POLSKIE WYBORY ZACHOWANIA WYBORCZE SPO ECZEÑSTWA POLSKIEGO W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE WYBORY ZACHOWANIA WYBORCZE SPO ECZEÑSTWA POLSKIEGO W LATACH 1989 1995"

Transkrypt

1

2 POLSKIE WYBORY ZACHOWANIA WYBORCZE SPO ECZEÑSTWA POLSKIEGO W LATACH

3 JACEK RACIBORSKI POLSKIE WYBORY ZACHOWANIA WYBORCZE SPO ECZEÑSTWA POLSKIEGO W LATACH Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa

4 Redaktor: Anna Raciborska Korekta: Joanna Barska, Dorota Go³êbiewska, Hanna Sobolewska Projekt ok³adki: Krzysztof Szczepanik Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar and Jacek Raciborski, 1997 Ksi¹ ka dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ISBN: Wydawnictwo Naukowe Scholar ul. Krakowskie Przedmieœcie Warszawa tel./fax , tel w. 219 Wydanie pierwsze; objêtoœæ 22 ark. wyd. Sk³ad i ³amanie: WN Scholar (Jerzy azarski) Druk: PP Evan.

5 Podziêkowania Ksi¹ kê tê przygotowywa³em doœæ d³ugo. Pierwotny jej projekt przewidywa³, i poœwiêcona bêdzie wyborom prze³omu, czyli wyborom z lat Gdy na dobre zabra³em siê do jej pisania nast¹pi³y przyspieszone wybory parlamentarne w 1993 roku, które ukaza³y, e przedmiot mego zainteresowania pozostaje w fazie formatywnej i e ycie polityczne w Polsce z wielkimi trudnoœciami wlewa siê w formy znane z demokracji zachodnioeuropejskich. Poœpiech wyda³ mi siê wiêc niewskazany i tak zesz³o do wyborów prezydenckich 1995 roku, które zamknê³y w moim przekonaniu fazê wyborów transformacyjnych. Znów w stosunku do planu nieco siê spóÿni³em i nie uda³o mi siê wyprzedziæ kolejnych wyborów. Odda³em ksi¹ kê do druku ju w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 1997 roku i jedyn¹ koncesj¹, któr¹ mog³em uczyniæ na rzecz ukazania dalszych dziejów przedmiotu, by³o w³¹czenie do Aneksu wyników tych wyborów. Fina³ pracy jest dobr¹ okazj¹ by wyraziæ wdziecznoœæ wszystkim tym, którzy pomogli mi w jej ukoñczeniu. Radoœæ z wydania tej ksi¹ ki dzielê z rodzin¹: z Ani¹, która oprócz codziennej, trudnej do przecenienia pomocy zgodzi³a siê byæ jej redaktorem i walczyæ tym samym ze z³ymi nawykami jêzykowymi autora; z synem Filipem, maj¹cym swój wk³ad w przygotowanie za³¹czników i w oswojenie mnie z komputerem oraz z Rodzicami, dla których moje osi¹gniêcia jako wydawcy by³yby niczym, gdybym nie zdo³a³ napisaæ w³asnej ksi¹ ki. Wprawdzie nie jest ona pierwsz¹ w moim dorobku, ale jest niew¹tpliwie najwa niejsz¹. Bardzo im wszystkim za to dziêkujê. W kategoriach d³ugu, niemo liwego do sp³acenia w inny sposób ni serdeczne podziêkowania w tym miejscu, widzê wszechstronn¹ pomoc Profesora Jerzego J. Wiatra. By³ on uwa nym czytelnikiem pierwszej wersji tej ksi¹ ki, mimo swego olbrzymiego zaabsorbowania sprawami publicznymi, pomóg³ w rozstrzygniêciu wielu w¹tpliwoœci, udzieli³ cennych rad, gdy idzie o konstrukcjê ksi¹ ki, a nade wszystko skutecznie prze³amywa³ moje cykliczne kryzysy motywacji. Pomoc uzyska³em tak e od starszych kolegów i by³ych moich nauczycieli z Instytutu Socjologii UW. W szczególnoœci chcia³bym podziêkowaæ Profesorowi Grzegorzowi Lissowskiemu za konsultacje, podkreœlaj¹c zarazem, e nie wszystkie jego wysokie standardy statystycznej analizy danych mog³em spe³niæ oraz Profesorowi Antoniemu Su³kowi, który pozytywnie zaopiniowa³ projekt tej ksi¹ ki, a i z jego publikacji

6 wiele siê nauczy³em. Podobny typ d³ugu mam wobec Profesora Stanis³awa Gebethnera z Instytutu Nauk Politycznych UW, któremu dodatkowo dziêkujê za zaproszenie do wspó³pracy w badaniach wyborów 1991 roku, podsumowanej wa n¹ publikacj¹. W pocz¹tkowym okresie moich badañ nad wyborami zainteresowanie to podziela³ ze mn¹ kolega z Zak³adu Socjologii Polityki dr Jerzy Bartkowski. Winien mu jestem wdziêcznoœæ za twórcze dyskusje i wielki wk³ad w za³o enie komputerowej bazy danych. Pragnê wreszcie z wielk¹ satysfakcj¹ odnotowaæ wk³ad studentów, którzy w ró nych latach uczestniczyli w moim seminarium prowadzonym w Instytucie Socjologii UW. Dwaj z nich, a mianowicie Pan Marek Górnikowski i Pan Wojtek Zawadzki, obecnie ju absolwenci Instytutu, nieœli mi systematyczn¹ pomoc w gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Gor¹co im za to dziêkujê. Jacek Raciborski

7 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE I. Paradygmat socjalno-strukturalny A. Pytania o du e grupy. Analizy oficjalnych statystyk wyborczych i geografia wyborcza (13). B. Pytania o du e grupy. Badania ankietowe na próbach reprezentatywnych (14). C. Pytania o ma³e grupy i dynamikê preferencji. Badania panelowe (16). II. Paradygmat uspo³ecznionej jednostki III. Teoria racjonalnego wyboru IV. Studia historyczne ROZDZIA PIERWSZY: WYBORY PARLAMENTARNE I. Wybory parlamentarne 1989 r A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (28). B. Kampania wyborcza (30). C. Wyniki (31). II. Wybory parlamentarne 1991 r A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (36). B. Kampania wyborcza (37). C. Wyniki (41). III. Wybory parlamentarne 1993 r A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (44). B. Kampania wyborcza (45). C. Wyniki (50). IV. Cechy elektoratów g³ównych partii w wyborach parlamentarnych 1991 r. i 1993 r ROZDZIA DRUGI: WYBORY PREZYDENCKIE I. Wybory prezydenckie 1990 r A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (57). B. Kampania wyborcza (59). C. Wyniki g³osowania 25 listopada (68). D. II tura: kampania i wyniki (73). E. Wyniki II tury (74). II. Wybory prezydenckie 1995 r A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (75). B. Kandydaci i kampania wyborcza (76). C. Wyniki i ich zró nicowanie (89). D. G³osowanie ponowne interpretacja wyniku (97). Za³¹cznik ROZDZIA TRZECI: WYBORY SAMORZ DOWE 1990 R. I 1994 R I. Narodziny samorz¹du terytorialnego wybory pierwsze A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (116). B. Kampania wyborcza i kandydaci (117). C. Wyniki (119). II. Wybory drugie krzepniêcie samorz¹du A. Kontekst polityczny i instytucjonalny (123). B. Kampania wyborcza i kandydaci (123). C. Wyniki (125). ROZDZIA CZWARTY: CI G OŒÆ I ZMIANA PREFERENCJI WYBORCZYCH: I. Obraz ogólny: dane zagregowane na poziomie krajowym II. Stabilnoœæ i zmiana preferencji indywidualnych wyborców III. Pokolenia a stabilnoœæ preferencji ROZDZIA PI TY: ZARYS GEOGRAFII WYBORCZEJ SPO ECZEÑSTWA POLSKIEGO I. O sensie geografii wyborczej II. Zarys zró nicowañ poparcia dla g³ównych ugrupowañ w wyborach 1993 r A. Województwa i okrêgi o trwale wysokim poparciu dla SLD (151). B. Województwa o trwale niskim poparciu dla SLD (152). C. Regionalne zró nicowania ewolucji poparcia dla

8 g³ównych partii (154). D. Regionalne zró nicowania wyników wyborów do Sejmu w 1993 r. wed³ug osi lewica prawica (156). III. Dziedzictwo zaborowe a preferencje wyborcze Za³¹cznik ROZDZIA SZÓSTY: DETERMINANTY PROCESU KRYSTALIZACJI PREFERENCJI WYBORCZYCH I. Ustalenia wstêpne i metoda II. Spo³eczno-demograficzne determinanty procesu krystalizacji preferencji wyborczych III. Orientacje ideowe i ich konsekwencje dla deklarowanych zachowañ wyborczych A. Korelaty orientacji narodowo-katolickiej (187). B. Korelaty orientacji socjaldemokratycznej (188). C. Pozosta³e orientacje (199). IV. Orientacje a cechy po³o enia spo³ecznego V. Orientacje a poziom krystalizacji preferencji wyborczych VI. Stabilnoœæ i zmiany decyzji wyborczych w okresie kampanii ROZDZIA SIÓDMY: KOŒCIÓ I WYBORY I. Koœció³ instytucjonalny wobec wyborów II. Koœció³ a zachowania wyborcze obywateli ROZDZIA ÓSMY: POZYCJA KANDYDATÓW NA LISTACH WYBORCZYCH A ICH WYNIKI I. Efekt kolejnoœci w wyborach 1989 r II. Efekt kolejnoœci w wyborach 1991 r III. Rozk³ad g³osów na listach preferencyjnych ROZDZIA DZIEWI TY: ABSENCJA WYBORCZA: OBRAZ I UWARUNKOWANIA ZJAWISKA I. Rozmiary absencji w wyborach lat : jej sytuacyjne i instytucjonalne uwarunkowania II. Struktura spo³eczna a absencja III. Regionalne zró nicowania absencji IV. Polityczne konsekwencje absencji wyborczej ZAMIAST ZAKOÑCZENIA: TRANSFORMACJA USTROJOWA A POLSKIE WYBORY ANEKS Tablica I. Wybrane wskaÿniki dotycz¹ce wyników wyborów parlamentarnych 1989 r. (269).Tablica II. Wyniki g³osowania w wyborach prezydenckich 1990 r. wg województw (271). Tablica III. Wyniki g³osowania w wyborach do Sejmu w 1991 r. (27 paÿdziernika) wg województw wa niejsze ugrupowania (273). Tablica IV. Wyniki g³osowania na listy okrêgowe w wyborach do Sejmu w 1993 r. wg województw (wa niejsze ugrupowania) (275). Tablica V. Wyniki g³osowania w wyborach prezydenckich 1995 r. (I tura 5 listopada; II tura 19 listopada) (277). Tablica VI. Wyniki g³osowania na listy okrêgowe w wyborach do Sejmu w 1997 r. (21 wrzeœnia) (279). Tablica VII. Wyniki wyborów do Senatu w latach (281) LITERATURA PRZYWO ANA INDEKS NAZWISK

9 Elections in Poland: Polish Voting Behaviors between by Jacek Raciborski CONTENTS INTRODUCTION I. Socio-structural paradigm A. Questions concerning large groups. Analyses of official electoral statistics and electoral geography (13).B. Questions concerning large groups. Questionnaire studies on representative samples (14).C. Questions concerning small groups and preference dynamics. Panel studies (16). II. Paradigm of a socialised unit III. The theory of rational choice IV. Historical studies CHAPTER ONE: PARLIAMENTARY ELECTIONS I parliamentary elections A. Political and institutional context (28). B. Election campaign (30). C. Results (33). II parliamentary elections A. Political and institutional context (36). B. Election campaign (37). C. Results (41). III parliamentary elections A. Political and institutional context (44). B. Election campaign (45). C. Results (50) IV. Features of the principal parties electorates in the parliamentary elections 1991 and CHAPTER TWO: PRESIDENTIAL ELECTIONS I presidential elections A. Political and institutional context (57). B. Electoral campaign (59). C. Results of the ballot of 25 November (68). D. Second round: campaign and results (73). E. Results of the second round (74). II presidential elections A. Political and institutional context (75). B. Candidates and election campaign (76). C. Results and their differentiation (89). Enclosure (104). CHAPTER THREE: LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS I. The birth of local government first elections A. Political and institutional context (116). B. Election campaign and candidates (117). C. Results (119). II. Second elections consolidation of local government A. Political and institutional context (123). B. Election campaign and candidates (123). C. Results (175). CHAPTER FOUR: STABILITY AND CHANGE OF VOTING PREFERENCES I. General picture: data aggregated at national level II. Stability and change of preferences of individual III. Generations and stability of preference CHAPTER FIVE: OUTLINE OF ELECTORAL GEOGRAPHY OF THE POLISH SOCIETY I. On the sense of electoral geography

10 II. Outline of differentiations in support for principal groupings in 1993 elections A. Provinces (voivodeships) and regions of continuous high support for SLD (151). B. Provinces of continuous low support for SLD (152). C. Regional differentiations in evolution of support for the principal parties (154). D. Regional differentiatiations of results of the 1993 parliamentary elections according to the leftist-rightist axis (156). III. Heritage of the partitions of Poland and voting preferences Enclosure CHAPTER SIX: DETERMINANTS OF THE CRYSTALLISATION PROCESS OF ELECTION PREFERENCES I. Initial factors and the method II. Socio-demographic determinants of the crystallisation process of voting preferences III. Ideological orientations and their consequences for declared voting behaviours A. Correlatives of national-catholic orientation (187). B. Correlatives of social-democratic orientation (188). C. Remaining orientations (191). IV. Orientations and features of social status V. Orientations and the level of crystallisation of voting behavior VI. Stability and changes of election decisions during a campaign CHAPTER SEVEN: THE CHURCH AND THE ELECTIONS I. The attitude of the institutional church on the elections II. The church and the voting behavior of the citizen CHAPTER EIGHT: POSITIONS OF CANDIDATES ON POLLING LISTS AND THEIR RESULTS I. The effect of the order of positions on the list in the 1989 elections II. The effect of the order of positions on the list in the 1991 elections III. Distribution of votes on preferential lists CHAPTER NINE: VOTER ABSENCE: MODEL AND CAUSES I. Extent of voter absence in the elections between 1989 and 1995: its social and institutional circumstances II. The social structure and voter absence III. Regional differentiations of voter absence IV. The political consequences of voter absence INSTEAD OF A CONCLUSION: SYSTEMIC TRANSFORMATION AND POLISH ELECTIONS ANNEX Selected indicators concerning the 1989 parliamentary elections results Ballot results in the 1990 presidential elections, according to provinces (voivodeships). Ballot results in the 1991 elections to Parliament according to provinces. Ballot results in the 1993 elections to Parliament, according to provinces. Ballot results in the 1995 presidential elections, according to provinces. Ballot results in the 1997 elections to Parliament, according to provinces. Ballot results in the elections to the Senate: REFERENCES INDEX

11 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Centralnym zagadnieniem socjologii polityki jest zjawisko w³adzy politycznej, zaœ powszechne i wolne wybory to jedna z podstawowych procedur konstytuowania w³adz publicznych, ró ni¹ca siê od innych masowoœci¹ tego procesu oraz si³¹ legitymacji, jak¹ w³adza zyskuje na tej drodze. Okolicznoœæ ta przes¹dza o wyró nionym statusie socjologii wyborczej i doœæ powszechnym ni¹ zainteresowaniu nie tylko naukowców, ale i praktyków polityki. Przedmiotem ksi¹ ki s¹ zachowania wyborcze polskiego spo³eczeñstwa, przejawiane w konkretnym, oznaczonym w tytule czasie. By³ to czas bardzo szybkiej transformacji ustrojowej od systemu autorytarnego i pañstwowej gospodarki do demokracji i gospodarki rynkowej. Ostatnimi wyborami, którymi zajmujê siê w tej ksi¹ ce s¹ wybory prezydenckie 1995 r., które zdaj¹ siê zamykaæ okres wyborów transformacyjnych i sygnalizuj¹ wchodzenie w fazê zwyk³ych by nie powiedzieæ rutynowych wyborów. Nie jest jednak tak, by ten specyficzny czas powodowa³, i zachowania wyborcze Polaków we wszystkich wymiarach by³y chaotyczne, w tym sensie, i nie daj¹ce siê zrozumieæ w œwietle ogólnej wiedzy o zachowaniach wyborczych ludzi. Jednym w³aœnie z najwa niejszych celów tej ksi¹ ki jest analiza minionych wyborów w intencji odnalezienia wzglêdnie trwa³ych wzorów zachowañ wyborczych 1. Wybory i zachowania wyborcze od dziesiêcioleci stanowi¹ wa ny przedmiot zainteresowania nie tylko socjologii, ale i psychologii oraz nauk politycznych. Ka da z tych dyscyplin zainteresowana jest nieco innymi aspektami czy te wymiarami procesu wyborczego. W podejœciu politologicznym wybory analizowane s¹ przede wszystkim przez pryzmat funkcji, jakie wype³niaj¹ w obrêbie systemu politycznego. Funkcje te s¹ bardzo ró nie nazywane i konkretyzowane. Punktem wyjœcia jest zazwyczaj wskazanie, w œlad za bardzo wp³ywowymi proceduralnymi definicjami demokracji [Schumpeter, 1995; Dahl, 1971; Huntington, 1995], i s¹ one jedynym demokratycznym sposobem powo³ywania rz¹dów, którym sama procedura gwarantuje legitymizacjê. Nadto s¹ mechanizmem umo liwiaj¹cym agregacjê tych preferencji obywateli, których treœci¹ s¹ sprawy publiczne, dziêki czemu przynajmniej jak zak³ada siê w normatywnej teorii demokracji obywatele wywieraj¹ wp³yw na treœæ 1 Przyjmujê, i zachowania wyborcze to ogó³ zachowañ obywateli, ujawnianych w zwi¹zku z procesem wyborczym. Pojêcie obejmuje wiêc akty ró nego rodzaju: wyra anie preferencji jak i powstrzymywanie siê od tego przez absencjê; zainteresowanie wyborami, udzia³ w kampanii, jak i pasywnoœæ. 11

12 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki w serwisie

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE

SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 5(41), numer 1 2013 WALDEMAR WOJTASIK SYSTEMOWA SPECYFIKA WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W POLSCE WST P Zapocz tkowana w 1989 roku transformacja systemowa przynios a wiele zmian, dotycz

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

CHOWANNA PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ TOM 2 (31) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego CHOWANNA TOM 2 (31) PSYCHOSPOŁECZNE KONTEKSTY PROBLEMÓW ZDROWIA RODZINY W PERSPEKTYWIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod redakcją Ewy Syrek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2008 Redaktor naczelny Dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo