PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r."

Transkrypt

1 PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH pod redakcją: EWY WILK 1 października 2008 r.

2 Finansowanie w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski Copyright by Ministerstwo Gospodarki Skład i druk: Bluet 2

3 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ogólnopolskie instrumenty wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Linia KfW5 w BOŚ Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska w BOŚ Instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych w poszczególnych województwach województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie Zestawienie załączników Bibliografia 84 3

4 1. Wstęp Azbest to ogólna nazwa minerałów z grupy amfiboli i serpentynitów, występujących w formie włóknistych skupień. Azbest, obok PCB, zgodnie z ustawą dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, której wykorzystywanie, przemieszczanie, eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Na mocy polskiego prawa azbest może być wykorzystywany nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. Z punktu widzenia chemicznego, azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu. Wzory chemiczne poszczególnych odmian azbestu zostały przedstawione poniżej: chryzotyl Mg 6[(OH) 8Si 4O 10] krokidolit Na 2Fe 3Fe 2[(OH)Si 4O 11] 2 amozyt (Fe,Mg) 7[(OH)Si 4O 11] 2 antiofillit (Mg,Fe) 7[(OH)Si 4O 11] 2 tremolit Ca 2Mg 5[(OH)Si 4O 11] 2 aktynolit Ca 2(Mg)[(OH)Si 4O 11] 2 Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o giętkich włóknach (do 0,1 µm grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych. Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym. Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja azbestu na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej. W Polsce, zwłaszcza w latach 60-tych XX wieku, najczęściej wykorzystywane były płyty azbestowo-cementowe, otrzymywane w wyniku prasowania mieszaniny cementu z włóknami azbestowymi. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. Rury azbestowo-cementowe znalazły zastosowanie do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewodów kominowych i zsypów w budynkach wielokondygnacyjnych. 19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0 VI. Wykorzystanie pomieszczenia 20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób Czasowo wykorzystywane pomieszczenie Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10 VII. Usytuowanie wyrobu 24. Bezpośrednio w pomieszczeniu Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 10 Suma punktów oceny... Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) 65 i więcej punktów powyżej 35 do 60 punktów Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności. Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca data Adres 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia. 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu. 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu. Płyty faliste produkowane były głównie w nieistniejącym dziś zakładzie ZWAC Izolacja w Małkini, a płyty płaskie w Zakładach Wyrobów Azbestowo- Cementowych w Wierzbicy, Szczucinie, Trzemesznie i Ogrodzieńcu. 4 89

5 Załącznik nr 3 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Miejsce / obiekt / urządzenie budowlane / instalacja przemysłowa:... Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:... Pomieszczenie:... Rodzaj / nazwa wyrobu 1)... Ilość wyrobów (m 2, tony) 2)... Gru pa / Nr Wyrób rodzaj Ocena Przyjęta punktacja I. Sposób zastosowania azbestu 1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) Tynk zawierający azbest Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < kg/m 3 ) Pozostałe wyroby z azbestem 10 II. Rodzaj azbestu 5. Azbest chryzotylowy 5 6. Inny azbest (np. krokidolit) 15 III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna 0 IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 10. Duże uszkodzenia 30 3) 11. Małe uszkodzenia 10 4) 12. Brak 0 V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne Wyrób narażony na wstrząsy i drgania Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza 10 Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce została zakazana ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. W Unii Europejskiej stosowanie azbestu zostało zakazane z dniem 1 stycznia 2005 r. W Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski okres trwałości płyt azbestowo-cementowych określono na około 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatschek a). Stopień korozji zależny jest od czasu użytkowania i czynników atmosferycznych, charakterystycznych dla badanego obszaru. Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie spowodować emisji włókien azbestowych do środowiska i narażenia zdrowia ludzkiego. Usunięte wyroby zawierające azbest należy traktować jako odpady niebezpieczne i stosować do nich zasady postępowania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Azbest staje się niebezpieczny, gdy przedostanie się do powietrza w postaci pyłu azbestowego. W wyniku przedostania się do organizmu włókien respirabilnych przez układ oddechowy mogą nastąpić zmiany chorobowe głównie u ludzi zawodowo narażonych na pył azbestowy, w szczególności: pylica azbestowa, nowotwory złośliwe czy zgrubienia opłucnej. Nadal istnieje ryzyko narażenia na kontakt z wyrobami zawierającymi azbest w budynkach, urządzeniach i instalacjach poprzez: - użytkowanie wyrobów azbestowych, prowadzące do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, - użytkowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i izolacji zawierających azbest, - niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest, - niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych. Przedmiotem niniejszego Poradnika jest analiza istniejących w Polsce instrumentów finansowania prac związanych z bezpiecznym eliminowaniem z użytkowania wyrobów azbestowych zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i organów administracji publicznej zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Celem niniejszego Poradnika jest przybliżenie wykorzystującym wyroby azbestowe kwestii pozyskania środków finansowych na usuwanie tych substancji, zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Poradnik zawiera informacje aktualne na r. 88 5

6 2. Ogólnopolskie instrumenty wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych Ogólnopolskie instrumenty wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowią cztery instrumenty adresowane do potencjalnych beneficjentów z wszystkich województw oferowane przez: 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Bank Ochrony Środowiska S.A.: a. Linia KfW5 b. Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Załącznik nr 2 Formularz karty przekazania odpadu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 2.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, Warszawa tel. (022) , faks (022) Zgodnie z Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z marca 2008 roku w priorytecie 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi przewidziano działanie Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest. Działanie Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest przeznaczone jest dla następujących typów beneficjentów: 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki, 2. podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, 3. przedsiębiorcy. Koszty kwalifikowane W ramach działania Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest kosztami kwalifikowanymi mogą być: 1. koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, 2. koszty transportu do miejsca składowania, 3. koszty unieszkodliwienia (składowania). Działanie obejmuje także wymianę rur cementowo-azbestowych. W ramach działania nie mogą zostać sfinansowane zakupy nowych elementów. Objaśnienia: a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu. c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. d W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu. f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów. g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych. i Dotyczy odpadów niebezpiecznych. 6 87

7 Załącznik nr 1 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA Miejsce, adres..... Właściciel/zarządca/użytkownik *) : osoba prawna - nazwa, adres..... osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres Tytuł własności. Nazwa, rodzaj wyrobu 2).. Ilość (m 2, tony) 3)... Przydatność do dalszej eksploatacji 4).. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5).... całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji Inne istotne informacje o wyrobach 6). Data... Podpis... Objaśnienia: *) Niepotrzebne skreślić. 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu. 2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 4) Według Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. 5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest. W zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Narodowy Fundusz oferuje wsparcie finansowe w formie oprocentowanych pożyczek oraz dotacji. Kwalifikacja wniosków do działań z priorytetu nr 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi odbywa się na podstawie kryteriów formalnych i kryteriów selekcji: 1. znaczenie dla środowiska, 2. efektywność kosztowa, 3. inne kryteria oceny, tj: a. doświadczenie w realizacji podobnych projektów, b. wyodrębniony zespół odpowiedzialny za wdrożenie projektu, c. zintegrowane zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, d. zaawansowanie (np. % dokumentacji przetargowej i wykonawczej), e. skutki zaniechania realizacji przedsięwzięcia. Kryterium charakterystycznym dla dzialania Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest jest minimalna ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia. Wynosi ona 10 tys. Mg. Minimalna kwota pożyczki wynosi 2 mln zł. Nie określono minimalnej wysokości kwoty dotacji. Aktualnie obowiązującą wersję wniosku z Priorytetu nr 2 Ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami i zasobami wraz z wykazem załączników niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku można będzie uzyskać w siedzibie Funduszu lub ze strony internetowej. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach działania Wsparcie dla przedsiębiorców i gmin w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest złożone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca 2008 roku zostaną rozpatrzone w 2009 roku zgodnie z obowiązującymi wówczas kryteriami i zasadami. Wnioski mogą być składane w ciągu roku. Dotychczas obowiązujące sesje rozpatrywania wniosków zostały zastąpione listą rankingową aktualizowaną raz na dwa miesiące. 86 7

8 2.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Al. Jana Pawła II 70, Warszawa tel , faks W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW) istnieje możliwość sfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu w I osi priorytetowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Beneficjentami w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych mogą być: 1. osoby fizyczne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, 2. osoby prawne, 3. spółki osobowe, prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W pierwszym okresie wdrażania PROW, celem ułatwienia dostępu do środków publicznych podmiotom, które dotychczas nie otrzymały wsparcia, ograniczono możliwość korzystania z pomocy beneficjentom działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych. Typy projektów W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej, w szczególności: 1. inwestycje materialne: a) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli, b) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, c) zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich, d) zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej. 2. inwestycje niematerialne: a) zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie, b) usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu. 27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. Nr 193, poz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, Dz.U. Nr 185, poz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, Dz.U. Nr 175, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. Nr 30, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. Nr 71, poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. Nr Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego 34. Strona internetowa Ekofunduszu 35. Strona internetowa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 36. Strona internetowa Europejskiego Obszaru Gospodarczego 37. Strona internetowa Fundacji Fundusz Współpracy 38. Strona internetowa Funduszu Na Rzecz Globalnego Środowiska 39. Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 40. Strona internetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 41. Strona internetowa 42. Strony internetowa Fundacji Wspomagania i Rozwoju Wsi 43. Strony internetowe poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych 44. Strony internetowe poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 45. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. Nr 227, poz Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U Nr 3, poz. 20 z późn. zm. 47. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm. 48. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. 49. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 100, poz z późn. zm. 50. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Warszawa, Wywiad z Naczelnikiem i pracownikiem Wydziału Projektów Ekologicznych w Departamencie Projektów Ekologicznych i Obsługi Samorządów w centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. 52. Zasady udzielania dofinansowania ze środków 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 53. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW, Warszawa, 2008 W ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych możliwe jest sfinansowanie inwestycji polegającej na bezpiecznym usunięciu azbestu tylko jako elementu projektu, polegającego na budowie, przebudowie, remoncie połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do 8 85

9 5. Bibliografia 1. Aspekty zdrowotne związane z narażeniem na azbest, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, kwiecień 2000 r. 2. Bezpieczne postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest pod red. Jerzego Dyczka, Materiały specjalistycznego kursu szkoleniowego, AGH, Kraków, Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków dla 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 4. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uchwała nr 17/08 Rady Nadzorczej NFOŚiGW z dnia 6 marca 2008 roku 5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, Warszawa, maj Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Warszawa, Listy priorytetowych programów/działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, Ochrona Środowiska Przedsiębiorcy, UKIE, Warszawa, Odpowiedzi uzyskane na zapytania ankietowe skierowane do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 11. Odpowiedzi uzyskane na zapytania ankietowe skierowane do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej 12. Odpowiedzi uzyskane na zapytania ankietowe skierowane do wszystkich Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 13. Popularna Encyklopedia Powszechna, Kraków, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Uszczegółowienie Programu, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Warszawa, Regionalne Programy Operacyjne oraz uszczegółowienia Regionalnych Programów Operacyjnych dla 16 województw, 17. Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu, tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 310/2007 z dnia r. 18. Regulamin konkursu STOP-AZBEST, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 19. Regulamin konkursu Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego 20. Regulamin postępowania w sprawach przyznania środków WFOŚiGW na dofinansowanie działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego, Warszawa, Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu 22. Regulamin udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu na zadania z zakresu usuwania azbestu 23. Regulamin udzielania pożyczek z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi, styczeń Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest, Dz.U. Nr 192, poz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. Nr 71, poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Dz.U. Nr 193, poz z późn. zm. przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia. Koszty kwalifikowane stanowią koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest). W ramach PROW możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji części wydatków kwalifikowanych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 300 tys. zł (76.848,2 ). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny. Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych. Poziom pomocy wynosi maksymalnie: - 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, - 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, - 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, - 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, - 75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej dotyczy umów zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r. Pomoc przyznawana jest na inwestycję, która spełnia wymagania określone przepisami prawa, jest uzasadniona pod względem wysokości kosztów, nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej oraz przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym w szczególności: a) wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), b) poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, lub c) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub 84 9

10 d) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, lub e) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub f) poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej. Gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, musi być żywotne pod względem ekonomicznym (wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi co najmniej równowartość 4 ESU) i prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 4. Zestawienie załączników 1 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 84 wykorzystywania 2 Formularz karty przekazania odpadu 85 3 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 86 W przypadku osób fizycznych będących beneficjentami działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego PROW dopuszcza się przyznanie pomocy osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji zawodowych pod warunkiem, że uzyska ona odpowiednie wykształcenie w terminie określonym w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek można składać po upływie 14 dni od tego dnia. Prezes ARiMR podaje do publicznej wiadomości (nie rzadziej niż co 14 dni) informację o liczbie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym roku realizacji PROW i zapotrzebowaniu na środki wynikające z tych wniosków, z podziałem na województwa. Termin składania wniosków w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki osiągnęło co najmniej 120% dostępnych w danym roku w danym województwie (lecz nie później niż 31 grudnia danego roku). Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bezpośrednio w oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

11 Przedmiot kredytowania Przedmiotem kredytowania objęte mogą być: demontaż wyrobów zawierających azbest, transport do miejsca składowania, unieszkodliwienie odpadów azbestowych, a także zakup i montaż nowych pokryć dachowych lub elewacji. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne [0,3 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,0%], 2. kwota kredytu: do 80% kosztów realizowanej inwestycji, 3. okres kredytowania: do 5 lat, 4. okres karencji: 12 miesięcy od daty zakończenia zadania. kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wnioski rozpatrywane są w Banku. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34, Szczecin tel. (091) , faks (091) W ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przewidziana możliwość dofinansowania projektów, których przedmiotem wyłącznie usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ramach osi priorytetowej 4. Infrastruktura ochrony środowiska, w działaniu 4.2. Gospodarka odpadami, istnieje możliwość współfinansowania przedsięwzięć, mających m.in. na celu unieszkodliwiane i zagospodarowanie oraz ewidencjonowanie odpadów, w tym w szczególności odpadów azbestowych. Termin rozpoczęcia naboru w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami będzie określony dopiero po opracowaniu programu pomocowego określającego warunki dopuszczalności pomocy oraz uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej Linia KfW5 w BOŚ Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty z linii kredytowej KfW5 (Kreditanstalt für Wiederaufbau), w ramach której finansowane są przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podstawą udzielenia każdego rodzaju kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do zaciągnięcia kredytu i ustanowienie odpowiednich form zabezpieczenia spłaty kredytu. Podmioty uprawnione Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które nie korzystały do tej pory z finansowania w ramach programu SME Finance Facility (KfW2 i KfW4): 1. zatrudniające do 250 pracowników, 2. o rocznych obrotach do 40 mln EUR lub sumie bilansowej do 27 mln EUR, 3. spełniające warunek niezależności UE (nie więcej niż 25% udziałów należy do firmy nie będącej MSP zgodnie z definicją Unii Europejskiej). Przedmiot kredytowania W ramach linii KfW5 przedmiotem kredytowania objęte jest unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, w tym w szczególności: 1. budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur azbestowych (zakup i instalacja nowych rur wodociągowych), 2. wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych z płyt azbestowych. Warunki kredytowania 1. okres kredytowania minimum 5 lat maksimum 10 lat (do ), 2. karencja w spłacie kapitału (nieobowiązkowa) do 2 lat, 3. waluta lub zł, 4. maksymalna kwota indywidualnego kredytu 250 tys. lub jej równowartość w zł, 5. maksymalny udział KfW5 w finansowaniu projektu wynosi 85%, minimalny wkład własny kredytobiorcy wynosi 15%, 6. prowizja przygotowawcza 0,75% kwoty kredytu, 7. minimalna marża odsetkowa: warunki kredytowania są zróżnicowane ze względu na rating podmiotu kredytowania, okres kredytowania oraz rodzaj waluty i są zgodne z obowiązującą Uchwałą Zarządu BOŚ w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski kredytowe można składać w Oddziałach Banku w dowolnym terminie. Adresy placówek BOŚ w poszczególnych województwach znajdują się w punkcie 3 Poradnika

12 2.4. Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska w BOŚ BOŚ oferuje kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska w ramach porozumienia ze sprzedawcami i dystrybutorami wyrobów służących ochronie środowiska. Klient, ubiegający się o kredyt w ramach porozumienia z dystrybutorem, do usuwania azbestu i montażu nowego pokrycia dachowego powinien wybrać firmę, z którą Bank ma podpisane porozumienie o współpracy. Podmioty uprawnione Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Przedmiotem kredytowania objęte są następujące koszty: demontaż, transport, unieszkodliwienie azbestu oraz zakup i położenie nowego pokrycia dachowego. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ, w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku), 2. kwota kredytu: do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków: a) gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą, b) gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie, c) gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu, 3. okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, 4. okres kredytowania: do 5 lat Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski kredytowe można składać w Oddziałach Banku w dowolnym terminie. Adresy placówek BOŚ w poszczególnych województwach znajdują się w punkcie 3 Poradnika województwo zachodniopomorskie Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, Szczecin tel. (091) , faks (091) W latach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie uczestniczył w dofinansowaniu zadań związanych z usuwaniem azbestu i innych odpadów zawierających azbest. WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie podpisanej umowy o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie i Koszalinie udziela dopłat do kredytów preferencyjnych na inwestycje z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Oddział BOŚ w Szczecinie Szczecin, ul. Ś.Storrady 1 tel. (0-91) , faks (0-91) Oddział BOŚ w Koszalinie Koszalin, ul. Zwycięstwa 42 tel. (0-94) , faks (0-94) BOŚ Oddział w Szczecinie i Koszalinie współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umowa jest zawarta do r. Podmioty uprawnione Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie są przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z terenu województwa zachodniopomorskiego (kredyt nie przysługuje przedsiębiorcy, który nie spełnia warunków, określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, umożliwiających udzielenie dofinansowania)

13 potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów odnawianych, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, kilkuletnie plany finansowe dotyczące odnowy. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, a dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej 50% z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek podległych, pochodzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach działania będzie możliwa realizacja kompleksowych (zintegrowanych) projektów z zakresu odnowy miast wyłącznie w ramach Programów Rozwoju Lokalnego bądź Programów Rewitalizacji, obejmujących więcej niż dwa ściśle wiążące się ze sobą przedsięwzięcia (preferowane będą projekty, zawierające przynajmniej jedno przedsięwzięcie mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym). Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających pomocy publicznej. W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Projekty, które mogą być przyjęte do wsparcia w ramach działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, będą wybierane w trybie konkursowym. Zgodnie z harmonogramem przyjętym 5 czerwca 2008 r. uchwałą nr 1402/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na rok 2008 nie przewidziano ogłoszenia konkursu w ramach przedmiotowego działania. Do końca 2008 r. ma zostać zatwierdzony harmonogram na kolejne lata programowania. Nabór projektów do dofinansowania w ramach trybu konkursowego poprzedzony będzie ogłoszeniem o konkursie. Regulamin konkursu będzie określał cel, zakres, zasady organizacji konkursu, sposób wyboru projektów, w tym w szczególności termin i miejsce składania wniosków. 3. Instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych w poszczególnych województwach W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące instytucje: 1. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2. Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z WFOŚiGW, 3. Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw. Poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oferują wsparcie dofinansowania bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z uchwalanymi każdego roku priorytetami działalności. Forma i zakres wsparcia, a także uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie różnią się w zależności od obowiązujących zasad w każdym z wojewódzkich funduszy. BOŚ udziela kredytów pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, które udokumentowały wymierny efekt ekologicznorzeczowy oraz posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, a także gdy, ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Wsparcie oferowane w ramach RPO objęte jest przepisami o pomocy publicznej. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Projekty wybierane są w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny wskazuje na projekty kluczowe przyjęte w wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. W trybie konkursowym możliwe są konkursy zamknięte lub otwarte. W ramach konkursów zamkniętych daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków (okres przyjmowania wniosków) zostają określone w ogłoszeniu o konkursie, a w konkursach otwartych nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań jest określona w dokumentach Regionalnych Programów Operacyjnych, Uszczegółowienie/ Szczegółowy opis RPO. Pozostają one w zgodności z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Aktualne wersje formularzy wniosków oraz wykazy niezbędnych załączników, będących integralną częścią wniosku, zostaną określone w ogłoszeniu konkursowym. Będzie je można odebrać w Instytucjach Zarządzających poszczególnymi RPO lub na ich stronach internetowych

14 3.1 województwo dolnośląskie Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, Wrocław tel. (0-71) , faks (0-71 ) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadań priorytetowych w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych oraz odpadów przemysłowych (priorytet 4.4.). Zgodnie z uzyskanymi informacjami usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie traktowane priorytetowo także w 2009 roku. Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mogą być: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia, 2. przedsiębiorcy, 3. pozostałe osoby prawne, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, 4. jednostki budżetu państwa, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczowychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym. Koszty kwalifikowane W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych. W zakresie usuwania azbestu Wojewódzki Fundusz oferuje wsparcie finansowe w formie pożyczek preferencyjnych, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ. Pożyczki udzielane są: - jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i ich stowarzyszeniom, - przedsiębiorcom (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą), W Wielkopolskim RPO istnieje możliwość dofinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Beneficjentami w ramach Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich mogą być następujące podmioty, których projekt został ujęty w Planie Rozwoju Lokalnego lub w Programie Rewitalizacji: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 3. podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 5. szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, jednostki kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, 6. instytucje otoczenia biznesu, 7. administracja rządowa, 8. partnerzy społeczni i gospodarczy, 9. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 10. przedsiębiorcy/mśp, 11. porozumienia w/w podmiotów, 12. podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Typy projektów Istnieje możliwość wymiany elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami. W ramach Wielkopolskiego RPO możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji wydatków. Miasta, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach działania, muszą posiadać zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Programy Rozwoju Lokalnego lub Programy Rewitalizacji, mogące być podstawą do identyfikacji zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych. W Programach Rozwoju Lokalnego lub Programach Rewitalizacji m.in. muszą zostać wyznaczone granice odnawianego obszaru wraz z ich uzasadnieniem. Powinny one zawierać także opis niezbędnych działań 14 79

15 Podmioty uprawnione Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są przeznaczone dla wszystkich ubiegających się z terenu województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot kredytowania Kredyt może być przeznaczony na inwestycje związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest, polegające na wymianie powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Ponadto jako koszty kwalifikowane uznawane są roboty demontażowe, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zakup materiałów do wykonania zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych, roboty budowlanomontażowe związane z wykonaniem zamiennych pokryć dachowych lub elewacyjnych. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne [0,65 s.r.w.], 2. kwota kredytu: do 80% kosztów realizowanej inwestycji, lecz nie więcej niż 50 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych i 500 tys. zł dla pozostałych kredytobiorców, 3. okres kredytowania: do 5 lat, 4. okres karencji: 12 miesięcy od daty zakończenia zadania. kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udzieli Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wnioski rozpatrywane są w Banku. Instrumenty oferowane przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim RPO na lata Zarząd Województwa Wielkopolskiego poprzez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ul. Strzelecka 49; Poznań tel. (061) ; faks pozostałym osobom prawnym, posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych. Dotacje mogą być udzielone: - jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i ich stowarzyszeniom, - jednostkom budżetu państwa, - publicznym zakładom opieki zdrowotnej, - nieprowadzącym działalności gospodarczej stowarzyszeniom, związkom wyznaniowym, fundacjom i innym jednostkom o charakterze opiekuńczowychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym. Z dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, posiadającym zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych. Fundusz udziela pomocy finansowej w następującej wysokości: - do 75% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie pożyczki, - do 25% wartości zadania w przypadku dofinansowania tylko w formie dotacji, - w przypadku łączenia obydwu form: do 25% wartości zadania w przypadku dofinansowania w formie dotacji i do 75% wartości zadania w przypadku dofinansowania w formie pożyczki. Wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji. W 2008 roku wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu OZ - Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi składa się z części A i A.1., jednego tematycznego formularza części B (ekologiczno-technicznej) oraz jednego tematycznego formularza części C (ekonomiczno-finansowej). Aktualnie obowiązującą wersję wniosku o dofinansowanie zadania wraz z wykazem załączników można uzyskać w Oddziałach Funduszu oraz na stronie internetowej Funduszu. Wnioski o wsparcie finansowe można składać przez cały rok. Rozpatrywane są na bieżąco. Wnioski składa się w zależności od lokalizacji zadania w jednym z 4 Oddziałów: 1. Oddział Wrocław (ul. Jastrzębia 24, Wrocław, tel. (0-71) , faks (0-71) , działaniem oddziału objęte są gminy z następujących powiatów: Wołów, Trzebnica, Milicz, Środa Śląska, Wrocław, Oleśnica, Oława, Strzelin, 2. Oddział Jelenia Góra (Plac Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra, tel. (075) , faks (075) ,

16 działaniem oddziału objęte są gminy z następujących powiatów: Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Kamienna Góra, 3. Oddział Legnica (ul. Okrzei 16, Legnica, tel. (0-76) , faks (0-76) , działaniem oddziału objęte są gminy z następujących powiatów: Głogów, Góra, Polkowice, Lubin, Legnica, Złotoryja, Jawor, 4. Oddział Wałbrzych (ul. Kolejowa 8, Szczawno Zdrój, tel. (0-74) , faks (0-74) , działaniem oddziału objęte są gminy z następujących powiatów: Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział BOŚ we Wrocławiu Wrocław, ul. G.Zapolskiej 1 tel. (0-71) , faks (0-71) BOŚ Oddział we Wrocławiu współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Umowa jest zawarta do r. Podmioty uprawnione Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są przeznaczone dla: 1. osób fizycznych, 2. osób prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego), 3. wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami budynków, a także dla ich współwłaścicieli lub użytkowników (pod warunkiem zgody właścicieli budynków). Przedmiot kredytowania Przedmiotem kredytowania objęta jest eliminacja odpadów azbestowych z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych, obejmująca demontaż materiałów lub zabezpieczenie powłokami malarskimi powierzchni dachowych i elewacyjnych zawierających azbest, a także transport i unieszkodliwienie azbestu. Kredytem nie można finansować zakupu nowego pokrycia dachowego. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne [WIBOR 1M pomniejszony o 2,5 pp., lecz nie mniej niż 1,00%], 2. kwota kredytu: do 90% kosztów zadania, lecz nie więcej niż 100 tys. zł, 3. okres kredytowania: do 5 lat, Warunkiem ubiegania się o pomoc finansową jest realizacja zadania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez firmy, które są do tego uprawnione oraz zdeponowanie tych wyrobów na składowisku posiadającym decyzję na przyjmowanie tego typu odpadów. Brak jest ograniczeń co do wysokości pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek o udzielenie pożyczki / dotacji / dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego ze środków Wojewódzkiego Funduszu na wsparcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska składa się z części A i B. Część A jest wypełniana przez WFOŚiGW. Część B zawiera informacje o wnioskodawcy, opisie przedsięwzięcia i jego stanu formalno-prawnego, stopnia zaawansowania rzeczowo-finansowego, efekcie rzeczowym i ekologicznym oraz źródłach finansowania i proponowanym zabezpieczeniu. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem, w tym m.in. załączniki dotyczące pomocy publicznej (jeśli dotyczy beneficjenta) oraz załącznika z wyliczonym efektem ekologicznym. Aktualnie obowiązujące wzory formularzy dostępne są w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej Funduszu. Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu można składać w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok na który składany jest wniosek. Rozpatrzenie wniosków wpływających po tym terminie uzależnione jest od uzyskania dodatkowych środków przez Fundusz. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Oddział BOŚ w Poznaniu Poznań, ul. J.Dąbrowskiego 81/85 tel. (0-61) , faks (0-61) Oddział BOŚ w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wlkp., Al. Powstańców Wlkp.14 tel. (0-62) , faks (0-62) BOŚ Oddział w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Umowa jest zawarta do r

17 3.15 województwo wielkopolskie Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A, Poznań tel. (0 61) , faks (0 61) W ramach zadań priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w priorytecie C przewidziano dofinansowanie zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi i zagospodarowania odpadów zgodnie z Planami Gospodarki Odpadami. Wsparcie dofinansowania usuwania azbestu realizowane będzie także w 2009 roku. Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu mogą być: 1. samorządy, 2. osoby prawne, 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Koszty kwalifikowane W ramach zadań związanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane są koszty dotyczące demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Pomoc finansowa może zostać udzielona tylko na usuwanie pokryć dachowych i dociepleń. Nie ma natomiast możliwości finansowania wymiany rur azbestowo-cementowych. 4. okres karencji: do czasu zakończenia zadania. kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku kredytowego wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wnioski rozpatrywane są w Banku. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Instytucja Zarządzająca RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Zarząd Województwa Dolnośląskiego poprzez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, Wrocław tel. (071) ; faks (071) W Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego nie jest przewidziana możliwość dofinansowania projektów, których przedmiotem jest wyłącznie usuwanie azbestu. Realizacja zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest może być dofinansowana w formie pożyczek, dotacji i kredytu preferencyjnego w BOŚ Dotacja przeznaczona jest dla powiatów realizujących Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pożyczki z możliwością 5% umorzenia dedykowane są samorządom oraz jednostkom im podległym, w których udział samorządu przekracza 50%, natomiast pożyczki zwrotne w całości adresowane są dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie kredytu preferencyjnego udzielanego przez BOŚ. Oddział w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim

18 3.2 województwo kujawsko-pomorskie Instrumenty oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 68, Toruń tel. (056) , faks (056) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest udziela dopłat do preferencyjnie oprocentowanych kredytów oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (oddział we Włocławku, Toruniu i Bydgoszczy). W ramach linii nr 9 dofinansowywana jest wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych, a także budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych. BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Oddział BOŚ w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13 tel. (0-52) , faks (0-52) Oddział BOŚ w Toruniu Toruń, ul. Dominikańska 9 tel. (0-56) , faks (0-56) Oddział BOŚ we Włocławku Włocławek, ul. T.Kościuszki 15 tel. (0-54) , faks (0-54) W ramach RPO Warmia i Mazury możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie refundacji. Maksymalny poziom dofinansowania środkami EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków publicznych będzie zgodny z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych zasadami udzielania pomocy publicznej i projektów niegenerujących dochodu). Minimalny poziom środków własnych, jakie Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych zasadami udzielania pomocy publicznej i projektów niegenerujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny beneficjenta, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, wynosi maksymalnie 50%. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł. Rozpoczęciem okresu kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie konkursy w ramach działania rozpoczną się w następujących terminach: 1. 2 luty luty 2009r. 2. I półrocze 2010 r. 3. I półrocze 2012 r. BOŚ Oddział w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa kujawskopomorskiego. Umowa jest zawarta do r. Zgodnie z uzyskanymi informacjami wsparcie będzie przedłużone na 2009 rok. Podmioty uprawnione Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu są przeznaczone dla: 1. jednostek samorządu terytorialnego, 18 75

19 kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wnioski rozpatrywane są w Banku. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury na lata Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kościuszki 83, Olsztyn tel.: (089) ; faks W RPO Warmia i Mazury nie jest przewidziana możliwość dofinansowania projektów, których przedmiotem jest wyłącznie usuwanie wyrobów zawierających azbest. W ramach osi 4 Rozwój, rewitalizacja i restrukturyzacja miast, w ramach poddziałania Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty, istnieje możliwość dofinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu tylko jako elementu infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu. W ramach poddziałania Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty Beneficjentami mogą być spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe. Typy projektów W ramach poddziałania Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty istnieje możliwość dofinansowania remontu dachu (maksymalna kwota wsparcia wynosi 85%), w ramach projektu polegającego na modernizacji i remoncie wspólnych części budynków wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych z wielkiej płyty. Unieszkodliwienie zalegającego na nim azbestu będzie stanowić koszt niekwalifikowany. 2. podmiotów gospodarczych, 3. osób fizycznych. Przedmiot kredytowania W ramach linii nr 9 przedmiotem kredytowania objęte są inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest, tj. wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych. Z kredytu mogą być finansowane także koszty demontażu, unieszkodliwienia, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji. Kredytem może być ponadto objęta budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów z rur cementowoazbestowych. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne [1 srw pomniejszona o 3 pp., lecz nie mniej niż 1,00%], 2. kwota kredytu: do 100 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% kosztu całkowitego inwestycji, 3. okres kredytowania: do 5 lat, 4. okres karencji: 6 miesięcy od czasu zakończenia zadania. kredytowego Aktualnie obowiązujący wzór wniosku kredytowego wraz z wykazem niezbędnych załączników można odebrać w Oddziale Banku. Wszelkich informacji na temat kredytu, wniosku i niezbędnych załączników udziela Główny Ekolog Oddziału. Wnioski można składać w oddziale Banku w dowolnym terminie, najlepiej w momencie planowania inwestycji. Ważne jest to, aby wnioskodawca nie dokonał płatności za zakup i usługi, ponieważ Bank w przypadku kredytów preferencyjnych nie refunduje poniesionych kosztów. Wypłata środków kredytu dokonywana jest bezgotówkowo, na rachunek dostawców i wykonawców, pod przedłożone faktury lub inne dokumenty finansowe. Wnioski rozpatrywane są w Banku. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez Departament Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, Toruń tel. (056) , faks (056) oraz

20 W RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach następujących działań istnieje możliwość dofinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest: 1. działanie 2.2 Gospodarka odpadami, 2. działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami Beneficjentami działania 2.2. Gospodarka odpadami mogą być: 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst), 2. ich związki i stowarzyszenia, 3. podmioty świadczące usługi zadań własnych jst. Typy projektów W ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami możliwe będzie sfinansowanie m.in. przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu (w tym także koszty transportu na składowisko) odpadów zawierających azbest oraz innych odpadów niebezpiecznych z obiektów i sieci usług publicznych. W ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego możliwą formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna (dotacja), która beneficjentowi przekazywana będzie w formie zaliczek i refundacji poniesionych wydatków. W działaniu 2.2 Gospodarka odpadami nie przewiduje się wspierania projektów objętych pomocą publiczną. Nie określono minimalnych ani maksymalnych kwot wsparcia oraz wartości projektu. Maksymalny udział dofinansowania ze środków wspólnotowych, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi 70% (minimalny wkład własny beneficjenta w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi 30%). Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r. Szczegółowe informacje na temat zasad organizacji, warunków uczestnictwa, kryteriów i sposobu wyboru projektów, terminów, a także pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania dokumentacji konkursowej zawarte są w Trybie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , który dostępny jest w Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej. Zgodnie ze zaktualizowanym 31 lipca 2008 r. Wieloletnim harmonogramem konkursów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami przewidziano 3 konkursy 2. ekologicznego usunięcie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ilości wyrażonych w tonach. Wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu składa się z 3 części: informacyjnej, finansowej i techniczno-ekologicznej. Aktualną wersję wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie wraz z wzorami oświadczeń i wykazem dokumentów, które stanowią załączniki do wniosku można pobrać w siedzibie Funduszu lub ze strony internetowej Funduszu. Wnioski w ramach konkursu można składać do końca 2008 roku w siedzibie Funduszu w Olsztynie. Instrumenty oferowane przez BOŚ we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Oddział BOŚ w Olsztynie Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 6 tel. (0-89) , faks (0-89) BOŚ Oddział w Olsztynie współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Umowa jest zawarta do r. Podmioty uprawnione Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie są przeznaczone dla: 1. osób fizycznych, 2. jednostek samorządu terytorialnego, 3. osób prawnych. Przedmiot kredytowania Przedmiotem kredytowania jest finansowanie demontażu, zabezpieczenia, wywozu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz częściowej wymiany poszycia dachowego, których koszt kalkulowany nie jest wyższy niż zł brutto za tonę odpadów. Warunki kredytowania 1. oprocentowanie: zmienne [0,4 s.r.w. powiększone o 1,7 p.p.], 2. kwota kredytu: do 80% kosztów inwestycji, 3. okres kredytowania: 5-10 lat, 4. okres karencji: 12 miesięcy od daty zakończenia zadania

Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nie prowadzących działalności gospodarczej

Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nie prowadzących działalności gospodarczej Informacja dla właścicieli obiektów budowlanych zawierających wyroby azbestowe nie prowadzących działalności gospodarczej Właściciele, użytkownicy wieczyści a także zarządcy nieruchomości obiektów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA Załącznik Nr 1 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 1. Miejsce, adres 2. Właściciel/zarządca/użytkownik *) : a) osoba prawna - nazwa, adres..... b) osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest Stegna, dnia... Wójt Gminy Stegna Wniosek o dofinansowanie do kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) Imię... Nazwisko... 2. Imię i Nazwisko współwłaściciela/i budynku/działki...

WNIOSEK. 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela budynku/działki) Imię... Nazwisko... 2. Imię i Nazwisko współwłaściciela/i budynku/działki... ...,dnia Nr rejestru (wypełnia urząd) Urząd Gminy Żukowo 83-330 Żukowo ul. Gdańska 52 WNIOSEK o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY SZYDŁOWIEC 1. Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko właściciela nieruchomości ) 2. Adres zamieszkania:..

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30

Urząd Gminy Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30 ...,dnia OŚ.76- / (wypełnia Urząd) Urząd Gminy Sierakowice 83-340 Sierakowice ul. Lęborska 30 WNIOSEK o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej)......

... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej)...... Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 stycznia 2013 r. 1. Wnioskodawca Rąbino,... Wójt Gminy Rąbino WNIOSEK o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 marca 2010 r.

Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 marca 2010 r. Zarządzenie NR RBPPiZN.0151/0044/2010 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest . /miejscowość, data/ BURMISTRZ PILZNA ul. Rynek 6 39-220 PILZNO Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Pielgrzymka

Wójt Gminy Pielgrzymka ...... (imię i nazwisko/nazwa) (miejscowość, data)... (adres)... (nr telefonu) Wójt Gminy Pielgrzymka WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka przy udziale funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) 1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2) :......

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) 1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2) :...... Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1) 1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres 2) : 2. Wykorzystujący wyroby

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Nowe Miasto

Wójt Gminy Nowe Miasto ...... (imię i nazwisko) (miejscowość, data) (adres) (nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany) (nr telefonu) Wójt Gminy Nowe Miasto W N I O S E K o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. tel. kontaktowy Lokalizacja planowanych prac:...

WNIOSEK. tel. kontaktowy Lokalizacja planowanych prac:... Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych i odpadów zawierających azbest zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie nr... Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie nr... Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia. Załącznik do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie nr... Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE I UTYLIZACJĘ ODPADÓW NIEBIEZPIECZNYCH, ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu W N I O S E K

Załącznik nr 1 do Regulaminu W N I O S E K Załącznik nr 1 do Regulaminu W N I O S E K o udzielenie dotacji na zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Prezydent Miasta Starachowice ul. Radomska 45 27 200 Starachowice

WNIOSEK. Prezydent Miasta Starachowice ul. Radomska 45 27 200 Starachowice Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Szacowany koszt zadania...zł Wnioskowana kwota dotacji...zł Środki własne...zł

Szacowany koszt zadania...zł Wnioskowana kwota dotacji...zł Środki własne...zł . miejscowość, data Burmistrz Żnina ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć

Bardziej szczegółowo

Charakter prac związanych z usunięciem azbestu: demontaż płyt dachowych / transport odpadów / utylizacja odpadów *

Charakter prac związanych z usunięciem azbestu: demontaż płyt dachowych / transport odpadów / utylizacja odpadów * Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r.. miejscowość, data Burmistrz Żnina ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. 54. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 55. Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

5. Waga:... kg (przyjąć, że 1 m 2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg))

5. Waga:... kg (przyjąć, że 1 m 2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg)) Wniosek nr.. (wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Łebie) I. Właściciel nieruchomości: WNIOSEK o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest BURMISTRZ MISTA ŁEBY 1. Imię i nazwisko*/nazwa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dofinansowania. Wójt Gminy Sońsk

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dofinansowania. Wójt Gminy Sońsk Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania dofinansowania., dnia Wójt Gminy Sońsk WNIOSEK o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów* zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c) adres zamieszkania: ulica nr domu. nr mieszkania...

1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c) adres zamieszkania: ulica nr domu. nr mieszkania... WNIOSEK o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Branice z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2016 1. Dane osobowe: (wypełnia osoba fizyczna). a) imię. b) nazwisko. c)

Bardziej szczegółowo

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i

1. Miejsce, adres Właściciel/zarządca *) : a) osoba prawna - nazwa, adres b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA - wzór - 1. Miejsce, adres..... 2. Właściciel/zarządca/użytkownik *) : a) osoba prawna - nazwa, adres... b) osoba fizyczna - imię,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest UWAGA: WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!!! W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 1. Wnioskodawca:.... (imię i nazwisko)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 2) PESEL:...nr dowodu osobistego:... 3) adres zamieszkania: ) telefon kontaktowy:...

WNIOSEK. 2) PESEL:...nr dowodu osobistego:... 3) adres zamieszkania: ) telefon kontaktowy:... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/16 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 29 marca 2016 r. Kamiennik, dnia Wójt Gminy Kamiennik ul 1 Maja 69 48-388 Kamiennik WNIOSEK o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik. Chmielnik, dn.... BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Pionki

Burmistrz Miasta Pionki Pionki dnia... Burmistrz Miasta Pionki ul. Aleja Jana Pawła II 15 26-670 Pionki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA AZBESTU LUB WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA PIONKI W 2017 ROKU 1. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest W N I O S E K o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 1. Wnioskodawca:... (imię i nazwisko) adres zamieszkania:... (kod pocztowy, nazwa miejscowości,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10 /2014 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.01.2014 r. Data wpływu Wniosek nr.. (wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku) Burmistrz Miasta Lęborka Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

AZBEST i PCB - KOMUNIKAT

AZBEST i PCB - KOMUNIKAT AZBEST i PCB - KOMUNIKAT Azbest z uwagi na odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność i dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wykaz firm posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Tarnowskiego:

Wykaz firm posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Tarnowskiego: Wykaz firm posiadających zezwolenie na usuwanie odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Tarnowskiego: 1. Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, Tarnów- Mościce 2.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie demontaŝu materiałów zawierających azbest, transportu, utylizacji odpadów zawierających azbest*

W N I O S E K o dofinansowanie demontaŝu materiałów zawierających azbest, transportu, utylizacji odpadów zawierających azbest* W N I O S E K o dofinansowanie demontaŝu materiałów zawierających azbest, transportu, utylizacji odpadów zawierających azbest* 1. Wnioskodawca:...... (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) adres do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/65/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 16 czerwca 2011 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Brojce, Wójt Gminy Brojce WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A.

Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. Inwestycje w małe elektrownie wiatrowe z perspektywy Banku Ochrony Środowiska S.A. II FORUM MAŁEJ ENERGETYKI WIATROWEJ WARSZAWA CENERG 13 marca 2012 r. Finansowanie OZE w BOŚ S.A. (1991-2011) Liczba [szt.]

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 usuwania płyt eternitu... data 1.Wnioskodawca:...

wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 usuwania płyt eternitu... data 1.Wnioskodawca:... wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 usuwania płyt eternitu... data Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów za pośrednictwem Gminy Doruchów 1.Wnioskodawca:... 2. Adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp.

MoŜliwości dofinansowania. kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. MoŜliwości dofinansowania OZE kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa, itp. Źródła finansowania: Środki krajowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Wojewódzkie Fundusze

Bardziej szczegółowo

... (Imię i Nazwisko wnioskodawcy )... ( Adres )... Wójt Gminy Gzy

... (Imię i Nazwisko wnioskodawcy )... ( Adres )... Wójt Gminy Gzy ...,dnia....... (Imię i Nazwisko wnioskodawcy )... ( Adres )... Wójt Gminy Gzy.. (nr telefonu) W N I O S E K o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR XXXV/273/14 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Wnioskodawca

W N I O S E K. Wnioskodawca W N I O S E K NA ZDJĘCIE I/LUB* TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ramach zadania: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny oraz trybu postępowania w sprawie rozdzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację:

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację: Piotrków Kujawski, dnia... imię i nazwisko/nazwa Ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy, miejscowość... nr telefonu lub adres e-mail Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała Nr XIII/56/2015 Rady Gminy Tczew z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na ochronę środowiska w zakresie usuwania azbestu. Na podstawie art 403 ustawy z 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2127 UCHWAŁA NR XXX/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010 Załącznik nr 1 do umowy nr 1/LG/2009 Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery linia kredytowa

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych

Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Dofinansowanie zadań ekologicznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie bankowych linii kredytowych Katowice, maj 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XVII.86.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Traci moc uchwała Nr XVII/222/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 7 lutego 2008r. UCHWAŁA NR LIII/548/2010 W KOZIENICACH z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania przez Gminę Kozienice usługi załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

... Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte w powyzszym wniosku wypelnilem(am) zgodnie z prawda.

... Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte w powyzszym wniosku wypelnilem(am) zgodnie z prawda. Warka, dn. BURM I STRZ WARK I W N I O S E K o dofinansowanie demontazu, tr anspor tu i utylizacj i wyr obów zawier aj acych azbest. * * 1. Wnioskodawca:. (imie i nazwisko wlasciciela nieruchomosci) 2.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem, i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest

Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem, i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest Krynica Morska, dnia... Urząd Miasta Krynica Morska Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem, i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Murów ul. Dworcowa Murów

Wójt Gminy Murów ul. Dworcowa Murów .................... (data) Wójt Gminy Murów ul. Dworcowa 2 46 030 Murów WNIOSEK o udzielenie dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska Finansowanie odnawialnych źródeł energii i inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej Forum Czystej Energii POLEKO, listopad 2007 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017

Razem w latach RLM 500 600 100 1200. Rok 2015 2016 2017 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód realizowanych przez osoby fizyczne - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00

, , , , ,00 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015

ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 ZARZĄDZENIE NR 53/15 WÓJTA GMINY SADLINKI z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Sadlinki, przy udziale

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA

PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA PROGRAM PRIORYTETOWY II EDYCJA Tytuł Programu: Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM

Tytuł programu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: województwa mazowieckiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Wzrost ilości unieszkodliwionych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze

Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie. (2014 r.) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI. ISO 9001:2009 WFOŚiGW w Zielonej Górze ISO 9001:2009 Dofinansowanie zadań realizowanych w komponencie OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GOSPODARKA ODPADAMI (2014 r.) Zielona Góra, marzec 2014 r. Podstawy udzielania pomocy O dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/37/15 RADY GMINY RYJEWO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o usunięcie i unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu miasta Koszalina w 2016 roku

WNIOSEK o usunięcie i unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu miasta Koszalina w 2016 roku Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/793/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15.02.2016 roku Koszalin, dnia. WNIOSEK o usunięcie i unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów

Bardziej szczegółowo

7 Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów.

7 Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów. Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Mściwojów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany. Załącznik do Zarządzenia nr 57/2016 Burmistrza Jezioran z dnia 27.07.2016 r. Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziorany.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 3507 UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2017. Burmistrza Susza. z dnia r.

Zarządzenie nr 7/2017. Burmistrza Susza. z dnia r. Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Susza z dnia 18.01.2017 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Susz w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Sopot 2007 BOŚ S.A. możliwości finansowania projektów dotyczących energii Gdańsk, lipiec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej.

Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Przegląd dostępnych źródeł współfinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska dla branży hotelarskiej. Źródła finansowania: 1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007 2013.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM

Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie narażenia

Bardziej szczegółowo