PROB wka. Zycie na streecie - Life on a street

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROB wka. Zycie na streecie - Life on a street 21-10-2009"

Transkrypt

1 PROB wka Zycie na streecie - Life on a street Wydanie Specjalne - Special Edition Wydani specjalne gdy specjalnie do Kopenhagi. Przeglad dotychczasowych dokonañprob od pocz¹tku. Taki by przedstawiæ siê Europie. Special edition becouse of our trip to Kopenhagen. Review of achievments of PROB from the begining. Just to introduce us to Europe Z powa aniem - Naczelny - chief editor Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 1

2 This is the way it all began We are happy to inform that the homeless people, who gathered in Sala Czerwona (The Red Hall) of the Castle in Krokowa on 23 January 2009, set up the Pomeranian Council for the Homeless. Their meeting also resulted in specifying the regulation and the mission of the Council. The main idea behind establishing the Council is working in accordance with the rule: Nothing about us, without us, for us. Aims of the Pomeranian Council for the Homeless: 1. Preparing recommendations concerning the question of the homeless 2. Organizing and partaking in conferences and seminars 3. Preparing and distributing publications on homelessness (news-sheet, leaflets, posters) 4. Managing volunteer activities 5. Creating conditions to obtain information via the Internet It was settled that any person deprived of home, threatened by homelessness or experiencing it, or anyone interested in the question of homelessness may be the member of the Pomeranian Council for the Homeless. The Pomeranian Council for the Homeless consists of full members of the Council, i.e. a body of the Council, members of the Council and supporting me mbers. The body of the Council consists of five Council members chosen democratically by a majority vote. The task of the body is to coordinate and manage the activities of the Council. Full membership in the Council is connected with signing the regulation, membership declaration and the code of honour. A supporting member of the Council is the person who is interested in the question of homelessness, acts within the Council s sphere of activities but has not signed the code, membership declaration and the code of honour and does not take part in the election to the body of the Council. Currently the body of the Council is chosen biannually during the general meeting. The decision concerning changing the regulation, disbanding the Council and choosing the body of the Council is taken by full members of the Council by the majority of 2/3 of votes during the general meeting of the Council members. By the resolution of the Council, the next general meeting is to take place on 23 July The body of the Pomeranian Council of the Homeless chosen at the general meeting: 1. Janusz Witkowski 2. Krzysztof Iwanow 3. Dariusz Rosa 4. Boles³aw Kawka 5. Kinga Pluta We hope that the Council will continue growing and developing and we would like to encourage to proposing new members and supporting the Council s activities. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 2

3 Tak to siê zaczê³o Z radoœci¹ informujemy, e dnia 23 stycznia 2009 roku w Sali Czerwonej Zamku w Krokowej spotka³y siê osoby doœwiadczaj¹ce bezdomnoœci, które w ramach komitetu za³o ycielskiego powo³a³y Pomorsk¹ Radê Osób Bezdomnych. Podczas spotkania za³o ycielskiego okreœlono misjê i zasady dzia³ania Rady w postaci regulaminu. G³ównym zamys³em powstania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych jest realizacja dzia³añ w myœl zasady Nic o nas, bez nas, dla nas. Za cel dzia³ania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjêto: 1. Przygotowanie w³asnych rekomendacji dotycz¹cych problematyki osób bezdomnych 2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach. 3. Przygotowanie i dystrybucjê publikacji z zakresu bezdomnoœci (gazetka, ulotki, plakaty) 4. Prowadzenie wolontariatu 5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet. Ustalono, i cz³onkiem Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych mo e byæ ka da osoba fizycznie bezdomna b¹dÿ ta, która kiedykolwiek doœwiadcza³a problemu bezdomnoœci, zagro ona bezdomnoœci¹, b¹dÿ osoby, którym bliski jest temat bezdomnoœci. Pomorska Rada Osób Bezdomnych sk³ada siê z pe³noprawnych cz³onków rady w postaci kolegium rady i cz³onków rady oraz cz³onków wspieraj¹cych. Kolegium rady sk³ada siê z piêciu cz³onków rady, wybranych na podstawie demokratycznych wyborów, wiêkszoœci¹ g³osów. Zadaniem kolegium jest koordynowanie i organizowanie pracy ca³ej Rady. Pe³ne cz³onkowstwo w radzie wi¹ e siê z podpisaniem regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego. Cz³onkiem wspieraj¹cym Rady jest osoba, która dzia³a w ramach rady, jednak nie podpisa³a regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego i tym samym nie bierze udzia³u w wyborach do Kolegium. Obecnie kolegium jest wybierane na pó³ roku do czasu walnego zebrania. Decyzjê o zmianie regulaminu, rozwi¹zaniu rady oraz wyborze kolegium rady poodejmuj¹ zdeklarowani cz³onkowie Rady wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ 2/3 g³osów podczas walnego zgromadzenia cz³onków rady. Uchwa³¹ przyjêto, i walne zgromadzenie cz³onków odbêdzie siê 23 lipca 2009 roku. Podczas wyborów wybrano kolegium Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych w sk³adzie: 1. Janusz Witkowski 2. Krzysztof Iwanow 3. Dariusz Rosa 4. Boles³aw Kawka 5. Kinga Pluta Pe³ni nadziei i wiary w dalszy, tak pozytywny jak dot¹d rozwój Rady, zapraszamy do zg³aszania nowych cz³onków i wspierania jej rozwoju. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 3

4 REGULATION OF THE POMERANIAN COUNCIL FOR THE HOMELESS I.GENERAL CONDITIONS 1 The Pomeranian Council for the Homeless was established by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness, hereinafter referred to as PFWB, as an independent opinion-forming body cooperating with PFWB. Conditions of this cooperation are stipulated in a separate document. 2 The Pomeranian Province is the sphere of activity of the Council whose headquarters are located in the PFWB office in Gdañsk, 4 Przytockiego Street (ul. Przytockiego 4) 3 The Council is based on the social activity of its members 4 The Council members may use ID badges, as stipulated in the specific provisions. II. AIMS AND MEANS OF OPERATION 5 AIMS OF THE COUNCIL 1. Collecting opinions, ideas and information from homeless people on the activity of different institutions and sending it to the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness as motions and recommendations; 2. Increasing the activeness of the homeless aimed at leaving homelessness and helping them to achieve this goal 3. Promoting knowledge on homelessness in the society, among experts and the homeless themselves in order to break the stereotype of a homeless person 4. Encouraging an active approach among those who experience homelessness (shaking them out of their lethargy) 5. Increasing the participation of homeless people in the discussion on homelessness 6. Increasing the influence of the homeless on the quality and methods of helping the homeless 6 The idea behind the Pomeranian Council for the Homeless was to work in accordance with the rule Nothing about us, without us, for us. Main activities of the Pomeranian Council for the Homeless are as follows: 1. Preparing recommendations on the question of the homeless 2. Organizing and participating in conferences and seminars 3. Preparing and distributing publications on homelessness (news-sheet, leaflets, posters) 4. Managing voluntary activities 5. Creating conditions to achieve information via the Internet III. MEMBERS RIGHTS AND DUTIES 7 Any person who is deprived of home, threatened by homelessness or experiencing it, or anyone interested in the question of homelessness may be the member of the Pomeranian Council for the Homeless The Council consists of full members of the Council, i.e. a body of the Council, members of the Council and supporting members 2. A member of the body of the Council is the person who is able to join individual programme activities 3. The body of the Council consists of five Council members chosen democratically by the majority vote. The task of the body of the Council is to coordinate and manage the activities of the Council. 4. Full membership in the Council is connected with signing the code, membership declaration and the code of honour. 5. A supporting member of the Council is the person who is interested in the question of homelessness, acts within the Council s sphere of activities but has not signed the code, membership declaration and the code of honour and does not take part in the election to the body of the Council. IV. REGULATION CHANGES 9 1. The decision concerning changing the regulation, disbanding the Council and choosing the body of the Council is taken by full members of the Council by the majority of 2/3 of votes during the general meeting of the Council members 2. The Council members should receive the information about the general meeting in writing, two weeks prior to the meeting. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 4

5 REGULAMIN POMORSKIEJ RADY OSÓB BEZDOMNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomorska Rada Osób Bezdomnych zosta³a zainicjowana przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci zwane dalej PFWB, jako niezale ny organ opiniotwórczy wspó³pracuj¹cy z PFWB. Ramy niniejszej wspó³pracy okreœla odrêbne porozumienie. 2 Terenem dzia³ania Rady jest obszar województwa pomorskiego z siedzib¹ przy biurze PFWB na ul. Przytockiego 4 w Gdañsku. 3 Rada opiera siê na spo³ecznej pracy cz³onków 4 Rada mo e u ywaæ identyfikatorów na za zasadach okreœlonych w przepisach szczegó³owych II. CELE I SPOSOBY DZIA ANIA 5 CELEM RADY JEST: 1. zbieranie opinii, pomys³ów, informacji o dzia³alnoœci poszczególnych instytucji (organizacji) od osób bezdomnych i przekazywanie PFWB w formie wniosków i rekomendacji; 2. zwiêkszenie aktywnoœci osób bezdomnych maj¹ce na celu wychodzenie z bezdomnoœci i umo liwienie im dzia³añ w tym kierunku; 3. krzewienie wiedzy w zakresie prze³amywania stereotypu osoby bezdomnej wœród spo³eczeñstwa, specjalistów i samych os. Bezdomnych; 4. kszta³towanie czynnej postawy osób doœwiadczaj¹cych bezdomnoœci (wyjœcie z marazmu); 5. zwiêkszenie znaczenia g³osu osób doœwiadczaj¹cych problemu w dyskusji o bezdomnoœci; 6. zwiêkszenie wp³ywu osób bezdomnych na jakoœæ i sposób pomagania ludziom bezdomnym. 6 G³ównym zamys³em powstania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych jest realizacja dzia³añ w myœl zasady Nic o nas, bez nas, dla nas. Za g³ówne dzia³ania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjêto: 1. Przygotowanie w³asnych rekomendacji dotycz¹cych problematyki osób bezdomnych 2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach. 3. Przygotowanie i dystrybucjê publikacji z zakresu bezdomnoœci (gazetka, ulotki, plakaty) 4. Prowadzenie wolontariatu 5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet. III. CZ ONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI ZKI 7 Cz³onkiem Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych mo e byæ ka da osoba fizycznie bezdomna b¹dÿ ta, która kiedykolwiek doœwiadcza³a problemu bezdomnoœci, zagro ona bezdomnoœci¹, b¹dÿ osoby, którym bliski jest temat bezdomnoœci Pomorska Rada Osób Bezdomnych sk³ada siê z pe³noprawnych cz³onków Rady w postaci Kolegium Rady i Cz³onków Rady oraz Cz³onków wspieraj¹cych. 2. Cz³onkiem Kolegium Rady jest osoba dyspozycyjna posiadaj¹ca zdolnoœæ ³¹czenia poszczególnych dzia³añ programowych. 3. Kolegium Rady sk³ada siê z piêciu cz³onków Rady, wybranych na podstawie demokratycznych wyborów, wiêkszoœci¹ g³osów. Zadaniem Kolegium jest koordynowanie i organizowanie pracy ca³ej Rady. 4. Pe³ne cz³onkowstwo w Radzie wi¹ e siê z podpisaniem regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego. 5. Cz³onkiem wspieraj¹cym Rady jest ka da osoba zainteresowana problemem bezdomnoœci, która dzia³a w ramach Rady, jednak nie podpisa³a regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego i tym samym nie bierze udzia³u w wyborach do Kolegium. III. ZMIANA REGULAMINU 9 1. Decyzjê o zmianie regulaminu, rozwi¹zaniu Rady oraz wyborze Kolegium Rady poodejmuj¹ zdeklarowani cz³onkowie Rady wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ 2/3 g³osów podczas Walnego Zgromadzenia Cz³onków Rady. 2. Informacja o spotkaniu Walnym, cz³onkowie Rady powinni otrzymaæ na dwa tygodnie przed terminem drogê pisemn¹ Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 5

6 CODE OF HONOUR OF THE POMERANIAN COUNCIL FOR THE HOMELESS 1. FOLLOW YOUR CONSCIENCE 2. RESPECT VIEWS AND OPINIONS OF OTHERS 3. BE OPEN TO CHANGES AND MODIFICATIONS 4. IGNORE FAILURES, DRAW A LESSON FROM THEM 5. THINK OF OTHER S WELFARE 6. BEHAVE WITH DIGNITY CODE OF CONDUCT IN THE COUNCIL 1. CONSCIOUS RESPONSIBILITY AND PERFORMING ONE S DUTIES CONSCIENTIOUSLY 2. A COUNCIL MEMBER SHOULD BE INTERESTED IN THE ACTIVITY OF THE COUNCIL 3. REPRESENTING THE COUNCIL WITH DIGNITY 4. OBJECTIVITY AND TOLERANCE 5. PROFESSIONALISM IN PERFORMING ONE S DUTIES 6. AVAILABILITY (PHONE NUMBER AVAILABLE THROUGH THE POMERANIAN FORUM) 7. ACTIVITY IN THE COUNCIL SHOULD NOT STAND IN THE WAY TO INDIVIDUAL ACTIVITY IN GETTING OUT OF HOMELESSNESS DECLARATION OF MEMBERSHIP in the Pomeranian Council for the Homeless SURNAME... NAME... REGION... THE MEMBER SHOULD FILL IN THE FORM IN CAPITAL LETTERS I HEREBY DECLARE THAT: 1. I HAVE READ THE CODE OF HONOUR AND I SHALL ABIDE BY IT 2. I AM AWARE OF THE RESPONSIBILITY CONNECTED WITH PERFORMING ACTIVITIES AND THE MANNER IN WHICH THEY ARE PERFORMED Surname... Names... Parent s names... Date and Place of birth... Personal Identity Number... Address/Place of Residence... Phone Number Landline. Cell... MEMBER S SIGNATURE... Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 6

7 KODEKS HONOROWY POMORSKIEJ RADY OSÓB BEZDOMNYCH 1. B D POS USZNY SWOJEMU SUMIENIU 2. SZANUJ OPINIE I POGL DY INNYCH 3. B D OTWARTY NA PROPOZYCJE ZMIAN I ULEPSZEÑ 4. IGNORUJ NIEPOWODZENIA, BO ONE RÓWNIE UCZ 5. MIEJ NA UWADZE DOBRO INNYCH 6. POSTÊPUJ GODNIE ZASADY DZIA ANIA W RADZIE 1. ŒWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŒÆ I RZETELNE WYKONYWANIE NA O ONYCH OBOWI ZKÓW 2. OBOWI ZKIEM CZ ONKA JEST INTERESOWANIE SIÊ DZIA ALNOŒCI I TERMINAMI 3. GODNE REPREZENTOWANIE RADY 4. OBIEKTYWIZM I TOLERANCJA 5. PROFESJONALIZM DZIA ANIA 6. DYSPOZYCYJNOŒÆ ( KONTAKT TELEFONICZNY LUB INFORMACJA ZA POŒREDNICTWEM FORUM 7. DZIA ALNOŒÆ W RADZIE NIE MO E BYÆ PRZESZKOD W INDYWIDUALNEJ PRACY NAD WYCHODZENIEM Z BEZDOMNOŒCI DEKLARACJA CZ ONKOWSTWA w Pomorskiej Radzie Osób Bezdomnych NAZWISKO... IMIÊ... REGION... OŒWIADCZAM, E: 1. ZNAM KODEKS HONOROWY, REGULAMIN RADY I BÊDÊ GO PRZESTRZEGAÆ 2. JESTEM ŒWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA ZADANIA ORAZ FORMÊ ICH WYKONYWANIA DANE OSOBOWE WYPE NIA CZ ONEK PISMEM DRUKOWANYM Nazwisko... Imiona... Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia... PESEL... Adres pobytu... TELEFON Stacjonarny. Kom PODPIS CZ ONKA... Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 7

8 THE ALPHABET OF HOMELESSNESS A Allotment shed it is a perfect shelter which can be found in allotment gardens. Depending on the standard it may be used to stay there throughout the year or only for several nights. A good point is the supply a variety of fruit and vegetables within reach. The only disadvantage is a dangerous location, e.g. Przeróbka, Stogi. B Berza (Eng.: railway station). It is the centre of activity for homeless people anywhere in the world, only in Gdañsk Mayor Adamowicz tries to change the image of railway stations. C Charity search - visiting potential benefactors in their homes; the more imagination we have the more money we can get D Domicile Home a very abstract notion; there are people living in homes, they say I can have a home too, dreams come true so I m told E Edi one of the best films about homelessness; Great leading actor Henry Go³êbiewski F Forty (Eng. forts) now a legendary shelter established in a very short time by Marek in It was a real survival camp but the climate was special. People who lived there probably won t forget this experience for the rest of their lives. They were from different regions of Poland and during their stay they exchanged their experiences and anecdotes. It was closed down in G Gigant (Eng. giant) literally to be on a giant means to run away from home. It is taken from a teenage slang and can describe someone who is generally homeless or someone who suddenly left a shelter H Hasiok it is a word taken from Silesian dialect but nobody knows why this word was introduced in the slang used by homeless people; it probably sounds better when you say that you live in Hasiok rather than in a rubbish tip. I Integration. Social Integration Centre was established on the initiative of the St. Brother Albert s Aid Society. Aims: social and vocational reintegration J John, i.e. St. John s Church in Gdañsk; For many years Christmas Eve suppers for the homeless have been organized in this church by university students belonging to St. Nicolas parish. It s the biggest event of this sort in the north of Poland. For many people it is the only possibility to celebrate Christmas. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 8

9 ALFABET BEZDOMNOŒCI A Altana -doskona³e miejsce schronienia,po³o ona przewa nie na terenie ogródków dzia³kowych.w zale noœci od standartu mo e s³u yæ do pobytu ca³orocznego,lub tylko na kilka nocy.plusy to zaopatrzenie-pod rêk¹ wybór warzyw i owoców.minusem mo e byæ nieciekawa,niebezpieczna lokalizacja np.przeróbka,stogi. B Berza czyli dworzec.na ca³ym œwiecie miejsce pobytu-centrum yciowe bezdomnych,tylko w Gdañsku prezydent Adamowicz zmienia wizerunek,chyba swój. C Chodzenie po klamce.wyrafinowana odmiana wêdkowania.odwiedzanie potencjalnych darczyñców w ich domach.w zale noœci od naszej fantazji metoda mo e byæ bardzo skuteczna.' D Dom-pojêcie czysto abstrakcyjne,podobno gdzieœ tam w domach yj¹ ludzie, podobno te tak mo na,podobno marzenia siê spe³niaj¹. E Edi.Jeden z najlepszych filmów o bezdomnosci.genialna rola Henryka Go³êbiewskiego. F Forty.Legendarne ju dziœ schronisko za³o one w ekspresowym tempie przez Marka w1996r.warunki by³y spartañskie,prawdziwa szko³a przetrwania,lecz mimo tego panowa³ tam specyficzny klimat.mieszkañcy,ludzie z ca³ego kraju wymieniali siê doœwiadczeniami,prze yciami,anegdotami.kto tam mieszka³ nie zapomni do koñca ycia,kto nie,niech a³uje.schronisko zamkniêto w 2002r. G Gigant. Byæ na gigancie wywodzi siê z jêzyka ma³olatów,jak adne inne pasuje do naszego jêzyka.oznacza zarówno bezdomnoœæ jako tak¹,jak równie nag³e opuszczenie np.schroniska. H Hasiok -nikt nie wie sk¹d to s³owo pochodz¹ce z gwary œl¹skiej przeniknê³o do jêzyka bezdomnych w ca³ym kraju,mo e bardziej elegancko jest powiedzieæ e siê mieszka w Hasioku, a nie na œmietniku I Integracja.Z inicjatywy TPBA Gdañsk powsta³o Centum Integracji Spo³ecznej.Cele:reintegracja zawodowa i spo³eczna J Jan,czyli œw.jan.w koœciele tym od wielu lat odbywa siê Kolacja Wigilijna dla bezdomnych,najwiêksza w Polsce pó³nocnej, organizowana przez m³odzie akademick¹ z parafii œw.miko³aja.dla wielu mo liwoœæ godnego prze ywania œwi¹t Bo ego Narodzenia. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 9

10 THE BASICS OF THE PROJECT Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) is the first such a big campaign in Poland aimed at breaking stereotypes connected with homelessness. The project, financed by the Non- Governmental Organisations Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, was realized between September 2008 and October 2009 in the biggest cities of the Pomeranian Province (Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk). Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) has been realized by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness and Focus Ireland in full cooperation with the Pomeranian Council for the Homeless. The project was realized through the activities of: Media Council Task: developing the concept of the campaign Mentor Council Task: social lobbying for breaking stereotypes towards the homeless, presenting solutions to non-discriminating way of presenting homelessness and awarding the title Homeless Friendly Medium to 10 journalists, radio or television broadcasting stations or newspapers most committed to the question of homelessness. Internet site task: a source of relevant information on homelessness, a promotional tool of the campaign, a sphere of social discussion on homelessness through the blog section Factual aspects of the campaign May September 2009 Range: presenting a non-stereotypical face of homelessness in press interviews, radio and television broadcasts, information provided in web portals. The information is provided regularly by Dziennik Ba³tycki, Radio Gdañsk and TVP Gdañsk and it is to be published in WP Web Portal from June. Visual aspects of the campaign July August 2009 Range: campaign displayed using outdoor carriers: citylights, billboards, billboards and poster pillars; a theatre s group performances during the St. Dominic s Fair and International Street & Open-Air Theatres Festival FETA In August 2009 over 200 citylights and billboards on homelessness will be displayed in Gdañsk, Gdynia, Sopot and S³upsk. Range of the project: largest cities of the Pomeranian Province Gdañsk, Sopot, Gdynia and S³upsk Werbel Demokracji was supported by the authorities: Pomeranian Province Governor, Marshall of the Pomeranian Province, Mayors of Gdañsk, Gdynia, Sopot and S³upsk, the media: Dziennik Ba³tycki, TVP Gdañsk, Radio Gdañsk, Wirtualna Polska Web Portal and it was displayed by AMS Company. Contact: Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness Ul. Przytockiego Gdañsk Wrzeszcz Phone no We would like to encourage people experiencing homelessness to join our campaign to comment, take part in our meetings and happenings and to keep up with the latest news on the campaign. Acting on behalf of homeless people and as members of the Pomeranian Council for the Homeless we would like to say that Werbel Demokracji campaign is very positive mostly because it helps to break a stereotypical image of a homeless person. It is extremely important for us because homelessness is no longer regarded as taboo. The campaign made many people aware that alcohol is not the only reason for being homeless and that homelessness is not one s free choice in the majority of cases. Moreover, this campaign motivates us because it is supported by many groups of people who cooperate with us (e.g. doctors). Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 10

11 ABC PROJEKTU CZYLI UTWÓR NA WIELE WERBLI Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce du a, profesjonalna kampania nakierowana na prze³amywanie stereotypów zwi¹zanych z bezdomnoœci¹. To projekt finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych pochodz¹cego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realizowany w okresie wrzesieñ paÿdziernik 2009 w najwiêkszych miastach województwa pomorskiego (Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk). Werbel Demokracji jest realizowany przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci, w partnerstwie z du ¹ irlandzk¹ organizacj¹ Focus Ireland przy pe³nej wspó³pracy z Pomorsk¹ Rad¹ Osób Bezdomnych. Projekt zak³ada dzia³anie: Rady Medialnej Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji ca³ej kampanii. Rady Mentorskiej Zadanie Rady: lobbowanie spo³eczne na rzecz przeciwdzia³ania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwi¹zañ w temacie niedyskryminuj¹cego sposobu ukazywania bezdomnoœci oraz przyznanie 10 szczególnie zaanga owanym dziennikarzom b¹dÿ rozg³oœniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytu³u Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym. Strony internetowej Zadanie: Ÿród³o rzetelnej wiedzy na temat bezdomnoœci, narzêdzie promocji kampanii i ca³ego przedsiêwziêcia, a tak e poprzez prowadzony blog przestrzeñ spo³ecznej dyskusji na temat bezdomnoœci. Merytoryczna czêœæ kampanii maj wrzesieñ 2009 Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomnoœci poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych. Informacje ukazujê siê regularnie w Dzienniku Ba³tyckim a tak e w Radio Gdañsk, w Telewizji Gdañsk i od lipca ukazywaæ siê bêd¹ na portalu Wirtualna Polska. Wizualna czêœci kampanii lipiec sierpieñ 2009 Zakres: kampania na noœnikach zewnêtrznych (outdoor): citylighty, billboardy, s³upy oraz wystêpy trupy teatralnej podczas Jarmarku Dominikañskiego i Festiwalu Teatrów Ulicznych FETA. W sierpniu 2009 w Gdañsku, Gdyni, Sopocie i S³upsku zawiœnie ponad 200 citylightów i billboardów ze zdjêciami dotycz¹cymi bezdomnoœci. Zasiêg przedsiêwziêcia: najwiêksze miasta województwa pomorskiego - Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk Przedsiêwziêcie Werbel Demokracji uzyska³o wsparcie spo³eczne wojewody pomorskiego, marsza³ka województwa pomorskiego, prezydentów Gdañska, Gdyni, Sopotu i S³upska oraz prasowe Dziennika Ba³tyckiego, telewizyjne TVPGdañsk, radiowe Radia Gdañsk, internetowe portalu Wirtualna Polska oraz w zakresie ekspozycji kampanii firmy AMS. Kontakt: Biuro Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci Ul. Przytockiego Gdañsk Wrzeszcz Tel mail: Jako reprezentanci osób bezdomnych i cz³onkowie Rady Osób Bezdomnych oceniamy kampaniê Werbel Demokracji jako bardzo pozytywn¹. Przede wszystkim dlatego, e kampania pomaga w ³amaniu stereotypowego wizerunku osoby bezdomnej. Jest to dla nas niezwykle wa ne, poniewa bezdomnoœæ przestaje byæ, dla coraz wiêkszej liczby osób, tematem tabu. Stopniowo dziêki kampanii uda³o siê uœwiadomiæ ludzi o tym, e alkohol nie jest jedyn¹ przyczyn¹ bezdomnoœci, jak równie o tym, e bezdomnoœæ w wiêkszoœci przypadków nie jest samodzielnym wyborem. Jesteœmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Dodatkowo kampania dzia³a na nas motywuj¹co, zw³aszcza dlatego, e jest popierana przez œrodowiska wspó³pracuj¹ce z nami (np. pomagaj¹cych nam lekarzy). Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 11

12 Pomeranian Council for Homeless meets on weekly basis. We publish our bulletin once a month. We are also taking active part in bicycle club run by Saint Brother Albert Aid Society called bajsicool. Some of us are part of new founded Fishing club for homeless. As PCfH we stand for all the homeless in the region. We believe that to be heard and seen is very important in order to change ourselves and be a part of reintegration process Adres Redakcji: Redaction adress: Biuro PFWB ul.ksiêdza Józefa Zator Przytockiego Gdañsk POLAND Our crew: Chief editor Adam Cenian Drawings: Marek K³usek Authors : Andrzej Król Krzysztof Iwanow Boles³aw Kawka Janusz Witkowski Translation: Monika Spanialska Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 12

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat .,dnia.. Nr kolejny wniosku. Data wpływu. Deklaracja uczestnictwa w projekcie Baśniowy świat Przedszkole/punkt przedszkolny w 1. Dane osobowe dziecka Imię/ imiona i nazwisko PESEL.. Data i miejsce urodzenia..

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH MACIEJ MATASEK JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH GIMNAZJUM / LICEUM HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo