Raport Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie"

Transkrypt

1 Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE

2 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażując działania całego środowiska przeciwdziałać wszelkim formom patologii wśród dzieci i młodzieży, pomagać im rozwijać w pełni potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny z zachowaniem możliwości realizacji podstawowych potrzeb młodych ludzi. The mission of the Association Always bearing in mind the principle of respecting human dignity, human rights and fundamental freedoms and getting involved in the activities of the community we aim at preventing and working with all forms of pathologies among children and young people, helping them to develop their creative, intellectual and emotional potential with the opportunity to have all young people s basic needs fulfilled. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer REGON Numer NIP Rachunek bankowy Dominet Bank S.A. Głogów Adres: ul. Perseusza Głogów Telefon: +48 (076) (076) Fax: +48 (0 76) Association for Children and Young People CHANCE, registered in 1999, is a non-governmental organisation bearing the status of the organisation of public benefit. Number in the National Court Register Statistical (REGON) number Tax (NIP) number Bank Account: Dominet Bank S.A. Głogów Address: Głogów ul. Perseusza 13 Poland Telephone: Fax:

3 Raport Cele Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie: 1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną 3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych 4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej 6. Edukacja społeczno-prawna 7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi 8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi. 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży 12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli 14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych 15. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi 16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży 17. Rozwijanie idei wolontariatu The aims of the Association for Children and Young People CHANCE: 1. to provide support in the crisis situations to children, young people and their families 2. to run prevention programmes on various social issues children and young people are affected by 3. to provide support to parents and teachers in solving children s and young people s problems 4. to provide human rights education and intervene in cases when human rights are violated 5. to develop and run health education programmes 6. to provide social and legal education 7. to organise activities aiming at limiting unemployment among young people 8. to develop young people s personalities 9. to run various educational activities 10. to initiate and implement activities for and with disabled people aiming at their integration in the local community 11. to develop international youth exchange programmes 12. to implement activities aiming at prevention of marginalisation of socially excluded people 13. to strengthen partnership and co-operation with other NGOs and public administration of all levels 14. to develop co-operation and standards of action and to strengthen the sense of identity of the community of different NGOs 15. to work for recognising the threats related to using psycho-active substances by young people 16. to develop creativity among children and young people 17. to develop the ideals of volunteerism

4 4 Raport 2008 Cele Stowarzyszenia i misja realizowane są z zachowaniem następujących zasad: 1. Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji politycznej, religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są narzucone przez jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w ramach pracy zespołowej realizatorów zadań. 2. Przejrzystości - udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych działań. 3. Tolerancji czyli poszanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów. 4. Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do dążenia do osiągnięcia najwyższej jakości pracy. 5. Współpracy i partnerstwa czyli budowania długofalowego współdziałania z instytucjami, organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego. All aims and the mission of the Association are implemented with the respect of the following rules: 1. Independence from the influence of any political party or religious, financial or other views and opinions. The work approaches, forms of activities, mission and aims are neither coerced nor influenced by any institution or organisation; they are co-operatively created by people involved in the implementation of the programme of the Association. 2. Transparency the Association makes all its activities, statutes, programmes and ways of work public. The public opinion is also provided with activity and financial reports. 3. Tolerance respecting every human being, organisation, institution or partners both inside and outside the Association. 4. Reliability and professionalism that are connected with undertaking activities taking into account existing competences, available human, material and financial resources. Honest reporting and implementation of all activities according to signed contracts are the key of the management of the Association. Ongoing assessment and evaluation constitute a constant element of all programme activities. We care about development and increasing the competences of all people involved in the Association aiming at reaching high quality standards of our work. 5. Co-operation and partnership building long-term co-operation with institutions, organisations, companies and citizens, who are interested in undertaking common activities to solve a particular social problem.

5 Raport Zarząd Stowarzyszenia w roku 2008 pracował w następującym składzie: 1. Anna Lechowska Prezes 2. Alina Ostrowska-Jarzyna Wice Prezes 3. Dariusz Grzemny Wice Prezes 4. Martyna Rybka Członek Zarządu 5. Tomasz Wadas Członek Zarządu In 2008 the following people constituted the Board of the Association: 1. Anna Lechowska President 2. Alina Ostrowska-Jarzyna Vicepresident 3. Dariusz Grzemny Vicepresident 4. Martyna Rybka Member of the Board 5. Tomasz Wadas Member of the Board Zespół realizatorów zadań i stałych współpracowników: Błaszczyk Dominika, Borodaj Kinga, Bułkowska Renata, Chmielewska Barbara, Chwyć Angelika, Chyb Lidia, Diego Marin Romera (Hiszpania), Grzemny Dariusz, Hanke Katarzyna, Iwach Krzysztof, Kamińska Beata, Kozłowska Ewelina, Kruszewska Magdalena, Lechowska Anna, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Michał, Muzyka Mariola, Naparło Magdalena, Ostrowska-Jarzyna Alina, Powiłan Joanna, Ruchel Paweł, Rybka Martyna, Serediuk Tomasz, Skrzyniarz Anna, Szczepańska Barbara, Szmagaj- Graniasta Krystyna, Tomczak Natalia, Tomicki Andrzej, Uznańska Bożena, Wadas Tomasz, Walendzik-Ostrowska Agnieszka, Woźniak Wanda, Zygiel Urszula, Zygiel Łukasz Staff and co-workers: Błaszczyk Dominika, Borodaj Kinga, Bułkowska Renata, Chmielewska Barbara, Chwyć Angelika, Chyb Lidia, Diego Marin Romera (Spain), Grzemny Dariusz, Hanke Katarzyna, Iwach Krzysztof, Kamińska Beata, Kozłowska Ewelina, Kruszewska Magdalena, Lechowska Anna, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Michał, Muzyka Mariola, Naparło Magdalena, Ostrowska-Jarzyna Alina, Powiłan Joanna, Ruchel Paweł, Rybka Martyna, Serediuk Tomasz, Skrzyniarz Anna, Szczepańska Barbara, Szmagaj- Graniasta Krystyna, Tomczak Natalia, Tomicki Andrzej, Uznańska Bożena, Wadas Tomasz, Walendzik- Ostrowska Agnieszka, Woźniak Wanda, Zygiel Urszula, Zygiel Łukasz

6 6 Raport 2008 Kalendarium ważniejszych wydarzeń w ciągu minionych trzech lat: 2005 Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Dolnośląskiego Wydanie podręcznika Kompas-edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą 2006 Nowa siedziba Stowarzyszenia ul. Perseusza 13 Otwarcie młodzieżowego Klubu Działań Twórczych OM Ω Studio 2007 Kampania społeczna Nie udawaj, że nie widzisz... Wojewódzka konferencja Przemoc wobec dzieci i młodzieży Rozpoczęcie projektu Młodzieżowe Centrum Praw Człowieka Calendar of the most important events in the Association within past 3 years: 2005 The award of the Marshal of Lower Silesia Voivodeship for the Best NGO in the region. Publishing the Polish version of the Council of Europe s publication: Compass a manual on human rights education with young people 2006 Moving to a new place - ul. Perseusza 13 Opening of the Youth Club of Creative Enterprises OM Ω Studio 2007 Don t pretend you don t see... social campaign Regional Conference on Children and Youth Violence Opening of the Youth Human Rights Centre Główne kierunki pracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w roku 2008: Profilaktyka Terapia Interwencja Edukacja o prawach człowieka Współpraca międzynarodowa Grupy wsparcia dla dorosłych Wolontariat młodzieżowy Publikacje Main work areas of the Association in 2008: Prevention Therapy Intervention Human rights education International co-operation Support groups for adults Youth voluntary service Publications

7 Raport W roku 2008 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty: 1. Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym Jest to projekt przeciwdziałania, wsparcia i systemowej opieki nad ofiarami przemocy. Proponowane zadanie skierowane jest do ofiar przemocy w rodzinach szczególnie dzieci i kobiet oraz do osób mających w swojej pracy zawodowej kontakt z ofiarami przemocy. Pośrednią grupą odbiorczą jest także środowisko lokalne miasta Głogowa. W ramach zadania funkcjonuje Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Prawnej oferujący konsultacje specjalistyczne, terapię i pomoc prawną, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla dorosłych. Łącznie w roku 2008 udzielono 720 porad psychologicznych i pedagogicznych oraz 54 porady prawne. Skorzystało z nich ponad 1200 osób W zajęciach grup wsparcia dla dorosłych uczestniczyło łącznie około 50 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów In 2008 the Association implemented the following projects: 1. Local system of support to abused children The project aims at counteracting child abuse and providing victims of violence with support and systemic help. All activities target victims of violence in the families, particularly children and women and all people who have to deal with the issue of violence in their work. Local community is also one of the indirect target groups of the project. Within the project the Psychological and Legal Support Centre was created. It offers counselling, therapy, legal support and support groups for children and young people. Special support groups for adults were also organised. In total, in 2008 some 720 psychological and educational advices and 54 legal advices were provided. More than 1200 people were counselled Some 50 people attended support group for adults. Project co-financed by: Municipality of Głogów

8 8 Raport Młodzieżowy Klub Środowiskowy Projekt jest propozycją swoistego systemu wychowawczego tworzonego przez dorosłych profesjonalistów i wolontariuszy młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych - od dzieci i młodzieży ze środowisk ryzyka społecznego, dotkniętych problemami uzależnień, przemocy aż do dzieci i młodzieży z tzw. dobrych domów. Młodzieżowy Klub Środowiskowy to nie tylko nazwa projektu, ale także nazwa miejsca, które jest już dobrze znane w młodzieżowym środowisku miasta. Tutaj młodzi ludzie mogą przyjść, wspólnie rozwijać swoje pomysły, realizować swoje zamierzenia. Staramy się, aby wszelkie działania dla młodzieży były realizowane przy ich aktywnym uczestnictwie-to młodzi ludzie wysuwają swoje pomysły, uczestniczą w działaniach, a dorośli realizatorzy stwarzają warunki, monitorują, wspierają młodych ludzi. Łącznie w zajęciach MKŚ uczestniczyło w ciągu całego roku około 250 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Polska Miedź 2. Community Youth Club This is a youth work project created by professionals and young volunteers for children and young people of different social backgrounds socially excluded children and young people, children and youth at risk of drug addiction, experiencing violence and those who come from so called standard families. Community Youth Club is not only a name of the project but also an actual place, which is already well known among young people in town. Young people can always come here, develop their own ideas and implement them in practice. We try to ensure full active participation of young people in all actions run within the club all ideas come from young people, they organise and participate in the activities and the youth workers just create conditions for participation, they monitor the activities and support young people. In total, some 250 young people contributed and participated in the activities of the Community Youth Club Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia. Polish Copper Foundation 3. Druga strona ulicy Wciąż brakuje miejsc gdzie aktywnie i bezpiecznie można spędzić czas młodzież spędza go zatem na ulicy w otoczeniu osób, które często nie mają pozytywnego wpływu na ich działanie. Stowarzyszenie proponuje im drugą stronę ulicy - tam, gdzie dzieją się ciekawe, twórcze rzeczy, gdzie każdy młody człowiek może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego 3. Other side of the street There are still not enough places where young people could spend their time safely and actively. Therefore, they spend their time in the street being surrounded by people who do not necessarily have good influence on them. Out Association offers them the other side of the street the place where interesting things happen, creativity is possible and encouraged, where every young person can find something interesting for themselves. Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia

9 Raport OM Studio Celem projektu jest aktywizacja artystyczna i kulturalna młodych mieszkańców Głogowa i okolic oraz integracja tworzonych przez nich działań artystycznych. Oferta projektu skierowana do młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, którzy chcą rozwijać swoje pasje twórcze. Jest to głównie młodzież w wieku gimnazjalnym i ze szkół ponadgimnazjalnych, która jest zaangażowana w działania muzyczne. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 60 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego 4. OM Studio The aim of this project is to activate young people from Głogów and make them involved in artistic and cultural activities. The project should also integrate already developed youth artistic activities. All actions within the project are directed towards young people coming for various social backgrounds, those who want to develop their creativity. The group consists mainly of young people form lower and upper secondary schools, mainly involved in music. Some 60 people participated in the activities of OM Studio this year Project supported by: Municipality of Głogów, Local government of Lower Silesia Province 5. Młodzieżowe Centrum Praw Człowieka Rezultatem tego projektu jest otwarty i interaktywny serwis internetowy na temat praw człowieka oraz Internetowa Poradnia Praw Człowieka. W ciągu 10 miesięcy zostało przeszkolonych 20 doradców praw człowieka, zrealizowanych 5 kampanii społecznych, stworzono audycje radiowe i telewizyjne, które zainteresowały społeczność lokalną problematyką praw człowieka. Współfinansowanie projektu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 5. Youth Human Rights Centre One of the results of the project is an open and interactive online human rights service which does not only provide information but also allows for getting counselling through the Internet Human Rights Counselling Centre. Within the project 27 volunteers were trained in human rights education and now they run human rights education classes with their peers in schools. Other achievements of the project include: 20 trained young human rights counsellors, 5 social campaigns on human rights issues, radio and TV programmes on human rights. All those activities managed to put human rights and human rights education on the agenda of local community. Project supported by: Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism In Poland

10 10 Raport Poradnia on-line pomoc dla ofiar przemocy Na stronie internetowej została uruchomiona poradnia dla dzieci krzywdzonych i ofiar przemocy domowej. Osoby będące ofiarami przemocy oraz inne osoby, które poszukują pomocy mogą za pomocą strony internetowej wypełniając odpowiedni formularz skierować pytanie, przedstawić swój problem, uzyskać pomoc. Do obsługi poradni zostali zaangażowani: psycholog, pedagog, prawnik, trener praw człowieka. Ilość porad udzielonych za pomocą poradni online 45 Współpracowano z instytucjami pomocowymi na terenie województwa dolnośląskiego i całego kraju Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów,Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6. Online Counselling Centre for victims of violence This centre is available through the Internet portal which mainly targets abused children and people affected by domestic violence. People who suffer from violence and who look for support or help can get advice by filling in a simple form available on the web site asking a question and presenting their problem. A psychologist, a lawyer and a human rights trainer provide online counselling through the Internet. In total, 45 advices were provided this year The online centre was run in co-operation with different institutions providing support on regional and national levels Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia 7. Wolni od przemocy przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i młodych dziewcząt Projekt ten był kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji grup zawodowych w zakresie pomocy osobom krzywdzonym oraz rozwijanie systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi. W projekcie obejmującym cykl szkoleń dla grup zawodowych, zajęć edukacyjnych dla młodych dziewcząt i kobiet oraz porady prawne i psychologiczne wzięło udział około 250 osób Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 7. Free from violence working against violence against women and girls. This is the next activity, which aimed at developing knowledge and competences of different groups of professionals who provide services to victims of violence. The main areas of the project included support to victims of violence and developing the systemic support structures for people affected by violence and at risk of social pathologies. Training courses for women and girls, different groups of professionals, legal and psychological counselling were provided within the project. Some 250 people took part in its activities. Project supported by: Ministry of Labour and Social Policy

11 Raport SZANSA drugą szansą Jest to program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Wszystkie prowadzone przez nas działania mają dać szansę młodym ludziom- pomóc im odnaleźć się, pozwolić na pełny rozwój ich możliwości. Działania w ramach tego projektu angażują rodziny i przedstawicieli różnych grup zawodowych - profesjonalistów, którzy w swojej pracy spotykają się z problemami dzieci i młodzieży. Współfinansowanie projektu: Zarząd Województwa Dolnośląskiego 8. CHANCE as a second chance It is a programme aiming at preventing risk behaviours and social pathologies. All activities run within it should give a second chance to young people help them in discovering themselves, support them in their development. Families and representatives of different professional groups (especially those who work with children and young people) are involved in the activities of the project. Project supported by: Management Board of the Province of Lower Silesia 9. EASY Stowarzyszenie SZANSA wraz z organizacjami młodzieżowymi z Litwy, Hiszpanii, Niemiec i Szkocji uczestniczyło w długoterminowym projekcie EASY, którego celem było rozwijanie wśród młodzieży aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym. Projekt opierał się na zasadach aktywnego uczestnictwa i obywatelstwa młodzieży oraz przyczynił się do rozwoju europejskiej bazy danych na temat praktycznych metod zwiększenia uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. W ramach projektu zostało zorganizowanych kilka akcji społecznych oraz został uruchomiony portal młodzieżowy W projekcie wzięło udział 6 młodych ludzi ze Stowarzyszenia Współfinansowanie projektu: Komisja Europejska 9. EASY European Activities to Strengthen Youth Association for Children and Young People CHANCE, together with young NGOs from Lithuania, Germany, Spain and Scotland participates in the long-term project that aims at developing young people s competences to involve local young people in the community life. The project is based on the principles of active participation and citizenship of young people and aims at contributing to the development of the European database of practices on how to increase participation of young people in social life. Within the project several local youth initiatives were run and a community portal was created Project supported by: European Commission

12 12 Raport Wojewódzka konferencja Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? Stowarzyszenie SZANSA we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowało Wojewódzką Konferencję Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?.wzięli w niej udział przedstawiciele pracowników pomocy społecznej, sektora edukacyjnego, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Zaprezentowane zostały zagadnienia teoretyczne jak i projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom i młodzieży ofiarom przemocy. W konferencji uczestniczyło 160 osób Współfinansowanie projektu: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 10. How to support an abused child? Regional conference Association for Children and Young People CHANCE, in co-operation with Lower Silesia Social Policy Centre organised a regional conference How to support an abused child? Representatives of social support services, educational institutions, juridical bodies, health services, NGOs and local authorities participated in this event. During the conference theoretical aspects, concrete projects and initiatives on how to help abused children and young people were presented. 160 people took part in this event. Project supported by: Lower Silesian Social Policy Centre Każdy z realizowanych projektów jest zgodny z przyjętą misją, zasadami działania i kierunkami pracy organizacji. Wszystkie usługi jakie oferuje Stowarzyszenie w ramach swojej działalności są bezpłatne. All implemented projects are in line with the mission, ways of work and directions of the work of the Association. All services provided by CHANCE are free of charge.

13 Raport Inne ważne wydarzenia w działalności Stowarzyszenia: Pomoc dla Filipa W ramach działań statutowych zostało uruchomione subkonto na zakup leku dla dziecka, którego rodzina jest pod opieką Stowarzyszenia. Dziecko jest chore na niezwykle rzadką chorobę metaboliczną Niemanna-Picka typ C. Na subkoncie gromadzone są środki z wpłat z 1% oraz pochodzące z wpłat od osób prywatnych i instytucji. Debata młodzieżowa W związku z obchodami Dnia Wolontariatu SZANSA zorganizowała debatę dla młodzieży gimnazjalnej dotyczącą zaangażowania młodych ludzi w działania ograniczające przemoc rówieśniczą. W debacie wzięło udział ponad 130 młodych ludzi oraz przedstawiciele instytucji i samorządów lokalnych. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja spotkań młodzieży w formie debaty z przedstawicielami władz lokalnych i instytucji. Prezentacje podczas konferencji 1. Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw a) Warsztat Organizowanie lokalnych kampanii społecznych z zakresu ochrony dzieci przed przemocą (Anna Lechowska, Dominika Błaszczyk) 2. Dolnośląska konferencja Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? a) Obraz dziecka krzywdzonego (Anna Lechowska) b) Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku procedur karnych (Magdalena Kruszewska) Other important events and actions undertaken by the Association: Help for Filip Within statutory activities of the Association a special bank account was created to collect financial resources needed to buy a medicine for an ill child, whose family the Association supports. The child suffers from a very rare disease, called Niemann Pick type C disease. Resources mainly come from people who donated their 1% of income tax to the association. Some other private people and institutions also allocated their money to support Filip. Youth debate On the occasion of the Volunteers day CHANCE organised a debate on the involvement of young people in actions that limit peer violence. The debate targeted young people from lower secondary schools. Some 130 young people and representatives of local authorities took part in the event. Next year a similar debated is planned for young people and local authorities. Presentations during the conferences 1. National Conference Supporting Children the Victims of Abuse a) Workshop on Organising local social campaigns addressing the issue of child abuse (Anna Lechowska, Dominika Błaszczyk) 2. During the regional conference How to support an abused child? a) The image of an abused child (Anna Lechowska) b) Legal regulations on protecting minors during court procedures. (Magdalena Kruszewska)

14 14 Raport 2008 Spotkanie z RPO Stowarzyszenie SZANSA jako jedna z kilku organizacji pozarządowych była sygnatariuszem listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie jego wypowiedzi akceptującej stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Prof. J. Kochanowski zaprosił sygnatariuszy listu na spotkanie, które odbyło się w biurze Rzecznika Meeting with the Polish Ombudsman Association for Children and Young People CHANCE, among many NGOs, signed the open letter to Polish Ombudsman after his statement, where he approved of using corporal punishment towards children. Professor J. Kochanowski invited all NGOs that signed the letter for a meeting that was held in his office. Udział w konferencjach 1) II Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - Warszawa 2) V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw - Warszawa 3) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Narkotyki, seks a HIV/AIDS - interdyscyplinarne i interproblemowe wyzwania Wrocław 4) XV Międzynarodowa Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie 5) Międzynarodowa Konferencja Grupy Pompidou działającej w ramach Rady Europy 6) Krajowa Konferencja Zagrożona młodzież - wyzwania dla współczesnej profilaktyki Udział w szkoleniach 1) Szkolenie Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dziewcząt w szkole Warszawa (1 osoba) 2) Szkolenia przygotowujące do realizacji programów zajęć wychowawczoprofilaktycznych (3 osoby) 3) Szkolenie Act it out-street theatre 4 human rights education (2 osoby) 4) Szkolenie Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i jego rodziną (1 osoba) 5) Szkolenie Skuteczne i konstruktywne sposoby zapobiegania i niwelowania agresji u młodzieży (1 osoba) Participation in training courses and conferences 2nd International Conference Safety of children and young people in the Internet Warsaw 5 th National Conference Supporting Children the Victims of Abuse Warsaw 5 th National Scientific Conference Drugs, sex and HIV/AIDS interdisciplinary challenges Wroclaw 15 th International Conference Person living with HIV in the family and in the society International Conference of the Pompidou Group of the Council of Europe National Conference Youth at risk challenges to contemporary prevention programmes Training course on Preventing sexual abuse against girls in schools Warsaw (1 participant) Training course preparing staff to run educational and prevention activities (3 participants) Training course Act it out-street theatre 4 human rights education (2 participants) Training course on Working with children who cause difficulties and their families (1 participant) Training course Effective and constructive ways of preventing and limiting aggression in young people (1 participant)

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym Raport końcowy Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał

Bardziej szczegółowo