Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Komputer przenośny Instrukcja użytkownika

2

3 Przedmowa Copyright 2003 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie podręcznika, sierpień 2003 r. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian informacji w niniejszym dokumencie bez uprzedzania o tym w celu zwiększenia niezawodności, polepszenia konstrukcji lub ulepszenia działania, co nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony producenta. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, dodatkowe lub wynikowe, spowodowane przez użytkowanie lub niezdolność do użytkowania produktu lub dokumentacji, nawet jeżeli został poinformowany o możliwości takich szkód. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące własność firmową, chronione prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszego podręcznika nie może być reprodukowana metodami mechanicznymi, elektronicznymi lub innymi bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta. Znaki towarowe CardSoft jest znakiem towarowym firmy SystemSoft Corporation. AutoCAD i Autoshade są znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. IBM, OS/2, i VGA są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corp. Lotus, 1-2-3, i Symphony są znakami towarowymi firmy Lotus Development Corp. Windows, Word, MS-DOS, i Microsoft są znakami towarowymi firmy Microsoft Corp. VESA jest znakiem towarowym Video Electronics Standards Association. Inne wymienione tu nazwy produktów użyte zostały wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ograniczenie odpowiedzialności Pomimo dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia dokładności niniejszego podręcznika, producent i dystrybutor nie przejmują odpowiedzialności za błędy lub opuszczenia w niniejszym podręczniku albo spowodowane korzystaniem z niego.

4 Notatki Deklaracja o spełnieniu wymogów Federal Communications Commission odnośnie interferencji z częstotliwościami radiowymi Urządzenia zostały przetestowane i spełniają wymagania limitów dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 FCC Rules. Limity te przewidziane zostały dla zapewnienia należytego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie będzie ono instalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, to może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Gdyby urządzenia powodowały szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym (co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie), polecamy użytkownikowi spróbować zlikwidować zakłócenia przez podjęcie jednego lub kilku następujących kroków: Zmienić orientację lub lokalizację anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazdka, znajdującego się w innym obwodzie niż odbiornik. Zwrócić się o pomoc do dilera lub doświadczonego technika RTV. ii

5 Uwaga: Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność może spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. Aby spełnić wymagania granicy emisji należy używać ekranowanych kabli interfejsów i nie ekranowanego kabla zasilającego AC. Urządzenia należy używać z następującym zasilaczem: I/P: V AC, Hz, 1,6 A max O/P: 19 V DC, 3,16A Canadian DOC Class B, urządzenia komputerowe To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich norm dla urządzeń mogących powodować zakłócenia radiowe. Cet appareil numerique de la classe B repecte toutes les exigences du Règlement sur le matèriel brouilleur du Canada. Środki ostrożności Rozdział ten ma pozwolić Państwu w identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych sytuacji podczas użytkowania naszego produktu. Komputer wyposażony jest w wymagane zabezpieczenia dla ochrony przed obrażeniami. Należy jednak kierować się rozwagą, aby móc rozpoznać potencjalne ryzyka: Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje bezpieczeństwa. Podręcznik użytkownika należy zachować do późniejszego wykorzystania. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci (AC). Do czyszczenia nie używać środków czystości w płynie lub w rozpylaczu. Czyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki z tkaniny lub papieru. - iii -

6 W przypadku urządzeń, wyposażonych we wtyczki, gniazdko powinno znajdować się w pobliżu i powinno był łatwo dostępne. Urządzenie należy trzymać z daleka od wilgoci. Podczas instalacji należy położyć urządzenie na stabilnym podłożu. Spadnięcie lub upuszczenie urządzenia może spowodować obrażenia. Należy upewnić się o właściwym napięciu zasilania przy podłączaniu urządzenia do gniazdka sieciowego. Kabel zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nie można było się o niego potknąć. Nie ustawiać niczego na kablu zasilającym. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, znajdujących się na urządzeniu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, to należy go odłączyć od gniazdka sieciowego, aby zapobiec uszkodzeniu przez chwilowe wystąpienie przepięcia. Nigdy nie wlewać cieczy do otworów. Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. W razie wystąpienia jednej z poniższych sytuacji należy zlecić personelowi serwisowemu kontrolę urządzenia: iv a. b. c. d. e. f. Kabel lub wtyczka sieciowa są uszkodzone. Do wnętrza urządzenia dostała się ciecz. Urządzenie było narażone na działanie wilgoci. Urządzenie nie działało prawidłowo albo niemożliwe jest doprowadzenie go do pracy zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Urządzenie spadło i zostało uszkodzone. Jeżeli urządzenie wykazuje złamania.

7 Nie pozostawiać urządzenia w nieklimatyzowanym środowisku, temperatura przechowywania powyżej 60 C (140 f), gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia max 35 C. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zgodnie z IEC 704-1: 1982 jest równy lub mniejszy niż 70 db(a). Wymagania wobec kabla zasilającego Kabel zasilający, stosowany razem z zasilaczem AC, musi spełniać wymagania kraju, w którym używany jest zasilacz AC, niezależnie od napięcia lub V AC. Poniższe informacje objaśniają wymagania w zakresie doboru zestawu kabla zasilającego. Zestaw kabla zasilającego musi być dopuszczony w kraju jego użytkowania. ącznik urządzenia musi być zgodny z gniazdkiem CEE22/EN6032/IEC 320. A. Dla USA i Kanady: Zestaw kabla musi znajdować się na liście UL i posiadać certyfikat CSA. Minimalne wymagania wobec kabli elastycznych to nr 18 AWG. B. Dla Japonii: Wszystkie elementy muszą mieć znak T oraz numer rejestracyjny, odpowiednio do japońskiej ustawy Dentori Law. Minimalne wymagania wobec kabli elastycznych to przewody o przekroju 0,75 mm 2. C. Dla innych krajów: Wtyki i kabel muszą posiadać oznaczenia certyfikacyjne instytucji, odpowiedzialnej za dopuszczenia w danym kraju. Kabel elastyczny musi być typu HAR (zharmonizowanego) H05VV-F. - v -

8 Zestaw kabla musi mieć obciążalność prądową co najmniej 2,5 ampera oraz napięcie znamionowe 125 lub 250 V AC. Przy używaniu aparatu telefonicznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Te środki ostrożności obejmują: Nie używać produktu w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewozmywaka lub kadzi do prania, w wilgotnych podziemiach albo w pobliżu basenu. Unikać używania telefonu (nie dotyczy telefonów bezprzewodowych) podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia prądem na skutek uderzenia pioruna. Nie korzystać z telefonu do zgłaszania ulatniania się gazu, będąc w pobliżu miejsca przecieku. Używać wyłącznie kabla zasilającego, podanego w niniejszym podręczniku. Nie używać zasilacza AC w pobliżu wody lub innych cieczy. Nigdy nie wlewać cieczy do zasilacza AC. Ostrzeżenie o laserze: ostrożnie, produkt laserowy klasy I - niewidoczne promieniowanie laserowe. Przy otwartym urządzeniu należy unikać kontaktu z promieniem. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany baterii w niewłaściwy sposób. Używać tylko takiego samego lub równoważnego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie usuwać zgodnie z instrukcją producenta. Nigdy nie wyjmować zespołu baterii przy włączonym zasilaniu, gdyż może to spowodować utratę danych po odłączeniu zasilania systemu. vi

9 Wichtige Sicherheitshinweise 1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch. Heben Sie dirse Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Versenden Sie Keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung. Die Netzanschluβsteckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnet die Anschlußwerte. Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitun abgestellt werden. Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten. Wird das Gerät üeinen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeien in das Gerät gelangen. Dies könne einen Brand bzw. Elektrischen Schlag auslösen. Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von authorisiertem Servicepersonal geöffnet werden. Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu Überprüfung.: a. Netzlabel oder Netzstecker sind beschädigt. b. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen. c. Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt. - vii -

10 d. e. f. Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen. Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt. Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist. VORSICHT: Explosiongsgetahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. Dieses Schaltnetzteil kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 35ºC. Die Ausgangswerte dürfen nicht die auf dem Label angegebenen Werte überschreiten. Anforderungen an das Stromkabel Das Kabel-Set, das an das Netzteil angeschlossen wird, muss den Anforderungen des Landes, in dem Sie das Netzteil einsetzen, genügen, je nachdem, ob die Netzspannung oder V Wechselspannung beträgt. Das Kabel-Set muss für das Land, in dem es eingesetzt wird, zugelassen sein. Der Gerätestecker des Kabels muss in eine CEE22/ EN603/ IEC 320 Buchse passen. A. Für die USA und Kanada: Das Kabel-Set muss UL-gelistet und CSA zertifiziert sein. Die Minimalanforderungen für das Kabel entsprechen No. 18 AWG. B. Für Japan: Alle Teile des Kabel-Sets müssen entsprechend dem japanischen Dentori Law mit einem T -Symbol markiert sein Die Minimalanforderungen für das Kabel sind.75m m2 Leiter. C. Für andere Länder: viii

11 Die Zubehörteile des Kabel-Sets müssen das Prüfsiegel derjenigen Stelle, die in dem jeweiligen Land für die Sicherheitsprüfung zuständig ist, tragen. Das Kabel muss vom HAR (harmonisierten) Typ H05VV-F sein. Das Kabel-Set muss eine Stromkapazität von mindestens 2,5 Ampere haben und Spannungen von 125 oder 250 V Wechselstrom gestatten. Bei der Benutzung Ihres Telefongerätes sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu minimieren. Zu beachten sind u.a. folgende Punkte: 1. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Waschbottich, in feuchten Kellerräumen oder in der Nähe von Schwimmbecken. Benutzen Sie kein Telefon (ausgenommen schnurlose Modelle) während eines Gewitters. Es besteht das geringe Restrisiko eines Blitzschlages. Benutzen Sie das Telefon nicht um ein Gasleck zu melden, falls es sich in der Nähe des Lecks befindet. Benutzen Sie nur solch ein Stromkabel, wie in dieser Anleitung beschrieben. Benutzen Sie das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Gießen Sie nie Flüssigkeiten über das Netzteil. Achtung Laser: Laser Produkt der Klasse I. Achtung - Unsichtbarer Laserstrahl, vermeiden Sie Kontakt mit dem Strahl bei offenem Gehäuse. Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß ersetzt wird. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku gleichen oder äquivalenten Typs, der vom Hersteller empfohlen wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Entfernen Sie den Akku auf keinen Fall bei eingeschaltetem Mobile PC, da hierdurch Daten verloren gehen könnten. - ix -

12 Osobista karta identyfikacyjna Ten przenośny komputer PC został skonstruowany dla zapewnienia wieloletniego produktywnego i przyjemnego użytkowania. Na tej stronie można zanotować sobie szczegóły na temat zakupu. Notatki należy aktualizować z chwilą dodania nowych opcji. Data zakupu: Nazwa sprzedawcy: Telefon: Adres: Adres Witryna WWW: Numer seryjny Typ CPU: Pojemność twardego dysku: Rozmiar pamięci: Wyposażenie dodatkowe x

13 Rozdział 1 Wprowadzenie

14 Rzeczy, o których należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy z komputerem Pozwolić komputerowi na zaaklimatyzowanie się Twój przenośny komputer PC bez problemów znosi ekstremalne temperatury, jednak nie lub szybkich zmian temperatury, np. wchodzenia z zimna do ciepłego biura. Gwałtowne zmiany temperatury mogą spowodować skraplanie się wody we wnętrzu obudowy, grożących zniszczeniem znajdujących się w środku części elektronicznych. Po otrzymaniu przenośnego komputera PC, gdy na zewnątrz jest gorąco lub zimno, nie należy włączać komputera od razu, tylko pozwolić mu powoli przystosować się do temperatury pomieszczenia przez okres około trzech do czterech godzin. Jeżeli system zostanie dostarczony przy zimnej pogodzie, nie należy włączać komputera lub monitora, zanim nie nagrzeją się one do temperatury pomieszczenia. Gorąco, zimno, wilgotność i oślepiające światło Należy znaleźć odpowiednie miejsce dla komputera, nie za gorące ani nie za zimne, nie za ciemnie i nie za jasne. Oślepiające światło może utrudnić czytanie informacji na monitorze. Unikać zniszczenia podzespołów komputera na skutek przegrzania przez zapewnienie dużej ilości miejsca dla cyrkulacji powietrza wokół obudowy. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Nie narażać komputera na bezpośrednie napromieniowanie słoneczne. 12

15 Kilka wskazówek o efektywnej pracy bez niewygody fizycznej: Kupić krzesło z poręczami i dobrym, wygodnym oparciem. Nie osuwać się na krześle podczas siedzenia; plecy trzymać wyprostowane. Wyświetlacz LCD lub monitor zewnętrzny należy umieszczać tak, aby słońce jak najmniej się w nim odbijało. Co godzinę należy przejść się po pokoju. Co pół godziny należy przez kilka minut patrzeć poza monitor komputera. Umieścić wszystko, co niezbędne do pracy, w bliskim zasięgu. Witamy w świecie komputerów przenośnych Gratulujemy zakupu przenośnego komputera PC. Twój przenośny komputer łączy w sobie ostatnie osiągnięcia technologii przenośnych komputerów. Jego modułowa konstrukcja zapewnia maksimum możliwości rozszerzania bez ograniczania mobilności. Wysoko wydajny procesor CPU oraz twardy dysk enhanced IDE zapewniają wystarczającą moc obliczeniową do przetwarzania skomplikowanych plików graficznych lub wykonywania dużych programów. Zapoznawanie się z komputerem Otwieranie wyświetlacza LCD Z przodu przenośnego komputera PC znajduje się zatrzask zabezpieczający wyświetlacz, blokujący wyświetlacz w pozycji zamkniętej, gdy komputer nie jest używany. 1. Przesunąć zatrzask wyświetlacza w prawo, aż wyświetlacz zostanie zwolniony, a następnie podnieść wyświetlacz LCD. W każdej chwili można odchylać wyświetlacz od siebie lub przybliżać go do siebie, aby uzyskać wygodny kąt widzenia

16 Aby uniknąć zniszczenia panelu wyświetlacza: 1. Nie trzaskać wyświetlaczem przy zamykaniu go. 2. Nie kłaść niczego na wierzchu wyświetlacza w stanie zamkniętym lub otwartym. 3. Przed zamknięciem wyświetlacza upewnić się, że system jest wyłączony lub znajduje się w trybie uśpienia. Przy otwartym wyświetlaczu LCD widocznych jest kilka elementów, niezbędnych do pracy z komputerem /15 XGA TFT LCD Wskaźniki stanu HDD Num Lock Caps Lock Wbudowane głośniki Wskaźniki LED (od góry do dołu): Power On Suspend Battery charge Scroll lock Wireless Przycisk włączania zasilania podświetlany na niebiesko Przycisk Quick Launch programu poczty elektr. Przycisk Quick Launch przeglądarki internetowej Wbudowany mikrofon TouchPad Przyciski Touch Pad 14

17 Każdy z tych elementów został krótko opisany poniżej. Wyświetlacz LCD Twój przenośny komputer PC wyposażony jest w wymienny kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (Liquid Crystal Display; LCD), pracujący z maksymalną rozdzielczością paneli LCD 14,1 lub 15. Wbudowane podświetlanie zapewnia, że ekran jest dobrze widoczny nawet przy słabym oświetleniu otoczenia. Przycisk włączania/budzenia Naciśnięcie tego przycisku na 1-2 sekundy powoduje włączenie systemu, natomiast naciśnięcie tego przycisku w trybie uśpienia przywraca komputer do normalnej pracy. Naciskanie przycisku przez 4-6 sekund powoduje wyłączenie systemu. Wskaźniki stanu systemu Wskaźniki stanu systemu informują o stanie pracy komputera. Sygnalizuje, że komputer pobiera lub zapisuje dane na twardym dysku. Sygnalizuje, że klawiatura została przełączona na tryb Num Lock. Sygnalizuje, gdy klawiatura jest w trybie Caps Lock. W tym trybie po naciśnięciu klawisza generowane są duże litery. Po ponownym naciśnięciu klawisza Caps Lock klawiatura z powrotem generuje małe litery. Sygnalizuje, gdy klawiatura jest w trybie Scroll Lock. Niektóre aplikacje inaczej przewijają informacje na ekranie przy włączonym trybie Scroll Lock

18 Sygnalizuje działanie systemu sieci LAN. TouchPad TouchPad jest zgodny sprzętowo z myszą IBM PS/2 oraz zgodny programowo z myszą Microsoft. Przyciski TouchPad Przyciski pod TouchPad odpowiadają lewemu i prawemu przyciskowi standardowej myszy. Mysz zgodna ze standardem PS/2 będzie równolegle współpracować z TouchPad. Przycisk przeglądarki internetowej Naciśnięcie tego przycisku otwiera przeglądarkę Internet Explorer. Przycisk klienta poczty elektronicznej Outlook Express Użyj tego przycisku do wystartowania programu Microsoft Outlook, aby wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. Wbudowany mikrofon Wbudowany mikrofon znajduje się po lewej stronie TouchPad. 16

19 Strona przednia Zatrzask zwalniający pokrywę LCD Przesunąć zatrzask w prawo, aby otworzyć pokrywę z wyświetlaczem LCD. Zatrzask zwalniający pokrywę LCD Lewa strona Złącza USB Złącze modemu Gniazdko słuchawek Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne Złącze LAN Gniazdko mikrofonowe Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera

20 Złącze LAN Gniazdko to stanowi standardowe złącze RJ-45 dla połączenia z istniejącą siecią albo dla umożliwienia szybkiego dostępu do Internetu (DSL albo kabel) przy pomocy kabla sieciowego. Przy korzystaniu z sieci LAN należy używać kabla ekranowanego EMI, aby zminimalizować interferencje podczas transmisji danych. Złącze modemu Gniazdko to połączone jest z wewnętrznym modemem 56K voice/fax/data. Przy pomocy tego złącza można połączyć komputer z linią telefoniczną. Przed serwisowaniem lub demontażem urządzenia należy odłączyć wszystkie kable telefoniczne od gniazdek linii telefonicznych. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru należy używać tylko kabli telekomunikacyjnych nr 26 AWG lub większych. Gniazdko mikrofonowe Pozwala na doprowadzenie sygnału monofonicznego od zewnętrznego mikrofonu. Podłączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu. 18

21 Gniazdko słuchawkowe Można podłączyć do niego zewnętrzne głośniki lub słuchawki albo podłączyć gniazdko line out do zewnętrznego urządzenia audio, np. magnetofonu kasetowego, który pozwoli nagrać sygnały wyjściowe audio z komputera przenośnego

22 Wskaźniki LED Trzy wskaźniki diodowe LED są oddzielnie zaprogramowane dla następujących funkcji: Power On, Power On Wskaźnik świeci się przy włączonym komputerze. adowanie akumulatora Wskaźnik świeci się kolorem pomarańczowym podczas ładowania akumulatora. Po całkowitym naładowaniu akumulatora wskaźnik gaśnie. Tryb uśpienia Wskaźnik świeci się, gdy przenośny komputer PC znajduje się w stanie uśpienia. 20

23 Prawa strona Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub Gniazdko DC IN DVD CD-RW Combo Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub DVD CD-RW Combo (opcja) Przenośny komputer PC dostarczany jest z wymiennym napędem 24X (lub szybszym) 5.25" IDE CD-ROM lub 8X DVD-ROM. Gniazdko DC IN Podłączyć zasilacz sieciowy AC do tego gniazdka

24 Strona tylna Kensington Lock Złącze równoległe Złącza USB Otwory wentylacyjne Wyjście TV Złącze CRT Otwory wentylacyjne Otwory wentylacyjne Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera. Kensington Lock Pozwala na podpięcie specjalnego zamknięcia, zabezpieczającego komputer. Zamknięcie można nabyć w większości sklepów komputerowych. Wyjście TV To 4-biegunowe złącze S-Video pozwala na oglądanie sygnałów wyjściowych komputera przenośnego na odbiorniku telewizyjnym. Złącze równoległe Złącze to pozwala na proste podłączenie drukarki lub plotera przy użyciu 25-stykowego gniazdka dwukierunkowego. Złącze zewnętrznego monitora CRT Złącze to pozwala na podłączenie zewnętrznego monitora VGA/SVGA do przenośnego komputera przy pomocy gniazdka 15-stykowego. 22

25 Złącza USB Komputer wyposażony jest w dwa złącza Universal Serial Bus (USB). USB to ostatnie osiągnięcie w zakresie technologii Plug and Play. Zastąpi to w przyszłości konieczność stosowania oddzielnych wtyczek dla zewnętrznej klawiatury, złączy szeregowych i złącza równoległego (drukarki). Otwory wentylacyjne Nie należy blokować tych otworów podczas pracy komputera

26 Spód komputera Miejsce na rozszerzenie pamięci Zatrzask akumulatora Kieszeń na twardy dysk Komora akumulatora Miejsce na rozszerzenie pamięci W tym miejscu można zabudować moduł rozszerzający pamięć RAM. Zatrzask akumulatora Podnieść zatrzask do góry, aby zwolnić akumulator w komorze. Twardy dysk Komputer wyposażony jest w twardy dysk IDE 2,5 cala (o wysokości 9,5 mm). BIOS komputera przenośnego automatycznie wykrywa typy napędów IDE. 24

27 Komora baterii Przenośny komputer PC dostarczany jest z fabrycznym zestawem akumulatora. Po wyczerpaniu się akumulatora można go wyjąć i zastąpić naładowanym

28 Rozdział 2 Przygotowanie 26

29 Podłączanie do źródła zasilania Podłączanie zasilacza sieciowego Dostarczony uniwersalny zasilacz sieciowy zapewnia zasilanie komputera oraz pozwala na ładowanie akumulatora komputera pack. Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego może się mieścić w granicach od 100 do 240 woltów, co obejmuje napięcia standardowe prawie wszystkich krajów. Kabel sieciowy zasilacza AC wymaga trzybiegunowego gniazdka sieciowego z uziemieniem. Aby podłączyć komputer do zewnętrznego źródła zasilania: 1. Podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka DC-IN od tyłu komputera. 2. Podłączyć kabel sieciowy do wejścia sieci w zasilaczu, a następnie do gniazdka sieciowego w ścianie. Najlepszym źródłem zasilania dla komputera przenośnego jest zasilacz bezprzerwowy UPS (Uninterruptible Power Supply). Jeżeli zasilacz taki jest niedostępny, to należy użyć przedłużacza z eliminatorem/ogranicznikiem

30 skoków napięcia. Nie używać przedłużaczy o niskiej jakości, gdyż mogą one spowodować zniszczenie komputera przenośnego. Komputer przenośny dostarczany jest wraz z odpowiednim zasilaczem sieciowym. Nie używać innego zasilacza do zasilania komputera i innych urządzeń. Kiedy tylko to możliwe należy pozostawiać zasilacz sieciowy podłączony do komputera i gniazdka sieciowego, aby ładować akumulator. Nigdy nie wyłączać lub resetować komputera przenośnego podczas gdy twardy dysk jest w użyciu i świeci się kontrolka stanu HDD. Nieprzestrzeganie tego wymagania może spowodować utratę lub zniszczenie danych. Zawsze odczekać co najmniej 5 sekund po wyłączeniu komputera, zanim zostanie on ponownie włączony. Szybko następujące po sobie wyłączanie i włączanie komputera może spowodować zniszczenie jego obwodów elektrycznych. Włączanie przenośnego komputera PC Włączyć komputer przez naciśnięcie przycisku wyłącznika. Przytrzymać przycisk wciśnięty przez jedną lub dwie sekundy i zwolnić go. Automatycznie rozpoczyna się test startowy (Power-On Self Test - POST). Po zakończeniu testu POST komputer wczytuje system operacyjny z twardego dysku do pamięci komputera (proces ten określany jest zwykle pojęciem bootowania komputera). Jeżeli system operacyjny (np. Windows ME, Windows itp.) jest zainstalowany, to powinien wystartować automatycznie. Aby wyłączyć komputer należy zapisać pliki, nad którymi pracowałeś, a następnie kliknąć na Start, Zamknij system i wybrać Wyłącz komputer, a następnie kliknąć Tak albo nacisnąć przycisk wyłącznika na 4-6 sekund. 28

31 Praca z akumulatora System wyposażony jest w wyjmowany zestaw akumulatora, nie informujący komputera o stanie naładowania. Komputer dostarczany jest w wyjmowany zestaw akumulatora, pozwalający na pracę z komputerem bez zasilania zewnętrznego. Całkowicie naładowany akumulator pozwala na pracę komputera przez około 1,5 godziny pod następującymi warunkami: Wyjmowany zestaw akumulatora jest na początku całkowicie naładowany. Nie zainstalowane są urządzenia peryferyjne. Napędy dysku/cd-rom nie pracują przez więcej niż 10% czasu. Zestaw akumulatora składa się z 8 ogniw. Włączona jest opcja Power Now. Używać tylko akumulatorów, zatwierdzonych przez autoryzowanego sprzedawcę. Akumulatory różnią się między sobą, dlatego nie należy ich traktować zamiennie. Użycie złego akumulatora może spowodować poważne uszkodzenie komputera albo nawet obrażenia ciała na skutek toksycznych emisji

32 Wkładanie i wyjmowanie akumulatora Wyjmowany akumulator powinien znajdować się już w komputerze z chwilą rozpakowywania PC. Jeżeli akumulator nie byłby włożony, to należy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Odwrócić komputer przenośny, układając go przodem do siebie na płaskim, stabilnym podłożu. 2. Umieścić akumulator nad kieszenią akumulatora. Przednia krawędź akumulatora powinna wsunąć się do rowków w obudowie komputera. 3. Ostrożnie opuścić akumulator w kieszeń i wcisnąć go, aż zostanie on pewnie zaryglowany w kieszeni. 30

33 Aby wyjąć akumulator: Ostrzeżenie Wyłączyć komputer i odłączyć zasilacz sieciowy. 1. Zamknąć wyświetlacz LCD i obrócić komputer, układając go na stabilnym, płaskim podłożu. 2. Podnieść zatrzask do góry, aby zwolnić akumulator w komorze. W tej chwili akumulator zostanie lekko wysunięty z kieszeni. 3. Przytrzymać wyjmowany akumulator za zaczep i wyjąć go z kieszeni

34 Ładowanie akumulatora Zainstalowany akumulator jest automatycznie ładowany, gdy tylko komputer podłączony jest do zasilacza AC i do zewnętrznego źródła zasilania. Celowym jest całkowite rozładowywanie akumulatora od czasu do czasu, aby zachować jego wydajność eksploatacyjną. 32

35 Rozdział 3 Używanie przenośnego komputera PC

36 Regulowanie wyświetlacza LCD Wyświetlacz LCD można regulować przy pomocy następujących kombinacji klawiszy. KLAWISZE [Fn] + [F7] [Fn] + [F8] [Fn] + [F12] Zmniejsza jasność obrazu. Zwiększa jasność obrazu. Pielęgnacja wyświetlacza LCD FUNKCJA Ta kombinacja klawiszy przełącza ekran pomiędzy wyświetlaczem LCD, monitorem CRT i symultaniczną pracą LCD/CRT. Wyświetlacze LCD są delikatnymi urządzeniami, wymagającymi starannego obchodzenia się z nimi. Należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności: Jeżeli komputer nie jest używany, to należy zamknąć wyświetlacz LCD, aby się nie kurzył. Do czyszczenia wyświetlacza LCD należy używać miękkiej szmatki, delikatnie przecierając nią powierzchnię panelu LCD. Nie dotykać powierzchni wyświetlacza palcami lub ostrymi obiektami i nigdy nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na wyświetlacz. Nie dociskać zamkniętej pokrywy komputera ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów. Mogłoby to spowodować pęknięcie panelu LCD. Zewnętrzny monitor CRT Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego monitora przez 15-biegunowe złącze CRT. Dostępnych jest przy tym 5 konfiguracji: Tylko wyświetlacz LCD Tylko monitor CRT LCD + CRT 34

37 TV + CRT Tylko odbiornik TV Przełączanie pomiędzy tymi konfiguracjami wyświetlaczy możliwe jest przy pomocy kombinacji klawiszy [Fn] + [F12]. Aby przełączyć ekran komputera na odbiornik telewizyjny należy uaktywować funkcję programu narzędziowego VGA przez uruchomienie aplikacji VGA Display. Patrz rozdział 6 na temat Programów usługowych VGA. Informacje o podłączaniu zewnętrznego wyświetlacza podane są w rozdziale 4. Przegląd klawiatury przenośnego komputera PC Klawiatura przenośnego komputera PC wykonana jest w układzie QWERTY z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi oraz ze zintegrowanym blokiem numerycznym do wprowadzania dużych ilości cyfr. Klawiatura jest zgodna ze standardem Windows dzięki wyposażeniu jej w dwa klawisze Windows. Przy pomocy tych dwóch klawiszy Windows uzyskuje się dostęp i możliwość korzystania z wielu oszczędzających czas funkcji systemu operacyjnego Windows. Klawisze funkcyjne (F1-F12) u góry klawiatury służą do różnych celów i uruchamiają różne zadania, w zależności od aktualnie działającej aplikacji. Klawisze kursora (strzałki) (znajdujące się w dolnym prawym rogu klawiatury) oraz klawisze [PgUp], [PgDn], [Home] i [End] (umieszczone od góry do dołu na prawej krawędzi klawiatury) pozwalają na poruszanie aktywnego kursora w różne miejsca na ekranie lub w dokumencie. Zintegrowany blok numeryczny posiada 15 klawiszy, ułatwiających wprowadzanie dużej ilości cyfr. Tak samo jak klawisz [Num Lock], posiadają one niebieskie opisy na klawiszach. Przyporządkowane im cyfry podane są w górnym prawym rogu każdego klawisza. Przy włączonym bloku numerycznym w oknie systemowym pojawia się ikonka NumLock. Włączenie bloku numerycznego następuje przez naciśnięcie klawiszy [Fn] + [NumLk]. Przy

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 92P1933 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad serii X. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z akumulatora

Korzystanie z akumulatora Korzystanie z akumulatora Wydajność akumulatora UWAGA: Informacje na temat gwarancji firmy Dell dla komputera znajdują się w Przewodniku z informacjami o produkcie lub w oddzielnym drukowanym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

h Komputer h Akumulator

h Komputer h Akumulator Numer PN: 67P4573 Dziękujemy za zakup komputera IBM ThinkPad X Series. Prosimy sprawdzić, czy pozycje na tej liście odpowiadają elementom znajdującym się w pudełku. Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Kabel przystosowujący USB2.0 do IDE i SATA Typ: DA-70202 I. Wstęp Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą. Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC2100 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi

Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informacje na temat produktu E F G H Informacje na temat produktu E A C F G H A: Włącznik/wyłącznik. : Zasilanie prądem zmiennym: światło zielone ciągłe. Zasilanie z akumulatora: światło zielone pulsujące. C: Zasilanie prądem zmiennym: wskazanie

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo