ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES"

Transkrypt

1 CR VARIA, CZYLI ROZMAITOŚCI CR VARIA, COLLECTION OF CSR TIDBITS 12

2 ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE W MIASTACH SUSTAINABLE LIVING IN CITIES CSR Europe rozpoczęła kampanię na rzecz zrównoważonego życia w miastach. Jej celem jest zmotywowanie do działania oraz wyposażenie w odpowiednie narzędzia sieci ponad 5 tys. przedsiębiorstw, tak by były one w stanie zbudować strategiczne powiązania międzysektorowe. CSR Europe has launched a campaign to promote sustainable living in cities. It is dedicated to motivating and equipping a network of more than 5,000 companies to build strategic cross-sector relationships. Kampania nastawiona b dzie na rozwój rozwi za zwi zanych ze zrównowa onym yciem w miastach zarówno dla mieszka ców, jak i konsumentów. Kampania ma zach ci cz onków CSR Europe do tworzenia i rozwijania powi za mi dzy biznesem a miastami, buduj c w ten sposób lokalne i regionalne porozumienia. Wydarzenie, które zainicjowa o kampani, odby o si 20 marca w Brukseli i by o wspierane przez firmy Hitachi oraz Pirelli. W czasie tego samego wydarzenia CSR Europe zdecydowa o si równie na podpisanie deklaracji wspó pracy z dwoma partnerami strategicznymi UN Habitat (agenda ONZ zajmuj ca si kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocj zrównowa onego rozwoju o rodków miejskich) oraz ICLEI European Secretariat (zwi zek miast i w adz lokalnych dzia aj cych na rzecz zrównowa onego rozwoju). Kampania potrwa trzy lata. The campaign will focus on developing tools to advance solutions for sustainable living in cities for both citizens and consumers. It is expected that the campaign will encourage members of CSR Europe to create and develop relationships between business and cities resulting in local and regional alliances. The launch event was held on 20th March in Brussels, with the support of Hitachi and Pirelli. During this event, CSR Europe signed a statement of commitment with two strategic partners, UN Habitat (the UN department dealing with urbanisation and human habitat issues, including the promotion of sustainable cities) and the ICLEI European Secretariat (an association of cities and local governments committed to sustainability). The campaign will run for three years. ród o: Source: ISTOTNE ROZWARSTWIENIE SIGNIFICANT DISPARITY Dwa dni przed inauguracją Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Oxfam opublikował raport nt. rozwarstwienia w dochodach na świecie. Two days before the World Economic Forum in Davos, Oxfam published its latest report on income disparity across the world. Okazuje si, e 85 najbogatszych osób na wiecie posiada maj tek równy temu, który jest w r kach po owy mieszka ców globu 3,5 miliarda ludzi! Jednocze nie maj tek 1 proc. najbogatszych (wart oko o 110 bilionów dolarów) jest 65 razy wi kszy ni maj tek biedniejszej po owy wiata. The research reveals that 85 of the world s richest people have fortunes equivalent to those owned by half the world s population, i.e. 3.5 billion people! At the same time, the wealth of 1 per cent of the richest people (which totals about 110 trillion dollars) is 65 times as much as the combined wealth of the poorer half of the world. ród o: Source: 13

3 POMYSŁY NA Ę IDEAS MATTER Gratka dla aktywistów, społeczników i wszystkich tych, którzy noszą się z zamiarem organizacji akcji społecznych! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę wydało bardzo ciekawe narzędzie Pomysły do zrobienia. A great opportunity for activists, community workers and all those who plan to organise community initiatives! Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę has developed an intriguing tool called Ideas to do. Pomys y do zrobienia to zbiór scenariuszy dzia a spo eczno-kulturalnych, które dost pne s zarówno w formie publikacji jak i strony internetowej. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych chce poprzez ich ró norodno pokaza, e kultura mo e by narz dziem zmiany spo ecznej. Pomys y do zrobienia powsta y dzi ki zaanga owaniu i pracy setek osób z ca ej Polski w ród nich s cz onkowie sieci Lataj cych Animatorów Kultury i Lataj cy Socjologowie, animatorzy realizuj cy swoje dzia ania w ramach prowadzonych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych programów. Pomys y nie wydarzy yby si tak e bez wsparcia partnerów Towarzystwa. Ideas to do is a set of community and cultural initiatives presented in the form of publications and online. Through the diversity of these initiatives, the Association of Creative Initiatives hopes to demonstrate that culture can drive social change. Ideas to do is the result of joint commitments and the work of hundreds of participants across Poland. Among these are members of the Travelling Animators of Culture and Sociologists network, and the animators of programmes carried out by Towarzystwo Inicjatyw Twórczych (the Society of Creative Initiatives ). These ideas would have not been developed without the support of the society s partners. KALKULATOR ZAROBKÓW WAGE CALCULATOR Dowiedz się, ile zarabiasz w porównaniu z królową Elżbietą, nauczycielką w Etiopii czy managerem w USA. Want to compare your salary with Queen Elizabeth II, an Ethiopian teacher or a US manager? Kalkulator na stronie CNN poinformuje Ci równie, jak ma si twoje wynagrodzenie do redniej krajowej i redniej na wiecie. Check out the calculator available on the CNN website, where you will also be able to compare your wage to the average in your country or see how well (or bad) you are doing compared to the rest of the world. CZY JESTEŚ ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE? WHAT KIND OF SOCIAL AGENT ARE YOU? ród o: Source: Uniwersytet Walden stworzył quiz, dzięki któremu każdy internauta może dowiedzieć się anonimowo, na ile jest zaangażowany społecznie. The University of Walden has created an anonymous on-line quiz to help users gauge their involvement in social change. Quiz mo na znale pod adresem na: The quiz is available at: 14

4 POŁOWA ENERGII ZE SŁOŃCA HALF OF ENERGY FROM SUN Ponad połowa energii elektrycznej Kenii ma do 2016 r. pochodzić z energii słonecznej. Rząd Kenii wspólnie z prywatnymi fi rmami zainwestuje 1,2 mld dol. w budowę elektrowni słonecznych w całym kraju. More than a half of Kenya s electricity will be produced by solar power by Together with private companies, the Kenyan government plans to invest 1.2 billion dollars in building solar power plants across the country. Kenia wybra a dziewi miejsc pod nowe elektrownie s oneczne, których budowa mog aby zapewni pa stwu wi cej ni po ow poda y energii elektrycznej ju w 2016 r. Budowa elektrowni ma kosztowa 1,2 mld dol. i rozpocz si jeszcze w tym roku. Pierwsze plany elektrowni s ju prawie kompletne. Koszty inwestycji b d pokryte po po owie przez rz d i grup firm prywatnych. Kenia planuje równie budow najwi kszej w Afryce Subsaharyjskiej farmy wiatrowej niedaleko jeziora Turkana do 2015 r. Do tej pory Kenia zainwestowa a 500 mln dol. w rozwój energii solarnej. Kenya has identified nine sites to build the new solar power plants, which could produce more than half the country s electricity by 2016, with the construction work on the projects set to begin this year. The initial plans for the plants are almost complete. It is estimated that building the plants will cost 1.2 billion dollars. The investment will be jointly financed by the government and private firms. Kenya is also planning to build the largest wind farm in sub-saharan Africa near Turkana Lake by So far the country has invested 500 billion dollars in solar energy. ród o: theguardian.com Source: theguardian.com ENERGETYCZNY MOST ENERGY BRIDGE W Londynie otwarto nową elektrownię słoneczną na moście. A solar powered bridge has opened in London. Zadaszenie Blackfriars Railway Bridge, skonstruowane z paneli fotowoltaicznych, b dzie produkowa dziennie energi, która wystarczy aby do przygotowania 80 tys. kubków herbaty. The roof of Blackfriars Railway Bridge is now made of photovoltaic panels, which are able to produce enough energy to make 80,000 mugs of tea a day. DRONY FACEBOOKA FACEBOOK DRONES Facebook ma niekonwencjonalny i ekologiczny pomysł na walkę z cyfrowym wykluczeniem. Facebook has come up with an unconventional and ecological method of bridging the digital divide. Mark Zuckerberg nosi si z zakupem firmy produkuj cej drony zasilane energi s oneczn, które zapewnia yby dost p do Internetu w pozbawionych go regionach wiata. Mark Zuckerberg is planning to buy a solar-powered drone manufacturer to provide online access parts of the world that still lack the internet. 15 ród o: Source:

5 ENERGIA ZE ŚMIECI ENERGY FROM WASTE Nowy Jork będzie ogrzewał mieszkania organicznymi śmieciami. NY to use organic waste to heat homes Do oczyszczalni cieków na Brooklynie trafi 15 proc. organicznych mieci produkowanych przez miasto (500 ton dziennie), z których to otrzymany biogaz pos u y do ogrzania nawet 5 tys. domostw. Ten (pilota owy na razie) projekt pozwoli na redukcj emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 90 tys. ton rocznie. Around 15 per cent of organic waste produced in New York (500 tonnes a day) is to be processed by a sewage treatment plant in Brooklyn to produce enough biogas to heat as many as 5,000 households. This pilot (for the time being) project should enable the city to reduce its greenhouse gas emissions by 90,000 tonnes a year. ród o: Source: NIEPEŁNOSPRAWNE MANEKINY DISABLED MANNEQUINS W jednym z pasaży handlowych Zurychu na sklepowych wystawach stanęły niepełnosprawne manekiny. Pierwowzorem dla nich byli prawdziwi ludzie. In a Zurich shopping arcades clothes are now being displayed on disabled mannequins modelled on real people. Pomys odawc projektu Poniewa nikt nie jest idealny jest szwajcarska organizacja Pro Infirmis, zajmuj ca si walk o równe prawa dla osób niepe nosprawnych. Coraz cz ciej sp dzamy czas na poszukiwaniu tego, co idealne, zamiast akceptowa ycie w jego wszystkich aspektach mówi jeden z pomys odawców projektu. Akcja ma zwróci uwag na osoby niepe nosprawne, niepasuj ce do powszechnie obowi zuj cego kanonu pi kna, i pokaza, e one te s cz ci otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Modelami s Miss Niepe nosprawnych, Jasmin Rechsteiner, prezenter radiowy i krytyk filmowy Alex Oberholze, lekkoatleta Urs Kolly, blogerka Nadja Schmid i aktor Erwin Aljukic. The project, entitled Because who is perfect?, was inspired by Swiss organisation Pro Infirmis, which is dedicated to fighting for equal rights for the disabled. We re becoming too fixated with looking for the ideal, instead of accepting life the way it is, explains one of the authors of the scheme. The initiative is aimed at raising the profile of disabled people who don t meet the current definition of beauty and underlining the fact that they are part of the reality we all live in. The models for the shop-window dummies were Miss Handicap winner Jasmin Rechsteiner, radio presenter and film critic Alex Oberholze, athlete Urs Kolly, blogger Nadja Schmid, and actor Erwin Aljukic. ród o: Source: 16

6 NAVIGATOR PATRONUJE EVENTS PARTNERED BY THE NAVIGATOR FESTIWAL ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS FESTIVAL W dniach marca w Krakowie odby a si III edycja Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach konferencji mia y miejsce prelekcje specjalistów najwi kszych polskich przedsi biorstw. W trakcie warsztatów, odbywaj cych si w salach czterech najwi kszych krakowskich uczelni, studenci mieli mo liwo zapoznania si z ró nymi obszarami dzia a odpowiedzialnego biznesu. Zapraszamy do wzi cia udzia u w IV edycji festiwalu! A Responsible Business Festival was held over March 10 13th in Kraków. Specialists from the biggest Polish enterprises were invited to speak during the conference. The workshops organised by Kraków s four leading higher education institutions gave students the ideal opportunity to learn about different aspects of corporate responsibility. Don t miss the fourth meeting of the event! INTERPRETACJE CSR-OWE CSR INTERPRETATIONS Interpretacje CSR-owe to wielowymiarowy projekt na rzecz spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, realizowany przy wspó pracy dwóch kó naukowych krakowskich uczelni Socjologicznego Ko a Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego i Naukowego Ko a Socjologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego. Projekt ten jest wspó finansowany i wspierany przez Lig Odpowiedzialnego Biznesu. W jego ramach odbywa si kilka warsztatów i seminariów poruszaj cych tematyk zwi zan z koncepcj CSR. W dniach 7 8 kwietnia b dzie mia a miejsce dwudniowa konferencja. Zaplanowany jest równie Konkurs Wiedzy o CSR. The multi-faceted CSR Interpretations project is a joint initiative to promote corporate responsibility, organised by the student sociological science societies of two universities in Kraków: the University of Pedagogy and the University of Economics. The project is co-financed and supported by the Responsible Business League. It includes a series of workshops and seminars devoted to CSR. A two-day conference is scheduled for April 7 8th. The event will feature a CSR competition. DZIEŃ ENERGETYKI 2014 ENERGY INDUSTRY DAY kwietnia Studenckie Ko o Naukowe Energetyki przy Szkole G ównej Handlowej w Warszawie zorganizowa o Dzie Energetyki. Projekt jest odpowiedzi na rosn c popularno tematyki energetycznej w ród studentów. Podczas debaty eksperckiej, pod tytu em W obliczu blackoutu, grupa ekspertów dyskutowa a na temat prawdopodobnych scenariuszy dla polskiej energetyki. Tego dnia odby y si te warsztaty w formie case study, organizowane m.in. przez firmy Deloitte i Fortum. On April 9th the student energy industry scientific society of the Warsaw School of Economics held its Energy Industry Day. The project is the result of the students growing interest in energy-related issues. A debate entitled Facing a black-out brought together experts to debate possible scenarios for the energy sector in Poland. Case-study workshops were held on the day by Deloitte and Fortum, among others. 17

7 NAVIGATOR PATRONUJE EVENTS PARTNERED BY THE NAVIGATOR DOBROCZYŃCA ROKU BENEFACTOR OF THE YEAR Ogólnopolski Konkurs o tytu Dobroczy ca Roku jest po to, by nikt nie dzieli firm na dobre, bo osi gaj ce sukces, i dobre, bo pomagaj ce innym. W 16 edycjach otrzymali my ponad 4 tys. zg osze dzia a firm, które nie siedz z za o onymi r kami, ale pomagaj, bo czuj, e tak trzeba. W efekcie dobro powraca do nich, w postaci zaufania i szacunku. W tym roku wp yn o ponad 130 takich zg osze. Spo ród nich wybrani zostan Dobroczy cy Roku Poznamy ich podczas gali 28 maja 2014 r. facebook.com/dobroczyncaroku Benefactor of the Year is a nationwide competition designed to encourage companies from being divided into good and bad in terms of helping others vs. just making money. Already sixteen such events have been held, during which the organisers have received more than 4,000 submissions from companies that instead of shirking their social responsibilities believe that helping others makes sense. The good they do is returned to them in the form of trust and respect. This year more than 130 applications have been submitted. The best of these will be awarded with the title Benefactor of the Year The winners will be announced at the gala on May 28th. facebook.com/dobroczyncaroku YOUNG CREATIVE ENTREPRENEUR YOUNG CREATIVE ENTREPRENEUR Konkursy Young Creative Entrepreneur Design and Fashion Award 2014 oraz Culture Award 2014, s cz ci mi dzynarodowego projektu British Council nagradzaj cego osi gni cia kreatywnych przedsi biorców. Do 23 maja br. czekamy na zg oszenia od osób, które prowadz nowatorsk dzia alno w dziedzinie mody i/lub designu oraz kultury. Nagrod jest pobyt studyjny w Wielkiej Brytanii. Wi cej szczegó ów oraz regulamin konkursu dost pne b d na stronie The Young Creative Entrepreneur Design and Fashion Award 2014 and the Culture Award 2014 competitions are being held this year under an international project organised by the British Council to recognise creative entrepreneurs. Fashion and/or design innovators can submit their applications by May 23rd. The winner will be invited to the UK on a study visit. For more details and the terms of the competition, visit EFEKTYWNOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO COMMUNITY ENGAGEMENT EFFECTIVENESS 12 marca odby a si w Warszawie trzecia ju konferencja nt. modelu LBG (London Benchmarking Group) pt. Efektywno zaanga owania spo ecznego. Model LBG w praktyce zarz dzania i raportowania. Organizatorem wydarzenia by a firma SGS Polska. Podczas konferencji eksperci podkre lili znaczenie zaanga owania spo ecznego w strategicznym uj ciu oraz przedstawili model LBG, jako praktyczne narz dzie do planowania, mierzenia i raportowania efektów dzia a spo ecznych firm i fundacji korporacyjnych. Cz onkowie sieci LBG Poland zaprezentowali swoje do wiadczenia zwi zane z wykorzystaniem modelu. Community Engagement Effectiveness. LBG model in management and reporting was the third model conference of the LBG (London Benchmarking Group) and was held on March 12th in Warsaw. The event was organised by SGS Polska. During the conference experts emphasised the strategic role of community engagement and offered the LBG model as a practical tool for planning, measuring and reporting the results of community projects organised by companies and corporate foundations. Members of LBG Poland related their experiences in implementing the model. 18

8 KONKURS KAMPANIA SPOŁECZNA ROKU VI EDYCJA THE 6TH COMMUNITY CAMPAIGN OF THE YEAR Do Konkursu Kampania Spo eczna Roku 2013 nap yn o prawie 90 zg osze. Jury oceni kampanie w 8 kategoriach (Kampanie NGO, Kampanie instytucji publicznych, Kampanie lokalne, Kampanie o tematyce zdrowotnej, Kampanie 1%, Kampanie firm i fundacji firm, CRM). Wyniki poznamy 7 maja na uroczystej Gali w Teatrze Kamienica. Organizatorami konkursu s portal kampaniespoleczne.pl i Fundacja Komunikacji Spo ecznej. Wi cej informacji na stronie konkurs. kampaniespoleczne.pl. The organisers of the Community Campaign of the Year competition have received almost 90 applications. The jury will evaluate the campaigns in eight categories: NGOs, public institutions, local community, health & wellbeing, 1 per cent donations, companies and corporate foundations, and CRM. The winners will be announced at the gala in the Kamienica theatre in Warsaw on May 7th. The competition is organised by the kampaniespoleczne.pl portal and the Foundation for Social Communication (Fundacja Komunikacji Spo ecznej). For more information, go to konkurs.kampaniespoleczne.pl. FIRMA Z KLIMATEM COMPANY WITH A CLIMATE Firma z Klimatem to autorski projekt Fundacji Nasza Ziemia promuj cy ide spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (CSR). Program ma na celu zapewnienie kompleksowej obs ugi firm w zakresie szkole dla pracowników, wyznaczenia celów redukcji zu ycia energii, wody, papieru, animowania wolontariatu pracowniczego i zaanga owania firmy w program spo eczny (w asny lub prowadzone przez Fundacj Nasza Ziemia programy, jak np. Zielona Stopa Filantropa czy Sprz tanie wiata). Wi cej na naszaziemia.pl. Company with a Climate is a project devised by the Our Earth Foundation [Fundacja Nasza Ziemia] to promote the idea of corporate social responsibility (CSR). The programme is aimed at providing comprehensive training services to companies, setting goals for the reduction of energy, water and paper consumption, and fostering corporate volunteering and the social engagement of companies (through their own programmes or those organised by the Our Earth Foundation, e.g. The Philanthropist s Green Foot and Clean Up the World schemes). Please go to naszaziemia.pl for more details. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI SOCIAL RESPONSIBILITY AND ORGANISATIONS W dniach maja 2014 r. we Wroc awiu odb dzie si VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Spo eczna odpowiedzialno organizacji. Zmiany i ich kierunki, organizowana przez Katedr Socjologii i Polityki Spo ecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu oraz Katedr Teorii Zarz dzania Szko y G ównej Handlowej w Warszawie. The eighth Social Responsibility of Organisations. Developments and Directions conference will be held on May 19 20th in Wroc aw. The event is organised by the Department of Sociology and Social Policy, the University of Economics in Wroc aw, and the Department of Management Theory at the Warsaw School of Economics. NESsT NESsT Przy wsparciu Fundacji JP Morgan Chase, mi dzynarodowa organizacja NESsT rozpoczyna swoj dzia alno w Polsce, og aszaj c otwarty konkurs na biznesplan dla przedsi biorstw spo ecznych. W 2014 r. wybranych zostanie 12 propozycji, których autorzy wezm udzia w warsztatach i b d mogli powalczy o dofinansowanie swojego przedsi biorstwa spo ecznego. Wi cej informacji na temat dzia a NESsT w Polsce znale mo na na stronie: nesst.org/poland/. Og oszenie uczestników programu nast pi o 16 kwietnia. With the support of the JP Morgan Chase Foundation, international organisation NESsT has launched its Polish operations, announcing an open competition for the best social enterprise business plan. Twelve participants will be shortlisted this year to take part in workshops and compete for subsidies to finance their projects. For more information about NESsT in Poland, go to nesst.org/poland/. The winners were announced on April 16th. 19

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI RYNEK PRACOWNICY Raport2012 RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014

NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014 NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014 BUDŻET ONTARIO 2014 ZAKŁADA ROZWÓJ ONTARIO POPRZEZ TWORZENIE DODATKOWYCH MIEJSC PRACY I NOWYCH MOŻLIWOŚCI GWARANTUJĄCYCH BEZPIECZNIEJSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r.

ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r. ADHD wyzwanie społeczne czy negacja? STYCZEŃ 2015 r. Podsumowanie pierwszego spotkania SPOTAKNIE LIDERÓW I PRZEDSTAWICIELI OPP W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA ORGANIZACJI I INICJATYW DZIAŁAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO COACHINGU W RAMACH PROJEKTU TRASA 78 ZE ŚLĄSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO COACHINGU W RAMACH PROJEKTU TRASA 78 ZE ŚLĄSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO COACHINGU W RAMACH PROJEKTU TRASA 78 ZE ŚLĄSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 Nazwa organizacji 2 Adres organizacji 3 Telefon kontaktowy 4 E-mail Krótki opis organizacji (cele, podejmowane

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM.

JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. JOB TRAININGS POWSTAŁ W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCĄ POTRZEBĘ PROFESJONALNEGO KONSULTINGU SZKOLENIOWEGO DEDYKOWANEGO ZESPOŁOM RÓŻNORODNYM. Job Trainings jest częścią Grupy Job. Nasze działania z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r.

Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. CZYŻOWICE Z INICJATYWĄ Czyżowice z inicjatywą zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. Formularz zgłoszeniowy do konkursu Czyżowice z inicjatywą

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Wyniki rankingu CSR 24/7

Wyniki rankingu CSR 24/7 Wyniki rankingu CSR 24/7 Wiarygodno dzia odpowiedzialnego biznesu najwi kszych firm w Polsce Braun & Partners Polska i PKPP Lewiatan 8 kwietnia 2009 r. kryteria doboru firm Do badania wybrano grup najwi

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo