Rys Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA"

Transkrypt

1 4.. PODSAWOWY SYSEM POMIAROWO-ANALIZUJĄCY Pmiary wielkści dynamicznych w mechanice i wibrakustyce są nie d wybrażenia i przeprwadzenia bez użycia metd knwersji elektrycznej i elektrnicznej [60, 6]. Znaczy t, że każdą mierzna wielkść mechaniczną przekształcamy w równważny sygnał elektryczny za pmcy dpwiednich przetwrników, a następnie dpier pddajemy wzmacnianiu, przetwarzaniu, analizie. Wiadm, że te same funkcje pmiarw-analizujące mgą spełniać przyrządy różnej knstrukcji i zasadzie działania; analgwej, cyfrwej, hybrydwej itd. Dynamika rynku przyrządów jest tak duża, że mija się z celem pisywanie pszczególnych typów przyrządów i ich specyfiki działania. Analizując więc system pmiarwy d badań WA, musimy zwrócić większą uwagę na zasady jeg rganizacji i działania, które ulegają niewielkim zmianm, związanym jedynie z pstępem wiedzy, który jest jeszcze dść pwlny. Knstrukcja przyrządów natmiast dzwierciedla pstęp w technlgii, który jest relatywnie znacznie szybszy. Mówiąc najgólniej rganizacji systemu pmiarweg d badań WA, trzeba g widzieć w kategriach: źródł-drga przetwarzania-dbirnik (rys. 4.). Źródł t ruch drganiwy lub falwy w gazie, cieczy lub ciele stałym, który chcemy identyfikwać. Drga przetwarzania zaczyna się na przetwrniku wielkści WA na elektryczną, pprzez układ dpaswania, a kńczy się na właściwym prcesrze wypracwującym kreślne infrmacje bserwwanym plu WA. Wreszcie dbirnik t na gół człwiek wspmagany przez cały arsenał śrdków rejestracji, wizualizacji i indykacji. Rys. 4.. Pdstawwy system d pmiarów i analizy prcesów WA

2 Omówimy bardziej szczegółw pszczególne elementy systemu, zwracając uwagę na strnę funkcjnalną i zasadę działania, a nie na szybk zmieniające się szczegóły knstrukcyjne PRZEWORNIKI DŹWIĘKU I DRGAŃ Generalnie przetwrniki dzielimy na generacyjne i parametryczne [6, r. ]. Pierwsze, zwane również aktywnymi, bez zewnętrzneg zasilania elektryczneg przekształcają energię zjawiska w prprcjnalny prąd lub napięcie elektryczne. Przetwrniki parametryczne lub inaczej pasywne zmieniają swe parametry (pjemnść, prnść, strumień magnetyczny) w takt zmian pla zjawiskweg. Dstarczna z zewnątrz d przetwrnika energia elektryczna przekształca te zmiany parametru na równważny prąd lub napięcie elektryczne. a sama zasada działania leży u pdstaw generacyjnych przetwrników ciśnienia dźwięku i drgań, gdyż mr = = u ( e( A F( A (4.) p( S mr ˇ ( - drgania p( S - ciśnienie dźwięku gdzie e( jest. napięciem elektrycznym współzmienniczym z mierzna wielkścią, A - stała przetwrnika, F( - siłą działającą ze strny pala WA na przetwrnik. Siła ta jest siłą bezwładnści elementu ruchmeg przetwrnika drgań B=-m p ˇ( lub siłą ciśnienia dźwięku p(, działającą na membranę pwierzchni S. Elementem, który na skutek przyłżenia siły (naprężenia) generuje napięcie (a właściwie ładunek q(), jest materiał piezelektryczny (kwars, tytanian baru, PZ itd.). Element piezelektryczny bciążny masą bezwładną służy więc jak przetwrnik drgań, zaś napędzany ruchem membrany służy jak mikrfn (rys. 4.).

3 q(=ce(=camˇ(=bqˇ( q(=ce(=casp( Rys. 4.. Zasada działania piezelektryczneg przetwrnika drgań i mikrfnu (C - pjemnść wewnętrzna) Piezelektryczny przetwrnik drgań jest, jak widać, wrażliwy na przyspieszenie drgań i stąd jeg ppularna nazwa czujnik przyspieszeń. Jest n najbardziej rzpwszechninym typem przetwrnika: d miniaturwych masie całkwitej 0,7 g i czułści Bq = pc/(m s - ), d dużych, ciężkich, stswanych w pmiarach drgań budwli masie całkwitej 0,5 kg i czułści Bq = 000 pc/(m s - ). Są t dane duńskiej firmy Brˇe-Kjaer [6], lecz inne firmy mają pdbne typszeregi. Czułść przetwrnika pdana jest tu w pikkulmbach (na m s - ) i mże być łatw przeliczna na m V/(m s - ), jeśli znamy pjemnść przetwrnika C (zwykle jest na rzędu 000 pf). Przyjmując więc C = 000 pf, mamy Bq Be =, c przy Bq = 0 pc/(m s - ) daje Be = 0 m V/(m s - ) C Piezelektryczne przetwrniki drgań maja wiele zalet eksplatacyjnych: mała waga, dprnść na wstrząsy, warunki atmsferyczne itp. Sygnały generwana przez nie mżna łatw całkwać prstymi bwdami elektrycznymi, trzymując prprcjnalnść d prędkści drgań v( i przemieszczeń u(. Dla innych typów czujników nie jest t takie prste. Mikrfn piezelektryczny, z racji grszych własnści, wiernści przenszeń dźwięku nie zdbył takiej ppularnści, a d celów pmiarwych stsuje się głównie mikrfny pjemnściwe, rzadziej elektretwe. Są t przetwrniki parametryczne parte na zmianie pjemnści bwdu pmiarweg, zwykle kndensatra płaskieg. Pjemnść takieg kndensatra C = A /d + d(; gdzie d jest pierwtną, a d( zmienna dległścią między płytkami, wymuszną ciśnieniem p(. Są ne pd napięciem plaryzacji U lub psiadają trwały ładunek elektryczny jak w flii elektretwej (rys. 4.3).

4 Rys Szkic zasady działania mikrfnu pjemnściweg zwykłeg i elektretweg Na prniku R dłży się ddatkwe napięcie e(, w związku z tym całkwity ładunek na kndensatrze i napięcie zmienne będzie q = C [U + e(] = q + q( (4.) q q q e ( = U + d + d( = d(, A A A qd A O = U Jeśli częstść drgań własnych membrany znajduje się pza użytecznym pasmem pmiarwym, t wychylenie membrany jest prprcjnalne d siły: d( S p(. Mżemy więc napisać q e( = d( = kp( (4.3) A gdzie: wymiar stałej k wynsi m V/Pa. Mikrfny elektretwe różnią się tym, że flia elektretwa jest samistnym źródłem ładunku q. Nie mają jednak tak dużej wytrzymałści mechanicznej i dają niższe częstści własne membrany. ak więc użyteczne pasm częsttliwści graniczne tu jest d góry wartścią kilkunastu kilherzów, pdczas gdy flie metalwe dają mikrfny z górną granicą częsttliwści rzędu kilkudziesięciu kilherzów. Istnieje jeszcze wiele typów przetwrników drgań i dźwięku: elektrdynamiczne, prądów wirwych, magnetyczne i najnwsze laserwe. Służą ne jednak d pmiarów specjalistycznych, więc nie będziemy się nimi zajmwali, a zaintereswanych prblematyą dsyłamy d literatury [63, 64].

5 4... UKłADY DOPASOWUJĄCE Bezpśrednie sprzężenie przetwrnika z prcesrem (rys. 4.) jest niemżliwe z dwu pwdów. P pierwsze przetwrniki parametryczne, np. mikrfn kndensatrwy, tensmetryczny, prwy, wymagają zasilania napięciem stałym lub zmiennym. W drugim przypadku prócz bwdu zasilania przetwrnika niezbędny jest jeszcze bwód d e m d u a c j i dla uzyskania właściweg sygnału przetwrnika, którym jest zmdulwany zasileniwy sygnał nśny. P drugie przetwrniki dla sprzęgnięcia z resztą systemu muszą mieć mżnść dpaswania infrmacyjneg. Znaczy t, że układ dpaswania, prócz wzmcnienia sygnału, musi zapewnić minimum przepływu energii sygnału, a maksimum przekazywania jeg zawartści infrmacyjnej. Przepływ ten musi być jednkierunkwy z wyjścia przetwrnika d wejścia następneg układu. Prblem ten ilustruje rys. 4.4, gdzie pkazan prces przekazywania Rys Sprzężenie dwu układów przekazywania infrmacji sygnałów napięcia Ewy paśmie Ω wy impedancji wyjścia Z wy na wejście następneg układu parametrach Ω we raz Z we. Jak widać z rysunku pprawne dwzrwanie na pięcia wyjścia E wy ( na wejściu następneg układu mże nastąpić przy równści pasma bu układów Ω wy = Ω we raz równści napięć E wy ( E we (. Aby t mgł nastąpić E = E wtedy Z wy << Z we (4.4) + Z wy we ( Ewy, Z wy we ak więc prnść wyjściwa musi być bardz mała (rzędu mów), zaś prnść wejściwa każdeg układu musi być bardz duża (rzędu megamów). akie sprzężenie infrmacyjne musi zachdzić między każdym z układów na rys. 4.. Brak takieg dpaswania w trze pmiarwym prwadzi d zniekształceń liniwych, a nawet nieliniwych, a w knsekwencji d dużych błędów.

6 4..3. MAGAZYN DANYCH W wielu przypadkach badań nawet labratryjnych, niemżliwe jest przetwrzenie i analiza sygnałów w czasie rzeczywistym - "n line". Z drugiej strny w trakcie badań terenwych analiza prcesu wibrakustyczneg jest prawie niemżliwa. Wtedy niedzwne jest magazynwanie infrmacji w pstaci analgweg lub cyfrweg zapisu fragmentu prcesu wystarczająceg d późniejszej analizy i przetwarzania. Wielka pmcą w takich przypadkach jest magnetfn pmiarwy, umżliwiający zapis jedn- lub wielkanałwy w zakresie częsttliwści 0,0 khz i więcej. Mżna tu wykrzystać magnetfny przenśne bateryjne firmy NAGRA-Kudelski lub Brˇe-Kjaer z zapisem bezpśrednim d celów akustycznych (0 Hz ;0 khz) lub z zapisem FM (mdulacja częsttliwści) d celów drganiwych (d 0 Hz). Większść z nich psiada przełączane prędkści zapisu i dtwarzania tak, że w labratrium mżna zmieniać częsttliwść nagraneg prcesu w zależnści d celu dalszej analizy. Pstęp w budwie scalnych pamięci cyfrwych i miniaturyzacji mechanicznych nśników umżliwił bezpśrednie zastswanie pamięci stałych d zbierania danych pmiarwych. Nazwy tych pamięci (Data Lgger) są różnrdne, np. SMAR f-my IRD, SNAPSHO f-my Bently Nevada. Umżliwiają ne zapamiętanie kilkuset fragmentów prcesu drganiweg, z pełna identyfikacją miejsca i klicznści pmiaru, d późniejszeg.kmputerweg przetwrzenia infrmacji i przechwywania w pamięci maswej kmputerów, na dyskach elastycznych lub twardych. Ostatni ntuję się nawet włączanie pamięci dyskwych jak elementu przyrządów pmiarwych PROCESOR SYGNAŁÓW. Właściwe przetwarzanie infrmacji zawartej w sygnale dbywa się dpier w blku nazwanym na rys. 4. prcesrem, czyli przetwarzaczem sygnału i infrmacji w nim zawartej. Mże t być jedn urządzenie lub zestaw kilku, zaś ich zasada pracy mże być analgwa, cyfrwa lub mieszana - hybrydwa. W większści zaś nwczesnych przyrządów, p analgwym układzie dpaswania, przechdzi się na przetwarzanie cyfrwe. Aby zaś przejść d sygnału analgweg, ciągłeg w swej istcie, d jeg reprezentacji cyfrwej, trzeba dknać,jeg dysk dyskretyzacji w dziedzinie czasu i amplitudy. Dyskretyzacja w dziedzinie amplitudy zwie się kwantwaniem i plega na rzpięciu całeg zakresu zmiennści amplitudy prcesu na binarną ilść przedziałów amplitudwych. Dzieje się t w przetwrniku analgw-cyfrwym (ADC - analna-digital cnverter), któreg dynamika pisywana jest w ptęgach dwójki, np (śmibitwe), c znacza, że amplitudę u( dwzrwujemy przy idealnym dpaswaniu na 56 pdprzedziałów u = u(/56. Dynamika takieg. dwzrwania, 0 = 0 lg 8 = 48 db, jest w wielu przypadkach przemysłwych wystarczająca, zaś w labratrium stsuje się craz częściej przyrządy przetwrnikach 6 bitwych, czyli dynamice 96 db.

7 Rys. 4.5 Ilustracja pracy trójbitweg przetwrnika analgw - bitweg Przetwrnik analgw cyfrwy musi również wyknać dyskretyzację w dziedzinie czasu, czyli próbkwanie. Plega na, najczęściej, na równmiernym pdziale si czasu na dcinki t i = t, tak że d dalszeg przetwarzania pdawane są klejne wartści prcesu (próbki) u (n, n =,,....a wartść jest następnie prównywana z pisaną już drabinką superprzedziałów amplitudwych kwantwania i przyprządkwania najbliższej tak jak rys Jeśli chdzi dwzrwanie zmiennści prcesu w dziedzinie amplitudy, t z rysunku widać, że im więcej bitwy przetwrnik, tym lepiej i jedynym graniczeniem są tu kszty. W dziedzinie czasu graniczeniem częstści próbkwania fs = / t sa również kszty, lecz d dłu graniczeniem jest częstść Nyquista f NY, tak że zawsze musi być fs > f NY, zwykle fs =,6-3 f NY. Częsttliwść ta wynika z twierdzenia Shanna (65, ~ 8), które mówi, że d dwzrwania prcesu dlnpasmweg częstści górnej fg wystarcza pbranie próbek z częstścią Nyquista f NY = f g. Mając cyfrwa lub analgwą pstać sygnału mżemy ja przetwrzyć na cały szereg charakterystyk i estymat prcesu: czaswych, częstściwych i amplitudwych. Najczęstsze rle, jakie spełnia prcesr, mgą być przedstawine w skrócie następując: Pmiar liczbwych estymat amplitudy sygnału, amplitudy szczytwej û, skutecznej u ~ i średniej u N uˆ = E u~ = u = E [ max u( ] = u( t t m N ) 0 < t < (4.5) { E [ u ( ]} t t u( = = 0 0 u( u dt ( dt gdzie: t m czasy wystąpienia maksimów prcesów. W zależnści d stacjnarnści bserwwaneg prcesu amplitudy te mierzy się z czasem bserwacji krótkim (szybk - far dla prcesów stacjnarnych raz długim (wln - slty) dla

8 prcesów szybkzmiennych. Nrmw ten czas uśrednia wyników ustalny jest za pmcą stałej rzładwania bwdów uśredniających miernika RC =. I tak dla bserwacji fest mamy = 5 m*s, zaś dla bserwacji slw mamy = 000 m*s. We wszystkich pmiarach hałaswych i niektórych drganiwych amplitudy te należy następnie przetwrzyć na pzimy w db wg wzru uθ L = 0lg, db u 0 gdzie θ jest czasem ewlucji, w którym bserwujemy zmiennść amplitudy prcesu, gdyż gólnie u = u ( t,θ ), t - czas dynamiczny. W nwczesnych pmiarach hałaswych mierzymy pzim ekwiwalentny na charakterystyce A, tak więc u(θ) = p A (θ). Więc prcesr musi wym;;zyć pzim ekwiwalentny zgdnie z (3.) L eq = 0lg θ p ( θ ) A p θ 0 0 d = 0lg (4.6) N 0,L A ( θi ) θ θ i0 (4.7) θ i= gdzie θ - czas bserwacji ewlucji hałasu, θ i - interwały czaswe w θ L A (θ i )- pzim intensywnści w db(a) w czasie θ i. Analizy widmwe prcesu. Klejna funkcja, jaką pełni prcesr, t wszelkieg typu analizy widmwe, własne bądź wzajemne między prcesami. W zależnści d ptrzeb i spsbu przetwarzania sygnałów mżna uzyskać widma stałej szerkści pasma analizy f = cnst lub stałej względnej szerkści pasma, f/f = cnst; np. ktawwe bądź tercjwe widma prcesów. Przy zagadnieniach identyfikacji drgań i hałasu znacznie częściej używa się gęstści widmwej mcy; własnej G uu (f) lub wzajemnej G uv (f), a także funkcji kherencji między prcesami u( i v(, czyli γ (f). Zagadnienia te będą jeszcze przedmitem drębnych rzważań w następnym punkcie. 3 Envelper (detektr bwiedni), czyli układ d wyznaczania detekcji bwiedni amplitudy; spsób jeg działania party jest na wzrze (4.5). Pnieważ jednak należy tu uwzględnić dwa czasy: t - dynamiczny, θ - ewlucji prcesu, i średniwanie bieżące, napiszmy.t jeszcze raz t+ t u θ ) = u t (, θ ( (4.8) t t dt Jeśli teraz czas średniwania p czasie dynamicznym t będzie krótki, np. rzędu 0 ms, t trzymana bwiednia prcesu (rys. 4.6) będzie szybkzmienna i mcna będzie d niej zastswać wszystkie prcedury analizy sygnałów. Jeśli natmiast t będzie rzędu sekundy, np. slw na mierniku pzimu dźwięku, t w tym ustawieniu detektra bwiedni mżemy śledzić ewlucje charakterystyki statycznej rzkładu amplitud, np. ciśnienia dźwięku u(t, 4 Analizy amplitudwe. Chdzi tu przede wszystkim wyznaczenie estymaty funkcji prawdpdbieństwa rzkładu amplitud P(U) i gęstści rzkładu amplitud p(u) (patrz punkt.4.4). Aprksymacja aparaturwa gęstści rzkładu amplitud

9 Rys Bieżące średniwanie dynamicznej składwej mdułu sygnału jak spsób detekcji bwiedni Rys Przykład wyznaczania prcentweg pzimu ekspzycji L a% z histgramu pzimu hałasu nsi nazwę histgramu i najczęściej ptrzebny jest n przy statystycznym pisie zagrżenia hałasweg śrdwiska. Idzie t, aby w ustalnym prcesie całkwiteg czasu ekspzycji (np. 8 h) hałas nie przekraczał żądanej liczby decybeli. Na przykład zarząd dróg USA ustalił, że hałas autstrady przy pełnym ruchu dziennym nie mże dać większeg zagrżenia niż L a% = L 0% < 70 db(a). Znaczy t, że tylk 0% czasu hałas mże przekrczyć intensywnść 70 db(a). Mając histgram pzimu hałasu (rys. 4.7) i planimetrujęc jeg pwierzchnie mżna łatw wyznaczyć zadany pzim L, i prównać z zadaną wartścią. 5. Analiza pdbieństwa prcesów. Plega na badaniu współzależnści między prcesami generwanymi współbieżnie. D estymat wzajemnych w dziedzinie czasu i częsttliwści, które są tu bardz pmcne, trzeba zaliczyć przede wszystkim funkcje krelacji (patrz.4.) K uv (τ), funkcję kherencji γ uv (f) raz funkcje różnych rzędów między trzema i większa liczba prcesów, plikrelacje i plikherencje, kherencje zwyczajne cząstkwe [].

10 D celów specjalnych zwłaszcza w diagnstyce WA maszyn istnieje specjalne prcesry wyknujące uśrednianie synchrniczne sygnałów, wizualizację ruchu p rbicie, np. czpa wału, wizualizację ewlucji estymat sygnałów, prgnzy ewlucji symptmu itp. u jednak nie będziemy się nimi zajmwać dsyłając zaintereswanych d najnwszych katalgów firm diagnstycznych IRO-Mechanalysis, Bently-Nevada itd UKLAD OBSERWACJI I REJESRACJI Infrmacje przetwrzne przez prcesr maja charakter liczbwy lub funkcyjny. W związku z tym d bserwacji i rejestracji używane są następujące układy: Wskaźnik (indykatr) analgwy lub cyfrwy d dczytu danych alfanumerycznych., Oscylskp d bserwacji bieżących zmian prcesu lub jeg estymat funkcyjnych. 3 Oscylskp z pamięcią lub scylgraf pętlicwy d rejestracji ftgraficznej prcesu lub jeg estymat funkcyjnych. 4 Rejestratr pzimu d zapisu zmian estymat funkcyjnych i ewlucji w czasie B'. 5 Rejestratr X-Y sterwany napięciem w bu kierunkach d zapisu kształtu estymat widmwych, np. krelacji. 6 Mnitr jak wizualna kńcówka prcesra d bieżącej prezentacji infrmacji alfanumerycznych, wykresów itd. 7 Drukarka i plter jak śrdek utrwalania infrmacji z mnitra. 8 Pamięć cyfrwa jak śrdek rejestracji i bezpśredniej transmisji d kmputera. Na zakńczenie mawiania pdstawweg systemu d analizy prcesów WA trzeba pwiedzieć, że pstęp w te,j dziedzinie,jest tak duży, że nie spsób g garnąć I syntetycznie, zaś największa ewlucję wnisł tu przetwarzanie cyfrwe sygnałów. Umżliwia n wielwymiarwe przetwarzanie sygnałów na gół w czasie rzeczywistym. Nie spsób.więc wyczerpując te zagadnienia pisać, trzeba je śledzić na bieżąc.

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów wizualizacji informacji

Laboratorium systemów wizualizacji informacji Labratrium systemów wizualizacji infrmacji Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych raz pmiar przestrzenneg rzkładu kntrastu wskaźników ciekłkrystalicznych. Katedra Optelektrniki i Systemów Elektrnicznych,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS A B O A T O I U M P O D S T A W E E K T O N I K I I M E T O O G I I Pdstawwe układy pracy tranzystra MOS Ćwiczenie pracwał Bgdan Pankiewicz 4B. Wstęp Ćwiczenie umżliwia pmiar i prównanie właściwści trzech

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ Klasyfikacja Śrdków Trwałych (KŚT) Śrdki trwałe - t maszyny, urządzenia, śrdki transprtu i inne przedmity, których kres użytkwania jest dłuższy niż 1 rk. Jeżeli wartść

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Laboratorium elektroniki i miernictwa Ełk 24-03-2007 Wyższa Szkła Finansów i Zarządzania w Białymstku Filia w Ełku Wydział Nauk Technicznych Kierunek : Infrmatyka Ćwiczenie Nr 3 Labratrium elektrniki i miernictwa Temat: Badanie pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.2 Składowe widmowe drgań związane z występowaniem defektów w elementach maszyn w porównaniu z częstotliwością obrotów [7],

Tabela 3.2 Składowe widmowe drgań związane z występowaniem defektów w elementach maszyn w porównaniu z częstotliwością obrotów [7], 3.5.4. Analiza widmowa i kinematyczna w diagnostyce WA Drugi poziom badań diagnostycznych, podejmowany wtedy, kiedy maszyna wchodzi w okres przyspieszonego zużywania, dotyczy lokalizacji i określenia stopnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS OPKUD.

Research & Development Ultrasonic Technology / Fingerprint recognition DATA SHEETS OPKUD. Research & Develpment Ultrasnic Technlgy / Fingerprint recgnitin DATA SHEETS & OPKUD http://www.ptel.pl email: ptel@ptel.pl Przedsiębirstw Badawcz-Prdukcyjne OPTEL Spółka z.. ul. Otwarta 10a PL-50-212

Bardziej szczegółowo

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI . MECHATRONIKA W wielu dziedzinach budwy maszyn, techniki samchdwej, techniki prdukcji, czy techniki mikrsystemwej pwstają prdukty, których rzwiązania mżna siągnąć tylk przez integrację kmpnentów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny Krążek Mac Cready'eg zawsze przydatny Autr: Tmasz Rubaj Krążek Mac Cready'eg (nazywany dalej skrótem K.M.) jest jednym z pdstawwych przyrządów niezbędnych d pdejmwania prawidłwych decyzji taktycznych pdczas

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 DWÓJNIK ŹRÓDŁOWY PRĄDU STAŁEGO

ĆWICZENIE 1 DWÓJNIK ŹRÓDŁOWY PRĄDU STAŁEGO ĆWCZENE DWÓJNK ŹÓDŁOWY ĄD STŁEGO Cel ćiczenia: spradzenie zasady rónażnści dla dójnika źródłeg (tierdzenie Thevenina, tierdzenie Nrtna), spradzenie arunku dpasania dbirnika d źródła... dstay teretyczne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu

MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy aparatury do laboratorium energooszczędności i mikroklimatu MCLNP-6-16-15/15 Warszawa, dn. 25.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dstawy aparatury d labratrium energszczędnści i mikrklimatu w Warszawie realizuje prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi 4. Kdwanie rzkazów Załącznik d ćwiczenia w śrdwisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi Prcesr 32-bitwy Intel ma skmplikwane reguły kdwania rzkazów, pnieważ prcesr mże perwać 8-, 16- lub 32-bitwymi

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej Ekspertyza w zakresie ceny statyki i bezpieczeństwa w tczeniu drzewa z zastswaniem próby bciążeniwej Przedmit pracwania: Kasztanwiec biały (Aesculus hippcastanum L.) Pelplin, ul. Mickiewicza 14a Zlecenidawca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów

Prezentuje. Zamrażarki niskotemperaturowe. -45ºC & -86ºC Szafowe & Skrzyniowe od 370 do 830 litrów Prezentuje Zamrażarki nisktemperaturwe -45ºC & -86ºC Szafwe & Skrzyniwe d 370 d 830 litrów Raki d przechwywania TYP Rzmiar bksu Bks / Rak Ilść całkwita we wnętrzu zamrażarki Otwierane z bku 2 / 50mm 20

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Sensoryka

Opis æwiczeñ. Sensoryka Opis æwiczeñ ensryka POZNAÑ 25 I. Zestawienie paneli wchdz¹cych w sk³ad æwiczenia Wypsa enie pdstawwe lp. Nazwa panelu Kd il. szt. Uwagi 1 W³acznik masy 1 1 1 2 W³acznik zap³nu 2 1 1 3 Mdu³ pmiarwy 4 1

Bardziej szczegółowo

Przetwornik położenia SMAT-8E, do rowka T Przegląd produktów

Przetwornik położenia SMAT-8E, do rowka T Przegląd produktów Przetwrnik płżenia SMAT-8E, d rwka T Przegląd prduktów Zakres pmiaru płżenia 50 mm Wyjście analgwe 0 10 V i 0 20 ma Zintegrwana detekcja wyjścia pza zakres pmiarwy Dkładnść pwtarzalnści ± 0.064 mm Bezpśredni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem.

Urz¹dzenia: Wszystkie urz¹dzenia posiadaj¹ profesjonalne oprogramowanie wspó³pracuj¹ce z komputerem. Urz¹dzenia: PrKin Line / Stability Line platfrmy stabilmetryczne MSJ urz¹dzenie d rehabilitacji stawu barkweg POSTURAL BENCH urz¹dzenie d ceny i krekcji wad pstawy Wszystkie urz¹dzenia psiadaj¹ prfesjnalne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Prjekt Inżynier mehanik zawód z przyszłśią współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramah Eurpejskieg Funduszu Spłezneg Zajęia wyrównawze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Kinematyka,z.. Ruhy dwuwymiarwe:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ VII Międzynardwa Knferencja Elektrniki i Telekmunikacji Studentów i Młdych Pracwników Nauki, SECON 006, WAT, Warzawa, 08 09.. 006r. ppr. mgr inż. Hubert STADNIK ablwent WAT, Opiekun naukwy: dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie Drgania własne ramy wersja kmputerwa, Wpływ ddatkwej pdpry ( sprężyny ) na częstści drgań własnych i ich pstacie Pniżej przedstawin rzwiązania dwóch układów ramwych takiej samej gemetrii i rzkładzie masy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo