Raport Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie"

Transkrypt

1 Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE

2 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażując działania całego środowiska przeciwdziałać wszelkim formom patologii wśród dzieci i młodzieży, pomagać im rozwijać w pełni potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny z zachowaniem możliwości realizacji podstawowych potrzeb młodych ludzi. The mission of the Association Always bearing in mind the principle of respecting human dignity, human rights and fundamental freedoms and getting involved in the activities of the community we aim at preventing and working with all forms of pathologies among children and young people, helping them to develop their creative, intellectual and emotional potential with the opportunity to have all young people s basic needs fulfilled. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Numer REGON Numer NIP Rachunek bankowy Dominet Bank S.A. Głogów Adres: ul. Perseusza Głogów Telefon: +48 (076) (076) Fax: +48 (0 76) Association for Children and Young People CHANCE, registered in 1999, is a non-governmental organisation bearing the status of the organisation of public benefit. Number in the National Court Register Statistical (REGON) number Tax (NIP) number Bank Account: Dominet Bank S.A. Głogów Address: Głogów ul. Perseusza 13 Poland Telephone: Fax:

3 Raport Cele Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie: 1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną 3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych 4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej 6. Edukacja społeczno-prawna 7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi 8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi. 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej 10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży 12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli 14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych 15. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi 16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży 17. Rozwijanie idei wolontariatu The aims of the Association for Children and Young People CHANCE: 1. to provide support in the crisis situations to children, young people and their families 2. to run prevention programmes on various social issues children and young people are affected by 3. to provide support to parents and teachers in solving children s and young people s problems 4. to provide human rights education and intervene in cases when human rights are violated 5. to develop and run health education programmes 6. to provide social and legal education 7. to organise activities aiming at limiting unemployment among young people 8. to develop young people s personalities 9. to run various educational activities 10. to initiate and implement activities for and with disabled people aiming at their integration in the local community 11. to develop international youth exchange programmes 12. to implement activities aiming at prevention of marginalisation of socially excluded people 13. to strengthen partnership and co-operation with other NGOs and public administration of all levels 14. to develop co-operation and standards of action and to strengthen the sense of identity of the community of different NGOs 15. to work for recognising the threats related to using psycho-active substances by young people 16. to develop creativity among children and young people 17. to develop the ideals of volunteerism

4 4 Raport 2008 Cele Stowarzyszenia i misja realizowane są z zachowaniem następujących zasad: 1. Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji politycznej, religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są narzucone przez jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w ramach pracy zespołowej realizatorów zadań. 2. Przejrzystości - udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych działań. 3. Tolerancji czyli poszanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów. 4. Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do dążenia do osiągnięcia najwyższej jakości pracy. 5. Współpracy i partnerstwa czyli budowania długofalowego współdziałania z instytucjami, organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego. All aims and the mission of the Association are implemented with the respect of the following rules: 1. Independence from the influence of any political party or religious, financial or other views and opinions. The work approaches, forms of activities, mission and aims are neither coerced nor influenced by any institution or organisation; they are co-operatively created by people involved in the implementation of the programme of the Association. 2. Transparency the Association makes all its activities, statutes, programmes and ways of work public. The public opinion is also provided with activity and financial reports. 3. Tolerance respecting every human being, organisation, institution or partners both inside and outside the Association. 4. Reliability and professionalism that are connected with undertaking activities taking into account existing competences, available human, material and financial resources. Honest reporting and implementation of all activities according to signed contracts are the key of the management of the Association. Ongoing assessment and evaluation constitute a constant element of all programme activities. We care about development and increasing the competences of all people involved in the Association aiming at reaching high quality standards of our work. 5. Co-operation and partnership building long-term co-operation with institutions, organisations, companies and citizens, who are interested in undertaking common activities to solve a particular social problem.

5 Raport Zarząd Stowarzyszenia w roku 2008 pracował w następującym składzie: 1. Anna Lechowska Prezes 2. Alina Ostrowska-Jarzyna Wice Prezes 3. Dariusz Grzemny Wice Prezes 4. Martyna Rybka Członek Zarządu 5. Tomasz Wadas Członek Zarządu In 2008 the following people constituted the Board of the Association: 1. Anna Lechowska President 2. Alina Ostrowska-Jarzyna Vicepresident 3. Dariusz Grzemny Vicepresident 4. Martyna Rybka Member of the Board 5. Tomasz Wadas Member of the Board Zespół realizatorów zadań i stałych współpracowników: Błaszczyk Dominika, Borodaj Kinga, Bułkowska Renata, Chmielewska Barbara, Chwyć Angelika, Chyb Lidia, Diego Marin Romera (Hiszpania), Grzemny Dariusz, Hanke Katarzyna, Iwach Krzysztof, Kamińska Beata, Kozłowska Ewelina, Kruszewska Magdalena, Lechowska Anna, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Michał, Muzyka Mariola, Naparło Magdalena, Ostrowska-Jarzyna Alina, Powiłan Joanna, Ruchel Paweł, Rybka Martyna, Serediuk Tomasz, Skrzyniarz Anna, Szczepańska Barbara, Szmagaj- Graniasta Krystyna, Tomczak Natalia, Tomicki Andrzej, Uznańska Bożena, Wadas Tomasz, Walendzik-Ostrowska Agnieszka, Woźniak Wanda, Zygiel Urszula, Zygiel Łukasz Staff and co-workers: Błaszczyk Dominika, Borodaj Kinga, Bułkowska Renata, Chmielewska Barbara, Chwyć Angelika, Chyb Lidia, Diego Marin Romera (Spain), Grzemny Dariusz, Hanke Katarzyna, Iwach Krzysztof, Kamińska Beata, Kozłowska Ewelina, Kruszewska Magdalena, Lechowska Anna, Leszczyńska Elżbieta, Leszczyński Michał, Muzyka Mariola, Naparło Magdalena, Ostrowska-Jarzyna Alina, Powiłan Joanna, Ruchel Paweł, Rybka Martyna, Serediuk Tomasz, Skrzyniarz Anna, Szczepańska Barbara, Szmagaj- Graniasta Krystyna, Tomczak Natalia, Tomicki Andrzej, Uznańska Bożena, Wadas Tomasz, Walendzik- Ostrowska Agnieszka, Woźniak Wanda, Zygiel Urszula, Zygiel Łukasz

6 6 Raport 2008 Kalendarium ważniejszych wydarzeń w ciągu minionych trzech lat: 2005 Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Dolnośląskiego Wydanie podręcznika Kompas-edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą 2006 Nowa siedziba Stowarzyszenia ul. Perseusza 13 Otwarcie młodzieżowego Klubu Działań Twórczych OM Ω Studio 2007 Kampania społeczna Nie udawaj, że nie widzisz... Wojewódzka konferencja Przemoc wobec dzieci i młodzieży Rozpoczęcie projektu Młodzieżowe Centrum Praw Człowieka Calendar of the most important events in the Association within past 3 years: 2005 The award of the Marshal of Lower Silesia Voivodeship for the Best NGO in the region. Publishing the Polish version of the Council of Europe s publication: Compass a manual on human rights education with young people 2006 Moving to a new place - ul. Perseusza 13 Opening of the Youth Club of Creative Enterprises OM Ω Studio 2007 Don t pretend you don t see... social campaign Regional Conference on Children and Youth Violence Opening of the Youth Human Rights Centre Główne kierunki pracy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w roku 2008: Profilaktyka Terapia Interwencja Edukacja o prawach człowieka Współpraca międzynarodowa Grupy wsparcia dla dorosłych Wolontariat młodzieżowy Publikacje Main work areas of the Association in 2008: Prevention Therapy Intervention Human rights education International co-operation Support groups for adults Youth voluntary service Publications

7 Raport W roku 2008 Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty: 1. Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym Jest to projekt przeciwdziałania, wsparcia i systemowej opieki nad ofiarami przemocy. Proponowane zadanie skierowane jest do ofiar przemocy w rodzinach szczególnie dzieci i kobiet oraz do osób mających w swojej pracy zawodowej kontakt z ofiarami przemocy. Pośrednią grupą odbiorczą jest także środowisko lokalne miasta Głogowa. W ramach zadania funkcjonuje Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Prawnej oferujący konsultacje specjalistyczne, terapię i pomoc prawną, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla dorosłych. Łącznie w roku 2008 udzielono 720 porad psychologicznych i pedagogicznych oraz 54 porady prawne. Skorzystało z nich ponad 1200 osób W zajęciach grup wsparcia dla dorosłych uczestniczyło łącznie około 50 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów In 2008 the Association implemented the following projects: 1. Local system of support to abused children The project aims at counteracting child abuse and providing victims of violence with support and systemic help. All activities target victims of violence in the families, particularly children and women and all people who have to deal with the issue of violence in their work. Local community is also one of the indirect target groups of the project. Within the project the Psychological and Legal Support Centre was created. It offers counselling, therapy, legal support and support groups for children and young people. Special support groups for adults were also organised. In total, in 2008 some 720 psychological and educational advices and 54 legal advices were provided. More than 1200 people were counselled Some 50 people attended support group for adults. Project co-financed by: Municipality of Głogów

8 8 Raport Młodzieżowy Klub Środowiskowy Projekt jest propozycją swoistego systemu wychowawczego tworzonego przez dorosłych profesjonalistów i wolontariuszy młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych - od dzieci i młodzieży ze środowisk ryzyka społecznego, dotkniętych problemami uzależnień, przemocy aż do dzieci i młodzieży z tzw. dobrych domów. Młodzieżowy Klub Środowiskowy to nie tylko nazwa projektu, ale także nazwa miejsca, które jest już dobrze znane w młodzieżowym środowisku miasta. Tutaj młodzi ludzie mogą przyjść, wspólnie rozwijać swoje pomysły, realizować swoje zamierzenia. Staramy się, aby wszelkie działania dla młodzieży były realizowane przy ich aktywnym uczestnictwie-to młodzi ludzie wysuwają swoje pomysły, uczestniczą w działaniach, a dorośli realizatorzy stwarzają warunki, monitorują, wspierają młodych ludzi. Łącznie w zajęciach MKŚ uczestniczyło w ciągu całego roku około 250 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Polska Miedź 2. Community Youth Club This is a youth work project created by professionals and young volunteers for children and young people of different social backgrounds socially excluded children and young people, children and youth at risk of drug addiction, experiencing violence and those who come from so called standard families. Community Youth Club is not only a name of the project but also an actual place, which is already well known among young people in town. Young people can always come here, develop their own ideas and implement them in practice. We try to ensure full active participation of young people in all actions run within the club all ideas come from young people, they organise and participate in the activities and the youth workers just create conditions for participation, they monitor the activities and support young people. In total, some 250 young people contributed and participated in the activities of the Community Youth Club Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia. Polish Copper Foundation 3. Druga strona ulicy Wciąż brakuje miejsc gdzie aktywnie i bezpiecznie można spędzić czas młodzież spędza go zatem na ulicy w otoczeniu osób, które często nie mają pozytywnego wpływu na ich działanie. Stowarzyszenie proponuje im drugą stronę ulicy - tam, gdzie dzieją się ciekawe, twórcze rzeczy, gdzie każdy młody człowiek może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego 3. Other side of the street There are still not enough places where young people could spend their time safely and actively. Therefore, they spend their time in the street being surrounded by people who do not necessarily have good influence on them. Out Association offers them the other side of the street the place where interesting things happen, creativity is possible and encouraged, where every young person can find something interesting for themselves. Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia

9 Raport OM Studio Celem projektu jest aktywizacja artystyczna i kulturalna młodych mieszkańców Głogowa i okolic oraz integracja tworzonych przez nich działań artystycznych. Oferta projektu skierowana do młodych ludzi z różnych środowisk społecznych, którzy chcą rozwijać swoje pasje twórcze. Jest to głównie młodzież w wieku gimnazjalnym i ze szkół ponadgimnazjalnych, która jest zaangażowana w działania muzyczne. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 60 osób Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego 4. OM Studio The aim of this project is to activate young people from Głogów and make them involved in artistic and cultural activities. The project should also integrate already developed youth artistic activities. All actions within the project are directed towards young people coming for various social backgrounds, those who want to develop their creativity. The group consists mainly of young people form lower and upper secondary schools, mainly involved in music. Some 60 people participated in the activities of OM Studio this year Project supported by: Municipality of Głogów, Local government of Lower Silesia Province 5. Młodzieżowe Centrum Praw Człowieka Rezultatem tego projektu jest otwarty i interaktywny serwis internetowy na temat praw człowieka oraz Internetowa Poradnia Praw Człowieka. W ciągu 10 miesięcy zostało przeszkolonych 20 doradców praw człowieka, zrealizowanych 5 kampanii społecznych, stworzono audycje radiowe i telewizyjne, które zainteresowały społeczność lokalną problematyką praw człowieka. Współfinansowanie projektu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 5. Youth Human Rights Centre One of the results of the project is an open and interactive online human rights service which does not only provide information but also allows for getting counselling through the Internet Human Rights Counselling Centre. Within the project 27 volunteers were trained in human rights education and now they run human rights education classes with their peers in schools. Other achievements of the project include: 20 trained young human rights counsellors, 5 social campaigns on human rights issues, radio and TV programmes on human rights. All those activities managed to put human rights and human rights education on the agenda of local community. Project supported by: Norwegian Financial Mechanism and EEA Financial Mechanism In Poland

10 10 Raport Poradnia on-line pomoc dla ofiar przemocy Na stronie internetowej została uruchomiona poradnia dla dzieci krzywdzonych i ofiar przemocy domowej. Osoby będące ofiarami przemocy oraz inne osoby, które poszukują pomocy mogą za pomocą strony internetowej wypełniając odpowiedni formularz skierować pytanie, przedstawić swój problem, uzyskać pomoc. Do obsługi poradni zostali zaangażowani: psycholog, pedagog, prawnik, trener praw człowieka. Ilość porad udzielonych za pomocą poradni online 45 Współpracowano z instytucjami pomocowymi na terenie województwa dolnośląskiego i całego kraju Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów,Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6. Online Counselling Centre for victims of violence This centre is available through the Internet portal which mainly targets abused children and people affected by domestic violence. People who suffer from violence and who look for support or help can get advice by filling in a simple form available on the web site asking a question and presenting their problem. A psychologist, a lawyer and a human rights trainer provide online counselling through the Internet. In total, 45 advices were provided this year The online centre was run in co-operation with different institutions providing support on regional and national levels Project supported by: Municipality of Głogów, Management Board of the Province of Lower Silesia 7. Wolni od przemocy przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i młodych dziewcząt Projekt ten był kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji grup zawodowych w zakresie pomocy osobom krzywdzonym oraz rozwijanie systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi. W projekcie obejmującym cykl szkoleń dla grup zawodowych, zajęć edukacyjnych dla młodych dziewcząt i kobiet oraz porady prawne i psychologiczne wzięło udział około 250 osób Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 7. Free from violence working against violence against women and girls. This is the next activity, which aimed at developing knowledge and competences of different groups of professionals who provide services to victims of violence. The main areas of the project included support to victims of violence and developing the systemic support structures for people affected by violence and at risk of social pathologies. Training courses for women and girls, different groups of professionals, legal and psychological counselling were provided within the project. Some 250 people took part in its activities. Project supported by: Ministry of Labour and Social Policy

11 Raport SZANSA drugą szansą Jest to program z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i patologii społecznych. Wszystkie prowadzone przez nas działania mają dać szansę młodym ludziom- pomóc im odnaleźć się, pozwolić na pełny rozwój ich możliwości. Działania w ramach tego projektu angażują rodziny i przedstawicieli różnych grup zawodowych - profesjonalistów, którzy w swojej pracy spotykają się z problemami dzieci i młodzieży. Współfinansowanie projektu: Zarząd Województwa Dolnośląskiego 8. CHANCE as a second chance It is a programme aiming at preventing risk behaviours and social pathologies. All activities run within it should give a second chance to young people help them in discovering themselves, support them in their development. Families and representatives of different professional groups (especially those who work with children and young people) are involved in the activities of the project. Project supported by: Management Board of the Province of Lower Silesia 9. EASY Stowarzyszenie SZANSA wraz z organizacjami młodzieżowymi z Litwy, Hiszpanii, Niemiec i Szkocji uczestniczyło w długoterminowym projekcie EASY, którego celem było rozwijanie wśród młodzieży aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym. Projekt opierał się na zasadach aktywnego uczestnictwa i obywatelstwa młodzieży oraz przyczynił się do rozwoju europejskiej bazy danych na temat praktycznych metod zwiększenia uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. W ramach projektu zostało zorganizowanych kilka akcji społecznych oraz został uruchomiony portal młodzieżowy W projekcie wzięło udział 6 młodych ludzi ze Stowarzyszenia Współfinansowanie projektu: Komisja Europejska 9. EASY European Activities to Strengthen Youth Association for Children and Young People CHANCE, together with young NGOs from Lithuania, Germany, Spain and Scotland participates in the long-term project that aims at developing young people s competences to involve local young people in the community life. The project is based on the principles of active participation and citizenship of young people and aims at contributing to the development of the European database of practices on how to increase participation of young people in social life. Within the project several local youth initiatives were run and a community portal was created Project supported by: European Commission

12 12 Raport Wojewódzka konferencja Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? Stowarzyszenie SZANSA we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowało Wojewódzką Konferencję Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?.wzięli w niej udział przedstawiciele pracowników pomocy społecznej, sektora edukacyjnego, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych. Zaprezentowane zostały zagadnienia teoretyczne jak i projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom i młodzieży ofiarom przemocy. W konferencji uczestniczyło 160 osób Współfinansowanie projektu: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 10. How to support an abused child? Regional conference Association for Children and Young People CHANCE, in co-operation with Lower Silesia Social Policy Centre organised a regional conference How to support an abused child? Representatives of social support services, educational institutions, juridical bodies, health services, NGOs and local authorities participated in this event. During the conference theoretical aspects, concrete projects and initiatives on how to help abused children and young people were presented. 160 people took part in this event. Project supported by: Lower Silesian Social Policy Centre Każdy z realizowanych projektów jest zgodny z przyjętą misją, zasadami działania i kierunkami pracy organizacji. Wszystkie usługi jakie oferuje Stowarzyszenie w ramach swojej działalności są bezpłatne. All implemented projects are in line with the mission, ways of work and directions of the work of the Association. All services provided by CHANCE are free of charge.

13 Raport Inne ważne wydarzenia w działalności Stowarzyszenia: Pomoc dla Filipa W ramach działań statutowych zostało uruchomione subkonto na zakup leku dla dziecka, którego rodzina jest pod opieką Stowarzyszenia. Dziecko jest chore na niezwykle rzadką chorobę metaboliczną Niemanna-Picka typ C. Na subkoncie gromadzone są środki z wpłat z 1% oraz pochodzące z wpłat od osób prywatnych i instytucji. Debata młodzieżowa W związku z obchodami Dnia Wolontariatu SZANSA zorganizowała debatę dla młodzieży gimnazjalnej dotyczącą zaangażowania młodych ludzi w działania ograniczające przemoc rówieśniczą. W debacie wzięło udział ponad 130 młodych ludzi oraz przedstawiciele instytucji i samorządów lokalnych. W przyszłym roku planowana jest kontynuacja spotkań młodzieży w formie debaty z przedstawicielami władz lokalnych i instytucji. Prezentacje podczas konferencji 1. Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw a) Warsztat Organizowanie lokalnych kampanii społecznych z zakresu ochrony dzieci przed przemocą (Anna Lechowska, Dominika Błaszczyk) 2. Dolnośląska konferencja Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? a) Obraz dziecka krzywdzonego (Anna Lechowska) b) Regulacje prawne dotyczące ochrony małoletnich w toku procedur karnych (Magdalena Kruszewska) Other important events and actions undertaken by the Association: Help for Filip Within statutory activities of the Association a special bank account was created to collect financial resources needed to buy a medicine for an ill child, whose family the Association supports. The child suffers from a very rare disease, called Niemann Pick type C disease. Resources mainly come from people who donated their 1% of income tax to the association. Some other private people and institutions also allocated their money to support Filip. Youth debate On the occasion of the Volunteers day CHANCE organised a debate on the involvement of young people in actions that limit peer violence. The debate targeted young people from lower secondary schools. Some 130 young people and representatives of local authorities took part in the event. Next year a similar debated is planned for young people and local authorities. Presentations during the conferences 1. National Conference Supporting Children the Victims of Abuse a) Workshop on Organising local social campaigns addressing the issue of child abuse (Anna Lechowska, Dominika Błaszczyk) 2. During the regional conference How to support an abused child? a) The image of an abused child (Anna Lechowska) b) Legal regulations on protecting minors during court procedures. (Magdalena Kruszewska)

14 14 Raport 2008 Spotkanie z RPO Stowarzyszenie SZANSA jako jedna z kilku organizacji pozarządowych była sygnatariuszem listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie jego wypowiedzi akceptującej stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Prof. J. Kochanowski zaprosił sygnatariuszy listu na spotkanie, które odbyło się w biurze Rzecznika Meeting with the Polish Ombudsman Association for Children and Young People CHANCE, among many NGOs, signed the open letter to Polish Ombudsman after his statement, where he approved of using corporal punishment towards children. Professor J. Kochanowski invited all NGOs that signed the letter for a meeting that was held in his office. Udział w konferencjach 1) II Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - Warszawa 2) V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw - Warszawa 3) V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Narkotyki, seks a HIV/AIDS - interdyscyplinarne i interproblemowe wyzwania Wrocław 4) XV Międzynarodowa Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie 5) Międzynarodowa Konferencja Grupy Pompidou działającej w ramach Rady Europy 6) Krajowa Konferencja Zagrożona młodzież - wyzwania dla współczesnej profilaktyki Udział w szkoleniach 1) Szkolenie Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dziewcząt w szkole Warszawa (1 osoba) 2) Szkolenia przygotowujące do realizacji programów zajęć wychowawczoprofilaktycznych (3 osoby) 3) Szkolenie Act it out-street theatre 4 human rights education (2 osoby) 4) Szkolenie Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i jego rodziną (1 osoba) 5) Szkolenie Skuteczne i konstruktywne sposoby zapobiegania i niwelowania agresji u młodzieży (1 osoba) Participation in training courses and conferences 2nd International Conference Safety of children and young people in the Internet Warsaw 5 th National Conference Supporting Children the Victims of Abuse Warsaw 5 th National Scientific Conference Drugs, sex and HIV/AIDS interdisciplinary challenges Wroclaw 15 th International Conference Person living with HIV in the family and in the society International Conference of the Pompidou Group of the Council of Europe National Conference Youth at risk challenges to contemporary prevention programmes Training course on Preventing sexual abuse against girls in schools Warsaw (1 participant) Training course preparing staff to run educational and prevention activities (3 participants) Training course Act it out-street theatre 4 human rights education (2 participants) Training course on Working with children who cause difficulties and their families (1 participant) Training course Effective and constructive ways of preventing and limiting aggression in young people (1 participant)

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA, 67-200 GŁOGÓW, UL. OKRĘŻNA 21

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA, 67-200 GŁOGÓW, UL. OKRĘŻNA 21 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w 2005 roku STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZANSA, 67-200 GŁOGÓW, UL. OKRĘŻNA 21 TEL/FAX (0 PREFIX 76) 832 18 04 EMAIL: SZANSA@SZANSA.GLOGOW.ORG

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Raport z działalności 2012 1 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Report The Conference 11.06.2013

Report The Conference 11.06.2013 Report The Conference 11.06.2013 A conference summarizing project Transnational Cooperation Against Violence was held in June 2013 in Karpacz. The conference was attended by participants of the project

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

"BLUE LINE" and coorporated organizations - Emergency for Victims of Domestic Violence in Poland

BLUE LINE and coorporated organizations - Emergency for Victims of Domestic Violence in Poland http://www.niebieskalinia.pl/ prawnicy@niebieskalinia.pl "BLUE LINE" and coorporated organizations - Emergency for Victims of Domestic Violence in Poland Prefecture Organization Address Organization status/duty

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Opieka nad dziećmi Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Ta ulotka zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa dotyczących ochrony mieszkających w Szkocji dzieci i młodzieży oraz opieki

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Raport 2011. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Raport 2011. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Raport 2011 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA 2 Raport 2011 Misja Stowarzyszenia Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażując

Bardziej szczegółowo

EURES Initial Training - praktyczne wskazówki

EURES Initial Training - praktyczne wskazówki Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie EURES Initial Training - praktyczne wskazówki Zbigniew Gutkowski Warszawa, 03.02.2012 EURES INITIAL TRAINING 2011 : 1. PRE INITIAL - WARSZAWA 4 MARZEC 2. INITIAL TRAINING

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku

RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku RAPORT z działalności Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w 2013 roku Styczeń 2014 r. 1 INFORMACJE O STOWARZYSZENIU Nazwa organizacji PODKARPACKI OŚRODEK ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo