Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu"

Transkrypt

1 Dariusz Siemieniako Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu Alkohol jest jedną z tych kategorii produktowych, która od wieków wpływa na tożsamość narodową Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Na przestrzeni dziesięcioleci wielkość, sposób i rola konsumpcji alkoholu w Polsce zmieniały się pod wpływem różnych czynników: ekonomicznych, demograficznych, politycznych, historycznych, kulturowych czy też związanych z globalizacją. Średnie spożycie stuprocentowego alkoholu na 1 mieszkańca w Polsce wzrosło w ciągu 10 lat o ponad 2,7 litra, tj. o około 40%, z poziomu 6,63 litra w 2001 r. do 9,31 litra w 2011 r. 1 Według wyników badań instytucji monitorujących spożycie alkoholu szacuje się, że prawie 3% Polaków nadużywa alkoholu, a 20% Polaków pije systematycznie duże ilości alkoholu w ramach jednego epizodu (binge drinking). Wyniki badań ESPAD 2 (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) przeprowadzone w 37 europejskich krajach wśród młodych osób w wieku lat w 2011 r. pokazują, że spożycie alkoholu w Polsce jest jedno z najwyższych wśród badanych krajów. Odsetek badanych młodych osób, które w ciągu ostatnich 30 dni spożywały alkohol wynosi 57%, natomiast tych, które miały epizody konsumpcji dużej ilości alkoholu (binge drinking) było 37%. W porównaniu z wynikami badań ESPAD z 2007 r. wielkości te nie zmieniły się. Według badań przeprowadzonych w Polsce odsetek studentów studiów wyższych spożywających alkohol regularnie wzrasta. Jednocześnie należy zauważyć, że nadużywanie alkoholu jest jednym z najbardziej palących problemów społecznych w wielu różnych krajach na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol ma znaczący wkład do globalnej podaży 1 Analizy, badania, raporty. Spożycie alkoholu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odczyt: European School Survey Project on Alcohol and Drugs. The 2011 ESPAD report, odczyt: chorób i jest piątym spośród najważniejszych na świecie czynników ryzyka, odpowiedzialnym za przedwczesną śmierć i kalectwo. Problematykę przyczyn nadmiernej, szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu można badać z wielu perspektyw naukowych, takich jak: psychologia, socjologia, zdrowie publiczne czy marketing społeczny. W niniejszym artykule zagadnienie lojalności związanej z szeroko rozumianą konsumpcją alkoholu osadzone jest w perspektywie marketingu społecznego 3. Lojalność konsumentów a alkohol Konsumpcja alkoholu w Polsce w dużej mierze wiąże się z tożsamością narodową oraz szeroko rozumianą sferą społeczno-kulturową. Konsumpcja alkoholu, odbywająca się przeważnie w kontekście spożycia w grupie osób, ma znaczenie symboliczne dla konsumujących. Może odnosić się na przykład do specyfiki spotkania lub wydarzenia, któremu towarzyszy konkretny rodzaj i ewentualnie marka alkoholu, odpowiednio dostosowane do sytuacji. Alkohol spożywany ze względu na właściwości jako używki jest produktem specyficznym, wysoce angażującym konsumenta w procesie konsumpcji. Jeśli chodzi o specyfikę modelu zachowania konsumenta alkoholu, to dominuje model zachowania impulsywnego. Generalnie, to postawa i zachowanie lojalności może mieć ukierunkowanie osobiste i społeczne, m.in. na członków rodziny, przyjaciół, naród, region, religię. Lojalność może być też zorientowana na obiekty komercyjne, takie jak: pracownicy, przedsiębiorstwo, marka, produkt i miejsce zakupów. Lojalność jest rozumiana przez konsumentów 3 Dziękuję dr. Krzysztofowi Kubackiemu, dr Ewie Glińskiej i dr Katarzynie Krot za współpracę w badaniach nad etnocentryzmem, patriotyzmem lokalnym i nostalgią wśród konsumentów alkoholu w Polsce, których wyniki zostały częściowo wykorzystane w niniejszym artykule. 28

2 Rysunek 1. Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu Ź r ó d ł o: opracowanie własne. jako kategoria relacyjna, w której konsumenci oczekują wzajemności w lojalności i to zarówno w związkach personalnych, jak i z obiektami komercyjnymi. Ponadto w związkach komercyjnych konsumenci oczekują, aby w pierwszej kolejności lojalność była demonstrowana przez konkretny obiekt, a lojalność konsumentów jest reakcją na działanie prezentowane przez ten obiekt 4. W literaturze postawa i zachowanie lojalności konsumentów w odniesieniu do alkoholu jest najczęściej przedstawiana jako lojalność wobec marki różnych rodzajów alkoholu, np. marki piwa. Zachowania konsumentów oparte na lojalności wobec marki piwa są najczęściej przedstawiane jako preferencje konkretnej marki oraz polecanie tej marki innym osobom. Niewiele jest badań zajmujących się analizą przyczyn zachowań lojalnościowych konsumentów alkoholu. Można tu mówić o różnych czynnikach wpływających na powstawanie lojalności konsumentów alkoholu: psychologicznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, demograficznych. Celem niniejszego artykułu jest eksploracja zachowań i postaw lojalności konsumentów wobec alkoholu przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych, takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność (locality) i nostalgia rysunek 1. Zakłada się, że głębsze zrozumienie mechanizmów powstawania lojalności konsumentów wobec różnych obiektów związanych z alkoholem umożliwi bardziej adekwatne działania kampanii marketingu społecznego skierowanych przeciw szkodliwej konsumpcji alkoholu. Czynniki społeczno-kulturowe mają istotne i wieloaspektowe znaczenie jako element zachowań i postaw lojalności konsumentów alkoholu. 4 D. Siemieniako, S. Rundle-Thiele, W. Urban, Understanding Loyalty from a Customer's Perspective, Journal of Customer Behaviour 2010, No. 3. Wpływ i istotność czynników społeczno-kulturowych w powstawaniu lojalności wiąże się m.in. z symbolicznym elementem konsumpcji alkoholu w kulturze, także polskiej. Lojalność konsumenta wobec alkoholu w kontekście społecznym powstaje jako symboliczna reprezentacja i wzajemność postawy lojalności tego konsumenta wobec konkretnego obiektu społecznego, np. grupy znajomych z osiedla/miejscowości, grupy studentów z akademika czy grupy subkulturowej, bliższej i dalszej rodziny. Etnocentryzm konsumencki a postawy i zachowania lojalności konsumentów alkoholu Pierwszą analizowaną kategorią społeczno-kulturową wpływającą na lojalność konsumentów alkoholu jest etnocentryzm. Prekursorami badań nad etnocentryzmem konsumenckim byli T.A. Shimp i S. Sharma, którzy definiowali to zjawisko jako przekonanie konsumentów, że nabywanie produktów importowanych jest złe, gdyż krzywdzi lokalną gospodarkę 5. Według M. Wall i L.A. Heslop postawa etnocentryzmu konsumenckiego wyraża się w świadomym preferowaniu produktów rodzimych oraz uprzedzeniach wobec produktów importowanych. Etnocentrycznie zorientowani konsumenci nabywają krajowe produkty, nawet jeśli ich jakość jest niższa niż importowanych 6. Zachowaniami tego typu kierują nie tyle względy ekono- 5 T.A Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism. Construction and Validation of the CETSCALE, Journal of Marketing Research 1987, August. 6 M. Wall, L.A Heslop, Consumer Attitudes toward Canadian-Made versus Imported Products, Journal of the Academy of Marketing Science 1986, Summer. 29

3 miczne (racjonalne) czy emocjonalne, ile względy moralne 7. Etnocentryzm był szeroko studiowany w odniesieniu do różnorodnych produktów, m.in. alkoholu, żywności, odzieży, usług finansowych oraz sprzętu AGD. Jak pokazują wyniki badań, postawa etnocentryzmu konsumenckiego może mieć różne natężenie. Jeśli chodzi o przyczyny powstawania etnocentryzmu konsumenckiego, to badacze wymieniają najczęściej czynniki demograficzne i socjopsychologicze. Według G. Balabanis i innych 8 zjawisko etnocentryzmu lepiej wyjaśniają zmienne społeczne i psychologiczne, takie jak: konserwatyzm, patriotyzm, nacjonalizm, kolektywizm, otwartość kulturowa, internacjonalizm oraz styl życia. D. Siemieniako i inni zaprezentowali model przyczyn i efektów etnocentryzmu konsumenckiego rysunek 2. Rysunek 2. Przyczyny i efekty etnocentryzmu konsumenckiego Przyczyny etnocentryzmu Efekty etnocentryzmu Ź r ó d ł o: D. Siemieniako, K. Kubacki, K. Krot, E. Glińska, The Ethnocentric Tendencies amongst Beer Drinkers as a Specific Relationship with Local Brands in Poland, British Food Journal 2011, No. 3. Poprzez efekty etnocentryzmu konsumenckiego, tj. preferencje produktu lub marki, postawę wobec producenta oraz postawę wobec miejsca pochodzenia, mogą wyrażać się postawy i zachowania lojalności konsumentów alkoholu. Postawy i zachowania lojalności konsumentów z postawą etnocentryczną wobec krajowych czy też lokalnych produktów alkoholowych mogą być podsycane przez strategię marketingową producenta, kierowaną do tej grupy potencjalnych nabywców. W swoich działaniach producent może podkreślać dumę z narodowych lub lokalnych symboli i wartości, informować o działaniach wspierających lokalną gospodarkę (np. rynek pracy, środowisko naturalne i inne) 9. Na przykład lojalność lokalnych konsumentów wobec marki piwa wytwarzanego przez lokalny browar, ze względu na działania tego browaru na rzecz regionu, m.in. ofertę miejsc pracy dla lokalnej ludności, płacenie podatków lokalnych, sponsorowanie drużyn sportowych, wspieranie symboli lokalnych. Lojalność konsumentów z postawą etnocentryczną wobec marki alkoholu będzie charakteryzować się także pewną niechęcią lub wrogością tych konsumentów wobec marek postrzeganych przez nich jako obce. Mogą to być na przykład marki zagraniczne lub pochodzące z innych regionów kraju. A.M. Muniz i L.O. Hamer zaproponowali pojęcie opozycyjnej lojalności wobec marki, związane z przynależnością lub wyłącznością tej marki 7 S. Smyczek, Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych, Marketing i Rynek 2006, nr G. Balabanis, R. Mueller, T.C. Melewar, The Relationship between Consumer Ethnocentrism and Human Values, Journal of Global Marketing 2002, No. 3/4. 9 J.G. Rajshekhar, V. Khare, A. Gross, R. Scherer, An Application of the Consumer Ethnocentrism Model to French Consumers, International Business Review 2005, Vol. 14. Cyt. za: D. Siemieniako, K. Kubacki, K. Krot, E. Glińska, The Ethnocentric Tendencies amongst Beer Drinkers as a Specific Relationship with Local Brands in Poland, British Food Journal 2011, No

4 z użytkowania przez konsumentów identyfikujących się z konkretną grupą społeczną. Według tych autorów lojalni użytkownicy konkretnej marki mogą czerpać z tej marki istotny komponent znaczeń oraz poczucie własnej tożsamości w porównaniu z ich percepcją marek konkurencyjnych, i mogą wyrażać swoją lojalność wobec marki poprzez figlarną (playfully) opozycję wobec tych konkurencyjnych marek 10. Patriotyzm lokalny w zachowaniach lojalnościowych konsumentów alkoholu 10 A.M. Muniz, Jr., L.O. Hamer, Us Versus Them. Oppositional Brand Loyalty and the Cola Wars, Advances in Consumer Research 2001, Vol Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. 12 G. Balabanis, A. Diamantopoulos, R.D. Mueller, The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies, Journal of International Business Studies 2011, No. 1. Odmianą patriotyzmu jest patriotyzm lokalny, oznaczający umiłowanie i przywiązanie do własnej, lokalnej ojczyzny (tzw. mała ojczyzna) miejsca zamieszkania lub urodzenia. Podobnie jak patriotyzm w swym szerszym znaczeniu, patriotyzm lokalny opiera się na otwartości względem innych jednostek bądź grup 11. W odniesieniu do zachowań konsumpcyjnych patriotyzm przejawia się jako przekonanie, że kupno rodzimych produktów przyczyni się do ochrony krajowej gospodarki oraz jej gospodarczego rozwoju. Badania dowiodły, że osoby deklarujące się jako patrioci częściej niż pozostali wykazują również postawę etnocentryczną, co oznacza przekonanie o powinności i moralności nabywania produktów pochodzenia krajowego. G. Balabanis i inni stwierdzili, że nie zawsze istnieje zależność pomiędzy przywiązaniem do własnej grupy/kraju, czyli patriotyzmem, a niechęcią wobec innych narodowości oraz zagranicznych produktów, czyli etnocentryzmem 12. Zależność ta uwarunkowana jest pewnymi okolicznościami, głównie historycznymi. Ponadto akceptacja i przychylna postawa wobec jednego kraju nie musi być powiązana z negatywnym nastawieniem wobec innych krajów. W konsekwencji preferowanie rodzimych produktów nie musi implikować odrzucenia zagranicznych. Badania nad etnocentryzmem i patriotyzmem konsumenckim często przeplatają się z koncepcją kraju pochodzenia produktu, tj. COO (country-of- -origin), według której przekonania konsumentów na temat pochodzenia produktu z konkretnego kraju lub regionu wpływają na ocenę preferencji konsumentów i decyzje zakupowe 13. Opinie na temat postrzegania przynależności produktu do konkretnego kraju lub regionu są generowane przez konsumentów dzięki różnym aktywnościom marketingowym ukazującym koncepcję COO, takim jak: odpowiedni wzór logotypu, promocja marki, wizualne motywy w reklamie oraz etykietowanie made in 14. Kraj lub region pochodzenia produktu może być istotnym czynnikiem wpływającym na lojalność konsumentów. Liczba konsumentów preferujących regionalne produkty rośnie każdego roku. Według wyników badan konsumenci ci nie są tak wrażliwi na wysokość ceny oraz na zmiany cen, co powoduje, że są gotowi płacić więcej za lokalne, tradycyjne produkty spożywcze. Ze względu na oddziaływanie lojalności regionalnej konsumentów na ich preferencje produktowe istotne jest rozpoznanie, jakie cechy produktu nawiązują do lojalności konsumentów wobec regionu. W efekcie przez pryzmat lojalności konsumentów wobec regionu powstaje lojalność wobec konkretnych produktów. Także inni autorzy w literaturze przedmiotu wskazują na lojalność narodową, która może odnosić się do kraju oraz do regionu. Lojalność narodowa lub regionalna konsumentów wpływa na dodawanie przez tych konsumentów pewnych cech produktom. W procesie tym konsumenci bazują na stereotypach odnośnie konkretnego kraju lub regionu oraz na własnych doświadczeniach wyniesionych z tego kraju lub regionu. E. Kipnis i inni zaproponowali koncepcję lokalnej integracji marki (Brand Local Integration BLI) jako możliwą strategię działania wchodzących podmiotów zagranicznych na konkretny rynek krajowy lub regionalny 15. Lokalna integracja marki została zdefiniowana jako postrzegana przez konsumenta integracja i zaangażowanie zagranicznej marki w odniesieniu do lokalnej społeczności, mierzona poprzez zlokalizowanie w regionie wytwórstwa oraz odwoływanie się do narodowych/kulturowych elementów (takich jak język, symbole) zintegrowanych w wizerunku zagranicznej marki. 13 G. Balabanis, A. Diamantopoulos, Brand Origin Identification by Consumers. A Classification Perspective. Journal of International Marketing 2008, No. 1. Cyt. za: E. Kipnis, K. Kubacki, A.J. Broderick, D. Siemieniako, N.L. Pisarenko, They Don't Want Us to Become Them. Brand Local Integration and Consumer Ethnocentrism, Journal of Marketing Management 2012, No. 7/8. 14 S. Fournier, Consumer Resistance. Societal Motivations, Consumer Manifestations, and Implications, Advances in Consumer Research 1998, No E. Kipnis, K. Kubacki, A.J. Broderick, D. Siemieniako, N.L. Pisarenko, They Don't Want Us to Become Them..., jw. 31

5 Lokalność jako implikacja zachowań lojalności konsumentów alkoholu 16 R. Korff, Local Enclosures of Globalization. The Power of Locality, Dialectical Anthropology 2003, Vol D. Siemieniako, S. Rundle-Thiele, K. Kubacki, Exploring How Locality Relates to College Binge Drinking, Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers 2010, No. 4. Lokalność (locality) rozumiana jako połączenie geograficznej przestrzeni ze specyficznymi warunkami społecznymi w niej panującymi jest kolejną analizowaną kategorią społeczno-kulturową, która może wpływać na lojalność konsumentów wobec różnych rodzajów alkoholu. Według R. Korff badania etnograficzne oraz badania związane z migracją kultur sugerują, że lokalność jest formą konstrukcji społecznej, która łączy trzy wymiary: przestrzeń, wiedzę lokalną oraz organizację społeczną. Według D. Siemieniako i innych w globalizującym się świecie, ze zmniejszającymi się różnicami pomiędzy młodymi ludźmi w różnych krajach, inne czynniki niż kultura narodowa i fizyczna przestrzeń zaczynają odgrywać rosnącą rolę w konsumpcji dużej ilości alkoholu (binge drinking) wśród młodych ludzi. R. Korff wyjaśnia, że lokalności (localities) charakteryzuje się poprzez społeczne relacje i współzależności pomiędzy nimi, przy wykorzystaniu konkretnej przestrzeni oraz ze wspólnym rozumieniem tych współzależności. Są one (lokalności) zdefiniowane społecznie i w wyniku tego tworzą społeczno-przestrzenne byty odróżniające się od innych przestrzeni symbolicznym znaczeniem 16. Zróżnicowane społecznie relacje i współzależności między nimi wpływają na ludzi wewnątrz specyficznego środowiska fizycznego. D. Siemieniako i inni podają przykład akademików na kampusach uniwersyteckich, które mogą być charakteryzowane przez pryzmat homogenicznej grupy mieszkańców, którzy znajdują się na podobnym etapie życia, ze wspólnymi zainteresowaniami i aspiracjami. Odróżniające się symboliczne znaczenie akademików jako społeczno-przestrzennego bytu może być określone poprzez wizerunek akademika jako»strefy nieustającej imprezy«17. Inni autorzy także rozpatrują lokalność w kontekście społecznym jako usiłowanie zrozumienia sposobów interakcji ludzi między sobą w ramach środowiska fizycznego oraz sposobów wyrażania przez ludzi własnych doświadczeń. W odniesieniu do konsumpcji alkoholu lokalność obejmuje zróżnicowane lokalizacje (przestrzenie geograficzne) i czynniki społeczne związane z konkretnymi lokalizacjami. W badaniach D. Siemieniako i innych nad relacją lokalności i konsumpcji alkoholu przez studentów lokalizacja, jako jeden z trzech wymiarów lokalności, została przedstawiona jako: miejsce zamieszkania studentów (np. akademik, dom rodzinny, kwatera prywatna), wybór studiów (np. kierunek i miejsce studiów) oraz miejsce konsumpcji alkoholu (np. w domu, w akademiku, w pubie lub w klubie). Wyniki badań tych autorów pokazują, że w zależności od specyfiki lokalności konsumenci mają różne preferencje wobec rodzajów alkoholu. Na przykład w pubie, jako specyficznej lokalności, studenci preferują piwo, a w nocnym klubie mocniejsze alkohole, z dominacją drinków wśród kobiet i wódki wśród mężczyzn. Natomiast w przypadku akademika jako specyficznej lokalności dominującym rodzajem alkoholu jest wódka. Każde z tych miejsc tworzy konkretną specyfikę kulturową, co wiąże się z odmiennymi zwyczajami konsumpcji alkoholu, a co za tym idzie, różnymi rodzajami alkoholu. Powstawanie lojalności jest tutaj podobne jak w przypadku patriotyzmu wobec regionu. Lojalność wobec konkretnej lokalności implikuje lojalność wobec dominującego w tej lokalności rodzaju, a niekiedy także marki alkoholu. Na przykład stali klienci konkretnego pubu mogą preferować piwo konkretnej marki. Nostalgia konsumentów alkoholu jako czynnik lojalności Nostalgia jest definiowana jako tęsknota za przeszłością oraz sentyment za materialnymi i niematerialnymi przedmiotami oraz działaniami związanymi z czasem przeszłym. Uczucie nostalgii jest doświadczane wtedy, kiedy osoba czuje się odseparowana od możliwości swobodnego dostępu do nich. Nostalgia wywołuje raczej pozytywne niż negatywne odczucia związane z przeszłością oraz wpływa na konsumenckie zachowania zarówno w sensie emocjonalnym, jak i poznawczym 18. Warunkiem koniecznym pojawienia się nostalgii jest silne i pozytywne emocjonalne doświadczenie związane z konsumpcją konkretnego produktu w przeszłości. Wówczas to doświadczenie utrwalone w pamięci konsumenta na trwałe kształtuje jego preferencje zakupowe oparte na nostalgii. Nostalgia często jest wywoływana poprzez kontakty z członkami grupy (wspólne spędzanie czasu, praca) powiązanymi z okresem będącym przedmiotem nostalgicznych wspomnień. Nostalgia i wynikające z niej decyzje zakupowe mają więc dla konsumentów znaczącą wartość, polegającą na budowaniu, podtrzymywaniu i rekonstruowaniu ich identyfikacji społecznej oraz własnej tożsamości 19. Produkty nabywane pod wpływem nostalgii łączą konsumentów z ich przeszłością, służą kultywowaniu tradycji i zachowaniu społecznej identyfikacji. 18 J.J. Sierra, S. McQuitty, Attitudes and Emotions as Determinants of Nostalgia Purchases. An Application of Social Identity Theory, Journal of Marketing Theory and Practice 2007, No M.B. Holbrook, R.M. Schindler, Age, Sex and Attitude toward the Past as Predictors of Consumers' Aesthetic Tastes for Cultural Products, Journal of Marketing Research 1994, Vol

6 Tablica 1. Typowe postawy i zachowania lojalności konsumentów alkoholu pod wpływem czynników społeczno-kulturowych Czynniki społeczno- Typowe postawy lojalności Typowe zachowania lojalności -kulturowe konsumentów alkoholu konsumentów alkoholu Etnocentryzm Patriotyzm lokalny Lokalność Nostalgia zaangażowanie związane ze swoim (np. krajowym) produktem/marką jako moralny obowiązek wrogość wobec obcych (np. zagranicznych) marek alkoholu antylojalność wobec jednej opozycyjnej konkretnej marki (np. z sąsiadującego regionu) lub kategorii produktu postawa lojalności wobec marki/kategorii produktu wynikająca z postawy lojalności wobec regionu postrzeganie cech produktu przez pryzmat cech regionu pozytywne nastawienie do produktów zagranicznych postawa przywiązania wobec konkretnej lokalności poprzedza pozytywne nastawienie do konkretnego rodzaju, a niekiedy marki alkoholu silne i pozytywne emocjonalne doświadczenie związane z konsumpcją konkretnego produktu w przeszłości, utrwalone w pamięci konsumenta na trwałe kształtuje jego preferencje zakupowe oparte na nostalgii tęsknota za miejscem pochodzenia, najczęściej podczas dłuższego przebywania za granicą, implikuje dodawanie cech marce alkoholu związanego z miejscem, za którym się tęskni powtórne zakupy produktu swojego przekazywanie opinii innym konsumentom (znajomym i nieznajomym) o powinności nabywania produktu produkowanego lokalnie powtórne zakupy produktu podczas wydarzeń lokalnych, który jest związany z tymi wydarzeniami (np. zakupy marki piwa sponsorującej drużynę sportową podczas wydarzenia sportowego) stałość preferencji konsumpcyjnych i wybór konkretnych rodzajów alkoholu w zależności od specyfiki lokalności grupowa konsumpcja konkretnego rodzaju alkoholu w danej lokalizacji powtórne zakupy krajowej marki alkoholu, najczęściej piwa, zazwyczaj podczas dłuższego pobytu za granicą przekazywanie pozytywnych opinii o produkcie/marce osobom związanym z nostalgicznym doświadczeniem Ź r ó d ł o: opracowanie własne. Nostalgia w odniesieniu do konsumpcji, podobnie jak przedstawione wcześniej społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu, odwołuje się do symbolicznego aspektu konsumpcji nabywanych produktów. Przykładem wpływu nostalgii na preferencje konsumentów alkoholu mogą być zachowania zakupowe polskich emigrantów, którzy tęsknotę za ojczyzną mogą wyrażać w postaci próby stworzenia sobie w nowej ojczyźnie domu po staremu. Przede wszystkim kupują polskie produkty żywnościowe, w tym także alkohol. Wyniki badań E. Glińskiej i innych ukazują nostalgię jako jeden z najważniejszych czynników wyboru polskich marek piwa przez polskich emigrantów na Wyspach Brytyjskich. Według tych autorów nostalgia polskich emigrantów wyrażająca się m.in. w wyborze polskich marek piwa za granicą wiąże się bardziej z kategorią patriotyzmu niż etnocentryzmu. Oznacza to pozytywny, sentymentalny stosunek wobec polskich marek piwa, przy jednoczesnym braku negatywnego stosunku wobec niepolskich marek piwa oferowanych w innym kraju 20. Wyniki badan innych autorów potwierdzają, że środowisko tzw. nowej polskiej emigracji na Wyspach Brytyjskich jest bardzo lojalne w stosunku do rodzimych marek piwa, jednocześnie stanowiąc niezwykle atrakcyjny target dla polskich browarów. Lojalność konsumentów alkoholu przez pryzmat nostalgii oznacza więc wybór konkretnych marek alkoholu, których konsumpcja symbolizuje wyidealizowane doświadczenia z przeszłości, za którymi konsument tęskni. Podsumowanie Przedstawiona w artykule eksploracja czterech czynników społeczno-kulturowych, czyli etnocentryzmu, patriotyzmu, lokalności i nostalgii, po- 20 E. Glińska, K. Krot, D. Siemieniako, K. Kubacki, Etnocentryzm/patriotyzm konsumencki na rynku piwa jako przejaw nostalgii polskich migrantów. W: Tożsamość i wizerunek marki, R. Niestrój (red.), PWE, Warszawa 2009, s

7 zwala lepiej zrozumieć złożoność przyczyn powstawania postaw i zachowań lojalności konsumentów alkoholu. W tablicy 1 zaprezentowano podsumowanie typowych postaw i zachowań lojalności konsumentów alkoholu pod wpływem analizowanych czynników społeczno-kulturowych. Pogłębienie rozumienia przyczyn powstawania lojalności konsumentów alkoholu przez pryzmat społeczno-kulturowy może być pomocne w przygotowywaniu bardziej skutecznych kampanii i programów marketingu społecznego przeciwdziałających nadmiernemu i szkodliwemu spożyciu alkoholu. Na przykład w przekazach kampanii reklamowych można osłabiać siłę symbolicznej roli produktów alkoholowych, która to symbolika jest głównym tworzywem lojalności konsumentów wobec różnych obiektów związanych z alkoholem. To osłabianie mogłoby wiązać się z promowaniem zdrowego stylu życia czy zachęcaniem do rozwoju indywidualnego lub budowy tożsamości osobowej, zwłaszcza wśród młodych konsumentów alkoholu, a przez to ograniczenie wpływu presji ze strony różnych grup odniesienia do konsumpcji nadmiernej, szkodliwej dla zdrowia ilości alkoholu. Z perspektywy teoretycznej istotne mogłoby być badanie lojalności konsumentów alkoholu, którego istotą byłoby pogłębienie rozumienia symboliki konsumpcji alkoholu w odniesieniu do różnych czynników społeczno-kulturowych. s UMMARY Social and cultural factors of alcohol consumers loyalty The loyalty issue related to widely understood alcohol consumption presented in the paper is embedded within the social marketing perspective. The goal of the paper is exploration consumers loyalty attitudes and behaviours towards alcohol in the light of social and cultural factors such as: ethnocentrism, patriotism, locality and nostalgia. Consumer loyalty towards alcohol in the social context appears as symbolic representation and reciprocity of the loyalty attitude of that consumer towards particular group of people. It is related to the specificity of the symbolic consumption of the alcohol in the Polish culture. Alcohol consumers loyalty, which appears under influence of each of the analyzed social and cultural factors is different in its nature. Deeper understanding of the mechanisms of appearing of consumers loyalty towards different objects related to the alcohol, enables making more adequate actions of social marketing campaigns directed against excessive and harmful alcohol consumption. 34

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych STRESZCZENIE

Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych STRESZCZENIE Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Sławomira Smyczka Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych mgr Agnieszka Hat Praca doktorska podejmuje

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy a lojalność klientów Mgr inż. Grzegorz Wesołowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zarządzania i Marketingu Promotor: Dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Zewnętrzny wizerunek

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Małgorzata Grzywińska-Rąpca zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 874 studia informatica nr 37 2015 DOI:10.18276/si.2015.37-03 Małgorzata Grzywińska-Rąpca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie CZYNNIKI SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey

Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey Digital marketing for e-commerce: o mierzeniu efektywności w kontekście consumer journey Digital Marketing Revolution 2015 www.gemius.com 2 Consumer Journey 3 Consumer Journey Channel 2 Channel 3 Channel1

Bardziej szczegółowo

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW

MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW MARKETING BANKOWY NA SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW Autorzy mgr Natalia Sławińska mgr inż. Jarosław Świdyński Doktoranci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Foryś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński WYZWANIA

dr hab. Iwona Foryś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński WYZWANIA WYZWANIA DLA POLSKIEGO POŚREDNIKA I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI W DOBIE GLOBALIZACJI I PRZEMIAN GOSPODARCZYCH Warszawa, 19 marzec 2012 1 Przesłanki wyboru tematu: Rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym ale

Bardziej szczegółowo

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich

Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Warsztaty diagnostyczno-projektowe Badania zachowań konsumenckich Nr zajęć Termin 1 26.02 2 5.03 3 12.03 4 19.03 5 26.03 6 2.04 7 23.04 Organizacja zajęć fakultatywne 8 Praca własna 9 30.04 10 7.05 11

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA KONSUMENTA

PSYCHOLOGIA KONSUMENTA Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej PSYCHOLOGIA KONSUMENTA Grażyna Wąsowicz Warszawa 2014 CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE Zagadnienia Otoczenie konsumenta: ekonomiczne, społeczno-kulturowe i marketingowe Koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach

Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach Piwa najczęściej spożywanym rodzajem napojów alkoholowych w Polsce (2007) Z badań Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, opublikowanych w Rynach Alkoholowych 1 czerwca 2007 r., wynika, że trzy czwarte

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych

Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Skuteczna komunikacja w organizacjach wielokulturowych Cel warsztatów: kształtowanie postaw i umiejętności, sprzyjającym skutecznemu porozumiewaniu się z przedstawicielami odmiennych kultur, nabycie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem

Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem Odkrywanie magii marki w procesie budowania relacji z konsumentem Autorzy: Wojciech Bortkiewicz (Polmos Lublin), Piotr Kwiatkowski, Adam Szymczak (Pentor RI) Picie po polsku Chińczyk i Anglik piją herbatę,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN W ramach konferencji Katedr Finansowych Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety

Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ireneusz ZAWŁOCKI, Krzysztof NIEWIADOMSKI, Ewa NIEROBA Politechnika Częstochowska, Polska Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Wprowadzenie W roku 2006, jak podaje Bank Danych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA MARKETINGU

KONCEPCJA MARKETINGU KONCEPCJA MARKETINGU Marketing to: Uświadamianie klientom, że potrzebują pewnych rzeczy Zyskowne zaspokajanie potrzeb Sprzedawanie rzeczy niepotrzebnych Uświadamianie potencjalnym klientom sensu podejmowanych

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU Katowice, data 25.11.2010 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU FIRMY I MARKI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PLAN WYSTĄPIENIA Tożsamość a wizerunek firmy Elementy składowe i wyróżniki tożsamości Funkcje i rodzaje wizerunku System

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH

PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Joanna Białek, Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PREFERENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE WYBORU OPAKOWAŃ DO TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH Polski rynek produktów tłuszczowych należy

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska

Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość. Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Marketing miejsc: marka wizerunek tożsamość Dr Sylwia Dudek-Mańkowska Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Organizacja pro/seminarium:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie

Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Alternatywa amerykańska - rolnictwo obywatelskie Dr Anna Jastrzębiec -Witowska 16. 04. 2014 Civic agriculture a rolnictwo obywatelskie Termin civic agriculture czyli rolnictwo obywatelskie pojawił się

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie

Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Procontent: Profesjonalna komunikacja w biznesie Opracowanie i realizacja strategii komunikacyjnych Wiemy, jak ważne jest profesjonalne budowanie i zarządzanie wizerunkiem oraz skuteczne komunikowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Dariusz Domin Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna KILKA UWAG O POLITYCE WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW W BRANŻY Y FMCG NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY DYSTRYBUCYJNEJ NAVO Cele

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie-nie pij

Program profilaktyczny. Znajdź rozwiązanie-nie pij Program profilaktyczny Znajdź rozwiązanie-nie pij Dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 2011/2012 SPIS TRESCI 1. Podstawa prawna programu... 2. Założenia Programu i określenie problemu

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży

Wykład 4. Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Metody sprzedaży Wykład 4 Osobowościowe predyktory skutecznej sprzedaży Uwarunkowania psychologiczne Postawy Osobowość i koncepcja JA Uczenie się KONSUMENT Potrzeby i motywacja Stosunek do ryzyka Spostrzeganie

Bardziej szczegółowo

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym

Wykład: System komunikacji. w marketingu relacyjnym Wykład: System komunikacji w marketingu relacyjnym Promocja a komunikacja Kotler: promocja - obejmuje różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, aby poinformować o cechach merytorycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Ekspansja firm na rynki zagraniczne Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Magdalena Grochal-Brejdak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 1 2 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010

Psychologia zachowao konsumenckich. Zajęcia 1 08.04.2010 Psychologia zachowao konsumenckich Zajęcia 1 08.04.2010 Zaliczenie Obecnośd obowiązkowa Prezentacja na wybrany temat w gr. 2,3 -osobowych Praca dot. wieloaspektowego modelu postaw Kolokwium na ostatnich

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne 03.06.2014 Jakub Brzeczkowski Gabriela Papińska Joanna Sienkiewicz Zarządzanie rok III Plan prezentacji: 1.Marka

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo