PROB wka. Zycie na streecie - Life on a street

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROB wka. Zycie na streecie - Life on a street 21-10-2009"

Transkrypt

1 PROB wka Zycie na streecie - Life on a street Wydanie Specjalne - Special Edition Wydani specjalne gdy specjalnie do Kopenhagi. Przeglad dotychczasowych dokonañprob od pocz¹tku. Taki by przedstawiæ siê Europie. Special edition becouse of our trip to Kopenhagen. Review of achievments of PROB from the begining. Just to introduce us to Europe Z powa aniem - Naczelny - chief editor Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 1

2 This is the way it all began We are happy to inform that the homeless people, who gathered in Sala Czerwona (The Red Hall) of the Castle in Krokowa on 23 January 2009, set up the Pomeranian Council for the Homeless. Their meeting also resulted in specifying the regulation and the mission of the Council. The main idea behind establishing the Council is working in accordance with the rule: Nothing about us, without us, for us. Aims of the Pomeranian Council for the Homeless: 1. Preparing recommendations concerning the question of the homeless 2. Organizing and partaking in conferences and seminars 3. Preparing and distributing publications on homelessness (news-sheet, leaflets, posters) 4. Managing volunteer activities 5. Creating conditions to obtain information via the Internet It was settled that any person deprived of home, threatened by homelessness or experiencing it, or anyone interested in the question of homelessness may be the member of the Pomeranian Council for the Homeless. The Pomeranian Council for the Homeless consists of full members of the Council, i.e. a body of the Council, members of the Council and supporting me mbers. The body of the Council consists of five Council members chosen democratically by a majority vote. The task of the body is to coordinate and manage the activities of the Council. Full membership in the Council is connected with signing the regulation, membership declaration and the code of honour. A supporting member of the Council is the person who is interested in the question of homelessness, acts within the Council s sphere of activities but has not signed the code, membership declaration and the code of honour and does not take part in the election to the body of the Council. Currently the body of the Council is chosen biannually during the general meeting. The decision concerning changing the regulation, disbanding the Council and choosing the body of the Council is taken by full members of the Council by the majority of 2/3 of votes during the general meeting of the Council members. By the resolution of the Council, the next general meeting is to take place on 23 July The body of the Pomeranian Council of the Homeless chosen at the general meeting: 1. Janusz Witkowski 2. Krzysztof Iwanow 3. Dariusz Rosa 4. Boles³aw Kawka 5. Kinga Pluta We hope that the Council will continue growing and developing and we would like to encourage to proposing new members and supporting the Council s activities. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 2

3 Tak to siê zaczê³o Z radoœci¹ informujemy, e dnia 23 stycznia 2009 roku w Sali Czerwonej Zamku w Krokowej spotka³y siê osoby doœwiadczaj¹ce bezdomnoœci, które w ramach komitetu za³o ycielskiego powo³a³y Pomorsk¹ Radê Osób Bezdomnych. Podczas spotkania za³o ycielskiego okreœlono misjê i zasady dzia³ania Rady w postaci regulaminu. G³ównym zamys³em powstania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych jest realizacja dzia³añ w myœl zasady Nic o nas, bez nas, dla nas. Za cel dzia³ania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjêto: 1. Przygotowanie w³asnych rekomendacji dotycz¹cych problematyki osób bezdomnych 2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach. 3. Przygotowanie i dystrybucjê publikacji z zakresu bezdomnoœci (gazetka, ulotki, plakaty) 4. Prowadzenie wolontariatu 5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet. Ustalono, i cz³onkiem Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych mo e byæ ka da osoba fizycznie bezdomna b¹dÿ ta, która kiedykolwiek doœwiadcza³a problemu bezdomnoœci, zagro ona bezdomnoœci¹, b¹dÿ osoby, którym bliski jest temat bezdomnoœci. Pomorska Rada Osób Bezdomnych sk³ada siê z pe³noprawnych cz³onków rady w postaci kolegium rady i cz³onków rady oraz cz³onków wspieraj¹cych. Kolegium rady sk³ada siê z piêciu cz³onków rady, wybranych na podstawie demokratycznych wyborów, wiêkszoœci¹ g³osów. Zadaniem kolegium jest koordynowanie i organizowanie pracy ca³ej Rady. Pe³ne cz³onkowstwo w radzie wi¹ e siê z podpisaniem regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego. Cz³onkiem wspieraj¹cym Rady jest osoba, która dzia³a w ramach rady, jednak nie podpisa³a regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego i tym samym nie bierze udzia³u w wyborach do Kolegium. Obecnie kolegium jest wybierane na pó³ roku do czasu walnego zebrania. Decyzjê o zmianie regulaminu, rozwi¹zaniu rady oraz wyborze kolegium rady poodejmuj¹ zdeklarowani cz³onkowie Rady wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ 2/3 g³osów podczas walnego zgromadzenia cz³onków rady. Uchwa³¹ przyjêto, i walne zgromadzenie cz³onków odbêdzie siê 23 lipca 2009 roku. Podczas wyborów wybrano kolegium Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych w sk³adzie: 1. Janusz Witkowski 2. Krzysztof Iwanow 3. Dariusz Rosa 4. Boles³aw Kawka 5. Kinga Pluta Pe³ni nadziei i wiary w dalszy, tak pozytywny jak dot¹d rozwój Rady, zapraszamy do zg³aszania nowych cz³onków i wspierania jej rozwoju. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 3

4 REGULATION OF THE POMERANIAN COUNCIL FOR THE HOMELESS I.GENERAL CONDITIONS 1 The Pomeranian Council for the Homeless was established by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness, hereinafter referred to as PFWB, as an independent opinion-forming body cooperating with PFWB. Conditions of this cooperation are stipulated in a separate document. 2 The Pomeranian Province is the sphere of activity of the Council whose headquarters are located in the PFWB office in Gdañsk, 4 Przytockiego Street (ul. Przytockiego 4) 3 The Council is based on the social activity of its members 4 The Council members may use ID badges, as stipulated in the specific provisions. II. AIMS AND MEANS OF OPERATION 5 AIMS OF THE COUNCIL 1. Collecting opinions, ideas and information from homeless people on the activity of different institutions and sending it to the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness as motions and recommendations; 2. Increasing the activeness of the homeless aimed at leaving homelessness and helping them to achieve this goal 3. Promoting knowledge on homelessness in the society, among experts and the homeless themselves in order to break the stereotype of a homeless person 4. Encouraging an active approach among those who experience homelessness (shaking them out of their lethargy) 5. Increasing the participation of homeless people in the discussion on homelessness 6. Increasing the influence of the homeless on the quality and methods of helping the homeless 6 The idea behind the Pomeranian Council for the Homeless was to work in accordance with the rule Nothing about us, without us, for us. Main activities of the Pomeranian Council for the Homeless are as follows: 1. Preparing recommendations on the question of the homeless 2. Organizing and participating in conferences and seminars 3. Preparing and distributing publications on homelessness (news-sheet, leaflets, posters) 4. Managing voluntary activities 5. Creating conditions to achieve information via the Internet III. MEMBERS RIGHTS AND DUTIES 7 Any person who is deprived of home, threatened by homelessness or experiencing it, or anyone interested in the question of homelessness may be the member of the Pomeranian Council for the Homeless The Council consists of full members of the Council, i.e. a body of the Council, members of the Council and supporting members 2. A member of the body of the Council is the person who is able to join individual programme activities 3. The body of the Council consists of five Council members chosen democratically by the majority vote. The task of the body of the Council is to coordinate and manage the activities of the Council. 4. Full membership in the Council is connected with signing the code, membership declaration and the code of honour. 5. A supporting member of the Council is the person who is interested in the question of homelessness, acts within the Council s sphere of activities but has not signed the code, membership declaration and the code of honour and does not take part in the election to the body of the Council. IV. REGULATION CHANGES 9 1. The decision concerning changing the regulation, disbanding the Council and choosing the body of the Council is taken by full members of the Council by the majority of 2/3 of votes during the general meeting of the Council members 2. The Council members should receive the information about the general meeting in writing, two weeks prior to the meeting. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 4

5 REGULAMIN POMORSKIEJ RADY OSÓB BEZDOMNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomorska Rada Osób Bezdomnych zosta³a zainicjowana przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci zwane dalej PFWB, jako niezale ny organ opiniotwórczy wspó³pracuj¹cy z PFWB. Ramy niniejszej wspó³pracy okreœla odrêbne porozumienie. 2 Terenem dzia³ania Rady jest obszar województwa pomorskiego z siedzib¹ przy biurze PFWB na ul. Przytockiego 4 w Gdañsku. 3 Rada opiera siê na spo³ecznej pracy cz³onków 4 Rada mo e u ywaæ identyfikatorów na za zasadach okreœlonych w przepisach szczegó³owych II. CELE I SPOSOBY DZIA ANIA 5 CELEM RADY JEST: 1. zbieranie opinii, pomys³ów, informacji o dzia³alnoœci poszczególnych instytucji (organizacji) od osób bezdomnych i przekazywanie PFWB w formie wniosków i rekomendacji; 2. zwiêkszenie aktywnoœci osób bezdomnych maj¹ce na celu wychodzenie z bezdomnoœci i umo liwienie im dzia³añ w tym kierunku; 3. krzewienie wiedzy w zakresie prze³amywania stereotypu osoby bezdomnej wœród spo³eczeñstwa, specjalistów i samych os. Bezdomnych; 4. kszta³towanie czynnej postawy osób doœwiadczaj¹cych bezdomnoœci (wyjœcie z marazmu); 5. zwiêkszenie znaczenia g³osu osób doœwiadczaj¹cych problemu w dyskusji o bezdomnoœci; 6. zwiêkszenie wp³ywu osób bezdomnych na jakoœæ i sposób pomagania ludziom bezdomnym. 6 G³ównym zamys³em powstania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych jest realizacja dzia³añ w myœl zasady Nic o nas, bez nas, dla nas. Za g³ówne dzia³ania Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych przyjêto: 1. Przygotowanie w³asnych rekomendacji dotycz¹cych problematyki osób bezdomnych 2. Organizowanie oraz czynne uczestnictwo w konferencjach oraz seminariach. 3. Przygotowanie i dystrybucjê publikacji z zakresu bezdomnoœci (gazetka, ulotki, plakaty) 4. Prowadzenie wolontariatu 5. Stworzenie warunków do pozyskiwania informacji przez Internet. III. CZ ONKOWIE ICH PRAWA I OBOWI ZKI 7 Cz³onkiem Pomorskiej Rady Osób Bezdomnych mo e byæ ka da osoba fizycznie bezdomna b¹dÿ ta, która kiedykolwiek doœwiadcza³a problemu bezdomnoœci, zagro ona bezdomnoœci¹, b¹dÿ osoby, którym bliski jest temat bezdomnoœci Pomorska Rada Osób Bezdomnych sk³ada siê z pe³noprawnych cz³onków Rady w postaci Kolegium Rady i Cz³onków Rady oraz Cz³onków wspieraj¹cych. 2. Cz³onkiem Kolegium Rady jest osoba dyspozycyjna posiadaj¹ca zdolnoœæ ³¹czenia poszczególnych dzia³añ programowych. 3. Kolegium Rady sk³ada siê z piêciu cz³onków Rady, wybranych na podstawie demokratycznych wyborów, wiêkszoœci¹ g³osów. Zadaniem Kolegium jest koordynowanie i organizowanie pracy ca³ej Rady. 4. Pe³ne cz³onkowstwo w Radzie wi¹ e siê z podpisaniem regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego. 5. Cz³onkiem wspieraj¹cym Rady jest ka da osoba zainteresowana problemem bezdomnoœci, która dzia³a w ramach Rady, jednak nie podpisa³a regulaminu, deklaracji cz³onkowskiej i kodeksu honorowego i tym samym nie bierze udzia³u w wyborach do Kolegium. III. ZMIANA REGULAMINU 9 1. Decyzjê o zmianie regulaminu, rozwi¹zaniu Rady oraz wyborze Kolegium Rady poodejmuj¹ zdeklarowani cz³onkowie Rady wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ 2/3 g³osów podczas Walnego Zgromadzenia Cz³onków Rady. 2. Informacja o spotkaniu Walnym, cz³onkowie Rady powinni otrzymaæ na dwa tygodnie przed terminem drogê pisemn¹ Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 5

6 CODE OF HONOUR OF THE POMERANIAN COUNCIL FOR THE HOMELESS 1. FOLLOW YOUR CONSCIENCE 2. RESPECT VIEWS AND OPINIONS OF OTHERS 3. BE OPEN TO CHANGES AND MODIFICATIONS 4. IGNORE FAILURES, DRAW A LESSON FROM THEM 5. THINK OF OTHER S WELFARE 6. BEHAVE WITH DIGNITY CODE OF CONDUCT IN THE COUNCIL 1. CONSCIOUS RESPONSIBILITY AND PERFORMING ONE S DUTIES CONSCIENTIOUSLY 2. A COUNCIL MEMBER SHOULD BE INTERESTED IN THE ACTIVITY OF THE COUNCIL 3. REPRESENTING THE COUNCIL WITH DIGNITY 4. OBJECTIVITY AND TOLERANCE 5. PROFESSIONALISM IN PERFORMING ONE S DUTIES 6. AVAILABILITY (PHONE NUMBER AVAILABLE THROUGH THE POMERANIAN FORUM) 7. ACTIVITY IN THE COUNCIL SHOULD NOT STAND IN THE WAY TO INDIVIDUAL ACTIVITY IN GETTING OUT OF HOMELESSNESS DECLARATION OF MEMBERSHIP in the Pomeranian Council for the Homeless SURNAME... NAME... REGION... THE MEMBER SHOULD FILL IN THE FORM IN CAPITAL LETTERS I HEREBY DECLARE THAT: 1. I HAVE READ THE CODE OF HONOUR AND I SHALL ABIDE BY IT 2. I AM AWARE OF THE RESPONSIBILITY CONNECTED WITH PERFORMING ACTIVITIES AND THE MANNER IN WHICH THEY ARE PERFORMED Surname... Names... Parent s names... Date and Place of birth... Personal Identity Number... Address/Place of Residence... Phone Number Landline. Cell... MEMBER S SIGNATURE... Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 6

7 KODEKS HONOROWY POMORSKIEJ RADY OSÓB BEZDOMNYCH 1. B D POS USZNY SWOJEMU SUMIENIU 2. SZANUJ OPINIE I POGL DY INNYCH 3. B D OTWARTY NA PROPOZYCJE ZMIAN I ULEPSZEÑ 4. IGNORUJ NIEPOWODZENIA, BO ONE RÓWNIE UCZ 5. MIEJ NA UWADZE DOBRO INNYCH 6. POSTÊPUJ GODNIE ZASADY DZIA ANIA W RADZIE 1. ŒWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŒÆ I RZETELNE WYKONYWANIE NA O ONYCH OBOWI ZKÓW 2. OBOWI ZKIEM CZ ONKA JEST INTERESOWANIE SIÊ DZIA ALNOŒCI I TERMINAMI 3. GODNE REPREZENTOWANIE RADY 4. OBIEKTYWIZM I TOLERANCJA 5. PROFESJONALIZM DZIA ANIA 6. DYSPOZYCYJNOŒÆ ( KONTAKT TELEFONICZNY LUB INFORMACJA ZA POŒREDNICTWEM FORUM 7. DZIA ALNOŒÆ W RADZIE NIE MO E BYÆ PRZESZKOD W INDYWIDUALNEJ PRACY NAD WYCHODZENIEM Z BEZDOMNOŒCI DEKLARACJA CZ ONKOWSTWA w Pomorskiej Radzie Osób Bezdomnych NAZWISKO... IMIÊ... REGION... OŒWIADCZAM, E: 1. ZNAM KODEKS HONOROWY, REGULAMIN RADY I BÊDÊ GO PRZESTRZEGAÆ 2. JESTEM ŒWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA ZADANIA ORAZ FORMÊ ICH WYKONYWANIA DANE OSOBOWE WYPE NIA CZ ONEK PISMEM DRUKOWANYM Nazwisko... Imiona... Imiona rodziców... Data i miejsce urodzenia... PESEL... Adres pobytu... TELEFON Stacjonarny. Kom PODPIS CZ ONKA... Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 7

8 THE ALPHABET OF HOMELESSNESS A Allotment shed it is a perfect shelter which can be found in allotment gardens. Depending on the standard it may be used to stay there throughout the year or only for several nights. A good point is the supply a variety of fruit and vegetables within reach. The only disadvantage is a dangerous location, e.g. Przeróbka, Stogi. B Berza (Eng.: railway station). It is the centre of activity for homeless people anywhere in the world, only in Gdañsk Mayor Adamowicz tries to change the image of railway stations. C Charity search - visiting potential benefactors in their homes; the more imagination we have the more money we can get D Domicile Home a very abstract notion; there are people living in homes, they say I can have a home too, dreams come true so I m told E Edi one of the best films about homelessness; Great leading actor Henry Go³êbiewski F Forty (Eng. forts) now a legendary shelter established in a very short time by Marek in It was a real survival camp but the climate was special. People who lived there probably won t forget this experience for the rest of their lives. They were from different regions of Poland and during their stay they exchanged their experiences and anecdotes. It was closed down in G Gigant (Eng. giant) literally to be on a giant means to run away from home. It is taken from a teenage slang and can describe someone who is generally homeless or someone who suddenly left a shelter H Hasiok it is a word taken from Silesian dialect but nobody knows why this word was introduced in the slang used by homeless people; it probably sounds better when you say that you live in Hasiok rather than in a rubbish tip. I Integration. Social Integration Centre was established on the initiative of the St. Brother Albert s Aid Society. Aims: social and vocational reintegration J John, i.e. St. John s Church in Gdañsk; For many years Christmas Eve suppers for the homeless have been organized in this church by university students belonging to St. Nicolas parish. It s the biggest event of this sort in the north of Poland. For many people it is the only possibility to celebrate Christmas. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 8

9 ALFABET BEZDOMNOŒCI A Altana -doskona³e miejsce schronienia,po³o ona przewa nie na terenie ogródków dzia³kowych.w zale noœci od standartu mo e s³u yæ do pobytu ca³orocznego,lub tylko na kilka nocy.plusy to zaopatrzenie-pod rêk¹ wybór warzyw i owoców.minusem mo e byæ nieciekawa,niebezpieczna lokalizacja np.przeróbka,stogi. B Berza czyli dworzec.na ca³ym œwiecie miejsce pobytu-centrum yciowe bezdomnych,tylko w Gdañsku prezydent Adamowicz zmienia wizerunek,chyba swój. C Chodzenie po klamce.wyrafinowana odmiana wêdkowania.odwiedzanie potencjalnych darczyñców w ich domach.w zale noœci od naszej fantazji metoda mo e byæ bardzo skuteczna.' D Dom-pojêcie czysto abstrakcyjne,podobno gdzieœ tam w domach yj¹ ludzie, podobno te tak mo na,podobno marzenia siê spe³niaj¹. E Edi.Jeden z najlepszych filmów o bezdomnosci.genialna rola Henryka Go³êbiewskiego. F Forty.Legendarne ju dziœ schronisko za³o one w ekspresowym tempie przez Marka w1996r.warunki by³y spartañskie,prawdziwa szko³a przetrwania,lecz mimo tego panowa³ tam specyficzny klimat.mieszkañcy,ludzie z ca³ego kraju wymieniali siê doœwiadczeniami,prze yciami,anegdotami.kto tam mieszka³ nie zapomni do koñca ycia,kto nie,niech a³uje.schronisko zamkniêto w 2002r. G Gigant. Byæ na gigancie wywodzi siê z jêzyka ma³olatów,jak adne inne pasuje do naszego jêzyka.oznacza zarówno bezdomnoœæ jako tak¹,jak równie nag³e opuszczenie np.schroniska. H Hasiok -nikt nie wie sk¹d to s³owo pochodz¹ce z gwary œl¹skiej przeniknê³o do jêzyka bezdomnych w ca³ym kraju,mo e bardziej elegancko jest powiedzieæ e siê mieszka w Hasioku, a nie na œmietniku I Integracja.Z inicjatywy TPBA Gdañsk powsta³o Centum Integracji Spo³ecznej.Cele:reintegracja zawodowa i spo³eczna J Jan,czyli œw.jan.w koœciele tym od wielu lat odbywa siê Kolacja Wigilijna dla bezdomnych,najwiêksza w Polsce pó³nocnej, organizowana przez m³odzie akademick¹ z parafii œw.miko³aja.dla wielu mo liwoœæ godnego prze ywania œwi¹t Bo ego Narodzenia. Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 9

10 THE BASICS OF THE PROJECT Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) is the first such a big campaign in Poland aimed at breaking stereotypes connected with homelessness. The project, financed by the Non- Governmental Organisations Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, was realized between September 2008 and October 2009 in the biggest cities of the Pomeranian Province (Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk). Werbel Demokracji (The Drum of Democracy) has been realized by the Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness and Focus Ireland in full cooperation with the Pomeranian Council for the Homeless. The project was realized through the activities of: Media Council Task: developing the concept of the campaign Mentor Council Task: social lobbying for breaking stereotypes towards the homeless, presenting solutions to non-discriminating way of presenting homelessness and awarding the title Homeless Friendly Medium to 10 journalists, radio or television broadcasting stations or newspapers most committed to the question of homelessness. Internet site task: a source of relevant information on homelessness, a promotional tool of the campaign, a sphere of social discussion on homelessness through the blog section Factual aspects of the campaign May September 2009 Range: presenting a non-stereotypical face of homelessness in press interviews, radio and television broadcasts, information provided in web portals. The information is provided regularly by Dziennik Ba³tycki, Radio Gdañsk and TVP Gdañsk and it is to be published in WP Web Portal from June. Visual aspects of the campaign July August 2009 Range: campaign displayed using outdoor carriers: citylights, billboards, billboards and poster pillars; a theatre s group performances during the St. Dominic s Fair and International Street & Open-Air Theatres Festival FETA In August 2009 over 200 citylights and billboards on homelessness will be displayed in Gdañsk, Gdynia, Sopot and S³upsk. Range of the project: largest cities of the Pomeranian Province Gdañsk, Sopot, Gdynia and S³upsk Werbel Demokracji was supported by the authorities: Pomeranian Province Governor, Marshall of the Pomeranian Province, Mayors of Gdañsk, Gdynia, Sopot and S³upsk, the media: Dziennik Ba³tycki, TVP Gdañsk, Radio Gdañsk, Wirtualna Polska Web Portal and it was displayed by AMS Company. Contact: Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness Ul. Przytockiego Gdañsk Wrzeszcz Phone no We would like to encourage people experiencing homelessness to join our campaign to comment, take part in our meetings and happenings and to keep up with the latest news on the campaign. Acting on behalf of homeless people and as members of the Pomeranian Council for the Homeless we would like to say that Werbel Demokracji campaign is very positive mostly because it helps to break a stereotypical image of a homeless person. It is extremely important for us because homelessness is no longer regarded as taboo. The campaign made many people aware that alcohol is not the only reason for being homeless and that homelessness is not one s free choice in the majority of cases. Moreover, this campaign motivates us because it is supported by many groups of people who cooperate with us (e.g. doctors). Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 10

11 ABC PROJEKTU CZYLI UTWÓR NA WIELE WERBLI Werbel Demokracji to pierwsza w Polsce du a, profesjonalna kampania nakierowana na prze³amywanie stereotypów zwi¹zanych z bezdomnoœci¹. To projekt finansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych pochodz¹cego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii realizowany w okresie wrzesieñ paÿdziernik 2009 w najwiêkszych miastach województwa pomorskiego (Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk). Werbel Demokracji jest realizowany przez Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci, w partnerstwie z du ¹ irlandzk¹ organizacj¹ Focus Ireland przy pe³nej wspó³pracy z Pomorsk¹ Rad¹ Osób Bezdomnych. Projekt zak³ada dzia³anie: Rady Medialnej Zadanie Rady: wypracowanie koncepcji ca³ej kampanii. Rady Mentorskiej Zadanie Rady: lobbowanie spo³eczne na rzecz przeciwdzia³ania stereotypom osób bezdomnych, w tym rozpowszechnianie wypracowanych rozwi¹zañ w temacie niedyskryminuj¹cego sposobu ukazywania bezdomnoœci oraz przyznanie 10 szczególnie zaanga owanym dziennikarzom b¹dÿ rozg³oœniom radiowym, telewizyjnym czy prasie tytu³u Medium Przyjazne Ludziom Bezdomnym. Strony internetowej Zadanie: Ÿród³o rzetelnej wiedzy na temat bezdomnoœci, narzêdzie promocji kampanii i ca³ego przedsiêwziêcia, a tak e poprzez prowadzony blog przestrzeñ spo³ecznej dyskusji na temat bezdomnoœci. Merytoryczna czêœæ kampanii maj wrzesieñ 2009 Zakres: prezentowanie niestereotypowego oblicza bezdomnoœci poprzez wywiady prasowe, audycje radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych. Informacje ukazujê siê regularnie w Dzienniku Ba³tyckim a tak e w Radio Gdañsk, w Telewizji Gdañsk i od lipca ukazywaæ siê bêd¹ na portalu Wirtualna Polska. Wizualna czêœci kampanii lipiec sierpieñ 2009 Zakres: kampania na noœnikach zewnêtrznych (outdoor): citylighty, billboardy, s³upy oraz wystêpy trupy teatralnej podczas Jarmarku Dominikañskiego i Festiwalu Teatrów Ulicznych FETA. W sierpniu 2009 w Gdañsku, Gdyni, Sopocie i S³upsku zawiœnie ponad 200 citylightów i billboardów ze zdjêciami dotycz¹cymi bezdomnoœci. Zasiêg przedsiêwziêcia: najwiêksze miasta województwa pomorskiego - Gdañsk, Sopot, Gdynia, S³upsk Przedsiêwziêcie Werbel Demokracji uzyska³o wsparcie spo³eczne wojewody pomorskiego, marsza³ka województwa pomorskiego, prezydentów Gdañska, Gdyni, Sopotu i S³upska oraz prasowe Dziennika Ba³tyckiego, telewizyjne TVPGdañsk, radiowe Radia Gdañsk, internetowe portalu Wirtualna Polska oraz w zakresie ekspozycji kampanii firmy AMS. Kontakt: Biuro Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomnoœci Ul. Przytockiego Gdañsk Wrzeszcz Tel mail: Jako reprezentanci osób bezdomnych i cz³onkowie Rady Osób Bezdomnych oceniamy kampaniê Werbel Demokracji jako bardzo pozytywn¹. Przede wszystkim dlatego, e kampania pomaga w ³amaniu stereotypowego wizerunku osoby bezdomnej. Jest to dla nas niezwykle wa ne, poniewa bezdomnoœæ przestaje byæ, dla coraz wiêkszej liczby osób, tematem tabu. Stopniowo dziêki kampanii uda³o siê uœwiadomiæ ludzi o tym, e alkohol nie jest jedyn¹ przyczyn¹ bezdomnoœci, jak równie o tym, e bezdomnoœæ w wiêkszoœci przypadków nie jest samodzielnym wyborem. Jesteœmy bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Dodatkowo kampania dzia³a na nas motywuj¹co, zw³aszcza dlatego, e jest popierana przez œrodowiska wspó³pracuj¹ce z nami (np. pomagaj¹cych nam lekarzy). Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 11

12 Pomeranian Council for Homeless meets on weekly basis. We publish our bulletin once a month. We are also taking active part in bicycle club run by Saint Brother Albert Aid Society called bajsicool. Some of us are part of new founded Fishing club for homeless. As PCfH we stand for all the homeless in the region. We believe that to be heard and seen is very important in order to change ourselves and be a part of reintegration process Adres Redakcji: Redaction adress: Biuro PFWB ul.ksiêdza Józefa Zator Przytockiego Gdañsk POLAND Our crew: Chief editor Adam Cenian Drawings: Marek K³usek Authors : Andrzej Król Krzysztof Iwanow Boles³aw Kawka Janusz Witkowski Translation: Monika Spanialska Biuletyn PROB - PCFH Bulletin 12

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

O CARITAS ABOUT CARITAS

O CARITAS ABOUT CARITAS O CARITAS ABOUT CARITAS www.caritas.pl ABOUT CARITAS Caritas Polska is the largest public benefit organization in Poland involved in aiding the most needy persons. It was reactivated on 10 October 1990

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND 48 Pol. J. Sport Tourism 04,, 48-63 THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND MIROS AW ZALECH Józef Pi³sudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical

Bardziej szczegółowo

... We foster a work environment of compassion and understanding, not discrimination or fear.

... We foster a work environment of compassion and understanding, not discrimination or fear. ... Dà ymy do tego, by ludzie yjàcy z HIV/AIDS mogli pracowaç w Êrodowisku sprzyjajàcym zrozumieniu i wspó odczuwaniu, wolnym od l ku i dyskryminacji.... We foster a work environment of compassion and

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education

Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education 289 Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education Œcie ki dla interprofesjonalnego uczenia siê i nauczania w wy szej edukacji MARGARET SILLS, MARION HELME, NIKOS SKIZAS HE Academy

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej szanse i mo liwoêci rozwoju A new Visegrad Group in the new

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 87-94 87 Review paper CONTRIBUTION OF THE JOSEF PILSUDSKI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION TO THE PROMOTION OF OLYMPISM ZOFIA UKOWSKA The Josef Pilsudski University of Physical

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND Agnieszka HAŒ, Ma³gorzata WOJCIECHOWSKA, Tomasz RAJTAR Institute of Forensic Research, Cracow ABSTRACT: The article concerns

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo