Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych"

Transkrypt

1 Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych ETYKIETY I KLEJE Do ćwiczeń obowiązuje dodatkowo część teoretyczna ze skryptu: Korzeniowski A., Towaroznawstwo Artykułów Przemysłowych, MD, część III, Poznań 2006, rozdział 12 Badanie klejów, str Materiały samoprzylepne są produktami wielowarstwowymi. Najczęściej składają się one z dwóch części: wierzchniej, stanowiącej samoprzylepny materiał użytkowy oraz spodniej, ochronnej dla kleju samoprzylepnego. Powszechny jest także pogląd, że materiały samoprzylepne składają się z trzech komponentów, które stanowią: - materiał powierzchniowy, - klej samoprzylepny, - papier podkładowy. Jak widać, poglądy są trochę rozbieżne. Niemniej w najprostszej wersji materiał samoprzylepny składa się z: - materiału wierzchniego, - kleju samoprzylepnego, - materiału spodniego. Schematyczną budowę materiału samoprzylepnego przedstawiono na rys. 1. Jest to najprostszy i najczęściej produkowany rodzaj materiałów samoprzylepnych, w związku z tym produkowane są materiały kilkuwarstwowe mające inną niż przedstawiona na rys. 1. budowę. Materiały samoprzylepne w zależności od rodzaju powierzchni najczęściej dzielone są na: - papiery niepowlekane, - papiery powlekane, - laminaty termiczne, - laminaty syntetyczne, - asortyment specjalny Rysunek 1 Schematyczna budowa materiału samoprzylepnego: 1 materiał wierzchni, 2 klej samoprzylepny, 3 materiał spodni (powleczony warstwą silikonu) Materiały wierzchnie - podłoża drukowe stosowane w materiałach samoprzylepnych Jako materiały wierzchnie w materiałach samoprzylepnych występują: - papiery niepowlekane, - papiery powlekane, 1

2 - materiały termiczne, - folia aluminiowa, jej laminaty i papiery metalizowane próżniowo, - folie syntetyczne, - materiały specjalne. Klejenie Początkowo stosowano kleje pochodzenia naturalnego uzyskiwane z mleka i wapna gaszonego oraz innych substancji. Pomimo rozwoju opracowania klejów syntetycznych w dalszym ciągu stosowane są kleje pochodzenia naturalnego. Podstawowymi składnikami klejów są polimery, które w mieszaninie z rozpuszczalnikami, rozcieńczalnikami, napełniaczami i innymi składnikami dodatkowymi stanowią klej. Za pomocą klejów połączyć można praktycznie wszystkie materiały (tworzywa, metale, szkło, drewno, kamień, gumę i inne) między sobą i praktycznie w dowolnych kombinacjach układach. Przyczepność kleju do powierzchni klejonej adhezja Podstawowymi składnikami klejów są żywice naturalne lub syntetyczne. Żywice naturalne są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Syntetyczne natomiast otrzymujemy przy pomocy tzw. polireakcji. W skład klejów wchodzą żywice oparte na polimerach termoplastycznych, termoutwardzalnych i elastomerach. Adhezja jest to oddziaływanie na granicy dwóch faz: stałej i ciekłej. Siły występujące podczas tego oddziaływania warunkują przyczepność pomiędzy substancjami. Oddziaływania te mogą mieć charakter mechaniczny zakotwiczenia się kleju do nierówności powierzchni łączonej (adhezja mechaniczna) lub też być sumą oddziaływań międzyatomowych i cząsteczkowych (adhezja właściwa). Na oddziaływania te składają się: siły oddziaływań cząsteczkowych i atomowych - wywołane przez siły międzycząsteczkowe i siły wiązań chemicznych. W przypadku polimerów liniowych (kleje na bazie termoplastów) są to przede wszystkim siły van der Waalsa. Siły te mają zasięg oddziaływania w zakresie długości wiązań atomowych i maleją proporcjonalnie do odległości. Podczas klejenia warunek ten może być spełniony, gdyż kleje występują w postaci ciekłej. Nawet kleje o dużej lepkości czy też w stanie stałym (kleje topliwe) w procesie klejenia (utwardzania kleju) przechodzą przez fazę ciekłą związane jest to bądź z podwyższoną temperaturą utwardzania, bądź w wyniku reakcji chemicznych zachodzących podczas utwardzania kleju, które są najczęściej egzotermiczne. Podczas klejenia tworzyw bardzo istotna jest polarność tworzywa. Polarność tworzywa, jak i kleju, wynika z niesymetrycznego rozłożenia ładunku w cząsteczce. Takie rozłożenie ładunków prowadzi do pojawienia się momentu dipolowego. Siła wynikająca z oddziaływań dipolowych maleje wraz ze wzrostem temperatury, gdyż wówczas wzmaga się ruch cząsteczek, w tym i dipoli, zmienia się ich orientacja w tworzywie. Klejom właściwości kleiste nadaje się podczas produkcji. Natomiast materiałom klejonym, jak tworzywo sztuczne, metale, ceramika, szkło i inne, nadaje się optymalne właściwości powierzchni do klejenia w procesie przygotowania powierzchni. 2

3 Cechą charakterystyczną klejów jest kohezja. Kohezja, czyli spójność spoiny klejowej określa jej wytrzymałość mechaniczną będącą odzwierciedleniem sił i oddziaływań międzycząsteczkowych wewnątrz kleju. Zniszczenie złącza klejonego może nastąpić w jednym z trzech następujących przypadków: na granicy materiał łączony - klej, zniszczenia takie ma charakter adhezyjny, w warstwie kleju, wówczas zniszczenie ma charakter kohezyjny, w materiale łączonym. Pierwszy rodzaj zniszczenia (adhezyjny) ma miejsce wtedy, gdy siły wpływające na przyczepność kleju do materiału łączonego są mniejsze od sił kohezji kleju i materiału łączonego. Drugi przypadek (zniszczenie kohezyjne) ma miejsce wówczas, gdy siły kohezji są mniejsze od sił adhezji i wytrzymałości materiału łączonego. Trzeci przypadek jest tym, do którego się zmierza prowadząc proces klejenia, czyli do zniszczenia połączenia występującego w materiale łączonym. W tym przypadku siły przyczepności i kohezji są większe od sił spójności materiału klejonego. Z tego powodu substancje chemiczne, z których otrzymuje się kleje, muszą charakteryzować się dużymi siłami spójności w stanie utwardzonym. W celu polepszenia jakości klejów dodaje się do nich napełniacze, modyfikatory i inne składniki. Klej oprócz spójności (kohezji) musi w sposób maksymalnie dobry współdziałać z powierzchnią łączoną, tj. wykazywać dobrą przyczepność adhezję. Aby to zrealizować, należy odpowiednio przygotować powierzchnię do klejenia. Przygotowanie powierzchni do klejenia Operacja technologiczna przygotowania powierzchni ma na celu przeprowadzenie takich działań, w wyniku których otrzyma się powierzchnię o największej aktywności. Sposób przygotowania powierzchni dostosowuje się do konkretnego kleju, czyli układu: przygotowana powierzchnia klej, a w wyniku współdziałania uzyskuje się maksymalną adhezję. Najprostszym sposobem oceny metody przygotowania powierzchni do klejenia jest zwilżalność mierzona kątem zwilżania (Rys. 2). Próbę można wykonać, używając do oceny zwilżalności wody. Jeśli woda dobrze zwilża powierzchnię, to tym bardziej klej będzie ją zwilżał. Rysunek 2 Zwilżanie powierzchni stałej przez ciecz: σ sg napięcie powierzchniowe podłoże gaz; σ sl - napięcie powierzchniowe podłoże ciecz; σ lg - napięcie powierzchniowe ciecz gaz. 3

4 Przygotowanie do klejenia powierzchni tworzyw sztucznych prowadzić można następującymi sposobami: mechanicznym, chemicznym lub obróbką za pomocą metod fizykochemicznych: płomieniową plazmową. Każdy przypadek klejenia rozpatruje się indywidualnie, dobierając sposób przygotowania powierzchni i klej, który musi spełnić wymagania eksploatacyjne połączenia będące efektem optymalnego doboru kleju i sposobu przygotowania powierzchni. Pierwszą operacją w procesie przygotowania powierzchni jest odtłuszczanie. W procesach klejenia różnych materiałów jest to warunek konieczny, gdyż obrabiane powierzchnie nie mogą być zatłuszczone. Odtłuszczanie ma na celu usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń, do których należą: zabrudzenia olejem, smarem, wilgoć i inne niepożądane substancje przeszkadzające w dalszych procesach uaktywniania powierzchni. Odtłuszczanie przeprowadzać można ręcznie w przypadku produkcji jednostkowej lub w przypadku skomplikowanego kształtu elementu odtłuszczanego. Ten rodzaj odtłuszczania jest niedoskonały oraz praco- i czasochłonny. Odtłuszczanie najczęściej odbywa się albo w kąpielach rozpuszczalników, albo ich parach. Do odtłuszczania i mycia można stosować rozpuszczalniki: aceton, benzynę, czterochlorek węgla lub wodne roztwory substancji powierzchniowo czynnych, np, alkiloarylosulfoniany, roztwory fosforanów i inne. Gdy do odtłuszczania używa się wody ze środkami myjącymi, należy sprawdzić, czy tworzywo chłonie wodę czy jest hydrofilowe. Jeżeli tak, to następną czynnością musi być usunięcie wody np. przez wysuszenie. Do mechanicznych metod przygotowania należy szorstkowanie powierzchni. Metodę tę stosuje się do tworzyw twardych, takich jak PVC, poliamidy, tworzywa termoutwardzalne. Powierzchnię tworzyw miękkich najczęściej poddaje się działaniu rozpuszczalnika, w wyniku czego powierzchnia pęcznieje. Działania te prowadzą do powiększenia czynnej powierzchni klejenia. Powierzchnia ta jest większa od powierzchni geometrycznej połączenia. W warstwie spęcznionej makrocząsteczki tworzywa stają się bardziej ruchliwe i mogą łatwiej się łączyć z klejem. Przykładem może być klejenie twardego polichlorku winylu. Tworzyw niepolarnych, bardzo trudno rozpuszczających się w rozpuszczalnikach, nie obrabia się w ten sposób. Np. polietylen można poddać działaniu kwasu chromowego, policzterofluoroetylen (teflon) poddaje się działaniu sodu rozpuszczonego w naftalenie i czterowodorofuranie, polipropylen poddaje się działaniu wyładowań elektrycznych, np. przed malowaniem, gdzie powierzchnia musi mieć podobną aktywność jak przed klejeniem. W niektórych przypadkach stosuje się kąpiel sporządzoną ze stężonego kwasu siarkowego, dwuchromianu potasu i wody. Stosuje się ją do trawienia powierzchni tworzyw, które klejone są klejami reaktywnymi. Tworzywa niepolarne, szczególnie polietylen i polipropylen, zamiast kleić, należy spawać i zgrzewać. Efekty klejenia są stosunkowo mizerne, przy bardzo dużym nakładzie pracy związanym przede wszystkim z przygotowaniem powierzchni do klejenia. Połączenia spawane i zgrzewane PE i PP mają doskonałe własności mechaniczne. Tworzywa polarne można łatwo kleić, a proces przygotowania powierzchni jest najczęściej prosty i tani. W tworzywach polarnych występują dipole, wraz z dipolami pojawiają się oddziaływania elektrostatyczne, jak siły przyciągania dipolowego, na które wpływają momenty dipolowe. Dipole jednej cząsteczki oddziałując na cząsteczki drugiej 4

5 substancji zdolne są zainicjować zjawisko polaryzacji, mogą tworzyć się dipole indukowane. Oddziaływania te będą skuteczne w układzie: klej materiał klejony, kiedy klej występuje w stanie ciekłym, wówczas zbliżenie kleju, do materiału klejonego jest najlepsze. Oprócz, opisanych zjawisk absorpcji fizycznej w procesie zwilżania kleju występują oddziaływania chemiczne, a właściwie siły wiązań chemicznych. W niektórych ocenach to one decydują o przyczepności kleju do materiału klejonego. Całość oddziaływań chemicznych nazywa się chemisorpcją. Zarówno absorpcja fizyczna, jak i chemisorpcją występują wspólnie. Intensywność tych zjawisk ma szczególne miejsce np. na powierzchniach przygotowywanych sposobami mechanicznymi, gdzie na skutek obróbki w warstwie obrabianej powierzchni, zarówno metali, jak i tworzyw sztucznych, tworzy się cała gama defektów strukturalnych, takich jak różnego rodzaju dyslokacje (krawędziowe, śrubowe, punktowe), stanowiących centra aktywne dla kleju. W literaturze związanej z adhezją zjawiska te są szczegółowo omówione i w dalszym ciągu stanowią interesującą dziedzinę badań. Dla osób zajmujących się procesem klejenia bardzo ważne są czystość powierzchni, jej aktywność, powodujące że nanoszony na nią klej, który ma podobne właściwości, bardzo dobrze się z nią zwiąże. Powierzchnię tworzyw sztucznych bardzo często przygotowuje się metodą płomieniową i plazmową. Metoda płomieniowa stosowana jest do modyfikacji (uaktywnienia) powierzchni tworzyw. Polega na działaniu płomienia spalanych węglowodorów na powierzchnię tworzywa. Jest to bardzo silny proces utleniający, powodujący destrukcję długich łańcuchów węglowych polimerów, przy czym tworzą się mniejsze cząsteczki oraz powstaje szereg grup funkcyjnych zawierających tlen, jak np. grupa hydroksylowa OH, karboksylową COOH, ketonowa C = 0 i inne. Metodą tą dobrze uaktywnia się nawet silnie niepolarne tworzywa, jak PE i PP. Metoda plazmowa polega na działaniu plazmą, czyli zjonizowanym gazem (rozpad atomów na dodatnio zjonizowane cząsteczki i swobodne elektrony, tworzące kwazineutralną mieszaninę). Podczas działania plazmy na powierzchnię tworzywa zachodzą procesy trawienia, czyszczenia, a zwłaszcza tworzenie się nowych grup funkcyjnych. Jakie grupy funkcyjne się tworzą, zależne jest od składu gazów, z których plazma się tworzy. Plazma tlenowa generuje grupy zawierające atom tlenu, plazma azotowa wytwarza grupy zawierające azot, jak aminowe NH i NH 2, CN. Plazma halogenowa wytwarza na powierzchni grapy zawierające atomy chloru, fluoru, np. C Cl, C F. Podczas obróbki plazmowej ważny jest czas działania plazmy i jej moc. Obydwa te parametry ustala się doświadczalnie dla każdego układu: tworzywo klej. Ma to miejsce podczas opracowania technologii klejenia. Podsumowując - metodami przygotowania powierzchni tworzyw do klejenia są: działanie rozpuszczalnikami, trawienie, obróbka płomieniowa i plazmowa oraz obróbka mechaniczna. 5

6 Surowce do produkcji klejów Jako surowce do produkcji klejów znaczenie techniczne mają następujące substancje chemiczne: żywice: epoksydowe, fenolowe, rezorcynowe, mocznikowe, melaminowe, nienasycone żywice poliestrowe, silikony, poliuretany, polioctan winylu, chlorowany polichlorek winylu, kopolimery chlorku i octanu winylu, poliakrylany, polimetakrylany, estry celulozy, polialkohol winylowy, poliacetale winylowe, polistyren, poliizobutylen, polibutadien, kopolimery butadienu i akrylonitrylu, polichloropren, polisiarczki. Wymienione substancje rzadko występują w kleju same, najczęściej w mieszaninie z różnymi dodatkami. Całość takiej mieszaniny stanowi o właściwościach kleju. Każdy klej ma specjalne, charakterystyczne dla niego właściwości i przeznaczenie. Nie ma klejów uniwersalnych, które kleją wszystkie materiały z takim samym dobrym skutkiem. Kleje występują w różnych postaciach: jako roztwory wodne, dyspersyjne, roztwory w rozpuszczalnikach organicznych w postaci cieczy o małej i dużej lepkości są to kleje rozpuszczalnikowe. Kleje, których utwardzanie związane jest z reakcją chemiczną nazywa się klejami reaktywnymi. Kleje mogą występować w postaci ciała stałego (kleje topliwe), folii lub mogą być naniesione na nośniki. Kleje te w procesie klejenia przechodzą przez fazę ciekłą (ulegają stopieniu). W fazie tej następuje zwilżenie powierzchni klejonej, czyli przechodzą przez fazę taką, w jakiej występują kleje ciekłe i w tym momencie pojawiają się oddziaływania pomiędzy klejem a przygotowaną powierzchnią klejoną. Na Rys. 3 przedstawiono zmianę lepkości kleju podczas jego utwardzania. Rysunek 3 Przebieg zmian lepkości podczas utwardzania klejów: 1 kleje stałe, 2 kleje ciekłe. Podział klejów Kleje można podzielić na naturalne i syntetyczne. Kleje naturalne można podzielić na pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Kleje syntetyczne można podzielić według różnych kryteriów, np.: 6

7 według postaci na ciekłe i stałe. według budowy chemicznej fenolowe, mocznikowe, epoksydowe, nitrocelulozowe, kauczukowe, według mechanizmu wiązania - w procesie fizycznym (odparowanie rozpuszczalnika), w wyniku reakcji chemicznej, zestalające się po obniżeniu temperatury, według zastosowania - do klejenia tworzyw sztucznych, drewna, metali itp. według sposobu stosowania kleje przylepcowe, kontaktowe, reaktywne i rozpuszczalnikowe. Podstawowym warunkiem stawianym klejom jest, aby posiadały one dobrą adhezję do powierzchni klejonej. Przejawia się to małym kątem zwilżania (Rys. 1). Na rynku krajowym występują a przynajmniej do niedawna występowały, następujące kleje epoksydowe utwardzane na gorąco: 1. Epidian 100, występujący jako ciało stałe, 2. Epidian 101 a. A ciecz, roztwór epidianu 1 w acetonie, b. B ciecz, roztwór cyjanodwuamidu w acetonie, 3. ME 1, występujący jako ciecz, mieszanina epidianu 1 z poliwinylobutyralem i dwucyjanodwuamidem 4. ME 1, występujący w postaci stałej błony, klej naniesiony na siatkę stylonową, utwardzane na gorąco i na zimno: 5. Epidian 5 małocząsteczkowa żywica epoksydowa bez dodatku rozpuszczalników i rozcieńczalników 6. Epidian 51 jest to mieszanina epidianu 5 z modyfikatorem ftalan dwubutylu, 7. Epidian 53 jest to mieszanina epidianu 5 z modyfikatorem styrenem, 8. Epidian 55 jest to mieszanina epidianu 5 z aktywnym rozpuszczalnikiem organicznym fosforynem trójfenylowym. Jako jedyny epidian mogący się utwardzać w temperaturze 0 o C, 9. Epidian 57 - jest to mieszanina epidianu 5 z modyfikowaną żywicą poliestrową 10. Epidian 58 jest to mieszanina epidianu 5 z aktywnym rozcieńczalnikiem EBG, 11. Epidian 410 jest to mieszanina epidianu 5 z pyłem aluminiowym. Wymienione epidiany od 5 do 410, aby mogły być zastosowane jako kleje, wymagają użycia utwardzacza. Utwardzaczy do ich utwardzenia jest kilka. Zastosowanie ich do utwardzania kleju daje spoiny (warstwę utwardzonego kleju) o różnych własnościach, np. kruche, elastyczne, odporne w różnym stopniu na różne środowiska. Do utwardzaczy tych należą: Z-l trójetylenoczteroamina (TECZA), M m fenylenodwuamina, PAC pofiaminoamid, saduramit 25 i 40 (oznaczany również PA-25 i PA-40) są produktami poliaminoamidów z dimeryzowanymi kwasami tłuszczowymi, AR-1-10S i AR-1-100S, Akfanil. 7

8 Kleje na bazie kwasu poliakrylowego i jego pochodnych: bezrozpuszczalnikowy klej cyjanoakrylowy Cyjanopan B-4, kleje emulsyjne wytwarzane na bazie kopolimeru akrylowego. Kleje na bazie poliacetali winylu: BWF-21 oraz BWF-41 - alkoholowy roztwór pofiwinylobuty-ralu modyfikowanego żywicą fenolowo-formaldehydową. Kleje fenolowe: klej Nr-1 (do klejenia okładzin hamulcowych) - roztwór żywicy fenoloformaldehydowej z poliwinyloformalem, spirytusem posiarczynowym i dwuchloroetanem, klej bakelitowy roztwór żywicy fenolo formaldehydowej typu rezolowego. Kleje na bazie polichlorku winylu: PCW/AT oraz PCW/CA - roztwory PVC w rozpuszczal nikach: octanie etylu i butylu, dwuchloroetanie, chlorku metylenu i acetonie, Klej agresywny do rur roztwór. Kleje na bazie kwasów akrylowego i metakrylowego oraz ich pochodnych: cyjanopan B-4-2-cyjanoakrylan, Osolan Kl-B (Metapleks BK-540) - roztwór. Kleje anaerobowe na bazie dwumetakrylanu, utwardzają się bez dostępu tlenu: Loctite - klej irlandzki. Kolfix: S, W/55; W/904; W/908; W/910 i P/55 - produkt krajowy na bazie dwumetakrylanu. Kleje często stosuje się z aktywatorami, preimerami (podkładami), które mają na celu zwiększenie przyczepności, poprawienie adhezji kleju do łączonego materiału. 8

9 Proces klejenia 1. Przygotowanie kleju Po dokonaniu wyboru kleju następuje operacja jego przygotowania. W przypadku klejów jednoskładnikowych nie ma żadnych czynności dodatkowych za wyjątkiem wymieszania, gdy klej jest z napełniaczem. Czynność przygotowania kleju występuje w przypadku klejów wieloskładnikowych: dwu-, trój- i wieloskładnikowych. Najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń producenta kleju, przede wszystkim o ilościowym stosunku mieszania poszczególnych składników. Pod żadnym pozorem nie wolno tego zmieniać, gdyż najczęściej wynika to ze stechiometrii reakcji, która zachodzi po zmieszaniu np. żywicy z utwardzaczem. Nadmiar jednego z nich pozostawia go nie przereagowanym w utwardzonym kleju. Ważną informacją dla użytkownika kleju jest żywotność masy klejowej, czyli czas od chwili zmieszania żywicy z utwardzaczem do chwili osiągnięcia takiej lepkości przez klej, która uniemożliwia naniesienie na powierzchnię. Należy pamiętać o tym, że reakcja zachodząca pomiędzy żywicą a utwardzaczem jest najczęściej egzotermiczna i przy dużej ilości zmieszanych składników klej może się nagrzać do tego stopnia, że ulegnie zestaleniu przed jego wykorzystaniem. W krańcowym przypadku może dojść do zapalenia się kleju. Przygotowanie (mieszanie) można przeprowadzić ręcznie lub w mieszalnikach mechanicznych. Wiąże się to z ręcznym lub zmechanizowanym nanoszeniem kleju. 9

10 2. Nanoszenie kleju Na przygotowaną powierzchnię klejoną nanosi się klej. Klej nanosić można ręcznie za pomocą prostych narzędzi (np. pędzla) lub urządzeń do nanoszenia kleju. Ważne jest, aby warstwa kleju była możliwie cienka i równomierna na całej powierzchni klejonej. Najczęściej kleje nanosi się na obydwie powierzchnie łączone. Producent precyzuje to w instrukcji. Dla klejów rozpuszczalnikowych bardzo ważne jest przestrzeganie tzw. czasu otwartego (czas schnięcia otwartego) - jest to czas niezbędny do odparowania rozpuszczalnika z kleju, kiedy powłoka klejowa osiąga optymalną przyczepność (dotykający palec nie może się kleić). Po tej czynności następuje złączenie powierzchni z naniesionym klejem i utwardzenie. 3. Utwardzenie kleju Utwardzenie kleju można przeprowadzać na zimno" w temperaturze pokojowej oraz na gorąco w temperaturze podwyższonej. Istnieje prosta zależność temperatury od czasu utwardzania: wyższa temperatura - krótszy czas utwardzania oraz lepsze właściwości połączenia. Szybkość utwardzania związana jest z reakcją, która zachodzi w kleju. Wyższa temperatura to szybszy przebieg reakcji utwardzania. Parametrami utwardzania kleju są: temperatura, czas i docisk. Utwardzanie przeprowadza się w suszarce, piecu lub autoklawie, w którym równocześnie wywierany jest docisk. Docisk w procesie klejenia można zrealizować w różny sposób. Rys. 4 przedstawia niektóre rozwiązania sposobu wywierania docisku. Są kleje, które wymagają docisku jedynie kontaktowego 0,1 kg/cm, inne np. fenolo formaldehydowe ok. 20 kg/cm 2. Wszystkich parametrów należy bezwzględnie przestrzegać i zachowywać je w wielkościach podanych przez producenta kleju. Od zachowania tych parametrów zależy w dużej mierze wytrzymałość połączenia klejonego. Rysunek 4 Sposoby wywierania docisku w procesie klejenia. 10

11 Tabela 1 Krajowe kleje do klejenia metali i tworzyw sztucznych - parametry utwardzania 4. Kondycjonowanie Po procesie utwardzania kleju następuje czynność kondycjonowania. Po zakończonym procesie utwardzania połączenia klejone pozostawia się na pewien czas w warunkach otoczenia w celu wyrównania w spoinie naprężeń wewnętrznych i między innymi osiągnięcia normalnej wilgotności sklejanego materiału. W czasie kondycjonowania spoina osiąga pełną wytrzymałość. Czas kondycjonowania jest zazwyczaj podawany przez producenta kleju. 5. Obróbka wykańczająca klejonych elementów Przedmioty sklejone można poddać obróbce dopiero po zakończeniu kondycjonowania. Wykańczanie polega na nadaniu złączu odpowiedniej estetyki. Najczęściej polega to na oszlifowaniu wycieków nadmiaru kleju, wypolerowaniu. 11

12 Zasady doboru kleju Kleje są opracowywane pod kątem klejenia określonych materiałów i tylko te materiały można nimi skutecznie łączyć. Pierwszym warunkiem właściwego doboru kleju jest znajomość budowy materiału, który ma być łączony. Doboru kleju do łączenia danego materiału można dokonać biorąc pod uwagę następujące czynniki: właściwości użytkowe kleju, właściwości otrzymanego połączenia, koszt procesu klejenia, a zwłaszcza kleju. Pierwszy z tych czynników dotyczy przydatności kleju do danego procesu technologicznego i obejmuje takie elementy, jak sposób przygotowania masy klejowej i jej żywotność, sposób nanoszenia kleju, warunki utwardzania i wymagania związane z bezpieczeństwem pracy i ochrony środowiska. Drugi czynnik związany jest z własnościami eksploatacyjnymi wykonanego połączenia. Przede wszystkim wytrzymałością, ale również odpornością spoiny klejowej na różne oddziaływania, np. temperaturę, wilgotność, środowisko chemiczne, w którym połączenie pracuje, zmienne naprężenia, o ile występują itp. Trzeci czynnik to cena kleju, często ona decyduje o użyciu danego kleju. W przypadku konieczności wytypowania kleju do nowego połączenia należy wziąć pod uwagę następujące ogólne wskazania: klej musi wykazywać przyczepność do danego materiału, czyli dobrze zwilżać jego powierzchnię, spoina klejowa powinna mieć właściwości zbliżone do właściwości klejonego materiału. Pożądane jest, gdy klej w złączu jest bardziej elastyczny od materiału klejonego, co zapewnia większą wytrzymałość połączenia, podczas klejenia tworzyw sztucznych najlepsze połączenia uzyskuje się, gdy klej jest wykonany na bazie tego samego polimeru, co materiał łączony, w przypadku użycia kleju termoutwardzalnego temperatura jego utwardzania musi być znacznie niższa niż temperatura mięknienia tworzywa klejonego. W przeciwnym razie mogą wystąpić odkształcenia, a nawet uszkodzenia materiału łączonego, wytypowany klej nie powinien wykazywać zbyt dużego skurczu podczas utwardzania, gdyż pociągałoby to za sobą występowanie naprężeń w złączu, klejąc materiały porowate należy unikać klejów rozpuszczalnikowych; gdyby zaszła konieczność ich zastosowania, należy zwrócić uwagę na odparowanie rozpuszczalnika przed złączeniem elementów klejonych. Ważne jest, by nie dopuścić do rozpuszczenia tworzywa klejonego, co można zaobserwować, jako zapadnięcie struktury komórkowej. Uwzględniając powyższe uwagi można tak dobrać klej do łączenia danego tworzywa, że otrzymane połączenie będzie spełniało wymagania tak wytrzymałościowe, jak i odporności na warunki eksploatacyjne. Przy doborze kleju do łączenia danego tworzywa można posługiwać się informacjami zawartymi w literaturze fachowej, jednak szczegóły technologii klejenia należy ustalić doświadczalnie. 12

13 Kontrola połączeń klejonych Połączenia klejone można badać metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Do nieniszczących metod badania należą: ocena wzrokowa, wysokonapięciowa, ultradźwiękowa, rentgenowska, podciśnieniowa, określenie wodo- i gazoszczelności. Powyższe metody można zastosować na gotowych wyrobach. Równolegle z wykonywanym wyrobem należy wykonać próbki, które poddaje się ocenie zgodnie z istniejącymi normami. Są trzy podstawowe normy określające jakość klejów i połączeń klejonych: określenie wytrzymałości na ścinanie przez rozciąganie wgpn-69/c określenie wytrzymałości klejów na oddzieranie wg PN-69/C-89302, określenie wytrzymałości na odrywanie wg PN-65/C Na Rys. 5 przedstawiono próbki do badań połączeń klejonych wg wyżej podanych Polskich Norm. Rysunek 5 Próbki do badań połączeń klejowych: a) na ścinanie b) na oddzieranie c) na odrywanie Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych połączeń klejonych Połączenia klejone powinny być tak projektowane, by naprężenia w nich występujące miały charakter przede wszystkim ścinający lub odrywający. Połączenia wrażliwe są na działanie naprężeń złożonych, np. odrywająco oddzierających. Najkorzystniejszym przykładem jest połączenie rura z rurą, gdzie przy rozciąganiu, ściskaniu i skręcaniu zawsze występują naprężenia ścinające. Ważna jest wielkość powierzchni łączonych, która powinna być możliwie duża. Dobrze jest to realizowane w połączeniach zakładkowych, w których wytrzymałość 13

14 połączenia związana jest z długością zakładki. Zależność ta jest zależnością liniową tylko do pewnej wartości jej długości. Długość zakładki określa wzór: L = mσ 0,2 gdzie: m współczynnik zależny od rodzaju połączenia i sił obciążających, σ 0,2 umowna granica plastyczności. Graficznie zależność długości zakładki od wytrzymałości przedstawiono na rys. 6. Rysunek 6 Wykres zależności wytrzymałości połączenia klejonego zakładkowego od długości zakładki. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych połączeń klejonych przedstawia Rys. 7. Rysunek 7 Przykłady połączeń klejonych, których spoiny pracują na ścinanie Rysunek 8 Połączenia klejone zakładkowe 14

15 Rysunek 9 Połączenia klejone rurowe Rysunek 10 Połączenia okrągłych prętów Kleje samoprzylepne Klejem samoprzylepnym powleczona jest spodnia strona wierzchniej warstwy materiału samoprzylepnego. Kleje samoprzylepne w określonym przedziale temperatur mają trwałe właściwości przylepne, które powodują natychmiastowe przywieranie z odpowiednią siłą do różnych powierzchni. Im większa jest ta siła, tym większa przyczepność. Kleje samoprzylepne wykazują pewną przylepność w stanie ciekłym przy nakładaniu na podłoże. W stanie stałym błona klejowa powstała po wysuszeniu lub ochłodzeniu ma jednak przylepność znacznie większą. Jest to charakterystyczna cecha klejów samoprzylepnych. Dawniej kleje samoprzylepne nakładano w postaci roztworów, do sporządzania których używano palnych, toksycznych rozpuszczalników organicznych. Bardzo często przy wytwarzaniu materiałów samoprzylepnych dochodziło do groźnych pożarów. Najczęściej stosuje się obecnie kleje samoprzylepne w postaci klejów topliwych lub emulsyjnych (dyspersyjnych). Częściej są to kleje dyspersyjne. Kleje samoprzylepne są nakładane zwykle stosowanymi sposobami powlekania. W zależności od chłonności podłoża i przeznaczenia (tj. stanu równości powierzchni, na którą naklejany jest materiał samoprzylepny) gramatura nakładanego kleju wynosi od kilku do nawet 30 g/m 2. Kleje samoprzylepne mają zwykle skomplikowany skład chemiczny. Obecnie najczęściej do ich produkcji stosowane są poliakrylany i kauczuki (w przeważającej większości syntetyczne). Z dwóch wymienionych powyżej związków wielkocząsteczkowych produkowane są następujące kleje: - dyspersyjne na bazie wody (poliakrylany, kauczuki syntetyczne), 15

16 - rozpuszczalnikowe (kauczuk naturalny, poliakrylany)'5, - topliwe (hot melts - na bazie kauczuków syntetycznych), - sieciowane promieniowaniem UV (UV cross linkable acrylic - specjalny rodzaj poliakrylanów). Nie wszyscy producenci materiałów samoprzylepnych mają w swej ofercie wszystkie wymienione kleje. Rodzaje klejów z punktu widzenia ich budowy chemicznej oraz sposób ich aplikacji na spodnią stronę materiału wierzchniego (przeznaczonego do zadrukowywania) stanowią dla użytkownika tylko dane informacyjne, gdyż tak naprawdę interesują go dwa zagadnienia: jak zachowuje się materiał samoprzylepny naklejony na daną powierzchnię i przeznaczenie materiału samoprzylepnego z danym typem kleju, czyli tzw. końcowe zastosowanie materiału. Oba problemy można rozwiązać przez stosowanie kombinacji różnych klejów samoprzylepnych. Ze względu na swe właściwości ogół klejów stosowanych w materiałach samoprzylepnych można podzielić na dwie grupy: - kleje trwałe (ang. permanent adhesives), - kleje usuwalne (ang. removabte adhesives). Kleje trwałe mają dużą przylepność (adhezję) do powierzchni, na którą są naklejane, tak że po naklejeniu etykiety nie można jej oderwać bez jej zniszczenia. W ramach klejów trwałych niektórzy producenci wyróżniają jeszcze: - kleje półtrwate (ang. semi-permanent), - kleje supertrwale (ang. supertack). Kleje półtrwate zachowują się w jednych warunkach jak trwale, w innych zaś jak usuwalne, np. klej trwały wodousuwalny (ang. water removable) jest trwały bez działania wody i usuwalny przez działanie wody. Kleje supertrwale to kleje trwale o znacznie zwiększonej przylepności. Są one stosowane najczęściej w niskich temperaturach do głębokiego mrożenia Do grupy klejów trwałych zaliczane są: - kleje supertrwale, - kleje do stosowania w niskich temperaturach (ang. deep freeze), - kleje do etykiet na produkty żywnościowe (ang. food grade), - kleje półtrwate. Kleje usuwalne mają znacznie niższą adhezję do powierzchni, na którą są przyklejane i w związku z tym można je oderwać od danej powierzchni i ponownie na nią przykleić. Niestety nie dotyczy to wszystkich podłoży: gdy podłoże ma matą spoistość powierzchni (np. papier niepowlekany), wtedy klej usuwalny zachowuje się tak jak klej trwały. Do grupy klejów usuwalnych zaliczane są także kleje zmywalne wodą (ang. water wash off). Są to kleje rozpuszczalne (zmywalne) w wodzie mającej najczęściej odczyn zasadowy. Ostatnio zostały wprowadzone dwie nowe grupy klejów: - kleje specjalne (ang. specialities), - kleje utwardzane promieniowaniem UV (ang. UV hot melts). 16

17 Kleje specjalne mają konkretne specyficzne zastosowanie, zaś kleje utwardzane promieniowaniem UV - specyficzny sposób nanoszenia i utrwalania na spodniej stronie materiału wierzchniego. Typowe kleje trwale, usuwalne i półtrwale nazywane są klejami ogólnego przeznaczenia. Kleje nie mają zwykle nazw i oznaczane są najczęściej symbolami. Kleje ogólnego przeznaczenia są stosowane do aplikacji na najprostszych gładkich i suchych powierzchniach bez ekstremalnych warunków otoczenia. Wymagania i zalecenia odnośnie do końcowego użytkownika, a prawdę mówiąc wymagania dotyczące specyficznych powierzchni, na które naklejany jest dany materiał (etykieta) samoprzylepny, zostaną przedstawione w jednym z dalszych rozdziałów. Zazwyczaj kleje kauczukowe są bardziej mrozoodporne niż poliakrylowe. Kleje kauczukowe bardziej niż kleje poliakrylowe brudzą noże przy krojeniu materiałów samoprzylepnych. Kleje mogą być nanoszone na całą powierzchnię materiału samoprzylepnego (etykiety) lub wybiórczo w postaci pasków o różnej szerokości. Materiały spodnie materiałów samoprzylepnych Spodnią część materiałów samoprzylepnych stanowi najczęściej papier o właściwościach abhezyjnych. Jest to papier powleczony warstwą silikonu. Warstwa ta ma właściwości antyadhezyjne (abhezyjne), które zabezpieczają warstwę kleju samoprzylepnego przed samoistnym przylepieniem, a jednocześnie umożliwiają łatwe oddzielenie silikonowego papieru od warstwy kleju dając możliwość łatwego przyklejenia (aplikacji) materiału samoprzylepnego na danej powierzchni, innymi słowy właściwości abhezyjne, czyli antyadhezyjne to nic innego jak właściwości przeciwprzylepne. Jak już wspomniano na wstępie tego rozdziału, materiały samoprzylepne produkowane są w dwóch postaciach: jako materiały arkuszowe i zwojowe. Materiały arkuszowe (głownie papierowe, tj. z wierzchem z papieru) wymagają stabilizującej przekładki abhezyjnej, czyli papieru silikonowego o stosunkowo dużej gramaturze. Samoprzylepne materiały zwojowe (w tym także papiery) wymagają papieru silikonowego o niższej gramaturze, gdyż stabilizacja wymiarowa wstęgi jest również uzależniona od naciągu wstęgi. W związku z powyższym stosowane są różne papiery silikonowe (o różnej gramaturze) do materiałów arkuszowych i zwojowych. Sita sczepienia (adhezji) warstwy spodniej z klejem samoprzylepnym musi być odpowiednia. Nie może być zbyt mała, gdyż warstwa spodnia mogłaby samorzutnie odpaść. Nie może być zbyt duża, gdyż wtedy trudno byłoby oddzielić część wierzchnią od spodniej. Składem powłoki silikonowej można regulować siłę jej sczepienia z warstwą kleju samoprzylepnego. Jest to zagadnienie ważne szczególnie w przypadku automatycznego etykietowania. Sita sczepienia musi być optymalna dla danej szybkości maszyny etykietującej. Materiałem, z którego najczęściej wykonuje się spodnią część materiałów samoprzylepnych, jest wyrób papierowy pokryty silikonem, czyli papier silikonowy. Papier silikonowy spełnia ważną funkcję, jako nośnik części wierzchniej, która jest najczęściej cienka i mało sztywna. W związku z tym musi on mieć odpowiednią sztywność i 17

18 wytrzymałość. Od papieru silikonowego przeznaczonego do materiałów arkuszowych wymagana jest szczególnie wytrzymałość na przedarcie, zaś dla materiałów zwojowych - wytrzymałość na rozciąganie. Stosowane są do tego celu różne rodzaje papierów celulozowych (bezdrzewnych), różniące się sposobem wykończenia, gramaturą, składem itp. Pewne rozwiązania zostały opatentowane przez producentów materiałów samoprzylepnych i w związku z tym różni producenci stosują nieco różniące się papiery silikonowe do tych samych celów. Papier podłożowy do silikonowania jest kupowany u czołowych producentów papieru. Producenci materiałów samoprzylepnych sami we własnym zakresie powlekają silikonem papiery. Jako spodnia warstwa arkuszowych materiałów samoprzylepnych stosowane są głównie różnego rodzaju papiery siarczanowe o różnym stopniu przetworzenia, tak maszynowo gładzone, jak i powlekane. Dolny zakres gramatur papierów silikonowych do arkuszowych materiałów samoprzylepnych jest wyższy niż papierów silikonowych przeznaczonych do zwojowych materiałów samoprzylepnych i wynosi najczęściej od 80 g/m 2 wzwyż - na ogól do 140 g/m 2 ; w tym także papiery samokopiujące CFB (ang. Coated Front & Back) i CF (ang. Coated Front). Do materiałów samoprzylepnych zwojowych stosowane są najczęściej poniżej podane materiały spodnie. Do papierów samoprzylepnych zwojowych stosowane są głównie satynowane papiery pergaminowe (ang. glassine paper) i papiery siarczanowe (ang. kraft paper) powleczone warstwą silikonu oraz papier pergaminowy pokryty jednostronnie powloką polipropylenową i papier siarczanowy dwustronnie powlekany polietylenem. Satynowane papiery pergaminowe stosowane do silikonowania mają najczęściej gramaturę od 60 g/m 2 do 97 g/m 2. Papiery pergaminowe są transparentne, co umożliwia sterowanie procesem etykietowania przez urządzenia sterowane fotokomórkami. Satynowane papiery pergaminowe występują w kilku barwach: miodowej (żółtej), białej, niebieskiej, kremowej itp. Papiery siarczanowe przeznaczone do zwojowych materiałów samoprzylepnych, stosowane do silikonowania mają najczęściej gramaturę od 37 g/m 2 do 137 g/m 2. Papiery siarczanowe mają w zależności od zastosowania różne wykończenie powierzchni. Mogą być białe maszynowo gładzone bądź jedno- lub dwustronnie powlekane (mieszankami pigmentowymi albo polietylenem). Sposób wykończenia powierzchni papierów do silikonowania jest zależny od specyficznego zastosowania materiału samoprzylepnego. Mogą być także stosowane papiery dwustronnie silikonowane. Oczywiście w takim przypadku nie będzie to materiał samoprzylepny trójwarstwowy - będzie się składał z większej liczby warstw. Powleczone tworzywami sztucznymi satynowane papiery pergaminowe i siarczanowe są stosowane głównie, jako warstwa spodnia samoprzylepnych folii; konkurują one ze spodnimi warstwami z folii z tworzyw sztucznych. Konkurencja ta związana jest z szybkością automatycznego etykietowania. Przy dużych szybkościach w przypadku samoprzylepnych materiałów foliowych spodnią ich część stanowią przezroczyste folie poliestrowe lub polipropylenowe. Najczęściej stosowane są folie poliestrowe z poliftereftalanu etylenu) tzw. PET. Są to na ogól folie o grubości µm, czyli o gramaturze g/m 2. Jako spodnia warstwa 18

19 materiałów samoprzylepnych stosowana jest także folia z orientowanego polipropylenu OPP 50 µm, tj. o gramaturze ok. 45 g/m 2. Folie stosowane w charakterze przekładki antyadhezyjnej powlekane są silikonem. W charakterze spodnich warstw materiałów samoprzylepnych stosowane bywają także papiery pergaminowe satynowane powlekane polipropylenem. Materiały samoprzylepne formatowe, tj. w formacie A4 papiery samoprzylepne przeznaczone do prac biurowych (drukarki ink-jet, drukarki laserowe oraz wykrawane etykiety na tym formacie) i rolki kasowe mają jako dolną część materiałów samoprzylepnych najczęściej papiery siarczanowe o gramaturze pośredniej pomiędzy papierami silikonowymi przeznaczonymi do materiałów samoprzylepnych arkuszowych i zwojowych. Przedstawiony opis nie wyczerpuje zagadnienia. Jest wiele Innych specyficznych papierów silikonowych, przeznaczonych wyłącznie do jednego konkretnego zastosowania. Strona spodnia (niepowleczona) papieru silikonowego może być zadrukowywana prostymi rysunkami, gdy jest nie powlekana i/lub rysunkami wielobarwnymi, gdy jest powlekana. W celu ułatwienia oddzielania spodniej warstwy materiału samoprzylepnego od wierzchniej, warstwa spodnia jest w niektórych przypadkach nacinana (przekrawana) lub wypalana laserem. Zarówno metody, jak i kierunki oraz odstępy pomiędzy nacięciami są obiektem zastrzeżeń patentowych poszczególnych firm produkujących materiały samoprzylepne. Standardowe nacinanie warstwy spodniej jest wykonywane w zależności od firmy co 31, 32, 35, 38, mm itp. równolegle, prostopadle lub ukośnie (pod kątem 45 ) do kierunku wytwarzania. Nie oznacza to bynajmniej, że przy stosunkowo dużym zamówieniu nie można zamówić sobie innych odstępów - zwykle nie mniejszych niż 25 mm. Nacięcia standardowe spełniają swą funkcję tylko przy małych użytkach (przy etykietach o małych formatach). Przy dużych formatach etykiet musimy sami wykonać nacięcia strony spodniej, aby łatwiej było oddzielić użytkową część wierzchnią od spodniej. Budowa materiałów samoprzylepnych o specjalnym przeznaczeniu Nie wszystkie materiały samoprzylepne mają klasyczną trójwarstwową budowę: warstwa wierzchnia - klej samoprzylepny - papier (folia) antyadhezyjny. Do pewnych specjalnych celów stosowane są materiały o innej budowie; najczęściej produkowane zostaną wymienione poniżej. Bardzo często jednak zastosowanie etykiety o innej budowie jest spowodowane przez niewielkie rozmiary opakowania, na które ma być naniesiona dana etykieta. Najczęściej nie ma z tym większych problemów, ale zdarzają się przypadki, że etykieta musi zawierać taką ilość informacji, jaka nie ma szans zmieścić się na małej etykiecie - w tym celu powstały etykiety wielowarstwowe, typu broszurowe i etykiety plus. W tej formie etykiety spełniają dwie funkcje. Pierwsza z nich to identyfikacyjna, a druga - w przypadku rozwinięcia kolejnych warstw - informacyjna. Bardzo ważne dla tych etykiet jest też to, że nawet po rozwinięciu informacja wciąż pozostaje z produktem, którego dotyczy. Taki sposób drukowania daje możliwość zwiększenia powierzchni informacyjnej etykiety nawet do dwudziestu lub trzydziestu razy. 19

20 Materiały wielowarstwowe typu sandwich to dwie etykiety jedna na drugiej tak jak w przypadku kanapki (rys. 11) - wariant tylko w wersji papierowej. Budowa od góry jest następująca: pierwszą etykietę stanowi dowolny papier pokryty klejem samoprzylepnym, druga etykieta wykonana jest z papieru silikonowego i pokryta klejem samoprzylepnym, ostatnia warstwa to papier silikonowy. Papiery w zależności od zastosowania mają różne powłoki funkcyjne - najczęściej są to materiały samokopiujące wieloarkuszowe z warstwami CFB i CF. Rysunek 11 Budowa materiału samoprzylepnego typu sandwich 1 pierwsza etykieta 2 druga etykieta 3 materiał spodni A papier wierzchni B warstwa kleju C papier silikonowy D warstwa kleju Bardziej skomplikowany sandwich to trzy etykiety papierowe z klejem samoprzylepnym i papier silikonowy zabezpieczający: pierwsza etykieta z warstwą CB, druga pokryta z wierzchu żywicą silikonową i warstwami CFB, trzecia etykieta pokryta z wierzchu warstwą żywicy silikonowej i warstwą CF. Jeszcze bardziej wyrafinowaną kanapką są materiały samoprzylepne służące do wykonywania samoprzylepnych tatuaży. Od góry materiał (od czytelnej strony rysunku) do wykonywania tatuaży składa się z następujących warstw: - folia z OPP, - powłoka dzieląca (primer), - druk (rysunek tatuażu), - klej transferowy (nałożony na papier silikonowy), - papier silikonowy (spodnia część materiału samoprzylepnego). Materiały wielowarstwowe z papierem silikonowym w środku. Tego typu materiał (rys. 12) zbudowany jest w ten sposób, że dwie powierzchnie przeznaczone do zadrukowywania powleczone klejem samoprzylepnym połączone są poprzez dwustronnie powlekany żywicą silikonową papier adhezyjny. Tego rodzaju konstrukcja określana jest w języku angielskim jako stereo construction. Na podobnej zasadzie zbudowany jest materiał wielowarstwowy z dwustronnie powleczonym klejem materiałem podłożowym; klej z obu stron zabezpieczony jest papierem silikonowym. 20

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej

Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej Kleje konstrukcyjne stosowane w obiektach inżynierii komunikacyjnej Data wprowadzenia: 29.05.2014 r. Jednym z kluczowych czynników determinujących skuteczność wykonywanej naprawy betonu jest właściwy poziom

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y a p l i k a c j i k l e j ó w

P o d s t a w y a p l i k a c j i k l e j ó w dr inż. Mariusz Tryznowski P o d s t a w y a p l i k a c j i k l e j ó w 1. Ogólna charakterystyka klejów Polimery są to związki wielkocząsteczkowe składające się z dużej liczby mniejszych powtarzających

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH!

PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! PERFEKCYJNY EFEKT W KAŻDYCH WARUNKACH! UBS środek ochrony karoserii MULTI szpachlówka multifunkcyjna FÜLLER 100 podkład akrylowy FIBER szpachlówka z włóknem szklanym KLARLACK 400 lakier akrylowy www.ultraline.novol.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup.

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup. KLEJE do papieru kleje do papieru Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów! Łączenie elementów z tworzyw sztucznych, cz.2 - spawanie dr in. Michał Strankowski Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Klej Pulsar UV 3g. to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami. Tworzy cienkie i idealnie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów

PL B1. Sposób wytwarzania klejów samoprzylepnych, zwłaszcza do łączenia ze sobą niskoenergetycznych materiałów PL 212558 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212558 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391906 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Kleje UV i akcesoria lipiec 2013 Klej Pulsar UV 3g. to jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi twardymi materiałami. Tworzy cienkie i idealnie

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6125 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR) H 6115 SOLV 855 PLAST 775 S-D10 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy SR

Bardziej szczegółowo

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP.

AMARGO. Płyty PE HD, PP-H, PP-C, PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. , PP-FOAM, PP-TALK, Kasetony konstrukcyjne PP. ul. Pogodna10, Piotrkówek Mały 05-850 Ożarów Mazowiecki NIP: 723-152-09-67 email: biuro@amargo.pl tel: +48 22 758 88 27, 22 244 29 38, 22 201 24 03 fax: +48

Bardziej szczegółowo

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką

3M Technologie dla przemysłu. 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu. Szybkość. i wygoda. Zawsze pod ręką 3M Technologie dla przemysłu 3M Scotch-Weld Kleje i preparaty konserwujące w aerozolu Szybkość i wygoda Zawsze pod ręką 3M Scotch-Weld Kleje w aerozolu Spray 74 do pianek Do tworzyw piankowych, materiałów

Bardziej szczegółowo

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20

RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 RóŜnica temperatur wynosi 20 st.c. Ile wynosi ta róŝnica wyraŝona w K (st. Kelwina)? A. 273 B. -20 C. 293 D. 20 Czy racjonalne jest ocenianie właściwości uŝytkowych materiałów przez badania przy obciąŝeniu

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. H 6115 PLAST 775 HS-D11 EXTRA 835 EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Dodatek zwiększający elastyczność

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Rodzaje folii IML Metody wytwarzania Właściwości zastosowanie Farby niskomigracyjne MGA Rodzaje folii polipropylenowych NIEORIENTOWANE (CPP) FOLIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

Proces spawania POLETYLENU

Proces spawania POLETYLENU Proces spawania POLETYLENU Wytwarzania jednostek pływających z polietylenu (termoplastów) metodą spawania ręcznego i ekstruzyjnego oraz zgrzewania jest znamienna tym, iż powstała konstrukcja jednostki

Bardziej szczegółowo

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl

TAŚMY KLEJĄCE TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE SYROM TAŚMY PAKOWE KAUCZUKOWE - SYROM BONUS. www.techno.com.pl TAŚMY KLEJĄCE Firma TECHNO oferuje szeroką gamę taśm klejących dla klientów bardziej lub mniej wymagających. Nasze taśmy są odpowiednie do zaklejania kartonów, zamykania różnych innych opakowań. Mają również

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy Spectral PLAST 775 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy matowy Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Folie do prezentacji i kreacji

Folie do prezentacji i kreacji Folie do prezentacji i kreacji Folie od Avery Zweckform wykorzystasz do wszechstronnych zastosowań. Każda prezentacja przygotowana na naszych foliach do slajdów odniesie sukces. A używając samoprzylepnych

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. Spectral PLAST 775 Spectral EXTRA 895 PRODUKTY POWIĄZANE Lakier akrylowy VHS Utwardzacz standardowy, szybki Dodatek zwiększający elastyczność Rozcieńczalnik

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

Klejenie. Wprowadzenie

Klejenie. Wprowadzenie Klejenie Wprowadzenie Klejenie jest nowoczesną technologią łączenia elementów maszyn. Rozwój tej technologii jest związany z produkcją coraz to nowych klejów o znacznie lepszych własnościach oraz z rozwojem

Bardziej szczegółowo

Pulsar Fix 07, 50ml, przeźroczysty. Dragon klej do gumy i metalu, 200ml

Pulsar Fix 07, 50ml, przeźroczysty. Dragon klej do gumy i metalu, 200ml Pulsar Fix 07, 50ml, przeźroczysty Kod Kleimy: plr1013oo50k284y Pojemność: 50ml Cechy: płynny Kolor po utwardzeniu: bezbarwny Cena netto: 10,22 PLN FIX-07 - błyskawiczny klej cyjanoakrylowy, etylowy. Klej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 38"

KARTA PRODUKTU RC 38 KARTA PRODUKTU "RC 38" CX-80 RC38 OPIS PRODUKTU CX-80 RC38 jest jedno składnikową, anaerobową mieszanką o najwyższej wytrzymałości. CX-80 RC38 wiąże pod wpływem ścisłego kontaktu z metalem i brakiem dostępu

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

COALA WALLDESIGN NW UV/LX

COALA WALLDESIGN NW UV/LX COALA WALLDESIGN NW UV/LX Informacje o produkcie COALA WALLDESIGN NW UV/LX tapeta flizelinowa o gramaturze 150g, przeznaczona do druku przy użyciu atramentów Latex i UV. Nie zawiera PCW oraz plastyfikatorów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA. drewniane elementy wyposażenia wnętrz. klejenie płyt. klejenie drewna twardego. klejenie stolarki otworowej. oklejanie fornirem

ZASTOSOWANIA. drewniane elementy wyposażenia wnętrz. klejenie płyt. klejenie drewna twardego. klejenie stolarki otworowej. oklejanie fornirem KLEJE DO DREWNA Synthos Kralupy Synthos Dwory SYNTHOS WIARYGODNY I SPRAWDZONY PRODUCENT KLEJÓW SYNTETYCZNYCH 2 zaklady produkcyjne ponad 2000 pracowników nowy Dział Badawczo - Rozwojowy własne Centrum

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. ul. Chemików Oświęcim, POLAND tel fax VAT EU PL

SYNTHOS S.A. ul. Chemików Oświęcim, POLAND tel fax VAT EU PL SYNTETYCZNE KLEJE DO DREWNA KLASY D2 TYPOWE ZASTOSOWANIA KLEJÓW Rynek drzewno-meblarski jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłowych w Polsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku stolarskiego

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER GRAFIK POLSKA

WEILBURGER GRAFIK POLSKA WEILBURGER GRAFIK POLSKA MAJ 2008 SPIS TREŚCI: 1) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów lakierujących offset arkuszowy Strona 2-5 2) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów zwilżających Strona 6

Bardziej szczegółowo

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego?

TWORZYWA SZTUCZNE. Tworzywa sztuczne - co to takiego? TWORZYWA SZTUCZNE Tworzywa sztuczne - co to takiego? To materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i nie występujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów

Bardziej szczegółowo

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany strona: 1/6 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 2 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

brutto 123 zł brutto 487,97 zł

brutto 123 zł brutto 487,97 zł Kleje UV i akcesoria grudzień 2011 Loxeal UV - jednoskładnikowe kleje utwardzane światłem UV charakteryzują się następującymi własnościami: - idealnie bezbarwne i przeźroczyste - duża wytrzymałość spoiny

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

500 Podkład akrylowy szary 6

500 Podkład akrylowy szary 6 ACRYLIC PRIMER -PODKŁAD AKRYLOWY jednokomponentowy, wypełniający podkład akrylowy przeznaczony przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Idealny do napraw

Bardziej szczegółowo

Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE. Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR!

Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE. Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR! Wejścia do budynków i rozwiązania NORD RESINE Jeśli masz podobne problemy my mamy dla Ciebie rozwiązania! SOLID FLOOR! Gdzie leży źródło problemów? Materiały budowlane znajdujące się na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * G 9/595 W FoodSafe Opis lakieru Specjalny lakier wodny połyskowy o uniwersalnym zastosowaniu, nieczuły na kreterkowanie Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * * * * * * * * * * Schnięcie

Bardziej szczegółowo

Standard w. zastosowaniach przemysłowych

Standard w. zastosowaniach przemysłowych Jakość i estetyka mocne i trwałe połączenie niewidoczne, estetyczne połączenie doskonałe własności uszczelniające odporność na działanie czynników atmosferycznych tłumienie drgań Efektywność produkcji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem warunków technicznych jest nieorientowana folia poliestrowa (cpet) o nazwie handlowej TRINIFLEX.

Przedmiotem warunków technicznych jest nieorientowana folia poliestrowa (cpet) o nazwie handlowej TRINIFLEX. WARUNKI TECHNICZNE Folia Poliestrowa CAST TRINIFLEX WT/TF - 02 Wydanie 1 Data wydania: 02.08.2013 1. Przedmiot warunków technicznych Przedmiotem warunków technicznych jest nieorientowana folia poliestrowa

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Laboratorium wytrzymałości materiałów Politechnika Lubelska MECHANIKA Laboratorium wytrzymałości materiałów Ćwiczenie 19 - Ścinanie techniczne połączenia klejonego Przygotował: Andrzej Teter (do użytku wewnętrznego) Ścinanie techniczne połączenia

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

Michał Prezes Zarządu Garbowski

Michał Prezes Zarządu Garbowski strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 3 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Mariusz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

VULMPROEPOX. Opis produktu: Zastosowanie: Zalety: Raporty z badań i certyfikaty: Właściwości produktu: KONSTRUKCJE STALOWE

VULMPROEPOX. Opis produktu: Zastosowanie: Zalety: Raporty z badań i certyfikaty: Właściwości produktu: KONSTRUKCJE STALOWE VULMPROEPOX RD PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Antykorozyjna farba podkładowa Opis produktu: jest dwuskładnikową farbą na bazie wody, która składa się ze składnika

Bardziej szczegółowo

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat G 9/99 tępy mat FoodSafe Opis lakieru Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * Schnięcie * * Niepodatność

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Kleje i uszczelniacze hybrydowe

Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Kleje i uszczelniacze hybrydowe Profesjonalne masy hybrydowe, opracowane przez koncern tremco illbruck, są najnowszym trendem technologicznym w zakresie klejenia i uszczelniania

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166195 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 288447 (22) Data zgłoszenia: 21.12.1990 (51) IntC l5: C09J 7/04 C09J

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 02/16 PL 224228 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224228 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408819 (22) Data zgłoszenia: 11.07.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187523 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329247 (22) Data zgłoszenia: 15.10.1998 (13) B1 (51) IntCl7 G01N 19/04 (

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Rury o przekroju prostokątnym Zastosowanie: Przemysł drukarski Materiał: Tlenek glinu DEGUSSIT AL23 Produkcja FRIATEC Wiele materiałów używanych przy produkcji folii

Bardziej szczegółowo

Kleje i uszczelniacze

Kleje i uszczelniacze Kleje i uszczelniacze P.P.H.U. KAR-BET Katarzyna Karnowska Ul. Sportowa 39 86-105 Świecie Produkty marki FORCH 1. Klej do szyb K105 klej do szyb samochodowych wysokomodułowy nie przewodzący (10-6 Siemens)

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS

KARTA TECHNICZNA PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA : AQUA PLUS Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min. Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA

DANE TECHNICZNE. Zastosowanie. Magazynowanie/ obróbka EUROLIGHT BLATY ROBOCZE MAGAZYNOWANIE OBRÓBKA DANE TECHNICZNE EUROLIGHT BLATY ROBOCZE EUROLIGHT blaty robocze to płyta łączona, składająca się z EUROLIGHT płyty komórkowej, pokryta dekoracyjnym em na powierzchni i/lub w miejscu profilu. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Cladseal EXT Cladseal jest jednorodną membraną EPDM o 2 warstwowej strukturze. Wysoki współczynnik paroprzepuszczalności. Powierzchnia membrany posiada nadruk faktury tekstylnej dla zapewnienia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

PL 212143 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 20.12.2010 BUP 26/10

PL 212143 B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 20.12.2010 BUP 26/10 PL 212143 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212143 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388271 (22) Data zgłoszenia: 15.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Stefan Jakucewicz. Właściwości papieru biurowego

Stefan Jakucewicz. Właściwości papieru biurowego Stefan Jakucewicz Właściwości papieru biurowego Papier do urządzeń biurowych (zwany również papierem do kopiowania) zdawałoby się, że to dosyć banalny produkt. Pozory mylą, to klasyczny temat-rzeka W celu

Bardziej szczegółowo

DRUK WIELKOFORMATOWY

DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy to inaczej solwentowy lub lateksowy druk cyfrowy, czyli nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze.

Bardziej szczegółowo

kleje w sztyfcie AMOS kleje w sztyfcie kleje w płynie klej super mocny One Fix przyklejki Tip Tack taśma biurowa

kleje w sztyfcie AMOS kleje w sztyfcie kleje w płynie klej super mocny One Fix przyklejki Tip Tack taśma biurowa 42 kleje w sztyfcie AMOS 43 kleje w sztyfcie 43 kleje w płynie 44 klej super mocny One Fix 44 przyklejki Tip Tack 44 biurowa 45 uchwyty i podajniki do taśmy biurowej 46 taśmy pakowe 47 oklejarki do taśmy

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22

2. Przygotowywanie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych do wykończania. 22 Spis treści 1. Wiadomości wstępne o wykończaniu powierzchni drewna i tworzyw drzewnych 9 1.1. Rys historyczny 9 1.2. Cel, sposoby i rodzaje wykończania powierzchni 11 1.3. Podstawowe nazwy i określenia

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SL/2 luminancja po upływie czasu (mcd/m 2 ) podłoże 2 min. 5 min. 10 min. 30 min. 60 min. 120 min.

ZNAKI SL/2 luminancja po upływie czasu (mcd/m 2 ) podłoże 2 min. 5 min. 10 min. 30 min. 60 min. 120 min. NASZYM CELEM JEST SKUTECZNOŚĆ Aby temu sprostać stworzyliśmy całą gamę wyrobów fotoluminescencyjnych, o różnych parametrach i zastosowaniach, służących skutecznemu oznakowaniu dróg ewakuacyjnych i położenia

Bardziej szczegółowo

Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy. chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie

Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na. zwanych polimerami, otrzymywanych drogą syntezy. chemicznej, w wyniku procesów zwanych ogólnie www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych http://www.ruukki.pl/~/media/images/steel-products/colour-coated-steels/colour-coated-steels-purex-coating-product-image.jpg Purex to nowoczesna powłoka opracowana

Bardziej szczegółowo

DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET

DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET DELFLEET BC LAKIER BEZBARWNY DELFLEET PRODUKTY SYSTEMU DELFLEET BC F390 Delfleet BC (Spoiwo F344) Wolny rozcieńczalnik Delfleet F371 Lakier bezbarwny Delfleet F390 Rozcieńczalnik Delfleet F372 Utwardzacz

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz Rzeszów 18.01.2015 r. Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechnika Rzeszowska RECENZJA

dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz Rzeszów 18.01.2015 r. Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechnika Rzeszowska RECENZJA dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz Rzeszów 18.01.2015 r. Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji Politechnika Rzeszowska RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Szabelskiego nt.

Bardziej szczegółowo

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Purex to nowoczesna powłoka opracowana przez firmę Ruukki, zapewniająca elegancką i trwałą powłokę kolorową blach budowlanych. Strukturalne, matowe wykończenie

Bardziej szczegółowo

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

RLD228V PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 2016-03-18 Deltron D8077 i D8078 Podkłady Mokro na Mokro w Systemie HS Karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. PRODUKT D8077 D8078 D8237 D8238 D8239 D8427 D8717 D8718 D8719 D814 OPIS HS

Bardziej szczegółowo

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: ,

RMD Boats, Robert Draszyński Tel: , Aktualnie jesteśmy na końcowym etapie projektowania pierwszej prototypowej jednostki o następujących parametrach: Długość jednostki 8,5 m Szerokość maksymalna 3,2 m Prędkość projektowa V 15 km/h Ilość

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BEZ KOMPROMISÓW

ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BEZ KOMPROMISÓW KLEJE DO OGRODZEŃ I BETONU CO WYBRAĆ? ŁĄCZENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BEZ KOMPROMISÓW Fakt, że ogrodzenie stanowi wizytówkę domu, nie podlega dyskusji. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 1 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW

BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH PODCZAS DYNAMICZNYCH ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁÓW Metoda badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały barierowe odkształcane w warunkach wymuszonych zmian dynamicznych BADANIE ODPORNOŚCI NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska www.plastem.pl http://tworzywa.com.pl www.wavin.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Tworzywa sztuczne, to materiały oparte na wielkocząsteczkowych związkach organicznych zwanych polimerami, otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

tesa Automotive Design Masking - Precyzja najwyższego stopnia Zastosowanie taśm w branży motoryzacyjnej FOLDER ZASTOSOWAŃ

tesa Automotive Design Masking - Precyzja najwyższego stopnia Zastosowanie taśm w branży motoryzacyjnej FOLDER ZASTOSOWAŃ tesa Automotive Design Masking - Precyzja najwyższego stopnia Zastosowanie taśm w branży motoryzacyjnej FOLDER ZASTOSOWAŃ INFORMACJE OGÓLNE Maskowanie precyzyjne 1 2 3 4 Zderzaki Dwukolorowe obszary dachowe

Bardziej szczegółowo