Zaangażuj się Become Involved

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaangażuj się Become Involved"

Transkrypt

1 Zaangażuj się Become Involved

2 Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012

3 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną publikacji. The publication was funded with the support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission. Publikacja bezpłatna Free copy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2012 Koncepcja Outline of the publication proposed by: Katarzyna Żochowska Redakcja Editing: Katarzyna Żochowska, Ewa Jaczewska Korekta Proofreading: Agnieszka Pawłowiec Tłumaczenie Translation: POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń Anna Podoracka, Poznań Opracowanie graficzne i skład Graphic design, typesetting and formatting: Printomato, Magdalena Piotrowska-Kloc Fotografie Photographs: Marta Dąbrowska, Jędrzej Koterski, Agnieszka Kubiszewska-Krawczyk, Krzysztof Kuczyk, Agnieszka Miziołek, Aleksandra Pyzik, Joanna Spyra, Radosław Stachurski, Karolina Wołoszyn Wydanie elektroniczne Wydawca Publisher Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie National Agency of the Lifelong Learning Programme ul. Mokotowska 43, Warszawa

4 4 Szanowni Państwo! Z dużą satysfakcją obserwuję działalność Stowarzyszenia Erasmus Student Network (ESN) Polska niemalże od początków jego istnienia. Jego aktywiści (w jak najlepszym tego słowa znaczeniu) szybko stwierdzili, że europejskie hasło Studenci pomagają studentom nie wyczerpuje ich pomysłowości. To właśnie w Polsce zauważono, że studenci Erasmusa, którzy zdecydowali się na kilkumiesięczny pobyt w naszym kraju mogą uczynić wiele nie tylko dla członków lokalnych społeczności akademickich, ale także dla szerokiej społeczności lokalnej. To był początek wspaniałego projektu nazwanego SocialErasmus, który rozprzestrzenił się na całą Europę i z powodzeniem zdobywa popularność i uznanie. Niniejsza publikacja jest próbą podsumowania tego, co w ramach projektu SocialErasmus wydarzyło się w Polsce dzięki inicjatywom realizowanym przez poszczególne sekcje ESN. Mamy też nadzieję, że przyczyni się ona do spopularyzowania działań podejmowanych Dear Readers, I have been observing with great pleasure the activities of Erasmus Student Network (ESN) in Poland almost since they first began. Its activists (in the best sense of the word) soon found out that the European slogan Students Helping Students did not exhaust their resourcefulness. It was in Poland that the realization came that the Erasmus students staying for several months in our country could do a lot not only for members of local academic milieux, but also for local communities. This was the beginning of a wonderful project called SocialErasmus that has spread across Europe and is successful: gaining popularity and recognition. In this publication we have tried to summarize what SocialErasmus was in Poland thanks to the initiatives taken by individual sections of ESN. We also hope that it will contribute to the popularization of activities undertaken by Erasmus students infected with the ideas of

5 5 przez erasmusów lub erasmusowców, bo różnie w różnych miastach nazywa się ludzi zarażonych ideami programu świętującego w 2012 roku swoje 25-lecie. Stowarzyszenie ESN Polska to oczywiście nie jedyna organizacja studencka, która poprzez podejmowane inicjatywy promuje mobilność studentów i idee pokojowego współistnienia narodów. Jest jednak tą, która nie tylko z powodu swojej nazwy, ale także ze względu na wyznaczone cele jest najbliższa programowi Erasmus. Dziękując więc wszystkim członkom ESN za zaangażowanie i serce okazywane programowi Erasmus oraz jego uczestnikom, życzę dalszych sukcesów w realizacji projektu SocialErasmus i wszystkich innych inicjatyw wspierających idee Erasmusa. the programme, which is celebrating its 25 th anniversary in ESN Poland is not, of course, the only student organization that promotes student mobility and ideas of peaceful coexistence of nations through its initiatives. But it is the one that - not only because of its name, but also because of its objectives - is closest to the Erasmus programme. I would like to thank all ESN members for their commitment, for their big heartedness and the devotion they have given to the Erasmus programme and its participants, and I wish you continued success in the SocialErasmus project and all other initiatives you may undertake in support of the ideas of Erasmus. Beata Skibińska Zastępca Dyrektora Programu Uczenie się przez całe życie ds. Programu Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Beata Skibińska Deputy Director of the Lifelong Learning Programme for Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Bologna Experts

6 6 SocialErasmus zaangażuj się! SocialErasmus Become Involved! Serdecznie gratuluję wszystkim Wam, którzy macie szansę skorzystać z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus. Wyjazd na stypendium Erasmusa to wspaniałe doświadczenie i wielka przygoda. Z pewnością nauczycie się wielu nowych i ciekawych rzeczy, nawiążecie przyjaźnie z ludźmi z najdalszych zakątków świata, poszerzycie horyzonty oraz przeżyjecie wiele niezapomnianych chwil. Zazdroszczę Wam tej możliwości! Zanim jednak doświadczycie tego wszystkiego, chciałabym Was zaprosić do lektury niniejszej publikacji, w której znajdziecie informacje na temat projektu SocialErasmus, którego głównym zadaniem jest wzbogacenie wyjazdu o aspekt socjalny i charytatywny oraz pracę na rzecz ekologii. Publikacja przedstawia opis projektu SocialErasmus oraz jego programów, opinie koordynatorów, a także uczestników wydarzeń. Każdy może znaleźć w nim coś dla I would like to congratulate all of you who can benefit from opportunities offered by the Erasmus programme. Erasmus scholarship is a wonderful experience and a great adventure. You will certainly learn a lot of new and interesting things, make friends with people from the farthest corners of the world, broaden your horizons, and experience many unforgettable moments. I envy you this opportunity! But before you can experience it all, I would like to invite you to read this publication, where you can find information about the SocialErasmus project, whose main task is to enrich your trip by adding a social, charity and environmental aspect to it. The publication provides an overview of the SocialErasmus project and its programmes, opinions of coordinators and participants of the events. Everyone will be able to find something

7 7 siebie. Mam nadzieję, że pozycja ta pomoże Wam odkryć projekt SocialErasmus w jego najszerszym wymiarze oraz pozwoli odnaleźć działania, w które będziecie chcieli się zaangażować. Moja kadencja koordynatorki ogólnopolskiego projektu SocialErasmus dobiega właśnie końca, ale mam nadzieję, że w roku akademickim 2012/13 i w następnych SocialErasmus będzie miał do zaoferowania tak samo dużo albo nawet i więcej! Trzymam za Was mocno kciuki i życzę wielu sukcesów naukowych oraz niezapomnianych chwil na Erasmusie! Zapraszam do lektury! Reach Higher, go Further, go Social! for themselves. I hope this publication will help you discover the SocialErasmus project in its broadest dimension and find actions you will be willing to get involved in. My term of office of national coordinator of the SocialErasmus project in Poland is coming to an end, but I hope that in the academic year 2012/13 and beyond SocialErasmus will offer as many initiative as now and even more! I keep my fingers crossed for you, and wish you every academic success and unforgettable time during Erasmus! I hope you will enjoy reading this publication! Reach Higher, Go Further, Go Social! Magdalena Dudek Koordynator Ogólnopolski Projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

8 8 Erasmus scholarship is a wonderful experience and a great adventure. Wyjazd na stypendium Erasmusa to wspaniałe doświadczenie i wielka przygoda. Las Erasmusa, Celestynów, fot. K. Kuczyk Erasmus Forest, Celestynów, photo: K. Kuczyk

9 9 Spis treści Table of Contents Wstęp 4 Introduction 4 1. SocialErasmus integruje, uczy, inspiruje! 10 SocialErasmus integrates, teaches, inspires! Zaczęło się w Polsce 12 It all began in Poland Główne programy SocialErasmus 14 Main programmes of the Social Erasmus project Przykłady i inspiracje 44 Examples and inspiration SocialErasmus nagrodzony! 60 SocialErasmus awarded! Projekty SocialErasmus na arenie międzynarodowej 64 SocialErasmus projects internationally Partnerska współpraca Stowarzyszenia ESN Polska 68 ESN Poland partnerships 68

10 10 SocialErasmus integruje, uczy, inspiruje! SocialErasmus integrates, teaches, inspires! Każdy zagraniczny student Erasmusa przyjeżdżający do Polski może wziąć udział w projekcie SocialErasmus. Realizujące ten projekt Stowarzyszenie Erasmus Student Network Polska (ESN Polska) dba o integrację zagranicznych studentów nie tylko ze środowiskiem akademickim, ale przede wszystkim ze społecznością lokalną, jej kulturą, tradycją, trudnościami i potrzebami. Stąd wyprawy do polskich szkół na Lekcje Europejskie, organizowanie Międzynarodowego Świętego Mikołaja w domach dziecka czy chociażby sadzenie Lasu Erasmusa. Ta ostatnia akcja oprócz wartości ekologicznej ma również znaczenie symboliczne pozostawienie śladu po sobie. Trwałego i pożytecznego, który nie zniknie wraz z zakończeniem pobytu na stypendium w Polsce. Every foreign Erasmus student coming to Poland can take part in the SocialErasmus project. Erasmus Student Network Poland (ESN Poland), which is the organizer of that project, takes care of the integration of international students not only with academics, but also and most of all with the local community, its culture, tradition, difficulties and needs. Hence, we organize trips to Polish schools to participate in European Lessons, International Santa Claus Day in orphanages, and plant Erasmus Forest. The latter action, in addition to its environmental value, is also symbolic leaving a permanent and useful trace behind that will not disappear with the end of the scholarship in Poland.

11 11 Nie byłoby projektu SocialErasmus bez polskich studentów działających w ESN, bez ich zaangażowania, pomysłowości i chęci do działania. Studia to także czas dawania z siebie jak najwięcej, nie tylko na polu naukowym. Trzeba odważyć się zrobić coś dla innych, nie oczekując niczego w zamian. Być wolontariuszem nie dlatego, że to cenny wpis do CV, ale by działać bezinteresownie na rzecz słusznej sprawy i wspierać tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Studenci już kolejny raz udowadniają, że są w stanie poświęcić swój wolny czas, w przerwach pomiędzy nauką, egzaminami i studenckimi imprezami, na zrobienie czegoś wartościowego i inspirującego dla innych. Jak słusznie zauważyła jedna ze studentek, biorąca udział w akcji obdarowywania świątecznymi paczkami dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu: Kiedy patrzy się na tych małych siłaczy, budzi się w nas pragnienie, by stawać się lepszymi ludźmi i nigdy się nie poddawać. Tak jak te dzieci zachowywać pogodę ducha, nawet gdy jest źle. Przede wszystkim trzeba czerpać z życia pełnymi garściami. Więc na co czekasz, studencie? Zaangażuj się już dziś! There would be no SocialErasmus project without Polish students working for ESN, without their commitment, ingenuity and eagerness to act. Student years are also a time of giving as much as possible, not only in the academic field. You need to have the courage to do something for others without expecting anything in return, to be a volunteer not because it is a valuable entry in your CV, but because you truly want to act selflessly for the good cause and support those who need your help. Students have once again proven that they are able to devote their free time in between learning, examinations and student events to doing something worthwhile and inspiring to others. As rightly pointed out by one of the students taking part in the action of giving Christmas gifts to children at the Children s Memorial Health Centre in Międzylesie, When you look at those little heroes, you are overcome by the desire to become a better person and never give up. You want to be as serene as they are, even when times are bad. The most important thing is to enjoy life to the full. So what are you waiting for student? Become involved today!

12 12 Zaczęło się w Polsce It all began in Poland Pomysł projektu SocialErasmus zrodził się w 2008 r. w głowach polskich studentów działających w organizacji Erasmus Student Network Polska, a następnie zachwycił całą studencką Europę. The idea of SocialErasmus project was born in 2008 in the minds of Polish students working for the Erasmus Student Network Poland, and then wowed the entire student Europe.

13 13 ESN International postanowiło rozszerzyć projekt na pozostałe kraje, w których działa (czyli wszystkie kraje uczestniczące w programie Uczenie się przez całe życie ). Obecnie projekt SocialErasmus to już sztandarowa inicjatywa międzynarodowej organizacji studenckiej Erasmus Student Network. Głównym celem ESN, od samego początku istnienia organizacji, jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, a zwłaszcza programu Erasmus. Mottem organizacji ESN jest hasło: Students helping Students. Pierwsza sekcja ESN w Polsce została założona w 1998 r. na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). W innych miastach akademickich studenci niezależnie od siebie podejmowali oddolne inicjatywy promowania wymian studenckich wśród Polaków. Jeszcze przez kilka kolejnych lat nowo powstałe sekcje nie zdecydowały się na utworzenie polskiego stowarzyszenia ESN. Dopiero w roku 2003 rozpoczęto prace nad statutem stowarzyszenia. W ten oto sposób powstało Erasmus Student Network Polska. Obecnie w Polsce działają 33 sekcje ESN w największych ośrodkach akademickich. ESN International has decided to extend the project to other countries in which it operates (i.e. all the countries participating in the Lifelong Learning Programme). The SocialErasmus project is already a flagship initiative of the international Erasmus Student Network. From the very beginnings, the main objective of ESN has been to promote and develop international student exchange programmes, and especially the Erasmus programme. The motto of the ESN is Students helping Students. The first ESN section in Poland was founded in 1998 at the Medical University of Warsaw. In other cities, university students independently took grassroots initiatives to promote student exchanges among Poles. For several years, the newly created sections did not decide to establish a formal Polish ESN. In fact, it was not until 2003 when work began on the network s statute. The Erasmus Student Network Poland was eventually founded. At present, 33 sections of the ESN operate in major academic centres in Poland.

14 14 Główne programy SocialErasmus Main programmes of the SocialErasmus project Realizując projekt SocialErasmus, ESN Polska stara się pokazać, że pobyt na Erasmusie to nie tylko okazja do poznania kultury uniwersyteckiej i nawiązania niezwykłych międzynarodowych przyjaźni, ale również inspiracja na dalsze życie, możliwość poznania naszych polskich realiów, zwyczajów i tradycji. Zgodnie z definicją podaną na SECM 2012 (SocialErasmus Coordinators Meeting w Trondheim w styczniu 2012 r.) główne cele projektu SocialErasmus to: integracja erasmusowców ze społecznością lokalną; kooperacja przy wspólnej realizacji projektów; promocja postaw społecznych; włączenie erasmusowców w wolontariat oraz pracę socjalną. Cele te związane są z trzema głównymi obszarami, w których działa projekt SocialErasmus: dobroczynność; edukacja; środowisko. With the SocialErasmus project, ESN Poland attempts to show that an Erasmus exchange is not only an opportunity to learn about the academic culture and to form fantastic international friendships, but it is also an inspiration for future life and an opportunity to get to know Polish reality, customs and traditions. As defined at the SECM 2012 (SocialErasmus Coordinators Meeting in Trondheim in January 2012), the main objectives of the SocialErasmus project include: integrating Erasmus students into the local community; cooperation in joint implementation of projects; promotion of pro-social attitudes; engaging Erasmus students in volunteering and social work. Those objectives are related with three main areas in which the SocialErasmus project operates: charity; education; environment.

15 15 W obszarze edukacji najważniejszym zadaniem projektu jest zaangażowanie studentów zagranicznych w proces edukacji nieformalnej, głównie poprzez ich aktywny udział w zajęciach prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach czy liceach. Kontakt z młodzieżą oraz językiem obcym pozwala zagranicznym studentom poznawać kulturę kraju, do którego przyjechali, oraz rozbudza zainteresowanie samym projektem Erasmus. ESN w ramach projektu SocialErasmus stara się również inicjować i promować wspólne działania zagranicznych studentów i lokalnej społeczności na rzecz środowiska naturalnego. Równie ważnym obszarem projektu jest działalność charytatywna ESN, która skupia się na pomocy i wsparciu niesionym ludziom potrzebującym. Najczęściej pomoc ta realizowana jest poprzez: zbiórki środków na cele charytatywne (w wielu przypadkach we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi); międzynarodowe wizyty studenckie w domach opieki, szpitalach dziecięcych, schroniskach dla zwierząt; akcje oddawania krwi. Główne programy SocialErasmus to: 1) Europa w Szkole; 2) Międzynarodowy Święty Mikołaj; 3) Las Erasmusa; 4) Hol Erasmusa; 5) ESN Gift. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 In the area of education, the most important task of the project is to involve foreign students in the process of informal education, mainly through their active participation in classes at primary schools, and lower and upper secondary schools. Contacts with young people and the foreign language allow foreign students to discover the culture of the country and stimulate their interest in the Erasmus project. Through the SocialErasmus project, the ESN also seeks to initiate and promote joint activities of foreign students and the local community on behalf of natural environment. An equally important area of the project are ESN s charity campaigns, which focus on helping and supporting people in need. Mostly, aid is provided through: fundraising for charitable causes (in many cases, in cooperation with other charities); international student visits to nursing homes, children s hospitals, and animal shelters; blood donations. Main programmes of SocialErasmus include: 1) Europe at School; 2) International Santa Claus; 3) Erasmus Forest; 4) Erasmus Hall; 5) ESN Gift. Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

16 16 Europa w Szkole Europe at School Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik

17 17 Europa w Szkole Europe at School Wykorzystując multikulturowość osób biorących udział w programie Erasmus, stworzono program o nazwie Europa w Szkole. Ma on na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i licealistom kultury oraz języków wielu krajów Europy. W ramach programu prowadzone są Lekcje Europejskie, w czasie których studenci Erasmusa odwiedzają szkoły i inne placówki, aby podzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem. Lekcje mają sprzyjać lepszemu poznaniu Europy i Europejczyków, przełamaniu stereotypów oraz poznaniu tradycji i zwyczajów panujących w danym kraju UE. Spotkania te uczą otwartości, inspirują do nauki nowych języków i zachęcają do studiowania za granicą. Lokalnym studentom dają szansę zdobycia nowej wiedzy i świadomości kulturowej, a studentom międzynarodowym zapewniają szansę rozwoju i ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych. Using the multicultural background of Erasmus participants, a programme known as Europe at School has been created. It aims at familiarising primary school, lower secondary and secondary school students with the culture and languages of many countries in Europe. Within the framework of the programme European Lessons are organised, during which Erasmus students visit schools and other institutions to share their knowledge and experience. These lessons are to promote a better understanding of Europe and Europeans, break away from stereotypes, and gain knowledge of the traditions and customs of EU countries. The meetings teach openness, inspire to language learning, and encourage study abroad. Local students are given an opportunity to acquire new knowledge and cultural awareness, and international students are provided with a chance to develop and practice communication skills.

18 18 Europa w Szkole Europe at School Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik Lekcje Europejskie, Przedszkole nr 13 w Krakowie, fot. A. Pyzik European Lessons, Preschool nr 13 in Krakow, photo: A. Pyzik

19 19 Lekcje Europejskie przeprowadzane są w: przedszkolach; szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach; w innych placówkach (np. w domach dziecka). W czasie Lekcji organizowane są pokazy slajdów na temat wybranych krajów, prezentowane filmy i muzyka lokalna. Bardzo często takim wydarzeniom towarzyszą gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Podczas trwania Lekcji organizowane są także tzw. Eurodinnery, które umożliwiają degustację potraw z wielu zakątków Europy. Lekcje Europejskie dają nieograniczone możliwości poznawania innych kultur oraz języków bezpośrednio u źródła, czyli od obcokrajowców, dlatego też są najpopularniejszym elementem projektu SocialErasmus. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 European Lessons are organised at: preschools; primary schools; lower secondary schools; secondary schools; other institutions (e.g. orphanages). The Lessons feature slide shows on selected countries, films and local music. Such events are often accompanied by games and contests with prizes. So-called Euro Dinners are also organised during those Lessons and they involve tasting dishes from all over Europe. European Lessons offer unlimited possibilities to learn about other cultures and languages directly from the source, that is from foreigners, and they are the most popular element of the SocialErasmus project. Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

20 20 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

21 21 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Program Międzynarodowy Święty Mikołaj jest częścią projektu SocialErasmus i polega na angażowaniu studentów Erasmusa oraz członków ESN w działalność charytatywną, poprzez organizację spotkań i akcji mikołajkowych dla dzieci. Międzynarodowy Święty Mikołaj jest szeroką inicjatywą, skupiającą wiele różnych wydarzeń i atrakcji. Koordynatorzy sekcyjni ESN prześcigają się w pomysłach na organizację konkursów, pokazów slajdów, przedstawień i koncertów, chcąc dostarczyć wielu wrażeń studentom programu Erasmus oraz przede wszystkim bezpośrednim adresatom programu dzieciom. Program wspierany jest również przez licznych sponsorów, którzy co roku chętnie przekazują upominki na rzecz mikołajkowych akcji SocialErasmusa. W ramach tego projektu organizowane są także zbiórki mikołajkowo-świąteczne dla najuboższych przy współpracy The International Santa Claus forms part of the SocialErasmus project and involves Erasmus students and ESN members in charity campaigns by organising Santa Claus events and meetings with children. The International Santa Claus is a broad-reaching initiative, bringing together a variety of events and attractions. ESN section coordinators compete against one another in the organisation of contests, slide shows, performances and concerts so that Erasmus students and, above all, the children who are the addressees of the programme, have a great time. The programme is also supported by a number of sponsors, who are eager to provide gifts for the purposes of the Santa Claus organised by SocialErasmus. The project involves Santa Claus/Christmas collections for the poor in collaboration with the WIOSNA

22 22 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

23 23 Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra ze Stowarzyszeniem WIOSNA, organizatorem akcji Szlachetna Paczka. Od 2008 r. zorganizowano już dziesiątki podobnych akcji. Zawsze cieszą się one wielką popularnością wśród erasmusowców, dlatego co roku sekcje ESN zachęcane są do organizacji kolejnych obchodów Międzynarodowego Świętego Mikołaja. Association, which is the organizer of the Szlachetna Paczka (Worthy Parcel) project. Since 2008, dozens of similar campaigns have been organised. They have been extremely popular among Erasmus students, so every year ESN sections are encouraged to keep organising the International Santa Claus. Autorka: Magdalena Dudek koordynator ogólnopolski projektu SocialErasmus w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12 Author: Magdalena Dudek National Coordinator of the SocialErasmus Project in Poland in the summer semester of the academic year 2011/12

24 24 Międzynarodowy Święty Mikołaj International Santa Claus Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra Międzynarodowy Święty Mikołaj, Szkoła Podstawowa w Witeradowie, fot. J. Spyra International Santa Claus, Primary School in Witeradów, photo: J. Spyra

25 25 Międzynarodowy Święty Mikołaj Kraków Witeradów, 6 grudnia 2011 r. International Santa Claus Kraków Witeradów, 6 December 2011 Jak spędzić dzień św. Mikołaja w sposób przyjemny i pożyteczny? Jak zapewnić dobrą zabawę i niezapomniany dzień przyjezdnym erasmusowcom i dzieciom ze szkoły podstawowej? Jak poprzez zabawę i wymianę doświadczeń w oryginalny sposób pokazać świąteczne różnice kulturowe? Szóstego grudnia 2011 r. dwie krakowskie sekcje: ESN na Uniwersytecie Ekonomicznym i ESN na Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiły połączyć siły i wspólnie popracować nad zorganizowaniem dla zagranicznych studentów oryginalnego i ciekawego wydarzenia. Organizatorzy chcieli pokazać zupełnie inną stronę kultury polskiej tym razem prezentowaną przez dzieci ze szkoły podstawowej w Witeradowie pod Krakowem. Z samego rana grupa świątecznie poprzebieranych studentów z własnym How to celebrate Santa Claus in a pleasant and useful way? How to ensure fun and a memorable day to the visiting Erasmus students and children from a primary school? How to show cultural differences relating to Christmas through play and exchange of experience? On 6 December 2011, two Krakow sections: ESN at the University of Economics and ESN at the Jagiellonian University decided to join forces and work together on organising an original and interesting event for their foreign students. The organisers wanted to show a completely different side of Polish culture this time as presented by the children from the primary school in Witeradów near Krakow. Early in the morning, a group of festively dressed up students with their own Santa Claus went to an extraordinary meeting

26 26 św. Mikołajem wyruszyła na niezwykłe spotkanie zorganizowane na typowej polskiej wsi. Szkoła w Witeradowie, choć otoczona prawdziwie sielskim krajobrazem, to nowoczesny, świetnie wyposażony budynek oraz grupa zdolnych i kreatywnych uczniów. Dzieci przygotowały dla gości wspaniałe świąteczne przedstawienie. Profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu zaledwie kilkulatków, polskie kolędy zaśpiewane przez zgrany i świetnie przygotowany chór uczniów oraz koncert skrzypcowy to tylko niektóre z atrakcji czekających na erasmusowych gości. Kadra nauczycielska zadbała również o świąteczny poczęstunek. Siedząc w szkolnej stołówce, goście mogli spróbować barszczu z krokietem, a także różnego rodzaju własnoręcznych wypieków. W podziękowaniu za wspaniałe ugoszczenie zagraniczni studenci postarali się w atrakcyjny sposób zaprezentować zwyczaje świąteczne swoich krajów. Mogliśmy posłuchać o najciekawszych tradycjach włoskich, hiszpańskich, francuskich, amerykańskich i wielu innych. Aby nie pozostać dłużnym wobec artystycznych występów dzieci, również nasi podopieczni zaśpiewali typowe bożonarodzeniowe utwory pochodzące z ich państw. held in a typical Polish village. The school in Witeradów, though surrounded by a truly rural landscape, is a modern and well-equipped building attended by a group of talented and creative pupils. The children prepared for their guests a great Christmas performance. A professional ballroom dance show performed by very young children, Polish carols sung by a harmonious and well-prepared pupils choir and a violin concerto were just some of the attractions awaiting the visiting Erasmus students. The teaching staff provided a festive meal. In the school cafeteria, the guests could try the traditional beetroot soup with a stuffed pancake rolls and various home-made pastries. As a thank you for the wonderful hospitality, the foreign students tried to present the Christmas customs of their countries in a fun way. We were told about the most interesting traditions from Italy, Spain, France, the US, and many other countries. Then, the foreign students repaid the children by singing typical Christmas songs from their countries. At the end, there was time for integration.

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students

TERAZ POLSKI. www.schoolpl.amu.edu.pl. Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my students TERAZ POLSKI 3 pismo studium języka i kultury polskiej dla cudzoziemców uam kursy języka polskiego POLSKI W PRAKTYCE wrzesień 2010 Wiele nauczyłem się od swoich studentów / I have learned a lot from my

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5 free magazine czasopismo bezpłatne north east festival 4-5 fot. Robert Wolański #44 Po co mi język polski? 10 What do I need Polish for? 11 Język bez granic: Uwaga! Fałszywy przyjaciel! 16 Language without

Bardziej szczegółowo

European Language Label

European Language Label European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych www.ell.org.pl Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the

Logo projektu Konkurs na logo projektu E.U.R.O.P.E. był pierwszym poważnym wyzwaniem dla naszych. Project logo. The competition for the logo of the ZIMA (WINTER) 2013 / 2014 NUMER (NUMBER) 1 GAZETKA PARTNERÓW PROJEKTU E.U.R.O.P.E REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU COMIUS 2013-2015 THE NEWSLETTER OF THE PROJECT E.U.R.O.P.E. PARTNERS IMEMTED UNDER COMIUS

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Program Wolontariat Polska Pomoc Kabuga, Rwanda 2014 Paliative care a new path towards development of society of Rwanda Polish Aid

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo