COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER"

Transkrypt

1 POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

2 PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ W 2011 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Sygnatariuszami tego Porozumienia stały się: 1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie 2. Fundacja Pomóż Im na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Hospicjum dla Dzieci (Białystok) 3. Onkoludki Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Ełk) 4. Fundacja Spełnionych Marzeń (Warszawa) 5. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 6. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe (Szczecin) 7. Fundacja Iskierka (Warszawa/Chorzów) 8. Fundacja Nasze dzieci Przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawa) 9. Krwinka Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi (Łódź) Platforma stworzyła przestrzeń do aktywnej działalności osobom, dla których choroba dziecka jest osobistym doświadczeniem dla rodzin chorych dzieci. Organizacje Platformy wyraziły chęć wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Platforma jest specjalnym programem Fundacji Porozumienie bez Barier. Oficjalny reprezentant: Elżbieta Pomaska Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: (22) KRS: COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER The Communication Platform for Organisations of Parents of Children with Cancer was established upon initiative of Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers in The following organisations became the signatories of this Understanding: 1. Association for Children with Blood Diseases in Lublin 2. Help Them Foundation for Children with Cancerous Diseases and Children s Hospice (Białystok) 3. Onkoludki Association of Families of Children with Cancerous Diseases (Ełk) 4. Fulfilled Dreams Foundation (Warszawa) 5. Help and Care for Oncology Children s Foundation in Poznań 6. Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases (Szczecin) 7. ISKIERKA Foundation (Warszawa/Chorzów) 8. Our Children Foundation at the Oncology Department of the Children s Memorial Health Institute ( Warszawa) 9. KRWINKA Foundation for Children with Cancerous Diseases (Łódź) The Platform has created space for active operation for people, for whom disease of a child is personal experience for families of sick children. The organisations of the Platform have expressed their intention to solve the problems relating to various aspects of the system of care over a child with cancer together. The platform is a special program of the Foundation Communication without Barriers. Official representative: Elżbieta Pomaska Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: + 48 (22) National Court Register (KRS):

3 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIE ASSOCIATION FOR CHILDREN WITH BLOOD DISEASES IN LUBLIN Dlaczego powstało: powstało z inicjatywy lekarzy i rodziców dzieci chorych, które były leczone w dawnym Instytucie Pediatrii w Lublinie, głównie z myślą o poprawie warunków leczenia oraz zorganizowaniu systemu profesjonalnego wsparcia dla chorych dzieci i ich rodzin Why it was established: it was established upon initiative of physicians and parents of sick children who were treated in the former Paediatrics Institute in Lublin, mainly with a view to improvement of treatment conditions as well as organisation of a system of professional support for sick children and their families Kiedy powstało: 19 kwietnia 1991 r. (należy do jednej z najstarszych organizacji rodzicielskich) CO ROBI Cele główne: 1. Opieka nad dziećmi z chorobami krwi i nowotworami, ich rodzinami oraz pomaganie im; 2. Współpraca z Kliniką Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie; When it was established: 19 April 1991 (it is one of the oldest parental organisations) WHAT IT DOES Main objectives: 1. care of children with blood diseases and cancers as well as of their families and provision of assistance for them, 2. cooperation with the Department of Paediatric Haematology and Oncology and Transplantology of the Medical University of Lublin Cele szczegółowe: 1. prowadzenie Hostelu dla Rodziców dzieci-pacjentów oddziału przeszczepiania szpiku kostnego; 2. prowadzenie akcji edukacyjnych (dla lekarzy i pielęgniarek nt wczesnego wykrywania choroby nowotworowej, ponad 80 wyjazdowych konferencji, Międzynarodowy Dzień Walki Nowotworami Dziecięcymi, współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda, współpraca z Project Hope); 3. prowadzenie witryny internetowej (zakładki dla rodziców i dzieci, informator dla rodziców; blogi: Zabawolandia i Trere-morele-bęc, odpowiedzi na szereg pytań; zdjęcia z wydarzeń); 4. dofinansowywanie wyjazdów (rehabilitacyjne do Sanatorium Orlik w Kudowie Zdroju wraz z atrakcjami w trakcie wypoczynku; naukowe i szkoleniowe dla personelu); 5. udzielanie pomocy socjalnej (prowadzimy subkonta indywidualnych pacjentów; pomagamy rodzinom w sytuacjach szczególnych; kupujemy leki i potrzebny sprzęt medyczny); 6. regularne poprawianie wyglądu oddziału (remonty; wyposażenie w sprzęt medyczny; wyposażenia sal dzieci; wyposażenie sali szkolnej; zakupy zabawek, materiałów plastycznych, prezentów urodzinowych i imieninowych dla naszych dzieci). Skład zarządu: Prezes Zbigniew Tymecki, Wiceprezes Marzena Samardakiewicz, Skarbnik Krystyna Słotwińska, Sekretarz Ilona Jaszczuk, Członkowie: Profesor Jerzy R. Kowalczyk, Dorota Wnukowska, Roman Kasperek Detailed objectives: 1. running of a hostel for parents of the children patients of the bone marrow transplantation department; 2. conducting educational actions (on early detection of cancerous disease for physicians and nurses, over 80 away conferences, International Day of Fight with Children s Cancers, cooperation with Ronald McDonald House, cooperation with Project Hope); 3. operation of a website (tabs for parents and children, parents guide, blogs: Zabawolandia and Trere-morele-bęc, answers to a lot of questions, photos from events); 4. co-financing of trips (rehabilitation trips to Orlik Sanatorium in Kudowa-Zdrój together with attractions during the stay, scientific & training trips for the personnel); 5. we providence of social aid (we operate sub-accounts of individual patients, we help families in special situations, we purchase medicines and necessary medical equipment); 6. regular improvement of the image of the department (renovations, equipment with medical appliances/ equipment of children s wards, equipment of classrooms, purchase of toys, artistic materials, birthday and name day presents for our children). Composition of the Board: President Zbigniew Tymecki, Vice-President Marzena Samardakiewicz, Treasurer Krystyna Słotwińska, Secretary Ilona Jaszczuk, Members: professor Jerzy R. Kowalczyk, Dorota Wnukowska, Roman Kasperek Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie Lublin, ul. Chodźki 5/22 adres do korespondencji: Lublin, ul. Profesora Antoniego Gębali 6 tel/fax: , / Association for Children with Blood Diseases in Lublin Lublin, ul. Chodźki 5/22, Correspondence address: Lublin, ul. Profesora Antoniego Gębali 6 Tel./fax: , / , Telephone & address data

4 FUNDACJA POMÓŻ IM NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI I HOSPICJUM DLA DZIECI (BIAŁYSTOK) HELP THEM FOUNDATION FOR CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES AND CHILDREN S HOSPICE (BIAŁYSTOK) Fundacja Pomóż im powstała 2 lipca 2007 roku na bazie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowym, organizacji założonej przez rodziców i działającego od 9 kwietnia 1991 roku. Fundacja Pomóż Im od wielu lat opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową, leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jedynym w regionie północno-wschodnim specjalistycznym ośrodku onkologii dziecięcej. Help Them Foundation was established on 2 July 2007 on the basis of Associations of Friends of Children with Proliferative Disorder, an organisation created by the parents and operating since 9 April Help Them Foundation has been taking care of children with cancerous disease treated in the Department of Paediatric Oncology and Haematology of the Medical University of Białystok, the only specialist centre of paediatric oncology in the northern-eastern region, for many years. Fundacja pomaga na każdym etapie choroby: od rozpoznania do pełnego powrotu do zdrowia, wspieramy również ozdrowieńców, nawet wiele lat po leczeniu. Rodzicom i rodzeństwu naszych podopiecznych proponujemy pomoc i kontakt w ramach grup wsparcia. Staramy się, by Klinika była kolorowa, a wymalowany na szybach bajkowy świat pomagał dzieciom w trudnej walce. Pamiętamy o każdym ważnym w życiu małego człowieka dniu urodziny, Mikołajki, Dzień Dziecka, Walentynki, Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy obchodzimy radośnie, pamiętając o prezentach, organizując gry, zabawy, spotkania z wspaniałymi ludźmi, próbujemy spełniać codzienne dziecięce marzenia. Nasi wolontariusze spędzają z małymi pacjentami popołudnia: wspólnie świętują, bawią się i uczą. Aktywnie działamy na rzecz całkowitego powrotu do zdrowia, by dzieci uwierzyły, że mogą żyć jak ich rówieśnicy. Wspieramy działania zmierzające do poprawy wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. The Foundation provides assistance at every stage of the disease: from the diagnosis to the full recovery, we support also the convalescents, even many years after the treatment. We propose assistance and contact within support groups for the parents and siblings of our wards. We strive for our Department to be colourful and for the fairy tale world painted on the panes to help the children in their difficult fight. We remember about each important day in the life of a young person birthday, Santa Claus Day, Children s Day, Valentine s Day, Christmas and Easter we celebrate them joyfully, remembering about the presents, organising games, plays and meetings with wonderful people. We try to make everyday children s dreams come true. Our volunteers spend the afternoons with the little patients; they celebrate, play and learn together. We take active steps for the children to recover in full so that they start to believe that they can live in the same way as their peers do. We support activities aimed at improvement of early detection of cancers of children. Jesteśmy również wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie pokonać choroby i potrzebne jest wsparcie w trudnych chwilach oraz profesjonalna opieka i towarzyszenie dziecku i rodzinie w domu. Zapewniamy wówczas w ramach domowego hospicjum dla dzieci całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, duchowe. Jesteśmy na dobre i na złe, by pomóc dzielić i ból, i radość. We are there also in the situation when the child is not able to overcome the disease and when support in the difficult moments as well as professional care and accompaniment for the child and its family at home is needed. Then, we provide within a home hospice all-day doctor s and nurse s care as well as rehabilitation and psychological & mental support. We are for the good times and for the bad times, to help to share both the pain and the joy. Rada Fundacji: Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak Dr Elżbieta Solarz Prof. Wojciech Kułak Zbigniew Zawinowski The Council of the Foundation Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak Dr Elżbieta Solarz Prof. Wojciech Kułak Zbigniew Zawinowski Zarząd Fundacji: Prezes: Arnold Sobolewski V-ce prezes: dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan The Board: President: Arnold Sobolewski V-ce President: dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan Fundacja Pomóż Im na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci ul. gen. F. Kleeberga Białystok tel , fax www. pomozim.org.pl Help Them Foundation for Children with Cancerous Diseases and Children s Hospice (Białystok) ul. gen. F. Kleeberga Białystok tel , fax www. pomozim.org.pl Telephone & address data

5 ONKOLUDKI STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ONKOLUDKI ASSOCIATION OF FAMILIES OF CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES powstało w kwietniu 2010 roku z inicjatywy rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Ma za zadanie opiekowanie sie głównie dziećmi po przebytej chorobie nowotworowej oraz i ich rodzinami. Ciężka choroba dziecka dotyka zawsze całą rodzinę. Z tą trudną sytuacją musi zmierzyć sie dziecko, jego rodzice i rodzeństwo. Leczenie zazwyczaj jest długotrwałe, wyczerpujące, niesie z sobą smutek, żal i tęsknotę za normalnym życiem. My chcemy wnieść odrobinę normalności, radości, uśmiechu i beztroskich zabaw, dając pozytywną dawkę energii. was established in April 2010 upon initiative of parents of children with cancerous disease. Its task is to take care mainly of children after the cancerous disease as well as of their parents. A serious child s disease always affects the whole family. This difficult situation must be faced by the child, its parents and siblings. Treatment is usually long-lasting and exhausting and it also entails sadness, sorrow and longing for normal life. We want to bring a bit of normality, joy, smile and carefree plays, giving a positive dose of energy. Nasz cel to: bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi i ich rodzinami Our objective is: direct contact with sick children and their families rozwiązywanie problemów wynikających z choroby dziecka solving problems resulting from the disease of the child łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego i szpitalnego mitigation of psychical and psychological effects of oncological and hospital treatment odwiedziny dzieci w szpitalach visiting children in hospitals aktywizacja i wyrównywanie szans activation and equalisation of chances wolontariat volunteering poprawa funkcjonowania emocjonalno społecznego dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową organizacja czasu wolnego organizacja obozów i turnusów rehabilitacyjno wypoczynkowych. improvement of emotional and social functioning of children and young people with cancerous disease organisation of free time rehabilitation & holiday camps. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). The Association has the status of public utility organisation. Zarząd Stowarzyszenia Board of The Association Ewa Maciejewska Prezes Renata Maciorowska Wiceprezes Roman Wróbel Sekretarz Agnieszka Boczkowska Skarbnik Ewa Maciejewska - President Renata Maciorowska - Vice-President Roman Wróbel - Secretary Agnieszka Boczkowska - Treasurer ONKOLUDKI Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową, Ełk, Chrzanowo 11A KRS Kontakt: tel Onkoludki Association of Families of Children with Cancerous Diseases, Ełk, Chrzanowo 11A National Court Register (KRS) Contact: tel Telephone & address data

6 FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ FULFILLED DREAMS FOUNDATION Fundacja Spełnionych Marzeń powstała w sierpniu 2002 r. z inicjatywy Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Potrzeba niesienia pomocy zrodziła się z osobistych przeżyć Państwa Osuchów, którzy stracili 11-letniego synka po długiej walce z chorobą nowotworową. To właśnie ten dramat stał się przyczyną ogromnej potrzeby niesienia pomocy i radości dzieciom ciężko chorym na schorzenia nowotworowe. Choroba nowotworowa pojawia się niespodziewanie, burząc dotychczasowy spokój w życiu dzieci i ich rodziców. Ich życie wówczas zostaje całkowicie podporządkowane chorobie i bezwzględnej z nią walce. Leczenie schorzeń nowotworowych jest długotrwałe, wyczerpujące organizm, przynoszące ból i cierpienie oraz tęsknotę za normalnym życiem... życiem, jakie powinny mieć wszystkie dzieci pełnym uśmiechu i beztroskich zabaw. To właśnie dla nich jesteśmy każdego dnia dając im uśmiech i radość, a rodzicom wiarę i siłę do walki. Fulfilled Dreams Foundation was established in August 2002 upon initiative of Małgorzata and Tomasz Osuch. The need to provide help originated from personal experience of Mr and Mrs Osuch who lost an 11-year old son after a long fight with cancerous disease. It was this drama that became the reason for the enormous need to provide help and joy to seriously sick children with cancerous diseases. The cancerous disease comes unexpectedly, ruining the previous peace in the life of children and their parents. Then, their life becomes completely subordinated to the disease and the brutal fight therewith. Treatment of cancerous diseases is long-lasting and organism-exhausting as well as it brings pain and suffering together with longing for normal life life that should be lived by all children full of smile and carefree plays. We are there for them every day, giving them smile and joy as well as giving their parents faith and power to fight. Fundacja Spełnionych Marzeń opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi leczącymi się w pięciu specjalistycznych ośrodkach Polsce: Fulfilled Dreams Foundation takes care of children with cancerous diseases undergoing treatment in five specialist centres in Poland: Department of Oncological Surgery of Children and Youth of the Institute of Mother and Child. Oncology Department of the Independent Public Children s Clinical Hospital. Oncology Department of Antoni Gębala Children s Clinical Hospital in Lublin. Oncology Department of Władysław Buszkowski Children s Hospital of Kielce. Haematological and Oncological Department of St. Popowski Children s Hospital of Olsztyn. All-Polish projects realised to the benefit of patients from all oncological centres in Poland: International Sports Games ONKO-OLIMPIADA for children and young people with cancerous disease. All-Polish Convention of Children and Young People with cancerous disease entitled: BENEFIS MARZEŃ (BENEFIT CONCERT OF DREAMS). WAKACJE Z MARZENIAMI (HOLIDAYS WITH DREAMS) summer camps for children and young people with cancerous disease. Fashion shows entitled DZIECI-DZIECIOM (CHILDREN FOR CHILDREN) with participation of the wards and Stars. Wiosenna Harley ada Marzeń (Summer Harley Games of Dreams) a happening with participation of patients and members of the Harley-Davidson Motorcycle Club Warsaw Chapter Poland. Social Rehabilitation Centre periodical rehabilitation camps for oncological patients from all over Poland. Hotel for parents called Dom Rodzica (Parent s House) 32 beds for little patients of Warsaw hospitals and their parents. Internet portal Onko Dziecko (Onco-Child) a website containing information on cancerous disease of children and young people with information, advice and discussion forum. Oddział Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Oddział Onkologii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Oddział Onkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Profesora Antoniego Gębali w Lublinie. Oddział Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach. Oddział hematologiczno-onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr St. Popowskiego w Olsztynie. Ogólnopolskie projekty realizowane na rzecz pacjentów ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce: Międzynarodowe Igrzyska Sportowe ONKO-OLIMPIADA dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży z chorobą nowotworową pn. BENEFIS MARZEŃ. WAKACJE Z MARZENIAMI letnie obozy dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową. Pokazy Mody pn. DZIECI-DZIECIOM z udziałem podopiecznych i Gwiazd. Wiosenna Harley ada Marzeń happening z udziałem pacjentów i członków Klubu Motocyklowym Harley-Davidson Warsaw Chapter Poland Centrum Rehabilitacji Społecznej cykliczne turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów onkologicznych z całej Polski. Hotel dla rodziców pn. Dom Rodzica 32 miejsca noclegowe dla małych pacjentów warszawskich szpitali i ich rodziców. Portal internetowy Onko Dziecko strona internetowa zawierająca informacje o chorobie nowtworowej dzieci i młodzieży, zawierająca informacje, porady oraz forum dyskusyjne. Zarząd Fundacji Tomasz Osuch prezes Board of the Foundation Tomasz Osuch President Fundacja Spełnionych Marzeń ul. Oleandrów Warszawa Tel. (22) KRS NIP Fulfilled Dreams Foundation, ul. Oleandrów Warszawa Tel. +48 (22) National Court Register (KRS) Tax Identification Number (NIP) Telephone & address data

7 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI W POZNANIU została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. Fundacja założyli rodzice, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową i były leczone w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu na ulicy Szpitalnej. Założyliśmy ją ponieważ w czasie leczenia naszych dzieci nie było żadnej organizacji, do której można było zwrócić się o pomoc. Nasze doświadczenia życiowe sprawiły, że wiemy co czują wszyscy rodzice u których dzieci rozpoznano chorobę nowotworową. Od ponad dwudziestu lat pomagamy kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Zarząd fundacji pracuje charytatywnie, nie pobiera wynagrodzenia ani nagród za wykonywaną pracę. W 2004 roku Fundacja uzyskała status OPP. Nasze działania: poprzez wsparcie finansowe Szpitala w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych, zapewniamy dzieciom z chorobami nowotworowymi zgodne z najnowszymi standardami warunki rozpoznawania i leczenia nowotworów, modernizujemy oddziały (zakup pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, mebli, wyposażenia kuchni dla rodziców, telewizorów dla dzieci i personelu, mebli i sprzętu komputerowego), poradnię i hostel dla dzieci i rodziców (całkowite remonty pomieszczeń, wyposażenie gabinetów w meble i sprzęt komputerowy), współfinansowaliśmy zakup Rezonansu Magnetycznego dla szpitala i aparatury do znieczuleń dla małych pacjentów, pomagamy rodzinom dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zwrot kosztów za leki, paliwo, zapomogi finansowe), finansujemy pobyt w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM rodziców dzieci leczonych w oddziałach Kliniki, prowadzimy imienne subkonta dla dzieci, na których rodzice gromadzą środki na wydatki związane z leczeniem dziecka, opłacamy niezbędne badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne, których nie można wykonać w Poznaniu /lub w kraju, opłacamy psychologa, który pomaga zarówno dzieciom jak i rodzicom, wspieramy rehabilitację dzieci po zakończonej terapii choroby nowotworowej, organizujemy chorym dzieciom wolny czas zajęcia artystyczne, gry, zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców, wizyty znanych osób, podróżników, organizujemy imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Dzień Dziecka, Zajączek itp.), organizujemy wycieczki dla dzieci w trakcie i po leczeniu w kraju i za granicą, organizujemy coroczne integracyjne spotkanie noworoczne dla dzieci i ich rodziców, organizujemy i doskonalimy wolontariat, poszukujemy sponsorów, organizujemy koncerty i aukcje charytatywne, popularyzujemy ideę zdrowego odżywiania oraz wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. HELP AND CARE FOR ONCOLOGY CHILDREN S FOUNDATION IN POZNAŃ was established on 28 December 1992 in Poznań and has been operating since that moment in a continuous way. The Foundation was established by parents whose children were fighting with cancerous disease and were treated in the Department of Paediatric Haematology and Oncology and Transplantology of Karol Jonscher s Clinical Hospital in Poznań at Szpitalna Street. We established this Foundation since in the times of treatment of our children there was no organisation that we could turn to for any help. Our life experience results in the fact that we know what parents, whose children were diagnosed with cancerous disease, feel. We have been providing assistance to the next children and their families for over twenty years. The Board of the Foundation works on a charitable basis and does not receive any remuneration or awards for the performed work. In 2004 it was granted the status of public utility organisation. Our activities: through financial support for the hospital in the field of construction & renovation and apparatus investments, we provide children with cancerous diseases with conditions of diagnosis and treatment of cancers that are compliant with the latest standards, we modernise the departments (purchase of infusion pumps, cardio-monitors, furniture, equipment of the kitchen for the parents, TV-sets for the children and the personnel, furniture and computer equipment), the clinic and the hostel for children and parents (complete renovations of rooms, equipment of the surgeries with furniture and computer equipment), we co-financed the purchase of magnetic resonance for the hospital and anaesthetic apparatus for little patients, we help families of children diagnosed with cancerous disease which are in a difficult economic situation (reimbursement of costs of medicines and fuel, financial allowances), we finance stay of parents of children treated in the wards of the Clinical Hospital in the hostel for mother with child of Karol Jonscher Independent Public Clinical Hospital of the University of Medical Sciences, we operate personal sub-accounts for children, where parents gather financial means for expenditures connected with treatment of the child, we pay for the necessary diagnostic examinations and therapeutic procedures which may not be performed in Poznań (or in the country), we pay for the psychologist who helps both the children and the parents, we support rehabilitation of children after the completed cancerous disease therapy, we organise free time of children artistic classes, games, plays, artistic classes for children and parents, visits of famous people and travellers, we organise special events (Santa Clause Day, Children s Day, Easter, etc.), we organise trips for children in the course of treatment and after treatment in the country and abroad, we organise annual integration New Year s meeting for children and their parents, we organise and improve volunteering, we look for sponsors, we organise charity concerts and auctions, we popularise the idea of healthy eating and early diagnosis of cancerous diseases. Zarząd Fundacji: Prezes Maria Witak V-ce prezes Julita Gemza Sekretarz Dorota Kurek Członek zarządu Małgorzata Frankiewicz Członek zarządu Elżbieta Kienieicz Board of the Foundation President of The Foundation Maria Witak Vice-President of The Foundation Julita Gemza Secretary of The Foundation Dorota Kurek Member of The Board Małgorzata Frankiewicz Member of The Board Elżbieta Kienieicz

8 STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE ASSOCIATION OF PARENTS OF CHILDREN WITH LEUKAEMIA AND OTHER CANCEROUS DISEASES Stowarzyszenie Rodziców Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe powstało w 1991 roku. Początkowo celem Stowarzyszenia było zbieranie pieniędzy na leki, sprzęt medyczny dla naszych dzieci oraz na przeszczepy szpiku kostnego. Z czasem postanowiliśmy wybudować oddział szpitalny dla dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe. Udało nam się zrealizować ten cel. W 2004roku najnowocześniejszy w Polsce Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej został oddany do użytku. Obecnie Stowarzyszenie kontynuuje działania związane z funkcjonowaniem oddziału i jego otoczenia. Równolegle cały czas ściśle współpracujemy z lekarzami pomagając im w zdobywaniu i finansowaniu nowoczesnej aparatury medycznej i drogich leków, które nie są refundowane a mogą dać szanse dzieciom chorym na nowotwory. Wysyłamy dzieci w trakcie leczenia onkologicznego na specjalnie dla nich zorganizowane obozo kolonie letnie z udziałem personelu medycznego w tym lekarza onkologa oraz organizujemy im wycieczki krajoznawcze. W skład zarządu wchodzą dwie osoby: przewodnicząca Stowarzyszenia Marzenna Górska wiceprzewodnicząca Urszula Szubińska Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases was established in Initially, the aim of the Association was to collect money for medicines and medical equipment for our children as well as for bone marrow transplantation. Over the time, we decided to build a hospital department for children with leukaemia and other cancerous diseases. We managed to realise this aim. In 2004, the most modern Department of Paediatric Haematology and Oncology in Poland was commissioned. Currently, the Association continues activities connected with functioning of the department and its surroundings. At the same time, we all the time cooperate strictly with the physicians, helping them in acquisition and financing of modern medical apparatus and expensive medicines which are non-refundable and which may provide the children with cancers with chances. In the course of oncological treatment, we send children for specially-organised summer camps with participation of medical personnel, including oncologist, and we organise sightseeing trips for them. The Board consists of two persons: Chairperson of the Association - Marzenna Górska Vice-Chairperson - Urszula Szubińska Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, strona Association of Parents of Children with Leukaemia and other Cancerous Diseases Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, website:

9 FUNDACJA ISKIERKA ISKIERKA FOUNDATION DLACZEGO POWSTAŁA Piękne pomysły zrodziły się z a może raczej na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba dziecka. Jolanta Czernicka-Siwecka w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie wywrócone do góry nogami i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła synowi program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Długie rozmowy z synem, któremu udało się wyzdrowieć, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. KIEDY POWSTAŁA 2006 rok. CO ROBI Fundacja ISKIERKA od lat jest obecna na śląskich oddziałach onkologicznych w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci leczonych w innych ośrodkach w Polsce i za granicą. Jako Organizacja Pożytku Publicznego zajmuje się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin: wspiera w procesie leczenia: kupując leki, sprzęt medyczny, remontując dziecięce oddziały szpitalne i finansując badania naukowe pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia poprzez innowacyjne projekty terapeutyczne i integracyjne W ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego: tworzy innowacyjne projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi akcje i kampanie społeczne organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie To skuteczność i transparentność doceniona w 2014 r. Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za Działalność Społeczną. JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA! ISKIERKA sięga po niekonwencjonalne metody, uwielbiane przez dzieci i ich rodziców. Stworzyła np. DZIECIĘCĄ ORKIESTRĘ ONKOLOGICZNĄ grającą na instrumentach perkusyjnych, z którą co roku występują znakomici artyści oraz przedstawiciele różnych grup zawodowych m.in.: Chór Dziennikarzy, Chór Doradców Podatkowych czy Chór Policyjny. Orkiestra nagrała już trzy płyty i gościła na kultowej Liście Przebojów radiowej Trójki. Łącząc terapię z naturalną dla dzieci potrzebą zabawy, fundacja zrealizowała np. ogólnopolski projekt INNOWACYJNE- GO ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII KINECT DLA XBOX 360 NA SZPITALNYCH ODDZIAŁACH ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, jako narzędzia wspierającego rehabilitację. Podopieczni fundacji przez ostatnie 4 lata zdobyli też 53 medale jako REPREZENTACJA POLSKI NA MIĘDZYNARODOWYCH IGRZYSKACH ZWYCIĘZCÓW W MOSKWIE. Pokonując własne ograniczenia i konkurując w różnych dyscyplinach sportowych z 400 dziećmi z 12 krajów świata. SKŁAD ZARZĄDU: Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Zarządu Agnieszka Bednarek, Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Marek Kobiałka, Beata Chmielewska, Jacek Jakubowski WHY IT WAS ESTABLISHED The beautiful ideas have originated from or perhaps against the enormous trauma that is a disease of the child. In 2003, Jolanta Czernicka - Siwecka heard the diagnosis of his several-year old son: leukaemia. Month spent in the clinical hospital in Zabrze, the previous life turned upside down and a moment when she decided that it was necessary to fight. Using her professional, coaching and training competences, she developed a special programme for her son, based on positive attitude to his disease and changing treatment into a kind of play. Long conversations with her son who managed to recover, exchange of experience with other parents, medical personnel and other children resulted in occurrence of the idea to help others in a similar way. WHEN IT WAS ESTABLISHED WHAT IT DOES: ISKIERKA Foundation has been present in the Silesian oncological departments in Zabrze, Katowice and Chorzów for years. It also realises all-polish projects and maintains sub-accounts of children treated in other centres in Poland and abroad. As a public utility organisation, it deals with construction of the systems of financial, psychological and social support for children with cancerous disease and their families: it provides support in the process of treatment: buying medicines and medical equipment, renovating children s hospital departments and financing scientific studies it helps the sick children and their families to go through the most difficult stages of the treatment through innovative therapeutic and integration projects Within exchange of good practices and civil society building: it creates innovative projects in the field of social responsibility of business it conducts actions and social campaigns it organises trainings for the medical personnel as well as expert conferences and seminars It is effectiveness and transparency appreciated in 2014 by the Jan Wejchert Award of the Polish Business Roundtable for social activity. QUALITY AND PASSION OF LIFE! ISKIERKA turns to unconventional methods loved by children and their parents. It has inter alia established the CHIL- DREN S ONCOLOGICAL ORCHESTRA playing percussion instruments, with which brilliant artists and representatives of various professional groups, inter alia: the Journalists Choir, the Tax Advisors Choir or the Police Choir perform every year. The Orchestra has already recorded three albums and was in the cult hit list of Trójka radio. Combining the therapy with the natural need of the children to play, the Foundation has realised e.g. the all-polish project of IN- NOVATIVE APPLICATION OF KINECT TECHNOLOGY FOR XBOX 360 IN HOSPITAL DEPARTMENTS OF PAEDIATRIC ONCOLOGY as the tool supporting rehabilitation. The wards of the Foundation also won 53 medals as the NATIONAL POLISH TEAM AT THE INTERNATIONAL GAMES OF WINNERS IN MOSCOW in the last 4 years, overcoming their own limitations and competing in various sports disciplines with 400 children from 12 countries of the world. COMPOSITION OF THE BOARD: The Board: Jolanta Czernicka-Siwecka, President of the Board Agnieszka Bednarek, Member of the Board Supervisory Board: Marek Kobiałka, Beata Chmielewska, Jacek Jakubowski Fundacja ISKIERKA Warszawa, ul. Daimlera 2 Biuro: Chorzów, ul. Urbanowicza 19, tel./fax: 32/ , Organizacja Pożytku Publicznego KRS: konto: ING Bank Śląski S.A. nr: ISKIERKA Foundation Warszawa, ul. Daimlera 2 Office: Chorzów, ul. Urbanowicza 19, tel./fax: / , Public utility company, National Court Register (KRS): account: ING Bank Śląski S.A. No.:

10 FUNDACJA NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W INSTYTUCIE POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA OUR CHILDREN FOUNDATION AT THE ONCOLOGY DEPARTMENT OF THE CHILDREN S MEMORIAL HEALTH INSTITUTE Fundacja Nasze Dzieci przy Kl. Onk. w IPCZD działa od stycznia 2006 roku. Wśród założycieli są rodzice, których dzieci przeszły leczenie onkologicznie, a także osoby, które same w dzieciństwie chorowały na nowotwór. Obecnie z fundacją współpracuje grupa ok. trzydziestu wolontariuszy. Prezesem fundacji jest aktorka Ewa Gorzelak-Dziduch, której synek w latach był leczony na nowotwór. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi rodzicami, niosąc im nadzieję. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność charytatywną finansowaną z wpłat 1% podatku i darowizn. Od 7 listopada 2007r. fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich rodzinom. Działalność fundacji obejmuje m.in.: refundacja dodatkowych kosztów związanych z leczeniem pomoc społeczna wizyty na oddziale artystyczne soboty wieczory tematyczne dogoterapia imprezy okolicznościowe urodzinowa niespodzianka spełnianie marzeń wycieczki ze szpitala wizyty znanych osób / ludzi pomoc rodzinom grupa wsparcia dla rodzin w żałobie Wakacje WAKACYJNA KROPLA SZCZĘŚCIA od 2006r. organizujemy dwutygodniowe kolonie dla dzieci będących po leczeniu lub w ostatniej jego fazie Darowizny ZAKUPY CELOWE dzięki naszym darczyńcom mamy możliwość wyposażania Kliniki Onkologii m.in. w aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny, komputerowy, AGD (pomieszczenia socjalne dla rodziców). Finansujemy również leki dla poszczególnych pacjentów, które nie są refundowane przez NFZ. Plac zabaw Opieka nad wybudowanym w 2010r. przez fundację nowoczesnym, przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych placem zabaw dla dzieci leczących się w Instytucie Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka znajdującym się na terenie szpitala. SKŁAD ZARZĄDU: Prezes Ewa Gorzelak-Dziduch Wiceprezes Sylwia Hofman Wiceprezes Bożena Zaborowska Our Children Foundation at the Department of Oncology in the Children s Memorial Health Institute has been operating since January Among its founders there are parents whose children underwent oncological treatment as well as persons who suffered from cancer in their childhood. Currently, a group of about thirty volunteers cooperates with the Foundation. The President of the Foundation is Ewa Gorzelak-Dziduch, an actress, whose son was treated because of cancer in She is eager to share her experience with other parents, giving them hope. The Foundation is a non-governmental organisation conducting charity activity financed from payments of 1% tax and donations. It has had the status of a public utility organisation since 7 November The purpose of operation of the Foundation is providing help to children with cancer as well as to their families. Operation of the Foundation comprises inter alia: refund of additional costs connected with treatment social aid visits in the ward artistic saturdays thematic evenings dog therapy special events birthday surprise making dreams come true trips from hospital vists of famous people help for families support group for families in mourning Holidays A HOLIDAY DROP OF HAPPINESS we have been organising two-week camps for children after the treatment or in its final stage since Donations PURPOSEFUL PURCHASES thanks to our donators, we have the possibility to equip the Department of Oncology inter alia with medical apparatus, rehabilitation equipment, computer equipment and household equipment (welfare rooms for parents). We also finance medicines, which are not refunded by the National Health Fund, for particular patients. Playground Care over modern playground, adjusted to the needs of handicapped children treated in the Children s Memorial Health Institute, located on the area of the hospital, built in 2010 by the Foundation. COMPOSITION OF THE BOARD: President Ewa Gorzelak-Dziduch Vice-President Sylwia Hofman Vice-President Bożena Zaborowska Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A Warszawa Our Children Foundation at the Department of Oncology in the Children s Memorial Health Institute Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A Warszawa Telephone & address data

11 KRWINKA FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka działa od 1996 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jest organizacją działającą na terenie całej Polski. Nadrzędnym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom onkologicznie i hematologicznie chorym, która realizowana jest w ramach następujących działań i programów: 1. Program pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz ich rodzinom, a w nim: indywidualna pomoc dzieciom chorym m.in.: refundacja kosztów leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji; organizacja zajęć artystycznych, spektakli teatralnych, imprez okolicznościowych np.: Walentynek, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Gwiazdki, podczas których dzieci otrzymują upominki; wspieranie rodzin dzieci chorych, szczególnie rodziców poprzez indywidualną opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz tworzenie grup wsparcia psychologicznego i życiowego; 2. Coroczne Zjazdy Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej spotkania dzieci wyleczonych z choroby nowotworowej (niejednokrotnie osób już dorosłych), dzieci w trakcie leczenia, lekarzy, pielęgniarek onkologicznych, autorytetów medycznych z całego kraju oraz znanych artystów i postaci ze świata telewizji, filmu, mody i sportu. Udział w Zjeździe oraz kontakt z zaproszonymi gośćmi podbudowuje i wzmacnia psychikę dzieci i ich rodziców oraz udowadnia, że choroba onkologiczna może być w pełni uleczalna. 3. Organizacja letnich turnusów wypoczynkowych: a. poprawiających kondycję psychofizyczną dzieci będących w trakcie intensywnego leczenia i ich mam (rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, dogoterapia, psychoterapia oraz zajęcia pedagogiczne); b. z elementami grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej i zajęć integracyjnych dla dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym i ich rodziców; 4. Program poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi obejmujący: zakup urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, wyposażenia sal chorych, pokojów lekarskich, sal zabaw i zajęć szkolnych; modernizację oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej, w tym m.in.: finansowanie kosztów bieżących remontów, a obecnie projektu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi o budynek dla onkologii dziecięcej (Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii) z najnowocześniejszym blokiem operacyjnym; 5. Program podnoszenia wiedzy społecznej o chorobach nowotworowych z podprogramami: a. Dawca Szpiku edukacja społeczeństwa w zakresie przeszczepów i dawstwa szpiku podczas akcji informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa, prelekcje), zachęcanie społeczeństwa do honorowego dawstwa szpiku; b. Profilaktyka raka szyjki macicy podniesienie świadomości społecznej na temat raka szyjki macicy i niebezpieczeństwa zarażeniem wirusem HPV; profilaktyka pierwotna finansowanie szczepień dziewcząt przeciwko wirusowi HPV powodującego raka szyjki macicy; 6. Program Szkolenie wolontariuszy akcyjnych oraz medycznych, pracujących z dziećmi onkologicznie i hematologicznie chorymi obejmuje poprawę jakości opieki wolontariuszy nad dziećmi z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi. Szkolenia prowadzone są przez psychologów i lekarzy specjalistów z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej. 7. Program Sport to Zdrowie obejmujący: utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom nowotworowym i hematologicznym wśród dzieci i młodzieży; popularyzację działalności Fundacji wśród amatorów różnych dyscyplin sportowych; organizację imprez sportowych lub uczestnictwo w nich przedstawicieli Sportowych Drużyn Krwinki ; promowanie zdrowia dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zabaw ruchowych na powietrzu; Od 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (nr Krajowego Rejestru Sądowego ). KRWINKA FOUNDATION FOR CHILDREN WITH CANCEROUS DISEASES KRWINKA Foundation for Children with Cancerous Diseases has been operating since It was established upon initiative of parents of children with cancerous diseases. It is an organisation which operates on the area of the whole Poland The superior objective of the Foundation is comprehensive help for oncologically and haematologically sick children, which is realised within the following activities and programmes: 1. Programme of help for children with cancerous and haematological diseases as well as their families, including: individual help to sick children, inter alia: reimbursement of costs of ambulatory treatment and rehabilitation, organisation of artistic classes, theatre performances, special events, e.g.: Valentine s Day, Easter, Children s Day, Christmas, during which the children receive gifts, support for families of sick children, especially parents, through individual psychological and pedagogical care as well as creation of psychological and life support groups. 2. Annual Conventions of Cured Patients and Patients in the course of Cancerous Disease Treatment meetings of children cured from the cancerous disease (often being already adults), children in the course of treatment, physicians, oncological nurses, medical authorities from the whole country as well as famous artists and persons from the world of TV, film, fashion and sport. Participation in the Convention and contact with the invited guests supports and strengthens the psychics of children and their parents as well as proves that oncological disease may be fully curable. 3. Organisation of summer holiday camps: a) improving psychical and physical condition of children being in the course of intensive treatment and their moms (motor rehabilitation, hippotherapy, dog-therapy, psychotherapy and pedagogical classes); b) with elements of group and individual psychological therapy as well as integration classes for children after completed oncological treatment and their parents. 4. Programme of improvement of conditions of treatment of children with cancerous diseases, comprising: purchase of medical appliances for diagnosing, treatment and rehabilitation, equipment of wards and doctor s rooms, playrooms and classrooms, modernisation of departments of paediatric oncology and haematology, including inter alia: financing of costs of current renovations and presently, of the project of expansion of the University Teaching Hospital No. 4 in Łódź by a building for paediatric oncology (Clinical Hospital of Paediatrics, Oncology, Haematology and Diabetology) with the most modern operating theatre. 5. Programme of enhancement of social knowledge on cancerous diseases with the following sub-programmes: a) Marrow Donor education of the society on transplantations and donation of marrow during informational and educational actions (media, publications, lectures), encouragement for the society to become honorary marrow donors; b) Prophylaxis of cervix cancer improvement of social awareness of the issue of cervix cancer and threat of infection with HPV, primary prophylaxis financing of vaccinations of girls against HPV causing cervix cancer ; 6. Programme Training of action and medical volunteers working with oncologically and haematologically sick children comprises improvement of quality of care of children with cancerous and haematological diseases. Trainings are conducted by psychologists and physicians paediatric oncology and haematology specialists. 7. Life is Heath programme comprising: strengthening of healthy lifestyle models and prevention of cancerous and haematological diseases among children and young persons, popularisation of activity of the Foundation among enthusiasts of various sports disciplines, organisation of sports events or participation of representatives of Krwinki sports teams therein, promotion of health of children and young people through popularisation of motor plays in the open air. The Foundation has had the status of public utility organisation since 2004 (National Court Register number: ). Więcej informacji: Adres: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9, tel. (42) ; fax: (42) , More information: Address: Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 9, tel (42) ; fax: + 48 (42) , Telephone & address data

12 FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ,,POROZUMIENIE BEZ BARIER Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier powstała w 1997 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. Od początku swego istnienia angażuje się w działania mające na celu poprawę opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Wspiera inicjatywy środowisk medycznych oraz grup pacjentów i ich rodzin. Fundacja wybudowała Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla dzieci z Gdańska i całego Pomorza. Stworzyła Europejskie Standardy w Opiece nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową a także Platformę Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową. Obok osób indywidualnych wspiera szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia, fundacje oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Fundacja jest organizatorem różnorodnych i wyjątkowo udanych wielkich kampanii prozdrowotnych (rak piersi, rak szyjki macicy, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Programem,,Motylkowych szpitali zmieniamy w kolorowy, bajkowy świat szaro-białą rzeczywistość przeszło 600 szpitali dziecięcych. Fundacja od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W ramach programu,,biała Wstążka nagradzamy mężczyzn, którzy wspierają kobiety dotknięte przemocą. Przy Fundacji działa także,,fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich służący wsparciem stypendialnym zdolnym uczniom, będącym często w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja jest pomysłodawcą programu,, Oswajanie Starości. Chce uświadamiać, że do starości trzeba się przygotować. Jolanta Kwaśniewska Pierwsza Dama Polski w latach ( ). Założycielka i Prezeska Fundacji Porozumienie Bez Barier. Prawniczka. Członkini wielu organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka licznych inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe. Współzałożycielka Kongresu Kobiet. Pełni również funkcję honorowej przewodniczącej polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Za działalność charytatywną oraz humanitarną uhonorowana wieloma krajowymi, jak również międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami w tym tytułem doktora honoris causa oraz Orderem Uśmiechu. Ceni skuteczność w działaniu. Niepoprawna optymistka. Założyła Fundację Porozumienie Bez Barier, by pokazać, że można skutecznie pomagać innym. Ulubione powiedzenie: Więcej pary w koła, mniej w gwizdek. JOLANTA KWAŚNIEWSKA S FOUNDATION COMMUNICATION WITHOUT BARRIERS Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers was established in It has been a Public Utility Organisation since It has engaged in activities aimed at improvement of care over children with cancer since the beginning of its existence. It supports initiatives of medical circles as well as groups of patients and their families. The foundation has built the Paediatrics, Haematology and Oncology Clinical Hospital of the Medical University of Gdańsk for the children from Gdańsk and from the whole Pomerania. It has created the European Standards of Care for Children with Cancer as well as the Communication Platform for Organisations of Parents of Children with Cancer. Apart from individuals it supports hospitals, hospices, rehabilitation centres, associations, foundations and educational care centres. The Foundation is originator and organiser of diversified and exceptionally successful large pro-health campaigns (breast cancer, cervix, heart diseases, diabetes, AIDS). By means of the Butterfly Hospitals programme it has changed the grey and white reality of over 600 hospitals into colourful fairy-tale world. The Foundation has been dealing with the issue of counteracting violence against women for a lot of years. Within the White ribbon programme, we award men who support women affected by violence. Also the Young Talent Fund by Jolanta and Aleksander Kwaśniewski functions at the Foundation, providing grants to talented students, often being in a difficult life situation. The Foundation is originator of the Getting Used to Old Age programme which awares people of the fact that it is necessary to prepare for the old age. Jolanta Kwaśniewska First Lady of Poland between 1995 and The founder and president of the Communication Without Barriers Foundation. Lawyer. Member of numerous international organizations and an honorary patron of many international initiatives. Initiator and organizer of highly successful health supporting campaigns (e.g. breast cancer, heart diseases, diabetes, AIDS). Social activist and an advocate of women s involvement in shaping Polish political and social scene. For many years she has been engaged in counteracting violence against women. She has conducted training sessions for women struggling with unemployment, as well as sessions on personal and professional image enhancement. Co-founder of the Congress of Women. She is also an honorary president of the Polish section of Vital Voices, an international organization dedicaed to discovering and developing leadership potential in women through the idea of mentoring. Her charitable and humanitarian efforts have been appreciated and recognized she has been presented with numerous local and international prizes and titles,including honorary doctorates and the Order of the Smile. She values effectiveness. Incurable optimist. She started the Communication Without Barriers Foundation to prove that it is always possible to trulyhelp those in need. Her favorite saying: A little less conversation, a little more action. Jolanta Kwaśniewska Prezeska Zarządu Fundacji i Krzysztof Berzyński Członek Zarządu Fundacji Jolanta Kwaśniewska President of the Board of the Foundation Krzysztof Berzyński Member of the Board of the Foundation Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej,,Porozumienie Bez Barier Warszawa Ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: (22) KRS: J OLANTA KWASNIEWSKA'S FOUNDATION Communication Without Barriers Jolanta Kwaśniewska s Foundation Communication without Barriers Warszawa, ul. Al. Przyjaciół 8/1a Tel/fax: + 48 (22) National Court Register (KRS):

13

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Program Wolontariat Polska Pomoc Kabuga, Rwanda 2014 Paliative care a new path towards development of society of Rwanda Polish Aid

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

Dear Readers! Miłej lektury i pięknej pogody w imieniu redakcji życzy Wszystkim. Anna Sobierańska

Dear Readers! Miłej lektury i pięknej pogody w imieniu redakcji życzy Wszystkim. Anna Sobierańska Drodzy Czytelnicy! Właśnie oddajemy do waszych rąk setny numer Nadziei. Wierzyć się nie chce, że to już 25 lat minęło od czasu, gdy powstała. Staramy się w miarę możliwości zadowolić wszystkich Czytelników:

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days.

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days. B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nysa - Piotr Kimla, w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo