UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE"

Transkrypt

1 Załączniki numer 3 do Regulaminu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przyjętego uchwałą nr 5/2008 (w brzmieniu uwzględniającym wszystkie zmiany, ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 3/2013 z r. włącznie) UMOWA O UDZIELENIE PORĘCZENIA Nr _..././../ /JEREMIE zawarta w dniu roku w Toruniu pomiędzy: Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Kopernika 27, zarejestrowaną w KRS pod numerem , REGON , NIP , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,- PLN, zwaną dalej Funduszem, reprezentowanym przez :. Prezesa Zarządu a Panią/em. zamieszkałą/ym przy ulicy.,.., legitymującą/ym się dowodem osobistym nr., PESEL.., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pn... z siedzibą ul...,, REGON.., NIP., /dane - firma, siedziba, adres/ zwanym/ą dalej Beneficjentem W związku z udzieleniem Beneficjentowi kredytu/pożyczki inwestycyjnej przez., w wysokości. PLN na podstawie umowy nr z dnia..., Fundusz zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi poręczenia na zabezpieczenie spłaty ww. kredytu/pożyczki. 2. W celu wykonania zobowiązania określonego ust. 1, Fundusz zawrze z.. umowę poręczenia na kwotę. PLN (słownie złotych:.), co stanowi % kredytu/pożyczki. 3. Poręczenie niniejsze jest poręczeniem terminowym. Zobowiązanie z tytułu poręczenia wygasa z dniem..r.. 4. Środki finansowe służące zabezpieczeniu w formie poręczenia Funduszu kredytu/pożyczki Beneficjenta są współfinansowane ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu państwa zgodnie z umową nr 1/JEREMIE- PORĘCZENIE/2014 o wsparcie finansowe Projektu pn. Poręczenie de minimis szansą rozwoju sektora MŚP w regionie 5. Niniejsze poręczenie stanowi / nie stanowi * pomocy de minimis, w myśl Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 (obecnie 107 i 108 TFUE) Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z ) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z ).

2 2 1. Beneficjent w związku z udzieloną pożyczką zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trwania umowy poręczenia pod rygorem jej wypowiedzenia. 2. Beneficjent zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem krajowym i prawem Wspólnotowym, w szczególności w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi konkurencji. 3. Beneficjent zobowiązany jest do wykonania umowy kredytu/pożyczki poręczonej przez Fundusz zgodnie z jej treścią, terminowo z najwyższą starannością, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności Tytułem wynagrodzenia za udzielone poręczenie Beneficjent zapłaci Funduszowi prowizję w wysokości.% kwoty udzielonego poręczenia, tj. zł (słownie:. 00/100 groszy ). 2. Prowizja zostanie uiszczona przez Beneficjenta bezpośrednio na rachunek Funduszu w 4 1. W celu zabezpieczenia wykonania umowy, Beneficjent wręcza Funduszowi weksel in blanco wystawiony przez Beneficjenta 2. W przypadku niewykonania umowy przez Beneficjenta, Fundusz wypełni weksel elementami treści wymaganymi dla jego ważności zgodnie z deklaracją wekslową, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 3. Fundusz będzie upoważniony do wpisania w wekslu sumy wekslowej obejmującej wartość niespłaconego długu wraz ze wszystkimi kosztami, jakie Fundusz musi ponieść w celu pełnego wyegzekwowania praw wynikających z umowy, w szczególności należnymi odsetkami, kosztami postępowania sądowego i kosztami postępowania egzekucyjnego Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconego przez Fundusz poręczenia wynikającego z umowy poręczenia, o której mowa w 1 ust. 2, wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty poręczenia, z zastrzeżeniem 7 ust. 4 i 5 umowy. 2. W przypadku gdy Fundusz dokona zapłaty Instytucji finansowej (bankowi, funduszowi pożyczkowemu) zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, o której mowa w 1 ust. 2, Fundusz będzie dochodził od Beneficjenta w drodze postępowania sądowego zwrotu kwoty zapłaconej na rzecz Instytucji finansującej (banku, funduszu pożyczkowego) wraz z należnymi odsetkami od dnia wykonania przez Fundusz zobowiązania oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych Fundusz zastrzega sobie prawo do: a) przeprowadzenia wizytacji w siedzibie Beneficjenta oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, b) wglądu do dokumentacji m.in. finansowej przedsiębiorstwa w czasie trwania poręczenia,

3 c) sprzedaży lub cesji całości lub części wierzytelności wynikających z umowy poręczenia, d) udostępnienia informacji o Beneficjencie niezbędnych do prawidłowego przejęcia i obsługi wierzytelności przez banki krajowe i zagraniczne w związku ze sprzedażą lub cesją całości lub części wierzytelności, e) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń prawnych w trakcie trwania poręczenia w terminie i formach wskazanych przez Fundusz, jeżeli sytuacja majątkowa lub finansowa Beneficjenta ulegnie zmianie w sposób zagrażający terminowej spłacie zobowiązań z tytułu kredytu/pożyczki. 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 lit. a i b w zakresie kontroli legalności i zgodności z prawem udzielenia i wykonania udzielonego poręczenia oraz działalności Beneficjenta posiada także Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P na lata , Komisja Europejska oraz osoby przez nie upoważnione oraz inne podmioty umocowane na podstawie odrębnych przepisów. 3. Beneficjent zobowiązuje się upoważnić kredytodawcę lub pożyczkodawcę, o których mowa w 1 ust. 1 umowy oraz niniejszym upoważnia Fundusz do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Beneficjenta. 4. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Funduszu o wszelkich zmianach w sytuacji ekonomiczno-finansowej lub zmianach formalno - prawnych dotyczących organizacji lub sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w tym współpracy z innymi podmiotami. 5. Beneficjent zobowiązuje się do składania na żądanie Funduszu oświadczeń majątkowych, w tym informacji o przychodach, kosztach i dochodach, zobowiązaniach krótko i długoterminowych (w tym kontraktach gospodarczych, kredytach, pożyczkach, poręczeniach), stanie zatrudnienia etc, tj. pełnej informacji o sytuacji prawnej i ekonomiczno finansowej, w formie określonej przez Fundusz. 6. Beneficjent zobowiązany jest wykonać obowiązki odpowiadające prawom Funduszu i podmiotów wskazanych w ust. 2, określone w punktach ust. 1 lit. a, b i d. 7. W wypadku odmowy przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniem ust. 1 lit. e niniejszego paragrafu, Fundusz jest uprawniony do odstąpienia od umowy. 8. Beneficjent zobowiązuje się do udostępniania Funduszowi, a także Kujawsko Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu sp. z o.o. jako Menadżerowi Funduszu Powierniczego JEREMIE, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata , wszelkich danych niezbędnych do tworzenia baz danych wykonywania oraz zamawiania przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE analiz w zakresie spójności Inicjatywy JEREMIE, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Inicjatywy JEREMIE Fundusz może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w sytuacji w której Beneficjent: a) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z 2 umowy,

4 b) podjął działania sprzeczne z zasadami Wspólnoty Europejskiej, w szczególności sprzeczne z zasadami dotyczącymi konkurencji, c) utrudniał przeprowadzenie kontroli zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i b umowy przez Fundusz, Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. występujący jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata lub osoby przez nie upoważnione oraz inne podmioty umocowane na podstawie odrębnych przepisów, d) nie przekazał Funduszowi i innym uprawnionym podmiotom informacji, o których mowa w 6 ust. 3-5,8 oraz 8 ust. 4 umowy, e) w inny sposób naruszył w sposób rażący obowiązki określone w niniejszej umowie. 2. Fundusz może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: a) wykorzystał środki finansowe uzyskane z tytułu umowy kredytu/pożyczki, której wykonanie zobowiązał się poręczyć Fundusz, w całości lub części w sposób niezgodny z treścią umowy kredytu/pożyczki lub przepisami prawa, b) odmówił poddania się kontroli zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i b umowy przez Fundusz, Fundusz, Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. działający jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata lub osoby przez nie upoważnione oraz inne podmioty umocowane na podstawie odrębnych przepisów, c) nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie określonej w 4 umowy, d) złożył lub przedstawił Funduszowi w chwili ubiegania się o udzielenie poręczenia i w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje, e) jest objęty wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub gdy został postawiony w stan likwidacji, gdy ustanowiono zarząd komisaryczny, gdy zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze. 3. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron bądź w wyniku okoliczności, które uniemożliwiają wykonywania obowiązków w niej zawartych. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu i wypełnienia przez Fundusz zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia, Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu całości poręczenia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia wypłacenia poręczenia, w terminie wskazanym przez Fundusz na rachunek wskazany w 3 ust. 2 umowy. 5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, przy czym wraz z wnioskiem Beneficjent powinien przedłożyć dokument wystawiony przez kredytodawcę/pożyczkodawcę, świadczący o zwolnieniu Funduszu z poręczenia zobowiązań Beneficjenta wobec banku/funduszy pożyczkowych/instytucji finansowych, a w przypadku spełnienia przez Fundusz świadczenia z tytułu udzielonego poręczenia, Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu całości poręczenia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych od dnia wypłacenia poręczenia, w terminie wskazanym przez Fundusz na rachunek wskazany w 3 ust. 2 umowy. 6. Zobowiązanie Funduszu z tytułu poręczenia wygasa w przypadku:

5 a) upływu terminu ważności poręczenia, b) wykonania przez Beneficjenta zobowiązania stanowiącego przedmiot poręczenia, c) zwolnienia Funduszu przez Instytucję finansową (bank, fundusz pożyczkowy) ze zobowiązań stanowiących przedmiot poręczenia przed upływem terminu jego ważności, d) zapłaty przez Fundusz zobowiązania wynikającego z poręczenia e) rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1, 2 i Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundusz w celach: 1) związanych z przedmiotem niniejszej umowy, 2) promocyjnych i marketingowych. 2. Fundusz zapewnia Beneficjentowi prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926). 3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem zachowania celu przetwarzania. 4. Beneficjent zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia na żądanie Funduszu lub podmiotów, o których mowa w 6 ust. 2 umowy, wszelkich danych dotyczących Beneficjenta, które są niezbędne dla potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata , związanych z realizacją Inicjatywy JEREMIE 5. Beneficjent wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych oraz informacji o realizowanej umowie oraz innych danych związanych z udziałem Beneficjenta w projekcie do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Inicjatywy JEREMIE, w szczególności do celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli, audytu, ewaluacji, informacji i promocji Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń oraz wszelkie inne od niniejszej umowy ponosi Beneficjent. 2. Beneficjent poniesie odpowiedzialność za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 10 Strony ustalają, że w przypadku niezawiadomienia Funduszu o zmianach mających wpływ na skuteczność doręczeń korespondencji, pisma przesłane na adres wskazany w umowie uważa się za doręczone w dniu, w którym mogłoby zostać doręczone, gdyby zmiany nie zaistniały. Taki sam skutek powstanie w razie odmowy przyjęcia pisma przez Beneficjenta W wypadku wykonania przez Beneficjenta zobowiązania, Fundusz wezwie Beneficjenta do odbioru weksla in blanco, w siedzibie Funduszu, w terminie miesiąca od doręczenia wezwania. W wypadku nieodebrania weksla we wskazanym terminie, Fundusz dokona komisyjnego zniszczenia dokumentu. 2. W wypadku wykonania przez Beneficjenta zobowiązania po uzupełnieniu weksla elementami treści warunkującymi jego ważność, Fundusz zamieści na wekslu pokwitowanie zapłaty całej sumy wekslowej i wezwie Beneficjenta do jego odebrania, w siedzibie

6 Funduszu, w terminie miesiąca od doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia weksla w archiwum Funduszu. 3. W wypadku przeszkód w doręczeniu wezwania określonego w ustępach poprzedzających, zastosowanie ma postanowienie 10 umowy. 12 Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy o udzielenie poręczenia, w tym dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie poręczenia, dokumentacji dotyczącej zawarcia i wykonania umowy kredytu/pożyczki, której zabezpieczeniem jest poręczenie Funduszu, w szczególności szczegółowej dokumentacji związanej z prawidłowym wykorzystaniem środków pozyskanych z pożyczki/kredytu, przez okres: a) od zawarcia umowy do 31 grudnia 2020, b) przez okres 10 lat od daty podpisania umowy z Funduszem w przypadku zakwalifikowania poręczenia udzielonego na podstawie przedmiotowej umowy jako pomocy publicznej Wszelkie informacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym o zmianach adresów, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się zapisy Regulaminu Funduszu, przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. 3. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego: - jeden otrzymuje Beneficjent, - jeden dla Instytucji finansującej udzielającego kredytu/pożyczki, - jeden dla Funduszu. 4. W razie sporów, jakie mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Toruniu. / podpis i pieczęć za Firmę / / podpis i pieczęć za Fundusz /

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 4 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013

UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 UMOWA POŻYCZKI NR... /2013 zawarta pomiędzy Stronami: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo