Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania załączników do wniosku"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 1.1 SCHEMAT A Rzeszów, maj 2012 r. 1

2 Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie w ramach I osi RPO WP na lata w zakresie działania 1.1 schemat A 1. Biznesplan załącznik w wersji papierowej Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem dla każdego z projektów. Jest to dokument, w którym Wnioskodawca przedstawia charakterystykę przedsięwzięcia gospodarczego (projektu), które zamierza realizować przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z RPO WP. Biznesplan należy sporządzić w oparciu o załączony wzór formularza oraz instrukcję wypełniania biznesplanu funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego dostępnego na stronie internetowej: Ponadto, należy zwrócić uwagę, aby informacje oraz dane finansowe podane w biznesplanie były spójne oraz zgodne z informacjami i danymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w pozostałych załącznikach. Dokument musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z pkt. A.6.2 wniosku o dofinansowanie). 2. Kopia dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć kopię dokumentu, w oparciu o który prowadzi działalność. Jest to: - wyciąg z KRS (dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji w KRS), - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla wnioskodawców, którzy nie mają obowiązku wpisu do KRS). Załączone dokumenty muszą być aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 3. Kopia deklaracji PIT/CIT Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopię deklaracji PIT/CIT ze stemplem Urzędu Skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do US za 2010 i 2011 r. 4. Kopie sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie sprawozdań finansowych za ostatnie zamknięte dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe musi być potwierdzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Załącznik dotyczy Wnioskodawców, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. W innych przypadkach na liście załączników należy zaznaczyć Nie dotyczy. 2

3 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności (członków organów zarządzających) Wnioskodawca wypełnia oświadczenie, w którym określa: - czy będąc osobą fizyczną nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - osoby będące członkami organów zarządzających bądź wspólnikami niniejszego podmiotu nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna lub spółka jawna deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy osobno; w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają (każdy na osobnym formularzu) osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy, nieposiadającego organu zarządzającego zgodnie z KRS Wnioskodawcy. Oświadczenie jest podpisane przez Wnioskodawcę. Powyższy formularz jest udostępniony wraz z dokumentacją konkursową na stronie internetowej: 6. Regulamin funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego MINIMALNE WYMOGI DO REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO/PORĘCZENIOWEGO Regulamin funduszu pożyczkowego/poręczeniowego stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu powinien zawierać, co najmniej następujące elementy: 1. Oznaczenie Regulaminu oraz załączników: logotypy obowiązujące w RPO WP. 2. Nazwę funduszu pożyczkowego/poręczeniowego. 3. Postanowienia ogólne: definicje pojęć używanych w Regulaminie funduszu pożyczkowego/poręczeniowego, w tym w szczególności: pożyczkobiorcy (mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2006), komisji (lub innego organu) powołanej do rozpatrywania wniosków o pożyczkę/poręczenie, jednostki w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy powołanego obsługi działalności pożyczkowej/poręczeniowej; wyraźne odniesienie się do źródeł finansowania funduszu, w szczególności środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy. 4. Profil wspieranych MŚP (zakres podmiotowy): do kogo skierowana jest działalność pożyczkowa/poręczeniowa funduszu, w tym między innymi wszelkie ograniczenia lub czynniki wpływające na preferowanie bądź wykluczenie podmiotów z dostępu do środków funduszu, odniesienie do ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (w szczególności art. 45) w raz z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1236/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 w odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej, zasięg terytorialny funkcjonowania funduszu. 3

4 5. Zakres przedmiotowy udzielanych pożyczek/poręczeń: rodzaje kosztów podlegających finansowaniu, wskazanie, czy pożyczki/poręczenia będą kierowane na pokrycie ograniczonego zakresu kosztów (w szczególności wydatków inwestycyjnych, wydatków o charakterze rozwojowym), wskazanie kosztów niekwalifikowanych do objęcia pożyczką/poręczeniem (w szczególności kapitału obrotowego, który nie jest powiązany z planem założenia bądź rozwoju przedsiębiorstwa, oraz kapitału na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań), wyłączenia. 6. Warunki udzielania pożyczek/poręczeń stanowiący: minimalna/maksymalna wartość pożyczki/poręczenia, obszar terytorialny udzielania pożyczek/poręczeń, maksymalna koncentracja zaangażowania pożyczek/poręczeń na rzecz jednego przedsiębiorcy (podmiotów z nim powiązanych), informacja dotycząca wkładu własnego przedsiębiorcy, okres spłaty pożyczek, możliwości karencji, warunki wygaśnięcia poręczenia, oprocentowanie pożyczek/poręczeń, wielkość prowizji, zabezpieczenie pożyczek/poręczeń (w tym zwolnienie zabezpieczeń), strategia tworzenia rezerw na pożyczki/poręczenia oraz szczegółowa polityka dochodzenia roszczeń od ostatecznych odbiorców (MŚP), warunki ostatecznego rozliczenia pożyczki, odniesienie do Komunikatu KE w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02). 7. Opis możliwości skorzystania z pożyczek/poręczeń preferencyjnych, stanowiących pomoc publiczną, udzielanych na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym między innymi: ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe wynikające z ww. Rozporządzenia, dodatkowe zabezpieczenia/dokumenty wymagane od przedsiębiorcy, dodatkowe obowiązki sprawozdawcze (szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania pożyczek/poręczeń preferencyjnych), zasady uruchamiania i okres obowiązywania tego typu wsparcia. 8. Opis procedury przyznawania pożyczek/poręczeń zawierający: proponowany wzór wniosku o pożyczkę/poręczenie, na podstawie którego Fundusz zapewni możliwość weryfikacji informacji o przedsiębiorcy, opis procedury decydującej o możliwości przyznania dofinansowania, szczególnie w zakresie badania statusu przedsiębiorcy, jego sytuacji finansowej, wpływu inwestycji na dalszą działalność itp., forma i miejsce składania wniosków i załączników, organy odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków pożyczkowych/poręczeniowych i podejmowanie decyzji o przyznaniu pożyczek/poręczeń, terminy dot. oceny wniosków pożyczkowych/poręczeniowych, kryteria przyznawania pożyczki/poręczenia wraz z procedurą odwoławczą, sposób powiadamiania przedsiębiorców o wynikach oceny wniosków. 9. Sposób i warunki wypłaty pożyczki/wniesienia poręczenia na rzecz przedsiębiorcy. 10. Zasady spłaty pożyczek zawierające: częstotliwość spłat, możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, sposób zaspokajania roszczeń funduszu, czynności windykacyjne, zasady tworzenia rezerw na należności oraz zasady windykacji niespłaconych pożyczek. 4

5 11.Obowiązki (np. sprawozdawcze) pożyczkobiorcy/poręczeniobiorcy monitoring działalności pożyczkowej/poręczeniowej zapewniające z jednej strony możliwość wypełniania przez fundusz pożyczkowy/poręczeniowy zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie a z drugiej strony bieżący monitoring przedsiębiorcy w celu minimalizacji zagrożenia utraty kapitału. 12. Warunki wypowiedzenia umowy pożyczki/poręczenia. 13. Proponowane wzory podstawowych dokumentów np.: umowy pożyczki/poręczenia, wzory kart dot. oceny wniosku pożyczkowego/poręczeniowego, deklaracji wekslowej, biznesplanu. 14. Regulamin tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe o ile nie stanowi to elementu Regulaminu funduszu. Struktura Regulaminu funduszu pożyczkowego/poręczeniowego oparta może być na dotychczasowych doświadczeniach Wnioskodawcy, powinna jednak zawierać wszystkie elementy merytoryczne zawarte w powyższych postanowieniach, gdyż będzie to zweryfikowane na etapie oceny wniosku. Instytucja Zarządzająca na etapie oceny wniosku lub realizacji projektu ma prawo wystąpić do Wnioskodawcy o uzupełnienie/korektę zapisów Regulaminu w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania funduszu pożyczkowego/poręczeniowego z prawem polskim i unijnym oraz dokumentami programowymi. 7. Kopia uchwały odpowiedniego organu Wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopię uchwały odpowiedniego organu o wyodrębnieniu księgowym funduszu dla realizacji projektu. 8. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania) Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie, całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności; d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej: 9. Dokument/y Wnioskodawcy określający/e zasady wynagradzania i przyznawania premii regulaminowej Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopię dokumentu lub dokumentów określających zasady przyznawania premii regulaminowej w swojej instytucji. Załączone dokumenty wraz z uregulowaną kwestią premii muszą być aktualne, tj. obowiązywać nie krócej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiany dokonane w okresie 5

6 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu nie będą uwzględnione przy ocenie kwalifikowalności wydatków. 10. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wypłaty premii Należy dołączyć oświadczenie Wnioskodawcy, że premie były wypłacane przez okres 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Załączniki dodatkowe 11. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku. Dokumentami takimi mogą być także wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu. Uwagi ogólne: 1. Wszystkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w niniejszej instrukcji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę za zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu (jedna z osób wymieniona w pkt. A.6.2. wniosku) lub parafkę wraz z imienną pieczątką. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia za zgodność z oryginałem : potwierdzenie na każdej stronie zgodnie z powyższym opisem, na pierwszej stronie dokumentu zawarta jest klauzula za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X oraz czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką jednej z osób wymienionych w pkt. A.6.2.wniosku. 2. Każdy załącznik powinien być podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotów (zgodnie z pkt. A.6.2 wniosku o dofinansowanie). UWAGA! IZ RPO WP może zażądać innych dokumentów, na etapie przeprowadzania oceny wniosku, w celu dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych. 6

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NAZWA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Regulamin udzielania pożyczek przez Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo