10. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 11. Wybierz właciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter np. gdy wybrałe odpowied "A":

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 11. Wybierz właciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter np. gdy wybrałe odpowied "A":"

Transkrypt

1 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312[02] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN PRÓBNY POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdajcego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałe zawiera 19 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgło przewodniczcemu zespołu nadzorujcego. 2. Do arkusza dołczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: - wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, - odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X, Y, Z) i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter, - wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, - wpisz swoj dat urodzenia. 3. Arkusz egzaminacyjny składa si z dwóch czci. 4. Cz I zawiera 50 zada, cz II 20 zada. 5. Za kade poprawnie rozwizane zadanie moesz uzyska 1 punkt. 6. Aby zda etap pisemny egzaminu musisz uzyska co najmniej 25 punktów z czci I i co najmniej 6 punktów z czci II. 7. Czytaj uwanie wszystkie zadania. 8. Rozwizania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 9. Do kadego zadania podane s cztery moliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastpujcy układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 10. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 11. Wybierz właciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter np. gdy wybrałe odpowied "A": 12. Staraj si wyranie zaznacza odpowiedzi. Jeeli si pomylisz i błdnie zaznaczysz odpowied, otocz j kółkiem i zaznacz odpowied, któr uwaasz za poprawn, np. 13. Po rozwizaniu testu sprawd, czy zaznaczyłe wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłe wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamitaj, e oddajesz przewodniczcemu zespołu nadzorujcego tylko KART ODPOWIEDZI. Powodzenia! opracował na podstawie informatorów mgr Leszek Kamiski

2 CZ I Rys. 1. Schemat komputera wykorzystany w zadaniach 1 i 2. Zadanie 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 Zadanie 2. Na rys. 1 karta rozszerze oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D. 7 Zadanie 3. Rysunek przedstawia pami A. SIMM B. DDR DIMM C. SDRAM DIMM D. Compact Flash 2

3 Zadanie 4. Rys. 2. Schemat płyty głównej wykorzystany w zadaniach 4 i 5 W przedstawionej na schemacie płycie głównej (rys. 2) zasilanie naley podłczy do złcza oznaczonego numerem A. 3 B. 5 C. 6 D. 7 Zadanie 5. W przedstawionej na schemacie płycie głównej (rys. 2) złcze PCI oznaczone jest numerem A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 6. Które z elementów elektronicznych półprzewodnikowych nale do bezzłczowych? A. tranzystor bipolarny i unipolarny. B. dioda prostownicza i pojemnociowa. C. warystor i termistor. D. tyrystor i triak. 3

4 Zadanie 7. Przedstawiony symbol graficzny stosowany w schematach telekomunikacyjnych jest oznaczeniem A. filtru elektrycznego. B. tłumika stałego. C. ogranicznika. D. członu preemfazy. Zadanie 8. Z jak szybkoci transmisji umoliwia przesyłanie danych modem wewntrzny ISDN BRI, zamontowany w gniedzie PCI komputera? A. 33,6 kb/s B. 56 kb/s C. 115 bit/s D. 128 kb/s Zadanie 9. Jaki rodzaj modulacji wykorzystaj modemy komputerowe łcza analogowego działajcego w standardzie V.34? A. PCM B. PSK C. QAM D. FSK Zadanie 10. Który z wymienionych poniej modemów umoliwia pobieranie danych od operatora sieci teleinformatycznej z najwiksz szybkoci transmisji danych? A. ADSL B. V.90 C. HDSL D. ISDN 4

5 Zadanie 11. Która z przedstawionych charakterystyk promieniowania anten odpowiada charakterystyce anteny dookólnej? A. B. C. D. Rys. 3. Schemat funkcjonalny karty dwikowej wykorzystany w zadaniach 12 i 13. Zadanie 12. Do którego wyprowadzenia naley podłczy głoniki aktywne w karcie dwikowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rys. 3? A. Mic in B. Line in C. Line out D. Speaker out 5

6 Zadanie 13. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dwikowej (rys. 3) słuy do cyfrowego przetwarzania sygnałów? A. Przetwornik A/D. B. Procesor DSP. C. Syntezator. D. Mikser. Zadanie 14. Warunkiem niezbdnym przy archiwizacji danych jest A. kompresja danych. B. kopiowanie danych. C. kompresja i kopiowanie danych. D. kompresja i kopiowanie danych z jednoczesnym ich szyfrowaniem. Zadanie 15. Która warstwa modelu ISO/OSI jest zwizana z protokołem IP? A. Sieciowa. B. Fizyczna. C. Transportowa. D. Łcza danych. Zadanie 16. Ile komórek pamici mona zaadresowa bezporednio w 64 bitowym procesorze, który ma 32 bitow szyn adresow? A B C D

7 Zadanie 17. Co oznacza zwrot wykonanie backupu systemu? A. Zamknicie systemu. B. Ponowne uruchomienie systemu. C. Wykonanie aktualizacji systemu. D. Wykonanie kopii zapasowej systemu. Zadanie 18. Klaster komputerowy to A. komputer z macierz dyskow. B. komputer z wieloma procesorami. C. grupa komputerów pracujcych współbienie tak, jakby był to jeden komputer. D. komputer zapasowy, na którym co pewien czas wykonywana jest kopia systemu głównego. Zadanie 19. Jak ilo rzeczywistych danych mona przesła w czasie 1 s przez łcze synchroniczne o przepustowoci 512 kbps, bez sprztowej i programowej kompresji? A. Około 5 kb B. Około 55 kb C. Ponad 64 kb D. Ponad 500 kb Zadanie 20. Jakiej liczbie kolorów odpowiada kolor zakodowany na 16 bitach? A. 16 kolorom. B. około 64 tysicom kolorów. C. około 65 tysicom kolorów. D. około 16 milionom kolorów. 7

8 Zadanie 21. Pami oznaczona symbolem PC3200 nie moe współpracowa z magistral A. 300 MHz B. 333 MHz C. 400 MHz D. 533 MHz Zadanie 22. Co oznacza jednostka dpi podawana w parametrach katalogowych skanerów i drukarek? A. Punkty na cal. B. Gsto optyczn. C. Punkty na milimetr. D. Punkty na centymetr. Zadanie 23. Jaka jest maksymalna prdko odczytu płyt CD-R w napdzie oznaczonym 48? A. 480 kb/s B kb/s C kb/s D kb/s Zadanie 24. Zgodnie z PN głboko h ułoenia kabla w ziemi (rysunek poniej) dla kabli magistralnych powinna wynosi A. 0,5 m B. 0,7 m C. 0,9 m D. 1,2 m 8

9 Zadanie 25. Jakim urzdzeniem mona zmierzy tłumienno wiatłowodu? A. Areometrem wiatłowodowym. B. Reflektometrem wiatłowodowym. C. Interfejsem laserowo-satelitarnym. D. Generatorem czstotliwoci pomocniczej włókna podstawowego. Zadanie 26. Ile maksymalnie terminali abonenckich mona podłczy do interfejsu cyfrowego ISDN BRI? A. 2 B. 8 C. 16 D. 32 Zadanie 27. W jakich jednostkach definiuje si przepustowo kanału cyfrowego? A. kb/s B. kb/s C. Kc/s D. LAI/s Zadanie 28. Oblicz koszt zuycia energii elektrycznej przez komputer pracujcy 10 godzin dziennie przez 30 dni w miesicu, przy załoeniu, e cena brutto wynosi 0,17 zł za 1 kw h, a zuycie energii przez komputer 0,2 kw h. A. 5,10 zł B. 10,20 zł C. 20,40 zł D. 102,00 zł 9

10 Zadanie 29. Na podstawie oferty cenowej zaproponuj klientowi drukark o najniszych kosztach rocznej eksploatacji, drukujcemu dziennie 200 stron przez 20 dni roboczych w miesicu. A. Atramentowa A. B. Atramentowa B. C. Laserowa A. D. Laserowa B. Zadanie 30. Kolor tła na stronie internetowej ma składowe w zapisie dziesitnym: czerwony = 27, zielony= 90 i niebieski= 104. Jaka bdzie deklaracja tego koloru w jzyku HTML? A. # B. #1B5A68 C. #1C9D4A D. #5A681B Zadanie 31. Jakiej liczbie, zapisanej w systemie szesnastkowym, odpowiada liczba 16-bitowa zapisana w systemie dwójkowym? A. 3CAF 16 B. 3CBF 16 C. 3DAF 16 D. 3DFF 16 10

11 Zadanie 32. Zapoznaj si z poniszym opisem i odpowiedz, dlaczego uytkownik komputera nie moe zapisa danych na dysk sieciowy? A. Uytkownik w czasie logowania podał złe hasło. B. Na serwerze s le zdefiniowane zabezpieczenia NTFS. C. Na serwerze s le zdefiniowane uprawnienia w udostpnieniu dysku. D. Konto uytkownika zostało zablokowane przez Administratora serwera. Zadanie 33. Analizujc rysunek zauwaamy, e limit zadeklarowanej pamici wynosi KB. Wida jednoczenie, e zainstalowanej pamici fizycznej w analizowanym systemie jest mniej ni pamici zadeklarowanej. Jaki typ pamici decyduje w tym wypadku o zwikszeniu limitu pamici zadeklarowanej ponad wielko zainstalowanej pamici fizycznej? A. Pami cache procesora. B. Pami pliku stron. C. Pami RAM. D. Pami jdra. Zadanie 34. Urzdzenie komputerowe, które bezwzgldnie powinno by podłczone do sieci za porednictwem UPS, to A. dysk zewntrzny. B. drukarka atramentowa. C. serwer sieciowy. D. ploter. 11

12 Zadanie 35. Wska urzdzenie, które naley wykorzysta, aby podłczy dwa komputery do sieci Internet z dostpem przez sie lokaln Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP. A. Router LAN B. Spliter ADSL C. Modem ISDN D. Przełcznik LAN Zadanie 36. Jaka minimalna ilo pamici obrazu karty graficznej musi by dostpna, aby moliwe było wywietlanie obrazu w rozdzielczoci 800x600 w trybie High Color (16 bitów) dla grafiki dwuwymiarowej? A. 0,5 MB B. 1 MB C. 2 MB D. 4 MB Zadanie 37. Z jakiego systemu plików naley skorzysta instalujc Linuxa, by mie moliwo definiowania uprawnie do plików i folderów? A. EXT2 B. FAT32 C. NTFS D. ISO9660 Zadanie 38. Administrator sieci zastosuje tzw. Quot dla uytkownika, w przypadku gdy chce A. ograniczy mu przydział dyskowy. B. zwikszy mu prdko transmisji danych w sieci LAN. C. ograniczy mu dostp do drukarek sieciowych. D. zwikszy moc obliczeniow jego stacji roboczej. 12

13 Zadanie 39. W celu zdalnego i przy tym bezpiecznego administrowania systemem Linux naley wykorzysta protokół A. FTP B. Telnet C. SMTP D. SSH2 Zadanie 40. Jakie połczenie z Internetem mona udostpnia sieci lokalnej? A. Wszystkie rodzaje połcze. B. Połczenie o szybkoci transmisji co najmniej 56 kb/s C. Jedynie tzw. szybkie połczenia, tzn. powyej 64 kb/s D. Wszystkie połczenia oprócz połcze modemem analogowym. Zadanie 41. Aby uytkownicy sieci lokalnej mogli przeglda strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszcza ruch na portach A. 80 i 434 B. 80 i 443 C. 90 i 434 D. 90 i 443 Zadanie 42. Cech charakterystyczn wirusów polimorficznych jest to, e A. atakuj tablic FAT. B. atakuj rekord startowy dysku. C. zaraaj wszystkie komputery w sieci lokalnej. D. maj cech polegajc na modyfikowaniu swojego kodu. 13

14 Zadanie 43. W pomieszczeniu, w którym znajduje si kilka stanowisk komputerowych odległoci midzy stanowiskiem pracownika, a tyłem ssiedniego monitora powinna wynosi, co najmniej A. 0,4 m B. 0,6 m C. 0,8 m D. 1,0 m Zadanie 44. Podczas montau sieci komputerowej, przy wierceniu otworów w cianach, nie naley uywa A. okularów ochronnych. B. ubrania roboczego. C. obuwia roboczego. D. rkawic ochronnych. Zadanie 45. W pracy przy komputerze odległo oczu od monitora powinna wynosi A cm B cm C cm D cm Zadanie 46. Jeeli podczas podłczenia stacji dysków elastycznych 1,44 MB kabel danych zostanie podłczony odwrotnie, to A. BIOS komputera zgłosi błd podłczenia stacji dysków. B. BIOS komputera poprawnie wykryje stacj dysków. C. BIOS komputera wykryje stacj dysków jako 2,88 MB D. stacja dysków ulegnie uszkodzeniu. 14

15 Zadanie 47. Według ustawodawcy (stan prawny na dzie 31 padziernika 2001 r.) grupa zawodowa informatyków jest naraona na przewlekłe choroby A. układu wzrokowego. B. układu nerwowego. C. układu krenia. D. narzdu ruchu. Zadanie 48. Wska rodek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzdzi i urzdze zasilanych energi elektryczn. A. Obnienie napicia do wartoci bezpiecznej. B. Separacja galwaniczna odbiorników. C. Wyłcznik rónicowoprdowy. D. Izolacja czci czynnych narzdzi. Zadanie 49. W jaki sposób w czasie pomocy przedlekarskiej naley bada krenie krwi u osoby poraonej prdem elektrycznym po stwierdzeniu, e osoba poszkodowana jest nieprzytomna? A. Kciukiem na nadgarstku lewej rki. B. Opuszkami palców na nadgarstku lewej rki. C. Kciukiem na ttnicy szyjnej w okolicach krtani. D. Opuszkami palców na ttnicy szyjnej w okolicy krtani. Zadanie 50. W wyniku udzielenia pierwszej pomocy osobie poraonej prdem elektrycznym przywrócono prac serca. Poszkodowany oddycha, lecz jest nadal nieprzytomny. Jakie czynnoci naley podj w nastpnej kolejnoci? A. Ułoy poszkodowanego na plecach, wezwa lekarza. B. Ułoy poszkodowanego na lewym boku, wezwa lekarza. C. Ułoy poszkodowanego na prawym boku w pozycji ustalonej, wezwa lekarza i kontrolowa oddech co 1-2 minuty. D. Ułoy poszkodowanego na lewym boku w pozycji ustalonej, wezwa lekarza i kontrolowa oddech co 1-2 minuty 15

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik teleinformatyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Etap pisemny. Część I

Etap pisemny. Część I Diagnoza przed egzaminem zawodowym. Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej w zawodzie technik informatyk Etap pisemny. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH

ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH ZESTAW INSTRUKCJI DO WICZE LABORATORYJNYCH 109 Lista wicze laboratoryjnych 1. Konfiguracja płyty głównej 2. Instalacja dysku twardego SCSI 3. Konfiguracja macierzy RAID 4. Pamici zewntrzne 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut PRÓBNY WEWNĘTRZNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Maj 2008 ETAP PISEMNY Instrukcja dla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 ZP. 3410-74-41/08 id. 1088162 Zielona Góra, 30 wrzenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-04-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWlERDZAJqCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 ETAP PISEMNY

EGZAMIN POTWlERDZAJqCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 ETAP PISEMNY Zawod: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWlERDZAJqCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 lnstrukcja dla zdajqcego ETAP PISEMNY 1.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: Y 312[01]-0Y-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X 312[01]-0X-092 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2009 Etap pisemny Arkusz

Bardziej szczegółowo