PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH"

Transkrypt

1 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna

2 Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddzia w Poznaniu Pozna, ul. Winogrady 63 tel , fax: Recenzent: prof. dr hab. S awomir Zawisza ISBN Opracowanie redakcyjne i korekta: Anna K szycka Projekt ok adki: Alicja Zygmanowska Copyright by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzia w Poznaniu 2008 Druk: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddzia w Poznaniu Zlecenie nr 21/2008. Nak ad: 1000 egz 2

3 Spis tre ci Wprowadzenie 5 I. Nauki wspieraj ce praktyk intencjonalnie prowadzonej dzia alno ci informacyjnej 7 II. Informacja, jej cechy, rodzaje i ród a Infologiczne i zarz dcze rozumienie terminów: dane, informacja, wiedza Uj cie infologiczne Uj cie zarz dcze Jednolite rozumienie terminu informacja oraz innych z ni zwi zanych Cechy informacji Rodzaje informacji ród a informacji 27 III. Proces informacyjny i jego fazy 31 IV. Istota dzia alno ci informacyjnej w publicznej rolniczej organizacji doradczej Cel i zadania dzia alno ci informacyjnej Przedmiot dzia alno ci informacyjnej Podmioty dzia alno ci informacyjnej Funkcja i zasady prowadzenia dzia alno ci informacyjnej Potrzeby informacyjne rolników-przedsi biorców i ich rozpoznawanie Metody i techniki badania potrzeb informacyjnych rolników Kwestionariusz jako narz dzie badawcze Metody wyszukiwania i udost pniania informacji Metody wyszukiwania informacji 63 3

4 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ 6.2. Metody udost pniania informacji Bariery informacyjne 75 V. Podej cie marketingowe do dzia alno ci informacyjnej WODR Poj cie rynku informacyjnego Elementy rynku informacyjnego publicznych rolniczych organizacji doradczych Marketing-mix w dzia aniach informacyjnych WODR 84 VI. Praktyczna strona dzia alno ci informacyjnej WODR wiadczenie us ug informacyjnych Us ugowe dostarczanie informacji Us ugowe zapewnianie dost pu do zasobów informacyjnych Udost pnianie wyrobów informacyjnych Proces wydawniczy i jego etapy Udost pnianie wyrobów informacyjnych WODR 115 VII. System Informacyjnego Wspierania Rolników Istota Systemu Informacyjnego Wspierania Rolników Narz dzia i rodki informatyczne SIWR 127 Zako czenie 137 Literatura 139 Spis ilustracji i tabel 145 4

5 Wprowadzenie Od 1989 r. gospodarstwa rolne w Polsce funkcjonuj w warunkach gospodarki rynkowej, dlatego ich w ciciele (decydenci) musz by wiadomi roli informacji jako narz dzia prowadz cego do osi gni cia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Przewaga konkurencyjna to osi gni cie przez dane gospodarstwo rolne nadrz dnej pozycji wobec innych gospodarstw, oferuj cych na rynku te same produkty. Jest ona relatywn miar funkcjonowania gospodarstwa na rynku - pozwala na zaoferowanie klientowi produktów odpowiadaj cych jego oczekiwaniom ale o wy szej jako ci i ni szej cenie w porównaniu do produktów konkurencji. I tak przewaga konkurencyjna - jako ciowa, obejmuje dzia ania rolnika oraz instrumenty marketingowe, które mog ulega zmianom jako ciowym tj. produkt, jego opakowanie i dystrybucja. Poprzez nadanie tym instrumentom wy szej jako ci ni konkurenci oraz dostosowanie jej do preferencji nabywców, gospodarstwo rolne mo e uzyska przewag jako ciow. Podstaw do osi gni cia przewagi cenowej przez dane gospodarstwo rolne s te instrumenty marketingu i dzia ania marketingowe rolnika, które bezpo rednio wi si z materialnym zainteresowaniem nabywców. Je li gospodarstwo rolne osi gnie jako ciow przewag konkurencyjn, to tym samym zwi ksza sobie swobod w dziedzinie operowania cenami oraz innymi instrumentami zwi zanymi z materialnymi zainteresowaniami nabywców. Gospodarstwo rolne, po osi gni ciu przewagi konkurencyjnej, mo e d do powi kszenia jej wielko ci. Wraz ze wzrostem przewagi zwi ksza si bowiem stopie jego niezale no ci w dziedzinie operowania instrumentami, których zmiany sprzyjaj powi kszaniu efektów dzia ania rolnika na rynku. Dzia alno informacyjna, obok doradczej, kszta ceniowej i innowacyjnej, stanowi wa pozycj w ofercie niematerialnego wspierania rolników zrz dzaj cych w asnymi gospodarstwami rolnymi. Przypomn tu, e zgodnie z wdra an w publicznych rolniczych organizacjach doradczych metodyk doradztwa rolniczego, dzia ania doradcze tych organizacji wyra aj si we wspó dzia aniu doradcy rolniczego z jego rolniczym partnerem, zmierzaj cym do rozwi zania problemów zawodowych partnera oraz pozwalaj cym przygotowa go do podejmowania skutecznych dzia zapobiegaj cych niepowodzeniom w pracy a tak e nabycia zdolno ci samodzielnego rozpoznawania i rozwi zywania swoich problemów. Dzia ania kszta ceniowe - w prowadzonym doskonaleniu i szkoleniu zawodowym rolników w celu sta ego podwy szania ich kompetencji zawodowych. Dzia ania innowacyjne - ównie w realizacji ostatniego etapu procesu innowacyjnego zwanego upowszechnianiem innowacji rolniczych (czyli sterowanego przez rolnicz 5

6 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ jednostk doradcz przekazu innowacji od ród a ich powstania do miejsca pe nego zastosowania). 1 W swej ksi ce Metodyka i organizacja doradztwa rolniczego [2002 i 2008] szczegó owo omawiam dzia alno doradcz, w innej Przewodnik metodyczny dla doradców rolniczych. Kszta cenie i uczenie si doros ych [2007 i 2008] - dzia alno kszta ceniow. Kilkana cie lat wcze niej prof. Zygmunt Przychodze w pracy Zarys innowatyki rolniczej [1991] w sposób wyczerpuj cy przybli rodowisku doradców rolniczych w Polsce dzia alno innowacyjn. Nale y tu doda, e przedstawione w niej tre ci s spójne z tymi, jakie wyst puj w obu moich wymienionych wcze niej pozycjach. 2 Poniewa publiczna rolnicza organizacja doradcza nie dysponuje dot d ci le dostosowanymi do jej charakteru podstawami teoretycznymi dla prowadzenia w asnej dzia alno ci informacyjnej, autor podj si próby ich opracowania i przedstawienia w przedmiotowej pracy. 3 1 Na pe dzia alno innowacyjn sk ada si ca okszta t dzia naukowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych, które prowadz do wdra ania i upowszechniania nowych lub udoskonalonych produktów czy procesów. 2 Ponadto na przestrzeni ostatnich 20 lat m.in. problematyk t zajmowali si zwi zani ze rodowiskiem polskiego doradztwa rolniczego: prof. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof. dr hab. Stanis aw D bowski, prof. dr hab. S awomir Zawisza. 3 W przedmiotowej pracy terminem publiczne rolnicze organizacje doradcze okre la si sie Wojewódzkich O rodków Doradztwa Rolniczego (WODR), które stanowi cz publicznego sektora gospodarki. (Sektor ten zajmuje si dostarczaniem okre lonych wyrobów oraz us ug dla pa stwa i obywateli a tworz go wszystkie jednostki organizacyjne, w których w asno Skarbu Pa stwa lub samorz du ma udzia wi kszy ni 50%.) Aktualnie (stan na r.) s to pa stwowe jednostki organizacyjne posiadaj ce osobowo prawn, opieraj ce sw dzia alno g ównie na doradztwie rolniczym, ale tak e dzia aniach kszta ceniowych, informacyjnych oraz upowszechnieniowych. Powsta y w 1991 r. (pod nazw O rodki Doradztwa Rolniczego - ODR) w miejsce istniej cych dot d w ka dym z ówczesnych 49 województw Wojewódzkich O rodków Post pu Rolniczego - WOPR, których dzia alno koncentrowa a si g ównie na wdro eniach i upowszechnieniach innowacji rolniczych. W 1998 r. w zwi zku z dokonan reform administracyjn kraju, o rodki doradztwa rolniczego dostosowa y swoj struktur terytorialn do struktury nowych województw. Aktualny stan prawny WODR reguluje Ustawa z dnia 22 pa dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego [Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507]. 6

7 I. Nauki wspieraj ce praktyk intencjonalnie prowadzonej dzia alno ci informacyjnej Naukami, których osi gni cia mog stanowi w ciw podstaw dla intencjonalnego uprawiania dzia alno ci informacyjnej w publicznych rolniczych organizacjach doradczych s przede wszystkim ekonomika informacji, informacja naukowa oraz infobrokerstwo a tak e kilka innych jak np. kognitywistyka, statystyka, teoria informacji, informatyka, technologia informacyjna. Wg J. Ole skiego ekonomika informacji jako ekonomika szczegó owa dostarcza naukowych podstaw, metod i narz dzi badania, modelowania oraz tworzenia informacji, zasobów, procesów i systemów informacyjnych. ci lej za ekonomika informacji zajmuje si zarówno mikroekonomicznymi, jak i makroekonomicznymi problemami i aspektami informacji, procesów oraz systemów informacyjnych. W aspekcie mikroekonomicznym wypracowuje metody, za pomoc których bada zachowanie si podmiotów spo ecznych oraz gospodarczych jako uczestników procesów i systemów informacyjnych. W aspekcie makroekonomicznym poszukuje prawid owo ci pozwalaj cych na zdefiniowanie specyfiki informacji jako kategorii makroekonomicznej, rynku informacyjnego i sektora informacyjnego w gospodarce narodowej i w skali globalnej. Ekonomika informacji korzysta z ogólnych metod nauk ekonomicznych oraz wypracowanej przez nie aparatury poj ciowej. W szczególno ci wykorzystuje te modele systemów, podmiotów i procesów ekonomicznych opracowane w ramach innych nauk ekonomicznych, które mog by pomocne do analizy i syntezy zjawisk informacyjnych. Ekonomika informacji proponuje te w asne specyficzne metody oraz narz dzia identyfikacji, klasyfikacji i modelowania zjawisk ekonomicznych w gospodarce. Do wypracowania w asnych metod i narz dzi badawczych ekonomika informacji wykorzystuje dorobek innych dyscyplin naukowych, takich jak logika, a zw aszcza jej sk adowa - semiotyka 4, teoria informacji, nauki organizacji i zarz dzania, socjologia, psychologia, informatyka, prasoznawstwo, nauki prawnicze, ale równie dorobek ekonomik szczegó owych w zakresie informacyjnych aspektów poszczególnych bran. Ponadto korzysta te z naukowych uogólnie, praktycznych do wiadcze i obserwacji. 4 Semiotyka (od greckiego semeiotikòs - dotycz cy znaku) albo semiologia, zwana tak e ogóln teori znaków, to ogólna, formalna (czyli logiczna) teoria j zyka rozumianego jako system znakowy. Zajmuje si j zykiem w aspekcie jego racjonalno ci i sprawno ci w aktach poznania i komunikowania. Semiotyka dzieli si na trzy dziedziny: semantyk, syntaktyk i pragmatyk. 7

8 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ Ekonomika informacji korzysta tak e z obserwacji oraz z funkcjonowania rodków masowego przekazu, praktyki podmiotów dzia aj cych w dziedzinie marketingu i reklamy, jak równie z praktycznych do wiadcze stosowania nowoczesnych technologii w procesach i systemach informacyjnych [Ole ski 2001, s. 22]. Informacja naukowa lub inaczej informatologia - to dziedzina wiedzy obejmuj ca ca okszta t zagadnie teoretycznych i praktycznych zwi zanych z dzia alno ci informacyjn. Obejmuje mi dzy innymi ró ne metody wyszukiwania informacji (np. metoda wyszukiwarki internetowej i metoda katalogu bibliotecznego), ró ne metody organizacji zbiorów informacji (np. metody organizacji informacji w bazach danych 5, i metody klasyfikacji dokumentów) ró ne sposoby opracowywania informacji (np. metody streszczania informacji) czy te ró ne metody i/lub techniki interpretacji informacji a tak e problemy zwi zane z t interpretacj (np. informatywno i rozwlek wypowiedzi, metody dezinformacji lub ukrywania informacji, dzia anie informacji na pod wiadomo ). Obecnie najdynamiczniej rozwijaj si metody i/lub techniki zwi zane z multimediami i wyszukiwaniem informacji w Internecie 6. Informatologia powi zana jest z bibliotekoznawstwem, archiwoznawstwem, teori systemów, nauk o organizacji i kierowaniu oraz wieloma innymi dziedzinami maj cymi znaczenie dla jej teoretycznych i praktycznych podstaw. Badania w zakresie informacji naukowej s prowadzone w Polsce w szko ach wy szych, instytucjach badawczych i o rodkach informacji. Za dzia alno informacyjn w pionie nauk podstawowych jest odpowiedzialny O rodek Informacji Naukowej PAN (OIN PAN). 7 Aleksander Radwa ski uwa a, e osobom zaanga owanym w rozwój Informacji naukowej nie uda o si utworzy ani spójnego systemu za, ani spójnej metodologii tej dyscypliny naukowej. Równie w sferze dzia alno ci praktycznej nie obserwuje si prze omu zwi zanego z jej rozwojem. Wszystko zmieni o si natomiast za spraw technologii - st d akcentowana ró nica pomi dzy IT (Information Technology), a IS (Information Science) 8 [Radwa ski 2004]. 5 Baza danych, to uporz dkowany zbiór informacji z pewnej dziedziny, utworzony w sposób atwiaj cy dost p do danych i pos ugiwanie si nimi za pomoc okre lonych polece. Baza danych sk ada si z rekordów, a one z pól. Np. je eli ka dy rekord danej bazy zawiera informacj dotycz pojedynczej osoby - nazwisko, imi, adres, numer telefonu, to ka da sk adaj ca si na t informacj dana znajduje si w oddzielnym polu (pole nazwiska, pole imienia itd.) 6 Internet - ogólno wiatowa sie komputerowa pozwalaj ca na dost p do nieograniczonej ilo ci informacji, zawartych na komputerach podpi tych do sieci. Ka dy u ytkownik, który posiada odpowiedni sprz t, komputer z modemem, telefon komórkowy, przystawk do telewizora oraz odpowiednie oprogramowanie, mo e si do niej pod czy. 7 Patrz: Internetowa Encyklopedia PWN (online ) [http://encyklopedia.wp.pl/]. 8 IT to powszechny skrót dla terminu technologia informacyjna, natomiast IS dla terminu informacja naukowa. 8

9 NAUKI WSPIERAJ CE PRAKTYK Nale y te doda, e autor ten uwa a termin informacja naukowa za niew ciwy i proponuje go zast pi innym nauka o informacji, co jest zgodne z angielskim terminem Information Science. Przymiotnik naukowa sugeruje bowiem ograniczanie pola badawczego do informacji wytworzonej w toku dzia alno ci naukowej lub opracowanej metodami naukowymi, czyli do informacji o nauce i dla nauki. Kierunki bada informacji naukowej: etyka informacji, filozoficzne zagadnienia informacji, informacja a teoria chaosu, informacja a demokracja, informetria, Internet, ocena jako ci informacji, prawna ochrona informacji, spo ecze stwo informacyjne, teoria wyszukiwania, webometria. Infobrokerstwo to nowa, tworz ca si dopiero nauka o interdyscyplinarnym charakterze. Korzysta z osi gni tych dyscyplin naukowych, które zajmuj si danymi, informacj i wiedz, tj. przede wszystkim z informacji naukowej, naukoznawstwa, socjologii, psychologii, filozofii, komunikacji spo ecznej oraz informatyki. Oprócz tego sk adaj si na ni praktyczne do wiadczenia zwi zane z autoryzacj, pozyskiwaniem i udost pnianiem informacji oraz wiedzy. W specyficznym dla siebie, interdyscyplinarnym podej ciu traktuje przedmiot swojego zainteresowania mo liwie jak najbardziej wszechstronnie, odpowiadaj c na pytania o poznawcze oraz praktyczne uwarunkowania procesów technologii tre ci. Infobrokerstwo ma ju za sob pierwsze próby identyfikacji metodologicznej i naukoznawczej. Kognitywistyka (cognitive science) inaczej nauka o poznaniu i komunikacji spo ecznej to interdyscyplinarna dyscyplina, której kluczowymi kategoriami s poznanie, informacja i komunikacja. Kategorie te le u podstaw rozumienia wspó czesnego wiata, naszego miejsca w tym wiecie, a jednocze nie stanowi podstaw skutecznego dzia ania. Kognitywistyka zajmuje si badaniem oraz wyja nianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, wiadomo, pami, rozumowanie, mowa i komunikacja. Korzystaj c z osi gni wielu dyscyplin naukowych takich jak psychologia, biologia, filozofia, informatyka, teorie sztucznej inteligencji, j zykoznawstwo, logika, lingwistyka, socjologia, antropologia i innych, kognitywistyka wypracowa a asne metody, za pomoc których stara si rozwi zywa zagadki umys u, inteligencji i wiadomo ci. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o to jakie mechanizmy - biologiczne, obliczeniowe b inne - stanowi podstaw inteligencji, pyta o rol rodowiska - od fizycznego, poprzez biologiczne, po kulturowe i spo eczne - w kszta towaniu procesów poznawczych, analizuje funkcje j zyka jako no nika informacji oraz narz dzia komunikowania. 9

10 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ Z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter kognitywistyka, analizuje problemy z wielu ró nych perspektyw i pos uguje si znacznie wi ksz liczb metod ni pojedyncze nauki z których osi gni korzysta. Dla kongwistów stanowi to wystarczaj cy powód do twierdzenia, e jest to nauka samodzielna, ró na od wymienionych wcze niej dyscyplin. Statystyka to nauka, która systematyzuje metody pozyskiwania, prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisuj cych, wyja niaj cych oraz przewiduj cych zjawiska masowe 9 [Ferguson, Takane 2004]. Statystyka jako samodzielna dyscyplina naukowa zajmuje si tworzeniem, systematyzacj i rozwijaniem narz dzi do analizy du ych zbiorów liczbowych o ró nym charakterze. Zbiory te s efektem systematycznych obserwacji prowadzonych przez badaczy w interesuj cej ich dziedzinie. Z tego powodu statystyk mo na uzna za nauk ebn wzgl dem innych dyscyplin naukowych. Poniewa ze statystyki korzystaj m.in. ekonomi ci, fizycy, chemicy, medycy i rolnicy, to udzia statystyki w tych ga ziach sprawia, e mamy statystyk ekonomiczn, fizyczn, chemiczn, medyczn, rolnicz itd. Te ga ziowe statystyki opracowuj zasady techniki dochodze statystycznych oraz przystosowuj metody, które dostarcza teoria statystyki do analizy zjawisk badanych w danej dziedzinie, z zachowaniem przedmiotowej specyfiki bada. Statystyka, z uwagi na najbardziej ogólne kryterium funkcji, dzieli si na dwa podstawowe dzia y: Statystyk opisow - pozwalaj opisa dan zbiorowo (prób lub populacj ) pod wzgl dem wybranych cech. Zbiorowo ta (statystyczna) musi by jednoznacznie okre lona i wyodr bniona oraz wzgl dnie jednorodna. Metody wnioskowania statystycznego - pozwalaj ce na weryfikacj hipotez w oparciu o dane empiryczne. O ile statystyka opisowa pozwala jedynie na spe nienie funkcji deskryptywnej, o tyle wnioskowanie statystyczne pozwala na wyja nianie i przewidywanie (przynajmniej w pewnym stopniu), przez co w wielu dziedzinach wiedzy jest znacznie wy ej cenione. Teoria informacji to dzia matematyki usytuowany na pograniczu statystyki i informatyki. Jego twórc by matematyk i in ynier ameryka ski Claude E. Shannon. Najwa niejszymi zagadnieniami, które podejmuje teoria informacji s kodowanie i kompresja danych. Teoria informacji wypracowa a kilka wa nych wzorów, w tym na dolne oszacowanie wspó czynnika kompresji danych oraz maksymaln przepustowo niepewnego kana u komunikacyjnego, którym przesy ane s dane 10. Ten drugi wzór 9 Zjawiska masowe, to te zjawiska, które badane w du ej liczbie przypadków wskazuj ciw sobie prawid owo. 10 Dane te s z pewnym prawdopodobie stwem zniekszta cane. 10

11 NAUKI WSPIERAJ CE PRAKTYK pozwala oszacowa ile maksymalnie informacji (bez przek ama ) mo na takim kana em przes. W teorii informacji Claude'a E. Shannona, informacja jest mierzona jako prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia. Zdarzenia mniej prawdopodobne daj wi cej informacji. Natomiast im mniejsze jest prawdopodobie stwo wyst pienia komunikatu tym wi cej informacji zawiera ten komunikat 11. Podej cie to pomija znaczenie (semantyk ), jakie niesie komunikat, a skupia si jedynie na jego sk adni (syntaktyce). Dwoma najwa niejszymi terminami w teorii informacji s bit i entropia. Bit (z ang. binary digit) to najmniejsza ilo informacji potrzebna do okre lenia (zakodowania), który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyj uk ad. Natomiast entropia to najmniejsza rednia ilo informacji potrzebna do zakodowania faktu zaj cia zdarzenia ze zbioru zdarze o danych prawdopodobie stwach. Entropi mo na wyrazi nast puj cym wzorem: H n i 1 p i log 2 p i gdzie p to prawdopodobie stwo zaj cia zdarzenia i. 12 i Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology, informatics) to nauka zajmuj ca si projektowaniem, realizacj, ocenianiem, zastosowaniami i konserwacj systemów przetwarzania informacji z uwzgl dnieniem aspektów sprz towych, programowych, organizacyjnych i ludzkich wraz z implikacjami przemys owymi, handlowymi, publicznymi i politycznymi. Pierwotnie b c cz ci matematyki, rozwin a si do osobnej dyscypliny nauki, pozostaj cej jednak nadal w cis ym zwi zku z matematyk, która dostarcza jej podstaw teoretycznych przetwarzania informacji. Informatyk mo na podzieli na dwie g ówne dziedziny. Pierwsza z nich - analiza - obejmuje analizowanie informacji przep ywaj cych w wiecie rzeczywistym. Druga - tworzenie i wykorzystywanie systemów s cych do przetwarzania informacji - obejmuje projektowanie systemów informatycznych, programowanie oraz korzystanie z tych systemów. 11 Komunikat k, którego prawdopodobie stwo wyst pienia wynosi p, zawiera 1 h k log 2 p jednostek informacji, gdzie p k - prawdopodobie stwo wyst pienia komunikatu k. 12 Patrz C. Shannon [1948, t. 27, s ]. k 11

12 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ Technologia informacyjna, IT (akronim od ang. Information Technology) - dziedzina wiedzy obejmuj ca informatyk (w cznie ze sprz tem komputerowym oraz oprogramowaniem u ywanym do tworzenia, przesy ania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikacj, narz dzia i inne technologie zwi zane z informacj. Dostarcza ona u ytkownikowi narz dzi, za pomoc których mo e on pozyskiwa informacje, selekcjonowa je, analizowa, przetwarza, zarz dza i przekazywa innym ludziom. Termin technologia informacyjna rozpowszechni si w latach 90. ubieg ego wieku i znajduje uzasadnienie we wspó czesnej postaci informacji, jak równie w sposobach korzystania z niej. Informacji towarzysz dzisiaj procesy i dzia ania. Zarówno sam obiekt - informacja, nie tylko ta dost pna w sieci komputerowej, w ka dej chwili ulega zmianie (poszerzeniu, aktualizacji, dopisaniu powi za, nowym interpretacjom), jak i korzystanie z niej jest procesem uformowanym w odpowiednim zakresie i postaci. 12

13 II. Informacja, jej cechy, rodzaje i ród a 1. Infologiczne i zarz dcze rozumienie terminów: dane, informacja, wiedza Co to jest informacja? Udzielenie wyczerpuj cej odpowiedzi na to pytanie wymaga nawi zania do kilku innych terminów jakimi s dane i wiedza. Chocia istnieje wyra ne rozgraniczenie pomi dzy terminami: dane, informacja i wiedza, w praktyce nierzadko stosuje si je zamiennie. Niew tpliwie jednym z powodów takiego stanu jest wyst puj ca mnogo okre le dla tych samych terminów przyjmowana przez wielu przedstawicieli ró nych nauk, w tym opisanych w poprzednim rozdziale. Po zapoznaniu si z w ciwymi propozycjami tych nauk uznano, e okre lenia przedmiotowych terminów, w ciwe z punktu widzenia prezentowanych w niniejszej pracy podstaw teoretycznych dzia alno ci informacyjnej publicznych rolniczych organizacji doradczych, mo na znale w infologii 13 i naukach o zarz dzaniu Uj cie infologiczne W uj ciu infologicznym (zwanym te subiektywnym) terminem dane okre la si wycinek rzeczywisto ci s cy do opisu innego wycinka rzeczywisto ci. Dane s opisywane przez symbole takie jak umowne znaki, s owa, gesty itp. Natomiast informacja to znaczenie, jakie nadaje si danym z uwzgl dnieniem czynników psychologicznych, socjologicznych, j zykowych i semantycznych. I tak czynniki: psychologiczne uwzgl dniaj wp yw osobowo ci cz owieka na kszta towanie znaczenia; 13 Infologia, to teoria identyfikowania i definiowania informacji. Obejmuje ona takie zagadnienia jak: interpretacja informacji, jej projektowanie (Information Design), procesy komunikacji oraz prezentacja werbalno-wizualna. Nale y tu wyja ni, e Information Design ma na celu maksymalne u atwienie odbioru informacji, przede wszystkim - poprzez w ciwy dobór informacji i ich struktur w dokumencie, projekt dokumentu (rozwi zania kolorystyczne, kompozycj na stronie, dobór czcionki), a tak e odpowiedni redakcj tekstów oraz stosowanie grafik wspomagaj cych. Natomiast R. Pettersson ogranicza infologi do teorii prezentacji werbalno-wizualnej oraz interpretacji informacji [Pettersson 1993]. 13

14 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ socjologiczne uwzgl dniaj wp yw jaki na znaczenie informacji wywiera rodzaj, si a i kierunki w interakcji interpersonalnej; zykowe to wp yw j zyka, w którym jest wyra ona informacja, wynikaj cy z samej konstrukcji j zyka i jego ogranicze poznawczych; semantyczne, okre lane s równie jako proces nadawania informacji sensu i istotno ci, mog ce powodowa e ten sam zbiór s ów mie b dzie ró ne znaczenie dla ró nych osób. W uj ciu tym znaczenie informacji (sens i istotno ) jest ci le zwi zane z osob ytkownika (nadawcy lub odbiorcy informacji). Wynika st d, e ta sama informacja mo e prowadzi ró ne osoby do zupe nie innych wniosków - a zatem posiada charakter subiektywny. Oddaje to nast puj cy zapis: I Z D, gdzie: I - informacja w uj ciu infologicznym, Z - znaczenie nadawane danym, D - dane (tre komunikatu 14 ), U - u ytkownik (nadawca lub odbiorca). Zgodnie z powy szym mo na powiedzie te, e informacja w uj ciu subiektywnym to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca. Informacj tworzy si z danych w procesie transformacji i interpretacji 15, a tak e kategoryzacji i klasyfikacji. Z kolei wiedza powstaje poprzez powi zanie trzech komponentów: informacji, kontekstu wynikaj cego z celu, jakiemu ma ona s i do wiadczenia. Inaczej mówi c, jest informacj wzbogacon o do wiadczenie. Wiedza jest wiec pewnym zasobem cz owieka o wybitnie osobistej, subiektywnej naturze. Nie musi by obiektywn prawd. Ka dy bowiem umieszcza informacje w innym kontek cie i posiada inne do wiadczenie, a wiec i jego wiedza jest nieco inna. U 14 Komunikat to uk ad danych przenosz cy konkretn informacj. 15 Interpretacja to proces nadawania danym sensu i istotno ci, uwzgl dniaj cy czynniki: psychologiczne, socjologiczne, semantyczne, zykowe itp. 14

15 INFORMACJA, JEJ CECHY, RODZAJE I RÓD A Wiedz w uj ciu infologicznym mo na zapisa nast puj co: W I, C, D gdzie: W - wiedza, I - informacja, C - kontekst, D - do wiadczenie [Stefanowicz 2004, s. 17]. 15

16 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ 1.2. Uj cie zarz dcze W naukach o zarz dzaniu 16 najcz ciej przyjmuje si, e dane, to surowe liczby i fakty wyra one w okre lonej postaci znakowej [Stoner, Freeman, Gilbert 2001, s. 589]. Istotn cech danych jest brak uporz dkowania, ale jednocze nie dana jest wiarygodna i pewna (przy odpowiednim przechowywaniu). Dane w ka dej chwili mog by weryfikowane pod wzgl dem poprawno ci i aktualizowane. Czyste, nie opracowane dane nie maj wi kszego znaczenia praktycznego w prowadzeniu jakiejkolwiek dzia alno ci. Natomiast odpowiednio dobrane pod wzgl dem kryterium celu, lub poprawione (przez usuni cie b dów), skondensowane (przez przedstawienie w bardziej zwi ej formie, np. zsumowane, u rednione, wyra one w postaci graficznej), a tak e poddane klasyfikacji (z uwagi na kryterium doboru) i kalkulacji (przez ich analiz matematyczn, statystyczn czy ekonometryczn ) tworz informacj [Devenport, Prusak 2000, s. 8]. Tak wi c informacje, to te dane, które zosta y poddane kategoryzacji i klasyfikacji lub w jaki inny sposób uporz dkowane. Ró ne dane mog dostarcza t sam informacj, ale jednocze nie te same dane mog te dostarcza ró nych informacji. Z drugiej strony, np. zbiory liczb czy wyrazów mog by danymi, ale je li nie wiadomo co reprezentuj to nie s informacj. Na przyk ad jest dan, która mo e by informacj je li oznacza: nr telefonu, czy liczb mieszka ców jakiego pa stwa. Z kolei termin wiedza ma wiele ró nych okre le, ale najcz ciej uwa a si e jest to: ogó wiadomo ci i umiej tno ci wykorzystywanych przez jednostki do rozwi zywania problemów. Obejmuje ona zarówno elementy teoretyczne, jak i praktyczne a tak e ogólne zasady i szczegó owe wskazówki post powania. Podstaw wiedzy s informacje i dane, ale w odró nieniu od nich wiedza jest zawsze zwi zana z konkretn osob [Probst, Raub, Romhard 2002, s. 35]. A tak e informacja, która zosta a zorganizowana i przeanalizowana w celu uczynienia jej zrozumia i stosowaln w rozwi zywaniu problemów lub podejmowaniu decyzji [Turban 1992]. 16 Nauki o zarz dzaniu to dyscyplina naukowa w zakresie dwóch dziedzin naukowych: nauk ekonomicznych i nauk humanistycznych. Wed ug wcze niej obowi zuj cej w Polsce klasyfikacji zarz dzanie by o domen nauk ekonomicznych, st d dyscyplina ta by a okre lana mianem organizacja i zarz dzanie. Obecnie interdyscyplinarne podej cie do zarz dzania, zw aszcza wykorzystania psychologii oraz innych nauk spo ecznych i humanistycznych zaowocowa o dychotomicznych podej ciem do nauk o zarz dzaniu. 16

17 INFORMACJA, JEJ CECHY, RODZAJE I RÓD A wnioskowanie z informacji i danych w celu umo liwienia rozwi zywania problemów, podejmowania decyzji, uczenia si i uczenia innych [Beckman 1997]. Informacja staje si elementem wiedzy w trzech przypadkach: gdy zostanie porównana z inn, gdy konsekwencje danej informacji s podstaw decyzji i dzia, gdy jedn informacj czymy z inn. Nale y tu podkre li, e wiedza wykracza poza informacje, gdy implikuje zdolno do rozwi zywania problemów, do inteligentnego zachowania si i dzia ania. Jest ona pozyskiwana w wyniku procesu uczenia si (rys. 1). Rys. 1. Proces transformacji danych w informacj i wiedz ród o: opracowanie w asne Relacje mi dzy danymi, informacj a wiedz mo na zilustrowa na poni szym przyk adzie: Dane to ci g nast puj cych znaków np.: Informacja to dane i ich interpretacja np.: tel.: Wiedza to informacje powi zane relacjami, np.: jest numerem telefonu mojego kolegi. 17

18 PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ 2. Jednolite rozumienie terminu informacja oraz innych z ni zwi zanych Chocia okre lenia terminów: dane, informacja i wiedza, stosowane w infologii oraz naukach o zarz dzaniu uznano za w ciwe z punktu widzenia prezentowanych w niniejszej pracy teoretycznych podstaw dzia alno ci informacyjnej publicznych rolniczych organizacji doradczych, to jednak przedmiotowa praktyka oczekuje niew tpliwie pe nej jednoznaczno ci w tym zakresie. Dlatego uznano za konieczne dokonanie wyboru takich okre le, które mo liwie najlepiej b spe nia oczekiwania tej praktyki, tj. b w miar proste, jednoznaczne i logicznie spójne. I tak przyj to, e: dane, to surowe liczby i fakty wyra one w okre lonej postaci znakowej; stanowi one materia wej ciowy dla procesu generowania informacji, informacja to znaczenie, jakie nadaje danym nadawca lub odbiorca; w odró nieniu do danych posiada jakie znaczenie, sens i cel. Informacj tworzy si z danych w procesie transformacji i interpretacji, a tak e kategoryzacji i klasyfikacji, wiedza to informacja po czona ze zrozumieniem i mo liwo ci jej wykorzystania. Jest otrzymywana z informacji poprzez jej zintegrowanie z wiedz istniej. Rzetelna wiedza mo e prowadzi do m dro ci, czyli umiej tno ci u ywania, modyfikowania i tworzenia nowej wiedzy. Dane, informacja, wiedza mog by mniej lub bardziej subiektywnie oceniane przez ludzi. Natomiast m dro weryfikowana jest skuteczno ci stale dokonywanych wyborów, ich efekty obiektywnie i niezaprzeczalnie wiadcz o posiadanej m dro ci lub jej braku, dlatego adne zasoby danych, informacji i wiedzy nie s gwarancj dro ci. M dro posiada ten, kto potrafi okre li przyczyny zjawisk i wskaza kierunki dzia [Skrzypek, Grela 2005, s. 20]. Na rysunku 2 przedstawiono drog prowadz od danych do m dro ci. Wszystkie jej etapy s ci le ze sob powi zane tworz c swoisty cuch. Charakter i w asno ci poszczególnych ogniw cucha sprawiaj, e tylko dane i informacje mog by potencjalnym obszarem dzia ania dla maszyn (w szczególno ci dla komputerów), wiedza i m dro jest zarezerwowana dla ludzi. 18

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo