ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ( 1 ), w szczególności jego art. 2, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ( 2 ), w szczególności jej art. 70 lit. d) i e), uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ( 3 ), w szczególności jej art. 79 lit. f) i g), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. (2) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody ( 1 ) Dz.U. L 340 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 (Dz.U. L 329 z , str. 1). ( 2 ) Dz.U. L 134 z , str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z , str. 107). ( 3 ) Dz.U. L 134 z , str Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/97/WE. i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych. (3) Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić, aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały, a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy. (4) Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji. (5) Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe. (6) Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako

2 L 74/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej uzupełnienie do słownika głównego. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie. (7) W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (8) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, zawierający szczegółowe wykazy zmian dokonanych w 2003 r., przestał być użyteczny, a zatem powinien zostać skreślony. (9) W rezultacie zmiany CPV należy także zaktualizować tabele ilustracyjne przedstawione w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, pokazujące zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN). W celu zachowania przejrzystości należy je zastąpić. (10) Przy okazji zmiany CPV należy zaktualizować wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym CPV, nie zmieniając zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw. (11) Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostosowanie systemów elektronicznych do nowego CPV, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od jego opublikowania. (12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się załącznik II; 3) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 4) załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia; 5) załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji Charlie McCREEVY Członek Komisji

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/3 ZAŁĄCZNIK I WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ Struktura systemu klasyfikacji 1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: dwie pierwsze cyfry określają działy (XX Y), trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y), cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y), pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie, trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

4 L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SŁOWNIK GŁÓWNY Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne Produkty rolnictwa i ogrodnictwa Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Nasiona Nasiona soi Orzeszki ziemne Nasiona słonecznika Nasiona bawełny Nasiona sezamu Nasiona gorczycy Nasiona warzyw Nasiona owoców Nasiona kwiatów Tytoń nieprzetworzony Rośliny używane do produkcji cukru Buraki cukrowe Trzcina cukrowa Słoma i siano Słoma Siano Surowce roślinne Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych Bawełna Juta Len Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane Kauczuk naturalny Lateks naturalny Produkty z lateksu Rośliny używane w branżach specjalnych Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów Nasiona roślin używane w branżach specjalnych Produkty ogrodnicze i szkółkarskie Produkty ogrodnicze Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady Kwiaty cięte Kompozycje kwiatowe Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy Krzewy herbaciane Herbata paragwajska (Mate) Ziarna kakao Przyprawy nieprzetworzone Produkty zwierzęce i podobne Nasienie byków Produkty zwierzęce Miód naturalny Ślimaki Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego Woski Jaja Produkty mieszanej gospodarki rolnej Produkty rolne Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Zboża i ziemniaki Zboża Pszenica Pszenica durum Pszenica zwykła Kukurydza Ryż Jęczmień Żyto Owies Słód Produkty z ziaren Ziemniaki i warzywa suszone Ziemniaki Warzywa strączkowe suszone, łuskane Warzywa strączkowe suszone Soczewica Ciecierzyca Groch suszony Jadalne nasiona roślin strączkowych Warzywa, owoce i orzechy Warzywa Warzywa korzeniowe i bulwiaste Warzywa korzeniowe Burak ćwikłowy Marchew Cebula Rzepa

6 L 74/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Warzywa bulwiaste Warzywa owocowe Fasola Bób Fasola szparagowa Fasola wielokwiatowa Groch Groch ozdobny Burak pastewny Papryka Pomidory Cukinia Grzyby Ogórki Warzywa liściaste Sałata Sałata liściasta Karczochy Szpinak Warzywa kapustne Kapusta Kalafior Brokuły Kapusta brukselska Owoce i orzechy Owoce i orzechy tropikalne Owoce tropikalne Banany Ananasy Mango Daktyle Rodzynki Figi Awokado Owoce kiwi Orzechy kokosowe Owoce cytrusowe Cytryny Pomarańcze Grejpfruty Mandarynki Limonki Owoce inne niż tropikalne Owoc jagody Porzeczki

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Agrest Truskawki Maliny Żurawina błotna Jabłka, gruszki i pigwy Jabłka Gruszki Pigwy Owoce pestkowe Morele Brzoskwinie Wiśnie Śliwki Winogrona Winogrona stołowe Winogrona do produkcji win Oliwki Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa Ryby, skorupiaki i produkty wodne Ryby Płastuga Sola Gładzica Ryby dorszowate Dorsz Czarniak Morszczuk Plamiak Śledź Tuńczyk Witlinek Pielęgnicowate Łosoś Skorupiaki Ostrygi Mięczaki Wodne bezkręgowce Produkty wodne Korale lub produkty podobne Gąbki naturalne Wodorosty Algi Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta Bydło Bydło wołowe

8 L 74/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Cielęta Zwierzęta gospodarskie Owce Kozy Konie Świnie Drób żywy Małe zwierzęta Króliki Zające Produkty zwierząt hodowlanych Świeże mleko owiec i kóz Kostrzewa owcza Mleko kozie Wełna i sierść zwierzęca Wełna zgrzebna Sierść zwierzęca Świeże mleko krowie Zawieszki do kolczykowania zwierząt Zawieszki do kolczykowania bydła Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Drewno Drewno drzew iglastych Drewno z drzew tropikalnych Drewno opałowe Drewno surowe Drewno miękkie Odpady drzewne Wióry drzewne Trociny Dłużyce Drewno twarde Drewno cięte Produkty z drewna ciętego Drewno kopalniane Kauczuk Żywice Laka Korek Korek naturalny Wyroby koszykarskie Wyroby wikliniarskie Produkty leśnictwa Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty Produkty szkółek leśnych

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rośliny Rośliny na ściółkę Cebulki kwiatowe Krzewy Drzewa Masa papiernicza Ścier drzewny Chemiczny ścier drzewny Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii Paliwa Paliwa stałe Węgiel i paliwa na bazie węgla Węgiel (minerał) Paliwa na bazie węgla Węgiel kamienny Brykiety Paliwa kopalne Paliwa drzewne Węgiel brunatny i torf Węgiel brunatny Torf Koks Paliwa gazowe Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy Gaz węglowy lub podobne gazy Gaz zasilający Propan i butan Propan Propan skroplony Butan Butan skroplony Gaz ziemny Ropa naftowa i destylaty Nafta lotnicza Naftowe paliwa lotnicze Benzyna Benzyna bezołowiowa Benzyna ołowiowa Benzyna z etanolem Skroplony gaz ropopochodny (LPG) Oleje napędowe Olej napędowy Paliwo diesla Paliwo do silników diesla (0,2) Paliwo do silników diesla (EN 590)

10 L 74/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Oleje opałowe Olej opałowy Niskosiarkowe oleje palne Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe Preparaty smarowe Oleje smarowe i środki smarowe Oleje silnikowe Oleje smarowe do sprężarek Oleje smarowe do turbin Oleje do kół zębatych Reduktor ropy Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów Płyny do celów hydraulicznych Oleje smarowe wewnętrzne Oleje przeciwkorozyjne Oleje elektroizolacyjne Płyny hamulcowe Oleje białe i parafina ciekła Oleje wazelinowe Parafiny ciekłe Oleje i preparaty z ropy naftowej Oleje lekkie Oleje z ropy naftowej Oleje smarujące trakcyjne Wazelina, woski i benzyny specjalne Wazelina i woski Wazelina Parafina Wosk Pozostałości ropy naftowej Spirytus absolutny Benzyna lakiernicza Ropa naftowa (surowa) Produkty pochodne ropy i węgla Łupki olejowe lub bitumiczne Produkty pochodne węgla Olej węglowy Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Elektryczność Para, gorąca woda i podobne produkty Gorąca woda Para

11 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Węzeł cieplny lokalny Węzeł cieplny dalekiego zasięgu Energia słoneczna Baterie słoneczne Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Słoneczne moduły fotoelektryczne Instalacje słoneczne Paliwa jądrowe Uran Pluton Materiały radioaktywne Izotopy promieniotwórcze Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne Piasek i glina Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Piasek Piasek naturalny Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Otoczaki i żwir Otoczaki Żwir Kruszywo Mieszanka piasku i żwiru Kamień pokruszony lub rozłupany Podsypka Granit kruszony Bazalt kruszony Gleby Warstwa uprawna gleby Podglebie Odłamki kamienia Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny Makadam Smołobeton Piaski smołowe Glinki i kaolin Glinki Kaolin Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów Minerały do produkcji nawozów Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe Wapń naturalny Fosforany wapniowo-glinowe Surowe sole potasowe

12 L 74/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Piryty żelazowe Piryty żelazowe niewyprażone Minerały chemiczne Sole i czysty chlorek sodu Sól kamienna Sól morska Sól warzona i czysty chlorek sodu Sól w solance Podobne produkty wydobywcze i kopalne Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne Kamienie szlachetne i półszlachetne Kamienie szlachetne Pył lub proszek z kamieni szlachetnych Kamienie półszlachetne Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne Pumeks Diamenty przemysłowe Szmergiel Materiały ścierne naturalne Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne Minerały Złoto Srebro Platyna Rudy i stopy metali Rudy metali Rudy żelaza Rudy metali nieżelaznych Rudy miedzi Rudy niklu Rudy glinu Rudy metali szlachetnych Rudy ołowiu Rudy cynku Rudy cyny Rudy uranu i toru Rudy uranu Rudy toru Różne rudy Stopy Żelazostopy Inne niż z EWWiS Żelazomangan

13 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Żelazochrom Żelazonikiel Stal Żużel, popioły, odpady żelaza i złom Metale zwykłe Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź Żelazo Surówka Ołów Cynk Cyna Miedź Glin, nikiel, skand, tytan i wanad Glin Tlenek glinu Nikiel Skand Tytan Wanad Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon Chrom Mangan Kobalt Itr Cyrkon Molibden, technet, ruten i rod Molibden Technet Ruten Rod Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram Kadm Lutet Hafn Tantal Wolfram Iryd, gal, ind, tal i bar Iryd Gal Ind Tal Bar Cez, stront, rubid i wapń Cez Stront

14 L 74/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rubid Wapń Potas, magnez, sód i lit Potas Magnez Sód Lit Niob, osm, ren i pallad Niob Osm Ren Pallad Różne niemetalowe produkty mineralne Wyroby ścierne Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice Kamienie młyńskie Kamienie szlifierskie Ściernice Proszek lub ziarno ścierne Korund sztuczny Grafit sztuczny Szkło Włókno szklane Odzyskane surowce wtórne Odzyskane surowce wtórne z metalu Pył i pozostałości zawierające metale Odzyskane surowce wtórne niemetalowe Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Mięso Mięso wołowe Wołowina Cielęcina Drób Świeży drób Gęsi Indyki Kurczęta Kaczki Wątróbki drobiowe Foie gras Wieprzowina Podroby Jagnięcina i mięso owiec mięsnych Jagnięcina

15 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Owce mięsne Mięso kozie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów Mięso końskie Mięso z osłów, mułów lub osłomułów Mięsa różne Mięso królicze Mięso z zajęcy Dziczyzna Żabie udka Gołębie Mięso z ryb Produkty mięsne Konserwy i przetwory z mięsa Produkty mięsno-wędliniarskie Mięso na wędliny Produkty wędliniarskie Wędliny Kaszanka i inne wędliny krwiste Wędliny drobiowe Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane Szynka wędzona Bekon Salami Konserwy wątrobiane Pasztety Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych Produkty wieprzowe Szynka Pulpety mięsne Gotowe dania wieprzowe Produkty drobiowe Produkty wołowe i cielęce Pulpety wołowe Wołowina mielona Siekane mięso wołowe Przetwory mięsne Ryby przetworzone i konserwowane Filety rybne, wątróbki rybne i ikra Filety rybne Świeże filety rybne Ikra ryb Wątróbki rybne Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby mrożone

16 L 74/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Mrożone produkty rybne Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone Ryby suszone Ryby solone Ryby w solance Ryby wędzone Ryby konserwowane Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby w folii lub puszkowane Łosoś puszkowany Śledź przetworzony lub konserwowany Sardynki Tuńczyk puszkowany Makrela Sardele Paluszki rybne Przetwory rybne w folii Gotowe dania rybne Przetwory z ryb Kawior i ikra rybia Kawior Ikra rybia Owoce morza Mrożone skorupiaki Skorupiaki przetworzone lub konserwowane Produkty ze skorupiaków Owoce, warzywa i podobne produkty Ziemniaki i produkty z ziemniaków Ziemniaki mrożone Chipsy i frytki Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone Produkty ziemniaczane Ziemniaki tłuczone preparowane Częściowo smażone chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych Przekąski ziemniaczane Krokiety ziemniaczane Ziemniaki przetworzone Soki owocowe i warzywne Soki owocowe Sok pomarańczowy Sok grejpfrutowy Sok z cytryny Sok ananasowy

17 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Sok winogronowy Sok jabłkowy Mieszanki soków nieskoncentrowanych Soki skoncentrowane Soki warzywne Sok pomidorowy Przetworzone owoce i warzywa Warzywa przetworzone Warzywa świeże lub mrożone Przetworzone warzywa korzeniowe Przetworzone warzywa bulwiaste Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa Fasola przetworzona Groch przetworzony Groch dzielony Pomidory przetworzone Grzyby przetworzone Papryki przetworzone Kiełki sojowe Trufle Warzywa liściaste i kapustne Kapusta przetworzona Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych Warzywa mrożone Warzywa konserwowane i/lub puszkowane Fasola w sosie pomidorowym Fasola pieczona Pomidory konserwowane Pomidory puszkowane Przecier pomidorowy Skoncentrowany przecier pomidorowy Sos pomidorowy Grzyby puszkowane Oliwki przetworzone Warzywa puszkowane Kapusta kiszona puszkowana Groch puszkowany Puszkowana fasola nieobrana Puszkowana cała fasola Puszkowany szparag lekarski Oliwki puszkowane Kukurydza słodka Warzywa tymczasowo zakonserwowane Warzywa konserwowane w occie Przetworzone owoce i orzechy

18 L 74/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Przetworzone owoce Przetworzone jabłka Przetworzone gruszki Przetworzone banany Szczaw alpejski Melony Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania Marmolady Marmolada pomarańczowa Marmolada cytrynowa Galaretki owocowe Pasty owocowe do smarowania Pasty orzechowe do smarowania Masło orzechowe Przeciery owocowe Dżemy Dżem morelowy Dżem jeżynowy Dżem z czarnej porzeczki Dżem wiśniowy Dżem malinowy Dżem truskawkowy Przetworzone orzechy Orzechy palone lub solone Owoce konserwowane Owoce suszone Przetworzone porzeczki Przetworzone rodzynki Sułtanki Warzywne produkty uboczne Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Oleje zwierzęce lub roślinne Olej roślinny Oliwa z oliwek Olej sezamowy Olej z orzechów ziemnych Olej kokosowy Olej spożywczy Olej do smażenia Tłuszcze Tłuszcze zwierzęce Tłuszcze roślinne Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych Makuchy

19 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rafinowane oleje i tłuszcze Oleje rafinowane Tłuszcze rafinowane Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane Woski roślinne Tłuszcze jadalne Margaryna i podobne produkty Margaryna Płynna margaryna Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania Produkty mleczarskie Mleko i śmietana Mleko Mleko pasteryzowane Mleko sterylizowane Mleko UHT Mleko odtłuszczone Mleko półtłuste Mleko pełnotłuste Mleko skondensowane Mleko w proszku Śmietana Śmietana chuda Śmietana tłusta Śmietana pełnotłusta Bita śmietana Masło Produkty serowarskie Ser stołowy Ser świeży Ser twarogowy Ser miękki Ser feta Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery Ser z przerostami pleśni Ser cheddar Ser scalony Ser parmezan Ser twardy Pasty serowe do smarowania Klasyfikowane produkty mleczarskie Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne Jogurt Jogurt bez dodatków substancji smakowych Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

20 L 74/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Maślanka Kazeina Laktoza lub syrop laktozowy Serwatka Lody i produkty podobne Lody Sorbety Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Produkty przemiału ziarna Ryż łuskany Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty Mąka pszenna Mąka z pełnego przemiału Mąka do wyrobu chleba Mąka czysta Mąka piekarska Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży Mąki zbożowe Mąka kukurydziana Mąka ryżowa Mąka i mączka warzywna Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich Mieszanki do wyrobu ciasta Mieszanki do pieczenia Produkty piekarskie Produkty z ziaren zbóż Produkty przemiału owsa Produkty zbożowe Gotowe zboża śniadaniowe Płatki kukurydziane Muesli lub produkty równoważne Pszenica dmuchana Płatki owsiane Ryż przetworzony Ryż długoziarnisty Ryż mielony Ryż łamany Otręby Skrobia i produkty skrobiowe Olej kukurydziany Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy Glukoza i produkty z glukozy Glukoza Syrop glukozowy Fruktoza i produkty z fruktozy

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015

Klucz powiązań PKWiU2008 - PKWiU2015 SEKCJA A Dział 01 PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA I RYBACTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.11 ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 36/2009. z dnia 11 lipca 2008 r. 22.1.2009 L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZORZĄDZENIA ROZORZĄDZENIE KOMIJI (WE) nr 36/2009 z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 214 Część C... 220 Część D... 242 Część M... 257 CONTENTS Część A... 2 Część B... 214 Część C... Część D... 242 Część M... 257 CZĘŚĆ A A.1. 96966 6/4/21 SILENT Piano 35 Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR EN IT 28 - Kołowrotki wędkarskie,

Bardziej szczegółowo

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Dział 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.: uprawę roślin,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

Wyjaśnienia ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO Sekcja ta obejmuje wytwarzanie produktów rolniczych i leśnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie: - uprawy i hodowli roślin, równieŝ upraw leśnych,

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 182 Część D... 22 Część M... 24 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Meble.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA PKD 2007

WYJAŚNIENIA PKD 2007 WYJAŚNIENIA PKD 2007 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO Sekcja ta obejmuje działalności związane z: eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych, uprawą zbóż i innych roślin

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Towar jako przedmiot handlu

Towar jako przedmiot handlu Marta Misiarz Katarzyna Kocierz Katarzyna Kocierz Marta Misiarz Towar jako przedmiot handlu Prowadzenie sprzedaży. Tom I Towar jako przedmiot handlu Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie sprzedawca,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015 r. Dz.U. poz. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług () Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Zasady metodyczne. 1 2. Schemat klasyfikacji 13 ZASADY METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KATALOG: KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy

Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Tarczyca Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy Grupa produktów PRODUKTY ZBOŻOWE MIĘSA Produkty Zalecane Dozwolone w umiarze Przeciwwskazane pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane, musli, ryż

Bardziej szczegółowo

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 )

Krótkofalówki 0,17 zł (0,04 ) Talkie-walkie 0,21 zł (0,05 ) Nadajniki i odbiorniki 0,25 zł (0,06 ) Dźwięk i Obraz 0,21 zł (0,05 Telewizory i inne 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe & LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LCD 0,25 zł (0,06 Telewizory LED 0,25 zł (0,06 Telewizory plazmowe 0,25 zł (0,06 3D-TV 0,25

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD

OPIS URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWY WIDOK WYŚWIETLACZA LCD AD 3132 i AD 3133 Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszej wagi. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej będziesz mógł w dokładny i prosty sposób odważyć potrzebne składniki nawet najbardziej złożonych

Bardziej szczegółowo

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA

26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA 26.1.2005 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/19 UMOWA Między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CONTENTS Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CZĘŚĆ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych

Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych Zawartość energii, tłuszczu i cholesterolu w wybranych produktach spożywczych autorzy: H. Kunachowicz, I. Nadolna, B. Przygoda, K. Iwanow, Instytut Żywności i Żywienia 2 Badania żywieniowe polskiej populacji

Bardziej szczegółowo