Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą"

Transkrypt

1 KWIECIEŃ 2015 /nr 2/ Wesołych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Głosu Leżajska Fabryka Maszyn wychodzi na pro stą PRZEPAKUJ SWÓJ KREDYTOWY BAGAŻ W JEDNĄ RATĘ! Fabryka Maszyn w Leżajsku jest największym w Polsce producentem betonomieszarek samochodowych. FOT. TO MASZ KUŹ NIAR Leżajsk ul.rzeszowska TOMASZ KUŹNIAR FML specjalizuje się w produkcji wózków elektrycznych, betonomieszarek i wałów Carda na. Wła ści cie le i ro bot ni cy przez 40 lat pra co wa li na to, by za kład stał się kra jo wym po - tentatem. Firma zdobywała też rynki europejskie. W 2008 r. do Eu ro py do tar ła fa la kry zy su go spo dar cze go, pro duk cja w wielu krajach drastycznie spada ła, a je dy ne, co ro sło, to bez - robocie. Skut kiem wy ha mo wa nia pro duk cji prze my sło wej, by ło gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na nowe maszyny. Sy tu acja w FML by ła co raz gor sza, w 2012 r. sąd ogło sił upadłość zakładu z powodu zadłużenia. Żeby zrozumieć, w jak trud nym cza sie by li śmy, wy star czy przyj rzeć się te mu, co się dzia ło na świe cie. W Niemczech firmy o profilu bardzo podobnym do naszego całko wi cie znik nę ły, choć mia ły bar dzo sil ną po zy cję na eu ro - pej skim ryn ku mó wi Le szek Kurasz, członek zarządu FML. Po ogło sze niu upa dło ści fir - mą kie ro wał syn dyk. Kil ka prób zna le zie nia wła ści cie la nie przy nio sło re zul ta tu, po - dob no z po wo du zbyt wy so kiej ce ny za sprze daż za kła du. KIM JEST NO WY WŁA ŚCI CIEL? Przed się bior stwo zna la zło nowego właściciela w styczniu 2015 r. Fir mę ku pił AZT In we - stors, pol ska spół ka, ma ją ca kilku udziałowców. Cena zakupu fa bry ki do dziś owia na jest tajemnicą. - FML ma tra dy cję, po ten - cjał roz wo jo wy, szan sę na suk ces, ale wy ma ga głę bo kiej re struk tu ry za cji. Roz wój prze - my słu, a szcze gól nie za kła - dów pro duk cyj nych, to du ża szan sa dla te go re gio nu. Obec - nie za trud nia my 194 oso by, to o 20 wię cej w sto sun ku do cza sów sprzed trans ak cji wy ja śnia Adam Pu stel nik, pre - zes za rzą du. Wzrost za trud nie nia po wi - nien szcze gól nie cie szyć, bo w po wie cie le żaj skim bez ro - bo cie od lat jest na po zio mie znacz nie wyż szym niż w kra - ju (11,5%) czy na Pod kar pa - ciu (14,8%). - Na ko niec 2014 r. sto pa bez ro bo cia wy - no si ła 19,2%, w urzę dzie by ło za re je stro wa ne 5315 osób. Nie ste ty, cza sy du że go za trud - nie nia w za kła dach pra cy daw no mi nę ły przy zna je Agniesz ka Wy szyń ska, dy rek - tor Po wia to we go Urzę du Pra - cy w Le żaj sku. BU DU JE MY NO WĄ HA LĘ Nie wy klu czo ne, że część bezrobotnych znajdzie za jakiś czas pra cę wła śnie w Fa bry ce Ma szyn, zwłasz cza, że no wy właściciel ma ambitne plany. Szu ka my zby tu w Pol sce, Niem czech, Au strii i Skan dy - na wii. Współ pra cu je my z du - ży mi kon cer na mi, jak np. Or - len. Chce my uno wo cze śnić produkcję, mamy już zgodę na rozbiórkę jednego z budynków, na jego miejscu powstanie nowo cze sna ha la pro duk cyj na wyjaśnia Leszek Kurasz. FML pra cu je też nad wpro - wa dze niem na ry nek no we go pro duk tu. Fir ma jesz cze nie chce zdradzać szczegółów.

2 2 Z nami będziesz na bieżąco sprawdź Jesteś świadkiem ważnego zdarzenia? Napisz do nas i twórz z nami nasz portal: Już otwarte Od marca sklep rowerowy Patrycja zaprasza pod nowy adres: Żołynia, ul. Białobrzeska 1. Sklep zwiększył powierzchnię oraz asortyment. W ofercie znajduje się przede wszystkim sprzedaż i serwis rowerów oraz części. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem marki Cossack, ale w ofercie ma także marki takie jak: Romet, Laguna czy Kands. W sklepie można zakupić rowery do jazdy górskiej (MTB), turystycznej (tracking) oraz miejskiej, w wersjach dla osób w różnym wieku. Patrycja prowadzi także sprzedaż ratalną. Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, w soboty kwiecień 2015 Sklep rowerowy Patrycja Otwierasz firmę, a może zmieniłeś adres? Zgłoś się do nas, a napiszemy o tym w naszej gazecie. Napisz na

3 kwiecień Sprawdź, ile zarabiają leżajscy radni Obowiązkiem radnych jest złożenie oświadczeń określających stan majątku, zobowiązania oraz dochody. Pierwsze oświadcze nia ma jąt ko we rad ni mu sie li zło żyć w cią gu 30 dni od dnia ślubowania. Na wypełnienie kolejnych oświadczeń mają czas do 30 kwiet nia. Pod lu pę wzię li śmy ma jąt ki rad nych mia sta Leżajska. TOMASZ KUŹNIAR Spo śród pięt na stu miej skich raj ców, naj więk szym ma jąt - kiem może pochwalić się Artur Wia tro wicz. Rad ny jest na - uczy cie lem w Ze spo le Szkół Tech nicz nych w Le żaj sku, wraz ze wspólnikiem prowadzi firmę. W oświadczeniu majątko wym wy ka zał m.in. 300 tys. zł oszczędności (połowa to jego wła sność), dom o war to ści 300 tys. zł oraz do chód 87 tys. zł z fir my i 50 tys. z za trud nie - nia. Radny Wiatrowicz ma też do spła ty naj więk szy kre dyt. Kwo ta, ja ką wy ka zał, wy no si 94 tys. zł Spore oszczędności zgromadził rad ny Pa weł Chol wiak, na co dzień kierownik leżajskiego od dzia łu Agen cji Re struk tu ry - zacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ko niec ro ku na kon cie rad - ne go by ło 119 tys. zł, czy li czte ry ra zy wię cej niż na kon - cie prze wod ni czą ce go ra dy miasta, Jerzego Jarosza. Oświadczenia rad nych zło żo ne po ślu bo wa niu: HE LE NA BA NAŚ: - oszczęd no ści: 23 tys. zł - nie ru cho mo ści: dom 300 tys. zł, po zo sta łe 54 tys. zł - zarobki: emerytura 23 tys. zł - sa mo chód: Opel Cor sa 2000 r. STA NI SŁA WA BO BOW SKA: - oszczęd no ści:10 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 150 tys. zł, po zo sta łe 5 tys. zł - za rob ki: pra ca 80 tys. zł - sa mo chód: Opel Astra 2004 r. PA WEŁ CHO LE WIAK: - oszczęd no ści: 119 tys. zł - nieruchomości: pozostałe 68 tys. zł - za rob ki: pra ca 74 tys. zł - samochód: brak AN DRZEJ DĄ BROW SKI: - nieruchomości: mieszkanie 130 tys. zł - za rob ki: 29 tys. zł - sa mo chód: Kia Ca rens 2004 r. KRY STY NA DE COW SKA: - oszczęd no ści:go tów ka 78 tys. zł, ak cje 9 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 100 tys. zł - za rob ki: pra ca 11 tys. zł - sa mo chód: To yo ta Yaris Hy brid 2013 r. JE RZY JA ROSZ: - oszczęd no ści: 25 tys. zł - nieruchomości: 100 tys. zł, udzia ły 4 tys. zł - zarobki: emerytura 32 tys. zł, die ta rad ne go 6 tys. zł, die ta rad ne go spół dziel ni miesz ka - nio wej 2 tys. zł - sa mo chód: Hy un dai I10, 2010 r. AN DRZEJ MA ZUR KIE WICZ: - nie ru cho mo ści: miesz ka - nie 60 tys. zł, po zo sta łe 40 tys. zł - za rob ki: pra ca 62 tys. zł, zle ce nia 18 tys. zł - sa mo chód: Re nault Grand Sce nic 2004 r. - kre dy ty: 61 tys. zł ZBI GNIEW PO LICZ KIE WICZ: - nieruchomości: mieszkania 430 tys. zł, po zo sta łe 5 tys. zł - za rob ki: pra ca 55 tys. zł, eme ry tu ra: 30 tys. zł, die ta rad ne go 6 tys. zł - samochód: brak TO MASZ PO LIT: - oszczęd no ści: 15 tys. zł, papiery wartościowe 1 tys. zł - nieruchomości: pozostałe 7 tys. zł - za rob ki: 62 tys. zł - motocykl: Kawasaki ZX6R Nin ja r. LI DIA SZPI LA: - oszczęd no ści: 80 tys. zł, 1 tys. eu ro - nie ru cho mo ści: dom 150 tys. zł, po zo sta łe: 86 tys. zł - za rob ki: pra ca 61 tys. zł, emerytura 23 tys. zł - samochód: Renault Scenic 2003 r. MIE CZY SŁAW SZTA BA: - oszczęd no ści: 5 tys. zł - nieruchomości: mieszkanie 170 tys. zł - zarobki: emerytura 12 tys. zł, die ta rad ne go spół dziel ni mieszkaniowej 3 tys. zł - sa mo chód: Sko da Fa bia 2004 r. IZA BE LA WAŃ CZYC KA: - oszczęd no ści: 10 tys. zł - nieruchomości: dom 80 tys. zł, po zo sta łe: 10 tys. zł - za rob ki: pra ca 65 tys. zł - sa mo chód: To yo ta Yaris 2004 r. - kre dy ty: 62 tys. zł AR TUR WIA TRO WICZ: - oszczęd no ści: 300 tys. zł - nie ru cho mo ści: dom 307 tys. zł, po zo sta łe 40 tys. zł - zarobki: działalność gospodar cza 87 tys. zł, za trud nie nie 50 tys. zł, do chód z in nych źró - deł 9 tys. zł - po jaz dy: VW Pas sat 2006 r., Au di A r., Sca nia 121L 2003 r., Sca nia 111L 2003 r., Sca nia R r., naczepa Wielton 2009r., naczepa Wiel ton 2010 r., na cze pa Me ga 2008 r. - kre dy ty: 94 tys. zł DO RO TA WY LAŹ: - nie ru cho mo ści: miesz ka - nie 135 tys. zł, po zo sta łe 33 tys. zł - za rob ki: pra ca 34 tys. zł, pozostałe 11 tys. zł - pojazdy: Mitsubishi Pajero Pi nin 2002 r., Yama ha V -Star 2005 r. MA RIUSZ ZIEL NIC KI: - nie ru cho mo ści: dom 127 tys. zł, po zo sta łe: 75 tys. zł - za rob ki: 56 tys. zł - sa mo chód: Re nault Mo dus 2005 r.

4 4 kwiecień 2015 Most nad Sa nem do prze bu do wy W ma ju mi nie rok od uszko dze nia lin na mo ście w Rzu cho wie, a w konsekwencji wprowadzenia zakazu przejazdu dla pojazdów po wy żej 3,5 ton. Kie row cy nie pręd ko do cze ka ją się cof - nięcia zarządzenia. Pojawiła się za to szansa na pozyskanie przez samorządy środków finansowych na przebudowę obiektu. TOMASZ KUŹNIAR Most w Rzu cho wie jest czę - ścią drogi powiatowej łączącej Leżajsk z Sieniawą oraz drogą wo je wódz ką w kie run ku Tar - no gro du. Ko rzy sta li z nie go kie row cy cięż kich po jaz dów oraz rolnicy z gminy Leżajsk. Zakaz wjazdu pojazdów powy żej 3,5 ton jest szcze gól nie uciąż li wy dla wła ści cie li go - spo darstw w Pi sko ro wi cach, Wie rza wi cach oraz Rzu cho - wie, po nie waż utrud nia im do - wo że nie plo nów do za kła du Poltino oraz mleczarni przyznaje Krzysztof Sobejko, wójt gminy Leżajsk. Ma rian Du dek, kie row nik Za rzą du Dróg Po wia to wych w Le żaj sku, tłu ma czy, że po ekspertyzie stanu technicznego, ogra ni cze nie no śno ści do 3,5 ton oraz pręd ko ści do 20 km/h by ło ko niecz ne, po nie waż uszkodzenie lin nośnych zagraża bezpiecznemu użytkowaniu obiektu. Musieliśmy na moście ustawić barierki blokujące wjazd ciężkich pojazdów i maszyn rol ni czych, bo część kie - row ców nie sto so wa ła się do zakazu mówi Marian Dudek. MOST BĘ DZIE MIAŁ 40 TON NO ŚNO ŚCI Kierowcy ciężkich pojazdów mogą zapomnieć o korzystaniu z mostu do czasu przebudowy. Kie dy moż na spo dzie wać się realizacji tej inwestycji? Liczę na to, że do je sie ni te go ro - ku będziemy mieli pozwolenie budowlane, to niezbędny warunek, by starać się o dofinansowanie wyjaśnia Marek Śliż, starosta leżajski. Sta ro sta przy zna je, że naj - tańszym rozwiązaniem był wariant z bu do wą do dat ko we go fi la ra w nur cie Sa nu, na to jed - nak zgo dy nie wy ra ził Re gio - Most w Rzuchowie oddano do użytku w 1980 roku. Po 35 latach niezbędna jest przebudowa obiektu. Koszt inwestycji sza cu je się na 15,5 mln zł. Możliwe, że 50% kosztów pokryje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Prze my ślu ze wzglę du na fakt, że dodatkowy filar ograniczy przepływ wody w korycie rze ki. W tej kwe stii bie - rze my pod uwa gę prze pi sy zwią za ne z ochro ną śro do wi - ska, dla te go opra co wa li śmy no wą kon cep cję prze bu do wy. Za kła da ona wzmoc nie nie ist - niejących filarów, w tym tego w nurcie rzeki. Stalowe przęsła mo stu wzmoc ni ok. 8 me tro wy py lon. No śność mo stu wy nie - sie 40 ton, dłu gość 220 me - trów, a sze ro kość jezd ni 6 me - trów. Bę dzie też miej sce na chod nik - z jed nej stro ny o sze - rokości 1,5 metra, a z drugiej strony na opaskę o szerokości 0,75 m mó wi sta ro sta. KTO ZAPŁACI ZA PRZEBUDOWĘ? Koszt in we sty cji sza co wa - ny jest na 15,5 mln zł. Jest to kwo ta prze kra cza ją ca moż li - wo ści fi nan so we sta ro stwa, dla te go wła dze chcą po zy skać środ ki z ze wnątrz, kon kret nie z re zer wy ce lo wej Mi ni ster - stwa In fra struk tu ry i Roz wo - ju, a tak że Re gio nal ne go Pro - gra mu Ope ra cyj ne go. Wła dze po wia tu li czą też na wspar cie ze stro ny gmi ny Le żajsk, z któ rą na wią za na zo sta ła ści - sła współ pra ca. Ra zem ze sta ro stą pra cu je my nad ta kim mon ta żem fi nan so wym, by po zy skać moż li wie naj wię cej środ ków. Roz mo wy w mi ni - ster stwie po zwa la ją mieć na - dzie ję, że otrzy ma my do fi nan - so wa nie. Gmi na Le żajsk prze - zna czy ła już 75 tys. zł na opra co wa nie do ku men ta cji wy ja śnia wójt Krzysz tof So - bej ko.

5 kwiecień Jak dawniej obchodzono Wielkanoc W Wielkim Poście ludzie umartwiali się na różne sposoby. - Zwy kle mo ja bab cia no si ła przy so bie kar ty do gry i w wol - nych chwi lach gra ła, np. z wnucz ka mi. Jed nak gdy za czy nał się post, cho wa ła kar ty, a w kie szon ce no si ła ró ża niec i ksią - żeczkę. Siadała przy piecu i modliła się opowiada Stanisława Piekło, etnograf z Łańcuta. MOD NIE W ŚWIĘ TA Świąteczny nastrój wyczuwało się już od Nie dzie li Pal mo - wej. Procesja z palmami stawała się dla ko biet pre tek stem do pierw sze go prze glą du mo dy wio sen nej. Każ da mu sia ła spra wić so bie na świę ta ja kieś nowe ubranie, np. sukienkę, czy choćby chustkę. Nieważne, jaka była pogoda. Choćby nawet było zi mo wo, to ko bie ty i tak by ły wio sen nie ubra ne. Dzie ci też musiały być wystrojone wyjaśnia Stanisława Piekło. WIEL KIE PRZY GO TO WA NIA Wiel ki Ty dzień był cza sem przy go to wań. Trwa ło sprzą ta - nie, pie cze nie. Pra ce na le ża ło zakończyć przed Wielkim Piątkiem. Wcześniej zabijano świnię i przygotowywano wędliny, które były peklowane, marynowane i wędzone. Wbrew pozorom Wiel ki Ty dzień nie był czasem rygorystycznego postu. - W Wielki Czwartek ludzie się wręcz objadali. To była jedna z nie licz nych oka zji, by na jeść się do sy ta, bo daw niej więk - szość ludzi nie dojadała przez cały rok wyjaśnia etnograf. WY CI SZE NIE W Wielki Piątek zachowywano się tak, jak by umarł ktoś z ro dzi ny. W do mach pa no wa ła ci sza, a w nie któ rych na wet nie pa lo no pod kuch nią. Nie pie kło się chle ba. - Chleb był oto czo ny kul tem. Nie wol no by ło go piec, gdy w do mu prze by wał zmar ły albo umierający. W Wielki Piątek, gdy umie rał Chry stus, obo - wiązywała ta sama zasada tłuma czy et no graf. Grób Pań ski de ko ro wa no kwia ta mi do nicz - kowymi, np. hiacyntami. Poza kwiatami przy grobie stawiano też doniczki z zielonym owsem, któ ry był po świę co ny w dniu św. Szcze pa na. Cha rak te ry - stycz ne dla obec ne go Pod kar - pa cia by ło to, że war tę przy gro - bie pełnili głównie strażacy. To oni rów nież w la ny po nie dzia - łek urządzali zabawę w remizie. ŚWIĘ CON KA, CZY LI JAJ KA, SÓL I CHRZAN Niegdyś parafie były rozległe, dla te go świę ce nie po kar mów od by wa ło się nie tyl ko w ko - ścio łach, ale tak że w in nych wy - znaczonych miejscach, np. przy ka plicz kach. W ko szy ku ze świę con ką obo wiąz ko wo mu - sia ły zna leźć się jaj ka, sól i chrzan. - Uwa ża no, że gdy do potrawy doda się święconej soli, to ca ła zo sta nie po świę co na mówi Stanisława Piekło. KO NIEC ASCE ZY W Wielką Sobotę w zasadzie już zaczynało się świętowanie. Dla nie któ rych koń czył się czas asce zy. - Je że li ja kiś męż - czy zna nie pa lił pa pie ro sów przez ca ły post, to wte dy mógł so bie za pa lić. A po tem na rze - kał: Niepotrzebnie paliłem, bo teraz mam ochotę na następnego! śmie je się et no graf. Jed - nak róż nie to wy glą da ło w róż - nych do mach. Nie któ rzy w Wielką Sobotę nie jadali nawet ja jek. Na ogół jed nak po - wstrzy my wa no się tyl ko od spo ży wa nia mię sa do da je Stanisława Piekło. JAK ROZ PO ZNAĆ CZA ROW NI CĘ? Wiel ka Nie dzie la roz po czy - na ła się re zu rek cją. Nie gdyś wie rzo no, że ko bie ta, któ ra w czasie procesji nie da rady trzy ra zy obejść ko ścio ła, jest cza - rownicą. - To jest powszechny, europejski zwyczaj. Zwłaszcza w Au strii, Niem czech i na Mo - ra wach wia ra w cza row ni ce była bardzo silna. Ten przesąd zwią za ny z pro ce sją do ty czył nie tyle znachorki, zielarki, ale wiedź my tej, któ ra wie - dzia ła, jak szko dzić, jak rzu cać uroki. Uważano, że taka kobieta nie ma si ły, nie da ra dy obejść ko ścio ła mó wi et no - graf. Wiel ką Nie dzie lę spę dza no głównie w rodzinnym gronie. LA NIE WO DY W lany poniedziałek odwiedza no zna jo mych, przy ja ciół. Ten, kto wstał pierw szy, bu dził do mow ni ków gar nusz kiem zim nej wo dy. Dziew cząt idą - cych do kościoła nie wolno było oblewać, lecz chłopcy czatowa li na nie, gdy wra ca ły z mszy. - Gdy dziew czy nę za bar - dzo ob la li, to pła ka ła, bo ubra - nie mogło puścić farbę. Jeżeli jed nak w ogó le jej nie ob la li, to był zły znak, bo mógł ozna - czać, że ta pan na nie wyj dzie za mąż wyjaśnia etnograf. Dziew czy ny nie ob le wa ły chłop ców, lecz te mu, któ ry się podobał, mogły dyskretnie podarować pisankę. ŚWIĄ TECZ NY STÓŁ Pod sta wą świą tecz ne go po - żywienia był żurek. W Wielki Piątek gotowano go na starym za kwa sie, po da wa no nie okra - szony, z solonymi ziemniakami lub krom ką chle ba. Et no graf opo wia da o cie ka - wej za ba wie, któ rą jej oj ciec wspo mi nał z dzie ciń stwa. - Bab cia mia ła no wy gar nek z za kwa sem, więc on do sta wał stary, z resztkami żuru. Wtedy razem z kolegami stawiali ten gli nia ny gar nek na bel ce w sto - do le i strze la li do nie go z pro - cy. Naj młod szy miał być sę - dzią i miał pa trzeć, któ ry chło - pak tra fi. Gdy gar nek spadł, oblewał żurem młodego, i on wte dy zo sta wał przy ję ty do grupy. Chłopcy zbierali resztki garn ka, za ko py wa li je i ro bi li pogrzeb żuru. W Wiel ką Nie dzie lę ja da no barszcz przygotowany na świeżym zakwasie i rosole z gotowa nych szy nek i bocz ków. To była główna potrawa śniadania wiel ka noc ne go. Do żur ku do - da wa ło się jaj ka, wę dli ny i chrzan. Jesz cze przed śnia da - niem każ dy po wi nien zjeść tak - że łyżkę święconego chrzanu. Po nie waż na wio snę nie bra - kowało nabiału, wśród wypieków kró lo wa ły ser nik i bisz - kopt. Mi chał Okrze szow ski Koło Gospodyń Wiejskich w Handzlówce poleca Tradycyjna potrawa na śniadanie wielkanocne - serwatka SKŁAD NI KI: serwatka (dowolna ilość), utar ty z ko rze nia chrzan, ser suchy (gomółki), jaja gotowane, dowolna wędlina, chleb. WY KO NA NIE: Mle ko ukwa sić. Pod grzać na ma łym ogniu, aż doj dzie do ścię cia i po wsta nia twa ro gu. Gdy prze sty gnie, prze - ce dzić przez si to z ma ły mi otwo - ra mi. Ser wat kę za go to wać, zlać do sło ja, do dać skór kę (skra wek) czer stwe go chle ba i zo sta wić w cie płym miej scu. Ki sić ją od kil - ku do kil ku na stu dni /nie ścią ga - jąc pia ny, któ ra wy two rzy się na po wierzch ni/. Po tym cza sie zdjąć ko żuch wraz ze skórą, cedzić serwatkę i za go to wać. Zlać czy stą ser wat kę, po so lić do sma ku i do dać chrzan, gomółki, jaja, wędli nę i chleb. Ser - wat ka naj le piej smakuje na zimno lub lekko podgrzana. Od le wej: Zo fia Śro dek, Ma ria Pelc, Zo fia Zio - bro, Halina Gorczyca, Zu zan na Pusz, Ka zi - miera Kuźniar, Anna Pelc, Lud mi ła Ma gryś. Fragment książki "Smak Tradycji. Przewodnik kulinarny ziemi łańcuckiej". Książkę można kupić w Ośrodku Kultury w Albigowej (17)

6 6 kwiecień 2015 BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE DLA FIRM! * 3 gazety 3 powiaty 15 tysięcy egzemplarzy 50 tysięcy czytelników Adamówka, Białobrzegi, Czarna, Gać, Grodzisko Dolne, Jawornik Polski, Kańczuga, Kuryłówka, Leżajsk, Łańcut, Markowa, Nowa Sarzyna, Przeworsk, Rakszawa, Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze, Żołynia Zadzwoń MOTORYZACJA CIĄGNIK SIODŁOWY sprzedam, Man z 1995 r., klimatyzacja, leżanka, ogrzewanie postojowe, naczepa Schmitz SPR 10 na poduszkach, jednoosiowa DMC kg, masa własna 4410 kg, dop. ład kg, dł. naczepy 11 m, szer.2,5 m, wys. 2,9 m. Diesel. Cena 30 tys. zł., tel RENAULT KANGOO sprzedam 2009 r., z oryginalnym przebiegiem km! Zarejestrowany z badaniem technicznym do 9/2015. Homologacja ciężarowa, Wspomaganie kierownicy, Poduszki powietrzne, Immobiliser, El. szyby, Centralny zamek, ABS, Boczne drzwi rozsuwane. Cena netto zł., tel DOMREX Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów, wymiana opon, geometria laserowa kół 3D, mechanika, elektryka i elektronika. Białobrzegi 3G, LPG instalacje -montaż i serwis, Leżajsk, ul. Sanowa 39, MAGPOL, serwis mechaniki pojazdowej, serwis opon i wulkanizacja, myjnia ręczna. Przy zakupie oleju i filtrów wymiana gratis, Markowa 201, tel. (17) OPONY serwis i sprzedaż: bieżnikowane, używane, nowe. Bar-Gum II, Łańcut (k. MOSiR) tel , Markowa 201, tel OPONY LETNIE. Promocja! Opony z ubezpieczeniem. Oponex, Wola Mała 182, tel. (17) WARSZTAT SAMOCHODOWY: diagnostyka komputerowa, naprawa zawieszeń i hamulców wymiana opon, konserwacja podwozi, sprzęgła i rozrządy wymiana, itd. Damauto, Łańcut, Podzwierzyniec 41, WARSZTAT SAMOCHODOWY: klimatyzacja, ozonowanie, odgrzybianie, LPG montaż i serwis instalacji gazowych, montaż i serwis instalacji gazowych, naprawa układów hamulcowych i zawieszeń Auto-Serwis, Łańcut. ul. Orzeszkowej 1a, WYPOŻYCZALNIA samochodów Mafik. Osobowe, dostawcze, lawety, od 39 zł/dobę. Z OC sprawcy za darmo, tel NIERUCHMOŚCI BIURO wynajmę 115m2. Biura znajdują się na parterze Centrum Handlowego w Łańcucie (wejście od głównego parkingu). Biura są wykończone, możliwość odświeżenia pod najemcę. Cena: 35 zł/m2 + VAT. Cena zawiera koszt wszystkich mediów. Wynajem tylko w całości, tel DOM SPRZEDAM, Łańcut, ul. Głuchowska. 119 m2 użytkowej pow., 5 pokoi, 2 łazienki, poddasze, kominek w salonie, salon połączony z jadalnią i kuchnia, atrakcyjna i spokojna okolica. Rewelacyjna cena. tel DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam, uzbrojona, ul. Głuchowska w Łańcucie tel NARZĘDZIA WYNAJEM WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi i maszyn budowlanych, sprzęt zawsze gotowy do pracy, obsługiwany przez autoryzowany serwis. Łańcut, ul. Kochanowskiego 88A, tel WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi i urządzeń budowlanych. Sprzęt zawsze gotowy do pracy. emrent, Leżajsk, ul. Sanowa 40, tel BUDOWA/REMONTY SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PŁYTKI, daszki, elewacje, tel FARBY, lakiery, kleje, impregnaty "Farlak", Łańcut ul. Podzierzyniec 2, (17) MATERIAŁY BUDOWLANE "AL-MAR": systemy kanalizacyjne, wodne, drenarskie i gazowe, odwodnienia liniowe, rynny, podsufitki, chemia budowlana, oczyszczalnie ścieków, wykładziny. Transport gratis, możliwość negocjacji cen, atrakcyjne promocje. Łańcut, ul. Armii Krajowej 48, tel. (17) , SALON KOMINKÓW, kominki, piecyki, systemy kominowe, zabudowy, akcesoria, farby, kamień dekoracyjny, montaż. Firma Wrobud, Łańcut, ul. Mościckiego 4, (17) BUDOWA/REMONTY USŁUGI BLACHY DACHOWE TANIE, parapety, rynny, wkręty, taśmy dekarskie, folia dachowa, blachy gat. oraz II, Rzeszów ul. Okulickiego 14, tel.(17) , KOMINY SPALINOWE- odbudowa i renowacja, montaż wkładów chromoniklowych: żaroodpornych (węgiel), kwasoodpornych (gaz), tel KOSTKA BRUKOWA układanie, szybko- solidniekompleksowo, tel DREWNIANE domy, konstrukcje z drewna, Multidom, Leżajsk, ul. Rzeszowska 12, (17) WYLEWKI, tynki maszynowo, (17) , WYLEWKI, tynki maszynowo, Firma Brux USŁUGI remontowo-budowlane. Multidom, Leżajsk, ul. Rzeszowska 12, (17) OKNA Drutex z PCV, aluminium i drewna, oraz drzwi, rolety, żaluzje, parapety. Przeworsk, ul. Piłsudskiego 3, tel. (16) , KOWALSTWO/METALOPLASTYKA /ŚLUSARSTWO OGRODZENIA, BRAMY, FURTY, BALUSTRADY zewnętrzne i wewnętrzne produkcja. Firma Apiso posiada m.in. ploter plazmowy, który metal tnie jak laser! Część wzorów i zrealizowanych projektów jest dostępna na Nowa Sarzyna, ul. Leśna 5, tel OGRÓD OGRODNICZY Dom Handlowy, wszystko dla ogrodu i gospodarstwa, Przeworsk, ul. Lwowska 6, (16) FHU REN: nasiona, trawy, ziemia, nawozy ogrodnicze, środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe doniczki, narzędzia ogrodnicze, Łańcut, ul. Mickiewicza 10(CH Kapitol), tel OGRZEWANIE DOMU DREWNO kominkowe-opałowe, buk, grab, dąb, brzoza. Transport gratis , DREWNO opałowe i BRYKIETY. Promocyjne ceny! Dakam, DREWNO OPAŁOWE - cięte, łupane, kominkowe. Transport w Leżajsku i okolicy gratis. tel DREWNO (kominkowe i opałowe) i WĘGIEL (kostka, orzech, ekogroszek, miał), sprzedaż ratalna, Łukasz Kowal, Przeworsk ul. Lwowska 104 tel INTERNET/KOMPUTERY/TV KOMPUTEROWE zestawy, akcesoria, podzespoły. Serwis, rozbudowa, modernizacja. Sklep Victor, Łańcut, Piłsudskiego 26, (17) NOR-MAK: naziemna telewizja cyfrowa DVB-T, osprzęt antenowy SAT i DVB-T, montaż i serwis instalacji DVB-T, Łańcut, ul. Ottona z Pilczy 8, MF COMP. Profesjonalny serwis laptopów, komputerów, tabletów, nawigacji. Bezpłatna diagnoza. Sprzedaż laptopów nowych i używanych (z gwarancją), cena od 250 zł. Łańcut, ul. Rynek 31(wejście w bramie), (17) , WYPOSAŻENIE WNĘTRZ PARKIETY i egzotyki, drewniane podłogi sprzedaż montaż i inne usługi parkieciarskie, sprawdzone marki: Barlinek, Bona, Exoline, Dąbex, Panmak, Łańcut, ul. Piłsudskiego 33, tel PARAPETY i kominki. Zakład Kamieniarski Paweł Kucab, Przeworsk- Gwizdaj, PŁYTKI ceramiczne i projektowanie łazienek. Salon Kazimierz zaprasza. Łańcut, ul. Kościuszki 52A tel. (17) , Jarosław ul. Pruchnicka 11 tel.(16) SZYCIE NA WYMIAR: firan, zasłon, dekoracji, paneli, rolet, ekranów. Doradztwo, pomiar oraz wpinanie dekoracji u klienta, Łańcut,, ul. 3 Maja 12, tel MEBLE MEBLE na zamówienie, kuchenne biurowe, szafy pod zabudowę, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51, MEBLE KUCHENNE, pomiar i wizualizacja gratis, salon w Łańcucie ul. Kościuszki 95 (k. Orlen) (17) , MEBLE Okey: meble od "A do Z" na wymiar, materace w rewelacyjnych cenach, Łańcut ul. Sikorskiego (dawny Club Opera), TAPICERSTWO meblowe, wyrób i renowacja mebli, Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51, NAGROBKI NAGROBKI, grobowce. Zakład Kamieniarski Paweł Kucab, NAGROBKI, grobowce, rzeźba w kamieniu. Zakład Kamieniarski Piotr Socha, WESELA/IMPREZY HOTEL ŁAŃCUT, sala balowa do 500 osób, WESELA (alkohol gratis), bankiety, imprezy, konferencje, Bogdanka, Łańcut, ul. Armii Krajowej, tel. (17) UBEZPIECZENIA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA: majątek, na życie, OC/AC, Łańcut, ul. Farna 1 (17) UBEZPIECZENIA TUiR Warta S.A. w Leżajsku ul. Targowa 11, Kołłątaja 1B tel. (17) UBEZPIECZENIA. Wybierzemy dla Ciebie najlepsze. Leżajsk, Żwirki i Wigóry 14, (17) UBEZPIECZENIA CUK. Największy wybór ubezpieczeń OC i AC, domów, mieszkań, Leżajsk ul. Mickiewicza 11, (17) OBUWIE/ODZIEŻ POLSKIE CENTRUM OBUWIA SKÓRZANEGO: Jakość-Komfort-Cena, Leżajsk, ul. Sanowa 30 PRALNIE/MYJNIE MYJNIA PAROWA - ekologiczna i mobilna: pojazdy, tapicerka, dywany i wykładziny, tapicerka meblowa, dezynfekcja i odkażanie, tel PRALNIA dywanów, odzieży, pościeli, kołder, skór, tapicerki samochodowej, kanapa, materacy, rolet. Odbiór i dostawa do domu gratis. (17) , Nowa Sarzyna, ul. Leśna 2 ZDROWIE CHIRURGIA OGÓLNA, specjalista z dwudziestoletnim doświadczeniem w chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej - lek. med. M. Dobrucki, ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie - przyjmuje w poniedziałki od 17 w Centrum Medycznym w Przeworsku ul. Konopnickiej 15, tel. (16) KARDIOLOG lek. med. Maciej Węglarz, NZOZ Hipokrates, Łańcut, ul. Rynek 18 tel , OKULISTYKA - dobór soczewek kontaktowych, pierwsza para za 1 zł. Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) ORTODONCJA - proste zęby to każdego nas marzenie, Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) STOMATOLOGIA nowoczesna bez bólu - bez strachu ", Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) STOMATOLOGIA DZIECIĘCA leczenie zastosowaniem podtlenku azotu, Przeworsk ul. Konopnickiej 15, (16) PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, naprawa protez od 30 zł, Łańcut, ul. Kilińskiego 3, tel ZDJĘCIA Panoramiczne i Cefalometryczne od 50 zł, Przeworsk ul Konopnickiej 15, (16) ZŁOM ZŁOM skup i sprzedaż: stalowy, metali kolorowych, stal nierdzewna, puszki aluminiowe. Płatne gotówką, możliwość transportu, Leżajsk ul. Błonie, tel SKUP ZŁOMU -atrakcyjne ceny, Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 1, tel. (17) NAWOZY KONCENTRATY, pasze, śruta sojowa, nawozy. Konkurencyjne ceny! Gospodarz (17) NAWOZY - atrakcyjna oferta, Budmar" Łańcut, ul. Boczna Kasprowicza 1,tel. (17) , Markowa tel. (17) INNE Serwis AGD, urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi, naprawa u klienta, gwarancja, szybka realizacja, tel , *warunkiem skorzystania z oferty jest zamówienie minimum jednej reklamy w rozmiarze dwóch(wykreśl słowo dwóch) czterech modułów WYDAWCA Mastif Media sp. z o.o. Łańcut, ul. Piłsudskiego 10 REDAKTOR NACZELNY ANNA RYZNAR-MUSZ REDAKCJA Łańcut, ul. Piłsudskiego 5/10 tel Miejsce na TWOJĄ reklamę DZIAŁ REKLAMY www. mastifmedia.pl ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Monika Matuszko, Kamil Szczepanik, An na Mu cha, To masz Kuź niar DRUK: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec Wydawca i redakcja nie odpowiadają za treść ogłoszeń oraz reklam

7 kwiecień Wkrótce ruszy budowa Centrum Chasydów Niebawem organizacje żydowskie złożą wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Chasydów w Leżajsku. Prace mają rozpocząć się niezwłocznie po otrzymaniu zgody ze starostwa. TOMASZ KUŹNIAR POZIOMO 1 Napój z Leżajska 3 Mała Gabriela 7 Anons w prasie 8 Czerwony kwiat polny 9 Jednoosobowa cela 12 Duży, groźny pies 16 Odbywają się w szkole 17 Odrestaurowanie budynku 18 Słodki lub gorzki 20 Spis błędów w książce 21 Dokument zakupu 25 Potocznie wakacje 26 Mały nietoperz PIONOWO 1 Piłkarze z Leżajska 2 Bywa słomiany 3 Wieś w gminie Leżajsk 4 Karton lub miasto w Anglii 5 Japońska forma zapasów 6 Sonduje respondenta 10 Policyjny balonik 11 Lekki samolot 13 Plątanina dróg i przejść 14 Inaczej zaliczka 19 Dariusz, aktor i piosenkarz 22 W kinie lub na dworcu 24 Graniczny podatek Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami poziomo, utworzą rozwiązanie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ży dow skie go (FODŻ) wspólnie z Fundacją Chasydów Leżajsk-Polska, chcą stworzyć przy ul. Stu dzien nej w Le żaj sku hotel i miejsce obsługi turystów. - W cen trum bę dzie się mie ścić mu zeum tra dy cji cha sydz kiej, kiosk z pamiątkami i literaturą, sala projekcyjna oraz łaźnia rytualna mykwa. Na parterze i dwóch pię trach bę dzie część hotelowo-restauracyjna mówi Mo ni ka Kraw czyk, dy rek tor FODŻ. Fundacja wystąpiła do miasta o przekazanie gruntu na potrzebę budowy parkingu oraz drogi dojazdowej. - Samorząd wyraził na to zgo dę. 16 miejsc po sto - jo wych po wsta nie na dział ce przylegającej do cmentarza żydow skie go. Kosz ty bu do wy drogi i miejsc postojowych poniesie fundacja. Parking ma być ogólnodostępny wyjaśnia Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska. Fun da cja od lat za bie ga o bu - do wę Cen trum Cha sy dów, bo FOT. TO MASZ KUŹ NIAR Centrum Chasydów usprawni obsługę dziesiątek tysięcy pielgrzymów i turystów z całego świata. usprawni to obsługę dziesiątek tysięcy pielgrzymów i turystów z ca łe go świa ta. Ży dów przy - cią ga do Le żaj ska przede wszystkim ohel cadyka Elimele cha. Obiekt nie daw no prze - szedł generalny remont. - Kapli ca na grob na zo sta ła wy re - mon to wa na dzię ki pol skiej firmie budowlanej, która prosi o ano ni mo wość. To fir ma nie - związana ze środowiskiem żydow skim. Zro bi ła to w da rze i na pa miąt kę wiel kiej kul tu ry, która przez wieki współtworzyła Rzeczpospolitą. To wspaniały przykład jedności i świadomości potencjału, jakie dają te zabyt ki mó wi dy rek tor Kraw - czyk.

8 Miejsce na TWOJĄ reklamę

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Czytaj str. 4. Godziny otwarcia: 11:00-18:00. Powierzchnia zbiornika: 7 ha. Parking: tak, płatny przy polu namiotowym, bezpłatny w pobliżu

Czytaj str. 4. Godziny otwarcia: 11:00-18:00. Powierzchnia zbiornika: 7 ha. Parking: tak, płatny przy polu namiotowym, bezpłatny w pobliżu Darmowe ogłoszenia drobne z Podkarpacia. Kupujesz? Sprzedajesz? Szukasz? Wejdź na www.oglosto.pl SIERPIEŃ 2015 /nr 6/ Park Przemysłowy Gminy Leżajsk, planując budowę nowej hali, jeszcze na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Czy Przeworsk zapłaci 0,5 miliona odszkodowania?

Czy Przeworsk zapłaci 0,5 miliona odszkodowania? Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia? Napisz do nas: LIPIEC 2015 /nr 5/ W ostatni weekend czerwca mieszkańcy Kańczugi i Sieniawy świetnie bawili się w plenerze. W najbliższy weekend mieszkańców Przeworska

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo