PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13"

Transkrypt

1 Zn.spr. SA PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia N A D L E Ś N I C Z Y mgr inż. Tomasz Partyka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej euro) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz Opracował: Iwona Stankiewicz, Andrzej Gnych Wałcz 2015 r. 1

2 I. Informacja o Zamawiającym: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz kierownik zamawiającego: p. Tomasz Partyka - Nadleśniczy siedziba Nadleśnictwa: ul. Kołobrzeska 1; Wałcz tel. (067) ; fax (067) ; województwo Zachodniopomorskie, powiat Wałecki NIP , REGON Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: p. Andrzej Gnych 1) Przekazywane zapytań, zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji odbywać się może w formie faksu, pocztą elektroniczną lub na piśmie. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania w formie i pod adres podany powyżej. 2) Wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczane będą na stronie internetowej 3) Składanie zawiadomień, wniosków, oświadczeń może następować wyłącznie w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach służbowych od 7.00 do ) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. 5) Treść wyjaśnienia zostanie przekazana w formie przewidzianej w punkcie 2), bez wskazania źródła zapytania. 6) W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 8) W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej euro na podstawie Zarządzenia nr 17/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości euro. 2

3 III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz, w tym: 1)komputer stacjonarny - 4 szt.; 2)monitor LCD min. 21 : - 4 szt.; 3)drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4-3 szt.; 4)niszczarka - 1 szt.; 5)ploter 36 cali -1 szt.; 6)filtry prywatyzujące -3 szt.; 2. Dodatkowe informacje na temat wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do specyfikacji. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości oraz warunki serwisowe nie gorsze niż zawarte w załączniku nr 1. W przypadku przedłużającej się naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze, nie gorszej jakości. 4. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia, po jego odbiorze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dzień podpisania protokołu odbioru na całość zamówienia będzie traktowany jako dzień wydania przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia: 1) Dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych oraz 4szt. monitorów LCD urządzeń do r. 2) Dostawa pozostałych urządzeń do 30 dni od podpisania umowy. O zamierzonym terminie wykonania dostawy sprzętu wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, co potwierdzą oświadczeniem własnym, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dysponują sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdzą oświadczeniem własnym. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków będzie przeprowadzona na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych do oferty. 3

4 VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania wymagań przez oferowane urządzenia: 1. Wypełniony formularz Oferta (załącznik nr 2 do SIWZ) 2. Opis oferowanych urządzeń, ich parametrów lub karty katalogowe urządzeń (w języku polskim) w układzie określonym w specyfikacji technicznej (załączniku nr 1 do specyfikacji), zawierający wszystkie informacje umożliwiające sprawdzenie spełniania wymagań określonych w SIWZ przez oferowane urządzenia 3. Oświadczenie, że oferowane urządzenia posiadają wymagane certyfikaty, w tym Certyfikaty CE 4. Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków (wzór oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ) 5. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji jakości o warunkach nie gorszych niż zawartych w zał. nr 1 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo do złożenia i podpisania oferty zawierające umocowanie do złożenia i podpisania pozostałych dokumentów składających się na ofertę, o ile w imieniu Wykonawcy czynności tych dokonuje pełnomocnik, jeżeli umocowanie nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów. 7. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (spółki cywilne, konsorcja): 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów (osobie fizycznej) przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty składające się na ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. VII. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert. VIII. Sposób przygotowania oferty: 1.Ofertę należy przygotować jak niżej i złożyć w opakowaniu opisanym następująco: Adres Zamawiającego Oferta Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych nie otwierać przed r. godz. 08:30 Adres składającego ofertę 1) wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 3) wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 4

5 5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 6) wszystkie kartki oferty celowym jest ponumerować, 7) oferta powinna być złożona w teczce lub w inny sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty, 2.Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 3.Zmiany w ofercie mogą nastąpić na takich samych zasadach jak składanie z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA 4.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE. 6.Koperty oznakowane WYCOFANIE będą otwarte jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone wykonawcy. 7.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1.Oferty należy składać do dnia r. do godziny 08:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Wałcz 2.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 08:30 w siedzibie Zamawiającego sala narad. 3.Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu ich składania. 4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 6.W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający, na jego wniosek, niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4 i 5. 7.Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po terminie otwarcia ofert. 8.W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz uzupełnienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictw, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5

6 X. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę należy obliczyć z dokładnością do jednego grosza i podać w złotych polskich - brutto w formularzu Oferta (zał. Nr 2 do SIWZ), wyodrębniając wartość podatku VAT. 2. Cena oferty zostanie przyjęta jako umowna. XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Ocena ofert: Cena wykonania zamówienia = 100 % Cena wykonania zamówienia - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: C = (cena oferty najtańszej : cena oferty kolejnej) x 100 pkt Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 2. Wybór oferty. 2.1 Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami. 2.2 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 2.3 Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIII. Inne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. 1. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy mogą składać pisemne i umotywowane zastrzeżenia od rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia zamówienia. 3. Zastrzeżenia można wnosić do Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz w terminie trzech dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; wniesienie zastrzeżenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Nadleśniczy rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni od dnia ich wniesienia. 5. Zamawiający odrzuca zastrzeżenie złożone po terminie. Załączniki: nr 1 opis przedmiotu zamówienia, nr 2 - formularz OFERTA, nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków, nr 4 wzór umowy 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiot zamówienia 1.1.Specyfikacja techniczna komputera 4 szt. (wymagania minimalne, dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności przedstawionych zestawów) LP. Komputer stacjonarny Część składowa 1. Zastosowanie 2. Procesor 3. Pamięć podręczna 4. Płyta główna Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy HDD Napędy wewnętrzne Karta graficzna Kontrola dostępu Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego opartej na usłudze Active Directory z podstawowym sposobem logowania / uwierzytelniania przy użyciu karty kryptograficznej. Używany będzie w aplikacjach graficznych, webowych, biurowych, terminalowych, antywirusowych kompatybilnych z systemem Windows 7 x64. Procesor: - klasy x86, uzyskujący wynik co najmniej 6500 punktów w rankingu Passmark CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance (http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Wykonany w technologii nie gorszej niż 32 nm; ilość rdzeni 4 szt; wbudowany kontroler pamięci DDR3 Cache L3: 6 MB Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora; Sloty: 1 slot low profile PCIe x16, 1 slot low profile PCIe x16 (x4), 2 slot low profile PCIe x1; zintegrowany kontroler Serial ATA, 4 sloty pamięci RAM DDR3; min. 10 x USB 2.0 lub 3.0, karta dźwiękowa zgodna z AC97 8 GB DDR3 500 GB, 7200 obr./min, SATAII, 16 MB cache, DVD (±RW) x8 Zintegrowana karta graficzna, złącze DSUB lub DVI-D lub HDMI lub DisplayPort obsługująca sterownik WDDM, obsługująca sprzętowo PixelShader w wersji 2.0, głębia kolorów 32 bit, pełna obsługa sprzętowa standardów, DirectX 11, OpenGL Czytnik kart chip: Urządzenie wewnętrzne, wbudowane w klawiaturę, ze sterownikami dla systemu Microsoft Windows XP/7/8 32 bit oraz 64 bit. Czytniki musi posiadać certyfikat Microsoft WHQL potwierdzający zgodność z systemem operacyjnym. Czytnik musi być zgodny ze standardem PC/SC oraz umożliwiać odczyt dostępnych kart krypto-graficznych zgodnych z normą ISO w standardzie PKCS#11co najmniej w wersji Optyczna sygnalizacja stanu czytnika (LED); Interfejs do karty: stykowy, 8 kontaktów, zgodny z ISO ; Protokół komunikacji z kartą elektroniczną: T=0, T=1; Obsługiwana prędkość transmisji: minimum bps 10. Komunikacja LAN 10/100/1000 Mb/s 11. Porty wew./wyj (złącza zewn.) Typ 12. obudowy/kolor 10 x USB 2.0/3.0 (w tym 4 z przodu obudowy), RJ 45, 2 x PS/2 (w przypadku braku 2xPS/2 wymóg dodatkowych 2 x USB), audio (również z przodu obudowy) Obudowa typu SFF, zasilacz min 240 W z aktywnym stabilizatorem PFC, z certyfikatem bezpieczeństwa CE Minimum jedna wnęka 13,3 cm (5,25") oraz jedna wnęka 8,9 cm (3,5"). Waga do 8 kg. Czarny, stalowy, szary, brązowy, srebrny lub odcienie tych kolorów. 13. Mysz Optyczna laserowa z rolką, dwa przyciski 14. Klawiatura 15. System operacyjny Klawiatura qwerty, standard amerykański, polska programisty; wbudowany czytnik kart procesorowych; logo producenta komputera Windows 7 Prof PL 64 bit (lub downgrade tego systemu z Windows 8 Pro); Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. System operacyjny zapewnia podstawowe logowanie/uwierzytelnianie. Warunki 7

8 16. Gwarancja 17. Wymagania dodatkowe równoważności systemu operacyjnego: system zapewnia rejestrację konta komputera w domenie zamawiającego opartej na usłudze Active Directory, system zapewnia pełną kontrolę i zarządzanie kontem użytkownika i kontem komputera, za pomocą funkcjonalności AD, system zezwala na instalację i użytkowanie zakupionych wcześniej przez zamawiającego aplikacji biurowych MS OFFICE, które są znane użytkownikom, system zapewnia podstawowe logowanie/uwierzytelnianie do domeny Active Directory przy użyciu karty kryptograficznej i pełną obsługę tych kart, wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów w pracy w domenie Active Directory (zwłaszcza udziałów sieciowych i uprawnień do nich). 36 miesięcy typu ON SITE*, transport sprzęt na koszt serwisu, czas naprawy 48 godzin., czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia, Serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2001. *gwarancja typu ON SITE oznacza, że serwis ma być zrealizowany w miejscu instalacji sprzętu instrukcja obsługi w języku polskim, nośnik ze sterownikami urządzeń zamontowanymi w komputerze 18. Certyfikaty CE, ISO 9001:2001 na cykl produkcji, ISO dla producenta sprzętu 1.2 Monitor LCD 4 sztuki: Lp. Parametr wymogi 1. Przekątna ekranu minimum Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 pikseli 3. Plamka 0.25 mm 4. Wyświetlane kolory 16 mln 5. Jasność 250 cd/m 2 6. Technologia podświetlenia LED 7. Kontrast 1000:1 (typowy) 8. Kąt widzenia w poziomie 175 stopni 9. Kąt widzenia w pionie 175 stopni 10. Łączny czas reakcji matrycy 8 ms 11. Złącza Wejście audio, VGA lub DVI-D, DisplayPort lub HDMI, koncentrator USB 12. Waga netto Poniżej 7,0 kg 13. Głośniki 2 x 1 Watt 14. Wbudowany hub USB 2 x USB 2.0 (wyjściowe) 15. Cechy wyświetlacza Powłoka antyrefleksyjna, podświetlenie LED 16. Certyfikaty Energy Star, CE, EPEAT Gold 17. Obsługa i regulacje Jasność/kontrast, położenie obrazu, automatyczna kalibracja obrazu, regulacja głośności, wyciszanie dźwięku, obrotowy ekran; regulacja wysokości 8

9 18. Gwarancja 19. Wymagania dodatkowe 36 miesięcy typu ON SITE*, transport sprzęt na koszt serwisu, czas naprawy 72 godzin, czas naprawy jest liczony od momentu zgłoszenia, Serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2001. *gwarancja typu ON SITE oznacza, że serwis ma być zrealizowany w miejscu instalacji sprzętu Kabel połączeniowy: VGA, DVI-D, DisplayPort lub HDMI; kabel USB; przewód zasilający Lp. 1.3 Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4-3 szt Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4 Dane techniczne 1. Nośniki papier zwykły, fotograficzny, koperty 2. Wymiary nośników A4 (210x297 mm); A5 (148x210 mm); A6 (105x148 mm); koperta (C5,C6,DL) 3. Gramatura papieru g/m Technologia druku atramentowa Prędkość druku w czerni (maks.) Prędkość druku w kolorze(maks.) 21 stron/min. 21 stron/min. 8. Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi 9. Rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 1200 dpi 10. Pojemność podajnika Pojemność podajnika ADF Rozdzielczość skanera 1200 x 1200 dpi 13. Typ skaner Płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 14. Obszar skanowania 215 x 355 mm 15. Rozdzielczość kopiarki 1200 x 600 dpi 16. Szybkość kopiarki w czerni 14 stron/min. 17. Szybkość kopiarki w kolorze 13 stron/min. 18. Rozdzielczość faksu 300 x 300 dpi 19. Obciążenie miesięczne stron/miesiąc 20. Druk dwustronny Tak, automatyczny standardowo 21. Pojemność pamięci 128 MB 22. Pojemność podajnika 100 arkuszy 23. Interfejsy USB 2.0, Ethernet 100 Mbps, Wi-Fi 24. Praca w sieci Tak 25. Obsługiwany systemy operacyjne Windows 7, Windows 8 9

10 26. Kartridże Trzy osobne pojemniki dla podstawowych barw (Cyan, Magenta, Yellow) Wydajność kartridża kolorowego około 1500 stron Wydajność kartridża czarnego około 2300 stron 27. Waga Ok. 13 kg 28. Gwarancja Gwarancja producenta 1.4 Ploter format 36 cali 1szt. Lp Część składowa Opis 1. Typ papieru bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen) 2. Podajnik od 210 x 279 do 330 x 482 mm; podawanie ręczne: od 330 x 482 do 914 x 1897 mm; rolka: od 279 do 914 mm 3. Maksymalna pojemność odbiornika na nośnik w roli Około 45 m 4. Gwarantowana min szerokość wiersza 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) 5. automatyczna gilotyna TAK 6. Technologia druku Technologia termiczna 7. Prędkość druku rysunków liniowych 35 s/str., 70 wydruki w formacie A1 na godzinę 8. Prędkość druku kolorowych obrazów 22,4 m²/h na nośnikach powlekanych; 2,9 m²/h na nośnikach błyszczących 9. Marginesy (górny x dolny x lewy x prawy) Rolka: 5 x 5 x 5 x 5 mm; Arkusz: 5 x 17 x 5 x 5 mm 10. Kolory atramentu 4 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) 11. Pojemność pamięci 1024 MB 12. Interfejsy Szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi 13. Języki drukowania HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 14. Obsługiwany systemy operacyjne Windows 7, Windows Wymiary 1292 x 530 x 932 mm 16. Gwarancja producenta 1.5 Niszczarka 1 szt. poziom 3, dokumenty poufne, paski o szerokości mniejszej niż 2mm lub ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm; Rodzaj cięcia ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm; Szerokość wejścia (mm) Min. 230 Poziom bezpieczeństwa DIN 3 Cięcie zszywek i spinaczy Tak Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g) 52 Automatyczny START/STOP Silnik przystosowany do pracy ciągłej Tak Tak 10

11 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak Poziom hałasu (dba) Max. 55 Moc (W) 460 Napięcie (V) 230 Objętość kosza (litry) Min. 35 l 1.6. Filtry prywatyzujące dla monitorów LCD 19 iiyama E1906S-B1-3 szt. 1.7 Wszystkie opisane wymagania są wymaganiami minimalnymi i dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty ich funkcjonalności i wydajności. 1.8 W zakres zamówienia wchodzi dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 11

12 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba... Nr telefonu/faks.. Adres . nr NIP.... nr REGON.. 2. Dane dotyczące Zamawiającego: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz siedziba Nadleśnictwa: ul. Kołobrzeska 1, Wałcz 3. Zobowiązania Wykonawcy. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem za łączną kwotę: 3.1. z podatkiem VAT... zł słownie: w tym podatek VAT... zł słownie:... zgodnie z opisem zamówienia. 3.3.Cena wynika z poniższego wyliczenia: Lp. Przedmiot zamówienia i jego oznaczenie zgodnie ze specyfikacją techniczną Cena netto zł/szt. Ilość szt. Netto zł. Cena za całe zamówienie VAT zł Brutto zł 1 Komputery stacjonarne (opis w poz. nr 1.1 zał. 1 do SIWZ) 4 2 Monitory min.21 LCD (opis w poz. nr 1.2 zał. 1 do SIWZ) 4 3 Drukarka atramentowa wielofunkcyjna A4 (opis w poz. nr 1.3 zał. 1 do SIWZ) 3 4 Ploter 36 cali (opis w poz. nr 1.4 zał. 1 do SIWZ) 1 12

13 5 6 Niszczarka (opis w poz. nr 1.5 zał. 1 do SIWZ) Filtry prywatyzujące(opis w poz. nr 1.7 zał. 1 do SIWZ RAZEM: Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 2. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia takiej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że : na oferowany sprzęt udzielam gwarancji o warunkach nie gorszych niż wymagane Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zobowiązuję się do bezpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania gwarancji jakości (tj. od daty wydana zamawiającemu przedmiotu zamówienia)..., dnia r (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Nazwa i adres Wykonawcy: Załącznik nr 3 Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z SIWZ Przystępując do postępowania pn. : Dostawa urządzeń komputerowych i biurowych dla Nadleśnictwa Wałcz - oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, umożliwiającej mi zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia...., dnia r.... (podpis osoby upoważnionej) 14

15 Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.-. /2015 Zawarta w dniu.. w Wałczu, pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Wałcz z siedzibą w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 1, posiadającym NIP , REGON , reprezentowanym przez: p. Tomasza Partykę nadleśniczego zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul.... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez p.... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści: Wykonawca dostarczy urządzenia komputerowe i biurowe do siedziby Nadleśnictwa Wałcz. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia.2015 r. i ofercie Wykonawcy z dnia r., które stanowią integralną część niniejszej umowy. 3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (koszty dostawy pokrywa Wykonawca) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na podstawie dokumentu gwarancyjnego: zgodnie wymaganiami SIWZ i złożoną ofertą. 2. Wymontowanie przez Zamawiającego twardego dysku nie stanowi naruszenia warunków gwarancji. 3. Zamawiający może w dowolnym momencie wymontować twardy dysk lub zlecić jego natychmiastowe wymontowanie. Wymontowanie twardego dysku odbędzie się w obecności Wykonawcy. 4. W przypadku konieczności wymiany twardego dysku, Zamawiający może nakazać trwałe zniszczenie zawartych na dysku informacji, co nie pozbawi go roszczenia o wykonanie wymiany dysku zgodnie z gwarancją. 5. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisowej zgodny z SIWZ zał. nr Niezależnie od gwarancji jakości zamawiającemu służy rękojmia za wady na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, 15

16 że strony wyłączają zastosowanie art Kodeksu cywilnego zamawiający może dokonać zgłoszenia wady lub usterki w terminie 14 dni od jej wykrycia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 2015r. 2. O zamierzonym terminie wykonania dostawy sprzętu wykonawca jest zobowiązany do poinformowania zamawiającego z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem Wydanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w siedzibie Zamawiającego w dniu roboczym tj. przypadającym od poniedziałku do piątku w godzinach na podstawie protokołu odbioru. 2. W protokole odbioru, o którym mowa w ust. 1 winny być wyszczególnione nazwy, kody produktu i numery seryjne dostarczonego sprzętu. 3. Dostarczenie przedmiotu umowy i protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Strony ustalają że dzień podpisania protokołu odbioru na całość zamówienia będzie traktowany jako dzień wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości zł brutto (słownie:. złote 00 /100), w tym netto zł i podatek VAT.. zł. 2. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia, po jego odbiorze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Wynagrodzenie będzie płatne przez zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Strony ustalają iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 4. Należny podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez zamawiającego kar umownych z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej umowie. 6. a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w 3, 2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury ponad okres odroczonej płatności w wysokości odsetek ustawowych od wynagrodzenia określonego tą fakturą. c. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 16

17 7. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 8. Nierozstrzygnięte przez strony spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane na drodze postępowania sądowego, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 11. Integralną częścią niniejszej umowy są: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 2) oferta Wykonawcy; Wykonawca: Zamawiający: 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego Biblioteki UMFC UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-21/08/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo