tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS"

Transkrypt

1 tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS INTENCJE I SKUTKI REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DYSKUSJA REDAKCYJNA MOTIVATIONS AND RESULTS OF TERTIARY EDUCATION REFORM: EDITORIAL DISCUSSION * Elżbieta Tarkowska, Dałem głos ubogim. Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich I Gave Voice to the Poor : Ryszard Kapuściński on Poverty and the Poor Marta Cobel-Tokarska, Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka Poverty in Central Europe in the Prose of Andrzej Stasiuk Marcin Dębicki, Z wędrowek po opłotkach Europy. Społeczno-kulturowe oblicze peryferii w tworczości Andrzeja Stasiuka Roamings in the Back-Lanes of Europe: A Socio-Cultural Image of the Peripheries in the Works of Andrzej Stasiuk * Magdalena Rek-Woźniak, Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu Benefactors, Bureaucrats, Scapegoats? Constructing the Public Image of Social Workers in Poland Lucjan Miś, Poza rynkiem pracy. Elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia... Outside the Job Market: Fragments of the Public Discourse of Unemployment Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne Poverty as a Social Problem: Terminological Considerations and Empirical Findings Anna Potasińska, Między stereotypem a opisem konsekwencje społecznego postrzegania zjawiska bezrobocia Between a Stereotype and a Description: Implications of the Social Image of Unemployment 1

2 Iwona Kudlińska, Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego Social Stigmatization as a Discursive Strategy of Poverty and Its Role in the Process of Social Exclusion Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha, Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych.polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce Social Protection in the Migrant Family Network: Poles in Iceland and Their Elderly Dependants in Poland Tatsiana Kanash, Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów Poverty and Wealth in Belarusian and Polish Proverbs * Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach Friendship and Patterns of Social Stratification in Poland: Rafal Smoczyński, Tomasz Zarycki,, Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim Contemporary Polish Post-Noble Elite in the European Context Omówienia, polemiki recenzje Books Review and Discussions Tatsiana Kanash, O polskim tłumaczeniu książki Pitirima Sorokina na temat ruchliwości społecznej Barbara Audycka, Socjologia politycznie zaangażowana (rec.: RichardWilkinson, Kate Pickett, Duch rowności. Tam, gdzie panuje rowność, wszystkim żyje się lepiej, Warszawa 2011) Wiesław Gumuła, Niepokojące granice demokratyzacji (rec.: Jan Sowa, Ciesz się poźny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008) Marcin Zgiep, Demokracja i to, co możliwe (rec.: Elżbieta Matynia, Demokracja performatywna, Wrocław 2008) * Noty bibliograficzne (oprac. Piotr Górski, Wiktor Marzec, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak) Elżbieta Tarkowska ABSTRAKTY Przedmiotem tekstu jest rekonstrukcja problematyki ubóstwa jako jednego z kluczowych tematów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Omówiony został 2

3 przyjęty przez niego sposób rozumienia, czyli szerokie, wielowymiarowe ujęcie, w którym jest miejsce na wymiar kulturowy i subiektywny, koncepcję podziału świata na obszar biedy i obszar bogactwa, na kulturę ubóstwa i kulturę konsumeryzmu, wreszcie na uwzględnienie roli współczesnego kontekstu procesów globalizacji i wzrostu konsumeryzmu oraz wpływu mediów na marginalizację problemu ubóstwa w dyskursie publicznym. Ostatni omówiony wątek to wielokrotnie formułowany przez Kapuścińskiego postulat utożsamiania się z ludźmi biednymi i z ich życiem, rozumiany jako warunek niezbędny pracy reporterskiej. S m m a r y The aim of the article is an analysis of the theme of poverty as one of key concepts in the work of Ryszard Kapuściński. The article offers an overview of Kapuściński s poverty discourse, which relied on a broad, multi-dimensional concept of poverty. In Kapuściński s work there was room for both cultural and subjective dimensions, for an idea of a polarized world divided between the rich and the poor, for an exploration of cultures of poverty and consumerism, and also for taking into account the modern context of globalization, increasing consumerism, and influence of the media on the marginalization of the poverty issue in the public debate. The final theme is Kapuściński s identification with the poor and their lives, which in his view was a necessary requirement for being a reporter/journalist. Key words/słowa kluczowe Ryszard Kapuściński; poverty/ubóstwo; culture of poverty/kultura ubóstwa; consumerist culture/kultura konsumeryzmu; Third World/Trzeci Świat; silence of the poor/milczenie ubogich; humiliation of the poor/poniżenie ubogich; identification with the poor/identyfikacja z biednymi Marta Cobel-Tokarska Tematem artykułu jest obraz biedy w twórczości Andrzeja Stasiuka, polskiego pisarza specjalizującego się w tematyce środkowoeuropejskiej. W dużym uproszczeniu omawiany teren obejmuje postkomunistyczne kraje europejskie, z pominięciem Niemiec i Rosji, w czasach transformacji ustrojowej. Jest to analiza obrazu biedy przedstawionej, nie zaś socjologiczny opis biedy w Europie Środkowej. Główny materiał stanowi najbardziej znana książka Stasiuka o tematyce środkowoeuropejskiej: Jadąc do Babadag (2004). Postawione pytania można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy struktury przedstawionego zjawiska. Co składa się na obraz biedy: opisy rzeczy, przestrzeni? Czy mowa jest o pieniądzach? Jakie są synonimy biedy? Kogo Stasiuk opisuje jako figurę 3

4 biednego? Czy zastanawia się nad losem biednych? Druga grupa pytań odnosi się do funkcji i znaczenia biedy w tym dyskursie. Czym jest i po co jest potrzebna bieda w pismach i wypowiedziach Stasiuka, a także, jaki jest stosunek autora do tego zjawiska społecznego? Podjęto także zagadnienie turystyki biedy (poverty tourism). The subject of the article is the portrayal of poverty in the works of Andrzej Stasiuk, a Polish writer who focuses on Central European themes. Stasiuk s scope of interest includes former Communist countries of Europe, excluding Germany and Russia, especially in the period of system transformation. Stasiuk s works offer a literary portrayal of poverty in Central Europe which cannot be equalled with a sociological analysis. The main focus of the article is Stasiuk s best known non-fiction book about Central European matters entitled On the Road to Babadag (2004). The problems in the article addressed can be divided into two groups. The first one is connected to the imagery of poverty. How is poverty portrayed? What objects or settings are described? Is money mentioned? What are the synonyms of poverty? Whom is Stasiuk describing as figures of the poor? Does the writer reflect on the fate of the poor? The second cluster of problems is connected to the function and significance of poverty in the discourse. What is the place of poverty in Stasiuk s writing and worldview? Why is it necessary? What is the writer s opinion on poverty as a social phenomenon? Another issue addressed in the article is that of poverty tourism. Key words / słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; literature / literatura; Central Europe / Europa Środkowa; poverty / bieda, travel / podróż Marcin Dębicki Celem artykułu jest analiza sposobu, w jaki Andrzej Stasiuk portretuje w swych książkach europejskie peryferia. Zawiera on ponadto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie elementy rzeczywistości społecznej odwiedzanych przezeń zakątków Europy, głównie Środkowej, pobudzają jego wyobraźnię, istotnie przyczyniając się do uchwycenia specyfiki tej części kontynentu. Postawiono przy tym problem tego, w jakim stopniu Stasiuk może być traktowany jako pisarz Europy Środkowej, w jakim zaś jako pisarz podejmujący kwestie peryferyjności oraz wyparcia przez Zachód tych obszarów ze swej świadomości. Istotnym elementem rozważań jest także próba odpowiedzi na pytanie epistemologiczne: w 4

5 jakiej mierze obserwacje prozaika mogą być użyteczne dla badaczy problemów społecznych? The aim of the article is to analyze the way in which Andrzej Stasiuk portrays the European peripheries in his books. It is also an attempt to answer the question what elements of social reality of Europe (and primarily Central Europe) in the places that Stasiuk visited captured the writer s imagination and thus significantly contributed to his portrayal of unique characteristics of this part of the world. The article also attempts to answer the question to what extent Stasiuk can be treated as a Central European local colour writer, and to what extent he is interested in the peripheral character of these areas and their expulsion from the Western awareness. A key part of the article is an attempt to answer an epistemological question: how can a writer s observations become useful for social researchers? Key words / słowa kluczowe Andrzej Stasiuk; peripheries / peryferie; Central Europe / Europa Środkowa; literature / literatura; epistemology / epistemologia Magdalena Rek-Woźniak Idee dotyczące usług społecznych należą do kluczowych filarów kultury welfare, stanowiącej aksjologiczną podstawę zarówno instytucjonalnego szkieletu, jak i codziennej praktyki w obszarze polityki społecznej. W tym kontekście szczególnie istotne wydają się sposoby definiowania roli pracownika socjalnego jako profesjonalnego pomagacza. Postępująca od roku 1989 profesjonalizacja polskich służb społecznych oraz towarzysząca temu procesowi debata stanowią bardzo interesującą ilustrację tendencji towarzyszących przemianom współczesnego państwa opiekuńczego. Autorka podejmuje próbę rekonstrukcji wybranych elementów obrazu pracowników socjalnych w polskiej sferze publicznej. W pierwszej kolejności próbuje scharakteryzować wyłaniający się z oficjalnych dokumentów model roli społecznej. Strategie negocjowania społecznego mandatu przez pracowników socjalnych stara się uchwycić przez pryzmat dążeń środowiska do uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Wreszcie, posługując się wybranymi przykładami, odnosi się do sposobów budowania wizerunku pracownika socjalnego w debacie medialnej. Imagery related to social services comprises a core element of welfare culture. It constitutes an axionormative basis both for the general institutional order and for everyday practice in the field of social policy. In this context, strategies and codes 5

6 that are used to define the role of social worker as a professional helper seem of particular importance. Since 1989, Poland saw both professionalization of social services and an accompanying debate, which can serve as a good illustration of the processes of change within the modern welfare state. The article aims at a reconstruction of selected elements of the portrayal of Polish social workers in the public debate. The starting point is the analysis of the image of the social worker that emerges from official documents. Furthermore, the article overviews the attempts made by the social workers community to negotiate their social mandate through introducing a new Social Workers Act. Additionally, the article also analyses selected cases coming from media debates which shed interesting light on the image of the social worker. Key words / słowa kluczowe welfare culture / kultura welfare; public debate / debata publiczna; social workers / pracownicy socjalni; social services / pomoc społeczna Lucjan Miś Bezrobocie jest w Polsce zjawiskiem masowym, nawet jeśli zastosuje się najbardziej liberalne założenia co do jego pomiaru. Pozostawanie poza rynkiem pracy niesie ze sobą zagrożenie wykluczenia społecznego, chociaż wiele badań wskazuje na procesualny i gradacyjny charakter tego zjawiska. Istnieją różne stopnie wykluczenia społecznego, począwszy od fizycznego unicestwienia przez niewidoczność i nieobecność w środkach masowego przekazu do podlegania ograniczeniom i barierom związanych z funkcjonowaniem w obrębie instytucji. Masowe bezrobocie stanowi wyzwanie dla polityków, którzy jak zilustrowano to badaniami zagranicznymi często czynią je priorytetem w swoich programach i kampaniach wyborczych. Po zwycięstwie zaś niekiedy prowadzą politykę przeciwdziałania temu zjawisku. Zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w mediach, co próbowano opisać, sięgając do analizy treści wybranych programów informacyjnych polskiej telewizji. Ustalono, że cechy charakterystyczne przekazu to posługiwanie się danymi urzędowymi, opartymi na podziale administracyjnym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w wielkich miastach. Retoryka jednych programów była bardziej emocjonalna i negatywna (pesymistyczna), innych zaś bardziej sprawozdawcza i neutralna. Unemployment in Poland is a widespread social phenomenon, even if we accept the most liberal methods of measurement. Existence outside the job market carries as significant threat of social exclusion, even though many studies point out to 6

7 processual and gradual nature of such exclusion. There exist several grades of social exclusion, starting from physical annihilation, through invisibility and absence in the mass media, to being subject to restrictions and barriers that limit one s functioning within an institution. Mass unemployment poses a challenge for the politicians, who as has been demonstrated by studies conducted abroad often make it the focal point of their programmes and electoral campaigns. Once they win, however, they only seldom introduce sustainable policies to fight unemployment. Naturally, the discourse of unemployment is reflected in the media. The article seeks to study it by analyzing the content of selected news programmes on the Polish television. The findings show that a characteristic feature of the news programmes angle on unemployment is the use of official data, and focusing on the administrative division of the country, with special emphasis on the situation in big cities. The rhetoric of some of the programmes tends to be very emotional and negative (pessimistic), while others strive to maintain objectivity and detachment. Key words / słowa kluczowe: unemployment / bezrobocie; social exclusion / wykluczenie społeczne; electoral campaign / kampanie wyborcze; discourse analysis / analiza dyskursu Izabela Kaźmierczak-Kałużna Artykuł stanowi próbę spojrzenia na ubóstwo w kategoriach wąsko zdefiniowanego problemu społecznego jako zjawiska dysfunkcjonalnego dla systemu społecznego (m.in. ze względu na zasięg, niebezpieczeństwo utrwalenia, negatywne implikacje). Problem ten może być przedmiotem zainteresowania socjologów, innych profesjonalistów zaangażowanych w jego rozwiązanie oraz członków zbiorowości, w której występuje. Od rozważań teoretycznych autorka przechodzi do analizy współczesnej polskiej biedy. Wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej z województwa lubuskiego, stawia pytanie o to, czyim przede wszystkim problemem jest bieda: profesjonalistów zaangażowanych w problem czy samych biednych. W odpowiedzi na to pytanie proponuje typologię biorców pomocy społecznej, opartą na wynikach analizy ich aktywności oraz przyjmowanych przez nich sposobów interpretowania własnej sytuacji życiowej. The article offers an attempt to analyse poverty in terms of a narrowly defined social problem a phenomenon which is dysfunctional for the social system (e.g. because of its scope, the danger of permanence, and negative implications). This 7

8 problem can become a subject of interest for sociologists, other professionals who are engaged in attempts to assuage poverty, and members of communities where it occurs. The article moves from theoretical considerations to an analysis of poverty in today s Poland. Based on results of a research conducted among social care recipients in the Lubuskie Province, the article poses a question: whose problem is poverty? Is it the problem of the poor themselves or of the professionals that try to fight it? In an attempt to answer the question, it offers a typology of social care recipients, based on an analysis of their activities and on their own attempts to interpret their situation. Key words / słowa kluczowe social problems / problemy społeczne; poverty / ubóstwo; social care recipients / świadczeniobiorcy pomocy społecznej; activity / aktywność Anna Potasińska Zjawisko bezrobocia może być określane jako problem społeczny czy kwestia narodowa. Bywa jednak postrzegane w sposób odmienny - jako zjawisko naturalne czy pozorne. Sposób mówienia o bezrobociu wyznacza jego społeczną ważność, świadczy o poświęcanej zjawisku uwadze, trosce i informuje o jego ocenie - nadaje problemowi społecznemu określoną wagę. Wytworzony i funkcjonujący w społeczeństwie dyskurs bezrobocia ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim dla osób nim dotkniętych. Może mieć odzwierciedlenie w obrazie własnym osób bezrobotnych, ich samopoczuciu i odczuwaniu konsekwencji bezrobocia. Waga publicznego dyskursu bezrobocia znajduje również odzwierciedlenie w polityce państwa i podejmowanych działaniach publicznych. Dlatego tak istotne jest dążenie do rzetelnego opisu rzeczywistości społecznej. Autorka stawia tezę, że dyskurs oparty na dogłębnej analizie zjawiska może przeciwdziałać stygmatyzacji, może również nadawać mu właściwą rangę, co w konsekwencji może prowadzić do efektywnego przeciwdziałania i zapobiegania problemowi bezrobocia. Unemployment can be denoted as a social problem or a national concern. Sometimes, it is also presented differently as a phenomenon that is either natural or illusory. The unemployment discourse conditions the social importance of this problem, and makes it possible to measure the significance and priority given to unemployment. It tells us a lot about the social climate around unemployment. The discourse of unemployment, created by society and functioning within it, is especially vital for the unemployed themselves, for their self-image and the ways in which they understand their own situation. The importance of the public 8

9 unemployment discourse is also reflected in the state politics and public actions. That is why it is crucial to strive for a truthful description of social reality. The article claims that a discourse based on an in-depth study of the phenomenon can prevent stigmatization and re-evaluate unemployment, contributing to its effective fighting prevention. Key words / słowa kluczowe unemployment / bezrobocie; discourse / dyskurs; stigma / stygmat; stereotype / stereotyp Iwona Kudlińska Artykuł, zawierający odwołania do literatury przedmiotu (w tym socjologicznej refleksji welfare stigma) oraz badań własnych, jest głosem w dyskusji na temat współczesnych mechanizmów wykluczania społecznego ludzi żyjących w biedzie. Autorka sięga do koncepcji opisujących taką obecność problemu biedy w dyskursie, która naznacza i upokarza: (i) traktowanie w kategoriach Innego (othering), (ii) povertyism oraz (iii) piętno korzystania z pomocy społecznej (welfare stigma). Analizy teoretyczne zostają uzupełnione wynikami własnych badań jakościowych nad stygmatyzacją klientek pomocy społecznej, co rzuca światło na rzadko dotychczas podejmowane kwestie relacyjno-symbolicznych aspektów biedy, takich jak wstyd i upokorzenie, poczucie odrzucenia, obniżone poczucie własnej wartości, poczucie bezużyteczności i braku kontroli. Takie podejście, rzadkie dotychczas w polskiej socjologii, daje duże możliwości eksplanacyjne. The article offers an overview of literature on the subject (including sociological texts dealing with the concept of the welfare stigma), and also presents the author s own reflections, referring to the problem of stigmatization and social exclusion of the poor. The article analyses concepts that explain the stigmatizing and humiliating impact of poverty such as: (i) Othering (treating someone as the Other); (ii) povertyism; and finally (iii) the welfare stigma. Theoretical analyses are supplemented by the results of the author s own qualitative research on stigmatization of female social care recipients, which shed light on the rarely analyzed relative and symbolic aspects of poverty, such as shame, humiliation, feeling of exclusion, lower self-esteem, feeling of uselessness and lack of control over one s life. This approach, hitherto rarely applied in Polish sociology, offers promising explanatory possibilities. Key words / słowa kluczowe discourses of poverty / dyskursy ubóstwa; social stigma / stygmatyzacja społeczna, social exclusion / wykluczenie społeczne; povertyism, Othering, welfare stigma / piętno biedy, korzystania z pomocy społecznej 9

10 Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha Artykuł analizuje interakcje w przestrzeni transnarodowej dotyczące sfery reżimów organizacji życia społecznego, kształtowanych w dużym stopniu przez odmienne systemy ochrony socjalnej. Interesują nas z jednej strony instytucjonalnie narzucane wzorce zachowań międzypokoleniowych w danym społeczeństwie, a z drugiej strony indywidualne (choć ukształtowane kulturowo) praktyki społeczne. W naszych badaniach wyróżniliśmy trzy typy reżimów zachowań: pełny familiaryzm, wspomagany familiaryzm, oraz defamiliaryzację. Przedmiotem naszych badań stały się modele opieki nad starszymi rodzicami pozostałymi w kraju, sprawowanej przez polskich emigrantów na Islandii. Polski model opieki reprezentuje naszym zdaniem pełny familiaryzm, który stoi w sprzeczności z reprezentowanym przez społeczeństwo islandzkie modelem defamiliaryzacji. Społecznie akceptowane reżimy zachowań charakteryzują się znaczną dynamiką i zmiennością, na przykład w czasach kryzysu ekonomicznego. W Polsce istnieje kulturowo uwarunkowana konieczność osobistej realizacji zobowiązań dzieci do sprawowania opieki nad starzejącymi się rodzicami (obejmująca opiekę osobistą oraz praktyczną pomoc w prowadzeniu domu). Takie społeczne oczekiwanie jest stałym elementem systemu normatywnego, a jego siłę wzmacnia słabość instytucjonalnego systemu opieki nad osobami starszymi. Polscy emigranci do Islandii wchodzą w kontakt z odmiennym reżimem opieki, w ramach którego zobowiązania dzieci wobec rodziców oraz akceptowane społecznie metody ich wypełniania nie znikają całkowicie, ale są znacząco zmodyfikowane. W tej sytuacji niezbędne staje się wypracowanie nowych typów praktyk społecznych. Trzeba tu zaznaczyć, że transfer między pokoleniowy nie zawsze przebiega jednokierunkowo (a nawet nie zawsze jest konieczny). Pozostający w Polsce rodzice czasem pomagają dzieciom na emigracji i równoważą swoimi działaniami wymianę zobowiązań. Naturalnie, nie wszyscy rodzice pozostający w Polsce wymagają opieki oraz wsparcia. W artykule wykorzystaliśmy dane ilościowe i jakościowe pochodzące z naszych własnych badań terenowych przeprowadzonych na Islandii w 2010 r. w ramach projektu badawczego SHARE. In this article, the authors analyze interactions in transnational spaces between different national regimes of organization of social life, shaped to a large extent by social protection systems. They are interested on the one hand in institutionally regulated patterns of intergenerational relations in a specific society, and on the other hand, in individual (but culturally conditioned) social practices. The article distinguishes three models of familial regimes: default familialism, supported familialism and de-familialization. The authors research focus was the issue of care of the elderly and how it was organized by people who emigrated from Poland. The authors treated taking care of one s elderly parents as an indicator of 10

11 the familialism by default (a norm in the sending community). In Iceland this norm is juxtaposed to the reigning social norm of de-familialization. These kinds of regimes are dynamic and open to transformation, for instance, when societies face economic crises. In Poland, there exists a culturally determined necessity of the personal realization of children obligations to care for elderly parents (including personal care and practical household help). This obligation is a longlasting element of the normative system, reinforced by the weakness of the institutional support system. In the context of emigration and of the resulting contact with a different care regime, the obligations (and the methods by which they can be realized) may be modified but do not disappear completely. What becomes necessary is a new type of social practices. The intergenerational transfers are not unilateral and they are not always are necessary parents who stay at home help their children who emigrated and they balance the exchange. Naturally, not all parents remaining at home need support and care. In the article, the authors based their conclusions on quantitative and qualitative data collected during our own field research in Iceland in 2010 and gathered under the auspices of the research project SHARE. Key words / słowa kluczowe: ageing / starzenie się; intergenerational care / opieka międzygeneracyjna; migration / migracja; social exclusion and inclusion / marginalizacja i społeczne włączanie; Iceland / Islandia, Poland / Polska Tatsiana Kanash Artykuł zawiera analizę obszarów znaczeniowych pojęć bieda i bogactwo w przysłowiach polskich i białoruskich. Na podstawie analizy tematycznorematycznej przysłów, autorka przedstawia wiele podobieństw pomiędzy myśleniem potocznym Polaków i Białorusinów. Wśród nich poczesne miejsca zajmują przekonanie o dychotomiczności struktury społecznej (podział na biednych i bogatych), wiara w pozytywne cechy charakteru ubogich (np. uczciwość, pracowitość) oraz negatywne cechy charakteru bogatych (np. chciwość, skąpstwo, lenistwo). Podobieństwa te wynikają z tego, że Polska i Białoruś sąsiadują ze sobą, a społeczeństwa obu krajów mają wiele podobnych doświadczeń historycznych oraz tradycji. The article analyzes different meanings of poverty and wealth as seen in the Belarusian and Polish proverbs. Based on the thematic-rhematic analysis of the proverbs, the author presents many similarities in the everyday thinking of Polish and Belarusian societies. The key similarities are the beliefs in the dichotomic structure of a society (the poor and rich), positive characteristics of a poor man 11

12 (e.g. honesty, hard work) and negative features of a rich man (e.g. greed, stinginess, laziness). Such similarities result from the fact that Poland and Belarus are neighbouring countries with similar historical and cultural traditions. Key words/ słowa kluczowe: poverty/ ubóstwo; wealth/ bogactwo; proverbs/ przysłowia; mentality/ mentalność, Poland/ Polska; Belarus/ Białoruś Henryk Domański, Dariusz Przybysz Przedmiotem analizy są wzory podobieństwa między cechami położenia społecznego respondentów i ich najbliższych znajomych, traktowane jako wskaźnik otwartości i siły barier społecznych. Opierając się ma danych z badań realizowanych w latach , autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy otwartość struktury społecznej w Polsce wzrosła, zmniejszyła się, czy pozostawała niezmienna. Wskaźnikiem barier znajomości jest stopień podobieństwa między kategoriami zawodowymi i wykształceniem respondentów a analogicznymi cechami ich najbliższych znajomych. Są one analizowane w kontekście wzorów zawierania małżeństw, co można traktować jako kolejny przyczynek do całościowego obrazu kształtowania się struktury społecznej. Uzyskane ustalenia wskazują, że w 2008 r. siła związku między kategoriami zawodowymi respondentów i ich znajomych była niższa niż w roku Jeszcze wyraźniej zmniejszył się związek między kategoriami zawodowymi męża i żony. Zmniejszyła się również homogamia w doborze małżonków i najbliższych znajomych, zwłaszcza wśród inteligencji, co może świadczyć o otwarciu się tej kategorii społecznej na kontakty z reprezentantami kategorii o niższym statusie. Za wzrostem otwartości barier zawodowych nie podążała otwartość relacji między kategoriami różniącymi się poziomem wykształcenia. W latach utrzymywała się ona na podobnym poziomie, co sugeruje, że bariery wykształcenia są bardziej stabilnym wyznacznikiem stratyfikacji społecznej. Similarly to patterns of intergenerational mobility, patterns of assortative mating are assumed to indicate the ease or difficulty with which individuals are able to cross social strata. The aim of the research presented in this paper was to explore whether any significant changes in friendship patterns took place since 1988 and to what extent they were followed by social openness in marital choices. To examine trends in assortative mating the authors used the POLPAN data from 1988, 2003, and Loglinear analysis was applied to assess: (i) degree of association between educational level/occupational category of respondents and their best acquaintances, (ii) patterns of barriers to friendship, and (iii) variation 12

13 in homogamy for acquaintances with the same education and occupational category. Research revealed that in 2008 the strength of association between occupational categories of respondents and their friends was lower than in Still lower was the association between occupational categories of husbands and wives. These findings suggest that the last 20 years saw an increase of societal openness, or - at least that in 2008 social stratification was more open if compared with stratification data for the period narrowly preceding the collapse of the Communist system. The decline in the strength of association was paralleled by the decrease in both amicable and marital homogamy, with the most remarkable decline taking place in the category of higher level managers and professionals which may suggests that intelligentsia was more open in Key words / słowa kluczowe friendship barriers/ bariery znajomości, marital selection/ dobór małżeński, homogramy/ homogamia, stratification/ stratyfikacja, loglinear models/ modele logarytmiczno-liniowe Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki Celem artykułu jest wprowadzenie do literatury socjologicznej problematyki elit postszlacheckich we współczesnej Polsce. Autorzy stawiają tezę, iż polscy spadkobiercy szlacheccy, choć są od dawna przedmiotem zainteresowania mediów i poświęca się im wiele prac o charakterze historycznym, wspomnieniowym czy genealogicznym, nie stali się do tej pory przedmiotem systematycznych badań socjologicznych. Artykuł pomyślany został jako pierwsza próba wypełnienia tej luki. Zrekonstruowano w nim genezę i współczesne kryteria przynależności do środowiska spadkobierców elity szlacheckiej oraz mechanizmy reprodukcji tej grupy. Przedstawiono też kilka propozycji interpretacji mechanizmów podtrzymujących zbiorową tożsamość tego środowiska. Ustalenia te poprzedzono przeglądem aktualnych badań nad elitami arystokratycznymi prowadzonymi obecnie w Europie Zachodniej. Wstępne wyniki badań polskich dobrze wpisują się w omówione wcześniej badania międzynarodowe. Pokazują one z jednej strony podobieństwa zasad funkcjonowania polskich środowisk elity postszlacheckiej w społeczeństwie początku XXI wieku, z drugiej zaś strony wskazują na wyjątkowe cechy polskiego środowiska tzw. rozszerzonej rodziny. The main aim of the article is to introduce the topic of the modern post-noble elites in Poland into the field of sociological inquiry. The article argues that although the heirs of the Polish nobility have for a long time been an object of 13

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA

EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT EMPIRYCZNE OBLICZA PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. E. KWIATKOWSKIEGO W GDYNI EMPIRICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania REDAKCJA NAUKOWA SŁAWOMIR BANASZAK I KAZIMIERZ DOKTÓR Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA AGNIESZKA JERAN, MARZENA SOBCZAK-MICHAŁOWSKA BYDGOSZCZ, 2012 RECENZENCI Prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski REDAKCJA dr

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Paul dr hab. Marlena Plebańska Kamil Sijko

Magdalena Paul dr hab. Marlena Plebańska Kamil Sijko 1 ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa tel.: 22 273 70 00 e-mail: kancelaria@mir.gov.pl www.mir.gov.pl WYKONAWCY Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 1 (49) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 István Takács, Pál Csapodi, Katalin Takács-György Corruption as a deviant attitude

Bardziej szczegółowo