Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą"

Transkrypt

1 KWIECIEŃ 2015 /nr 2/ Wesołych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Głosu Leżajska Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą PRZEPAKUJ SWÓJ KREDYTOWY BAGAŻ W JEDNĄ RATĘ! Fabryka Maszyn w Leżajsku jest największym w Polsce producentem betonomieszarek samochodowych. FOT. TO MASZ KUŹ NIAR Leżajsk ul.rzeszowska TOMASZ KUŹNIAR FML specjalizuje się w produkcji wózków elektrycznych, betonomieszarek i wałów Carda na. Wła ści cie le i ro bot ni cy przez 40 lat pra co wa li na to, by za kład stał się kra jo wym po - tentatem. Firma zdobywała też rynki europejskie. W 2008 r. do Eu ro py do tar ła fa la kry zy su go spo dar cze go, pro duk cja w wielu krajach drastycznie spada ła, a je dy ne, co ro sło, to bez - robocie. Skut kiem wy ha mo wa nia pro duk cji prze my sło wej, by ło gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na nowe maszyny. Sy tu acja w FML by ła co raz gor sza, w 2012 r. sąd ogło sił upadłość zakładu z powodu zadłużenia. Żeby zrozumieć, w jak trud nym cza sie by li śmy, wy star czy przyj rzeć się te mu, co się dzia ło na świe cie. W Niemczech firmy o profilu bardzo podobnym do naszego całko wi cie znik nę ły, choć mia ły bar dzo sil ną po zy cję na eu ro - pej skim ryn ku mó wi Le szek Kurasz, członek zarządu FML. Po ogło sze niu upa dło ści fir - mą kie ro wał syn dyk. Kil ka prób zna le zie nia wła ści cie la nie przy nio sło re zul ta tu, po - dob no z po wo du zbyt wy so kiej ce ny za sprze daż za kła du. KIM JEST NO WY WŁA ŚCI CIEL? Przed się bior stwo zna la zło nowego właściciela w styczniu 2015 r. Fir mę ku pił AZT In we - stors, pol ska spół ka, ma ją ca kilku udziałowców. Cena zakupu fa bry ki do dziś owia na jest tajemnicą. - FML ma tra dy cję, po ten - cjał roz wo jo wy, szan sę na suk ces, ale wy ma ga głę bo kiej re struk tu ry za cji. Roz wój prze - my słu, a szcze gól nie za kła - dów pro duk cyj nych, to du ża szan sa dla te go re gio nu. Obec - nie za trud nia my 194 oso by, to o 20 wię cej w sto sun ku do cza sów sprzed trans ak cji wy ja śnia Adam Pu stel nik, pre - zes za rzą du. Wzrost za trud nie nia po wi - nien szcze gól nie cie szyć, bo w po wie cie le żaj skim bez ro - bo cie od lat jest na po zio mie znacz nie wyż szym niż w kra - ju (11,5%) czy na Pod kar pa - ciu (14,8%). - Na ko niec 2014 r. sto pa bez ro bo cia wy - no si ła 19,2%, w urzę dzie by ło za re je stro wa ne 5315 osób. Nie ste ty, cza sy du że go za trud - nie nia w za kła dach pra cy daw no mi nę ły przy zna je Agniesz ka Wy szyń ska, dy rek - tor Po wia to we go Urzę du Pra - cy w Le żaj sku. BU DU JE MY NO WĄ HA LĘ Nie wy klu czo ne, że część bezrobotnych znajdzie za jakiś czas pra cę wła śnie w Fa bry ce Ma szyn, zwłasz cza, że no wy właściciel ma ambitne plany. Szu ka my zby tu w Pol sce, Niem czech, Au strii i Skan dy - na wii. Współ pra cu je my z du - ży mi kon cer na mi, jak np. Or - len. Chce my uno wo cze śnić produkcję, mamy już zgodę na rozbiórkę jednego z budynków, na jego miejscu powstanie nowo cze sna ha la pro duk cyj na wyjaśnia Leszek Kurasz. FML pra cu je też nad wpro - wa dze niem na ry nek no we go pro duk tu. Fir ma jesz cze nie chce zdradzać szczegółów.

2 2 Z nami będziesz na bieżąco sprawdź Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia? Napisz do nas i twórz z nami nasz portal: Już otwarte Od marca sklep rowerowy Patrycja zaprasza pod nowy adres: Żołynia, ul. Białobrzeska 1. Sklep zwiększył powierzchnię oraz asortyment. W ofercie znajduje się przede wszystkim sprzedaż i serwis rowerów oraz części. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem marki Cossack, ale w ofercie ma także marki takie jak: Romet, Laguna czy Kands. W sklepie można zakupić rowery do jazdy górskiej (MTB), turystycznej (tracking) oraz miejskiej, w wersjach dla osób w różnym wieku. Patrycja prowadzi także sprzedaż ratalną. Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty kwiecień 2015 Sklep rowerowy Patrycja Otwierasz firmę, a może zmieniłeś adres? Zgłoś się do nas, a napiszemy o tym w naszej gazecie. Napisz na

3 kwiecień Sprawdź, ile zarabiają leżajscy radni Obowiązkiem radnych jest złożenie oświadczeń określających stan majątku, zobowiązania oraz dochody. Pierwsze oświadcze nia ma jąt ko we rad ni mu sie li zło żyć w cią gu 30 dni od dnia ślubowania. Na wypełnienie kolejnych oświadczeń mają czas do 30 kwiet nia. Pod lu pę wzię li śmy ma jąt ki rad nych mia sta Leżajska. TOMASZ KUŹNIAR Spo śród pięt na stu miej skich raj ców, naj więk szym ma jąt - kiem może pochwalić się Artur Wia tro wicz. Rad ny jest na - uczy cie lem w Ze spo le Szkół Tech nicz nych w Le żaj sku, wraz ze wspólnikiem prowadzi firmę. W oświadczeniu majątko wym wy ka zał m.in. 300 tys. zł oszczędności (połowa to jego wła sność), dom o war to ści 300 tys. zł oraz do chód 87 tys. zł z fir my i 50 tys. z za trud nie - nia. Radny Wiatrowicz ma też do spła ty naj więk szy kre dyt. Kwo ta, ja ką wy ka zał, wy no si 94 tys. zł Spore oszczędności zgromadził rad ny Pa weł Chol wiak, na co dzień kierownik leżajskiego od dzia łu Agen cji Re struk tu ry - zacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ko niec ro ku na kon cie rad - ne go by ło 119 tys. zł, czy li czte ry ra zy wię cej niż na kon - cie prze wod ni czą ce go ra dy miasta, Jerzego Jarosza. Oświadczenia rad nych zło żo ne po ślu bo wa niu: HE LE NA BA NAŚ: - oszczęd no ści: 23 tys. zł - nie ru cho mo ści: dom 300 tys. zł, po zo sta łe 54 tys. zł - zarobki: emerytura 23 tys. zł - sa mo chód: Opel Cor sa 2000 r. STA NI SŁA WA BO BOW SKA: - oszczęd no ści:10 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 150 tys. zł, po zo sta łe 5 tys. zł - za rob ki: pra ca 80 tys. zł - sa mo chód: Opel Astra 2004 r. PA WEŁ CHO LE WIAK: - oszczęd no ści: 119 tys. zł - nieruchomości: pozostałe 68 tys. zł - za rob ki: pra ca 74 tys. zł - samochód: brak AN DRZEJ DĄ BROW SKI: - nieruchomości: mieszkanie 130 tys. zł - za rob ki: 29 tys. zł - sa mo chód: Kia Ca rens 2004 r. KRY STY NA DE COW SKA: - oszczęd no ści:go tów ka 78 tys. zł, ak cje 9 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 100 tys. zł - za rob ki: pra ca 11 tys. zł - sa mo chód: To yo ta Yaris Hy brid 2013 r. JE RZY JA ROSZ: - oszczęd no ści: 25 tys. zł - nieruchomości: 100 tys. zł, udzia ły 4 tys. zł - zarobki: emerytura 32 tys. zł, die ta rad ne go 6 tys. zł, die ta rad ne go spół dziel ni miesz ka - nio wej 2 tys. zł - sa mo chód: Hy un dai I10, 2010 r. AN DRZEJ MA ZUR KIE WICZ: - nie ru cho mo ści: miesz ka - nie 60 tys. zł, po zo sta łe 40 tys. zł - za rob ki: pra ca 62 tys. zł, zle ce nia 18 tys. zł - sa mo chód: Re nault Grand Sce nic 2004 r. - kre dy ty: 61 tys. zł ZBI GNIEW PO LICZ KIE WICZ: - nieruchomości: mieszkania 430 tys. zł, po zo sta łe 5 tys. zł - za rob ki: pra ca 55 tys. zł, eme ry tu ra: 30 tys. zł, die ta rad ne go 6 tys. zł - samochód: brak TO MASZ PO LIT: - oszczęd no ści: 15 tys. zł, papiery wartościowe 1 tys. zł - nieruchomości: pozostałe 7 tys. zł - za rob ki: 62 tys. zł - motocykl: Kawasaki ZX6R Nin ja r. LI DIA SZPI LA: - oszczęd no ści: 80 tys. zł, 1 tys. eu ro - nie ru cho mo ści: dom 150 tys. zł, po zo sta łe: 86 tys. zł - za rob ki: pra ca 61 tys. zł, emerytura 23 tys. zł - samochód: Renault Scenic 2003 r. MIE CZY SŁAW SZTA BA: - oszczęd no ści: 5 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 170 tys. zł - zarobki: emerytura 12 tys. zł, die ta rad ne go spół dziel ni mieszkaniowej 3 tys. zł - sa mo chód: Sko da Fa bia 2004 r. IZA BE LA WAŃ CZYC KA: - oszczęd no ści: 10 tys. zł - nieruchomości: dom 80 tys. zł, po zo sta łe: 10 tys. zł - za rob ki: pra ca 65 tys. zł - sa mo chód: To yo ta Yaris 2004 r. - kre dy ty: 62 tys. zł AR TUR WIA TRO WICZ: - oszczęd no ści: 300 tys. zł - nie ru cho mo ści: dom 307 tys. zł, po zo sta łe 40 tys. zł - zarobki: działalność gospodar cza 87 tys. zł, za trud nie nie 50 tys. zł, do chód z in nych źró - deł 9 tys. zł - po jaz dy: VW Pas sat 2006 r., Au di A r., Sca nia 121L 2003 r., Sca nia 111L 2003 r., Sca nia R r., naczepa Wielton 2009r., naczepa Wiel ton 2010 r., na cze pa Me ga 2008 r. - kre dy ty: 94 tys. zł DO RO TA WY LAŹ: - nie ru cho mo ści: miesz ka - nie 135 tys. zł, po zo sta łe 33 tys. zł - za rob ki: pra ca 34 tys. zł, pozostałe 11 tys. zł - pojazdy: Mitsubishi Pajero Pi nin 2002 r., Yama ha V -Star 2005 r. MA RIUSZ ZIEL NIC KI: - nie ru cho mo ści: dom 127 tys. zł, po zo sta łe: 75 tys. zł - za rob ki: 56 tys. zł - sa mo chód: Re nault Mo dus 2005 r.

4 4 kwiecień 2015 Most nad Sa nem do prze bu do wy W ma ju mi nie rok od uszko dze nia lin na mo ście w Rzu cho wie, a w konsekwencji wprowadzenia zakazu przejazdu dla pojazdów po wy żej 3,5 ton. Kie row cy nie pręd ko do cze ka ją się cof - nięcia zarządzenia. Pojawiła się za to szansa na pozyskanie przez samorządy środków finansowych na przebudowę obiektu. TOMASZ KUŹNIAR Most w Rzu cho wie jest czę - ścią drogi powiatowej łączącej Leżajsk z Sieniawą oraz drogą wo je wódz ką w kie run ku Tar - no gro du. Ko rzy sta li z nie go kie row cy cięż kich po jaz dów oraz rolnicy z gminy Leżajsk. Zakaz wjazdu pojazdów powy żej 3,5 ton jest szcze gól nie uciąż li wy dla wła ści cie li go - spo darstw w Pi sko ro wi cach, Wie rza wi cach oraz Rzu cho - wie, po nie waż utrud nia im do - wo że nie plo nów do za kła du Poltino oraz mleczarni przyznaje Krzysztof Sobejko, wójt gminy Leżajsk. Ma rian Du dek, kie row nik Za rzą du Dróg Po wia to wych w Le żaj sku, tłu ma czy, że po ekspertyzie stanu technicznego, ogra ni cze nie no śno ści do 3,5 ton oraz pręd ko ści do 20 km/h by ło ko niecz ne, po nie waż uszkodzenie lin nośnych zagraża bezpiecznemu użytkowaniu obiektu. Musieliśmy na moście ustawić barierki blokujące wjazd ciężkich pojazdów i maszyn rol ni czych, bo część kie - row ców nie sto so wa ła się do zakazu mówi Marian Dudek. MOST BĘ DZIE MIAŁ 40 TON NO ŚNO ŚCI Kierowcy ciężkich pojazdów mogą zapomnieć o korzystaniu z mostu do czasu przebudowy. Kie dy moż na spo dzie wać się realizacji tej inwestycji? Liczę na to, że do je sie ni te go ro - ku będziemy mieli pozwolenie budowlane, to niezbędny warunek, by starać się o dofinansowanie wyjaśnia Marek Śliż, starosta leżajski. Sta ro sta przy zna je, że naj - tańszym rozwiązaniem był wariant z bu do wą do dat ko we go fi la ra w nur cie Sa nu, na to jed - nak zgo dy nie wy ra ził Re gio - Most w Rzuchowie oddano do użytku w 1980 roku. Po 35 latach niezbędna jest przebudowa obiektu. Koszt inwestycji sza cu je się na 15,5 mln zł. Możliwe, że 50% kosztów pokryje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Prze my ślu ze wzglę du na fakt, że dodatkowy filar ograniczy przepływ wody w korycie rze ki. W tej kwe stii bie - rze my pod uwa gę prze pi sy zwią za ne z ochro ną śro do wi - ska, dla te go opra co wa li śmy no wą kon cep cję prze bu do wy. Za kła da ona wzmoc nie nie ist - niejących filarów, w tym tego w nurcie rzeki. Stalowe przęsła mo stu wzmoc ni ok. 8 me tro wy py lon. No śność mo stu wy nie - sie 40 ton, dłu gość 220 me - trów, a sze ro kość jezd ni 6 me - trów. Bę dzie też miej sce na chod nik - z jed nej stro ny o sze - rokości 1,5 metra, a z drugiej strony na opaskę o szerokości 0,75 m mó wi sta ro sta. KTO ZAPŁACI ZA PRZEBUDOWĘ? Koszt in we sty cji sza co wa - ny jest na 15,5 mln zł. Jest to kwo ta prze kra cza ją ca moż li - wo ści fi nan so we sta ro stwa, dla te go wła dze chcą po zy skać środ ki z ze wnątrz, kon kret nie z re zer wy ce lo wej Mi ni ster - stwa In fra struk tu ry i Roz wo - ju, a tak że Re gio nal ne go Pro - gra mu Ope ra cyj ne go. Wła dze po wia tu li czą też na wspar cie ze stro ny gmi ny Le żajsk, z któ rą na wią za na zo sta ła ści - sła współ pra ca. Ra zem ze sta ro stą pra cu je my nad ta kim mon ta żem fi nan so wym, by po zy skać moż li wie naj wię cej środ ków. Roz mo wy w mi ni - ster stwie po zwa la ją mieć na - dzie ję, że otrzy ma my do fi nan - so wa nie. Gmi na Le żajsk prze - zna czy ła już 75 tys. zł na opra co wa nie do ku men ta cji wy ja śnia wójt Krzysz tof So - bej ko.

5 kwiecień Jak dawniej obchodzono Wielkanoc W Wielkim Poście ludzie umartwiali się na różne sposoby. - Zwy kle mo ja bab cia no si ła przy so bie kar ty do gry i w wol - nych chwi lach gra ła, np. z wnucz ka mi. Jed nak gdy za czy nał się post, cho wa ła kar ty, a w kie szon ce no si ła ró ża niec i ksią - żeczkę. Siadała przy piecu i modliła się opowiada Stanisława Piekło, etnograf z Łańcuta. MOD NIE W ŚWIĘ TA Świąteczny nastrój wyczuwało się już od Nie dzie li Pal mo - wej. Procesja z palmami stawała się dla ko biet pre tek stem do pierw sze go prze glą du mo dy wio sen nej. Każ da mu sia ła spra wić so bie na świę ta ja kieś nowe ubranie, np. sukienkę, czy choćby chustkę. Nieważne, jaka była pogoda. Choćby nawet było zi mo wo, to ko bie ty i tak by ły wio sen nie ubra ne. Dzie ci też musiały być wystrojone wyjaśnia Stanisława Piekło. WIEL KIE PRZY GO TO WA NIA Wiel ki Ty dzień był cza sem przy go to wań. Trwa ło sprzą ta - nie, pie cze nie. Pra ce na le ża ło zakończyć przed Wielkim Piątkiem. Wcześniej zabijano świnię i przygotowywano wędliny, które były peklowane, marynowane i wędzone. Wbrew pozorom Wiel ki Ty dzień nie był czasem rygorystycznego postu. - W Wielki Czwartek ludzie się wręcz objadali. To była jedna z nie licz nych oka zji, by na jeść się do sy ta, bo daw niej więk - szość ludzi nie dojadała przez cały rok wyjaśnia etnograf. WY CI SZE NIE W Wielki Piątek zachowywano się tak, jak by umarł ktoś z ro dzi ny. W do mach pa no wa ła ci sza, a w nie któ rych na wet nie pa lo no pod kuch nią. Nie pie kło się chle ba. - Chleb był oto czo ny kul tem. Nie wol no by ło go piec, gdy w do mu prze by wał zmar ły albo umierający. W Wielki Piątek, gdy umie rał Chry stus, obo - wiązywała ta sama zasada tłuma czy et no graf. Grób Pań ski de ko ro wa no kwia ta mi do nicz - kowymi, np. hiacyntami. Poza kwiatami przy grobie stawiano też doniczki z zielonym owsem, któ ry był po świę co ny w dniu św. Szcze pa na. Cha rak te ry - stycz ne dla obec ne go Pod kar - pa cia by ło to, że war tę przy gro - bie pełnili głównie strażacy. To oni rów nież w la ny po nie dzia - łek urządzali zabawę w remizie. ŚWIĘ CON KA, CZY LI JAJ KA, SÓL I CHRZAN Niegdyś parafie były rozległe, dla te go świę ce nie po kar mów od by wa ło się nie tyl ko w ko - ścio łach, ale tak że w in nych wy - znaczonych miejscach, np. przy ka plicz kach. W ko szy ku ze świę con ką obo wiąz ko wo mu - sia ły zna leźć się jaj ka, sól i chrzan. - Uwa ża no, że gdy do potrawy doda się święconej soli, to ca ła zo sta nie po świę co na mówi Stanisława Piekło. KO NIEC ASCE ZY W Wielką Sobotę w zasadzie już zaczynało się świętowanie. Dla nie któ rych koń czył się czas asce zy. - Je że li ja kiś męż - czy zna nie pa lił pa pie ro sów przez ca ły post, to wte dy mógł so bie za pa lić. A po tem na rze - kał: Niepotrzebnie paliłem, bo teraz mam ochotę na następnego! śmie je się et no graf. Jed - nak róż nie to wy glą da ło w róż - nych do mach. Nie któ rzy w Wielką Sobotę nie jadali nawet ja jek. Na ogół jed nak po - wstrzy my wa no się tyl ko od spo ży wa nia mię sa do da je Stanisława Piekło. JAK ROZ PO ZNAĆ CZA ROW NI CĘ? Wiel ka Nie dzie la roz po czy - na ła się re zu rek cją. Nie gdyś wie rzo no, że ko bie ta, któ ra w czasie procesji nie da rady trzy ra zy obejść ko ścio ła, jest cza - rownicą. - To jest powszechny, europejski zwyczaj. Zwłaszcza w Au strii, Niem czech i na Mo - ra wach wia ra w cza row ni ce była bardzo silna. Ten przesąd zwią za ny z pro ce sją do ty czył nie tyle znachorki, zielarki, ale wiedź my tej, któ ra wie - dzia ła, jak szko dzić, jak rzu cać uroki. Uważano, że taka kobieta nie ma si ły, nie da ra dy obejść ko ścio ła mó wi et no - graf. Wiel ką Nie dzie lę spę dza no głównie w rodzinnym gronie. LA NIE WO DY W lany poniedziałek odwiedza no zna jo mych, przy ja ciół. Ten, kto wstał pierw szy, bu dził do mow ni ków gar nusz kiem zim nej wo dy. Dziew cząt idą - cych do kościoła nie wolno było oblewać, lecz chłopcy czatowa li na nie, gdy wra ca ły z mszy. - Gdy dziew czy nę za bar - dzo ob la li, to pła ka ła, bo ubra - nie mogło puścić farbę. Jeżeli jed nak w ogó le jej nie ob la li, to był zły znak, bo mógł ozna - czać, że ta pan na nie wyj dzie za mąż wyjaśnia etnograf. Dziew czy ny nie ob le wa ły chłop ców, lecz te mu, któ ry się podobał, mogły dyskretnie podarować pisankę. ŚWIĄ TECZ NY STÓŁ Pod sta wą świą tecz ne go po - żywienia był żurek. W Wielki Piątek gotowano go na starym za kwa sie, po da wa no nie okra - szony, z solonymi ziemniakami lub krom ką chle ba. Et no graf opo wia da o cie ka - wej za ba wie, któ rą jej oj ciec wspo mi nał z dzie ciń stwa. - Bab cia mia ła no wy gar nek z za kwa sem, więc on do sta wał stary, z resztkami żuru. Wtedy razem z kolegami stawiali ten gli nia ny gar nek na bel ce w sto - do le i strze la li do nie go z pro - cy. Naj młod szy miał być sę - dzią i miał pa trzeć, któ ry chło - pak tra fi. Gdy gar nek spadł, oblewał żurem młodego, i on wte dy zo sta wał przy ję ty do grupy. Chłopcy zbierali resztki garn ka, za ko py wa li je i ro bi li pogrzeb żuru. W Wiel ką Nie dzie lę ja da no barszcz przygotowany na świeżym zakwasie i rosole z gotowa nych szy nek i bocz ków. To była główna potrawa śniadania wiel ka noc ne go. Do żur ku do - da wa ło się jaj ka, wę dli ny i chrzan. Jesz cze przed śnia da - niem każ dy po wi nien zjeść tak - że łyżkę święconego chrzanu. Po nie waż na wio snę nie bra - kowało nabiału, wśród wypieków kró lo wa ły ser nik i bisz - kopt. Mi chał Okrze szow ski Koło Gospodyń Wiejskich w Handzlówce poleca Tradycyjna potrawa na śniadanie wielkanocne - serwatka SKŁAD NI KI: serwatka (dowolna ilość), utar ty z ko rze nia chrzan, ser suchy (gomółki), jaja gotowane, dowolna wędlina, chleb. WY KO NA NIE: Mle ko ukwa sić. Pod grzać na ma łym ogniu, aż doj dzie do ścię cia i po wsta nia twa ro gu. Gdy prze sty gnie, prze - ce dzić przez si to z ma ły mi otwo - ra mi. Ser wat kę za go to wać, zlać do sło ja, do dać skór kę (skra wek) czer stwe go chle ba i zo sta wić w cie płym miej scu. Ki sić ją od kil - ku do kil ku na stu dni /nie ścią ga - jąc pia ny, któ ra wy two rzy się na po wierzch ni/. Po tym cza sie zdjąć ko żuch wraz ze skórą, cedzić serwatkę i za go to wać. Zlać czy stą ser wat kę, po so lić do sma ku i do dać chrzan, gomółki, jaja, wędli nę i chleb. Ser - wat ka naj le piej smakuje na zimno lub lekko podgrzana. Od le wej: Zo fia Śro dek, Ma ria Pelc, Zo fia Zio - bro, Halina Gorczyca, Zu zan na Pusz, Ka zi - miera Kuźniar, Anna Pelc, Lud mi ła Ma gryś. Fragment książki "Smak Tradycji. Przewodnik kulinarny ziemi łańcuckiej". Książkę można kupić w Ośrodku Kultury w Albigowej (17)

6 6 kwiecień 2015 BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE DLA FIRM! * 3 gazety 3 powiaty 15 tysięcy egzemplarzy 50 tysięcy czytelników Adamówka, Białobrzegi, Czarna, Gać, Grodzisko Dolne, Jawornik Polski, Kańczuga, Kuryłówka, Leżajsk, Łańcut, Markowa, Nowa Sarzyna, Przeworsk, Rakszawa, Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze, Żołynia Zadzwoń MOTORYZACJA CIĄGNIK SIODŁOWY sprzedam, Man z 1995 r., klimatyzacja, leżanka, ogrzewanie postojowe, naczepa Schmitz SPR 10 na poduszkach, jednoosiowa DMC kg, masa własna 4410 kg, dop. ład kg, dł. naczepy 11 m, szer.2,5 m, wys. 2,9 m. Diesel. Cena 30 tys. zł., tel RENAULT KANGOO sprzedam 2009 r., z oryginalnym przebiegiem km! Zarejestrowany z badaniem technicznym do 9/2015. Homologacja ciężarowa, Wspomaganie kierownicy, Poduszki powietrzne, Immobiliser, El. szyby, Centralny zamek, ABS, Boczne drzwi rozsuwane. Cena netto zł., tel DOMREX Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, wymiana opon, geometria laserowa kół 3D, mechanika, elektryka i elektronika. Białobrzegi 3G, LPG instalacje -montaż i serwis, Leżajsk, ul. Sanowa 39, MAGPOL, serwis mechaniki pojazdowej, serwis opon i wulkanizacja, myjnia ręczna. Przy zakupie oleju i filtrów wymiana gratis, Markowa 201, tel. (17) OPONY serwis i sprzedaż: bieżnikowane, używane, nowe. Bar-Gum II, Łańcut (k. MOSiR) tel , Markowa 201, tel OPONY LETNIE. Promocja! Opony z ubezpieczeniem. Oponex, Wola Mała 182, tel. (17) WARSZTAT SAMOCHODOWY: diagnostyka komputerowa, naprawa zawieszeń i hamulców wymiana opon, konserwacja podwozi, sprzęgła i rozrządy wymiana, itd. Damauto, Łańcut, Podzwierzyniec 41, WARSZTAT SAMOCHODOWY: klimatyzacja, ozonowanie, odgrzybianie, LPG montaż i serwis instalacji gazowych, montaż i serwis instalacji gazowych, naprawa układów hamulcowych i zawieszeń Auto-Serwis, Łańcut. ul. Orzeszkowej 1a, WYPOŻYCZALNIA samochodów Mafik. Osobowe, dostawcze, lawety, od 39 zł/dobę. Z OC sprawcy za darmo, tel NIERUCHMOŚCI BIURO wynajmę 115m2. Biura znajdują się na parterze Centrum Handlowego w Łańcucie (wejście od głównego parkingu). Biura są wykończone, możliwość odświeżenia pod najemcę. Cena: 35 zł/m2 + VAT. Cena zawiera koszt wszystkich mediów. Wynajem tylko w całości, tel DOM SPRZEDAM, Łańcut, ul. Głuchowska. 119 m2 użytkowej pow., 5 pokoi, 2 łazienki, poddasze, kominek w salonie, salon połączony z jadalnią i kuchnia, atrakcyjna i spokojna okolica. Rewelacyjna cena. tel DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam, uzbrojona, ul. Głuchowska w Łańcucie tel NARZĘDZIA WYNAJEM WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi i maszyn budowlanych, sprzęt zawsze gotowy do pracy, obsługiwany przez autoryzowany serwis. Łańcut, ul. Kochanowskiego 88A, tel WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi i urządzeń budowlanych. Sprzęt zawsze gotowy do pracy. emrent, Leżajsk, ul. Sanowa 40, tel BUDOWA/REMONTY SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PŁYTKI, daszki, elewacje, tel FARBY, lakiery, kleje, impregnaty "Farlak", Łańcut ul. Podzierzyniec 2, (17) MATERIAŁY BUDOWLANE "AL-MAR": systemy kanalizacyjne, wodne, drenarskie i gazowe, odwodnienia liniowe, rynny, podsufitki, chemia budowlana, oczyszczalnie ścieków, wykładziny. Transport gratis, możliwość negocjacji cen, atrakcyjne promocje. Łańcut, ul. Armii Krajowej 48, tel. (17) , SALON KOMINKÓW, kominki, piecyki, systemy kominowe, zabudowy, akcesoria, farby, kamień dekoracyjny, montaż. Firma Wrobud, Łańcut, ul. Mościckiego 4, (17) BUDOWA/REMONTY USŁUGI BLACHY DACHOWE TANIE, parapety, rynny, wkręty, taśmy dekarskie, folia dachowa, blachy gat. oraz II, Rzeszów ul. Okulickiego 14, tel.(17) , KOMINY SPALINOWE- odbudowa i renowacja, montaż wkładów chromoniklowych: żaroodpornych (węgiel), kwasoodpornych (gaz), tel KOSTKA BRUKOWA układanie, szybko- solidniekompleksowo, tel DREWNIANE domy, konstrukcje z drewna, Multidom, Leżajsk, ul. Rzeszowska 12, (17) WYLEWKI, tynki maszynowo, (17) , WYLEWKI, tynki maszynowo, Firma Brux USŁUGI remontowo-budowlane. Multidom, Leżajsk, ul. Rzeszowska 12, (17) OKNA Drutex z PCV, aluminium i drewna, oraz drzwi, rolety, żaluzje, parapety. Przeworsk, ul. Piłsudskiego 3, tel. (16) , KOWALSTWO/METALOPLASTYKA /ŚLUSARSTWO OGRODZENIA, BRAMY, FURTY, BALUSTRADY zewnętrzne i wewnętrzne produkcja. Firma Apiso posiada m.in. ploter plazmowy, który metal tnie jak laser! Część wzorów i zrealizowanych projektów jest dostępna na Nowa Sarzyna, ul. Leśna 5, tel OGRÓD OGRODNICZY Dom Handlowy, wszystko dla ogrodu i gospodarstwa, Przeworsk, ul. Lwowska 6, (16) FHU REN: nasiona, trawy, ziemia, nawozy ogrodnicze, środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe doniczki, narzędzia ogrodnicze, Łańcut, ul. Mickiewicza 10(CH Kapitol), tel OGRZEWANIE DOMU DREWNO kominkowe-opałowe, buk, grab, dąb, brzoza. Transport gratis , DREWNO opałowe i BRYKIETY. Promocyjne ceny! Dakam, DREWNO OPAŁOWE - cięte, łupane, kominkowe. Transport w Leżajsku i okolicy gratis. tel DREWNO (kominkowe i opałowe) i WĘGIEL (kostka, orzech, ekogroszek, miał), sprzedaż ratalna, Łukasz Kowal, Przeworsk ul. Lwowska 104 tel INTERNET/KOMPUTERY/TV KOMPUTEROWE zestawy, akcesoria, podzespoły. Serwis, rozbudowa, modernizacja. Sklep Victor, Łańcut, Piłsudskiego 26, (17) NOR-MAK: naziemna telewizja cyfrowa DVB-T, osprzęt antenowy SAT i DVB-T, montaż i serwis instalacji DVB-T, Łańcut, ul. Ottona z Pilczy 8, MF COMP. Profesjonalny serwis laptopów, komputerów, tabletów, nawigacji. Bezpłatna diagnoza. Sprzedaż laptopów nowych i używanych (z gwarancją), cena od 250 zł. Łańcut, ul. Rynek 31(wejście w bramie), (17) , WYPOSAŻENIE WNĘTRZ PARKIETY i egzotyki, drewniane podłogi sprzedaż montaż i inne usługi parkieciarskie, sprawdzone marki: Barlinek, Bona, Exoline, Dąbex, Panmak, Łańcut, ul. Piłsudskiego 33, tel PARAPETY i kominki. Zakład Kamieniarski Paweł Kucab, Przeworsk- Gwizdaj, PŁYTKI ceramiczne i projektowanie łazienek. Salon Kazimierz zaprasza. Łańcut, ul. Kościuszki 52A tel. (17) , Jarosław ul. Pruchnicka 11 tel.(16) SZYCIE NA WYMIAR: firan, zasłon, dekoracji, paneli, rolet, ekranów. Doradztwo, pomiar oraz wpinanie dekoracji u klienta, Łańcut,, ul. 3 Maja 12, tel MEBLE MEBLE na zamówienie, kuchenne biurowe, szafy pod zabudowę, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51, MEBLE KUCHENNE, pomiar i wizualizacja gratis, salon w Łańcucie ul. Kościuszki 95 (k. Orlen) (17) , MEBLE Okey: meble od "A do Z" na wymiar, materace w rewelacyjnych cenach, Łańcut ul. Sikorskiego (dawny Club Opera), TAPICERSTWO meblowe, wyrób i renowacja mebli, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51, NAGROBKI NAGROBKI, grobowce. Zakład Kamieniarski Paweł Kucab, NAGROBKI, grobowce, rzeźba w kamieniu. Zakład Kamieniarski Piotr Socha, WESELA/IMPREZY HOTEL ŁAŃCUT, sala balowa do 500 osób, WESELA (alkohol gratis), bankiety, imprezy, konferencje, Bogdanka, Łańcut, ul. Armii Krajowej, tel. (17) UBEZPIECZENIA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA: majątek, na życie, OC/AC, Łańcut, ul. Farna 1 (17) UBEZPIECZENIA TUiR Warta S.A. w Leżajsku ul. Targowa 11, Kołłątaja 1B tel. (17) UBEZPIECZENIA. Wybierzemy dla Ciebie najlepsze. Leżajsk, Żwirki i Wigóry 14, (17) UBEZPIECZENIA CUK. Największy wybór ubezpieczeń OC i AC, domów, mieszkań, Leżajsk ul. Mickiewicza 11, (17) OBUWIE/ODZIEŻ POLSKIE CENTRUM OBUWIA SKÓRZANEGO: Jakość-Komfort-Cena, Leżajsk, ul. Sanowa 30 PRALNIE/MYJNIE MYJNIA PAROWA - ekologiczna i mobilna: pojazdy, tapicerka, dywany i wykładziny, tapicerka meblowa, dezynfekcja i odkażanie, tel PRALNIA dywanów, odzieży, pościeli, kołder, skór, tapicerki samochodowej, kanapa, materacy, rolet. Odbiór i dostawa do domu gratis. (17) , Nowa Sarzyna, ul. Leśna 2 ZDROWIE CHIRURGIA OGÓLNA, specjalista z dwudziestoletnim doświadczeniem w chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej - lek. med. M. Dobrucki, ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie - przyjmuje w poniedziałki od 17 w Centrum Medycznym w Przeworsku ul. Konopnickiej 15, tel. (16) KARDIOLOG lek. med. Maciej Węglarz, NZOZ Hipokrates, Łańcut, ul. Rynek 18 tel , OKULISTYKA - dobór soczewek kontaktowych, pierwsza para za 1 zł. Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) ORTODONCJA - proste zęby to każdego nas marzenie, Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) STOMATOLOGIA nowoczesna bez bólu - bez strachu ", Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) STOMATOLOGIA DZIECIĘCA leczenie zastosowaniem podtlenku azotu, Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, naprawa protez od 30 zł, Łańcut, ul. Kilińskiego 3, tel ZDJĘCIA Panoramiczne i Cefalometryczne od 50 zł, Przeworsk ul Konopnickiej 15, (16) ZŁOM ZŁOM skup i sprzedaż: stalowy, metali kolorowych, stal nierdzewna, puszki aluminiowe. Płatne gotówką, możliwość transportu, Leżajsk ul. Błonie, tel SKUP ZŁOMU -atrakcyjne ceny, Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 1, tel. (17) NAWOZY KONCENTRATY, pasze, śruta sojowa, nawozy. Konkurencyjne ceny! Gospodarz (17) NAWOZY - atrakcyjna oferta, Budmar" Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 1,tel. (17) , Markowa tel. (17) INNE Serwis AGD, urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi, naprawa u klienta, gwarancja, szybka realizacja, tel , *warunkiem skorzystania z oferty jest zamówienie minimum jednej reklamy w rozmiarze dwóch(wykreśl słowo dwóch) czterech modułów WYDAWCA Mastif Media sp. z o.o. Łańcut, ul. Piłsudskiego 10 REDAKTOR NACZELNY ANNA RYZNAR-MUSZ REDAKCJA Łańcut, ul. Piłsudskiego 5/10 tel Miejsce na TWOJĄ reklamę DZIAŁ REKLAMY www. mastifmedia.pl ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Monika Matuszko, Kamil Szczepanik, An na Mu cha, To masz Kuź niar DRUK: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec Wydawca i redakcja nie odpowiadają za treść ogłoszeń oraz reklam

7 kwiecień Wkrótce ruszy budowa Centrum Chasydów Niebawem organizacje żydowskie złożą wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Chasydów w Leżajsku. Prace mają rozpocząć się niezwłocznie po otrzymaniu zgody ze starostwa. TOMASZ KUŹNIAR POZIOMO 1 Napój z Leżajska 3 Mała Gabriela 7 Anons w prasie 8 Czerwony kwiat polny 9 Jednoosobowa cela 12 Duży, groźny pies 16 Odbywają się w szkole 17 Odrestaurowanie budynku 18 Słodki lub gorzki 20 Spis błędów w książce 21 Dokument zakupu 25 Potocznie wakacje 26 Mały nietoperz PIONOWO 1 Piłkarze z Leżajska 2 Bywa słomiany 3 Wieś w gminie Leżajsk 4 Karton lub miasto w Anglii 5 Japońska forma zapasów 6 Sonduje respondenta 10 Policyjny balonik 11 Lekki samolot 13 Plątanina dróg i przejść 14 Inaczej zaliczka 19 Dariusz, aktor i piosenkarz 22 W kinie lub na dworcu 24 Graniczny podatek Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami poziomo, utworzą rozwiązanie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ży dow skie go (FODŻ) wspólnie z Fundacją Chasydów Leżajsk-Polska, chcą stworzyć przy ul. Stu dzien nej w Le żaj sku hotel i miejsce obsługi turystów. - W cen trum bę dzie się mie ścić mu zeum tra dy cji cha sydz kiej, kiosk z pamiątkami i literaturą, sala projekcyjna oraz łaźnia rytualna mykwa. Na parterze i dwóch pię trach bę dzie część hotelowo-restauracyjna mówi Mo ni ka Kraw czyk, dy rek tor FODŻ. Fundacja wystąpiła do miasta o przekazanie gruntu na potrzebę budowy parkingu oraz drogi dojazdowej. - Samorząd wyraził na to zgo dę. 16 miejsc po sto - jo wych po wsta nie na dział ce przylegającej do cmentarza żydow skie go. Kosz ty bu do wy drogi i miejsc postojowych poniesie fundacja. Parking ma być ogólnodostępny wyjaśnia Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska. Fun da cja od lat za bie ga o bu - do wę Cen trum Cha sy dów, bo FOT. TO MASZ KUŹ NIAR Centrum Chasydów usprawni obsługę dziesiątek tysięcy pielgrzymów i turystów z całego świata. usprawni to obsługę dziesiątek tysięcy pielgrzymów i turystów z ca łe go świa ta. Ży dów przy - cią ga do Le żaj ska przede wszystkim ohel cadyka Elimele cha. Obiekt nie daw no prze - szedł generalny remont. - Kapli ca na grob na zo sta ła wy re - mon to wa na dzię ki pol skiej firmie budowlanej, która prosi o ano ni mo wość. To fir ma nie - związana ze środowiskiem żydow skim. Zro bi ła to w da rze i na pa miąt kę wiel kiej kul tu ry, która przez wieki współtworzyła Rzeczpospolitą. To wspaniały przykład jedności i świadomości potencjału, jakie dają te zabyt ki mó wi dy rek tor Kraw - czyk.

8 Miejsce na TWOJĄ reklamę

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, ile zarabiają przeworscy radni

Sprawdź, ile zarabiają przeworscy radni Wesołych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Głosu Przeworska KWIECIEŃ 2015 /nr 2/ Sprawdź, ile zarabiają przeworscy radni Obowiązkiem radnych jest złożenie oświadczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo