zeszyty naukowe 3 (60) 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 3 (60) 2010"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Józef Kubica prof. zw. dr hab. Jerzy Kuciński prof. zw. dr hab. Jacek Kulawik redakcja prof. zw. dr hab. Józef Kubica redaktor naczelny dr Edward Modzelewski redaktor mgr Barbara Bereza sekretarz Zeszyt poświęcony tematyce politologicznej (P) adres redakcji Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa, ul. Wolska 43 Korekta, skład i łamanie mgr inż. Ignacy Nyka Copyright by ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010 ISSN druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 SPIS TREŚCI/Contents POLITYKA PRAWO FILOZOFIA ETYKA POLITICS LAW PHILOSOPHY ETHICS Zainteresowanie polityką. Morfologia zjawiska Interests in Politics. The Morphology of the Phenomenon Mirosław Karwat Kryzys autorytetu politycznego? Obraz społeczeństwa polskiego okresu transformacji Political Authority Crisis? The Picture of Polish Society of the Transformation Period Jacek Ziółkowski Internet w formowaniu nowoczesnego wymiaru polityki The Internet in Forming Modern Dimension of Politics Radosław Ostrowski Teoretyczne aspekty kampanii wyborczej Theoretical Aspects of Election Campaign Dariusz Ostrowski Tożsamość sprawy administracyjnej w kontekście rei iudicatae w ogólnym postępowaniu administracyjnym The Identity of Administrative Issue in the Context of Rei Iudicatae in General Administrative Proceedings Renata Strachowska Ontyczny status dobra i dobro wspólne Ontic Status of Good and Common Good Anna Drabarek Globalizacja w optyce etyki i filozofii polityki Globalization in the Optics of Ethics and the Philosophy of Politics Edward Modzelewski PROBLEMATYKA EUROPEJSKA EUROPEAN ISSUES Demokratyczne podstawy Unii Europejskiej w świetle obowiązującego unijnego prawa traktatowego Democratic Basis of the European Union in the Light of Ruling Treaty Law Jerzy Kuciński Z zagadnień prawnych przepływu osób wewnątrz strefy Schengen oraz przekraczania jej granic zewnętrznych The Legal Issues Concerning Border-Crossing Inside Schengen Area and Its External Borders Stefan Korycki 3

4 Komisja Europejska: skład i kompetencje European Commission: Composition and Competence Zenon Ślusarczyk ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SECURITY ISSUES Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo europejskie Transatlantic Relations and European Security Tadeusz Jemioło Kształtowanie słowackiej polityki bezpieczeństwa The Creation of Security Policy in Slovakia Henryk Binkowski Z KART HISTORII HISTORY Powstanie, założenia programowe i działalność Niemieckiej Partii Pracy w Polsce w latach Formation, Manifesto and Activity of German Labour Party Between Henryk Szczerbiński Działania PPR na rzecz umacniania wpływów wśród inteligencji w latach The Activity of PWP in Aid of Strengthening the Influence among Intelligentsia Between 1945 and 1946 Wiesław Otocki RECENZJE I SPRAWOZDANIA REVIEWS AND REPORTS Religia polityka globalizacja Recenzja książki Marii Marczewskiej-Rytko Religia i polityka w globalizującym się świecie Religion Politics Globalization The Review of the Book Written by Maria Marczewska-Rytko Religion and Politics in Globalizing World Edward Modzelewski Sprawozdanie z udziału w konferencji Proces boloński dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego The Report from the Conference Bologna Process Further Challenges for Higher Education Henryk Binkowski 4

5 Zainteresowanie polityką. Morfologia zjawiska Interests in Politics. The Morphology of the Phenomenon Mirosław Karwat almamer wyższa szkoła ekonomiczna Zainteresowanie czymś to skupienie uwagi na czymś, co uznajemy za godne zauważenia, zastanowienia, przemyślenia, co może nawet wydać się fascynujące. Zainteresowanie polityką nie jest tym samym co plotkarska ciekawość sensacji, afer, skandali, intymnych personaliów ze świata celebrytów. Merytoryczne zainteresowanie polityką skupia się na problemach społecznych, diagnozie zasobów społecznych i sprzecznych interesów grupowych, na reprezentatywności i efektywności działania sił politycznych, projektach rozwiązań, dylematach decyzyjnych, na przewidywanych kosztach działania. An interest in something is focusing attention on something which we consider worth noticing, considering, wondering, thinking over, which can even be fascinating. The interest in politics is not the same as gossipy curiosity concerning scandals, intimate details of the world of celebrities. Merythorical interests in politics concentrates on social issues, diagnosis of social resources and contradictory group interests, on representativeness and effectiveness of the activity of political forces, solution projects, decisional dilemmas, and estimated costs of activity. 5

6 Kryzys autorytetu politycznego? Obraz społeczeństwa polskiego okresu transformacji Political Authority Crisis? The Picture of Polish Society of the Transformation Period Jacek Ziółkowski almamer wyższa szkoła ekonomiczna Treścią artykułu stały się pytania o kondycję współczesnych autorytetów politycznych. Autor, jako tezę uznał, iż autorytet polityczny (rozumiany, jako zasada społeczna) ma charakter ewolucyjny, jest zmienny w czasie. Przewartościowania istoty autorytetu politycznego wynikają ze zmienności zapotrzebowania społecznego na tą rolę. Współczesne rozważania nad kryzysem autorytetu powinny opierać się na przesłankach empirycznych, reprezentatywnych sondażach, odzwierciedlających postawy społeczne. Obraz empiryczny Polski okresu transformacji ustrojowej pokazuje wyraźną deprecjację instytucji autorytetu politycznego (kryzys zaufania, prestiżu ról stricte politycznych) oraz osobowych nośników tych ról (autorytet polityczny w ujęciu personalnym). Dewaluacja autorytetu politycznego jest skorelowana z symptomami kryzysu współczesnego modelu uprawniania polityki, nie wynika tylko z jak głoszą uproszczone sądy niekompetencji samych kandydatów do tej roli. Jako czynnik ograniczający możliwości ferowania sądów o kondycji współczesnego autorytetu politycznego można uznać niedoskonałości metodologiczne dotychczas przeprowadzanych badań. The article deals with questions concerning the condition of contemporary political authorities. The author puts a thesis that political authority, understood as a social rule, has an evolutionary character and is time sensitive. Over-evaluations of the nature of political authority result from the changeable social need for this role. Contemporary deliberations on the crisis of authority should be based on empirical rationales, representative polls reflecting social attitudes. Empirical picture of Poland of the political system transformation period shows a visible depreciation of political authority (the crisis of trust and prestige of political roles) and personal carriers of these roles (political authority in a personal view). The devaluation of political authority is correlated with the symptoms of contemporary model of making policy, result from incompetence of the candidates. Methodological imperfections present while carrying the research can be treated as a factor limiting the possibilities of making judgments concerning the condition of contemporary political authority. 6

7 Internet w formowaniu nowoczesnego wymiaru polityki The Internet in Forming Modern Dimension of Politics Radosław Ostrowski akademia humanistyczna w pułtusku Jedną z głównych tez artykułu jest stwierdzenie, że dzięki Internetowi możliwe jest stworzenie idealnego społeczeństwa, gdyż sprzyja on oddolnemu kreowaniu władzy ponieważ daje równe szanse każdemu użytkownikowi, pozwala przełamać barierę monopolu mediów i barierę finansową działalności społeczno-politycznej. Następnie zdefiniowane zostaje pojęcie społeczeństwo informacyjne, które określa nie tylko poziom rozwoju demokracji, ale przede wszystkim stopień rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa. Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania przez co jest widziane jako społeczeństwo mediów, będących z jednej strony elementem szerszego, zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-informatycznego, a z drugiej otwartego, światowego systemu komunikacji, cechującego się nieskrępowanym przez granice przepływem treści komunikowania i elementów kultury. Autor omawia następnie główne kierunki badania nad komunikacją społeczną: Szkołę Chicagowską, Mass Media Research czyli rozwój nowej dziedziny nauki komunikologii (Harold Lasswell, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, Carl Holland); model wszechmocy propagandy Sergeia Tchakhotine a; Szkołę Frankfurcką (Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuje); determinizm technologiczny (Szkoła Toroncka: Harold Innis, Marshall McLuhan, Derric de Kerckhove) oraz koncepcje tak zwanych proroków nowej ery (czyli prognostów społecznych: Samuel, Benjamin Barber, Robert Putnam oraz Alvin Toffler). Z analizy wynika, że Internet w formowaniu nowoczesnego wymiaru polityki potwierdza, tak swą specyfiką jak również wpływem na treść i zakres komunikacji, ideę Herberta Marshalla McLuhana, że środek przekazu sam jest przekazem czyli same narzędzia, przy pomocy których dokonuje się przekaz, przez swą specyfikę i właściwości, tworzą treść. Przykładem słuszności tej idei może być zjawisko iluzji jakiej ulegamy postrzegając tak zwaną rzeczywistość wirtualną, która naprawdę nie istnieje, jest tylko tworem naszej wyobraźni powstałym pod wpływem kodowania i przekazywania treści za pośrednictwem elektronicznej sieci i hipertekstu. One of the theses of the article is the statement that thanks to the Internet it is possible to create an ideal society due to the fact that the Internet favors the creation of power from below, because it gives equal opportunities to every user, it allows to break the barrier of media monopoly and financial barrier of sociopolitical activity. The next notion defined is information society which circumscribes not only the level of the development of democracy but, first of all, the level of social and economic development of a country. Information society is a society which has developed means of processing information and communication, thus it is viewed as a media society, being, on the one hand an element of a wider integrated telecommunication and IT sector, and on the other hand an open worldwide system of communication, characterized by borderless transmission of communication content and cultural elements. 7

8 The author presents the main directions of social communication research: Chicago School of Sociology, Mass Media Research, which is the development of a new field of science, namely communicology (Harold Lasswell, Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, Carl Holland); the model of the power of Sergiei Tchakhotin s propaganda; Frankfurt School (Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuje); technology determinism (Toronto School: Harold Innis, Marshall McLuhan, Derric de Kerckhove) and concepts of the so-called new era prophets (namely social forecasters: Samuel Benjamin Barber, Robert Putnam and Alvin Toffler). The analysis shows that the Internet confirms, in formation of modern dimension of policy with its characteristics and the influence on the content and extent of communication, the thesis of Herbert Marshall McLuhan that the means of media is a media itself ; so the means themselves create the content thanks to their characteristics and qualities. An example of the soundness of this idea can be the phenomenon of illusion which we are taken into viewing so-called virtual reality, which does not really exist, and is only a creation of our imagination arising under the influence of coding and transmitting the content via electronic network and hypertext. 8

9 Teoretyczne aspekty kampanii wyborczej Theoretical Aspects of Election Campaign Dariusz Ostrowski almamer wyższa szkoła ekonomiczna Teoretyczno-praktyczny artykuł poświęcony kampanii promocyjnej, reklamowej i wyborczej widzianym tak z punktu widzenia marketingu gospodarczego jak i jego odmiany politycznej. Na wstępie autor definiuje i omawia cel i przedmiot analizy. Przedstawia kampanię promocyjną i reklamową, główne różnice istniejące pomiędzy nimi oraz specyficzne cechy kampanii wyborczej prowadzonej na jedynym w swoim rodzaju rynku jakim jest rynek wyborczy. Dalsza część rozważań to analiza elementów tworzących promotion mix oraz składników działań w ramach public relations w komercji i polityce. Zobrazowano różnice istniejące pomiędzy wizerunkiem a tożsamością organizacji. Wyczerpująco opisano poszczególne etapy organizacji i prowadzenia kampanii promocyjnej wyborczej na rynku politycznym oraz zobrazowano jej naukowe podstawy. W ostatniej części artykułu autor przedstawił sposoby badania i oceniania skuteczności kampanii wyborczej oraz ich aspekt finansowy. Theoretical and practical article is devoted to promotional, advertising and election campaigns as seen from the point of view of economy marketing and its political kind. In the introduction the author defines and describes the aim and the subject in question. He presents promotional and advertising campaigns, the main differences between them and particular characteristics of election campaign carried out on the one and only kind of market, namely the market of elections. Further part of deliberations is an analysis of the elements comprising the promotion mix and the elements of activities within public relations in commercialization and politics. The differences between the image and identity have been presented. Moreover, particular stages of organization and leading a promotional campaign have also been described, in political market. Moreover, the scientific basics of it have been shown. In the last part of the article the author presents methods of research and assessment of the efficiency of election campaigns and their financial aspect. 9

10 Tożsamość sprawy administracyjnej w kontekście rei iudicatae w ogólnym postępowaniu administracyjnym The Identity of Administrative Issue in the Context of Rei Iudicatae in General Administrative Proceedings Renata Strachowska uniwersytet śląski w katowicach Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego ujęcia problematyki tożsamości sprawy administracyjnej w kontekście badania zaistnienia rei iudicatae jako przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Autorka koncentruje się w przedmiotowej pracy przede wszystkim na zagadnieniu tożsamości przedmiotowej i podmiotowej, w tym na następstwie prawnym stron i organów administracji publicznej, a także na funkcji gwarancyjnej zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej. The article is an attempt at presenting a complex topic of identity of administrative proceedings in the context of rei iudicatae being the cause of invalidity statement of administrative decision. The author concentrates on the issue of identity, both its objective and subjective scope, including legal implications of the parties and public administration bodies and on the function of the guarantee of the rule of persistency of final administrative decision. 10

11 Ontyczny status dobra i dobro wspólne Ontic Status of Good and Common Good Anna Drabarek Akademia pedagogiki specjalnej im. marii grzegorzewskiej Dobro wspólne ma w sobie magię przyciągania zwłaszcza polityków i działaczy publicznych. Często przywoływane jest w sporach i polemikach politycznych jako argument na rzecz właściwego i sprawiedliwego działania. Wielu może zatem sądzić, że dobro wspólne to taki politologiczny klon dobra, gdyż w rozważaniach politologów jest ono nieustannie przywoływane chociażby razem z pojęciem sprawiedliwości. W tym artykule chciałabym jednak pokazać, że pojęcie dobra wspólnego jest ufundowane na podstawowym pojęciu etycznym na pojęciu dobra, że jest to w pewnym sensie punkt docelowy, do którego zmierza społeczeństwo. Ważną sprawą jest także uświadomienie sobie, iż dobro wspólne wymaga zaangażowania w jego stanowienie wszystkich, albo znacznej większości członków wspólnoty. Należy także zawsze mieć na uwadze fakt, że mimo iż dobro wspólne jest nadrzędne, to nie może w sposób istotny naruszać dobra jednostkowego. Owa ekwilibrystyka zwłaszcza polityków między dobrem jednostkowym i dobrem wspólnym może zatem często prowadzić do konfliktów. Politologów pojęcie dobra i wynikające z niego dobro wspólne powinno także interesować z tego względu, że odzwierciedlają one porządek danego społeczeństwa, to znaczy zasady, instytucje, prawo i organy niezbędne do zaistnienia tego co określa się mianem wspólnego pożytku. Common good has the ability to attract, especially politicians and public activists. It is often hailed in disputes and political polemics as an argument supporting the right and just activity. Many people may, thus, think that common good is a political science clone of good, due to the fact that in deliberations of political scientists it is permanently hailed together with the notion of justice. However, the author of the article aims at showing that common good is funded in a basic ethical notion in the notion of good, and that it is a destination point towards which the society is heading. An important issue is also making oneself aware that common good requires the engagement of all or a vast majority of members of a community. It is also important to remember that although common good is overriding, it cannot violate the good of an individual. Misunderstandings concerning common good and individual good may lead to conflicts. The notions of good and common good resulting from it should be of interest for political scientists, due to the fact that they reflect the order of a particular society, i.e. rules, institutions, law and offices necessary for existence of common benefit. 11

12 Globalizacja w optyce etyki i filozofii polityki Globalization in the Optics of Ethics and the Philosophy of Politics Edward Modzelewski Almamer wyższa szkoła ekonomiczna W artykule autor stara się odpowiedzieć na szereg pytań, jakie pojawiają przy prezentacji i analizie zjawiska globalizacji. Chodzi zwłaszcza o to, w jaki sposób możemy przeciwdziałać odczuwanym przez wiele społeczności negatywnym skutkom procesów globalizacyjnych i czy w ogóle jest to możliwe. Jeśli założymy, że jest to możliwe, a założenie to na pierwszy rzut oka wydać się nam może twórczą utopią, to jakie środki musi ludzkość zastosować by mogło ono się spełnić. Czy wystarczą wyłącznie techniki ekonomiczne i polityczne? Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że bez odwołania się do etyki, a właściwie do jej szczególnego rodzaju, jakim jest dziś etyka odpowiedzialności globalnej, realizacja wszelkich planów zmierzających do ograniczenia owych negatywnych skutków spełznie na niczym. Tym bardziej, że współczesne kategorie filozofii polityki skrojone do opisu zjawisk występujących w państwach narodowych, nie bardzo są, jak na razie, przydatne do analizy procesów zachodzących w globalizującym się świecie. The author tries to answer the questions which appear during the presentation and analysis of the phenomenon of globalization. The main issues are connected with ways of dealing with negative results of globalization processes which are experienced by many societies and if it is possible to deal with them. If we assume that it is possible, and this assumption may seem to be utopian, what measures must be taken in order to fulfill it? Are economic and political techniques sufficient? The conclusion of the article is the statement that without reference to ethics, to its particular kind, namely the ethics of global responsibility, realization of all plans leading to restriction of those negative results will come to nothing. Especially that contemporary categories of philosophy of politics are cut to the description of phenomena appearing in national countries are not useful for the analysis of the processes appearing in the globalizing world. 12

13 Demokratyczne podstawy Unii Europejskiej w świetle obowiązującego unijnego prawa traktatowego Democratic Basis of the European Union in the Light of Ruling Treaty Law Jerzy Kuciński wyższa szkoła zarządzania i prawa im. h. chodkowskiej i almamer wyższa szkoła ekonomiczna Jednym z głównych kierunków reform ustrojowych Unii Europejskiej, wprowadzonych przez Traktat z Lizbony do obowiązującego unijnego prawa traktatowego, jest pełniejsze zidentyfikowanie, rozszerzenie i umocnienie wspólnej aksjologii Unii i jej demokratycznej legitymacji. W sposób istotny został rozszerzony i skonkretyzowany w porównaniu z wcześniejszymi unormowaniami traktatowymi katalog wartości i zasad, na których opiera się Unia Europejska. Wśród wartości tych wymienia się: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność oraz równość, zaś wśród zasad demokrację, państwo prawne i poszanowanie praw człowieka. Podstawą funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska. Oznacza to, że obywatele Unii są na poziomie Unii bezpośrednio reprezentowani w Parlamencie Europejskim, zaś państwa członkowskie mają zapewnioną reprezentację w instytucjach unijnych. Uzupełnieniem demokracji przedstawicielskiej są formy demokracji pozaprzedstawicielskiej (uczestniczącej, bezpośredniej), oznaczające możliwość obywateli i stowarzyszeń obywatelskich publicznego wypowiadania się w sprawach Unii, oraz prawo obywateli Unii do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. One of the main directions of political system reforms of the European Union, introduced by the Treaty of Lisbon, is a more complete identification, enlargement and strengthening the common axiology of the Union and its democratic legitimization. The catalogue of values and rules on which the European Union is based has been extended and made more precise as compared with the norms resulting from previous treaties. Among these values there are the following: respect of dignity of a human being, freedom, equality, and among rules democracy, lawful state, and the respect of human rights. The basis of functioning of the European Union is the representative democracy. It means that the citizens of the Union are on the level of the Union directly represented in the European Parliament, and member states are provided with representation in the institutions of the Union. An addition of representative democracy are forms of participating democracy or direct democracy, which allow citizens and civic associations for public expression of views on the matters concerning the Union and the right of the citizens of the Union to civic legislation initiative. 13

14 Z zagadnień prawnych przepływu osób wewnątrz strefy Schengen oraz przekraczania jej granic zewnętrznych The Legal Issues Concerning Border-Crossing Inside Schengen Area and Its External Borders Stefan Korycki almamer wyższa szkoła ekonomiczna W artykule przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące ruchu osobowego w Unii Europejskiej. Podstawę tych rozważań stanowi Układ z Schengen z 14 czerwca 1985 roku i Konwencja Wykonawcza do Układu podpisana 19 czerwca 1990 roku. Dokonano analizy formalnych warunków przekraczania granic wnętrznych obszaru strefy Schengen oraz jej granic zewnętrznych. Uznano też za celowe przedstawienie kwestii kontroli granicznej unormowanej w prawie polskim. Całość rozważań zamyka prezentacja rozwiązań Systemu Informacyjnego Schengen. The article presents legal solutions concerning personal movement in the European Union. The basis for the deliberations is the Schengen Treaty of 14 June 1985 and Administrative Convention to the Treaty of 19 June The analysis of formal conditions of crossing internal borders of the Schengen Area and its external borders. The issue of border control sanctioned in the Polish law is presented as well. The last part of the article presents the solutions of Schengen Information System. 14

15 Komisja Europejska: skład i kompetencje European Commission: Composition and Competence Zenon Ślusarczyk almamer wyższa szkoła ekonomiczna Komisja Europejska jest jedną z ważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jej organem wykonawczym. Składa się z komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, wybierany i zatwierdzany przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Komisja posiada traktatowe uprawnienia inicjatywy legislacyjnej, jest też strażniczką traktatów przestrzegania prawa unijnego przez państwa członkowskie i przedsiębiorstwa. Komisja posiada rozbudowane struktury organizacyjne i dyrekcje generalne, zespoły ekspertów i tłumaczy. Odpowiada ona za prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, realizację budżetu UE i wydatkowanie funduszy strukturalnych. Reprezentuje UE wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych. European Commission is one of the most important institutions of the European Union, its administrative body. It comprises of 27 commissioners, each member state being represented by one. The works of the Commission are led by its President chosen and approved by the Council of Europe and the European Parliament. The Commission has the right to legislative initiative assured by a treaty; it also is the guardian of treaties, obeying the law of the Union by member states and companies. The Commission has complex organization structures and Directorates-General, teams of experts and interpreters. It is responsible for appropriate functioning of uniform market, realization of the EU budget and proper use of the structural funds. It represents the EU demarche other countries and international organizations. 15

16 Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo europejskie Transatlantic Relations and European Security Tadeusz Jemioło Almamer wyższa szkoła ekonomiczna Globalne środowisko bezpieczeństwa przełomu XX i XXI wieku zaznaczyło się nowymi wyzwaniami i zagrożeniami. Okazało się bowiem iż asymetria zagrożeń, która ujawniła się tak drastycznie podczas zamachu terrorystycznego 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych, będzie elementem tworzenia przewagi strategicznej we współczesnym świecie. Transgraniczność tych zagrożeń stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego i stosunków transatlantyckich będących gwarancją tego bezpieczeństwa. Artykuł stanowi, próbę oceny relacji transatlantyckich w kontekście ich wpływu na bezpieczeństwo europejskie w XXI wieku. Global environment of safety of the turning of 20 th and 21 st centuries was marked with new challenges and threats. It appeared that the asymmetry of threats, which became visible during the terrorist attack of 11 th September 2001 in the United Sates, would be the element of forming strategic predomination in the contemporary world. Cross-border of these threats is a challenge for European safety and Transatlantic relations being the guarantee of this safety. The article tries to evaluate Transatlantic relations in the context of their influence on European safety in the 20 th century. 16

17 Kształtowanie słowackiej polityki bezpieczeństwa The Creation of Security Policy in Slovakia Henryk Binkowski almamer wyższa szkoła ekonomiczna W artykule podjęto próbę charakterystyki procesu kształtowania słowackiej polityki bezpieczeństwa. Republika Słowacka, jako najmniejszy kraj z czwórki wyszehradzkiej i jako jedyna nie była objęta procesem pierwszego rozszerzenia o nowe kraje demokratyczne spośród byłych państw socjalistycznych. Niemniej bardzo szybko nadrobiła czas na ścieżce integracyjnej ze strukturami Europy Zachodniej, a nawet stała się, w pewnym sensie, liderem przemian w Unii Europejskiej, w tym wypadku jako jedyny członek Grupy Wyszehradzkiej znajduje się ona w strefie Euro. Analizując kształtowanie słowackiej polityki bezpieczeństwa autor artykułu dokonuje opisu głównych uwarunkowań tej polityki, jej podstaw ustrojowych, normatywno-prawnych i politycznych. Kolejne rozważania dotyczą sił zbrojnych oraz zarządzania bezpieczeństwem i kierowania obroną państwa. Podjęto również próbę określenia perspektyw dotyczących rozwoju polityki bezpieczeństwa. W odniesieniu do głównego problemu naukowego podjętego w artykule niezbędne wydaje się podkreślenie dość wyraźnej tendencji do celowego i dobrze zaplanowanego procesu budowania zrębów bezpieczeństwa narodowego w nowo kształtującym się państwie. Albowiem kolejnym ważnym wyznacznikiem sytuacji Słowacji w dziedzinie bezpieczeństwa jest fakt, iż jest to jedyne nowe państwo w naszej części Europy, niemające (poza doświadczeniem czechosłowackim) do czego nawiązywać z własnej historii. Teza ta jeszcze lepiej broni się, gdy odniesiemy ją do cezury czasowej po 2000 roku. Wówczas rzeczywiście Słowakom udało się dokonać zasadniczych przekształceń demokratycznych w systemie bezpieczeństwa, nakreślić wizję kształtu sił zbrojnych, zintegrować w zasadzie cały proces kierowania bezpieczeństwem narodowymi zarządzaniem profesjonalnymi siłami zbrojnymi (choć był to dopiero początek, ale kontynuowany przez kolejne ekipy rządowe włącznie z najnowszym (od połowy 2010 r.) rządem, kierowanym po raz pierwszy w historii niepodległej Słowacji przez kobietę, Ivetę Radićovą. The article tries to characterize the process of creation of Slovak security policy. The Slovak Republic, the smallest country of Visegrad Group, was the only one which was not included in the process of the first enlargement of the new democratic countries out of former socialist countries. It soon caught up with other countries on the way to the integration with the structures of Western Europe, and became in a way the leader of changes in the European Union, being the only member of Visegrad Group belonging to eurozone. Analyzing the creation of Slovakian safety policy, the author of the article describes the main conditions of this policy, its political system, normative, legal and political basis. Further deliberations concern the armed forces and safety management and managing the country s defense. An attempt has been made at defining prospects of the development of defense policy. Referring to the main scientific issue, which the article deals with, it seems to highlight a clear tendency to purposeful and well-planned process of building national security in the country that was forming. Another important marker of the situation of Slovakia in the area of safety is the fact that it is the only new member state in our part of Europe, which has nothing to relate in its history, apart from Czechoslovak experience. This thesis defends itself better if we refer it to the timeline after At 17

18 that time the Slovaks managed to accomplish basic democratic transformations in the defense system, outline the visions of the shape of the armed forces, integrate the whole process of managing national security and professional armed forces; however, it was only the beginning, but continued by other offices, including the present one since the middle of 2010 led for the first time in the history of independent Slovakia by a woman, namely Iveta Radićova. 18

19 Powstanie, założenia programowe i działalność Niemieckiej Partii Pracy w Polsce w latach Formation, Manifesto and Activity of German Labour Party Between Henryk Szczerbiński almamer wyższa szkoła ekonomiczna Artykuł ten jest kontynuacją, opublikowanego w numerze 4(57) z 2009 roku tekstu, dotyczącego początków działalności niemieckich socjalistów w łódzkim okręgu przemysłowym. W roku 1922 działalność ta nabrała konkretnych form organizacyjnych. Powołano do życia Niemiecką Socjalistyczną Partię Pracy, która współpracowała z Polską Partią Socjalistyczną i Powszechnym Żydowskim Związkiem Robotniczym. Jej udział w życiu politycznym regionu i kraju, oraz stosunek do ważniejszych kwestii społeczno-gospodarczych, zwłaszcza do roku 1926 (zamach majowy, Józefa Piłsudskiego) wynikał ze wspólnych wartości międzynarodowego ruchu robotniczego i z wpływu europejskiej myśli socjalistycznej na profil ideowy partii. The article is the continuation of the previous one, published in vol. 4(57) of 2009, concerning the beginnings of activity of German socialists in Łódź industrial district. In 1922 this activity gained specific organizational forms. The German Socialist Labour Party of Poland was established and it cooperated with the Polish Socialist Party and Jewish Labor Bund. Its activity in the political life of the region and the country, and the attitude to more important socio-economic issues, especially since 1926 (May coup of Józef Piłsudski) resulted from common values of international movement of workers and the influence of European socialist thought on ideological profile of the party. 19

20 Działania PPR na rzecz umacniania wpływów wśród inteligencji w latach The Activity of PWP in Aid of Strengthening the Influence among Intelligentsia Between 1945 and 1946 Wiesław Otocki uniwersytet warszawski Artykuł poświęcony jest prowadzonej przez PPR działalności na przełomie 1945 i 1946 roku zmierzającej do poszerzenia bazy politycznej. Przywódcy PPR zdawali sobie sprawę, że w ciągu roku samodzielnych rządów (PKWN i RT) nie zdołali uzyskać oczekiwanego poparcia społecznego, co w rezultacie groziło przegraniem wyborów. Dążąc do pozyskania inteligencji starali się zapewnić sobie poparcie, a przynajmniej przychylność jej twórczej części. Równocześnie zamierzano powstrzymać zasilanie przez nich szeregów reaktywowanego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które szybko dzięki poparciu społecznemu stało się liczącą siłą polityczną. Pozyskanie polskich twórców miało w zamierzeniach przywódców PPR przyczynić się do uwiarygodnienia nowej władzy w ocenie społecznej zarówno w kraju, jak i za granicą stanowiąc cenne dla niej potwierdzenie postępującego procesu normalizacji i stabilizacji. The article deals with the activity of Polish Workers Party between 1945 and 1946, leading to the enlargement of political basis. The leaders of PWP were aware of the fact that during a year of standalone governing (Polish Committee of National Liberation and Temporary Government) did not manage to gain expected social support, which could have resulted in losing elections. The leaders aimed at gaining the support of the Polish intelligentsia, or at least the favor of their artistic members. Simultaneously, they were going to stop them from joining the Polish People s Party which, thanks to social support, became an important political force. Attracting Polish artists was supposed to make the leaders of PWP more credible in the eyes of social assessment both in the country and abroad, being a crucial confirmation of the process of normalization and stabilization in progress. 20

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE sus Hamburg STUDIA POLITOLOGICZNE POLITYKA NA SZCZEBLU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO pod redakcją Stanisława Sulowskiego ' / WARSZAWA 2011 V0L 20 INSTYTUT NAUK POUTYGNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOIOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym

ANNALES Etyka w życiu gospodarczym ANNALES 1 2 ANNALES Etyka w życiu gospodarczym tom 13, nr 2 SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA Łódź 2010 3 KOMITET REDAKCYJNY ks. Józef Belniak ks. Piotr Przesmycki (przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/592056 KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE. WYBRANE ZAGADNIENIA pod redakcją Ewy Marii Marciniak WARSZAWA 2012 INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU 25 WARSZAWSKIEGO YOL. STUDIA

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Lucyna Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo