Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

Transkrypt

1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce 2) 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika 3) 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika 4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 4) 5) Forma prawna podmiotu 5) przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnia ie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) inna (podać jaka) 6) Wielkość podmiotu, zgod z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1) 5) mikroprzedsiębiorca mały przedsiębiorca średni przedsiębiorca inny przedsiębiorca 7) Klasa działalności, zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 6) 8) Data utworzenia podmiotu - - Strona 1 z 7

2 9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami 7) Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istją powiązania polegające na tym, że: a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu? b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy? c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgod z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi? d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem, zgod z porozumiem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, samodziel kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy? e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców? W przypadku zaznaczenia przynajmj jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z podmiotem przedsiębiorców b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom 8) 10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych: a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców? b) przejął innego przedsiębiorcę? c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy? W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorcom 8) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać: a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed podziałem b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy istjącemu przed podziałem w odsieniu do działalności przejmowanej przez podmiot 8) Jeśli jest możliwe ustale, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać: łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem 8) wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN) wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN) Strona 2 z 7

3 B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 9) 1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowam upadłościowym? 2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro-, mały lub średni znajduje się w sytuacji gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B- 10)? 3) Czy w odsieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udziele pomocy de minimis: a) podmiot odnotowuje rosnące straty? dotyczy b) obroty podmiotu maleją? c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub wykorzystany potencjał do świadczenia usług? d) podmiot ma nadwyżki produkcji 11)? e) zmjsza się przepływ środków finansowych? f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu? g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu? h) wartość aktywów netto podmiotu zmjsza się lub jest zerowa? i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? Jeśli, należy wskazać jakie: Strona 3 z 7

4 C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność: 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 12)? 2) w dziedzi produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 3) w dziedzi przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 4) w sektorze drogowego transportu towarów? Jeśli, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów? 5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4? 6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa 13) umożliwiająca przesie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)? dotyczy Strona 4 z 7

5 D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odsieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis Czy wnioskowana pomoc de minimis zosta przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów? Jeśli, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis? Jeśli, należy wypełnić poniższą tabelę 14) w odsieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty. Lp Dzień udzielenia pomocy 1 Podmiot udzielający pomocy 2 Podstawa prawna udzielenia pomocy informacje podstawowe informacje szczegółowe 3a 3b Forma pomocy 4 Wartość otrzymanej pomocy nominalna brutto 5a 5b Przeznacze pomocy 6 Strona 5 z 7

6 Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej: 1) opis przedsięwzięcia: 2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: 3) maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy: 4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2: 5) lokalizacja przedsięwzięcia: 6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia: 7) etapy realizacji przedsięwzięcia: 8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Numer telefonu Data i podpis Strona 6 z 7

7 1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo- -akcyjnej będący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki. 2) Wypełnia się wyłącz w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej będący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza). 3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP. 4) Wpisuje się siedmiocyfrowe oznacze nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stro internetowej 5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X. 6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej iej działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. 7) Za powiązane uważa się podmiotów, w przypadku których powiąza występuje wyłącz za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. 8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgod z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, rozporządzem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. 9) Wypełnia się jedy w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której koczne jest ustale ich stopy referencyjnej (tj. w formie iej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz które osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w nijszym rozporządzeniu rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej. 10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istje jedy przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia wypłacalności jest średni lub niski. 11) Dotyczy wyłącz producentów. 12) Objętych rozporządzem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządze Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z , str. 1). 13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwent stosowanych i mających obiektywne uzasad metod, a że określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 3 0, z późn zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 14) Wypełnia się zgod z Instrukcją wypełnia tabeli w części D formularza. Strona 7 z 7

8 gabf lmc d enrgingic bc n i d lõ li š j_fk cfoc *A % %<!( %<:$= 9%$%? " % <! ($! ;%(<W" % 9%$%Q? = 9%$% 9:;#? % 9%$% %<:$# " 9%$% " =*A ";B 9%$% 9:=%=Q = < ($ ;%(< % 9%$%Q? = ;<W:! $ 9%$% J 9%$% S;%*F T ' =*A 9%$% " :<F v 9;< (<" ž vžžÿ :F % " (9:"! %<Q! 9%$% 9%$% S;%*F vt ' =*A 9%B 9#=Q :( ;<W: 9%$%F 8 9:9; > (;# 9%$% = ;< =%:$<"=>%? ;<W: 9:" % 9%$% % 9:(#=; " %;:C*%=!? ) @ *)% $%"? =*A <% }u ~Y ,45Z4 Y3,-6 4Z. +Y Y[6 XYƒ 4 / w yzm{m =(<P9Q *$=<W" <"%:Q! 9%(<"P 9:"=Q %<:$= 9%$%? ;<W: =*A " 9%(>W*=! ;%*$=! " (9%(W) ^_`abcdc efcdgc h igj_fkclmn e_`abcd_dn LM +,-.+/ ,-.+/ ,-.+/ ,-.+/ ^_`abcdc efcdgc h igj_fkclmn aolonpqr_dn Ls w,4xx +,-.+/0 4X32 56XYZ45[-.\Y +,-.+/0 4X32 56XYZ45[-.\Y!"# $%" ' ($)%*!"#$%" ' ($)%* 7 8 9:9; ):; $%" =*A D):;EF GHIJ LM N%(<" 9:"= 9%(<"%" ' =*A 9%B " =(<P9Q <<# %: :%; V(<"? " ;<W:$ (<" %(<# %: (<" )PQ>% 9%(<"Q 9%$% S" :<;#? (<P9? 9=;<? GHIJ Ls N%(<" 9:"= (>W#%" ' 9%(<"Q 9%$% )# ;< ";%=" % (<"? =*A 9%B " =(<P9Q ="P %:>= "Q>% ;<? <P <<# ;< %: :%; V(<"? " ;<W:$ ;< %(<# %: ;< ";%=">% )PQ>% 9%(<"Q 9%$% S" 9:>:O? (<P9? 9=;<? Ž;< )B ;<$ ";%="$ % (<" "(;= " ;%*F F 8 9:9; ):; ;< ";%=">% )PQ>% 9%(<"Q 9:"=Q 9%$%? =*A D):;EF 9%(<"Q 9%$% )#?!"# *) $%"? =*A 9%B ($)%* %;:C*Q <= ;< " ' " 9:9;!"# ' =$:!"#? " 9:9; $%" ' =$:? %: (<:%= $%"F 8 9:9; *) $%" )PQ 9%(<"Q 9:"=Q 9%$%? =*A D):;EF ˆ HŠM Œ

9 ª««ª «± ² ª³ ª«µ ³ª ¹º»¼ ½¾ ÀÁÂÃÄÀà ½¾ ƽ¾ÇÈÉÊ Ëº»Ì ÍÎ ³ª«ª ³ ª Í Ï ªÐ ³ ª Î ª«Ï ªÐ «Ï Ñ Í Ò Ó µ Ôª«ª Î ³ÏÍ ª µ«ªð µí ± ³ ϳ «Í«± ³ «ªÔ ³ ± Õª «± ««Í ˼»¼ ¼ Ö ØÙÚ Ü Ù ÝÞ ¾½ÈÇÁßÇ àá ã½äåç ƽå½Áæ ² µç è é «µªê ë Ï ³«ª ³«³ ÔÏ Ï Õ Î Î ç ì í º äãîêä¾çáßç ««ª ³ ϳ «ª ³ ÕÍ«Ô ««ªÎ Ôª«ª Íêª ± µí ª µ ³ ÔÏ ± ³ Ó ïèçèêè½ðæáñ ³ ꪫª «ª ª ˼»º ˼»ò ˼»Ì ˺»ò ˺»¼ò ÍÎ ³ª«ª ª ª ³ ³ ³ Í Í ² ó ¹º»ô»¼ ¹º»õ ¹º»Ì»¼ ¹º»ô ¹º»ö Êå½äÂÃÄÀà ÉÇä ÍÎ ³ª«ª ³ ªÐ³ª Í Ô«± º»¼ ˺»¼ö ˺»¼ô Âð½ ÄÀÃÄÀà  ƽ¾ÇÈÉÊ äãé½åæãäïçèç ˼»ô ˺»¼ ˺»º ê ³ ªÕª ª«Ô«ê ³ Í«ÍÎ ³ «ª ª««ª «± ²µ «Ëº»¼Ì ¹¼»¼ ¹¼»º «ª ª«ª Í ßþĽäǽðÇ Çå½äÈæÂÇÁßÇ «ê µí ³Î«ªÔ ³ª«ªó ÍÔÏ ª «êª«ª «µí ƽ¾ÇÈÉÊ ÍÎ ³ª«ª ² ó ÍÎ ³ª«ª ª ª ³ µªð ªÔ ÍÎ ³ª«ª ³ µªð ªÔ ³ ³ ª Î «êª«ª «ª ³ «Î ª«Ï ªÐ «Ï Ñ Í Ò Ó µ Ôª«ª Î ³ÏÍ ª µ«ªð µí ± ³ ϳ «Í«± ³ «ªÔ ³ ± µ ³ª ½îÃä½ðÇÄæÁñ ÄÇ äæäéê ¼»¼ ³ª«ª ª Î «Í «² ó ˺»¼õ «ª Ô ª ³ ªµ««Ôª µí ͳ ¹º»ø ¹¼»ò ³ ꪫª ««³ µªð ªÔ ² ó µí ³ µªð ªÔ ² ó ðäçâ  ½¾ïÃÈÉÇåÀ ³ ꪫª «³ ªÐ³ª Í Ô«± ùúø ûú º ü ô ¹º»ý ¹¼»Ì ÉäþæÈ ÆäÃîÃäÃÄÁæßÄæ ³ ꪫª ««³ µªð ªÔ µí ³ µªð ªÔ ³ ³ ª Î ³ ꪫª ««Í ³ª«ª ª Î «Í «³ µªð ªÔ µí ³ µªð ªÔ ³ ³ ª Î ³ª«ª ª Î «Í «³ µ«ª«ª ³ ˺»ý ˺»¼þ ˺»¼¼ ˺»¼º ³ «ª ± «ª Í ÂÇÄÀÃÁñÇÄÀà ƽÿ½äÊ Æ½¾ÇÈÉÊ Ëº»ô ˺»ö ˺»õ ³ª«ª ª Î «Í «³ µªð ªÔ ² ó µí ³ µªð ªÔ ² ó ðäçâ  ½¾ïÃÈÉÇåÀ ¹º»¼»º ¹º»º ¹º»ò»¼ ¹º»Ì ³ ꪫª «Ëº»ø ³ª«ª ª Î «Í «Í ³ ꪫª «² ó

10 ! "#$ %&!"#%&' (!(&((& %!!) *+,+- /0 1+2* /67 +3*030, !!%&!!!$!%&(!!:% "#! 18383!%&&' ;((! & ":& $!!' &!' < %&!&'!%&&' ;((! & $!!!$ (! =)!: 5 B?, *+,+- +*740-?C/ D E %!(! %" &# ;!%&&' "F#'G (!;% %! )#%& H($! ( (:G(! IJ K%%" (&%G!" L(!(&#%!' M#!' N O"!'!'P< (%! "(& F & )#%! (!! & #";!!! (" & (&" ;" )#%& ;&! & ) %%"!:'G& & "(! F & )#%! #"; (G& ( & (&" ;" )#%& (!!'(! %! (!;% (&(:& )#%& ;((! &!%&'! (('G! ((Q!!$< %& *+,+- +*740-?C/ RSTSU WX SUYZSW[ \ZS]S^_àX *+,+- /0 b>02b4? 6//+50-?C/7 &! (%) : (!&:!' # :&! (!;% 1835 ":"$ (! (!! ' ":"$ ' 183D 183 '! ;;!!) '! $(&'!!%(! ":"$ 183 # :& &'& (!;% *+,+- /0 B?,-c02+57 c0b4d3/67/67 5?2+b+ 5?b50>6e6b+50/71+ *742+/7>d 183E 1834 fg 2 h3 ijkjl mjnopjqrhsqh *+,+- /0 *4+C7bB? t0305-c+u4+c5+c+57v t030/60 *+32B05+57 '!%& ;(w('!x ; (!&:! *+,+- /0 *4+C7bB? t0305-c+u4+c5+c+57v 7b2*74?,7/B0>/7 * c5+C E3 y4c7c/0-c7/67 *+,+-? *dt>6-c/7c H#z {P w #!F& Q ("'G& (!((!! %(&!' &!:"$ F(!' %;!#z 0 %Q #G & H' :%G!#Q ) & ;G& %G ;#(!# "(!#!' &< z % "(!#!' F&( #"; % (!$ %"P ( t %Q ;"% H'!#!% %' ;"% ;#(& ($! ( ((G(!! L& }%) && %! %z ~~ "%z "%& (!% z %" %&(G& & ";#(!' ( :& (! "'&Pz RSTSU WX ]ƒ_x X WS\ X]X^Uƒˆ ZSƒ^SŠS^ˆ _ _WWS^XU ŠWˆ Œ `ƒuƒ Ž W_ W_ 8 (!! %!" :%!%! (!! %!" :% (%)!$(!"&'& 6// /-C0 l2382 (!! (:F!! %& (%)!" G!$ l2389 l2388 (!! %!" :% (%)!" G!$ 3 %Q %(&!' & ";#(!' #"; &! H#z ;P #!F& Qx l238

11 š œ œž ª«ª ±² ± «³ µ ±² ¹º»¹ª ¼½ ª½ª ¾¼½ª ±ª µ ±²± ª»¹²¼ ÀÁÂÃÄÅÆÇÅÆ ÉÄÊÄË ÃÅÌÁÍÎÏËÏÐÅÆ ÅÆ ÑÒÓÁ ÉÀÄÐÁÔÎÏ ÃÅÌÁÍÎÏËÏÐÅÁ œ œž œ žõö ØÙ ª«ª ª µ ¼² ±² ª Ú Û «Û ¹ ½¹ ¾ Û µ ª ¾«² ¼Ü½ ª«ª ¾ ±¹²Û ½ ¹² Úª½ µ ±² ¹º»¹ª ܽ ±¹ ³ ÚÝ µ ½ «µ ±² ¹º½±¹º ¹ Þª ª ±²Þª ª ²Ú«ª½ ²Þª ½ ¹ ¼² ² ¹² ²¾ ª ²Ú ¹«ßàáàâ ä åæçèéê äèé ëìíîìêï è ð âñàå äèé òðèéòðèâîå ëìíîìêàåéóà ô Ø ª«ª ¾ ³¾Þ¹ ª ±² Û «³ µ ¹ õ ² ¹ µ ±² ¹º»¹ª ¼½ ª ± ¾ ±¹ ³ «³ µ ¹ õ ² ¹ µ ±² ¹º»¹ª ¼½ ½ ¼ Þ µ ÉÄÊÄË ÅÆ ÀÁÔÄÊÉÁÅÍÆÎö ÑÄÑÆÎÔÄÌÏË ÔÄÍøÎùÌ øìãúøæåïë ø øæîàòñåãæåãáê ÉÀÆËÄÌÅÃÔùÌ ÅÃÁÉÁûÅÄÍÉÀÆÌÅÏË ßàáàâ æðëàíéäèàå ØØ ÉÄÊÄË ÅÆ ÒÑøÃÆû Ì ÎÆÀÂÆË ü ÉÄÊÄË ÍÎÆÅÄÌÃúËÆ ÀÁÔÄÊÉÁÅÍÆÎö øæ ÀÁÆÇÃøÆËÐö ÒÍûÒ ýìãæñëøäåïë Ì ÄÂùÇÅÏÊ ÃÅÎÁÀÁÍÃÁ þœÿ œ ž Õ â œ œž œ œž Ì ÍÁÔÎÄÀøÁ ÎÀÆÅÍÉÄÀÎÒ ÑÀÄÂÄÌÁÂÄ ÒÑøÃÁÇÆÅÆ øâäñåãá ø ÀÄøÉÄÀøúÑøÁÅÃÁÊ 7œ ÿö 899 œ œ œž Ì ÍÁÔÎÄÀøÁ ÎÀÆÅÍÉÄÀÎÒ ÑÀÄÂÄÌÁÂÄ ÎÄÌÆÀùÌ ÒÑøÃÁÇÆÅÆ øâäñåãá ø ÀÄøÉÄÀøúÑøÁÅÃÁÊ ÄÊÃÍÐà 88 œ œž ÍÎÆÅÄÌÃúËÆ ÀÁÔÄÊÉÁÅÍÆÎö øæ ÀÁÆÇÃøÆËÐö ÒÍûÒ ýìãæñëøäåïë Ì ÄÂùÇÅÏÊ ÃÅÎÁÀÁÍÃÁ ÂÄÍÉÄÑÆÀËøÏÊ ÒÑøÃÁÇÆÅÆ øâäñåãá ø ÀÄøÉÄÀøúÑøÁÅÃÁÊ ÄÊÃÍÐà ÅÀ éø éøî éøâ Ø Øü îêàä š ð ß!"#$"# œ œž % ÿ ÕžÕÖ Ø!"" ß&&"#&"! ÉÄÊÄË ÑÇÆ ÅÄÌÄ ÒÎÌÄÀøÄÅÏË ÊÆûÏË ÉÀøÁÑÍÃö'ÃÄÀÍÎÌ ª«ª ½ (ª «¹² ¹¼ ³¾ ª ½ ) ±ª ²Þª ± Ù š ª«ª ² ¼ ¾ ¼¾ ± Úº ª«ª ¾ ±¹²Û ½¹² ¹² ± Ü ½ ±Ý ±ª µ ±²± Ûº ¹ ) ½¹ª³ª½² Û¾» ¹ ² ä òðåïâð *äé ðò êðéäè ª«ª ¾ ±¹²Û ± ª»¹²)² ¹² Û¾» Û¹ ½¹ Úº ª½ ) µ ± ³Ü ²+ ½ Þª ª ² ª âñ ê ëîéêðé çàä òæéëîàêàåïá ª«ª ±²± ±ª ¾³ ¼½¹ ¹² ª±½ªÚ¾ ¹² ¼Ü µ ±¹ ³ + Þª ª ± µ Û¾» ¹² ¼Ü µ ²Þ¹ª ܽ Þª ª ± µ, ª ¹Û² ¹² ±«¹² ¹ ½ ¾ ܽ ½ «¹ µ Ûª½²Ú ½ ± ² ¹² ±² ± «± ¹²«½²½ º¼ ± «Ù Ø Øš Ø Ø. Ø/ ÍøÔÄÇÁÅÃÆ ÄÂùÇÅÁ Øš Ø ÿ 0œ1 ÿ žö 1 ÿ Õž ßàáàâ ä ê îàå äèé ª«ª ¹ ½² ¼ Ú ¹ ± ¼ ¾ ¹² ¹² Û «³ µ ¹ õ ² ¹ µ ±² ¹º»¹ª ¼½ ÉÄÊÄË ÅÆ ÀÁÇÄÔÆËÐö ÉÀøÁÑÍÃö'ÃÄÀÍÎÌ ÉÄÊÄË ÑÄÎÏËøúËÆ ÉÀÄÂÀÆÊùÌ ÆÅÑÇÒ ÒÉÀÆÌÅÃÁÅÃÆÊà œ œž % ÿ ÕžÕÖ œ œž Ù š Ø ª«ª Û ª½ ¹ ܽ ± Ú ¾ÚÝ µ ¹º ½ ± ±²ÞÜÛ ¹² ¹² ª ± ¼ ²Ú ¼¾ Ú¹ ª ± ª½ ¹ ܽ ¹² ²³ ª ½ µ ÉÄÊÄË ÅÆ ÒÍûÒÂà ÑÄÀÆÑËøÁ ØÙ ÉÄÊÄË Ì 2ÄÀÊÃÁ ÍÒ'ÍÏÑÃùÌ ÉûÆËÄÌÏË ÅÆ ÀÁÔÀÒÎÆËÐö ÉÀÆËÄÌÅÃÔùÌ øåæðñòðúëïë ÍÃö Ì ÍøËøÁÂùÇÅÃÁ ÅÃÁÔÄÀøÏÍÎÅÁÐ ÍÏÎÒÆËÐà ÉÄÊÄË Ì 2ÄÀÊÃÁ ÍÒ'ÍÏÑÃùÌ ÉûÆËÄÌÏË ÅÆ øæîàòñåãæåãá ÉÀÆËÄÌÅÃÔùÌ ÅÃÁÉÁûÅÄÍÉÀÆÌÅÏË

12 ; < ; =>? IJKJL NO IJPQRLST VWXYZ[\ ^W\XZ_àbc d \az\[eb[\ \ Y\fgYVd Y ^eyhizhejfkw\aj ewy\fgy_kfhj dj[\ i`dlwzhejfkw\abc X^eYhi_ma jwba f hkhelf hnhvzeabykho ^WjWb iwzabygb_ Vfkhj_ZWle_sf f fkkabc ^eyhixft\yftu _difw\fyd_nkabc =z ={ = }~ ƒ ˆ Š vcbehxb C IJKJL SNŒT ŽRLR NO =~}> ^WjWb k_ ^W^e_\t VWkVdehkbaokW bf b_`vw\fzh Y_^eYhXZ_kfh ^ew\_iyhkf_ iyf_`_nkw bf ^eyhy ^eyhixft fwebt byt bfw\h Y_^eYhXZ_kfh ^ew\_iyhkf_ iyf_`_nkw bf ^eyhy ^eyhixft fwebt =~} =~} = }; = }> = } = } = }~ =~}~ ^WjWb k_ \X^_ebfh mhlndlf nfxvfhlw Y_Xftld ^WjWb k_ ^WVeabfh VWXYZ[\ ^ewidvbof fhmgbho in_ ohikwxzhv W otzabc ^n_khj nfv\fi_bof Š ˆ š œ ž Ÿ žÿ ž Ÿž Š ˆ ƒ Šˆª = }> = } = } ^WjWb k_ ^eyhixft\yftbf_ fkkw\_baokh ^WjWb Y\fgY_k_ Y VehiaZ_jf hvx^wezw\ajf ^WjWb k_ ewy\[o IJKJL QT«SJNO NO Œ LT OP I KJ TQNS OL S ŽŌJQ ^WjWb \ bhnd _kdnw\_kf_ i`dl[\ ^WjWb k_ VWWeiak_bot Ze_kX^WeZd ^WjWb k_ ^WVeabfh VWXYZ[\ ^ewidvbof fhmgbho in_ ohikwxzhv W otzabc ^n_khj iwxzt^d iw Y_XW [\ \tln_ ^WjWb k_ fk\hxzaboh ^WbYgZVW\h ^WjWb k_ eh^_zef_bot j_eak_eya =± Š ˆ ²ˆ ª BDqE4³CDBw ^WjWb k_ ^WVeabfh VWXYZ[\ k_iy\aby_okabc ^WjWb k_ dx`dlf ^WeZd nwzkfbyhlw ^WjWb in_ ^eyh\wḱfv[\ k_ ewy^wbytbfh iyf_`_nkw bf =;}> BDqE4³CDB pwvbhpcµqveg H = }> 5 = } = } ^WjWb k_ diw\t fkse_xzedvzdea ^WeZd nwzkfbyhlw =;} =;} HEEq BDqE4³CDBw G

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do de minimis

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki 2A Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1543 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 października 2014 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1543 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1543 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządze w sprawie zakresu informacji przedstawianych

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Priorytet VIII, Działa 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW POMOCY W PROJEKCIE Projekt Zielone budowa. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie kształcenia ustawicznego KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

W N I O S E K o dofinansowanie kształcenia ustawicznego KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WNIOSKODAWCA /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku do PUP... /pieczątka Wnioskodawcy/ 11111111111111111111111111111111111111111111111 Nr w rejestrze STAROSTA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa...

Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. 1. Imię i nazwisko albo nazwa... Załącznik nr 1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy o dofinansowa kształcenia ustawicznego z KFS Na zasadach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo