PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13"

Transkrypt

1 Zn.spr. SA PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia N A D L E Ś N I C Z Y mgr inż. Tomasz Partyka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej euro) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz Opracował: Iwona Stankiewicz, Andrzej Gnych Wałcz 2015 r. 1

2 I. Informacja o Zamawiającym: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz kierownik zamawiającego: p. Tomasz Partyka - Nadleśniczy siedziba Nadleśnictwa: ul. Kołobrzeska 1; Wałcz tel. (067) ; fax (067) ; województwo Zachodniopomorskie, powiat Wałecki NIP , REGON Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: p. Andrzej Gnych 1) Przekazywane zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji odbywać się może w formie faksu, pocztą elektroniczną lub na piśmie. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie i pod adres podany powyżej. 2) Wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczane będą na stronie internetowej 3) Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych od 7.00 do ) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. 5) Treść wyjaśnienia zostanie przekazana w formie przewidzianej w punkcie 2), bez wskazania źródła zapytania. 6) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 8) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej euro na podstawie Zarządzenia nr 17/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości euro. 2

3 III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz, w tym: 1)komputer stacjonarny - 4 szt.; 2)monitor LCD min. 21 : - 4 szt.; 3)drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4-3 szt.; 4)niszczarka - 1 szt.; 5)ploter 36 cali -1 szt.; 6)filtry prywatyzujące -3 szt.; 2. Dodatkowe informacje na temat wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do specyfikacji. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości oraz warunki serwisowe nie gorsze niż zawarte w załączniku nr 1. W przypadku przedłużającej się naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze, nie gorszej jakości. 4. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia, po jego odbiorze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dzień podpisania protokołu odbioru na całość zamówienia będzie traktowany jako dzień wydania przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia: 1) Dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych oraz 4szt. monitorów LCD urządzeń do r. 2) Dostawa pozostałych urządzeń do 30 dni od podpisania umowy. O zamierzonym terminie wykonania dostawy sprzętu wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, co potwierdzą oświadczeniem własnym, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dysponują sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków będzie przeprowadzona na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych do oferty. 3

4 VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania wymagań przez oferowane urządzenia: 1. Wypełniony formularz Oferta (załącznik nr 2 do SIWZ) 2. Opis oferowanych urządzeń, ich parametrów lub karty katalogowe urządzeń (w języku polskim) w układzie określonym w specyfikacji technicznej (załączniku nr 1 do specyfikacji), zawierający wszystkie informacje umożliwiające sprawdzenie spełniania wymagań określonych w SIWZ przez oferowane urządzenia 3. Oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają wymagane certyfikaty, w tym Certyfikaty CE 4. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ) 5. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości o warunkach nie gorszych niż zawartych w zał. nr 1 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych dokonuje pełnomocnik, jeżeli umocowanie nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, konsorcja): 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów (osobie fizycznej) przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty składające się na ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert. VIII. Sposób przygotowania oferty: 1.Ofertę należy przygotować jak niżej i złożyć w opakowaniu opisanym następująco: Adres Zamawiającego Oferta Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych nie otwierać przed r. godz. 08:30 Adres składającego ofertę 1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 4

5 5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 6) wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować, 7) oferta powinna być złożona w teczce lub w inny sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, 2.Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 3.Zmiany w ofercie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA 4.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 6.Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwarte jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone wykonawcy. 7.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1.Oferty należy składać do dnia r. do godziny 08:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Wałcz 2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 08:30 w siedzibie Zamawiającego sala narad. 3.Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu ich składania. 4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 6.W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający, na jego wniosek, niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5. 7.Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po terminie otwarcia ofert. 8.W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz uzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5

6 X. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę należy obliczyć z dokładnością do jednego grosza i podać w złotych polskich - brutto w formularzu Oferta (zał. Nr 2 do SIWZ), wyodrębniając wartość podatku VAT. 2. Cena oferty zostanie przyjęta jako umowna. XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Ocena ofert: Cena wykonania zamówienia = 100 % Cena wykonania zamówienia - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: C = (cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej) x 100 pkt Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 2. Wybór oferty. 2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami. 2.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIII. Inne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. 1. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy mogą składać pisemne i umotywowane zastrzeżenia od rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia zamówienia. 3. Zastrzeżenia można wnosić do Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz w terminie trzech dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; wniesienie zastrzeżenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Nadleśniczy rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia. 5. Zamawiający odrzuca zastrzeżenie złożone po terminie. Załączniki: nr 1 opis przedmiotu zamówienia, nr 2 - formularz OFERTA, nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków, nr 4 wzór umowy 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiot zamówienia 1.1.Specyfikacja techniczna komputera 4 szt. (wymagania minimalne, dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności przedstawionych zestawów) LP. Komputer stacjonarny Część składowa 1. Zastosowanie 2. Procesor 3. Pamięć podręczna 4. Płyta główna Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy HDD Napędy wewnętrzne Karta graficzna Kontrola dostępu Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego opartej na usłudze Active Directory z podstawowym sposobem logowania / uwierzytelniania przy użyciu karty kryptograficznej. Używany będzie w aplikacjach graficznych, webowych, biurowych, terminalowych, antywirusowych kompatybilnych z systemem Windows 7 x64. Procesor: - klasy x86, uzyskujący wynik co najmniej 6500 punktów w rankingu Passmark CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Wykonany w technologii nie gorszej niż 32 nm; ilość rdzeni 4 szt; wbudowany kontroler pamięci DDR3 Cache L3: 6 MB Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora; Sloty: 1 slot low profile PCIe x16, 1 slot low profile PCIe x16 (x4), 2 slot low profile PCIe x1; zintegrowany kontroler Serial ATA, 4 sloty pamięci RAM DDR3; min. 10 x USB 2.0 lub 3.0, karta dźwiękowa zgodna z AC97 8 GB DDR3 500 GB, 7200 obr./min, SATAII, 16 MB cache, DVD (±RW) x8 Zintegrowana karta graficzna, złącze DSUB lub DVI-D lub HDMI lub DisplayPort obsługująca sterownik WDDM, obsługująca sprzętowo PixelShader w wersji 2.0, głębia kolorów 32 bit, pełna obsługa sprzętowa standardów, DirectX 11, OpenGL Czytnik kart chip: Urządzenie wewnętrzne, wbudowane w klawiaturę, ze sterownikami dla systemu Microsoft Windows XP/7/8 32 bit oraz 64 bit. Czytniki musi posiadać certyfikat Microsoft WHQL potwierdzający zgodność z systemem operacyjnym. Czytnik musi być zgodny ze standardem PC/SC oraz umożliwiać odczyt dostępnych kart krypto-graficznych zgodnych z normą ISO w standardzie PKCS#11co najmniej w wersji Optyczna sygnalizacja stanu czytnika (LED); Interfejs do karty: stykowy, 8 kontaktów, zgodny z ISO ; Protokół komunikacji z kartą elektroniczną: T=0, T=1; Obsługiwana prędkość transmisji: minimum bps 10. Komunikacja LAN 10/100/1000 Mb/s 11. Porty wew./wyj (złącza zewn.) Typ 12. obudowy/kolor 10 x USB 2.0/3.0 (w tym 4 z przodu obudowy), RJ 45, 2 x PS/2 (w przypadku braku 2xPS/2 wymóg dodatkowych 2 x USB), audio (również z przodu obudowy) Obudowa typu SFF, zasilacz min 240 W z aktywnym stabilizatorem PFC, z certyfikatem bezpieczeństwa CE Minimum jedna wnęka 13,3 cm (5,25") oraz jedna wnęka 8,9 cm (3,5"). Waga do 8 kg. Czarny, stalowy, szary, brązowy, srebrny lub odcienie tych kolorów. 13. Mysz Optyczna laserowa z rolką, dwa przyciski 14. Klawiatura 15. System operacyjny Klawiatura qwerty, standard amerykański, polska programisty; wbudowany czytnik kart procesorowych; logo producenta komputera Windows 7 Prof PL 64 bit (lub downgrade tego systemu z Windows 8 Pro); Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. System operacyjny zapewnia podstawowe logowanie/uwierzytelnianie. Warunki 7

8 16. Gwarancja 17. Wymagania dodatkowe równoważności systemu operacyjnego: system zapewnia rejestrację konta komputera w domenie zamawiającego opartej na usłudze Active Directory, system zapewnia pełną kontrolę i zarządzanie kontem użytkownika i kontem komputera, za pomocą funkcjonalności AD, system zezwala na instalację i użytkowanie zakupionych wcześniej przez zamawiającego aplikacji biurowych MS OFFICE, które są znane użytkownikom, system zapewnia podstawowe logowanie/uwierzytelnianie do domeny Active Directory przy użyciu karty kryptograficznej i pełną obsługę tych kart, wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów w pracy w domenie Active Directory (zwłaszcza udziałów sieciowych i uprawnień do nich). 36 miesięcy typu ON SITE*, transport sprzęt na koszt serwisu, czas naprawy 48 godzin., czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia, Serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2001. *gwarancja typu ON SITE oznacza, że serwis ma być zrealizowany w miejscu instalacji sprzętu instrukcja obsługi w języku polskim, nośnik ze sterownikami urządzeń zamontowanymi w komputerze 18. Certyfikaty CE, ISO 9001:2001 na cykl produkcji, ISO dla producenta sprzętu 1.2 Monitor LCD 4 sztuki: Lp. Parametr wymogi 1. Przekątna ekranu minimum Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 pikseli 3. Plamka 0.25 mm 4. Wyświetlane kolory 16 mln 5. Jasność 250 cd/m 2 6. Technologia podświetlenia LED 7. Kontrast 1000:1 (typowy) 8. Kąt widzenia w poziomie 175 stopni 9. Kąt widzenia w pionie 175 stopni 10. Łączny czas reakcji matrycy 8 ms 11. Złącza Wejście audio, VGA lub DVI-D, DisplayPort lub HDMI, koncentrator USB 12. Waga netto Poniżej 7,0 kg 13. Głośniki 2 x 1 Watt 14. Wbudowany hub USB 2 x USB 2.0 (wyjściowe) 15. Cechy wyświetlacza Powłoka antyrefleksyjna, podświetlenie LED 16. Certyfikaty Energy Star, CE, EPEAT Gold 17. Obsługa i regulacje Jasność/kontrast, położenie obrazu, automatyczna kalibracja obrazu, regulacja głośności, wyciszanie dźwięku, obrotowy ekran; regulacja wysokości 8

9 18. Gwarancja 19. Wymagania dodatkowe 36 miesięcy typu ON SITE*, transport sprzęt na koszt serwisu, czas naprawy 72 godzin, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia, Serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2001. *gwarancja typu ON SITE oznacza, że serwis ma być zrealizowany w miejscu instalacji sprzętu Kabel połączeniowy: VGA, DVI-D, DisplayPort lub HDMI; kabel USB; przewód zasilający Lp. 1.3 Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4-3 szt Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4 Dane techniczne 1. Nośniki papier zwykły, fotograficzny, koperty 2. Wymiary nośników A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); koperta (C5,C6,DL) 3. Gramatura papieru g/m Technologia druku atramentowa Prędkość druku w czerni (maks.) Prędkość druku w kolorze(maks.) 21 stron/min. 21 stron/min. 8. Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi 9. Rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 1200 dpi 10. Pojemność podajnika Pojemność podajnika ADF Rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi 13. Typ skaner Płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 14. Obszar skanowania 215 x 355 mm 15. Rozdzielczość kopiarki 1200 x 600 dpi 16. Szybkość kopiarki w czerni 14 stron/min. 17. Szybkość kopiarki w kolorze 13 stron/min. 18. Rozdzielczość faksu 300 x 300 dpi 19. Obciążenie miesięczne stron/miesiąc 20. Druk dwustronny Tak, automatyczny standardowo 21. Pojemność pamięci 128 MB 22. Pojemność podajnika 100 arkuszy 23. Interfejsy USB 2.0, Ethernet 100 Mbps, Wi-Fi 24. Praca w sieci Tak 25. Obsługiwany systemy operacyjne Windows 7, Windows 8 9

10 26. Kartridże Trzy osobne pojemniki dla podstawowych barw (Cyan, Magenta, Yellow) Wydajność kartridża kolorowego około 1500 stron Wydajność kartridża czarnego około 2300 stron 27. Waga Ok. 13 kg 28. Gwarancja Gwarancja producenta 1.4 Ploter format 36 cali 1szt. Lp Część składowa Opis 1. Typ papieru bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen) 2. Podajnik od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie ręczne: od 330 x 482 do 914 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm 3. Maksymalna pojemność odbiornika na nośnik w roli Około 45 m 4. Gwarantowana min szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) 5. automatyczna gilotyna TAK 6. Technologia druku Technologia termiczna 7. Prędkość druku rysunków liniowych 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę 8. Prędkość druku kolorowych obrazów 22,4 m²/h na nośnikach powlekanych; 2,9 m²/h na nośnikach błyszczących 9. Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy) Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm; Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm 10. Kolory atramentu 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) 11. Pojemność pamięci 1024 MB 12. Interfejsy Szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi 13. Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 14. Obsługiwany systemy operacyjne Windows 7, Windows Wymiary 1292 x 530 x 932 mm 16. Gwarancja producenta 1.5 Niszczarka 1 szt. poziom 3, dokumenty poufne, paski o szerokości mniejszej niż 2mm lub ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm; Rodzaj cięcia ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm; Szerokość wejścia (mm) Min. 230 Poziom bezpieczeństwa DIN 3 Cięcie zszywek i spinaczy Tak Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g) 52 Automatyczny START/STOP Silnik przystosowany do pracy ciągłej Tak Tak 10

11 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak Poziom hałasu (dba) Max. 55 Moc (W) 460 Napięcie (V) 230 Objętość kosza (litry) Min. 35 l 1.6. Filtry prywatyzujące dla monitorów LCD 19 iiyama E1906S-B1-3 szt. 1.7 Wszystkie opisane wymagania są wymaganiami minimalnymi i dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty ich funkcjonalności i wydajności. 1.8 W zakres zamówienia wchodzi dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 11

12 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba... Nr telefonu/faks.. Adres . nr NIP.... nr REGON.. 2. Dane dotyczące Zamawiającego: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz siedziba Nadleśnictwa: ul. Kołobrzeska 1, Wałcz 3. Zobowiązania Wykonawcy. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem za łączną kwotę: 3.1. z podatkiem VAT... zł słownie: w tym podatek VAT... zł słownie:... zgodnie z opisem zamówienia. 3.3.Cena wynika z poniższego wyliczenia: Lp. Przedmiot zamówienia i jego oznaczenie zgodnie ze specyfikacją techniczną Cena netto zł/szt. Ilość szt. Netto zł. Cena za całe zamówienie VAT zł Brutto zł 1 Komputery stacjonarne (opis w poz. nr 1.1 zał. 1 do SIWZ) 4 2 Monitory min.21 LCD (opis w poz. nr 1.2 zał. 1 do SIWZ) 4 3 Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4 (opis w poz. nr 1.3 zał. 1 do SIWZ) 3 4 Ploter 36 cali (opis w poz. nr 1.4 zał. 1 do SIWZ) 1 12

13 5 6 Niszczarka (opis w poz. nr 1.5 zał. 1 do SIWZ) Filtry prywatyzujące(opis w poz. nr 1.7 zał. 1 do SIWZ RAZEM: Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 2. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia takiej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że : na oferowany sprzęt udzielam gwarancji o warunkach nie gorszych niż wymagane Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zobowiązuję się do bezpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji jakości (tj. od daty wydana zamawiającemu przedmiotu zamówienia)..., dnia r (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Nazwa i adres Wykonawcy: Załącznik nr 3 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z SIWZ Przystępując do postępowania pn. : Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz - oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, umożliwiającej mi zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia...., dnia r.... (podpis osoby upoważnionej) 14

15 Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.-. /2015 Zawarta w dniu.. w Wałczu, pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 1, posiadającym NIP , REGON , reprezentowanym przez: p. Tomasza Partykę nadleśniczego zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul.... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez p.... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: Wykonawca dostarczy urządzenia komputerowe i biurowe do siedziby Nadleśnictwa Wałcz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia.2015 r. i ofercie Wykonawcy z dnia r., które stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (koszty dostawy pokrywa Wykonawca) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na podstawie dokumentu gwarancyjnego: zgodnie wymaganiami SIWZ i złożoną ofertą. 2. Wymontowanie przez Zamawiającego twardego dysku nie stanowi naruszenia warunków gwarancji. 3. Zamawiający może w dowolnym momencie wymontować twardy dysk lub zlecić jego natychmiastowe wymontowanie. Wymontowanie twardego dysku odbędzie się w obecności Wykonawcy. 4. W przypadku konieczności wymiany twardego dysku, Zamawiający może nakazać trwałe zniszczenie zawartych na dysku informacji, co nie pozbawi go roszczenia o wykonanie wymiany dysku zgodnie z gwarancją. 5. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisowej zgodny z SIWZ zał. nr Niezależnie od gwarancji jakości zamawiającemu służy rękojmia za wady na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, 15

16 że strony wyłączają zastosowanie art Kodeksu cywilnego zamawiający może dokonać zgłoszenia wady lub usterki w terminie 14 dni od jej wykrycia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 2015r. 2. O zamierzonym terminie wykonania dostawy sprzętu wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem Wydanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym tj. przypadającym od poniedziałku do piątku w godzinach na podstawie protokołu odbioru. 2. W protokole odbioru, o którym mowa w ust. 1 winny być wyszczególnione nazwy, kody produktu i numery seryjne dostarczonego sprzętu. 3. Dostarczenie przedmiotu umowy i protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Strony ustalają że dzień podpisania protokołu odbioru na całość zamówienia będzie traktowany jako dzień wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości zł brutto (słownie:. złote 00 /100), w tym netto zł i podatek VAT.. zł. 2. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia, po jego odbiorze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przez zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Strony ustalają iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 4. Należny podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez zamawiającego kar umownych z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej umowie. 6. a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 3, 2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury ponad okres odroczonej płatności w wysokości odsetek ustawowych od wynagrodzenia określonego tą fakturą. c. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 16

17 7. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 8. Nierozstrzygnięte przez strony spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 11. Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 2) oferta Wykonawcy; Wykonawca: Zamawiający: 17

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego :

Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego : Nadleśnictwo Kobiór Kobiór, dn. 23.11.2011r Nadleśnictwo Kobiór, zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego : 1. Opis: notebook HP ProBook 6560b (LQ583AW) 1 szt notebook HP ProBook 4530s

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 29.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 2104/15/10 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zapytania ofertowego:

Dotyczy: zapytania ofertowego: SP5 z OI.260.1.2014 Dzierżoniów, 27 marca 2014 roku Dotyczy: zapytania ofertowego: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Sieradz, dnia 25 czerwca 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Na wykonanie zamówienie

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt.

Komputer - Notebook wraz z oprogramowaniem biurowym- 1 szt. Sulików, dnia 13.07.2010r. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość rdzeni: 2; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 16 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK I RDLP

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK I RDLP SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK I RDLP Zad. nr Nazwa zadania Opis zadania 1 KOMPUTERY 1. Komputer PC - szt.

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres  do Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę komputerów stacjonarnych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Zapytanie ofertowe. na dostawę komputerów stacjonarnych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu W związku z tym, że Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę poniżej

Bardziej szczegółowo