt Kredyt w rachunku bieŝącym Kredyt obrotowy nieodnawialny Kredyt obrotowy odnawialny Gwarancje własne w obrocie krajowym i zagranicznym Akredytywy własne w obrocie krajowym i zagranicznym Suma wykorzystanych sublimitów nie moŝe przekroczyć 100% wartości limitu.

31 Warunki skorzystania z limitu Atrakcyjna forma finansowania działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Prowadzenie działalności gospodarczej od minimum 18 miesięcy Posiadanie zdolności kredytowej Maksymalna kwota limitu ustalana jest indywidualnie Prowadzenie pełnej lub uproszczonej sprawozdawczości finansowej (KPiR) Zawarcie umowy limitu Posiadanie lub otwarcie rachunku bieŝącego w naszym banku w dowolnie wybranym pakiecie ZłoŜenie wniosku o udzielenie limitu w wysokości minimum 200 tys. zł Ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia limitu ZłoŜenie dyspozycji wykorzystania danego produktu albo zlecenia

32 Przewaga funkcjonalna limitu nad pojedynczym produktem DłuŜszy okres kredytowania, odnawialność limitu, dowolność waluty, niŝsze koszty związane z jednym zabezpieczeniem kredyt w rachunku bieŝącym albo odnawialny do 12 miesięcy udzielenie kredytu poprzedzone procedurą oceny ryzyka jedna forma wykorzystania środków zabezpieczenie jest ustanawiane oddzielnie do kaŝdej umowy kredytu Umowa kredytu Umowa limitu okres kredytowania do 36 miesięcy niezaleŝnie od produktu wielokrotne korzystanie z produktów odnawialność limitu róŝna forma wykorzystania w zaleŝności od bieŝących potrzeb jedno zabezpieczenie do limitu - mniejsze koszty

33 Dlaczego warto? Pełne i nowoczesne narzędzie zaspokojenia potrzeb klientów biznesowych ELASTYCZNOŚĆ Elastyczneźródła finansowania wiele produktów w ramach jednej umowy Uruchomienieśrodków dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba SZYBKOŚĆ i PROSTOTA Ułatwienie planowania finansowego - długi okres kredytowania z moŝliwością odnowienia na kolejne 36 miesięcy Elastyczność spłat moŝliwość spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu w dowolnych terminach i kwotach Szybkie uruchomienie Niskie koszty produktów po Ograniczenie prowizje płatne podpisaniu formalności tylko za umowy wybrane proceduralnych - Zabezpieczenie wykorzystaną produkty są związanych jednorazowe część limitu, brak dostępne uruchomieniem jedno, raz dla prowizji za natychmiast, bez poszczególnych całego limitu udzielenie od konieczności środków limitu i od zawierania finansowania niewykorzystanej dodatkowych kwoty limitu umów

34 Oferta pakietów biznesowych W ramach kaŝdego Pakietu klient otrzymuje: Rachunek bieŝący, Bankowość elektroniczną, Kartę debetowa, Wyciągi elektroniczne oraz: Debiut 18 (0/14 Rozwój (28 Komfort Plus (49 Sukces Plus (100 PLN) PLN) PLN) PLN) 5 przelewów zewnętrznych internetowych 0 PLN za wpłaty we wpłatomatach Pakiet dedykowany nowopowstałym firmom Bezpłatne przelewy do ZUS i US przez internet Karta kredytowa na uproszczonych zasadach z limitem 2 tys 0 PLN za wpłaty we wpłatomatach Rachunek pomocniczy 10 przelewów internetowych zewnętrznych SuperAssistance Biznes 0 zł za wpłaty we wpłatomatach Karta kredytowa na uproszczonych zasadach z limitem 2 tys. ipko lub ipko biznes (decyduje Klient) ipko dealer za 10 PLN 3 rachunki pomocnicze 3 karty debetowe 30 przelewów internetowych zewnętrznych SuperAssistance Biznes 0 PLN za wydanie karty kredytowej uproszczone zasady z limitem 4 tys. 0 zł za wpłaty we wpłatomatach ipko dealer Karta charge z opłatą obniŝoną o 50% ipko lub ipko biznes

35 Zestawy branŝowe unikalność na rynku Nowością na rynku wśród produktów dedykowanych dla klientów MSP oferowanym jedynie w PKO są specjalne zestawy branŝowe. Zestawy branŝowe dla Klientów MSP: - Handel i usługi - Transport i logistyka - Walutowy - Zarządca Opłata miesięczna za zestaw: 20 PLN Transport i logistyka Walutowy Korzystanie z zestawów branŝowych jest opcjonalne. Handel i usługi Zestaw branŝowy Zarządca Klient moŝe korzystać tylko z jednego zestawu, dowolnie przez siebie wybranego Wybór zestawu następuje poprzez wybór odpowiedniej taryfy do produktu.

36 Od 1 maja do oferty pakietowej dla klientów MSP dołącza nowa usługa platforma do prowadzenia księgowo gowości online Dostępne szybkafaktura.pl. Podstawowe Opis funkcjonalności funkcjonalności szybkafaktura ci funkcje faktura.pl SprzedaŜ Wystawianie dowodów sprzedaŝy (faktury VAT, rachunki, paragony, archiwum wystawionych dokumentów) Automatyczny rejestr sprzedaŝy VAT, oznaczanie statusu płatności faktur, wysyłanie faktur em, numeracja Koszty Magazyn Raporty Księgowo gowość online (KPiR) Wprowadzanie dowodów zakupu wraz z automatycznym generowaniem rejestru zakupów VAT MoŜliwość rozliczenia amortyzacji środków trwałych, kosztów podróŝy, kosztów pracowniczych Prowadzenie pełnej i automatycznej gospodarki magazynowej zarządzanie stanem magazynowym oraz jego kontrola Raporty sprzedaŝowe (analizy w podziale na kontrahentów, sprzedawców, a takŝe na konkretne towary i usługi) Prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapis zdarzeń gospodarczych w odpowiednich pozycjach księgi Automatyczne generowanie zestawienia zysków i strat, deklaracji VAT i PIT, wydruk zapisów księgowych za dany m-c MoŜliwość współpracy z rekomendowanym biurem rachunkowym poprzez jedną wygodną platformę

37 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy Ewa Niczyporuk PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 tel:

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Dział II. Kredyty gospodarcze i pożyczki oferowane posiadaczom: 1) standardowej oferty pakietowej, 2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA,

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Gwarancje de minimis udzielane w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) Dobra wiadomość dla przedsiębiorców! Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1 KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK Strona 1 PODSTAWOWE PARAMETRY FIRMY: MINIMALNY PRZYCHÓD ROCZNY - liczy się ostatni zamknięty rok o 50 000 zł wszystkie formy rozliczeń MAKSYMALNY ROCZNY PRZYCHÓD - liczy

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) Załącznik do umowy nr.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) DZIAŁ I. Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) Załącznik do umowy nr.. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PRODUKTY KREDYTOWE I POŻYCZKI (WYCIĄG) DZIAŁ I. Prowizje wspólne dla usług bankowych obciążonych ryzykiem kredytowym 1. Za przyjęcie wniosku, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane

Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Deutsche Bank Polska S.A. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 1d do Standardu IF nr 4 Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Deutsche Bank Polska S.A. (DBP),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego.

Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. Warunki uzyskania w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jednostkowego Poręczenia MFP w ramach Limitu Poręczenia Portfelowego. 1. 1. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa udziela mikroprzedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w rozwój firmy -

Zainwestuj w rozwój firmy - Zainwestuj w rozwój firmy - Pozabankowe możliwości finansowania bieżącej działalności i zaplanowanych inwestycji alternatywą na rozwój przedsiębiorstwa Katarzyna Duda Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Bardziej szczegółowo

5. W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieŝącego roku podatkowego oraz w okresie

5. W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieŝącego roku podatkowego oraz w okresie Załącznik nr 3 Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD/2013 zmienionej Aneksami nr 1-5 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. za czynności bankowe TARYFA OPŁAT I PROWIZJI za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązuje od 1 października 2016 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.)

Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.) Tabela Opłat i Prowizji dla Klienta biznesowego oferta kredytowa (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.) Postanowienia ogólne 1. Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 10.06.2016 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 134/2014/Z Zarządu Banku z dnia 19.11.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek, listopad 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Ś W I Ę T O K R Z Y S K I F U N D U S Z P O R Ę C Z E N I O W Y KAPITAŁ DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Kielce, dnia 28.10.2014 roku Celem działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 3/8/2014 z dnia 09 lipca2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, LIPIEC 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Idea Bank S.A. produkty zmodyfikowane Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów Idea Banku S.A. włączonych do oferty produktowej oraz powiązanych z doradczo-szkoleniową

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A.

KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. KREDYTY HIPOTECZNE ING BANK S.A. 2 SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE KREDYTU...3 WIEK KREDYTOBIORCY...4 AKCEPTOWANE ŹRÓDŁO DOCHODÓW...4 OKRES KREDYTOWANIA...5 MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU...5 MINIMALNA KWOTA KREDYTU...5

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 110/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 09.10.2014r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1

Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Załącznik nr 13 do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 18/PLD/2013 zmienionej Aneksem nr 1 Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 7/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 13.01.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015 2015-03-10 20:36 VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. otrzymała od banku

Bardziej szczegółowo