Trade unions support Poles abroad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trade unions support Poles abroad"

Transkrypt

1 Trade unions support Poles abroad Dublin, 26th September 2014, CWU Conference Centre Presentation by Adam Rogalewski, Partner Countries Project Coordinator PhD student, Working Lives Research Institute, London Metropolitan Univeristy Project is cofinanced by The Polish Ministry of Foreign Affairs, part of the contest Cooperation with Polish Communities Abroad, 2014

2 Związki zawodowe wsparciem dla Polaków za granicą Prezentacja na spotkanie w Dublinie, 26 września 2014, CWU Conference Centre Adam Rogalewski, koordynator projektu na kraje partnerskie doktorant, Working Lives Research Institute, London Metropolitan Univeristy Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

3 Topics of presentation: 1. Role of trade unions in successful integration of Polish workers in the West European countries. 2. Objectives, tasks and actions taken as part of the project. 3. Polish Activists Network in West European trade unions. 4. Guidebook on employment, social and civic law for Polish workers. 5. Questions and answers. Spotkanie w Dublinie 3

4 Tematyka prezentacji 1. Rola i sukcesy związków zawodowych w integracji polskich pracowników w krajach Europy zachodniej. 2. Cele, zadania oraz działania w ramach projektu. 3. Network polskich aktywistów w zachodnioeuropejskich związkach zawodowych. 4. Przewodnik o prawach pracowniczych, socjalnych i obywatelskich dla polskich pracowników. 5. Pytania i odpowiedzi. Spotkanie w Dublinie 4

5 Role of trade unions and successful integration of Polish workers in the West European countries After 2004 the migration of the Polish workers was the greatest in the whole of Polish history. Around 2,02 millions of Poles had left their country, equivalent to the population of Kraków, Łódź and Wrocław all together (source: Polish National Office of Statistics: GUS, 2013). The largest number of Poles settled in the Great Britain and Germany. Then: Ireland, Norway, Sweden, Finland, Austria and Spain (source: GUS, 2013). The majority of migrants are young people. Near 19% are between years old, 17% are years old, 9% are over 55 years old (source: GUS, 2013). Migration if often caused by the economical reasons such as: high unemployment, low wages. Poles are well educated however they work below their qualifications: brian drain, brain waste, doubtful brain gain. Poles are used by unscrupulous employers and become victims of exploitation by accepting poor working conditions what on the other hand causes deterioration of working conditions of local workers (so called social dumping). Polish consulates have limited abilities in helping Polish workers. 5

6 Rola i sukcesy związków zawodowych w spieraniu i integracji polskich pracowników w krajach zachodniej Europy Emigracja polskich pracowników po 2004 największa w historii Polski. Wyemigrowało 2,02 miliony Polaków. Tyle co mieszkańców Krakowa, Łodzi i Wrocławia razem wziętych (źródło GUS, 2013). Najwięcej rodaków osiadło w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zaraz po nich są Irlandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Austria i Hiszpania (GUS, 2013). Jeśli chodzi o wiek, to najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi. Niemal 19 proc. emigrantów zalicza się do przedziału lat, 17 proc. do lata. 9 proc. to osoby powyżej 55 roku życia (GUS, 2013). Emigracja często wymuszona okolicznościami ekonomicznymi tj duże bezrobocie, niskie wynagrodzenie. Polacy generalnie dobrze wykształceni, jednak pracują poniżej swoich kwalifikacji: brian drain, brain waste, wątpliwy brain gain. Polacy często wykorzystywani przez nieuczciwych pracodawców stają się nie tylko ofiarami eksploatacji, ale akceptując niedobrowolnie niskie warunki pracy przyczyniają się do pogorszenia warunków zatrudnienia lokalnych pracowników (tzw dumping socjalny). Polskie konsulaty mają ograniczone możliwości pomocy polskim pracownikom. 6

7 Role of trade unions and successful integration of Polish workers in the West European countries Trade Unions: Represent employers interests regardless of nationality, background, gender, sexual orientation etc. Fight against racism and xenophobia. Care about their members improving their qualifications (Lifelong learning). Are the biggest organisations which represent interests of migrants. In Swiss trade union Unia half of its 200,000 members does not have the Swiss passport. In the Great Britain, Ireland and Sweden supported opening the labour market for Polish workers and immediately began running projects aiming to integrate them within their structures and the whole society. 7

8 Rola i sukcesy związków zawodowych w spieraniu i integracji polskich pracowników w krajach zachodniej Europy Związki zawodowe: reprezentują interesy pracowników bez względu na ich narodowość, pochodzenie, płeć, orientacje seksualną itd. walczą z rasizmem oraz ksenofobią. dbają o podwyższenie kwalifkacji reprezentowanych przez nich pracowników (Lifelong learning). są największymi organizacjami reprezentującymi interesy emigrantów. W szwajcarskim związku zawodowym Unii połowa z 200,000 członków nie posiada Szwajcarskiego paszportu. w Wielkiej Brytanii, Irlandi oraz Szwecji były za otwarciem rynku pracy dla polskich pracowników i wraz z ich napływem rozpoczęły różne projektu mające na celu pomoc a także lepszą intergrację Polaków/ 8

9 Role of trade unions and successful integration of Polish workers in the West European countries UNISON: In 2009 organised a campaign to encourage Poles to register and vote in European elections (vote any party other than BNP). The resources reached over 500,000 of Polish nationals users of the biggest in the UK internet forum. Unia Along with the Polish Embassy in Switzerland compiled a guidebook: Working in Switzerland advice for Poles whilst also securing 2 million Euro compensation for Polish citizens whose employment rights had been breached. All trade unions participating in the project appointed Polish representatives in order to provide support and help for Polish workers to be better integrated within their structures as well as their societies. 9

10 Rola i sukcesy związków zawodowych w spieraniu i integracji polskich pracowników w krajach zachodniej Europy UNISON: w 2009 zorganizował kampanię zachęcającą Polaków do rejestrowania i głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (głosowania na wszystkie partie polityczne oprócz BNP). Materiały informacyjne dotarły do ponad 500,000 polskich obywateli posiadających profil na największym w Wielkiej Brytanii portalu internetowym. Unia Wspólnie z polską ambasadą w Szwajcarii przygotowała informator Praca w Szwajcarii- poradnik dla obywateli Polskich oraz uzyskała przeszło 2 miliony Euro dla Polskich obywateli jako odszkodowanie za naruszenie ich praw pracowniczych. Wszystkie związki zawodowe uczestniczące w projekcie zatrudniają polskich przedstawicieli w celu zapewnienia im jeszcze lepszej opieki, ale także pomocy w ich lepszej integracji w związku i społeczeństwie. 10

11 Role of trade unions and successful integration of Polish workers in the West European countries To sum up: Trade unions are the biggest organisations to unite Poles abroad. They not only look out for their members employment and social interests but also assist in improving their qualifications and encourage them to take active part in the public and political life allowing fuller integration within the local societies. 11

12 Rola i sukcesy związków zawodowych w spieraniu i integracji polskich pracowników w krajach zachodniej Europy Podsumowując: Związki zawodowe to największe organizacje zrzeszające Polaków za granicą, które dbają nie tylko o ich interesy pracownicze i socjalne ale także poprzez podnoszenie kwalifikacji swoich członków oraz ich zachęcenie do większego udziału w życiu publicznym i politycznym umożliwiają ich skuteczną integrację z lokalnym społeczeństwem. 12

13 Objectives, tasks and actions taken as part of the project Project duration: 8 months (1st May- 31st December 2014). Participants: Countries: Ireland Spain, Switzerland, Great Britain and Poland. Trade unions: SIPTU and ICTU (in Northern Ireland), CCO, Unia, UNISON, OPZZ (Fundacja Wsparcie- Support Foundation). Planned activities: Information and promotion campaign, including: booklets and website: and Facebook page. Meetings with Poles living and working in participating countries. Guidebook for Poles working abroad to be published at the end of the year. Polish Activist Network to be launched in West European countries in December. 13

14 Cele, zadania oraz działania w ramach projektu Okres realizacji projektu to 8 miesięcy ( 1maja 31 grudnia 2014). Projekt dotyczy 4 krajów: Irlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Związków: SIPTU i ICTU (w Północnej Irlandii), CCO, Unia, UNISON, OPZZ (Fundacja Wsparcie). W tym okresie zorganizowane zostaną: kampania informacyjno-promocyjna (ulotki oraz strona internetowa: grupa na Facebooku). spotkania informacyjne dla Polaków mieszkających i pracujących w krajach partnerskich. Pod koniec projektu zostanie wydany przewodnik dla Polaków pracujących za granicą. W grudniu zostanie zainaugurowany network polskich aktywistów w zachodnioeuropejskich związkach zawodowych. 14

15 Objectives, tasks and actions taken as part of the project Information Campaign (July- November) Taking place across partner countries. Preparation of information booklets. Distribution of booklets in job centres in Poland for all Poles thinking about going to work abroad. As well as for Poles already living and working abroad, in convenient places such as: Workplaces Local trade union branches Churches Polish shops Restaurants Etc. 15

16 Cele, zadania oraz działania w ramach projektu Kampania informacyjna (lipiec- listopada) prowadzona na terenie krajów partnerskich. opracowanie broszur informacyjnych. ich dystrybucja w biurach pośrednictwa pracy w Polsce dla Polaków wyjeżdżających z Polski. oraz dla Polaków już pracujących za granicą w miejscach dla nich dogodnych tj.: w zakładach pracy siedzibach zakładowych i regionalnych związków zawodowych kościołach polskich sklepach restauracjach etc 16

17 Objectives, tasks and actions taken as part of the project Meeting with Poles abroad (September- October 2014) 20/09 London, 26/09 Dublin, 18/10 Zurich, and Barcelona Addressed to leaders and the whole Polish community abroad with representatives of the local trade unions Aims of the meetings: activisation of Poles within trade unions and society. With specialists from local trade unions and representatives from OPZZ 17

18 Cele, zadania oraz działania w ramach projektu Spotkania informacyjne (wrzesień październik 2014) 20/09 Londyn, 26/09 Dublin, 18/10 Zurich, oraz Barcelona. Skierowane do liderów polonijnych i Polaków mieszkających za granicą z udziałem przedstawicieli miejscowych związków zawodowych. Spotkania dotyczyć będą aktywizacji związkowej i obywatelskiej polskich pracowników. W charakterze ekspertów: liderzy miejscowych związków zawodowych oraz osoby z OPZZ. 18

19 Objectives, tasks and actions taken as part of the project Guidebook preparation and publishing (August - November 2014) it will contain information on employment and social rights in each country based on the data collected during meetings. Conference in Warsaw, December 2014 Project Summary: Presentation of the guidebook, Website, Facebook Page, Launch of the Polish Activist Network in West European partner countries also for everyone associated with trade unions. 19

20 Cele, zadania oraz działania w ramach projektu Opracowanie i wydanie przewodnika (sierpień listopad 2014) zawierającego informacje o prawach pracowniczych i socjalnych w danym kraju na podstawie informacji zebranych podczas spotkań. Konferencja podsumowująca projekt (grudzień 2014) - zorganizowana w Warszawie: prezentacja przewodnika, strony internetowej, strony na Facebooku, zainaugurowanie Networku polskich przedstawicieli pracujących w krajach partnerskich lub w inny sposób związanych z lokalnymi związkami zawodowymi. 20

21 Polish Activist Network in West European countries Why is the Network needed? Migration in in many directions not just from Poland but also between other EU countries. Example of the UNISON activist and care worker from the UK who migrates to Switzerland and ends up in Germany. Frequent changes to employment rights and pay rates (minimum wage, migration law in Switzerland, rates according to collective bargaining agreement). Personal contact with a fellow country man or woman who understands cultural and legal differences and speaks the same language is more effective. Activists can alleviate the burden from Polish Consulates in answering simple questions and helping in less complicated matters. Using the full potential of current activists and granting them support in delivering help to the others. Activists are not only active within the trade unions but also Polish organisations and local communities. 21

22 Network polskich aktywistów w zachodnioeuropejskich związkach zawodowych Dlaczego network jest potrzebny? Migracja niejednokierunkowa nie tylko z Polski, ale pomiędzy innymi krajami UE. Np opiekunka przeprowadza się z Wielkiej Brytanii do Szwajcarii a potem do Niemiec (przykład aktywisty z UNISON) Prawa a w szczególności wysokość wynagrodzenia (płaca minimalna, prawo emigracyjne w Szwajcarii czy stawki określone w odpowiednim układzie zbiorowym pracy) często się zmieniają. Najlepszą informacją jest kontakt osobisty nie tylko z osobą mówiącą po Polsku ale pochodząca z tego kraju i znająca różnice prawne/socjalne i kulturowe. Aktywiści mogą odciążyć polskie konsulaty w udzielaniu odpowiedzi oraz pomocy w nieskomplikowanych sprawach. Wykorzystanie potencjału u istniejących aktywistów i zapewnienie im wsparcia w pomaganiu innym. Aktywiści nie tylko aktywni w związkach, ale także organizacjach polonijnych oraz lokalnych wspólnotach. 22

23 Guidebook for Poles working abroad What should be in the guidebook (online and printed version)? Information on employment and social security law. Contact details of Polish representatives and activists in local trade unions. Contact details to all major organisations offering help but also assistance in better integration. Contact details to organisations dealing with improving qualifications. 23

24 Przewodnik o prawach pracowniczych i socjalnych dla polskich pracowników Co powinno znaleźć się w naszym przewodniku (online i w wersji drukowanej)? W przewodniku będą informacje odnośnie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kontakty do polskich przedstawicieli i aktywistów w lokalnych związkach zawodowych. Kontakty do najważniejszych organizacji zajmujących się pomocą, ale także integracją polskich pracowników. Kontakty do organizacji zajmujących się podnoszeniem kwalifikacji. 24

25 Guidebook for Poles working abroad Task: What else should the guidebook contain? drawing on your personal experience. What are the most frequent questions you come across? How can we help Polish women and men in better integration with the Irish community? 25

26 Przewodnik o prawach pracowniczych i socjalnych dla polskich pracowników Zadanie: Jakie jeszcze informacje według waszego doświadczenia powinny się znaleźć w naszym przewodniku? Z jakimi pytaniami/ problemami spotykacie się najczęściej? Jak można pomóc Polakom i Polkom żeby się lepiej zintegrowali z irlandzkim społeczeństwem 26

27 Questions and info Project website: Facebook group: Network Polskich Aktywistów w Europejskich Związkach Zawodowych Adam Rogalewski: Mobile

28 Pytania i informacje Adres strony internetowej projektu: Grupa na facebooku: Network Polskich Aktywistów w Europejskich Związkach Zawodowych Adam Rogalewski: Mobile

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania

Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania Instytut Badañ nad Przedsiêbiorczoœci¹ i Rozwojem Ekonomicznym przy Spo³ecznej Wy szej Szkole Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania www.eedri.pl WORKING PAPERS No 1/2008 Kazimierz Kubiak Wp³yw migracji sezonowej

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny

Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007...

W numerze: This issue includes: - METREX Robert Read... 2. - METREX Roger Read... 3. - Lista członków METREX... 5. - METREX Members 2007... W numerze: - METREX Robert Read... 2 - Lista członków METREX... 5 - Obszary metropolitalne to kręgosłup Europy rozmowa z Berndem Steinacherem, prezesem sieci METREX... 6 - Efekty warsztatów w formule open

Bardziej szczegółowo

prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą

prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą Znam swoje prawa za granicą Publikacja bezpłatna Znam swoje prawa za granicą Fundacja Wsparcie Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach

Bardziej szczegółowo