Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer przenośny Instrukcja użytkownika

2

3 Przedmowa Copyright 2003 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie podręcznika, sierpień 2003 r. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian informacji w niniejszym dokumencie bez uprzedzania o tym w celu zwiększenia niezawodności, polepszenia konstrukcji lub ulepszenia działania, co nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony producenta. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, dodatkowe lub wynikowe, spowodowane przez użytkowanie lub niezdolność do użytkowania produktu lub dokumentacji, nawet jeżeli został poinformowany o możliwości takich szkód. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące własność firmową, chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana metodami mechanicznymi, elektronicznymi lub innymi bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta. Znaki towarowe CardSoft jest znakiem towarowym firmy SystemSoft Corporation. AutoCAD i Autoshade są znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. IBM, OS/2, i VGA są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corp. Lotus, 1-2-3, i Symphony są znakami towarowymi firmy Lotus Development Corp. Windows, Word, MS-DOS, i Microsoft są znakami towarowymi firmy Microsoft Corp. VESA jest znakiem towarowym Video Electronics Standards Association. Inne wymienione tu nazwy produktów użyte zostały wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ograniczenie odpowiedzialności Pomimo dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia dokładności niniejszego podręcznika, producent i dystrybutor nie przejmują odpowiedzialności za błędy lub opuszczenia w niniejszym podręczniku albo spowodowane korzystaniem z niego.

4 Notatki Deklaracja o spełnieniu wymogów Federal Communications Commission odnośnie interferencji z częstotliwościami radiowymi Urządzenia zostały przetestowane i spełniają wymagania limitów dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 FCC Rules. Limity te przewidziane zostały dla zapewnienia należytego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie będzie ono instalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, to może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Gdyby urządzenia powodowały szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie), polecamy użytkownikowi spróbować zlikwidować zakłócenia przez podjęcie jednego lub kilku następujących kroków: Zmienić orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazdka, znajdującego się w innym obwodzie niż odbiornik. Zwrócić się o pomoc do dilera lub doświadczonego technika RTV. ii

5 Uwaga: Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność może spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Aby spełnić wymagania granicy emisji należy używać ekranowanych kabli interfejsów i nie ekranowanego kabla zasilającego AC. Urządzenia należy używać z następującym zasilaczem: I/P: V AC, Hz, 1,6 A max O/P: 19 V DC, 3,16A Canadian DOC Class B, urządzenia komputerowe To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich norm dla urządzeń mogących powodować zakłócenia radiowe. Cet appareil numerique de la classe B repecte toutes les exigences du Règlement sur le matèriel brouilleur du Canada. Środki ostrożności Rozdział ten ma pozwolić Państwu w identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych sytuacji podczas użytkowania naszego produktu. Komputer wyposażony jest w wymagane zabezpieczenia dla ochrony przed obrażeniami. Należy jednak kierować się rozwagą, aby móc rozpoznać potencjalne ryzyka: Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje bezpieczeństwa. Podręcznik użytkownika należy zachować do późniejszego wykorzystania. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci (AC). Do czyszczenia nie używać środków czystości w płynie lub w rozpylaczu. Czyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki z tkaniny lub papieru. - iii -

6 W przypadku urządzeń, wyposażonych we wtyczki, gniazdko powinno znajdować się w pobliżu i powinno był łatwo dostępne. Urządzenie należy trzymać z daleka od wilgoci. Podczas instalacji należy położyć urządzenie na stabilnym podłożu. Spadnięcie lub upuszczenie urządzenia może spowodować obrażenia. Należy upewnić się o właściwym napięciu zasilania przy podłączaniu urządzenia do gniazdka sieciowego. Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nie można było się o niego potknąć. Nie ustawiać niczego na kablu zasilającym. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, znajdujących się na urządzeniu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, to należy go odłączyć od gniazdka sieciowego, aby zapobiec uszkodzeniu przez chwilowe wystąpienie przepięcia. Nigdy nie wlewać cieczy do otworów. Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. W razie wystąpienia jednej z poniższych sytuacji należy zlecić personelowi serwisowemu kontrolę urządzenia: iv a. b. c. d. e. f. Kabel lub wtyczka sieciowa są uszkodzone. Do wnętrza urządzenia dostała się ciecz. Urządzenie było narażone na działanie wilgoci. Urządzenie nie działało prawidłowo albo niemożliwe jest doprowadzenie go do pracy zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Urządzenie spadło i zostało uszkodzone. Jeżeli urządzenie wykazuje złamania.

7 Nie pozostawiać urządzenia w nieklimatyzowanym środowisku, temperatura przechowywania powyżej 60 C (140 f), gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia max 35 C. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zgodnie z IEC 704-1: 1982 jest równy lub mniejszy niż 70 db(a). Wymagania wobec kabla zasilającego Kabel zasilający, stosowany razem z zasilaczem AC, musi spełniać wymagania kraju, w którym używany jest zasilacz AC, niezależnie od napięcia lub V AC. Poniższe informacje objaśniają wymagania w zakresie doboru zestawu kabla zasilającego. Zestaw kabla zasilającego musi być dopuszczony w kraju jego użytkowania. ącznik urządzenia musi być zgodny z gniazdkiem CEE22/EN6032/IEC 320. A. Dla USA i Kanady: Zestaw kabla musi znajdować się na liście UL i posiadać certyfikat CSA. Minimalne wymagania wobec kabli elastycznych to nr 18 AWG. B. Dla Japonii: Wszystkie elementy muszą mieć znak T oraz numer rejestracyjny, odpowiednio do japońskiej ustawy Dentori Law. Minimalne wymagania wobec kabli elastycznych to przewody o przekroju 0,75 mm 2. C. Dla innych krajów: Wtyki i kabel muszą posiadać oznaczenia certyfikacyjne instytucji, odpowiedzialnej za dopuszczenia w danym kraju. Kabel elastyczny musi być typu HAR (zharmonizowanego) H05VV-F. - v -

8 Zestaw kabla musi mieć obciążalność prądową co najmniej 2,5 ampera oraz napięcie znamionowe 125 lub 250 V AC. Przy używaniu aparatu telefonicznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Te środki ostrożności obejmują: Nie używać produktu w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewozmywaka lub kadzi do prania, w wilgotnych podziemiach albo w pobliżu basenu. Unikać używania telefonu (nie dotyczy telefonów bezprzewodowych) podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem na skutek uderzenia pioruna. Nie korzystać z telefonu do zgłaszania ulatniania się gazu, będąc w pobliżu miejsca przecieku. Używać wyłącznie kabla zasilającego, podanego w niniejszym podręczniku. Nie używać zasilacza AC w pobliżu wody lub innych cieczy. Nigdy nie wlewać cieczy do zasilacza AC. Ostrzeżenie o laserze: ostrożnie, produkt laserowy klasy I - niewidoczne promieniowanie laserowe. Przy otwartym urządzeniu należy unikać kontaktu z promieniem. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii w niewłaściwy sposób. Używać tylko takiego samego lub równoważnego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie usuwać zgodnie z instrukcją producenta. Nigdy nie wyjmować zespołu baterii przy włączonym zasilaniu, gdyż może to spowodować utratę danych po odłączeniu zasilania systemu. vi

9 Wichtige Sicherheitshinweise 1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch. Heben Sie dirse Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Versenden Sie Keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung. Die Netzanschluβsteckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnet die Anschlußwerte. Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitun abgestellt werden. Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten. Wird das Gerät üeinen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeien in das Gerät gelangen. Dies könne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag auslösen. Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von authorisiertem Servicepersonal geöffnet werden. Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu Überprüfung.: a. Netzlabel oder Netzstecker sind beschädigt. b. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen. c. Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt. - vii -

10 d. e. f. Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen. Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt. Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist. VORSICHT: Explosiongsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 35ºC. Die Ausgangswerte dürfen nicht die auf dem Label angegebenen Werte überschreiten. Anforderungen an das Stromkabel Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird, muss den Anforderungen des Landes, in dem Sie das Netzteil einsetzen, genügen, je nachdem, ob die Netzspannung oder V Wechselspannung beträgt. Das Kabel-Set muss für das Land, in dem es eingesetzt wird, zugelassen sein. Der Gerätestecker des Kabels muss in eine CEE22/ EN603/ IEC 320 Buchse passen. A. Für die USA und Kanada: Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert sein. Die Minimalanforderungen für das Kabel entsprechen No. 18 AWG. B. Für Japan: Alle Teile des Kabel-Sets müssen entsprechend dem japanischen Dentori Law mit einem T -Symbol markiert sein Die Minimalanforderungen für das Kabel sind.75m m2 Leiter. C. Für andere Länder: viii

11 Die Zubehörteile des Kabel-Sets müssen das Prüfsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen Land für die Sicherheitsprüfung zuständig ist, tragen. Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ H05VV-F sein. Das Kabel-Set muss eine Stromkapazität von mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von 125 oder 250 V Wechselstrom gestatten. Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a. folgende Punkte: 1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschbottich, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken. Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen schnurlose Modelle) während eines Gewitters. Es besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages. Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu melden, falls es sich in der Nähe des Lecks befindet. Benutzen Sie nur solch ein Stromkabel, wie in dieser Anleitung beschrieben. Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie nie Flüssigkeiten über das Netzteil. Achtung Laser: Laser Produkt der Klasse I. Achtung - Unsichtbarer Laserstrahl, vermeiden Sie Kontakt mit dem Strahl bei offenem Gehäuse. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei eingeschaltetem Mobile PC, da hierdurch Daten verloren gehen könnten. - ix -

12 Osobista karta identyfikacyjna Ten przenośny komputer PC został skonstruowany dla zapewnienia wieloletniego produktywnego i przyjemnego użytkowania. Na tej stronie można zanotować sobie szczegóły na temat zakupu. Notatki należy aktualizować z chwilą dodania nowych opcji. Data zakupu: Nazwa sprzedawcy: Telefon: Adres: Adres Witryna WWW: Numer seryjny Typ CPU: Pojemność twardego dysku: Rozmiar pamięci: Wyposażenie dodatkowe x

13 Rozdział 1 Wprowadzenie

14 Rzeczy, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy z komputerem Pozwolić komputerowi na zaaklimatyzowanie się Twój przenośny komputer PC bez problemów znosi ekstremalne temperatury, jednak nie lub szybkich zmian temperatury, np. wchodzenia z zimna do ciepłego biura. Gwałtowne zmiany temperatury mogą spowodować skraplanie się wody we wnętrzu obudowy, grożących zniszczeniem znajdujących się w środku części elektronicznych. Po otrzymaniu przenośnego komputera PC, gdy na zewnątrz jest gorąco lub zimno, nie należy włączać komputera od razu, tylko pozwolić mu powoli przystosować się do temperatury pomieszczenia przez okres około trzech do czterech godzin. Jeżeli system zostanie dostarczony przy zimnej pogodzie, nie należy włączać komputera lub monitora, zanim nie nagrzeją się one do temperatury pomieszczenia. Gorąco, zimno, wilgotność i oślepiające światło Należy znaleźć odpowiednie miejsce dla komputera, nie za gorące ani nie za zimne, nie za ciemnie i nie za jasne. Oślepiające światło może utrudnić czytanie informacji na monitorze. Unikać zniszczenia podzespołów komputera na skutek przegrzania przez zapewnienie dużej ilości miejsca dla cyrkulacji powietrza wokół obudowy. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Nie narażać komputera na bezpośrednie napromieniowanie słoneczne. 12

15 Kilka wskazówek o efektywnej pracy bez niewygody fizycznej: Kupić krzesło z poręczami i dobrym, wygodnym oparciem. Nie osuwać się na krześle podczas siedzenia; plecy trzymać wyprostowane. Wyświetlacz LCD lub monitor zewnętrzny należy umieszczać tak, aby słońce jak najmniej się w nim odbijało. Co godzinę należy przejść się po pokoju. Co pół godziny należy przez kilka minut patrzeć poza monitor komputera. Umieścić wszystko, co niezbędne do pracy, w bliskim zasięgu. Witamy w świecie komputerów przenośnych Gratulujemy zakupu przenośnego komputera PC. Twój przenośny komputer łączy w sobie ostatnie osiągnięcia technologii przenośnych komputerów. Jego modułowa konstrukcja zapewnia maksimum możliwości rozszerzania bez ograniczania mobilności. Wysoko wydajny procesor CPU oraz twardy dysk enhanced IDE zapewniają wystarczającą moc obliczeniową do przetwarzania skomplikowanych plików graficznych lub wykonywania dużych programów. Zapoznawanie się z komputerem Otwieranie wyświetlacza LCD Z przodu przenośnego komputera PC znajduje się zatrzask zabezpieczający wyświetlacz, blokujący wyświetlacz w pozycji zamkniętej, gdy komputer nie jest używany. 1. Przesunąć zatrzask wyświetlacza w prawo, aż wyświetlacz zostanie zwolniony, a następnie podnieść wyświetlacz LCD. W każdej chwili można odchylać wyświetlacz od siebie lub przybliżać go do siebie, aby uzyskać wygodny kąt widzenia

16 Aby uniknąć zniszczenia panelu wyświetlacza: 1. Nie trzaskać wyświetlaczem przy zamykaniu go. 2. Nie kłaść niczego na wierzchu wyświetlacza w stanie zamkniętym lub otwartym. 3. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnić się, że system jest wyłączony lub znajduje się w trybie uśpienia. Przy otwartym wyświetlaczu LCD widocznych jest kilka elementów, niezbędnych do pracy z komputerem /15 XGA TFT LCD Wskaźniki stanu HDD Num Lock Caps Lock Wbudowane głośniki Wskaźniki LED (od góry do dołu): Power On Suspend Battery charge Scroll lock Wireless Przycisk włączania zasilania podświetlany na niebiesko Przycisk Quick Launch programu poczty elektr. Przycisk Quick Launch przeglądarki internetowej Wbudowany mikrofon TouchPad Przyciski Touch Pad 14

17 Każdy z tych elementów został krótko opisany poniżej. Wyświetlacz LCD Twój przenośny komputer PC wyposażony jest w wymienny kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (Liquid Crystal Display; LCD), pracujący z maksymalną rozdzielczością paneli LCD 14,1 lub 15. Wbudowane podświetlanie zapewnia, że ekran jest dobrze widoczny nawet przy słabym oświetleniu otoczenia. Przycisk włączania/budzenia Naciśnięcie tego przycisku na 1-2 sekundy powoduje włączenie systemu, natomiast naciśnięcie tego przycisku w trybie uśpienia przywraca komputer do normalnej pracy. Naciskanie przycisku przez 4-6 sekund powoduje wyłączenie systemu. Wskaźniki stanu systemu Wskaźniki stanu systemu informują o stanie pracy komputera. Sygnalizuje, że komputer pobiera lub zapisuje dane na twardym dysku. Sygnalizuje, że klawiatura została przełączona na tryb Num Lock. Sygnalizuje, gdy klawiatura jest w trybie Caps Lock. W tym trybie po naciśnięciu klawisza generowane są duże litery. Po ponownym naciśnięciu klawisza Caps Lock klawiatura z powrotem generuje małe litery. Sygnalizuje, gdy klawiatura jest w trybie Scroll Lock. Niektóre aplikacje inaczej przewijają informacje na ekranie przy włączonym trybie Scroll Lock

18 Sygnalizuje działanie systemu sieci LAN. TouchPad TouchPad jest zgodny sprzętowo z myszą IBM PS/2 oraz zgodny programowo z myszą Microsoft. Przyciski TouchPad Przyciski pod TouchPad odpowiadają lewemu i prawemu przyciskowi standardowej myszy. Mysz zgodna ze standardem PS/2 będzie równolegle współpracować z TouchPad. Przycisk przeglądarki internetowej Naciśnięcie tego przycisku otwiera przeglądarkę Internet Explorer. Przycisk klienta poczty elektronicznej Outlook Express Użyj tego przycisku do wystartowania programu Microsoft Outlook, aby wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. Wbudowany mikrofon Wbudowany mikrofon znajduje się po lewej stronie TouchPad. 16

19 Strona przednia Zatrzask zwalniający pokrywę LCD Przesunąć zatrzask w prawo, aby otworzyć pokrywę z wyświetlaczem LCD. Zatrzask zwalniający pokrywę LCD Lewa strona Złącza USB Złącze modemu Gniazdko słuchawek Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne Złącze LAN Gniazdko mikrofonowe Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera

20 Złącze LAN Gniazdko to stanowi standardowe złącze RJ-45 dla połączenia z istniejącą siecią albo dla umożliwienia szybkiego dostępu do Internetu (DSL albo kabel) przy pomocy kabla sieciowego. Przy korzystaniu z sieci LAN należy używać kabla ekranowanego EMI, aby zminimalizować interferencje podczas transmisji danych. Złącze modemu Gniazdko to połączone jest z wewnętrznym modemem 56K voice/fax/data. Przy pomocy tego złącza można połączyć komputer z linią telefoniczną. Przed serwisowaniem lub demontażem urządzenia należy odłączyć wszystkie kable telefoniczne od gniazdek linii telefonicznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru należy używać tylko kabli telekomunikacyjnych nr 26 AWG lub większych. Gniazdko mikrofonowe Pozwala na doprowadzenie sygnału monofonicznego od zewnętrznego mikrofonu. Podłączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu. 18

21 Gniazdko słuchawkowe Można podłączyć do niego zewnętrzne głośniki lub słuchawki albo podłączyć gniazdko line out do zewnętrznego urządzenia audio, np. magnetofonu kasetowego, który pozwoli nagrać sygnały wyjściowe audio z komputera przenośnego

22 Wskaźniki LED Trzy wskaźniki diodowe LED są oddzielnie zaprogramowane dla następujących funkcji: Power On, Power On Wskaźnik świeci się przy włączonym komputerze. adowanie akumulatora Wskaźnik świeci się kolorem pomarańczowym podczas ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik gaśnie. Tryb uśpienia Wskaźnik świeci się, gdy przenośny komputer PC znajduje się w stanie uśpienia. 20

23 Prawa strona Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub Gniazdko DC IN DVD CD-RW Combo Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub DVD CD-RW Combo (opcja) Przenośny komputer PC dostarczany jest z wymiennym napędem 24X (lub szybszym) 5.25" IDE CD-ROM lub 8X DVD-ROM. Gniazdko DC IN Podłączyć zasilacz sieciowy AC do tego gniazdka

24 Strona tylna Kensington Lock Złącze równoległe Złącza USB Otwory wentylacyjne Wyjście TV Złącze CRT Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera. Kensington Lock Pozwala na podpięcie specjalnego zamknięcia, zabezpieczającego komputer. Zamknięcie można nabyć w większości sklepów komputerowych. Wyjście TV To 4-biegunowe złącze S-Video pozwala na oglądanie sygnałów wyjściowych komputera przenośnego na odbiorniku telewizyjnym. Złącze równoległe Złącze to pozwala na proste podłączenie drukarki lub plotera przy użyciu 25-stykowego gniazdka dwukierunkowego. Złącze zewnętrznego monitora CRT Złącze to pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora VGA/SVGA do przenośnego komputera przy pomocy gniazdka 15-stykowego. 22

25 Złącza USB Komputer wyposażony jest w dwa złącza Universal Serial Bus (USB). USB to ostatnie osiągnięcie w zakresie technologii Plug and Play. Zastąpi to w przyszłości konieczność stosowania oddzielnych wtyczek dla zewnętrznej klawiatury, złączy szeregowych i złącza równoległego (drukarki). Otwory wentylacyjne Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera

26 Spód komputera Miejsce na rozszerzenie pamięci Zatrzask akumulatora Kieszeń na twardy dysk Komora akumulatora Miejsce na rozszerzenie pamięci W tym miejscu można zabudować moduł rozszerzający pamięć RAM. Zatrzask akumulatora Podnieść zatrzask do góry, aby zwolnić akumulator w komorze. Twardy dysk Komputer wyposażony jest w twardy dysk IDE 2,5 cala (o wysokości 9,5 mm). BIOS komputera przenośnego automatycznie wykrywa typy napędów IDE. 24

27 Komora baterii Przenośny komputer PC dostarczany jest z fabrycznym zestawem akumulatora. Po wyczerpaniu się akumulatora można go wyjąć i zastąpić naładowanym

28 Rozdział 2 Przygotowanie 26

29 Podłączanie do źródła zasilania Podłączanie zasilacza sieciowego Dostarczony uniwersalny zasilacz sieciowy zapewnia zasilanie komputera oraz pozwala na ładowanie akumulatora komputera pack. Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego może się mieścić w granicach od 100 do 240 woltów, co obejmuje napięcia standardowe prawie wszystkich krajów. Kabel sieciowy zasilacza AC wymaga trzybiegunowego gniazdka sieciowego z uziemieniem. Aby podłączyć komputer do zewnętrznego źródła zasilania: 1. Podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka DC-IN od tyłu komputera. 2. Podłączyć kabel sieciowy do wejścia sieci w zasilaczu, a następnie do gniazdka sieciowego w ścianie. Najlepszym źródłem zasilania dla komputera przenośnego jest zasilacz bezprzerwowy UPS (Uninterruptible Power Supply). Jeżeli zasilacz taki jest niedostępny, to należy użyć przedłużacza z eliminatorem/ogranicznikiem

30 skoków napięcia. Nie używać przedłużaczy o niskiej jakości, gdyż mogą one spowodować zniszczenie komputera przenośnego. Komputer przenośny dostarczany jest wraz z odpowiednim zasilaczem sieciowym. Nie używać innego zasilacza do zasilania komputera i innych urządzeń. Kiedy tylko to możliwe należy pozostawiać zasilacz sieciowy podłączony do komputera i gniazdka sieciowego, aby ładować akumulator. Nigdy nie wyłączać lub resetować komputera przenośnego podczas gdy twardy dysk jest w użyciu i świeci się kontrolka stanu HDD. Nieprzestrzeganie tego wymagania może spowodować utratę lub zniszczenie danych. Zawsze odczekać co najmniej 5 sekund po wyłączeniu komputera, zanim zostanie on ponownie włączony. Szybko następujące po sobie wyłączanie i włączanie komputera może spowodować zniszczenie jego obwodów elektrycznych. Włączanie przenośnego komputera PC Włączyć komputer przez naciśnięcie przycisku wyłącznika. Przytrzymać przycisk wciśnięty przez jedną lub dwie sekundy i zwolnić go. Automatycznie rozpoczyna się test startowy (Power-On Self Test - POST). Po zakończeniu testu POST komputer wczytuje system operacyjny z twardego dysku do pamięci komputera (proces ten określany jest zwykle pojęciem bootowania komputera). Jeżeli system operacyjny (np. Windows ME, Windows itp.) jest zainstalowany, to powinien wystartować automatycznie. Aby wyłączyć komputer należy zapisać pliki, nad którymi pracowałeś, a następnie kliknąć na Start, Zamknij system i wybrać Wyłącz komputer, a następnie kliknąć Tak albo nacisnąć przycisk wyłącznika na 4-6 sekund. 28

31 Praca z akumulatora System wyposażony jest w wyjmowany zestaw akumulatora, nie informujący komputera o stanie naładowania. Komputer dostarczany jest w wyjmowany zestaw akumulatora, pozwalający na pracę z komputerem bez zasilania zewnętrznego. Całkowicie naładowany akumulator pozwala na pracę komputera przez około 1,5 godziny pod następującymi warunkami: Wyjmowany zestaw akumulatora jest na początku całkowicie naładowany. Nie zainstalowane są urządzenia peryferyjne. Napędy dysku/cd-rom nie pracują przez więcej niż 10% czasu. Zestaw akumulatora składa się z 8 ogniw. Włączona jest opcja Power Now. Używać tylko akumulatorów, zatwierdzonych przez autoryzowanego sprzedawcę. Akumulatory różnią się między sobą, dlatego nie należy ich traktować zamiennie. Użycie złego akumulatora może spowodować poważne uszkodzenie komputera albo nawet obrażenia ciała na skutek toksycznych emisji

32 Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Wyjmowany akumulator powinien znajdować się już w komputerze z chwilą rozpakowywania PC. Jeżeli akumulator nie byłby włożony, to należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Odwrócić komputer przenośny, układając go przodem do siebie na płaskim, stabilnym podłożu. 2. Umieścić akumulator nad kieszenią akumulatora. Przednia krawędź akumulatora powinna wsunąć się do rowków w obudowie komputera. 3. Ostrożnie opuścić akumulator w kieszeń i wcisnąć go, aż zostanie on pewnie zaryglowany w kieszeni. 30

33 Aby wyjąć akumulator: Ostrzeżenie Wyłączyć komputer i odłączyć zasilacz sieciowy. 1. Zamknąć wyświetlacz LCD i obrócić komputer, układając go na stabilnym, płaskim podłożu. 2. Podnieść zatrzask do góry, aby zwolnić akumulator w komorze. W tej chwili akumulator zostanie lekko wysunięty z kieszeni. 3. Przytrzymać wyjmowany akumulator za zaczep i wyjąć go z kieszeni

34 Ładowanie akumulatora Zainstalowany akumulator jest automatycznie ładowany, gdy tylko komputer podłączony jest do zasilacza AC i do zewnętrznego źródła zasilania. Celowym jest całkowite rozładowywanie akumulatora od czasu do czasu, aby zachować jego wydajność eksploatacyjną. 32

35 Rozdział 3 Używanie przenośnego komputera PC

36 Regulowanie wyświetlacza LCD Wyświetlacz LCD można regulować przy pomocy następujących kombinacji klawiszy. KLAWISZE [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F12] Zmniejsza jasność obrazu. Zwiększa jasność obrazu. Pielęgnacja wyświetlacza LCD FUNKCJA Ta kombinacja klawiszy przełącza ekran pomiędzy wyświetlaczem LCD, monitorem CRT i symultaniczną pracą LCD/CRT. Wyświetlacze LCD są delikatnymi urządzeniami, wymagającymi starannego obchodzenia się z nimi. Należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności: Jeżeli komputer nie jest używany, to należy zamknąć wyświetlacz LCD, aby się nie kurzył. Do czyszczenia wyświetlacza LCD należy używać miękkiej szmatki, delikatnie przecierając nią powierzchnię panelu LCD. Nie dotykać powierzchni wyświetlacza palcami lub ostrymi obiektami i nigdy nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na wyświetlacz. Nie dociskać zamkniętej pokrywy komputera ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Mogłoby to spowodować pęknięcie panelu LCD. Zewnętrzny monitor CRT Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego monitora przez 15-biegunowe złącze CRT. Dostępnych jest przy tym 5 konfiguracji: Tylko wyświetlacz LCD Tylko monitor CRT LCD + CRT 34

37 TV + CRT Tylko odbiornik TV Przełączanie pomiędzy tymi konfiguracjami wyświetlaczy możliwe jest przy pomocy kombinacji klawiszy [Fn] + [F12]. Aby przełączyć ekran komputera na odbiornik telewizyjny należy uaktywować funkcję programu narzędziowego VGA przez uruchomienie aplikacji VGA Display. Patrz rozdział 6 na temat Programów usługowych VGA. Informacje o podłączaniu zewnętrznego wyświetlacza podane są w rozdziale 4. Przegląd klawiatury przenośnego komputera PC Klawiatura przenośnego komputera PC wykonana jest w układzie QWERTY z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi oraz ze zintegrowanym blokiem numerycznym do wprowadzania dużych ilości cyfr. Klawiatura jest zgodna ze standardem Windows dzięki wyposażeniu jej w dwa klawisze Windows. Przy pomocy tych dwóch klawiszy Windows uzyskuje się dostęp i możliwość korzystania z wielu oszczędzających czas funkcji systemu operacyjnego Windows. Klawisze funkcyjne (F1-F12) u góry klawiatury służą do różnych celów i uruchamiają różne zadania, w zależności od aktualnie działającej aplikacji. Klawisze kursora (strzałki) (znajdujące się w dolnym prawym rogu klawiatury) oraz klawisze [PgUp], [PgDn], [Home] i [End] (umieszczone od góry do dołu na prawej krawędzi klawiatury) pozwalają na poruszanie aktywnego kursora w różne miejsca na ekranie lub w dokumencie. Zintegrowany blok numeryczny posiada 15 klawiszy, ułatwiających wprowadzanie dużej ilości cyfr. Tak samo jak klawisz [Num Lock], posiadają one niebieskie opisy na klawiszach. Przyporządkowane im cyfry podane są w górnym prawym rogu każdego klawisza. Przy włączonym bloku numerycznym w oknie systemowym pojawia się ikonka NumLock. Włączenie bloku numerycznego następuje przez naciśnięcie klawiszy [Fn] + [NumLk]. Przy

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook PRO 6000 I. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook PRO 6000 I Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series

Notebook. Polski. EasyGuide. AMILO Li Series Notebook Polski EasyGuide AMILO Li Series Jeżeli masz... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia? Zwróć się do: naszego Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście) lub

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook. Instrukcja Obsługi GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.pl UWAGA Aby zredukować ryzyko spalenia laptopa, należy używać do

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo