ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008. z dnia 28 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ( 1 ), w szczególności jego art. 2, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ( 2 ), w szczególności jej art. 70 lit. d) i e), uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ( 3 ), w szczególności jej art. 79 lit. f) i g), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło Wspólny Słownik Zamówień (CPV), jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia. (2) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody ( 1 ) Dz.U. L 340 z , str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 (Dz.U. L 329 z , str. 1). ( 2 ) Dz.U. L 134 z , str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z , str. 107). ( 3 ) Dz.U. L 134 z , str Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/97/WE. i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych. (3) Aby zwiększyć wygodę korzystania z CPV, należy sprawić, aby był on w mniejszym stopniu nakierowany na materiały, a w większym stopniu na produkty. Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy. (4) Racjonalizacja hierarchicznej struktury CPV poprzez połączenie i rozdystrybuowanie działów zawierających niewielką liczbę kodów, które częściowo powinny być rozpatrywane wspólnie, jak również działów, które mogłyby powodować niejasności, powinna zostać dokonana w taki sposób, aby uprościć korzystanie z nomenklatury dzięki jej bardziej spójnej i jednolitej prezentacji. (5) Należy ulepszyć klasyfikację dotyczącą sprzętu i usług związanych z obronnością poprzez przegrupowanie istniejących i rozproszonych kodów w nowe grupy i klasy celem bardziej spójnej prezentacji oraz poprzez dodanie nowych kodów, takich jak badania i technologie wojskowe. (6) Należy całkowicie zmienić strukturę słownika uzupełniającego w celu utworzenia logicznej struktury obejmującej sekcje podzielone na grupy, które będą stosowane jako

2 L 74/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej uzupełnienie do słownika głównego. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie. (7) W celu zachowania przejrzystości należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. (8) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, zawierający szczegółowe wykazy zmian dokonanych w 2003 r., przestał być użyteczny, a zatem powinien zostać skreślony. (9) W rezultacie zmiany CPV należy także zaktualizować tabele ilustracyjne przedstawione w załącznikach III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, pokazujące zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN). W celu zachowania przejrzystości należy je zastąpić. (10) Przy okazji zmiany CPV należy zaktualizować wykazy działalności i usług zawierające odniesienia do kodów CPV, przedstawione w załącznikach do dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, tak aby zapewnić zgodność ze zmienionym CPV, nie zmieniając zakresu przedmiotowego wspomnianych dyrektyw. (11) Aby zapewnić czas wystarczający na techniczne dostosowanie systemów elektronicznych do nowego CPV, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od jego opublikowania. (12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się załącznik II; 3) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia; 4) załącznik IV zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia; 5) załącznik V zastępuje się tekstem załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W dyrektywie 2004/17/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku XII zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) tabelę przedstawioną w załączniku XVIIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 W dyrektywie 2004/18/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tabelę przedstawioną w załączniku I zastępuje się tekstem załącznika V do niniejszego rozporządzenia; 2) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIA zastępuje się tekstem załącznika VI do niniejszego rozporządzenia; 3) w załączniku II tabelę przedstawioną w załączniku IIB zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2008 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji Charlie McCREEVY Członek Komisji

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/3 ZAŁĄCZNIK I WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ Struktura systemu klasyfikacji 1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: dwie pierwsze cyfry określają działy (XX Y), trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y), cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y), pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji, drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie, trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

4 L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SŁOWNIK GŁÓWNY Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne Produkty rolnictwa i ogrodnictwa Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa Nasiona Nasiona soi Orzeszki ziemne Nasiona słonecznika Nasiona bawełny Nasiona sezamu Nasiona gorczycy Nasiona warzyw Nasiona owoców Nasiona kwiatów Tytoń nieprzetworzony Rośliny używane do produkcji cukru Buraki cukrowe Trzcina cukrowa Słoma i siano Słoma Siano Surowce roślinne Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych Bawełna Juta Len Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane Kauczuk naturalny Lateks naturalny Produkty z lateksu Rośliny używane w branżach specjalnych Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów Nasiona roślin używane w branżach specjalnych Produkty ogrodnicze i szkółkarskie Produkty ogrodnicze Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady Kwiaty cięte Kompozycje kwiatowe Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów Ziarna kawy Krzewy herbaciane Herbata paragwajska (Mate) Ziarna kakao Przyprawy nieprzetworzone Produkty zwierzęce i podobne Nasienie byków Produkty zwierzęce Miód naturalny Ślimaki Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego Woski Jaja Produkty mieszanej gospodarki rolnej Produkty rolne Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Zboża i ziemniaki Zboża Pszenica Pszenica durum Pszenica zwykła Kukurydza Ryż Jęczmień Żyto Owies Słód Produkty z ziaren Ziemniaki i warzywa suszone Ziemniaki Warzywa strączkowe suszone, łuskane Warzywa strączkowe suszone Soczewica Ciecierzyca Groch suszony Jadalne nasiona roślin strączkowych Warzywa, owoce i orzechy Warzywa Warzywa korzeniowe i bulwiaste Warzywa korzeniowe Burak ćwikłowy Marchew Cebula Rzepa

6 L 74/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Warzywa bulwiaste Warzywa owocowe Fasola Bób Fasola szparagowa Fasola wielokwiatowa Groch Groch ozdobny Burak pastewny Papryka Pomidory Cukinia Grzyby Ogórki Warzywa liściaste Sałata Sałata liściasta Karczochy Szpinak Warzywa kapustne Kapusta Kalafior Brokuły Kapusta brukselska Owoce i orzechy Owoce i orzechy tropikalne Owoce tropikalne Banany Ananasy Mango Daktyle Rodzynki Figi Awokado Owoce kiwi Orzechy kokosowe Owoce cytrusowe Cytryny Pomarańcze Grejpfruty Mandarynki Limonki Owoce inne niż tropikalne Owoc jagody Porzeczki

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Agrest Truskawki Maliny Żurawina błotna Jabłka, gruszki i pigwy Jabłka Gruszki Pigwy Owoce pestkowe Morele Brzoskwinie Wiśnie Śliwki Winogrona Winogrona stołowe Winogrona do produkcji win Oliwki Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa Ryby, skorupiaki i produkty wodne Ryby Płastuga Sola Gładzica Ryby dorszowate Dorsz Czarniak Morszczuk Plamiak Śledź Tuńczyk Witlinek Pielęgnicowate Łosoś Skorupiaki Ostrygi Mięczaki Wodne bezkręgowce Produkty wodne Korale lub produkty podobne Gąbki naturalne Wodorosty Algi Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta Bydło Bydło wołowe

8 L 74/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Cielęta Zwierzęta gospodarskie Owce Kozy Konie Świnie Drób żywy Małe zwierzęta Króliki Zające Produkty zwierząt hodowlanych Świeże mleko owiec i kóz Kostrzewa owcza Mleko kozie Wełna i sierść zwierzęca Wełna zgrzebna Sierść zwierzęca Świeże mleko krowie Zawieszki do kolczykowania zwierząt Zawieszki do kolczykowania bydła Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Drewno Drewno drzew iglastych Drewno z drzew tropikalnych Drewno opałowe Drewno surowe Drewno miękkie Odpady drzewne Wióry drzewne Trociny Dłużyce Drewno twarde Drewno cięte Produkty z drewna ciętego Drewno kopalniane Kauczuk Żywice Laka Korek Korek naturalny Wyroby koszykarskie Wyroby wikliniarskie Produkty leśnictwa Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty Produkty szkółek leśnych

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rośliny Rośliny na ściółkę Cebulki kwiatowe Krzewy Drzewa Masa papiernicza Ścier drzewny Chemiczny ścier drzewny Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii Paliwa Paliwa stałe Węgiel i paliwa na bazie węgla Węgiel (minerał) Paliwa na bazie węgla Węgiel kamienny Brykiety Paliwa kopalne Paliwa drzewne Węgiel brunatny i torf Węgiel brunatny Torf Koks Paliwa gazowe Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy Gaz węglowy lub podobne gazy Gaz zasilający Propan i butan Propan Propan skroplony Butan Butan skroplony Gaz ziemny Ropa naftowa i destylaty Nafta lotnicza Naftowe paliwa lotnicze Benzyna Benzyna bezołowiowa Benzyna ołowiowa Benzyna z etanolem Skroplony gaz ropopochodny (LPG) Oleje napędowe Olej napędowy Paliwo diesla Paliwo do silników diesla (0,2) Paliwo do silników diesla (EN 590)

10 L 74/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Biodiesel Biodiesel (B20) Biodiesel (B100) Oleje opałowe Olej opałowy Niskosiarkowe oleje palne Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe Preparaty smarowe Oleje smarowe i środki smarowe Oleje silnikowe Oleje smarowe do sprężarek Oleje smarowe do turbin Oleje do kół zębatych Reduktor ropy Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów Płyny do celów hydraulicznych Oleje smarowe wewnętrzne Oleje przeciwkorozyjne Oleje elektroizolacyjne Płyny hamulcowe Oleje białe i parafina ciekła Oleje wazelinowe Parafiny ciekłe Oleje i preparaty z ropy naftowej Oleje lekkie Oleje z ropy naftowej Oleje smarujące trakcyjne Wazelina, woski i benzyny specjalne Wazelina i woski Wazelina Parafina Wosk Pozostałości ropy naftowej Spirytus absolutny Benzyna lakiernicza Ropa naftowa (surowa) Produkty pochodne ropy i węgla Łupki olejowe lub bitumiczne Produkty pochodne węgla Olej węglowy Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa Elektryczność Para, gorąca woda i podobne produkty Gorąca woda Para

11 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Węzeł cieplny lokalny Węzeł cieplny dalekiego zasięgu Energia słoneczna Baterie słoneczne Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Słoneczne moduły fotoelektryczne Instalacje słoneczne Paliwa jądrowe Uran Pluton Materiały radioaktywne Izotopy promieniotwórcze Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne Piasek i glina Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa Piasek Piasek naturalny Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo Otoczaki i żwir Otoczaki Żwir Kruszywo Mieszanka piasku i żwiru Kamień pokruszony lub rozłupany Podsypka Granit kruszony Bazalt kruszony Gleby Warstwa uprawna gleby Podglebie Odłamki kamienia Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny Makadam Smołobeton Piaski smołowe Glinki i kaolin Glinki Kaolin Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów Minerały do produkcji nawozów Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe Wapń naturalny Fosforany wapniowo-glinowe Surowe sole potasowe

12 L 74/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Piryty żelazowe Piryty żelazowe niewyprażone Minerały chemiczne Sole i czysty chlorek sodu Sól kamienna Sól morska Sól warzona i czysty chlorek sodu Sól w solance Podobne produkty wydobywcze i kopalne Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne Kamienie szlachetne i półszlachetne Kamienie szlachetne Pył lub proszek z kamieni szlachetnych Kamienie półszlachetne Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne Pumeks Diamenty przemysłowe Szmergiel Materiały ścierne naturalne Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne Minerały Złoto Srebro Platyna Rudy i stopy metali Rudy metali Rudy żelaza Rudy metali nieżelaznych Rudy miedzi Rudy niklu Rudy glinu Rudy metali szlachetnych Rudy ołowiu Rudy cynku Rudy cyny Rudy uranu i toru Rudy uranu Rudy toru Różne rudy Stopy Żelazostopy Inne niż z EWWiS Żelazomangan

13 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Żelazochrom Żelazonikiel Stal Żużel, popioły, odpady żelaza i złom Metale zwykłe Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź Żelazo Surówka Ołów Cynk Cyna Miedź Glin, nikiel, skand, tytan i wanad Glin Tlenek glinu Nikiel Skand Tytan Wanad Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon Chrom Mangan Kobalt Itr Cyrkon Molibden, technet, ruten i rod Molibden Technet Ruten Rod Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram Kadm Lutet Hafn Tantal Wolfram Iryd, gal, ind, tal i bar Iryd Gal Ind Tal Bar Cez, stront, rubid i wapń Cez Stront

14 L 74/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rubid Wapń Potas, magnez, sód i lit Potas Magnez Sód Lit Niob, osm, ren i pallad Niob Osm Ren Pallad Różne niemetalowe produkty mineralne Wyroby ścierne Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice Kamienie młyńskie Kamienie szlifierskie Ściernice Proszek lub ziarno ścierne Korund sztuczny Grafit sztuczny Szkło Włókno szklane Odzyskane surowce wtórne Odzyskane surowce wtórne z metalu Pył i pozostałości zawierające metale Odzyskane surowce wtórne niemetalowe Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Mięso Mięso wołowe Wołowina Cielęcina Drób Świeży drób Gęsi Indyki Kurczęta Kaczki Wątróbki drobiowe Foie gras Wieprzowina Podroby Jagnięcina i mięso owiec mięsnych Jagnięcina

15 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Owce mięsne Mięso kozie Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów Mięso końskie Mięso z osłów, mułów lub osłomułów Mięsa różne Mięso królicze Mięso z zajęcy Dziczyzna Żabie udka Gołębie Mięso z ryb Produkty mięsne Konserwy i przetwory z mięsa Produkty mięsno-wędliniarskie Mięso na wędliny Produkty wędliniarskie Wędliny Kaszanka i inne wędliny krwiste Wędliny drobiowe Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane Szynka wędzona Bekon Salami Konserwy wątrobiane Pasztety Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych Produkty wieprzowe Szynka Pulpety mięsne Gotowe dania wieprzowe Produkty drobiowe Produkty wołowe i cielęce Pulpety wołowe Wołowina mielona Siekane mięso wołowe Przetwory mięsne Ryby przetworzone i konserwowane Filety rybne, wątróbki rybne i ikra Filety rybne Świeże filety rybne Ikra ryb Wątróbki rybne Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb Ryby mrożone

16 L 74/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Mrożone produkty rybne Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone Ryby suszone Ryby solone Ryby w solance Ryby wędzone Ryby konserwowane Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone Ryby w folii lub puszkowane Łosoś puszkowany Śledź przetworzony lub konserwowany Sardynki Tuńczyk puszkowany Makrela Sardele Paluszki rybne Przetwory rybne w folii Gotowe dania rybne Przetwory z ryb Kawior i ikra rybia Kawior Ikra rybia Owoce morza Mrożone skorupiaki Skorupiaki przetworzone lub konserwowane Produkty ze skorupiaków Owoce, warzywa i podobne produkty Ziemniaki i produkty z ziemniaków Ziemniaki mrożone Chipsy i frytki Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone Produkty ziemniaczane Ziemniaki tłuczone preparowane Częściowo smażone chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych Przekąski ziemniaczane Krokiety ziemniaczane Ziemniaki przetworzone Soki owocowe i warzywne Soki owocowe Sok pomarańczowy Sok grejpfrutowy Sok z cytryny Sok ananasowy

17 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Sok winogronowy Sok jabłkowy Mieszanki soków nieskoncentrowanych Soki skoncentrowane Soki warzywne Sok pomidorowy Przetworzone owoce i warzywa Warzywa przetworzone Warzywa świeże lub mrożone Przetworzone warzywa korzeniowe Przetworzone warzywa bulwiaste Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa Fasola przetworzona Groch przetworzony Groch dzielony Pomidory przetworzone Grzyby przetworzone Papryki przetworzone Kiełki sojowe Trufle Warzywa liściaste i kapustne Kapusta przetworzona Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych Warzywa mrożone Warzywa konserwowane i/lub puszkowane Fasola w sosie pomidorowym Fasola pieczona Pomidory konserwowane Pomidory puszkowane Przecier pomidorowy Skoncentrowany przecier pomidorowy Sos pomidorowy Grzyby puszkowane Oliwki przetworzone Warzywa puszkowane Kapusta kiszona puszkowana Groch puszkowany Puszkowana fasola nieobrana Puszkowana cała fasola Puszkowany szparag lekarski Oliwki puszkowane Kukurydza słodka Warzywa tymczasowo zakonserwowane Warzywa konserwowane w occie Przetworzone owoce i orzechy

18 L 74/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Przetworzone owoce Przetworzone jabłka Przetworzone gruszki Przetworzone banany Szczaw alpejski Melony Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania Marmolady Marmolada pomarańczowa Marmolada cytrynowa Galaretki owocowe Pasty owocowe do smarowania Pasty orzechowe do smarowania Masło orzechowe Przeciery owocowe Dżemy Dżem morelowy Dżem jeżynowy Dżem z czarnej porzeczki Dżem wiśniowy Dżem malinowy Dżem truskawkowy Przetworzone orzechy Orzechy palone lub solone Owoce konserwowane Owoce suszone Przetworzone porzeczki Przetworzone rodzynki Sułtanki Warzywne produkty uboczne Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Oleje zwierzęce lub roślinne Olej roślinny Oliwa z oliwek Olej sezamowy Olej z orzechów ziemnych Olej kokosowy Olej spożywczy Olej do smażenia Tłuszcze Tłuszcze zwierzęce Tłuszcze roślinne Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych Makuchy

19 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/ Rafinowane oleje i tłuszcze Oleje rafinowane Tłuszcze rafinowane Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane Woski roślinne Tłuszcze jadalne Margaryna i podobne produkty Margaryna Płynna margaryna Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania Produkty mleczarskie Mleko i śmietana Mleko Mleko pasteryzowane Mleko sterylizowane Mleko UHT Mleko odtłuszczone Mleko półtłuste Mleko pełnotłuste Mleko skondensowane Mleko w proszku Śmietana Śmietana chuda Śmietana tłusta Śmietana pełnotłusta Bita śmietana Masło Produkty serowarskie Ser stołowy Ser świeży Ser twarogowy Ser miękki Ser feta Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery Ser z przerostami pleśni Ser cheddar Ser scalony Ser parmezan Ser twardy Pasty serowe do smarowania Klasyfikowane produkty mleczarskie Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne Jogurt Jogurt bez dodatków substancji smakowych Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

20 L 74/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Maślanka Kazeina Laktoza lub syrop laktozowy Serwatka Lody i produkty podobne Lody Sorbety Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Produkty przemiału ziarna Ryż łuskany Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty Mąka pszenna Mąka z pełnego przemiału Mąka do wyrobu chleba Mąka czysta Mąka piekarska Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży Mąki zbożowe Mąka kukurydziana Mąka ryżowa Mąka i mączka warzywna Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich Mieszanki do wyrobu ciasta Mieszanki do pieczenia Produkty piekarskie Produkty z ziaren zbóż Produkty przemiału owsa Produkty zbożowe Gotowe zboża śniadaniowe Płatki kukurydziane Muesli lub produkty równoważne Pszenica dmuchana Płatki owsiane Ryż przetworzony Ryż długoziarnisty Ryż mielony Ryż łamany Otręby Skrobia i produkty skrobiowe Olej kukurydziany Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy Glukoza i produkty z glukozy Glukoza Syrop glukozowy Fruktoza i produkty z fruktozy

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL

Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Załącznik 7 do Regulaminu Lista kategorii produktów przyjętych na Targi SIAL Proszę zaznaczyć produkty, które chcą Państwo wystawiać w czasie trwania Targów a) Półprodukty żywnościowe i składniki (pakowane

Bardziej szczegółowo

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora.

Lista zamienników. 140g cukinii. 80g dyni. 100g bakłażana. 70g kabaczka. 80g papryki czerwonej. 50g papryki czerwonej. 100g pomidora. Lista zamienników 140g cukinii 100g bakłażana 80g dyni 70g kabaczka 80g papryki czerwonej 100g ogórka 50g papryki czerwonej 100g pomidora 100g rzodkiewek 100g dyni 200g cukinii 130g kalafiora 100g brokuła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r. Kasza manna na mleku Parówka Pomidor Herbata z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Parówka: mięso

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

MENU PONIEDZIAŁEK r.

MENU PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. Kanapka z polędwicą z indyka Pomidor Kakao Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105 g mięsa użyto do przygotowania

Bardziej szczegółowo

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008

L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 L 74/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008 SŁOWNIK GŁÓWNY 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03110000-5 Rośliny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty:

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1. RAZEM DLA PAKIETU I wartość brutto oferty: ZESTAWIENIE DLA PAKIETU NR 1 Pakiet nr 1 - Dostawa drobiu Pakiet/L p. Produkt Orientacyjna ilość zamawiana w ciągu roku I Drób 2. Filet drobiowy 800 kg 2 dni 3. Podudzia drobiowe 180 kg 2 dni 4. Skrzydła

Bardziej szczegółowo

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r.

MENU. Domowe Obiadki ul. Powstańców Warszawskich Ciechanów Tel. Kontakt: PONIEDZIAŁEK r. Kasza manna Kanapka z szynką Pomidor świeży Herbatka z cytryną Krupnik ryżowy Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym Kasza Surówka Herbatka Ice Tea Owoce: marchewka, jabłko, gruszka Domowe Obiadki MENU PONIEDZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38

Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Portugalii 2014-01-31 00:13:38 2 Celem niniejszej analizy jest przedstawienie wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej (RCA, revealed comparative advantage)

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Pomidor Herbatka z cytryną OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 08.05.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z szynką Herbatka z cytryną Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA

DIETA PRZY CHOROBACH SERCA ZALECENIA OGÓLNE Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (należy dbać o urozmaicenie posiłków). W skład produktów spożywczych wchodzą niezbędne składniki odżywcze zawarte w różnych ilościach i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 74, poz. 444. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 2 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 1 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo zbożowe 1.1. Asortyment przetwórstwa zbożowego 1.2. Surowce

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach

Zamówienie publiczne Nr UMiG-RO ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO Wykaz produktów żywnościowych w poszczególnych asortymentach 1. Pieczywo i jego pochodne Załącznik nr 6 do SIWZ Dnia... 1. Chleb krojony 500g szt. 4.300 2. Bułki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka)

FORMULARZ OFERTY. ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Załącznik do zamówienia nr 1 do zamówienia z dnia 27.11.2015 r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :... Telefon

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. MENU PONIEDZIAŁEK 17.07.2017r. Owsianka na mleku i szynką Pomidor Herbata z cytryną Owsianka: płatki owsiane, mleko 70% Pieczywo: Mąka pszenna, sól, woda, drożdże Polędwica z indyka: mięso z indyka (105

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 06.03.2017r. Kanapka z masłem Parówka Ogórek kiszony Kawa zbożowa Pieczywo razowe: mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas Parówka: mięso z piersi kurczaka 64%, skórki z kurczaka,

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną OBIAD Lane kluski Kanapka z szynką drobiową Papryka świeża Herbatka z cytryną MENU PONIEDZIAŁEK 14.11.2016r. Lane kluski: mąka pszenna, jajko, mleko 70% Mleko Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne

Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne Postępowanie ozn. SP.ZP.362.1.2011 załącznik nr 1 do SIWZ na: Część Nr 1,,Drób i podroby jadalne 1 Kurczak świeży kg 900 2 Udo kg 220 3 Piersi z kurczaka kg 220 4 Porcje rosołowe kg 80 5 Korpusy z indyka

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. Fasolka po bretońsku. Chleb. Oponki serowe. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 30 stycznia 10 lutego 2017 r. 30 I 31 I 01 II 02 II 03 II Zupa fasolowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z jabłkami i cukrem. Zupa neapolitańska. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem OBIAD MENU PONIEDZIAŁEK 13.02.2017r. Kasza manna na mleku Kanapka z marmoladą Surowa marchewka Herbatka z imbirem Kasza manna na mleku: Mleko, kasza manna, sól Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda,

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana

Cena jednostkowa z podatkiem (1szt,1kg,1l, 1op,1 pęczek) przewidy wana Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. PAKIET NR I DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW 1 Ziemniaki 1kg kg 6300 2 Cebula 1kg kg 300 3 Fasola biała 1kg kg 80 4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 3. PAKIET I: Pieczywo (CPV: ) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 3 PAKIET I: Pieczywo (CPV: 15810000-9) Lp. Nazwa artykułu j.m Ilość 1 Chleb szt. 400 2 Bułka zwykła szt. 600 PAKIET II: Artykuły spożywcze (CPV: 15000000-8), Lp. Nazwa artykułu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 lutego 2011 r. AC 141 Certyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu?

Ale czy wśród tych pytań było pytanie o to, co jesz na co dzień, z czego się składa twoje menu? 80/20 - klucz do zdrowia oraz cztery cytryny Nie wiem czy pamiętasz swoją ostatnią wizytę u lekarza? Lekarz przebadał cię, przeprowadził wywiad. Zadał w tym czasie parę pytań. Ale czy wśród tych pytań

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. PIĄTEK 06 I T R Z E C H K R Ó L I OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 02 stycznia 13 stycznia 2017 r. 02 I 03 I 04 I 05 I Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Rosół z makaronem. Kotlet drobiowy panierowany.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/331 ZAŁĄCZNIKI 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/333 ZAŁĄCZNIK I LISTA O KTÓREJ MOWA W ARTYKULE 38 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.)

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia r.) ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 (z naniesionymi zmianami do SIWZ z dnia 18.09.2012 r.) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Załącznik do zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 14 listopada 25 listopada 2016 r. 14 XI 15 XI 16 XI 17 XI 18 XI Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Krupnik z ziemniakami.

Bardziej szczegółowo

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto

Szacowana ilość zamawianych miesięcznie produktów w 2015r. OWOCE i WARZYWA Cena Jednostkowa netto .. Lp. Nazwa produktu Ilość /kg/ 1. Banan 72kg 2. Buraki 40kg 3. Cebula 30kg 4. Cytryna 10kg 5. Gruszka 140kg 6. Jabłka 300kg 7. Rzodkiewka 3,5kg 8. Kalafior 30kg 9. Kapusta biała 80kg 10. Kapusta czerwona

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od października 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 17 28 października 2016 r. 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż z truskawkami i jogurtem naturalnym. Zupa pomidorowa z makaronem. Kotlet

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony 1 kg Szt. 1100 3 Chleb razowy krojony

Bardziej szczegółowo

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax:

OF E R T A. Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel./fax: OF E R T A Nazwa Wykonawcy zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz nr tel. Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu:

Bardziej szczegółowo

PAKIET I : RYBY CPV 152

PAKIET I : RYBY CPV 152 Oferta Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I : RYBY CPV 152 za 1kg za 1 kg cena netto za kg. brutto jedn. 1 Panga filet kg 442 2 Dorsz filet kg 158 3 Mintaj filet kostka kg 142 4 Ryba wędzona Makrela

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 09 maja 20 maja 2016 r. 09 V 10 V 11 V 12 V 13 V Krupnik z ziemniakami. Chleb. Makaron ze szpinakiem i pomidorami suszonymi. Żurek z ziemniakami. Zrazy wieprzowe w sosie

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże Lp. Artykuł spożywczy 1 Bułka pszenna poznańska 50 g. Szt. 500 2 Chleb baltonowski krojony - 1 kg Szt. 1000

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony przez Kancelarię Mediacyjno Prawną Subsidium STAN PRAWNY na dzień 1 maja 2009r. Dz. Urz. UE L

Tekst ujednolicony przez Kancelarię Mediacyjno Prawną Subsidium STAN PRAWNY na dzień 1 maja 2009r. Dz. Urz. UE L ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Tekst ujednolicony przez Kancelarię

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto)

Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych. Cena. kol. 4 x kol. 5. Lp. Nazwa i opis Jedn. miary. jedn. (brutto) (brutto) Część nr 3 - Dostawa różnych produktów spożywczych Lp. Nazwa i opis Jedn. miary Ilość Cena jedn. (brutto) Cena kol. 4 x kol. 5 (brutto) 1 2 3 4 5 6 1 Bułka tarta kg 90 2 Barszcz biały, zupa w proszku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość

Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ. L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa Wartość. Wartość Załącznik nr 2 PAKIET I - NABIAŁ L.p. Nazwa artykułu J.m. Ilość jednostkowa netto netto % brutto 2 3 4 5 6 7 8 9. Mleko 2 % l 23000 2. Kefir 200g l 00 3. Ser twarogowy półtłusty kg 2200 4. Śmietana 8%

Bardziej szczegółowo

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r.

OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 08 maja 19 maja 2017 r. 08 V 09 V 10 V 11 V 12 V Zupa grochowa z ziemniakami. Chleb. Makaron z serem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet wieprzowy mielony.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku OBIAD

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku OBIAD Kanapka z szynką Pomidor świeży Kawa zbożowa na mleku MENU PONIEDZIAŁEK 05.12.2016r. Pieczywo razowe: Mąka pszenna razowa, mąka żytnia, sól, woda, zakwas Szynka drobiowa: mięso z piersi indyka (105 g mięsa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV obowiązujacy od 17 września 2008

Wspólny słownik zamówień CPV obowiązujacy od 17 września 2008 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 03111000-2 Nasiona 03111100-3

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV

Zał. nr 6 SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy- zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych kod CPV Lp. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Jedn. miary Planowana ilość -1- -2- -3- -4- -5-1 Ananas w puszce 2 Baton w polewie czekoladowej 3 Budyń 4 Brzoskwinie w puszce opakowanie 500-800g,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3%

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 3% Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 1 2 3 1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy.

OBIADY. Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Kompot wieloowocowy. Kompot wieloowocowy. OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 3 14 października 2016 r. 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X Zupa ziemniaczana. Chleb. Makaron z serem. Jabłko Żurek z ziemniakami. Gołąbki z ryżem, kiełbasą i sosem pomidorowym. Banan

Bardziej szczegółowo

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN

Pakiet I - Dostawa artykułów spożywczych grupa produktów: Mięso i wędliny. Cena jednostk. Brutto w PLN Załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015

Normy wyżywienia Racje pokarmowe. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 Normy wyżywienia Racje pokarmowe Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2015 1 Normy wyżywienia (zalecane racje pokarmowe) (recommended pattern of food use) dzienne zestawy produktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy

OFERTA. I Pieczywo świeże. Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Przybliżona Jedn. Lp. Artykuł spożywczy Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu Pisemnego Otwartego. Formularz ofertowy I Pieczywo świeże Lp. Artykuł spożywczy 1 Chleb baltonowski krojony - 1 kg Szt. 1000 2 Chleb razowy krojony 500 g Szt. 300

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD.

MENU. PONIEDZIAŁEK r. ŚNIADANIE. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką OBIAD. MENU POSIŁEK PONIEDZIAŁEK 10.10.2016r. Kasza manna na mleku, kanapki z masłem i marmoladką, herbatka z cytrynką Zupa: mleko 70% kasza manna. Pieczywo: Mąka pszenna, mąka żytnia, sól, woda, drożdże Marmolada:

Bardziej szczegółowo

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych

Dzień I * Ilość w gramach lub mililitrach. Ilość w miarach domowych DIETA 1200 kcal Dzień I * miarach I śniadanie 290 Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki 30 g 112 Mleko 0.5 % tłuszczu 1 szklanka 250 ml 97 Grejpfrut 1 szt., średni 350 g 81 II śniadanie 251 Chleb żytni

Bardziej szczegółowo

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych

... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych ... wykonawca... data Część 1 dostawa artykułów suchych i przetworów konserwowych netto 1 2 Ananas plastry op. min. 565 g, plastry ananasa w puszce, masa netto po odsączeniu min. 340 g Baton w czekoladzie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego)

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) Nr sprawy: SP 30/07/11/2015 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik nr 1.6 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRODUKTY OGÓLNOSPOŻYWCZE I NABIAŁOWE Lp Opis produktu

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY nr 1

FORMULARZ CENOWY nr 1 L.p. FORMULARZ CENOWY nr 1 Wartość netto Nazwa przedmiotu zamówienia oferowanego j.m. Ilość Cena netto % VAT Wartość VAT (5x6) 1. Bułki zwykłe duże a 100g szt. 2. Chleb zwykły krojony a 500 g szt. 45 000

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto

Formularz cenowy do oferty. Składając w imieniu... Cena jednostk. netto Załącznik nr 8.1 Składając w imieniu... ofertę w przetargu nieograniczonym w dniu 16.12.2011r. na dostawę: artykułów ogólno spożywczych Lp. Nazwa artykułu Miara Ilość 1 Cukier kryształ paczkowany 1 kg

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : PRODUKTY SPOŻYWCZE, WODY MINERALNE, Nr procedury: 82/2015 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Asortyment, opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Co jadłem/jadłam wczoraj?

Co jadłem/jadłam wczoraj? 1 Co jadłem/jadłam wczoraj? 2 Talerz zdrowia 2 Pieczywo i produkty zbożowe Podstawowe źródło węglowodanów złożonych w diecie i pokarm o stosunkowo dużej wartości odżywczej. Produkty zbożowe dostarczają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty na: Dostawę pełnowartościowych artykułów żywnościowych dla stołówki Publicznego Przedszkola w Głogowie Małopolskim w okresie 01.02.2017 31.07.2017. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1

Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 Dostawa pieczywa Oferta na : Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na 2015 rok Załącznik nr 1 Cena 1. Chleb krojony zwykły 0,50 kg szt. 2000 2. Chleb razowy ze ziarnem 0,7 kg

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 17.03.2011 r. FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres * :...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003. z dnia 16 grudnia 2003 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego SłownikaZamówień (CPV) (tekst mający

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto

... FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto Załącznik 3.01 do SIWZ. Część nr 1- Mięso, produkty mięsne, wędliny CPV 15 10 00 00 9 Ilość szacunkowa Stawka VAT 1 kiełbasa podlaska kg 100 2 karkówka b/k-mięso wieprzowe kg 275 3 kiełbasa zwyczajna kg

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach

Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze w roku 2017 Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Załącznik nr 1 Do zapytania o cenę na dostawę produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach Pieczęć firmowa dostawcy Formularz ofertowy na artykuły ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa produktów mleczarskich /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. 2. Śmietana 30 % UHT 0,5 l typu Mlekovita inna lub równoważna, w przypadku propozycji produktów równoważnych należy

Bardziej szczegółowo

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g

Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Krupnik Waga 1 porcji - 250 g Kasza jęczmienna perłowa 9,5 0,095 Marchew 15,5 0,155 Pietruszka, korzeń 6,5 0,065 Por 6,5 0,065 Seler korzeniowy 3,0 0,030 Ziemniaki 62,5 0,625 Margaryna 3,0 0,030 Ziele

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt.

KALKULACJA CENOWA. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 360. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. 480. 15842220-0 szt. 240. 15842220-0 szt. ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1d do siwz KALKULACJA CENOWA Część IV Różne artykuły spożywcze Lp. Nazwa towaru C.P.V. Jedn. miary Ilość 1 Ananasy w plastrach 565g, puszka 15332100-5 szt. 100 2 3

Bardziej szczegółowo

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014

Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna. Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Podstawy dietetyki Dieta neutropeniczna Roman Cichon Katedra Żywienia i Dietetyki CM UMK Bydgoszcz 2014 Żywienie w neutropenii Zwiększenie spożycia energii i białka Wymagania żywieniowe większości pacjentów

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.

Urząd Statystyczny w Olsztynie CENY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2015-07-24 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524-36-66, fax (89) 524-36-67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl CENY W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki

Tabela indeksów glikemicznych Indeks glikemiczny produktów: poniżej 55 niski, 55-70 średni, powyżej 70 wysoki Indeks Glikemiczny jest to pomiar mówiący o tym, jak szybko rośnie poziom cukru we krwi po posiłku. Najlepiej czujemy się wtedy, gdy poziom cukru we krwi rośnie powoli. Cukier we krwi to paliwo dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie

Cena jednostkowa brutto za jedno opakowanie Zadanie 1 Przyprawy przydatności do spożycia 1. Przyprawa do drobiu - 18 kg 2. Przyprawa do mięsa - 42 kg 3. Przyprawa do ryb - 10 kg 4. Przyprawa do zup - 200 kg 5. Żelatyna wieprzowa - 20 kg 6. Przyprawa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX

Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX Załącznik nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Płońsku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Części I - IX CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) 1. Przewidywana

Bardziej szczegółowo

JADŁOSPIS od dnia do r.

JADŁOSPIS od dnia do r. JADŁOSPIS od dnia 02.01.2017 do 31.01.17 r. Dzień Śniadanie Obiad Podwieczorek Pon. 02.01.17 03.01.17 04.01.17 05.01.17 Pon. 09.01.17 Płatki kukurydziane na kukurydziane, mleko) Ryż na mleku 200g (ryż,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna

Załącznik Nr 2.1 formularz asortymentu stołówka szkolna Zadanie nr 1 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin /stołówka szkolna/ L.p. Nazwa jm Ilość 1. Schab wieprzowy bez kości, słonina kg 150 całkowicie zdjęta, świeży 2. Żeberka wieprzowe pieczeniowe, świeże

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Dieta dla osób dieta 1200 kcal chorujących na dieta 1500 kcal cukrzycę typu 2* dieta 1800 kcal Zdrowe żywienie w cukrzycy Lista wymienników 1 porcji produktów**

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT

FORMULARZ OFERTOWY. Załącznik nr 1. Przewidywane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Cena netto za jednostkę. Jedn. miary. Kwota VAT Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Lp Asortyment Przewidywane zużycie w ciągu 1 miesięcy Jedn. miary Cena netto za jednostkę VAT (%) Kwota VAT Wartość netto Wartość brutto Producent/nazwa oferowanego towaru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.2.2016 L 33/3 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/172 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 w odniesieniu do określenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1/ część 2... miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedszkole nr 15 w Oświęcimiu ul. Budowlanych 43 NIP 549-20-97-544 OFERENT Pełna nazwa oferenta... Adres lub siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2

FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 ... Nazwa i adres oferenta (pieczątka) FORMULARZ OFERTY Pakiet nr 2 Załącznik do zamówienia nr 2 do zamówienia z dnia 15.12.2010 r. Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres *

Bardziej szczegółowo

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 1.Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie. 2.Bądź codziennie aktywny fizycznie ruch korzystnie wpływa na sprawność

Bardziej szczegółowo