ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES"

Transkrypt

1 CR VARIA, CZYLI ROZMAITOŚCI CR VARIA, COLLECTION OF CSR TIDBITS 12

2 ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES CSR Europe rozpoczęła kampanię na rzecz zrównoważonego życia w miastach. Jej celem jest zmotywowanie do działania oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia sieci ponad 5 tys. przedsiębiorstw, tak by były one w stanie zbudować strategiczne powiązania międzysektorowe. CSR Europe has launched a campaign to promote sustainable living in cities. It is dedicated to motivating and equipping a network of more than 5,000 companies to build strategic cross-sector relationships. Kampania nastawiona b dzie na rozwój rozwi za zwi zanych ze zrównowa onym yciem w miastach zarówno dla mieszka ców, jak i konsumentów. Kampania ma zach ci cz onków CSR Europe do tworzenia i rozwijania powi za mi dzy biznesem a miastami, buduj c w ten sposób lokalne i regionalne porozumienia. Wydarzenie, które zainicjowa o kampani, odby o si 20 marca w Brukseli i by o wspierane przez firmy Hitachi oraz Pirelli. W czasie tego samego wydarzenia CSR Europe zdecydowa o si równie na podpisanie deklaracji wspó pracy z dwoma partnerami strategicznymi UN Habitat (agenda ONZ zajmuj ca si kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocj zrównowa onego rozwoju o rodków miejskich) oraz ICLEI European Secretariat (zwi zek miast i w adz lokalnych dzia aj cych na rzecz zrównowa onego rozwoju). Kampania potrwa trzy lata. The campaign will focus on developing tools to advance solutions for sustainable living in cities for both citizens and consumers. It is expected that the campaign will encourage members of CSR Europe to create and develop relationships between business and cities resulting in local and regional alliances. The launch event was held on 20th March in Brussels, with the support of Hitachi and Pirelli. During this event, CSR Europe signed a statement of commitment with two strategic partners, UN Habitat (the UN department dealing with urbanisation and human habitat issues, including the promotion of sustainable cities) and the ICLEI European Secretariat (an association of cities and local governments committed to sustainability). The campaign will run for three years. ród o: Source: ISTOTNE ROZWARSTWIENIE SIGNIFICANT DISPARITY Dwa dni przed inauguracją Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Oxfam opublikował raport nt. rozwarstwienia w dochodach na świecie. Two days before the World Economic Forum in Davos, Oxfam published its latest report on income disparity across the world. Okazuje si, e 85 najbogatszych osób na wiecie posiada maj tek równy temu, który jest w r kach po owy mieszka ców globu 3,5 miliarda ludzi! Jednocze nie maj tek 1 proc. najbogatszych (wart oko o 110 bilionów dolarów) jest 65 razy wi kszy ni maj tek biedniejszej po owy wiata. The research reveals that 85 of the world s richest people have fortunes equivalent to those owned by half the world s population, i.e. 3.5 billion people! At the same time, the wealth of 1 per cent of the richest people (which totals about 110 trillion dollars) is 65 times as much as the combined wealth of the poorer half of the world. ród o: Source: 13

3 POMYSŁY NA Ę IDEAS MATTER Gratka dla aktywistów, społeczników i wszystkich tych, którzy noszą się z zamiarem organizacji akcji społecznych! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę wydało bardzo ciekawe narzędzie Pomysły do zrobienia. A great opportunity for activists, community workers and all those who plan to organise community initiatives! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę has developed an intriguing tool called Ideas to do. Pomys y do zrobienia to zbiór scenariuszy dzia a spo eczno-kulturalnych, które dost pne s zarówno w formie publikacji jak i strony internetowej. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych chce poprzez ich ró norodno pokaza, e kultura mo e by narz dziem zmiany spo ecznej. Pomys y do zrobienia powsta y dzi ki zaanga owaniu i pracy setek osób z ca ej Polski w ród nich s cz onkowie sieci Lataj cych Animatorów Kultury i Lataj cy Socjologowie, animatorzy realizuj cy swoje dzia ania w ramach prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych programów. Pomys y nie wydarzy yby si tak e bez wsparcia partnerów Towarzystwa. Ideas to do is a set of community and cultural initiatives presented in the form of publications and online. Through the diversity of these initiatives, the Association of Creative Initiatives hopes to demonstrate that culture can drive social change. Ideas to do is the result of joint commitments and the work of hundreds of participants across Poland. Among these are members of the Travelling Animators of Culture and Sociologists network, and the animators of programmes carried out by Towarzystwo Inicjatyw Twórczych (the Society of Creative Initiatives ). These ideas would have not been developed without the support of the society s partners. KALKULATOR ZAROBKÓW WAGE CALCULATOR Dowiedz się, ile zarabiasz w porównaniu z królową Elżbietą, nauczycielką w Etiopii czy managerem w USA. Want to compare your salary with Queen Elizabeth II, an Ethiopian teacher or a US manager? Kalkulator na stronie CNN poinformuje Ci równie, jak ma si twoje wynagrodzenie do redniej krajowej i redniej na wiecie. Check out the calculator available on the CNN website, where you will also be able to compare your wage to the average in your country or see how well (or bad) you are doing compared to the rest of the world. CZY JESTEŚ ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE? WHAT KIND OF SOCIAL AGENT ARE YOU? ród o: Source: Uniwersytet Walden stworzył quiz, dzięki któremu każdy internauta może dowiedzieć się anonimowo, na ile jest zaangażowany społecznie. The University of Walden has created an anonymous on-line quiz to help users gauge their involvement in social change. Quiz mo na znale pod adresem na: The quiz is available at: 14

4 POŁOWA ENERGII ZE SŁOŃCA HALF OF ENERGY FROM SUN Ponad połowa energii elektrycznej Kenii ma do 2016 r. pochodzić z energii słonecznej. Rząd Kenii wspólnie z prywatnymi fi rmami zainwestuje 1,2 mld dol. w budowę elektrowni słonecznych w całym kraju. More than a half of Kenya s electricity will be produced by solar power by Together with private companies, the Kenyan government plans to invest 1.2 billion dollars in building solar power plants across the country. Kenia wybra a dziewi miejsc pod nowe elektrownie s oneczne, których budowa mog aby zapewni pa stwu wi cej ni po ow poda y energii elektrycznej ju w 2016 r. Budowa elektrowni ma kosztowa 1,2 mld dol. i rozpocz si jeszcze w tym roku. Pierwsze plany elektrowni s ju prawie kompletne. Koszty inwestycji b d pokryte po po owie przez rz d i grup firm prywatnych. Kenia planuje równie budow najwi kszej w Afryce Subsaharyjskiej farmy wiatrowej niedaleko jeziora Turkana do 2015 r. Do tej pory Kenia zainwestowa a 500 mln dol. w rozwój energii solarnej. Kenya has identified nine sites to build the new solar power plants, which could produce more than half the country s electricity by 2016, with the construction work on the projects set to begin this year. The initial plans for the plants are almost complete. It is estimated that building the plants will cost 1.2 billion dollars. The investment will be jointly financed by the government and private firms. Kenya is also planning to build the largest wind farm in sub-saharan Africa near Turkana Lake by So far the country has invested 500 billion dollars in solar energy. ród o: theguardian.com Source: theguardian.com ENERGETYCZNY MOST ENERGY BRIDGE W Londynie otwarto nową elektrownię słoneczną na moście. A solar powered bridge has opened in London. Zadaszenie Blackfriars Railway Bridge, skonstruowane z paneli fotowoltaicznych, b dzie produkowa dziennie energi, która wystarczy aby do przygotowania 80 tys. kubków herbaty. The roof of Blackfriars Railway Bridge is now made of photovoltaic panels, which are able to produce enough energy to make 80,000 mugs of tea a day. DRONY FACEBOOKA FACEBOOK DRONES Facebook ma niekonwencjonalny i ekologiczny pomysł na walkę z cyfrowym wykluczeniem. Facebook has come up with an unconventional and ecological method of bridging the digital divide. Mark Zuckerberg nosi si z zakupem firmy produkuj cej drony zasilane energi s oneczn, które zapewnia yby dost p do Internetu w pozbawionych go regionach wiata. Mark Zuckerberg is planning to buy a solar-powered drone manufacturer to provide online access parts of the world that still lack the internet. 15 ród o: Source:

5 ENERGIA ZE ŚMIECI ENERGY FROM WASTE Nowy Jork będzie ogrzewał mieszkania organicznymi śmieciami. NY to use organic waste to heat homes Do oczyszczalni cieków na Brooklynie trafi 15 proc. organicznych mieci produkowanych przez miasto (500 ton dziennie), z których to otrzymany biogaz pos u y do ogrzania nawet 5 tys. domostw. Ten (pilota owy na razie) projekt pozwoli na redukcj emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 90 tys. ton rocznie. Around 15 per cent of organic waste produced in New York (500 tonnes a day) is to be processed by a sewage treatment plant in Brooklyn to produce enough biogas to heat as many as 5,000 households. This pilot (for the time being) project should enable the city to reduce its greenhouse gas emissions by 90,000 tonnes a year. ród o: Source: NIEPEŁNOSPRAWNE MANEKINY DISABLED MANNEQUINS W jednym z pasaży handlowych Zurychu na sklepowych wystawach stanęły niepełnosprawne manekiny. Pierwowzorem dla nich byli prawdziwi ludzie. In a Zurich shopping arcades clothes are now being displayed on disabled mannequins modelled on real people. Pomys odawc projektu Poniewa nikt nie jest idealny jest szwajcarska organizacja Pro Infirmis, zajmuj ca si walk o równe prawa dla osób niepe nosprawnych. Coraz cz ciej sp dzamy czas na poszukiwaniu tego, co idealne, zamiast akceptowa ycie w jego wszystkich aspektach mówi jeden z pomys odawców projektu. Akcja ma zwróci uwag na osoby niepe nosprawne, niepasuj ce do powszechnie obowi zuj cego kanonu pi kna, i pokaza, e one te s cz ci otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Modelami s Miss Niepe nosprawnych, Jasmin Rechsteiner, prezenter radiowy i krytyk filmowy Alex Oberholze, lekkoatleta Urs Kolly, blogerka Nadja Schmid i aktor Erwin Aljukic. The project, entitled Because who is perfect?, was inspired by Swiss organisation Pro Infirmis, which is dedicated to fighting for equal rights for the disabled. We re becoming too fixated with looking for the ideal, instead of accepting life the way it is, explains one of the authors of the scheme. The initiative is aimed at raising the profile of disabled people who don t meet the current definition of beauty and underlining the fact that they are part of the reality we all live in. The models for the shop-window dummies were Miss Handicap winner Jasmin Rechsteiner, radio presenter and film critic Alex Oberholze, athlete Urs Kolly, blogger Nadja Schmid, and actor Erwin Aljukic. ród o: Source: 16

6 NAVIGATOR PATRONUJE EVENTS PARTNERED BY THE NAVIGATOR FESTIWAL ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS FESTIVAL W dniach marca w Krakowie odby a si III edycja Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach konferencji mia y miejsce prelekcje specjalistów najwi kszych polskich przedsi biorstw. W trakcie warsztatów, odbywaj cych si w salach czterech najwi kszych krakowskich uczelni, studenci mieli mo liwo zapoznania si z ró nymi obszarami dzia a odpowiedzialnego biznesu. Zapraszamy do wzi cia udzia u w IV edycji festiwalu! A Responsible Business Festival was held over March 10 13th in Kraków. Specialists from the biggest Polish enterprises were invited to speak during the conference. The workshops organised by Kraków s four leading higher education institutions gave students the ideal opportunity to learn about different aspects of corporate responsibility. Don t miss the fourth meeting of the event! INTERPRETACJE CSR-OWE CSR INTERPRETATIONS Interpretacje CSR-owe to wielowymiarowy projekt na rzecz spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, realizowany przy wspó pracy dwóch kó naukowych krakowskich uczelni Socjologicznego Ko a Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego i Naukowego Ko a Socjologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego. Projekt ten jest wspó finansowany i wspierany przez Lig Odpowiedzialnego Biznesu. W jego ramach odbywa si kilka warsztatów i seminariów poruszaj cych tematyk zwi zan z koncepcj CSR. W dniach 7 8 kwietnia b dzie mia a miejsce dwudniowa konferencja. Zaplanowany jest równie Konkurs Wiedzy o CSR. The multi-faceted CSR Interpretations project is a joint initiative to promote corporate responsibility, organised by the student sociological science societies of two universities in Kraków: the University of Pedagogy and the University of Economics. The project is co-financed and supported by the Responsible Business League. It includes a series of workshops and seminars devoted to CSR. A two-day conference is scheduled for April 7 8th. The event will feature a CSR competition. DZIEŃ ENERGETYKI 2014 ENERGY INDUSTRY DAY kwietnia Studenckie Ko o Naukowe Energetyki przy Szkole G ównej Handlowej w Warszawie zorganizowa o Dzie Energetyki. Projekt jest odpowiedzi na rosn c popularno tematyki energetycznej w ród studentów. Podczas debaty eksperckiej, pod tytu em W obliczu blackoutu, grupa ekspertów dyskutowa a na temat prawdopodobnych scenariuszy dla polskiej energetyki. Tego dnia odby y si te warsztaty w formie case study, organizowane m.in. przez firmy Deloitte i Fortum. On April 9th the student energy industry scientific society of the Warsaw School of Economics held its Energy Industry Day. The project is the result of the students growing interest in energy-related issues. A debate entitled Facing a black-out brought together experts to debate possible scenarios for the energy sector in Poland. Case-study workshops were held on the day by Deloitte and Fortum, among others. 17

7 NAVIGATOR PATRONUJE EVENTS PARTNERED BY THE NAVIGATOR DOBROCZYŃCA ROKU BENEFACTOR OF THE YEAR Ogólnopolski Konkurs o tytu Dobroczy ca Roku jest po to, by nikt nie dzieli firm na dobre, bo osi gaj ce sukces, i dobre, bo pomagaj ce innym. W 16 edycjach otrzymali my ponad 4 tys. zg osze dzia a firm, które nie siedz z za o onymi r kami, ale pomagaj, bo czuj, e tak trzeba. W efekcie dobro powraca do nich, w postaci zaufania i szacunku. W tym roku wp yn o ponad 130 takich zg osze. Spo ród nich wybrani zostan Dobroczy cy Roku Poznamy ich podczas gali 28 maja 2014 r. facebook.com/dobroczyncaroku Benefactor of the Year is a nationwide competition designed to encourage companies from being divided into good and bad in terms of helping others vs. just making money. Already sixteen such events have been held, during which the organisers have received more than 4,000 submissions from companies that instead of shirking their social responsibilities believe that helping others makes sense. The good they do is returned to them in the form of trust and respect. This year more than 130 applications have been submitted. The best of these will be awarded with the title Benefactor of the Year The winners will be announced at the gala on May 28th. facebook.com/dobroczyncaroku YOUNG CREATIVE ENTREPRENEUR YOUNG CREATIVE ENTREPRENEUR Konkursy Young Creative Entrepreneur Design and Fashion Award 2014 oraz Culture Award 2014, s cz ci mi dzynarodowego projektu British Council nagradzaj cego osi gni cia kreatywnych przedsi biorców. Do 23 maja br. czekamy na zg oszenia od osób, które prowadz nowatorsk dzia alno w dziedzinie mody i/lub designu oraz kultury. Nagrod jest pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii. Wi cej szczegó ów oraz regulamin konkursu dost pne b d na stronie The Young Creative Entrepreneur Design and Fashion Award 2014 and the Culture Award 2014 competitions are being held this year under an international project organised by the British Council to recognise creative entrepreneurs. Fashion and/or design innovators can submit their applications by May 23rd. The winner will be invited to the UK on a study visit. For more details and the terms of the competition, visit EFEKTYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO COMMUNITY ENGAGEMENT EFFECTIVENESS 12 marca odby a si w Warszawie trzecia ju konferencja nt. modelu LBG (London Benchmarking Group) pt. Efektywno zaanga owania spo ecznego. Model LBG w praktyce zarz dzania i raportowania. Organizatorem wydarzenia by a firma SGS Polska. Podczas konferencji eksperci podkre lili znaczenie zaanga owania spo ecznego w strategicznym uj ciu oraz przedstawili model LBG, jako praktyczne narz dzie do planowania, mierzenia i raportowania efektów dzia a spo ecznych firm i fundacji korporacyjnych. Cz onkowie sieci LBG Poland zaprezentowali swoje do wiadczenia zwi zane z wykorzystaniem modelu. Community Engagement Effectiveness. LBG model in management and reporting was the third model conference of the LBG (London Benchmarking Group) and was held on March 12th in Warsaw. The event was organised by SGS Polska. During the conference experts emphasised the strategic role of community engagement and offered the LBG model as a practical tool for planning, measuring and reporting the results of community projects organised by companies and corporate foundations. Members of LBG Poland related their experiences in implementing the model. 18

8 KONKURS KAMPANIA SPOŁECZNA ROKU VI EDYCJA THE 6TH COMMUNITY CAMPAIGN OF THE YEAR Do Konkursu Kampania Spo eczna Roku 2013 nap yn o prawie 90 zg osze. Jury oceni kampanie w 8 kategoriach (Kampanie NGO, Kampanie instytucji publicznych, Kampanie lokalne, Kampanie o tematyce zdrowotnej, Kampanie 1%, Kampanie firm i fundacji firm, CRM). Wyniki poznamy 7 maja na uroczystej Gali w Teatrze Kamienica. Organizatorami konkursu s portal kampaniespoleczne.pl i Fundacja Komunikacji Spo ecznej. Wi cej informacji na stronie konkurs. kampaniespoleczne.pl. The organisers of the Community Campaign of the Year competition have received almost 90 applications. The jury will evaluate the campaigns in eight categories: NGOs, public institutions, local community, health & wellbeing, 1 per cent donations, companies and corporate foundations, and CRM. The winners will be announced at the gala in the Kamienica theatre in Warsaw on May 7th. The competition is organised by the kampaniespoleczne.pl portal and the Foundation for Social Communication (Fundacja Komunikacji Spo ecznej). For more information, go to konkurs.kampaniespoleczne.pl. FIRMA Z KLIMATEM COMPANY WITH A CLIMATE Firma z Klimatem to autorski projekt Fundacji Nasza Ziemia promuj cy ide spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (CSR). Program ma na celu zapewnienie kompleksowej obs ugi firm w zakresie szkole dla pracowników, wyznaczenia celów redukcji zu ycia energii, wody, papieru, animowania wolontariatu pracowniczego i zaanga owania firmy w program spo eczny (w asny lub prowadzone przez Fundacj Nasza Ziemia programy, jak np. Zielona Stopa Filantropa czy Sprz tanie wiata). Wi cej na naszaziemia.pl. Company with a Climate is a project devised by the Our Earth Foundation [Fundacja Nasza Ziemia] to promote the idea of corporate social responsibility (CSR). The programme is aimed at providing comprehensive training services to companies, setting goals for the reduction of energy, water and paper consumption, and fostering corporate volunteering and the social engagement of companies (through their own programmes or those organised by the Our Earth Foundation, e.g. The Philanthropist s Green Foot and Clean Up the World schemes). Please go to naszaziemia.pl for more details. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI SOCIAL RESPONSIBILITY AND ORGANISATIONS W dniach maja 2014 r. we Wroc awiu odb dzie si VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Spo eczna odpowiedzialno organizacji. Zmiany i ich kierunki, organizowana przez Katedr Socjologii i Polityki Spo ecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu oraz Katedr Teorii Zarz dzania Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. The eighth Social Responsibility of Organisations. Developments and Directions conference will be held on May 19 20th in Wroc aw. The event is organised by the Department of Sociology and Social Policy, the University of Economics in Wroc aw, and the Department of Management Theory at the Warsaw School of Economics. NESsT NESsT Przy wsparciu Fundacji JP Morgan Chase, mi dzynarodowa organizacja NESsT rozpoczyna swoj dzia alno w Polsce, og aszaj c otwarty konkurs na biznesplan dla przedsi biorstw spo ecznych. W 2014 r. wybranych zostanie 12 propozycji, których autorzy wezm udzia w warsztatach i b d mogli powalczy o dofinansowanie swojego przedsi biorstwa spo ecznego. Wi cej informacji na temat dzia a NESsT w Polsce znale mo na na stronie: nesst.org/poland/. Og oszenie uczestników programu nast pi o 16 kwietnia. With the support of the JP Morgan Chase Foundation, international organisation NESsT has launched its Polish operations, announcing an open competition for the best social enterprise business plan. Twelve participants will be shortlisted this year to take part in workshops and compete for subsidies to finance their projects. For more information about NESsT in Poland, go to nesst.org/poland/. The winners were announced on April 16th. 19

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education

Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education 289 Pathways for interprofessional learning and teaching in higher education Œcie ki dla interprofesjonalnego uczenia siê i nauczania w wy szej edukacji MARGARET SILLS, MARION HELME, NIKOS SKIZAS HE Academy

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej

Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej Rozwiązania WiOO szansą dla biznesu, nauki, edukacji i administracji publicznej dr inż. Wiesław Barcikowski Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Poznań, 16 grudzień 2011r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

O CARITAS ABOUT CARITAS

O CARITAS ABOUT CARITAS O CARITAS ABOUT CARITAS www.caritas.pl ABOUT CARITAS Caritas Polska is the largest public benefit organization in Poland involved in aiding the most needy persons. It was reactivated on 10 October 1990

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo