Zaangażuj się Become Involved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaangażuj się Become Involved"

Transkrypt

1 Zaangażuj się Become Involved

2 Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012

3 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną publikacji. The publication was funded with the support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission. Publikacja bezpłatna Free copy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2012 Koncepcja Outline of the publication proposed by: Katarzyna Żochowska Redakcja Editing: Katarzyna Żochowska, Ewa Jaczewska Korekta Proofreading: Agnieszka Pawłowiec Tłumaczenie Translation: POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń Anna Podoracka, Poznań Opracowanie graficzne i skład Graphic design, typesetting and formatting: Printomato, Magdalena Piotrowska-Kloc Fotografie Photographs: Marta Dąbrowska, Jędrzej Koterski, Agnieszka Kubiszewska-Krawczyk, Krzysztof Kuczyk, Agnieszka Miziołek, Aleksandra Pyzik, Joanna Spyra, Radosław Stachurski, Karolina Wołoszyn Wydanie elektroniczne Wydawca Publisher Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie National Agency of the Lifelong Learning Programme ul. Mokotowska 43, Warszawa

4 4 Szanowni Państwo! Z dużą satysfakcją obserwuję działalność Stowarzyszenia Erasmus Student Network (ESN) Polska niemalże od początków jego istnienia. Jego aktywiści (w jak najlepszym tego słowa znaczeniu) szybko stwierdzili, że europejskie hasło Studenci pomagają studentom nie wyczerpuje ich pomysłowości. To właśnie w Polsce zauważono, że studenci Erasmusa, którzy zdecydowali się na kilkumiesięczny pobyt w naszym kraju mogą uczynić wiele nie tylko dla członków lokalnych społeczności akademickich, ale także dla szerokiej społeczności lokalnej. To był początek wspaniałego projektu nazwanego SocialErasmus, który rozprzestrzenił się na całą Europę i z powodzeniem zdobywa popularność i uznanie. Niniejsza publikacja jest próbą podsumowania tego, co w ramach projektu SocialErasmus wydarzyło się w Polsce dzięki inicjatywom realizowanym przez poszczególne sekcje ESN. Mamy też nadzieję, że przyczyni się ona do spopularyzowania działań podejmowanych Dear Readers, I have been observing with great pleasure the activities of Erasmus Student Network (ESN) in Poland almost since they first began. Its activists (in the best sense of the word) soon found out that the European slogan Students Helping Students did not exhaust their resourcefulness. It was in Poland that the realization came that the Erasmus students staying for several months in our country could do a lot not only for members of local academic milieux, but also for local communities. This was the beginning of a wonderful project called SocialErasmus that has spread across Europe and is successful: gaining popularity and recognition. In this publication we have tried to summarize what SocialErasmus was in Poland thanks to the initiatives taken by individual sections of ESN. We also hope that it will contribute to the popularization of activities undertaken by Erasmus students infected with the ideas of

5 5 przez erasmusów lub erasmusowców, bo różnie w różnych miastach nazywa się ludzi zarażonych ideami programu świętującego w 2012 roku swoje 25-lecie. Stowarzyszenie ESN Polska to oczywiście nie jedyna organizacja studencka, która poprzez podejmowane inicjatywy promuje mobilność studentów i idee pokojowego współistnienia narodów. Jest jednak tą, która nie tylko z powodu swojej nazwy, ale także ze względu na wyznaczone cele jest najbliższa programowi Erasmus. Dziękując więc wszystkim członkom ESN za zaangażowanie i serce okazywane programowi Erasmus oraz jego uczestnikom, życzę dalszych sukcesów w realizacji projektu SocialErasmus i wszystkich innych inicjatyw wspierających idee Erasmusa. the programme, which is celebrating its 25 th anniversary in ESN Poland is not, of course, the only student organization that promotes student mobility and ideas of peaceful coexistence of nations through its initiatives. But it is the one that - not only because of its name, but also because of its objectives - is closest to the Erasmus programme. I would like to thank all ESN members for their commitment, for their big heartedness and the devotion they have given to the Erasmus programme and its participants, and I wish you continued success in the SocialErasmus project and all other initiatives you may undertake in support of the ideas of Erasmus. Beata Skibińska Zastępca Dyrektora Programu Uczenie się przez całe życie ds. Programu Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Beata Skibińska Deputy Director of the Lifelong Learning Programme for Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Bologna Experts

6 6 SocialErasmus zaangażuj się! SocialErasmus Become Involved! Serdecznie gratuluję wszystkim Wam, którzy macie szansę skorzystać z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus. Wyjazd na stypendium Erasmusa to wspaniałe doświadczenie i wielka przygoda. Z pewnością nauczycie się wielu nowych i ciekawych rzeczy, nawiążecie przyjaźnie z ludźmi z najdalszych zakątków świata, poszerzycie horyzonty oraz przeżyjecie wiele niezapomnianych chwil. Zazdroszczę Wam tej możliwości! Zanim jednak doświadczycie tego wszystkiego, chciałabym Was zaprosić do lektury niniejszej publikacji, w której znajdziecie informacje na temat projektu SocialErasmus, którego głównym zadaniem jest wzbogacenie wyjazdu o aspekt socjalny i charytatywny oraz pracę na rzecz ekologii. Publikacja przedstawia opis projektu SocialErasmus oraz jego programów, opinie koordynatorów, a także uczestników wydarzeń. Każdy może znaleźć w nim coś dla I would like to congratulate all of you who can benefit from opportunities offered by the Erasmus programme. Erasmus scholarship is a wonderful experience and a great adventure. You will certainly learn a lot of new and interesting things, make friends with people from the farthest corners of the world, broaden your horizons, and experience many unforgettable moments. I envy you this opportunity! But before you can experience it all, I would like to invite you to read this publication, where you can find information about the SocialErasmus project, whose main task is to enrich your trip by adding a social, charity and environmental aspect to it. The publication provides an overview of the SocialErasmus project and its programmes, opinions of coordinators and participants of the events. Everyone will be able to find something

7 7 siebie. Mam nadzieję, że pozycja ta pomoże Wam odkryć projekt SocialErasmus w jego najszerszym wymiarze oraz pozwoli odnaleźć działania, w które będziecie chcieli się zaangażować. Moja kadencja koordynatorki ogólnopolskiego projektu SocialErasmus dobiega właśnie końca, ale mam nadzieję, że w roku akademickim 2012/13 i w następnych SocialErasmus będzie miał do zaoferowania tak samo dużo albo nawet i więcej! Trzymam za Was mocno kciuki i życzę wielu sukcesów naukowych oraz niezapomnianych chwil na Erasmusie! Zapraszam do lektury! Reach Higher, go Further, go Social! for themselves. I hope this publication will help you discover the SocialErasmus project in its broadest dimension and find actions you will be willing to get involved in. My term of office of national coordinator of the SocialErasmus project in Poland is coming to an end, but I hope that in the academic year 2012/13 and beyond SocialErasmus will offer as many initiative as now and even more! I keep my fingers crossed for you, and wish you every academic success and unforgettable time during Erasmus! I hope you will enjoy reading this publication! Reach Higher, Go Further, Go Social! Magdalena Dudek Koordynator Ogólnopolski Projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

8 8 Erasmus scholarship is a wonderful experience and a great adventure. Wyjazd na stypendium Erasmusa to wspaniałe doświadczenie i wielka przygoda. Las Erasmusa, Celestynów, fot. K. Kuczyk Erasmus Forest, Celestynów, photo: K. Kuczyk

9 9 Spis treści Table of Contents Wstęp 4 Introduction 4 1. SocialErasmus integruje, uczy, inspiruje! 10 SocialErasmus integrates, teaches, inspires! Zaczęło się w Polsce 12 It all began in Poland Główne programy SocialErasmus 14 Main programmes of the Social Erasmus project Przykłady i inspiracje 44 Examples and inspiration SocialErasmus nagrodzony! 60 SocialErasmus awarded! Projekty SocialErasmus na arenie międzynarodowej 64 SocialErasmus projects internationally Partnerska współpraca Stowarzyszenia ESN Polska 68 ESN Poland partnerships 68

10 10 SocialErasmus integruje, uczy, inspiruje! SocialErasmus integrates, teaches, inspires! Każdy zagraniczny student Erasmusa przyjeżdżający do Polski może wziąć udział w projekcie SocialErasmus. Realizujące ten projekt Stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska (ESN Polska) dba o integrację zagranicznych studentów nie tylko ze środowiskiem akademickim, ale przede wszystkim ze społecznością lokalną, jej kulturą, tradycją, trudnościami i potrzebami. Stąd wyprawy do polskich szkół na Lekcje Europejskie, organizowanie Międzynarodowego Świętego Mikołaja w domach dziecka czy chociażby sadzenie Lasu Erasmusa. Ta ostatnia akcja oprócz wartości ekologicznej ma również znaczenie symboliczne pozostawienie śladu po sobie. Trwałego i pożytecznego, który nie zniknie wraz z zakończeniem pobytu na stypendium w Polsce. Every foreign Erasmus student coming to Poland can take part in the SocialErasmus project. Erasmus Student Network Poland (ESN Poland), which is the organizer of that project, takes care of the integration of international students not only with academics, but also and most of all with the local community, its culture, tradition, difficulties and needs. Hence, we organize trips to Polish schools to participate in European Lessons, International Santa Claus Day in orphanages, and plant Erasmus Forest. The latter action, in addition to its environmental value, is also symbolic leaving a permanent and useful trace behind that will not disappear with the end of the scholarship in Poland.

11 11 Nie byłoby projektu SocialErasmus bez polskich studentów działających w ESN, bez ich zaangażowania, pomysłowości i chęci do działania. Studia to także czas dawania z siebie jak najwięcej, nie tylko na polu naukowym. Trzeba odważyć się zrobić coś dla innych, nie oczekując niczego w zamian. Być wolontariuszem nie dlatego, że to cenny wpis do CV, ale by działać bezinteresownie na rzecz słusznej sprawy i wspierać tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Studenci już kolejny raz udowadniają, że są w stanie poświęcić swój wolny czas, w przerwach pomiędzy nauką, egzaminami i studenckimi imprezami, na zrobienie czegoś wartościowego i inspirującego dla innych. Jak słusznie zauważyła jedna ze studentek, biorąca udział w akcji obdarowywania świątecznymi paczkami dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu: Kiedy patrzy się na tych małych siłaczy, budzi się w nas pragnienie, by stawać się lepszymi ludźmi i nigdy się nie poddawać. Tak jak te dzieci zachowywać pogodę ducha, nawet gdy jest źle. Przede wszystkim trzeba czerpać z życia pełnymi garściami. Więc na co czekasz, studencie? Zaangażuj się już dziś! There would be no SocialErasmus project without Polish students working for ESN, without their commitment, ingenuity and eagerness to act. Student years are also a time of giving as much as possible, not only in the academic field. You need to have the courage to do something for others without expecting anything in return, to be a volunteer not because it is a valuable entry in your CV, but because you truly want to act selflessly for the good cause and support those who need your help. Students have once again proven that they are able to devote their free time in between learning, examinations and student events to doing something worthwhile and inspiring to others. As rightly pointed out by one of the students taking part in the action of giving Christmas gifts to children at the Children s Memorial Health Centre in Międzylesie, When you look at those little heroes, you are overcome by the desire to become a better person and never give up. You want to be as serene as they are, even when times are bad. The most important thing is to enjoy life to the full. So what are you waiting for student? Become involved today!

12 12 Zaczęło się w Polsce It all began in Poland Pomysł projektu SocialErasmus zrodził się w 2008 r. w głowach polskich studentów działających w organizacji Erasmus Student Network Polska, a następnie zachwycił całą studencką Europę. The idea of SocialErasmus project was born in 2008 in the minds of Polish students working for the Erasmus Student Network Poland, and then wowed the entire student Europe.

13 13 ESN International postanowiło rozszerzyć projekt na pozostałe kraje, w których działa (czyli wszystkie kraje uczestniczące w programie Uczenie się przez całe życie ). Obecnie projekt SocialErasmus to już sztandarowa inicjatywa międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Głównym celem ESN, od samego początku istnienia organizacji, jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, a zwłaszcza programu Erasmus. Mottem organizacji ESN jest hasło: Students helping Students. Pierwsza sekcja ESN w Polsce została założona w 1998 r. na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W innych miastach akademickich studenci niezależnie od siebie podejmowali oddolne inicjatywy promowania wymian studenckich wśród Polaków. Jeszcze przez kilka kolejnych lat nowo powstałe sekcje nie zdecydowały się na utworzenie polskiego stowarzyszenia ESN. Dopiero w roku 2003 rozpoczęto prace nad statutem stowarzyszenia. W ten oto sposób powstało Erasmus Student Network Polska. Obecnie w Polsce działają 33 sekcje ESN w największych ośrodkach akademickich. ESN International has decided to extend the project to other countries in which it operates (i.e. all the countries participating in the Lifelong Learning Programme). The SocialErasmus project is already a flagship initiative of the international Erasmus Student Network. From the very beginnings, the main objective of ESN has been to promote and develop international student exchange programmes, and especially the Erasmus programme. The motto of the ESN is Students helping Students. The first ESN section in Poland was founded in 1998 at the Medical University of Warsaw. In other cities, university students independently took grassroots initiatives to promote student exchanges among Poles. For several years, the newly created sections did not decide to establish a formal Polish ESN. In fact, it was not until 2003 when work began on the network s statute. The Erasmus Student Network Poland was eventually founded. At present, 33 sections of the ESN operate in major academic centres in Poland.

14 14 Główne programy SocialErasmus Main programmes of the SocialErasmus project Realizując projekt SocialErasmus, ESN Polska stara się pokazać, że pobyt na Erasmusie to nie tylko okazja do poznania kultury uniwersyteckiej i nawiązania niezwykłych międzynarodowych przyjaźni, ale również inspiracja na dalsze życie, możliwość poznania naszych polskich realiów, zwyczajów i tradycji. Zgodnie z definicją podaną na SECM 2012 (SocialErasmus Coordinators Meeting w Trondheim w styczniu 2012 r.) główne cele projektu SocialErasmus to: integracja erasmusowców ze społecznością lokalną; kooperacja przy wspólnej realizacji projektów; promocja postaw społecznych; włączenie erasmusowców w wolontariat oraz pracę socjalną. Cele te związane są z trzema głównymi obszarami, w których działa projekt SocialErasmus: dobroczynność; edukacja; środowisko. With the SocialErasmus project, ESN Poland attempts to show that an Erasmus exchange is not only an opportunity to learn about the academic culture and to form fantastic international friendships, but it is also an inspiration for future life and an opportunity to get to know Polish reality, customs and traditions. As defined at the SECM 2012 (SocialErasmus Coordinators Meeting in Trondheim in January 2012), the main objectives of the SocialErasmus project include: integrating Erasmus students into the local community; cooperation in joint implementation of projects; promotion of pro-social attitudes; engaging Erasmus students in volunteering and social work. Those objectives are related with three main areas in which the SocialErasmus project operates: charity; education; environment.

15 15 W obszarze edukacji najważniejszym zadaniem projektu jest zaangażowanie studentów zagranicznych w proces edukacji nieformalnej, głównie poprzez ich aktywny udział w zajęciach prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach czy liceach. Kontakt z młodzieżą oraz językiem obcym pozwala zagranicznym studentom poznawać kulturę kraju, do którego przyjechali, oraz rozbudza zainteresowanie samym projektem Erasmus. ESN w ramach projektu SocialErasmus stara się również inicjować i promować wspólne działania zagranicznych studentów i lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego. Równie ważnym obszarem projektu jest działalność charytatywna ESN, która skupia się na pomocy i wsparciu niesionym ludziom potrzebującym. Najczęściej pomoc ta realizowana jest poprzez: zbiórki środków na cele charytatywne (w wielu przypadkach we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi); międzynarodowe wizyty studenckie w domach opieki, szpitalach dziecięcych, schroniskach dla zwierząt; akcje oddawania krwi. Główne programy SocialErasmus to: 1) Europa w Szkole; 2) Międzynarodowy Święty Mikołaj; 3) Las Erasmusa; 4) Hol Erasmusa; 5) ESN Gift. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 In the area of education, the most important task of the project is to involve foreign students in the process of informal education, mainly through their active participation in classes at primary schools, and lower and upper secondary schools. Contacts with young people and the foreign language allow foreign students to discover the culture of the country and stimulate their interest in the Erasmus project. Through the SocialErasmus project, the ESN also seeks to initiate and promote joint activities of foreign students and the local community on behalf of natural environment. An equally important area of the project are ESN s charity campaigns, which focus on helping and supporting people in need. Mostly, aid is provided through: fundraising for charitable causes (in many cases, in cooperation with other charities); international student visits to nursing homes, children s hospitals, and animal shelters; blood donations. Main programmes of SocialErasmus include: 1) Europe at School; 2) International Santa Claus; 3) Erasmus Forest; 4) Erasmus Hall; 5) ESN Gift. Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

16 16 Europa w Szkole Europe at School Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik

17 17 Europa w Szkole Europe at School Wykorzystując multikulturowość osób biorących udział w programie Erasmus, stworzono program o nazwie Europa w Szkole. Ma on na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i licealistom kultury oraz języków wielu krajów Europy. W ramach programu prowadzone są Lekcje Europejskie, w czasie których studenci Erasmusa odwiedzają szkoły i inne placówki, aby podzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Lekcje mają sprzyjać lepszemu poznaniu Europy i Europejczyków, przełamaniu stereotypów oraz poznaniu tradycji i zwyczajów panujących w danym kraju UE. Spotkania te uczą otwartości, inspirują do nauki nowych języków i zachęcają do studiowania za granicą. Lokalnym studentom dają szansę zdobycia nowej wiedzy i świadomości kulturowej, a studentom międzynarodowym zapewniają szansę rozwoju i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych. Using the multicultural background of Erasmus participants, a programme known as Europe at School has been created. It aims at familiarising primary school, lower secondary and secondary school students with the culture and languages of many countries in Europe. Within the framework of the programme European Lessons are organised, during which Erasmus students visit schools and other institutions to share their knowledge and experience. These lessons are to promote a better understanding of Europe and Europeans, break away from stereotypes, and gain knowledge of the traditions and customs of EU countries. The meetings teach openness, inspire to language learning, and encourage study abroad. Local students are given an opportunity to acquire new knowledge and cultural awareness, and international students are provided with a chance to develop and practice communication skills.

18 18 Europa w Szkole Europe at School Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik

19 19 Lekcje Europejskie przeprowadzane są w: przedszkolach; szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach; w innych placówkach (np. w domach dziecka). W czasie Lekcji organizowane są pokazy slajdów na temat wybranych krajów, prezentowane filmy i muzyka lokalna. Bardzo często takim wydarzeniom towarzyszą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Podczas trwania Lekcji organizowane są także tzw. Eurodinnery, które umożliwiają degustację potraw z wielu zakątków Europy. Lekcje Europejskie dają nieograniczone możliwości poznawania innych kultur oraz języków bezpośrednio u źródła, czyli od obcokrajowców, dlatego też są najpopularniejszym elementem projektu SocialErasmus. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 European Lessons are organised at: preschools; primary schools; lower secondary schools; secondary schools; other institutions (e.g. orphanages). The Lessons feature slide shows on selected countries, films and local music. Such events are often accompanied by games and contests with prizes. So-called Euro Dinners are also organised during those Lessons and they involve tasting dishes from all over Europe. European Lessons offer unlimited possibilities to learn about other cultures and languages directly from the source, that is from foreigners, and they are the most popular element of the SocialErasmus project. Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

20 20 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

21 21 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Program Międzynarodowy Święty Mikołaj jest częścią projektu SocialErasmus i polega na angażowaniu studentów Erasmusa oraz członków ESN w działalność charytatywną, poprzez organizację spotkań i akcji mikołajkowych dla dzieci. Międzynarodowy Święty Mikołaj jest szeroką inicjatywą, skupiającą wiele różnych wydarzeń i atrakcji. Koordynatorzy sekcyjni ESN prześcigają się w pomysłach na organizację konkursów, pokazów slajdów, przedstawień i koncertów, chcąc dostarczyć wielu wrażeń studentom programu Erasmus oraz przede wszystkim bezpośrednim adresatom programu dzieciom. Program wspierany jest również przez licznych sponsorów, którzy co roku chętnie przekazują upominki na rzecz mikołajkowych akcji SocialErasmusa. W ramach tego projektu organizowane są także zbiórki mikołajkowo-świąteczne dla najuboższych przy współpracy The International Santa Claus forms part of the SocialErasmus project and involves Erasmus students and ESN members in charity campaigns by organising Santa Claus events and meetings with children. The International Santa Claus is a broad-reaching initiative, bringing together a variety of events and attractions. ESN section coordinators compete against one another in the organisation of contests, slide shows, performances and concerts so that Erasmus students and, above all, the children who are the addressees of the programme, have a great time. The programme is also supported by a number of sponsors, who are eager to provide gifts for the purposes of the Santa Claus organised by SocialErasmus. The project involves Santa Claus/Christmas collections for the poor in collaboration with the WIOSNA

22 22 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

23 23 Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra ze Stowarzyszeniem WIOSNA, organizatorem akcji Szlachetna Paczka. Od 2008 r. zorganizowano już dziesiątki podobnych akcji. Zawsze cieszą się one wielką popularnością wśród erasmusowców, dlatego co roku sekcje ESN zachęcane są do organizacji kolejnych obchodów Międzynarodowego Świętego Mikołaja. Association, which is the organizer of the Szlachetna Paczka (Worthy Parcel) project. Since 2008, dozens of similar campaigns have been organised. They have been extremely popular among Erasmus students, so every year ESN sections are encouraged to keep organising the International Santa Claus. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

24 24 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

25 25 Międzynarodowy Święty Mikołaj Kraków Witeradów, 6 grudnia 2011 r. International Santa Claus Kraków Witeradów, 6 December 2011 Jak spędzić dzień św. Mikołaja w sposób przyjemny i pożyteczny? Jak zapewnić dobrą zabawę i niezapomniany dzień przyjezdnym erasmusowcom i dzieciom ze szkoły podstawowej? Jak poprzez zabawę i wymianę doświadczeń w oryginalny sposób pokazać świąteczne różnice kulturowe? Szóstego grudnia 2011 r. dwie krakowskie sekcje: ESN na Uniwersytecie Ekonomicznym i ESN na Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiły połączyć siły i wspólnie popracować nad zorganizowaniem dla zagranicznych studentów oryginalnego i ciekawego wydarzenia. Organizatorzy chcieli pokazać zupełnie inną stronę kultury polskiej tym razem prezentowaną przez dzieci ze szkoły podstawowej w Witeradowie pod Krakowem. Z samego rana grupa świątecznie poprzebieranych studentów z własnym How to celebrate Santa Claus in a pleasant and useful way? How to ensure fun and a memorable day to the visiting Erasmus students and children from a primary school? How to show cultural differences relating to Christmas through play and exchange of experience? On 6 December 2011, two Krakow sections: ESN at the University of Economics and ESN at the Jagiellonian University decided to join forces and work together on organising an original and interesting event for their foreign students. The organisers wanted to show a completely different side of Polish culture this time as presented by the children from the primary school in Witeradów near Krakow. Early in the morning, a group of festively dressed up students with their own Santa Claus went to an extraordinary meeting

26 26 św. Mikołajem wyruszyła na niezwykłe spotkanie zorganizowane na typowej polskiej wsi. Szkoła w Witeradowie, choć otoczona prawdziwie sielskim krajobrazem, to nowoczesny, świetnie wyposażony budynek oraz grupa zdolnych i kreatywnych uczniów. Dzieci przygotowały dla gości wspaniałe świąteczne przedstawienie. Profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu zaledwie kilkulatków, polskie kolędy zaśpiewane przez zgrany i świetnie przygotowany chór uczniów oraz koncert skrzypcowy to tylko niektóre z atrakcji czekających na erasmusowych gości. Kadra nauczycielska zadbała również o świąteczny poczęstunek. Siedząc w szkolnej stołówce, goście mogli spróbować barszczu z krokietem, a także różnego rodzaju własnoręcznych wypieków. W podziękowaniu za wspaniałe ugoszczenie zagraniczni studenci postarali się w atrakcyjny sposób zaprezentować zwyczaje świąteczne swoich krajów. Mogliśmy posłuchać o najciekawszych tradycjach włoskich, hiszpańskich, francuskich, amerykańskich i wielu innych. Aby nie pozostać dłużnym wobec artystycznych występów dzieci, również nasi podopieczni zaśpiewali typowe bożonarodzeniowe utwory pochodzące z ich państw. held in a typical Polish village. The school in Witeradów, though surrounded by a truly rural landscape, is a modern and well-equipped building attended by a group of talented and creative pupils. The children prepared for their guests a great Christmas performance. A professional ballroom dance show performed by very young children, Polish carols sung by a harmonious and well-prepared pupils choir and a violin concerto were just some of the attractions awaiting the visiting Erasmus students. The teaching staff provided a festive meal. In the school cafeteria, the guests could try the traditional beetroot soup with a stuffed pancake rolls and various home-made pastries. As a thank you for the wonderful hospitality, the foreign students tried to present the Christmas customs of their countries in a fun way. We were told about the most interesting traditions from Italy, Spain, France, the US, and many other countries. Then, the foreign students repaid the children by singing typical Christmas songs from their countries. At the end, there was time for integration.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą partnerską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą partnerską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy. 1. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą partnerską, z nadzieją na podjęcie korzystnej dla obu stron współpracy. W niniejszej ofercie postaramy się przybliżyć inicjatywę charytatywną

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

POSZE Z RZ R Z H ORYZO Z N O T

POSZE Z RZ R Z H ORYZO Z N O T POSZERZ HORYZONT Istnieje możliwość wyjazdu do ponad 90 państw!!! W Warszawie przyjęliśmy praktykantów z: Hiszpanii Meksyku Rumunii Ukrainy Czech Niemiec Wielkiej Brytanii Czarnogóry Belgii Turcji Bośni

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014

SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014 SP > EuroWeek - warsztaty językowe 2014 Autor: Stobnicki 10.05.2014. Zmieniony 19.05.2014. Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich SP EuroWeek - warsztaty językowe 2014 22-26 kwietnia 2014 >>> więcej

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo