COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER"

Transkrypt

1 POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

2 PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ W 2011 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Sygnatariuszami tego Porozumienia stały się: 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie 2. Fundacja Pomóż Im na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Hospicjum dla Dzieci (Białystok) 3. Onkoludki Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Ełk) 4. Fundacja Spełnionych Marzeń (Warszawa) 5. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 6. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe (Szczecin) 7. Fundacja Iskierka (Warszawa/Chorzów) 8. Fundacja Nasze dzieci Przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawa) 9. Krwinka Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Łódź) Platforma stworzyła przestrzeń do aktywnej działalności osobom, dla których choroba dziecka jest osobistym doświadczeniem dla rodzin chorych dzieci. Organizacje Platformy wyraziły chęć wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Platforma jest specjalnym programem Fundacji Porozumienie bez Barier. Oficjalny reprezentant: Elżbieta Pomaska Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: (22) KRS: COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER The Communication Platform for Organisations of Parents of Children with Cancer was established upon initiative of Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers in The following organisations became the signatories of this Understanding: 1. Association for Children with Blood Diseases in Lublin 2. Help Them Foundation for Children with Cancerous Diseases and Children s Hospice (Białystok) 3. Onkoludki Association of Families of Children with Cancerous Diseases (Ełk) 4. Fulfilled Dreams Foundation (Warszawa) 5. Help and Care for Oncology Children s Foundation in Poznań 6. Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases (Szczecin) 7. ISKIERKA Foundation (Warszawa/Chorzów) 8. Our Children Foundation at the Oncology Department of the Children s Memorial Health Institute ( Warszawa) 9. KRWINKA Foundation for Children with Cancerous Diseases (Łódź) The Platform has created space for active operation for people, for whom disease of a child is personal experience for families of sick children. The organisations of the Platform have expressed their intention to solve the problems relating to various aspects of the system of care over a child with cancer together. The platform is a special program of the Foundation Communication without Barriers. Official representative: Elżbieta Pomaska Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: + 48 (22) National Court Register (KRS):

3 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE ASSOCIATION FOR CHILDREN WITH BLOOD DISEASES IN LUBLIN Dlaczego powstało: powstało z inicjatywy lekarzy i rodziców dzieci chorych, które były leczone w dawnym Instytucie Pediatrii w Lublinie, głównie z myślą o poprawie warunków leczenia oraz zorganizowaniu systemu profesjonalnego wsparcia dla chorych dzieci i ich rodzin Why it was established: it was established upon initiative of physicians and parents of sick children who were treated in the former Paediatrics Institute in Lublin, mainly with a view to improvement of treatment conditions as well as organisation of a system of professional support for sick children and their families Kiedy powstało: 19 kwietnia 1991 r. (należy do jednej z najstarszych organizacji rodzicielskich) CO ROBI Cele główne: 1. Opieka nad dziećmi z chorobami krwi i nowotworami, ich rodzinami oraz pomaganie im; 2. Współpraca z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie; When it was established: 19 April 1991 (it is one of the oldest parental organisations) WHAT IT DOES Main objectives: 1. care of children with blood diseases and cancers as well as of their families and provision of assistance for them, 2. cooperation with the Department of Paediatric Haematology and Oncology and Transplantology of the Medical University of Lublin Cele szczegółowe: 1. prowadzenie Hostelu dla Rodziców dzieci-pacjentów oddziału przeszczepiania szpiku kostnego; 2. prowadzenie akcji edukacyjnych (dla lekarzy i pielęgniarek nt wczesnego wykrywania choroby nowotworowej, ponad 80 wyjazdowych konferencji, Międzynarodowy Dzień Walki Nowotworami Dziecięcymi, współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda, współpraca z Project Hope); 3. prowadzenie witryny internetowej (zakładki dla rodziców i dzieci, informator dla rodziców; blogi: Zabawolandia i Trere-morele-bęc, odpowiedzi na szereg pytań; zdjęcia z wydarzeń); 4. dofinansowywanie wyjazdów (rehabilitacyjne do Sanatorium Orlik w Kudowie Zdroju wraz z atrakcjami w trakcie wypoczynku; naukowe i szkoleniowe dla personelu); 5. udzielanie pomocy socjalnej (prowadzimy subkonta indywidualnych pacjentów; pomagamy rodzinom w sytuacjach szczególnych; kupujemy leki i potrzebny sprzęt medyczny); 6. regularne poprawianie wyglądu oddziału (remonty; wyposażenie w sprzęt medyczny; wyposażenia sal dzieci; wyposażenie sali szkolnej; zakupy zabawek, materiałów plastycznych, prezentów urodzinowych i imieninowych dla naszych dzieci). Skład zarządu: Prezes Zbigniew Tymecki, Wiceprezes Marzena Samardakiewicz, Skarbnik Krystyna Słotwińska, Sekretarz Ilona Jaszczuk, Członkowie: Profesor Jerzy R. Kowalczyk, Dorota Wnukowska, Roman Kasperek Detailed objectives: 1. running of a hostel for parents of the children patients of the bone marrow transplantation department; 2. conducting educational actions (on early detection of cancerous disease for physicians and nurses, over 80 away conferences, International Day of Fight with Children s Cancers, cooperation with Ronald McDonald House, cooperation with Project Hope); 3. operation of a website (tabs for parents and children, parents guide, blogs: Zabawolandia and Trere-morele-bęc, answers to a lot of questions, photos from events); 4. co-financing of trips (rehabilitation trips to Orlik Sanatorium in Kudowa-Zdrój together with attractions during the stay, scientific & training trips for the personnel); 5. we providence of social aid (we operate sub-accounts of individual patients, we help families in special situations, we purchase medicines and necessary medical equipment); 6. regular improvement of the image of the department (renovations, equipment with medical appliances/ equipment of children s wards, equipment of classrooms, purchase of toys, artistic materials, birthday and name day presents for our children). Composition of the Board: President Zbigniew Tymecki, Vice-President Marzena Samardakiewicz, Treasurer Krystyna Słotwińska, Secretary Ilona Jaszczuk, Members: professor Jerzy R. Kowalczyk, Dorota Wnukowska, Roman Kasperek Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie Lublin, ul. Chodźki 5/22 adres do korespondencji: Lublin, ul. Profesora Antoniego Gębali 6 tel/fax: , / Association for Children with Blood Diseases in Lublin Lublin, ul. Chodźki 5/22, Correspondence address: Lublin, ul. Profesora Antoniego Gębali 6 Tel./fax: , / , Telephone & address data

4 FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI (BIAŁYSTOK) HELP THEM FOUNDATION FOR CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES AND CHILDREN S HOSPICE (BIAŁYSTOK) Fundacja Pomóż im powstała 2 lipca 2007 roku na bazie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowym, organizacji założonej przez rodziców i działającego od 9 kwietnia 1991 roku. Fundacja Pomóż Im od wielu lat opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową, leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jedynym w regionie północno-wschodnim specjalistycznym ośrodku onkologii dziecięcej. Help Them Foundation was established on 2 July 2007 on the basis of Associations of Friends of Children with Proliferative Disorder, an organisation created by the parents and operating since 9 April Help Them Foundation has been taking care of children with cancerous disease treated in the Department of Paediatric Oncology and Haematology of the Medical University of Białystok, the only specialist centre of paediatric oncology in the northern-eastern region, for many years. Fundacja pomaga na każdym etapie choroby: od rozpoznania do pełnego powrotu do zdrowia, wspieramy również ozdrowieńców, nawet wiele lat po leczeniu. Rodzicom i rodzeństwu naszych podopiecznych proponujemy pomoc i kontakt w ramach grup wsparcia. Staramy się, by Klinika była kolorowa, a wymalowany na szybach bajkowy świat pomagał dzieciom w trudnej walce. Pamiętamy o każdym ważnym w życiu małego człowieka dniu urodziny, Mikołajki, Dzień Dziecka, Walentynki, Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy obchodzimy radośnie, pamiętając o prezentach, organizując gry, zabawy, spotkania z wspaniałymi ludźmi, próbujemy spełniać codzienne dziecięce marzenia. Nasi wolontariusze spędzają z małymi pacjentami popołudnia: wspólnie świętują, bawią się i uczą. Aktywnie działamy na rzecz całkowitego powrotu do zdrowia, by dzieci uwierzyły, że mogą żyć jak ich rówieśnicy. Wspieramy działania zmierzające do poprawy wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. The Foundation provides assistance at every stage of the disease: from the diagnosis to the full recovery, we support also the convalescents, even many years after the treatment. We propose assistance and contact within support groups for the parents and siblings of our wards. We strive for our Department to be colourful and for the fairy tale world painted on the panes to help the children in their difficult fight. We remember about each important day in the life of a young person birthday, Santa Claus Day, Children s Day, Valentine s Day, Christmas and Easter we celebrate them joyfully, remembering about the presents, organising games, plays and meetings with wonderful people. We try to make everyday children s dreams come true. Our volunteers spend the afternoons with the little patients; they celebrate, play and learn together. We take active steps for the children to recover in full so that they start to believe that they can live in the same way as their peers do. We support activities aimed at improvement of early detection of cancers of children. Jesteśmy również wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie pokonać choroby i potrzebne jest wsparcie w trudnych chwilach oraz profesjonalna opieka i towarzyszenie dziecku i rodzinie w domu. Zapewniamy wówczas w ramach domowego hospicjum dla dzieci całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, duchowe. Jesteśmy na dobre i na złe, by pomóc dzielić i ból, i radość. We are there also in the situation when the child is not able to overcome the disease and when support in the difficult moments as well as professional care and accompaniment for the child and its family at home is needed. Then, we provide within a home hospice all-day doctor s and nurse s care as well as rehabilitation and psychological & mental support. We are for the good times and for the bad times, to help to share both the pain and the joy. Rada Fundacji: Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak Dr Elżbieta Solarz Prof. Wojciech Kułak Zbigniew Zawinowski The Council of the Foundation Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak Dr Elżbieta Solarz Prof. Wojciech Kułak Zbigniew Zawinowski Zarząd Fundacji: Prezes: Arnold Sobolewski V-ce prezes: dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan The Board: President: Arnold Sobolewski V-ce President: dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan Fundacja Pomóż Im na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci ul. gen. F. Kleeberga Białystok tel , fax www. pomozim.org.pl Help Them Foundation for Children with Cancerous Diseases and Children s Hospice (Białystok) ul. gen. F. Kleeberga Białystok tel , fax www. pomozim.org.pl Telephone & address data

5 ONKOLUDKI STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ONKOLUDKI ASSOCIATION OF FAMILIES OF CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES powstało w kwietniu 2010 roku z inicjatywy rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Ma za zadanie opiekowanie sie głównie dziećmi po przebytej chorobie nowotworowej oraz i ich rodzinami. Ciężka choroba dziecka dotyka zawsze całą rodzinę. Z tą trudną sytuacją musi zmierzyć sie dziecko, jego rodzice i rodzeństwo. Leczenie zazwyczaj jest długotrwałe, wyczerpujące, niesie z sobą smutek, żal i tęsknotę za normalnym życiem. My chcemy wnieść odrobinę normalności, radości, uśmiechu i beztroskich zabaw, dając pozytywną dawkę energii. was established in April 2010 upon initiative of parents of children with cancerous disease. Its task is to take care mainly of children after the cancerous disease as well as of their parents. A serious child s disease always affects the whole family. This difficult situation must be faced by the child, its parents and siblings. Treatment is usually long-lasting and exhausting and it also entails sadness, sorrow and longing for normal life. We want to bring a bit of normality, joy, smile and carefree plays, giving a positive dose of energy. Nasz cel to: bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi i ich rodzinami Our objective is: direct contact with sick children and their families rozwiązywanie problemów wynikających z choroby dziecka solving problems resulting from the disease of the child łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego i szpitalnego mitigation of psychical and psychological effects of oncological and hospital treatment odwiedziny dzieci w szpitalach visiting children in hospitals aktywizacja i wyrównywanie szans activation and equalisation of chances wolontariat volunteering poprawa funkcjonowania emocjonalno społecznego dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową organizacja czasu wolnego organizacja obozów i turnusów rehabilitacyjno wypoczynkowych. improvement of emotional and social functioning of children and young people with cancerous disease organisation of free time rehabilitation & holiday camps. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). The Association has the status of public utility organisation. Zarząd Stowarzyszenia Board of The Association Ewa Maciejewska Prezes Renata Maciorowska Wiceprezes Roman Wróbel Sekretarz Agnieszka Boczkowska Skarbnik Ewa Maciejewska - President Renata Maciorowska - Vice-President Roman Wróbel - Secretary Agnieszka Boczkowska - Treasurer ONKOLUDKI Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Ełk, Chrzanowo 11A KRS Kontakt: tel Onkoludki Association of Families of Children with Cancerous Diseases, Ełk, Chrzanowo 11A National Court Register (KRS) Contact: tel Telephone & address data

6 FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ FULFILLED DREAMS FOUNDATION Fundacja Spełnionych Marzeń powstała w sierpniu 2002 r. z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Potrzeba niesienia pomocy zrodziła się z osobistych przeżyć Państwa Osuchów, którzy stracili 11-letniego synka po długiej walce z chorobą nowotworową. To właśnie ten dramat stał się przyczyną ogromnej potrzeby niesienia pomocy i radości dzieciom ciężko chorym na schorzenia nowotworowe. Choroba nowotworowa pojawia się niespodziewanie, burząc dotychczasowy spokój w życiu dzieci i ich rodziców. Ich życie wówczas zostaje całkowicie podporządkowane chorobie i bezwzględnej z nią walce. Leczenie schorzeń nowotworowych jest długotrwałe, wyczerpujące organizm, przynoszące ból i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem... życiem, jakie powinny mieć wszystkie dzieci pełnym uśmiechu i beztroskich zabaw. To właśnie dla nich jesteśmy każdego dnia dając im uśmiech i radość, a rodzicom wiarę i siłę do walki. Fulfilled Dreams Foundation was established in August 2002 upon initiative of Małgorzata and Tomasz Osuch. The need to provide help originated from personal experience of Mr and Mrs Osuch who lost an 11-year old son after a long fight with cancerous disease. It was this drama that became the reason for the enormous need to provide help and joy to seriously sick children with cancerous diseases. The cancerous disease comes unexpectedly, ruining the previous peace in the life of children and their parents. Then, their life becomes completely subordinated to the disease and the brutal fight therewith. Treatment of cancerous diseases is long-lasting and organism-exhausting as well as it brings pain and suffering together with longing for normal life life that should be lived by all children full of smile and carefree plays. We are there for them every day, giving them smile and joy as well as giving their parents faith and power to fight. Fundacja Spełnionych Marzeń opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi leczącymi się w pięciu specjalistycznych ośrodkach Polsce: Fulfilled Dreams Foundation takes care of children with cancerous diseases undergoing treatment in five specialist centres in Poland: Department of Oncological Surgery of Children and Youth of the Institute of Mother and Child. Oncology Department of the Independent Public Children s Clinical Hospital. Oncology Department of Antoni Gębala Children s Clinical Hospital in Lublin. Oncology Department of Władysław Buszkowski Children s Hospital of Kielce. Haematological and Oncological Department of St. Popowski Children s Hospital of Olsztyn. All-Polish projects realised to the benefit of patients from all oncological centres in Poland: International Sports Games ONKO-OLIMPIADA for children and young people with cancerous disease. All-Polish Convention of Children and Young People with cancerous disease entitled: BENEFIS MARZEŃ (BENEFIT CONCERT OF DREAMS). WAKACJE Z MARZENIAMI (HOLIDAYS WITH DREAMS) summer camps for children and young people with cancerous disease. Fashion shows entitled DZIECI-DZIECIOM (CHILDREN FOR CHILDREN) with participation of the wards and Stars. Wiosenna Harley ada Marzeń (Summer Harley Games of Dreams) a happening with participation of patients and members of the Harley-Davidson Motorcycle Club Warsaw Chapter Poland. Social Rehabilitation Centre periodical rehabilitation camps for oncological patients from all over Poland. Hotel for parents called Dom Rodzica (Parent s House) 32 beds for little patients of Warsaw hospitals and their parents. Internet portal Onko Dziecko (Onco-Child) a website containing information on cancerous disease of children and young people with information, advice and discussion forum. Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie. Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach. Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie. Ogólnopolskie projekty realizowane na rzecz pacjentów ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce: Międzynarodowe Igrzyska Sportowe ONKO-OLIMPIADA dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży z chorobą nowotworową pn. BENEFIS MARZEŃ. WAKACJE Z MARZENIAMI letnie obozy dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Pokazy Mody pn. DZIECI-DZIECIOM z udziałem podopiecznych i Gwiazd. Wiosenna Harley ada Marzeń happening z udziałem pacjentów i członków Klubu Motocyklowym Harley-Davidson Warsaw Chapter Poland Centrum Rehabilitacji Społecznej cykliczne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów onkologicznych z całej Polski. Hotel dla rodziców pn. Dom Rodzica 32 miejsca noclegowe dla małych pacjentów warszawskich szpitali i ich rodziców. Portal internetowy Onko Dziecko strona internetowa zawierająca informacje o chorobie nowtworowej dzieci i młodzieży, zawierająca informacje, porady oraz forum dyskusyjne. Zarząd Fundacji Tomasz Osuch prezes Board of the Foundation Tomasz Osuch President Fundacja Spełnionych Marzeń ul. Oleandrów Warszawa Tel. (22) KRS NIP Fulfilled Dreams Foundation, ul. Oleandrów Warszawa Tel. +48 (22) National Court Register (KRS) Tax Identification Number (NIP) Telephone & address data

7 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. Fundacja założyli rodzice, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową i były leczone w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu na ulicy Szpitalnej. Założyliśmy ją ponieważ w czasie leczenia naszych dzieci nie było żadnej organizacji, do której można było zwrócić się o pomoc. Nasze doświadczenia życiowe sprawiły, że wiemy co czują wszyscy rodzice u których dzieci rozpoznano chorobę nowotworową. Od ponad dwudziestu lat pomagamy kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Zarząd fundacji pracuje charytatywnie, nie pobiera wynagrodzenia ani nagród za wykonywaną pracę. W 2004 roku Fundacja uzyskała status OPP. Nasze działania: poprzez wsparcie finansowe Szpitala w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych, zapewniamy dzieciom z chorobami nowotworowymi zgodne z najnowszymi standardami warunki rozpoznawania i leczenia nowotworów, modernizujemy oddziały (zakup pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, mebli, wyposażenia kuchni dla rodziców, telewizorów dla dzieci i personelu, mebli i sprzętu komputerowego), poradnię i hostel dla dzieci i rodziców (całkowite remonty pomieszczeń, wyposażenie gabinetów w meble i sprzęt komputerowy), współfinansowaliśmy zakup Rezonansu Magnetycznego dla szpitala i aparatury do znieczuleń dla małych pacjentów, pomagamy rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zwrot kosztów za leki, paliwo, zapomogi finansowe), finansujemy pobyt w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki, prowadzimy imienne subkonta dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka, opłacamy niezbędne badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne, których nie można wykonać w Poznaniu /lub w kraju, opłacamy psychologa, który pomaga zarówno dzieciom jak i rodzicom, wspieramy rehabilitację dzieci po zakończonej terapii choroby nowotworowej, organizujemy chorym dzieciom wolny czas zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, wizyty znanych osób, podróżników, organizujemy imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.), organizujemy wycieczki dla dzieci w trakcie i po leczeniu w kraju i za granicą, organizujemy coroczne integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodziców, organizujemy i doskonalimy wolontariat, poszukujemy sponsorów, organizujemy koncerty i aukcje charytatywne, popularyzujemy ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. HELP AND CARE FOR ONCOLOGY CHILDREN S FOUNDATION IN POZNAŃ was established on 28 December 1992 in Poznań and has been operating since that moment in a continuous way. The Foundation was established by parents whose children were fighting with cancerous disease and were treated in the Department of Paediatric Haematology and Oncology and Transplantology of Karol Jonscher s Clinical Hospital in Poznań at Szpitalna Street. We established this Foundation since in the times of treatment of our children there was no organisation that we could turn to for any help. Our life experience results in the fact that we know what parents, whose children were diagnosed with cancerous disease, feel. We have been providing assistance to the next children and their families for over twenty years. The Board of the Foundation works on a charitable basis and does not receive any remuneration or awards for the performed work. In 2004 it was granted the status of public utility organisation. Our activities: through financial support for the hospital in the field of construction & renovation and apparatus investments, we provide children with cancerous diseases with conditions of diagnosis and treatment of cancers that are compliant with the latest standards, we modernise the departments (purchase of infusion pumps, cardio-monitors, furniture, equipment of the kitchen for the parents, TV-sets for the children and the personnel, furniture and computer equipment), the clinic and the hostel for children and parents (complete renovations of rooms, equipment of the surgeries with furniture and computer equipment), we co-financed the purchase of magnetic resonance for the hospital and anaesthetic apparatus for little patients, we help families of children diagnosed with cancerous disease which are in a difficult economic situation (reimbursement of costs of medicines and fuel, financial allowances), we finance stay of parents of children treated in the wards of the Clinical Hospital in the hostel for mother with child of Karol Jonscher Independent Public Clinical Hospital of the University of Medical Sciences, we operate personal sub-accounts for children, where parents gather financial means for expenditures connected with treatment of the child, we pay for the necessary diagnostic examinations and therapeutic procedures which may not be performed in Poznań (or in the country), we pay for the psychologist who helps both the children and the parents, we support rehabilitation of children after the completed cancerous disease therapy, we organise free time of children artistic classes, games, plays, artistic classes for children and parents, visits of famous people and travellers, we organise special events (Santa Clause Day, Children s Day, Easter, etc.), we organise trips for children in the course of treatment and after treatment in the country and abroad, we organise annual integration New Year s meeting for children and their parents, we organise and improve volunteering, we look for sponsors, we organise charity concerts and auctions, we popularise the idea of healthy eating and early diagnosis of cancerous diseases. Zarząd Fundacji: Prezes Maria Witak V-ce prezes Julita Gemza Sekretarz Dorota Kurek Członek zarządu Małgorzata Frankiewicz Członek zarządu Elżbieta Kienieicz Board of the Foundation President of The Foundation Maria Witak Vice-President of The Foundation Julita Gemza Secretary of The Foundation Dorota Kurek Member of The Board Małgorzata Frankiewicz Member of The Board Elżbieta Kienieicz

8 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE ASSOCIATION OF PARENTS OF CHILDREN WITH LEUKAEMIA AND OTHER CANCEROUS DISEASES Stowarzyszenie Rodziców Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe powstało w 1991 roku. Początkowo celem Stowarzyszenia było zbieranie pieniędzy na leki, sprzęt medyczny dla naszych dzieci oraz na przeszczepy szpiku kostnego. Z czasem postanowiliśmy wybudować oddział szpitalny dla dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe. Udało nam się zrealizować ten cel. W 2004roku najnowocześniejszy w Polsce Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej został oddany do użytku. Obecnie Stowarzyszenie kontynuuje działania związane z funkcjonowaniem oddziału i jego otoczenia. Równolegle cały czas ściśle współpracujemy z lekarzami pomagając im w zdobywaniu i finansowaniu nowoczesnej aparatury medycznej i drogich leków, które nie są refundowane a mogą dać szanse dzieciom chorym na nowotwory. Wysyłamy dzieci w trakcie leczenia onkologicznego na specjalnie dla nich zorganizowane obozo kolonie letnie z udziałem personelu medycznego w tym lekarza onkologa oraz organizujemy im wycieczki krajoznawcze. W skład zarządu wchodzą dwie osoby: przewodnicząca Stowarzyszenia Marzenna Górska wiceprzewodnicząca Urszula Szubińska Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases was established in Initially, the aim of the Association was to collect money for medicines and medical equipment for our children as well as for bone marrow transplantation. Over the time, we decided to build a hospital department for children with leukaemia and other cancerous diseases. We managed to realise this aim. In 2004, the most modern Department of Paediatric Haematology and Oncology in Poland was commissioned. Currently, the Association continues activities connected with functioning of the department and its surroundings. At the same time, we all the time cooperate strictly with the physicians, helping them in acquisition and financing of modern medical apparatus and expensive medicines which are non-refundable and which may provide the children with cancers with chances. In the course of oncological treatment, we send children for specially-organised summer camps with participation of medical personnel, including oncologist, and we organise sightseeing trips for them. The Board consists of two persons: Chairperson of the Association - Marzenna Górska Vice-Chairperson - Urszula Szubińska Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, strona Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, website:

9 FUNDACJA ISKIERKA ISKIERKA FOUNDATION DLACZEGO POWSTAŁA Piękne pomysły zrodziły się z a może raczej na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba dziecka. Jolanta Czernicka-Siwecka w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie wywrócone do góry nogami i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła synowi program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Długie rozmowy z synem, któremu udało się wyzdrowieć, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. KIEDY POWSTAŁA 2006 rok. CO ROBI Fundacja ISKIERKA od lat jest obecna na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci leczonych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą. Jako Organizacja Pożytku Publicznego zajmuje się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin: wspiera w procesie leczenia: kupując leki, sprzęt medyczny, remontując dziecięce oddziały szpitalne i finansując badania naukowe pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia poprzez innowacyjne projekty terapeutyczne i integracyjne W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego: tworzy innowacyjne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi akcje i kampanie społeczne organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie To skuteczność i transparentność doceniona w 2014 r. Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za Działalność Społeczną. JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA! ISKIERKA sięga po niekonwencjonalne metody, uwielbiane przez dzieci i ich rodziców. Stworzyła np. DZIECIĘCĄ ORKIESTRĘ ONKOLOGICZNĄ grającą na instrumentach perkusyjnych, z którą co roku występują znakomici artyści oraz przedstawiciele różnych grup zawodowych m.in.: Chór Dziennikarzy, Chór Doradców Podatkowych czy Chór Policyjny. Orkiestra nagrała już trzy płyty i gościła na kultowej Liście Przebojów radiowej Trójki. Łącząc terapię z naturalną dla dzieci potrzebą zabawy, fundacja zrealizowała np. ogólnopolski projekt INNOWACYJNE- GO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII KINECT DLA XBOX 360 NA SZPITALNYCH ODDZIAŁACH ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, jako narzędzia wspierającego rehabilitację. Podopieczni fundacji przez ostatnie 4 lata zdobyli też 53 medale jako REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWYCH IGRZYSKACH ZWYCIĘZCÓW W MOSKWIE. Pokonując własne ograniczenia i konkurując w różnych dyscyplinach sportowych z 400 dziećmi z 12 krajów świata. SKŁAD ZARZĄDU: Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Zarządu Agnieszka Bednarek, Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Marek Kobiałka, Beata Chmielewska, Jacek Jakubowski WHY IT WAS ESTABLISHED The beautiful ideas have originated from or perhaps against the enormous trauma that is a disease of the child. In 2003, Jolanta Czernicka - Siwecka heard the diagnosis of his several-year old son: leukaemia. Month spent in the clinical hospital in Zabrze, the previous life turned upside down and a moment when she decided that it was necessary to fight. Using her professional, coaching and training competences, she developed a special programme for her son, based on positive attitude to his disease and changing treatment into a kind of play. Long conversations with her son who managed to recover, exchange of experience with other parents, medical personnel and other children resulted in occurrence of the idea to help others in a similar way. WHEN IT WAS ESTABLISHED WHAT IT DOES: ISKIERKA Foundation has been present in the Silesian oncological departments in Zabrze, Katowice and Chorzów for years. It also realises all-polish projects and maintains sub-accounts of children treated in other centres in Poland and abroad. As a public utility organisation, it deals with construction of the systems of financial, psychological and social support for children with cancerous disease and their families: it provides support in the process of treatment: buying medicines and medical equipment, renovating children s hospital departments and financing scientific studies it helps the sick children and their families to go through the most difficult stages of the treatment through innovative therapeutic and integration projects Within exchange of good practices and civil society building: it creates innovative projects in the field of social responsibility of business it conducts actions and social campaigns it organises trainings for the medical personnel as well as expert conferences and seminars It is effectiveness and transparency appreciated in 2014 by the Jan Wejchert Award of the Polish Business Roundtable for social activity. QUALITY AND PASSION OF LIFE! ISKIERKA turns to unconventional methods loved by children and their parents. It has inter alia established the CHIL- DREN S ONCOLOGICAL ORCHESTRA playing percussion instruments, with which brilliant artists and representatives of various professional groups, inter alia: the Journalists Choir, the Tax Advisors Choir or the Police Choir perform every year. The Orchestra has already recorded three albums and was in the cult hit list of Trójka radio. Combining the therapy with the natural need of the children to play, the Foundation has realised e.g. the all-polish project of IN- NOVATIVE APPLICATION OF KINECT TECHNOLOGY FOR XBOX 360 IN HOSPITAL DEPARTMENTS OF PAEDIATRIC ONCOLOGY as the tool supporting rehabilitation. The wards of the Foundation also won 53 medals as the NATIONAL POLISH TEAM AT THE INTERNATIONAL GAMES OF WINNERS IN MOSCOW in the last 4 years, overcoming their own limitations and competing in various sports disciplines with 400 children from 12 countries of the world. COMPOSITION OF THE BOARD: The Board: Jolanta Czernicka-Siwecka, President of the Board Agnieszka Bednarek, Member of the Board Supervisory Board: Marek Kobiałka, Beata Chmielewska, Jacek Jakubowski Fundacja ISKIERKA Warszawa, ul. Daimlera 2 Biuro: Chorzów, ul. Urbanowicza 19, tel./fax: 32/ , Organizacja Pożytku Publicznego KRS: konto: ING Bank Śląski S.A. nr: ISKIERKA Foundation Warszawa, ul. Daimlera 2 Office: Chorzów, ul. Urbanowicza 19, tel./fax: / , Public utility company, National Court Register (KRS): account: ING Bank Śląski S.A. No.:

10 FUNDACJA NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA OUR CHILDREN FOUNDATION AT THE ONCOLOGY DEPARTMENT OF THE CHILDREN S MEMORIAL HEALTH INSTITUTE Fundacja Nasze Dzieci przy Kl. Onk. w IPCZD działa od stycznia 2006 roku. Wśród założycieli są rodzice, których dzieci przeszły leczenie onkologicznie, a także osoby, które same w dzieciństwie chorowały na nowotwór. Obecnie z fundacją współpracuje grupa ok. trzydziestu wolontariuszy. Prezesem fundacji jest aktorka Ewa Gorzelak-Dziduch, której synek w latach był leczony na nowotwór. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi rodzicami, niosąc im nadzieję. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność charytatywną finansowaną z wpłat 1% podatku i darowizn. Od 7 listopada 2007r. fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich rodzinom. Działalność fundacji obejmuje m.in.: refundacja dodatkowych kosztów związanych z leczeniem pomoc społeczna wizyty na oddziale artystyczne soboty wieczory tematyczne dogoterapia imprezy okolicznościowe urodzinowa niespodzianka spełnianie marzeń wycieczki ze szpitala wizyty znanych osób / ludzi pomoc rodzinom grupa wsparcia dla rodzin w żałobie Wakacje WAKACYJNA KROPLA SZCZĘŚCIA od 2006r. organizujemy dwutygodniowe kolonie dla dzieci będących po leczeniu lub w ostatniej jego fazie Darowizny ZAKUPY CELOWE dzięki naszym darczyńcom mamy możliwość wyposażania Kliniki Onkologii m.in. w aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny, komputerowy, AGD (pomieszczenia socjalne dla rodziców). Finansujemy również leki dla poszczególnych pacjentów, które nie są refundowane przez NFZ. Plac zabaw Opieka nad wybudowanym w 2010r. przez fundację nowoczesnym, przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych placem zabaw dla dzieci leczących się w Instytucie Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka znajdującym się na terenie szpitala. SKŁAD ZARZĄDU: Prezes Ewa Gorzelak-Dziduch Wiceprezes Sylwia Hofman Wiceprezes Bożena Zaborowska Our Children Foundation at the Department of Oncology in the Children s Memorial Health Institute has been operating since January Among its founders there are parents whose children underwent oncological treatment as well as persons who suffered from cancer in their childhood. Currently, a group of about thirty volunteers cooperates with the Foundation. The President of the Foundation is Ewa Gorzelak-Dziduch, an actress, whose son was treated because of cancer in She is eager to share her experience with other parents, giving them hope. The Foundation is a non-governmental organisation conducting charity activity financed from payments of 1% tax and donations. It has had the status of a public utility organisation since 7 November The purpose of operation of the Foundation is providing help to children with cancer as well as to their families. Operation of the Foundation comprises inter alia: refund of additional costs connected with treatment social aid visits in the ward artistic saturdays thematic evenings dog therapy special events birthday surprise making dreams come true trips from hospital vists of famous people help for families support group for families in mourning Holidays A HOLIDAY DROP OF HAPPINESS we have been organising two-week camps for children after the treatment or in its final stage since Donations PURPOSEFUL PURCHASES thanks to our donators, we have the possibility to equip the Department of Oncology inter alia with medical apparatus, rehabilitation equipment, computer equipment and household equipment (welfare rooms for parents). We also finance medicines, which are not refunded by the National Health Fund, for particular patients. Playground Care over modern playground, adjusted to the needs of handicapped children treated in the Children s Memorial Health Institute, located on the area of the hospital, built in 2010 by the Foundation. COMPOSITION OF THE BOARD: President Ewa Gorzelak-Dziduch Vice-President Sylwia Hofman Vice-President Bożena Zaborowska Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A Warszawa Our Children Foundation at the Department of Oncology in the Children s Memorial Health Institute Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A Warszawa Telephone & address data

11 KRWINKA FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka działa od 1996 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym, która realizowana jest w ramach następujących działań i programów: 1. Program pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom, a w nim: indywidualna pomoc dzieciom chorym m.in.: refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji; organizacja zajęć artystycznych, spektakli teatralnych, imprez okolicznościowych np.: Walentynek, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Gwiazdki, podczas których dzieci otrzymują upominki; wspieranie rodzin dzieci chorych, szczególnie rodziców poprzez indywidualną opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego; 2. Coroczne Zjazdy Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej spotkania dzieci wyleczonych z choroby nowotworowej (niejednokrotnie osób już dorosłych), dzieci w trakcie leczenia, lekarzy, pielęgniarek onkologicznych, autorytetów medycznych z całego kraju oraz znanych artystów i postaci ze świata telewizji, filmu, mody i sportu. Udział w Zjeździe oraz kontakt z zaproszonymi gośćmi podbudowuje i wzmacnia psychikę dzieci i ich rodziców oraz udowadnia, że choroba onkologiczna może być w pełni uleczalna. 3. Organizacja letnich turnusów wypoczynkowych: a. poprawiających kondycję psychofizyczną dzieci będących w trakcie intensywnego leczenia i ich mam (rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, dogoterapia, psychoterapia oraz zajęcia pedagogiczne); b. z elementami grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej i zajęć integracyjnych dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym i ich rodziców; 4. Program poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi obejmujący: zakup urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, wyposażenia sal chorych, pokojów lekarskich, sal zabaw i zajęć szkolnych; modernizację oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej, w tym m.in.: finansowanie kosztów bieżących remontów, a obecnie projektu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi o budynek dla onkologii dziecięcej (Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii) z najnowocześniejszym blokiem operacyjnym; 5. Program podnoszenia wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych z podprogramami: a. Dawca Szpiku edukacja społeczeństwa w zakresie przeszczepów i dawstwa szpiku podczas akcji informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa, prelekcje), zachęcanie społeczeństwa do honorowego dawstwa szpiku; b. Profilaktyka raka szyjki macicy podniesienie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy i niebezpieczeństwa zarażeniem wirusem HPV; profilaktyka pierwotna finansowanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV powodującego raka szyjki macicy; 6. Program Szkolenie wolontariuszy akcyjnych oraz medycznych, pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi obejmuje poprawę jakości opieki wolontariuszy nad dziećmi z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi. Szkolenia prowadzone są przez psychologów i lekarzy specjalistów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej. 7. Program Sport to Zdrowie obejmujący: utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom nowotworowym i hematologicznym wśród dzieci i młodzieży; popularyzację działalności Fundacji wśród amatorów różnych dyscyplin sportowych; organizację imprez sportowych lub uczestnictwo w nich przedstawicieli Sportowych Drużyn Krwinki ; promowanie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu; Od 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (nr Krajowego Rejestru Sądowego ). KRWINKA FOUNDATION FOR CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES KRWINKA Foundation for Children with Cancerous Diseases has been operating since It was established upon initiative of parents of children with cancerous diseases. It is an organisation which operates on the area of the whole Poland The superior objective of the Foundation is comprehensive help for oncologically and haematologically sick children, which is realised within the following activities and programmes: 1. Programme of help for children with cancerous and haematological diseases as well as their families, including: individual help to sick children, inter alia: reimbursement of costs of ambulatory treatment and rehabilitation, organisation of artistic classes, theatre performances, special events, e.g.: Valentine s Day, Easter, Children s Day, Christmas, during which the children receive gifts, support for families of sick children, especially parents, through individual psychological and pedagogical care as well as creation of psychological and life support groups. 2. Annual Conventions of Cured Patients and Patients in the course of Cancerous Disease Treatment meetings of children cured from the cancerous disease (often being already adults), children in the course of treatment, physicians, oncological nurses, medical authorities from the whole country as well as famous artists and persons from the world of TV, film, fashion and sport. Participation in the Convention and contact with the invited guests supports and strengthens the psychics of children and their parents as well as proves that oncological disease may be fully curable. 3. Organisation of summer holiday camps: a) improving psychical and physical condition of children being in the course of intensive treatment and their moms (motor rehabilitation, hippotherapy, dog-therapy, psychotherapy and pedagogical classes); b) with elements of group and individual psychological therapy as well as integration classes for children after completed oncological treatment and their parents. 4. Programme of improvement of conditions of treatment of children with cancerous diseases, comprising: purchase of medical appliances for diagnosing, treatment and rehabilitation, equipment of wards and doctor s rooms, playrooms and classrooms, modernisation of departments of paediatric oncology and haematology, including inter alia: financing of costs of current renovations and presently, of the project of expansion of the University Teaching Hospital No. 4 in Łódź by a building for paediatric oncology (Clinical Hospital of Paediatrics, Oncology, Haematology and Diabetology) with the most modern operating theatre. 5. Programme of enhancement of social knowledge on cancerous diseases with the following sub-programmes: a) Marrow Donor education of the society on transplantations and donation of marrow during informational and educational actions (media, publications, lectures), encouragement for the society to become honorary marrow donors; b) Prophylaxis of cervix cancer improvement of social awareness of the issue of cervix cancer and threat of infection with HPV, primary prophylaxis financing of vaccinations of girls against HPV causing cervix cancer ; 6. Programme Training of action and medical volunteers working with oncologically and haematologically sick children comprises improvement of quality of care of children with cancerous and haematological diseases. Trainings are conducted by psychologists and physicians paediatric oncology and haematology specialists. 7. Life is Heath programme comprising: strengthening of healthy lifestyle models and prevention of cancerous and haematological diseases among children and young persons, popularisation of activity of the Foundation among enthusiasts of various sports disciplines, organisation of sports events or participation of representatives of Krwinki sports teams therein, promotion of health of children and young people through popularisation of motor plays in the open air. The Foundation has had the status of public utility organisation since 2004 (National Court Register number: ). Więcej informacji: Adres: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9, tel. (42) ; fax: (42) , More information: Address: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9, tel (42) ; fax: + 48 (42) , Telephone & address data

12 FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ,,POROZUMIENIE BEZ BARIER Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier powstała w 1997 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Od początku swego istnienia angażuje się w działania mające na celu poprawę opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Wspiera inicjatywy środowisk medycznych oraz grup pacjentów i ich rodzin. Fundacja wybudowała Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla dzieci z Gdańska i całego Pomorza. Stworzyła Europejskie Standardy w Opiece nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową a także Platformę Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Obok osób indywidualnych wspiera szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia, fundacje oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Fundacja jest organizatorem różnorodnych i wyjątkowo udanych wielkich kampanii prozdrowotnych (rak piersi, rak szyjki macicy, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Programem,,Motylkowych szpitali zmieniamy w kolorowy, bajkowy świat szaro-białą rzeczywistość przeszło 600 szpitali dziecięcych. Fundacja od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W ramach programu,,biała Wstążka nagradzamy mężczyzn, którzy wspierają kobiety dotknięte przemocą. Przy Fundacji działa także,,fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich służący wsparciem stypendialnym zdolnym uczniom, będącym często w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja jest pomysłodawcą programu,, Oswajanie Starości. Chce uświadamiać, że do starości trzeba się przygotować. Jolanta Kwaśniewska Pierwsza Dama Polski w latach ( ). Założycielka i Prezeska Fundacji Porozumienie Bez Barier. Prawniczka. Członkini wielu organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka licznych inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe. Współzałożycielka Kongresu Kobiet. Pełni również funkcję honorowej przewodniczącej polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Za działalność charytatywną oraz humanitarną uhonorowana wieloma krajowymi, jak również międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami w tym tytułem doktora honoris causa oraz Orderem Uśmiechu. Ceni skuteczność w działaniu. Niepoprawna optymistka. Założyła Fundację Porozumienie Bez Barier, by pokazać, że można skutecznie pomagać innym. Ulubione powiedzenie: Więcej pary w koła, mniej w gwizdek. JOLANTA KWAŚNIEWSKA S FOUNDATION COMMUNICATION WITHOUT BARRIERS Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers was established in It has been a Public Utility Organisation since It has engaged in activities aimed at improvement of care over children with cancer since the beginning of its existence. It supports initiatives of medical circles as well as groups of patients and their families. The foundation has built the Paediatrics, Haematology and Oncology Clinical Hospital of the Medical University of Gdańsk for the children from Gdańsk and from the whole Pomerania. It has created the European Standards of Care for Children with Cancer as well as the Communication Platform for Organisations of Parents of Children with Cancer. Apart from individuals it supports hospitals, hospices, rehabilitation centres, associations, foundations and educational care centres. The Foundation is originator and organiser of diversified and exceptionally successful large pro-health campaigns (breast cancer, cervix, heart diseases, diabetes, AIDS). By means of the Butterfly Hospitals programme it has changed the grey and white reality of over 600 hospitals into colourful fairy-tale world. The Foundation has been dealing with the issue of counteracting violence against women for a lot of years. Within the White ribbon programme, we award men who support women affected by violence. Also the Young Talent Fund by Jolanta and Aleksander Kwaśniewski functions at the Foundation, providing grants to talented students, often being in a difficult life situation. The Foundation is originator of the Getting Used to Old Age programme which awares people of the fact that it is necessary to prepare for the old age. Jolanta Kwaśniewska First Lady of Poland between 1995 and The founder and president of the Communication Without Barriers Foundation. Lawyer. Member of numerous international organizations and an honorary patron of many international initiatives. Initiator and organizer of highly successful health supporting campaigns (e.g. breast cancer, heart diseases, diabetes, AIDS). Social activist and an advocate of women s involvement in shaping Polish political and social scene. For many years she has been engaged in counteracting violence against women. She has conducted training sessions for women struggling with unemployment, as well as sessions on personal and professional image enhancement. Co-founder of the Congress of Women. She is also an honorary president of the Polish section of Vital Voices, an international organization dedicaed to discovering and developing leadership potential in women through the idea of mentoring. Her charitable and humanitarian efforts have been appreciated and recognized she has been presented with numerous local and international prizes and titles,including honorary doctorates and the Order of the Smile. She values effectiveness. Incurable optimist. She started the Communication Without Barriers Foundation to prove that it is always possible to trulyhelp those in need. Her favorite saying: A little less conversation, a little more action. Jolanta Kwaśniewska Prezeska Zarządu Fundacji i Krzysztof Berzyński Członek Zarządu Fundacji Jolanta Kwaśniewska President of the Board of the Foundation Krzysztof Berzyński Member of the Board of the Foundation Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier Warszawa Ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: (22) KRS: J OLANTA KWASNIEWSKA'S FOUNDATION Communication Without Barriers Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: + 48 (22) National Court Register (KRS):

13

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA Stowarzyszenie SARCOMA 1

Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA Stowarzyszenie SARCOMA 1 Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA 2015-10-08 Stowarzyszenie SARCOMA 1 O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie zostało powołane przez 17 osób na zebraniu założycielskim w dniu

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel

Sekretariat Oddziału Onkologii czynny poniedziałek-piątek tel BIAŁYSTOK Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok Sekretariat czynny poniedziałek-piątek tel. 85 745 08 46 Telefon do

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundacja i otoczenie czyli ile pożytecznych projektów możemy zrobić RAZEM

Fundacja i otoczenie czyli ile pożytecznych projektów możemy zrobić RAZEM Fundacja i otoczenie czyli ile pożytecznych projektów możemy zrobić RAZEM Edycja 2014 O Fundacji Ronalda McDonalda na świecie Fundacja w Polsce należy do większej całości, pracującej w 58 krajach świata

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9

Transplantology Katedra Chirurgii Ogólnej i Transplantologii/ Department of General Surgery and Transplantology, ul. Curie- Skłodowskiej 9 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2016/2017 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 1. 18 lutego 2012 r. Fundacja zorganizowała VI Bal Dobroczynny,

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA

STATUT FUNDACJI DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA STATUT FUNDACJI DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA Założyciele wskazani w akcie notarialnym z dnia 19 czerwca 1995 r. Rep. A nr 3932/95, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusz Bogny

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka. Sprawozdanie z działalności w 2014 r.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka. Sprawozdanie z działalności w 2014 r. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Sprawozdanie z działalności w 2014 r. Główne obszary działalności Fundacji IMiD Działalność na rzecz wspierania pracowników służby zdrowia Działalność na rzecz Pacjentów

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY MAŁYM SERCOM

POMAGAMY MAŁYM SERCOM POMAGAMY MAŁYM SERCOM Historia Fundacji Fundacja Radia ZET istnieje od 1999 r. Po kilku latach uśpienia wznowiła działalność w 2008 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tzw. OPP (oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów Przemysława Jarosz-Chobot DZISIEJSZA OPIEKA DIABETOLOGICZNA STANDARD EDUKACJA INSULINA Inne Leki Chory? Na zawsze? Czy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego

Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach na przykładzie województwa śląskiego Koszty leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy w Polsce w latach 2011-2012 na przykładzie województwa śląskiego Treatment costs of malignant cervical cancer in Poland in 2011-2012 the case of Silesian

Bardziej szczegółowo

Golden Five jako koncepcja wychowania

Golden Five jako koncepcja wychowania Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Golden Five jako koncepcja wychowania ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 32 209 53 12 lub 14 www.metis.pl e-mail: metis@metis.pl Załóż

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo