tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS"

Transkrypt

1 tom 56, nr 1, 2012:ODMIANY NIERÓWNOŚCI vol. 55, no.1, 2012: INEQUALITIES TREŚĆ CONTENTS INTENCJE I SKUTKI REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DYSKUSJA REDAKCYJNA MOTIVATIONS AND RESULTS OF TERTIARY EDUCATION REFORM: EDITORIAL DISCUSSION * Elżbieta Tarkowska, Dałem głos ubogim. Ryszard Kapuściński o ubóstwie i ludziach ubogich I Gave Voice to the Poor : Ryszard Kapuściński on Poverty and the Poor Marta Cobel-Tokarska, Bieda Europy Środkowej w narracjach Andrzeja Stasiuka Poverty in Central Europe in the Prose of Andrzej Stasiuk Marcin Dębicki, Z wędrowek po opłotkach Europy. Społeczno-kulturowe oblicze peryferii w tworczości Andrzeja Stasiuka Roamings in the Back-Lanes of Europe: A Socio-Cultural Image of the Peripheries in the Works of Andrzej Stasiuk * Magdalena Rek-Woźniak, Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu Benefactors, Bureaucrats, Scapegoats? Constructing the Public Image of Social Workers in Poland Lucjan Miś, Poza rynkiem pracy. Elementy dyskursu publicznego na temat bezrobocia... Outside the Job Market: Fragments of the Public Discourse of Unemployment Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne Poverty as a Social Problem: Terminological Considerations and Empirical Findings Anna Potasińska, Między stereotypem a opisem konsekwencje społecznego postrzegania zjawiska bezrobocia Between a Stereotype and a Description: Implications of the Social Image of Unemployment 1

2 Iwona Kudlińska, Stygmatyzacja społeczna jako strategia dyskursywna biedy i jej rola w procesie wykluczenia społecznego Social Stigmatization as a Discursive Strategy of Poverty and Its Role in the Process of Social Exclusion Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha, Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych.polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce Social Protection in the Migrant Family Network: Poles in Iceland and Their Elderly Dependants in Poland Tatsiana Kanash, Bieda i bogactwo w świetle białoruskich i polskich przysłów Poverty and Wealth in Belarusian and Polish Proverbs * Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach Friendship and Patterns of Social Stratification in Poland: Rafal Smoczyński, Tomasz Zarycki,, Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim Contemporary Polish Post-Noble Elite in the European Context Omówienia, polemiki recenzje Books Review and Discussions Tatsiana Kanash, O polskim tłumaczeniu książki Pitirima Sorokina na temat ruchliwości społecznej Barbara Audycka, Socjologia politycznie zaangażowana (rec.: RichardWilkinson, Kate Pickett, Duch rowności. Tam, gdzie panuje rowność, wszystkim żyje się lepiej, Warszawa 2011) Wiesław Gumuła, Niepokojące granice demokratyzacji (rec.: Jan Sowa, Ciesz się poźny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Kraków 2008) Marcin Zgiep, Demokracja i to, co możliwe (rec.: Elżbieta Matynia, Demokracja performatywna, Wrocław 2008) * Noty bibliograficzne (oprac. Piotr Górski, Wiktor Marzec, Arkadiusz Rogoziński, Agata Zysiak) Elżbieta Tarkowska ABSTRAKTY Przedmiotem tekstu jest rekonstrukcja problematyki ubóstwa jako jednego z kluczowych tematów w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Omówiony został 2

3 przyjęty przez niego sposób rozumienia, czyli szerokie, wielowymiarowe ujęcie, w którym jest miejsce na wymiar kulturowy i subiektywny, koncepcję podziału świata na obszar biedy i obszar bogactwa, na kulturę ubóstwa i kulturę konsumeryzmu, wreszcie na uwzględnienie roli współczesnego kontekstu procesów globalizacji i wzrostu konsumeryzmu oraz wpływu mediów na marginalizację problemu ubóstwa w dyskursie publicznym. Ostatni omówiony wątek to wielokrotnie formułowany przez Kapuścińskiego postulat utożsamiania się z ludźmi biednymi i z ich życiem, rozumiany jako warunek niezbędny pracy reporterskiej. S m m a r y The aim of the article is an analysis of the theme of poverty as one of key concepts in the work of Ryszard Kapuściński. The article offers an overview of Kapuściński s poverty discourse, which relied on a broad, multi-dimensional concept of poverty. In Kapuściński s work there was room for both cultural and subjective dimensions, for an idea of a polarized world divided between the rich and the poor, for an exploration of cultures of poverty and consumerism, and also for taking into account the modern context of globalization, increasing consumerism, and influence of the media on the marginalization of the poverty issue in the public debate. The final theme is Kapuściński s identification with the poor and their lives, which in his view was a necessary requirement for being a reporter/journalist. Key words/słowa kluczowe Ryszard Kapuściński; poverty/ubóstwo; culture of poverty/kultura ubóstwa; consumerist culture/kultura konsumeryzmu; Third World/Trzeci Świat; silence of the poor/milczenie ubogich; humiliation of the poor/poniżenie ubogich; identification with the poor/identyfikacja z biednymi Marta Cobel-Tokarska Tematem artykułu jest obraz biedy w twórczości Andrzeja Stasiuka, polskiego pisarza specjalizującego się w tematyce środkowoeuropejskiej. W dużym uproszczeniu omawiany teren obejmuje postkomunistyczne kraje europejskie, z pominięciem Niemiec i Rosji, w czasach transformacji ustrojowej. Jest to analiza obrazu biedy przedstawionej, nie zaś socjologiczny opis biedy w Europie Środkowej. Główny materiał stanowi najbardziej znana książka Stasiuka o tematyce środkowoeuropejskiej: Jadąc do Babadag (2004). Postawione pytania można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy struktury przedstawionego zjawiska. Co składa się na obraz biedy: opisy rzeczy, przestrzeni? Czy mowa jest o pieniądzach? Jakie są synonimy biedy? Kogo Stasiuk opisuje jako figurę 3

4 biednego? Czy zastanawia się nad losem biednych? Druga grupa pytań odnosi się do funkcji i znaczenia biedy w tym dyskursie. Czym jest i po co jest potrzebna bieda w pismach i wypowiedziach Stasiuka, a także, jaki jest stosunek autora do tego zjawiska społecznego? Podjęto także zagadnienie turystyki biedy (poverty tourism). The subject of the article is the portrayal of poverty in the works of Andrzej Stasiuk, a Polish writer who focuses on Central European themes. Stasiuk s scope of interest includes former Communist countries of Europe, excluding Germany and Russia, especially in the period of system transformation. Stasiuk s works offer a literary portrayal of poverty in Central Europe which cannot be equalled with a sociological analysis. The main focus of the article is Stasiuk s best known non-fiction book about Central European matters entitled On the Road to Babadag (2004). The problems in the article addressed can be divided into two groups. The first one is connected to the imagery of poverty. How is poverty portrayed? What objects or settings are described? Is money mentioned? What are the synonyms of poverty? Whom is Stasiuk describing as figures of the poor? Does the writer reflect on the fate of the poor? The second cluster of problems is connected to the function and significance of poverty in the discourse. What is the place of poverty in Stasiuk s writing and worldview? Why is it necessary? What is the writer s opinion on poverty as a social phenomenon? Another issue addressed in the article is that of poverty tourism. Key words / słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; literature / literatura; Central Europe / Europa Środkowa; poverty / bieda, travel / podróż Marcin Dębicki Celem artykułu jest analiza sposobu, w jaki Andrzej Stasiuk portretuje w swych książkach europejskie peryferia. Zawiera on ponadto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie elementy rzeczywistości społecznej odwiedzanych przezeń zakątków Europy, głównie Środkowej, pobudzają jego wyobraźnię, istotnie przyczyniając się do uchwycenia specyfiki tej części kontynentu. Postawiono przy tym problem tego, w jakim stopniu Stasiuk może być traktowany jako pisarz Europy Środkowej, w jakim zaś jako pisarz podejmujący kwestie peryferyjności oraz wyparcia przez Zachód tych obszarów ze swej świadomości. Istotnym elementem rozważań jest także próba odpowiedzi na pytanie epistemologiczne: w 4

5 jakiej mierze obserwacje prozaika mogą być użyteczne dla badaczy problemów społecznych? The aim of the article is to analyze the way in which Andrzej Stasiuk portrays the European peripheries in his books. It is also an attempt to answer the question what elements of social reality of Europe (and primarily Central Europe) in the places that Stasiuk visited captured the writer s imagination and thus significantly contributed to his portrayal of unique characteristics of this part of the world. The article also attempts to answer the question to what extent Stasiuk can be treated as a Central European local colour writer, and to what extent he is interested in the peripheral character of these areas and their expulsion from the Western awareness. A key part of the article is an attempt to answer an epistemological question: how can a writer s observations become useful for social researchers? Key words / słowa kluczowe Andrzej Stasiuk; peripheries / peryferie; Central Europe / Europa Środkowa; literature / literatura; epistemology / epistemologia Magdalena Rek-Woźniak Idee dotyczące usług społecznych należą do kluczowych filarów kultury welfare, stanowiącej aksjologiczną podstawę zarówno instytucjonalnego szkieletu, jak i codziennej praktyki w obszarze polityki społecznej. W tym kontekście szczególnie istotne wydają się sposoby definiowania roli pracownika socjalnego jako profesjonalnego pomagacza. Postępująca od roku 1989 profesjonalizacja polskich służb społecznych oraz towarzysząca temu procesowi debata stanowią bardzo interesującą ilustrację tendencji towarzyszących przemianom współczesnego państwa opiekuńczego. Autorka podejmuje próbę rekonstrukcji wybranych elementów obrazu pracowników socjalnych w polskiej sferze publicznej. W pierwszej kolejności próbuje scharakteryzować wyłaniający się z oficjalnych dokumentów model roli społecznej. Strategie negocjowania społecznego mandatu przez pracowników socjalnych stara się uchwycić przez pryzmat dążeń środowiska do uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Wreszcie, posługując się wybranymi przykładami, odnosi się do sposobów budowania wizerunku pracownika socjalnego w debacie medialnej. Imagery related to social services comprises a core element of welfare culture. It constitutes an axionormative basis both for the general institutional order and for everyday practice in the field of social policy. In this context, strategies and codes 5

6 that are used to define the role of social worker as a professional helper seem of particular importance. Since 1989, Poland saw both professionalization of social services and an accompanying debate, which can serve as a good illustration of the processes of change within the modern welfare state. The article aims at a reconstruction of selected elements of the portrayal of Polish social workers in the public debate. The starting point is the analysis of the image of the social worker that emerges from official documents. Furthermore, the article overviews the attempts made by the social workers community to negotiate their social mandate through introducing a new Social Workers Act. Additionally, the article also analyses selected cases coming from media debates which shed interesting light on the image of the social worker. Key words / słowa kluczowe welfare culture / kultura welfare; public debate / debata publiczna; social workers / pracownicy socjalni; social services / pomoc społeczna Lucjan Miś Bezrobocie jest w Polsce zjawiskiem masowym, nawet jeśli zastosuje się najbardziej liberalne założenia co do jego pomiaru. Pozostawanie poza rynkiem pracy niesie ze sobą zagrożenie wykluczenia społecznego, chociaż wiele badań wskazuje na procesualny i gradacyjny charakter tego zjawiska. Istnieją różne stopnie wykluczenia społecznego, począwszy od fizycznego unicestwienia przez niewidoczność i nieobecność w środkach masowego przekazu do podlegania ograniczeniom i barierom związanych z funkcjonowaniem w obrębie instytucji. Masowe bezrobocie stanowi wyzwanie dla polityków, którzy jak zilustrowano to badaniami zagranicznymi często czynią je priorytetem w swoich programach i kampaniach wyborczych. Po zwycięstwie zaś niekiedy prowadzą politykę przeciwdziałania temu zjawisku. Zjawiska te znajdują odzwierciedlenie w mediach, co próbowano opisać, sięgając do analizy treści wybranych programów informacyjnych polskiej telewizji. Ustalono, że cechy charakterystyczne przekazu to posługiwanie się danymi urzędowymi, opartymi na podziale administracyjnym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w wielkich miastach. Retoryka jednych programów była bardziej emocjonalna i negatywna (pesymistyczna), innych zaś bardziej sprawozdawcza i neutralna. Unemployment in Poland is a widespread social phenomenon, even if we accept the most liberal methods of measurement. Existence outside the job market carries as significant threat of social exclusion, even though many studies point out to 6

7 processual and gradual nature of such exclusion. There exist several grades of social exclusion, starting from physical annihilation, through invisibility and absence in the mass media, to being subject to restrictions and barriers that limit one s functioning within an institution. Mass unemployment poses a challenge for the politicians, who as has been demonstrated by studies conducted abroad often make it the focal point of their programmes and electoral campaigns. Once they win, however, they only seldom introduce sustainable policies to fight unemployment. Naturally, the discourse of unemployment is reflected in the media. The article seeks to study it by analyzing the content of selected news programmes on the Polish television. The findings show that a characteristic feature of the news programmes angle on unemployment is the use of official data, and focusing on the administrative division of the country, with special emphasis on the situation in big cities. The rhetoric of some of the programmes tends to be very emotional and negative (pessimistic), while others strive to maintain objectivity and detachment. Key words / słowa kluczowe: unemployment / bezrobocie; social exclusion / wykluczenie społeczne; electoral campaign / kampanie wyborcze; discourse analysis / analiza dyskursu Izabela Kaźmierczak-Kałużna Artykuł stanowi próbę spojrzenia na ubóstwo w kategoriach wąsko zdefiniowanego problemu społecznego jako zjawiska dysfunkcjonalnego dla systemu społecznego (m.in. ze względu na zasięg, niebezpieczeństwo utrwalenia, negatywne implikacje). Problem ten może być przedmiotem zainteresowania socjologów, innych profesjonalistów zaangażowanych w jego rozwiązanie oraz członków zbiorowości, w której występuje. Od rozważań teoretycznych autorka przechodzi do analizy współczesnej polskiej biedy. Wykorzystując wyniki badań przeprowadzonych wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej z województwa lubuskiego, stawia pytanie o to, czyim przede wszystkim problemem jest bieda: profesjonalistów zaangażowanych w problem czy samych biednych. W odpowiedzi na to pytanie proponuje typologię biorców pomocy społecznej, opartą na wynikach analizy ich aktywności oraz przyjmowanych przez nich sposobów interpretowania własnej sytuacji życiowej. The article offers an attempt to analyse poverty in terms of a narrowly defined social problem a phenomenon which is dysfunctional for the social system (e.g. because of its scope, the danger of permanence, and negative implications). This 7

8 problem can become a subject of interest for sociologists, other professionals who are engaged in attempts to assuage poverty, and members of communities where it occurs. The article moves from theoretical considerations to an analysis of poverty in today s Poland. Based on results of a research conducted among social care recipients in the Lubuskie Province, the article poses a question: whose problem is poverty? Is it the problem of the poor themselves or of the professionals that try to fight it? In an attempt to answer the question, it offers a typology of social care recipients, based on an analysis of their activities and on their own attempts to interpret their situation. Key words / słowa kluczowe social problems / problemy społeczne; poverty / ubóstwo; social care recipients / świadczeniobiorcy pomocy społecznej; activity / aktywność Anna Potasińska Zjawisko bezrobocia może być określane jako problem społeczny czy kwestia narodowa. Bywa jednak postrzegane w sposób odmienny - jako zjawisko naturalne czy pozorne. Sposób mówienia o bezrobociu wyznacza jego społeczną ważność, świadczy o poświęcanej zjawisku uwadze, trosce i informuje o jego ocenie - nadaje problemowi społecznemu określoną wagę. Wytworzony i funkcjonujący w społeczeństwie dyskurs bezrobocia ma bardzo duże znaczenie, przede wszystkim dla osób nim dotkniętych. Może mieć odzwierciedlenie w obrazie własnym osób bezrobotnych, ich samopoczuciu i odczuwaniu konsekwencji bezrobocia. Waga publicznego dyskursu bezrobocia znajduje również odzwierciedlenie w polityce państwa i podejmowanych działaniach publicznych. Dlatego tak istotne jest dążenie do rzetelnego opisu rzeczywistości społecznej. Autorka stawia tezę, że dyskurs oparty na dogłębnej analizie zjawiska może przeciwdziałać stygmatyzacji, może również nadawać mu właściwą rangę, co w konsekwencji może prowadzić do efektywnego przeciwdziałania i zapobiegania problemowi bezrobocia. Unemployment can be denoted as a social problem or a national concern. Sometimes, it is also presented differently as a phenomenon that is either natural or illusory. The unemployment discourse conditions the social importance of this problem, and makes it possible to measure the significance and priority given to unemployment. It tells us a lot about the social climate around unemployment. The discourse of unemployment, created by society and functioning within it, is especially vital for the unemployed themselves, for their self-image and the ways in which they understand their own situation. The importance of the public 8

9 unemployment discourse is also reflected in the state politics and public actions. That is why it is crucial to strive for a truthful description of social reality. The article claims that a discourse based on an in-depth study of the phenomenon can prevent stigmatization and re-evaluate unemployment, contributing to its effective fighting prevention. Key words / słowa kluczowe unemployment / bezrobocie; discourse / dyskurs; stigma / stygmat; stereotype / stereotyp Iwona Kudlińska Artykuł, zawierający odwołania do literatury przedmiotu (w tym socjologicznej refleksji welfare stigma) oraz badań własnych, jest głosem w dyskusji na temat współczesnych mechanizmów wykluczania społecznego ludzi żyjących w biedzie. Autorka sięga do koncepcji opisujących taką obecność problemu biedy w dyskursie, która naznacza i upokarza: (i) traktowanie w kategoriach Innego (othering), (ii) povertyism oraz (iii) piętno korzystania z pomocy społecznej (welfare stigma). Analizy teoretyczne zostają uzupełnione wynikami własnych badań jakościowych nad stygmatyzacją klientek pomocy społecznej, co rzuca światło na rzadko dotychczas podejmowane kwestie relacyjno-symbolicznych aspektów biedy, takich jak wstyd i upokorzenie, poczucie odrzucenia, obniżone poczucie własnej wartości, poczucie bezużyteczności i braku kontroli. Takie podejście, rzadkie dotychczas w polskiej socjologii, daje duże możliwości eksplanacyjne. The article offers an overview of literature on the subject (including sociological texts dealing with the concept of the welfare stigma), and also presents the author s own reflections, referring to the problem of stigmatization and social exclusion of the poor. The article analyses concepts that explain the stigmatizing and humiliating impact of poverty such as: (i) Othering (treating someone as the Other); (ii) povertyism; and finally (iii) the welfare stigma. Theoretical analyses are supplemented by the results of the author s own qualitative research on stigmatization of female social care recipients, which shed light on the rarely analyzed relative and symbolic aspects of poverty, such as shame, humiliation, feeling of exclusion, lower self-esteem, feeling of uselessness and lack of control over one s life. This approach, hitherto rarely applied in Polish sociology, offers promising explanatory possibilities. Key words / słowa kluczowe discourses of poverty / dyskursy ubóstwa; social stigma / stygmatyzacja społeczna, social exclusion / wykluczenie społeczne; povertyism, Othering, welfare stigma / piętno biedy, korzystania z pomocy społecznej 9

10 Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha Artykuł analizuje interakcje w przestrzeni transnarodowej dotyczące sfery reżimów organizacji życia społecznego, kształtowanych w dużym stopniu przez odmienne systemy ochrony socjalnej. Interesują nas z jednej strony instytucjonalnie narzucane wzorce zachowań międzypokoleniowych w danym społeczeństwie, a z drugiej strony indywidualne (choć ukształtowane kulturowo) praktyki społeczne. W naszych badaniach wyróżniliśmy trzy typy reżimów zachowań: pełny familiaryzm, wspomagany familiaryzm, oraz defamiliaryzację. Przedmiotem naszych badań stały się modele opieki nad starszymi rodzicami pozostałymi w kraju, sprawowanej przez polskich emigrantów na Islandii. Polski model opieki reprezentuje naszym zdaniem pełny familiaryzm, który stoi w sprzeczności z reprezentowanym przez społeczeństwo islandzkie modelem defamiliaryzacji. Społecznie akceptowane reżimy zachowań charakteryzują się znaczną dynamiką i zmiennością, na przykład w czasach kryzysu ekonomicznego. W Polsce istnieje kulturowo uwarunkowana konieczność osobistej realizacji zobowiązań dzieci do sprawowania opieki nad starzejącymi się rodzicami (obejmująca opiekę osobistą oraz praktyczną pomoc w prowadzeniu domu). Takie społeczne oczekiwanie jest stałym elementem systemu normatywnego, a jego siłę wzmacnia słabość instytucjonalnego systemu opieki nad osobami starszymi. Polscy emigranci do Islandii wchodzą w kontakt z odmiennym reżimem opieki, w ramach którego zobowiązania dzieci wobec rodziców oraz akceptowane społecznie metody ich wypełniania nie znikają całkowicie, ale są znacząco zmodyfikowane. W tej sytuacji niezbędne staje się wypracowanie nowych typów praktyk społecznych. Trzeba tu zaznaczyć, że transfer między pokoleniowy nie zawsze przebiega jednokierunkowo (a nawet nie zawsze jest konieczny). Pozostający w Polsce rodzice czasem pomagają dzieciom na emigracji i równoważą swoimi działaniami wymianę zobowiązań. Naturalnie, nie wszyscy rodzice pozostający w Polsce wymagają opieki oraz wsparcia. W artykule wykorzystaliśmy dane ilościowe i jakościowe pochodzące z naszych własnych badań terenowych przeprowadzonych na Islandii w 2010 r. w ramach projektu badawczego SHARE. In this article, the authors analyze interactions in transnational spaces between different national regimes of organization of social life, shaped to a large extent by social protection systems. They are interested on the one hand in institutionally regulated patterns of intergenerational relations in a specific society, and on the other hand, in individual (but culturally conditioned) social practices. The article distinguishes three models of familial regimes: default familialism, supported familialism and de-familialization. The authors research focus was the issue of care of the elderly and how it was organized by people who emigrated from Poland. The authors treated taking care of one s elderly parents as an indicator of 10

11 the familialism by default (a norm in the sending community). In Iceland this norm is juxtaposed to the reigning social norm of de-familialization. These kinds of regimes are dynamic and open to transformation, for instance, when societies face economic crises. In Poland, there exists a culturally determined necessity of the personal realization of children obligations to care for elderly parents (including personal care and practical household help). This obligation is a longlasting element of the normative system, reinforced by the weakness of the institutional support system. In the context of emigration and of the resulting contact with a different care regime, the obligations (and the methods by which they can be realized) may be modified but do not disappear completely. What becomes necessary is a new type of social practices. The intergenerational transfers are not unilateral and they are not always are necessary parents who stay at home help their children who emigrated and they balance the exchange. Naturally, not all parents remaining at home need support and care. In the article, the authors based their conclusions on quantitative and qualitative data collected during our own field research in Iceland in 2010 and gathered under the auspices of the research project SHARE. Key words / słowa kluczowe: ageing / starzenie się; intergenerational care / opieka międzygeneracyjna; migration / migracja; social exclusion and inclusion / marginalizacja i społeczne włączanie; Iceland / Islandia, Poland / Polska Tatsiana Kanash Artykuł zawiera analizę obszarów znaczeniowych pojęć bieda i bogactwo w przysłowiach polskich i białoruskich. Na podstawie analizy tematycznorematycznej przysłów, autorka przedstawia wiele podobieństw pomiędzy myśleniem potocznym Polaków i Białorusinów. Wśród nich poczesne miejsca zajmują przekonanie o dychotomiczności struktury społecznej (podział na biednych i bogatych), wiara w pozytywne cechy charakteru ubogich (np. uczciwość, pracowitość) oraz negatywne cechy charakteru bogatych (np. chciwość, skąpstwo, lenistwo). Podobieństwa te wynikają z tego, że Polska i Białoruś sąsiadują ze sobą, a społeczeństwa obu krajów mają wiele podobnych doświadczeń historycznych oraz tradycji. The article analyzes different meanings of poverty and wealth as seen in the Belarusian and Polish proverbs. Based on the thematic-rhematic analysis of the proverbs, the author presents many similarities in the everyday thinking of Polish and Belarusian societies. The key similarities are the beliefs in the dichotomic structure of a society (the poor and rich), positive characteristics of a poor man 11

12 (e.g. honesty, hard work) and negative features of a rich man (e.g. greed, stinginess, laziness). Such similarities result from the fact that Poland and Belarus are neighbouring countries with similar historical and cultural traditions. Key words/ słowa kluczowe: poverty/ ubóstwo; wealth/ bogactwo; proverbs/ przysłowia; mentality/ mentalność, Poland/ Polska; Belarus/ Białoruś Henryk Domański, Dariusz Przybysz Przedmiotem analizy są wzory podobieństwa między cechami położenia społecznego respondentów i ich najbliższych znajomych, traktowane jako wskaźnik otwartości i siły barier społecznych. Opierając się ma danych z badań realizowanych w latach , autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy otwartość struktury społecznej w Polsce wzrosła, zmniejszyła się, czy pozostawała niezmienna. Wskaźnikiem barier znajomości jest stopień podobieństwa między kategoriami zawodowymi i wykształceniem respondentów a analogicznymi cechami ich najbliższych znajomych. Są one analizowane w kontekście wzorów zawierania małżeństw, co można traktować jako kolejny przyczynek do całościowego obrazu kształtowania się struktury społecznej. Uzyskane ustalenia wskazują, że w 2008 r. siła związku między kategoriami zawodowymi respondentów i ich znajomych była niższa niż w roku Jeszcze wyraźniej zmniejszył się związek między kategoriami zawodowymi męża i żony. Zmniejszyła się również homogamia w doborze małżonków i najbliższych znajomych, zwłaszcza wśród inteligencji, co może świadczyć o otwarciu się tej kategorii społecznej na kontakty z reprezentantami kategorii o niższym statusie. Za wzrostem otwartości barier zawodowych nie podążała otwartość relacji między kategoriami różniącymi się poziomem wykształcenia. W latach utrzymywała się ona na podobnym poziomie, co sugeruje, że bariery wykształcenia są bardziej stabilnym wyznacznikiem stratyfikacji społecznej. Similarly to patterns of intergenerational mobility, patterns of assortative mating are assumed to indicate the ease or difficulty with which individuals are able to cross social strata. The aim of the research presented in this paper was to explore whether any significant changes in friendship patterns took place since 1988 and to what extent they were followed by social openness in marital choices. To examine trends in assortative mating the authors used the POLPAN data from 1988, 2003, and Loglinear analysis was applied to assess: (i) degree of association between educational level/occupational category of respondents and their best acquaintances, (ii) patterns of barriers to friendship, and (iii) variation 12

13 in homogamy for acquaintances with the same education and occupational category. Research revealed that in 2008 the strength of association between occupational categories of respondents and their friends was lower than in Still lower was the association between occupational categories of husbands and wives. These findings suggest that the last 20 years saw an increase of societal openness, or - at least that in 2008 social stratification was more open if compared with stratification data for the period narrowly preceding the collapse of the Communist system. The decline in the strength of association was paralleled by the decrease in both amicable and marital homogamy, with the most remarkable decline taking place in the category of higher level managers and professionals which may suggests that intelligentsia was more open in Key words / słowa kluczowe friendship barriers/ bariery znajomości, marital selection/ dobór małżeński, homogramy/ homogamia, stratification/ stratyfikacja, loglinear models/ modele logarytmiczno-liniowe Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki Celem artykułu jest wprowadzenie do literatury socjologicznej problematyki elit postszlacheckich we współczesnej Polsce. Autorzy stawiają tezę, iż polscy spadkobiercy szlacheccy, choć są od dawna przedmiotem zainteresowania mediów i poświęca się im wiele prac o charakterze historycznym, wspomnieniowym czy genealogicznym, nie stali się do tej pory przedmiotem systematycznych badań socjologicznych. Artykuł pomyślany został jako pierwsza próba wypełnienia tej luki. Zrekonstruowano w nim genezę i współczesne kryteria przynależności do środowiska spadkobierców elity szlacheckiej oraz mechanizmy reprodukcji tej grupy. Przedstawiono też kilka propozycji interpretacji mechanizmów podtrzymujących zbiorową tożsamość tego środowiska. Ustalenia te poprzedzono przeglądem aktualnych badań nad elitami arystokratycznymi prowadzonymi obecnie w Europie Zachodniej. Wstępne wyniki badań polskich dobrze wpisują się w omówione wcześniej badania międzynarodowe. Pokazują one z jednej strony podobieństwa zasad funkcjonowania polskich środowisk elity postszlacheckiej w społeczeństwie początku XXI wieku, z drugiej zaś strony wskazują na wyjątkowe cechy polskiego środowiska tzw. rozszerzonej rodziny. The main aim of the article is to introduce the topic of the modern post-noble elites in Poland into the field of sociological inquiry. The article argues that although the heirs of the Polish nobility have for a long time been an object of 13

14 interest of the media and a focus of numerous memoirs and historical books published in Poland, sociology has largely ignored the existence of this social group. This article has been planned as a first attempt at filling this gap. It reconstructs the genesis of the post-noble elite, the modern criteria of membership in the group and the mechanisms of its reproduction. Several interpretations of the mechanisms of sustaining the identity of the post-nobles have been presented as well. The presentation of these findings has been preceded by an overview of the recent studies of the aristocratic elite conducted in Western Europe. The preliminary results of research in Poland seem to fit well with the patterns identified in the international studies which are discussed in the first part of the paper. They clearly demonstrate on the one hand, manifold similarities between the functioning of the Polish and Western post-aristocratic elites at the beginning of the 21 st century, and on the other, they point to the unique significance of the extended family in the Polish post-noble milieu. Key words / słowa kluczowe descendants of nobility in Poland / potomkowie szlachty w Polsce; European aristocracy / arystokracja europejska; post-noble ideology / ideologia postszlachecka; reproduction of the social elite / reprodukcja elit społecznych; social capital / kapitał społeczny 14

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii Jesuit University Ignatianum in Krakow, Institute of Political Science HORYZONTY POLITYKI HORIZONS OF POLITICS EDUKACJA POLITYCZNA POLITICAL EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Discovering the enemy. About the attitude towards Poland in certain Russian and Belarusian movies and TV series concerning World War II

Discovering the enemy. About the attitude towards Poland in certain Russian and Belarusian movies and TV series concerning World War II 1 3PRZEGL 0 6D WSCHODNIOEUROPEJSKI VI/2 2015: 225 C259 0 2 0 8 0 4 0 2 0 9 0 8 0 0. O 0 2 0 6 0 6 0 8 0 4 0 1 0 9 0 6 0 9 0 8 0 2 0 2 0 4 0 1 0 0 0 7 0 6 0 5 0 9 0 1 0 3 0 1 0 1 0 6 0 3 0 2 0 9 0 9 0 2

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo