Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu program DOSprn wraz z niniejsz instrukcj. Program DOSprn oferuje moliwo drukowania z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich i popularnych drukarek nie moe drukowa w trybie tekstowym, gdy obsługuj wyłcznie tryb graficzny. Tymczasem programy DOS'owe starej i nowej generacji zostały stworzone na bazie trybu tekstowego drukarek igłowych. Problemem jest te brak odpowiednich zestawów znaków narodowych poszczególnych jzyków w trybie tekstowym. DOSprn pozwala pokona te trudnoci. Teraz moliwe jest uywanie programu DOS i korzystanie z dowolnie wybranej drukarki. Spis treci Instalacja Programu... 5 Program Instalacyjny... 5 Instalacja... 5 Praca z programem... 9 Pierwsze uruchomienie... 9 Rejestracja... 9 Uruchamianie programu Moliwoci programu Główne okno programu właciwoci Czcionki - właciwoci Porady Dla uytkowników Windows NT/2000/XP Sekwencje Opis sekwencji Budowa sekwencji Domyle sekwencje DOSprn Sekwencje Epson Matrix ESC-P Strony kodowe Codepage (strony kodowe) opis modułu Zalecane ustawienia programów firmy QNT i DOSprn Programy firmy QNT Program DOSprn Windows 9x Windows XP

4 4 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

5 Instalacja Programu Program Instalacyjny 1. Jeeli otrzymali Pastwo program na dyskietce, mona natychmiast rozpocz jego instalacj wprost z dyskietki. 2. Jeeli program został cignity ze strony naley odszuka jego lokalizacj na dysku i uruchomi program instalacyjny. Instalacja 1. Dwukrotnie klikamy ikon 2. Po zapoznaniu si z treci zawart w poniszym oknie: naley klikn 3. Nastpnie po zapoznaniu si z treci zawart w kolejnym oknie: trzeba klikn 5

6 4. Zalecamy instalacj w domylnej lokalizacji C:\Program Files\Dosprn: po czym klikamy Istnieje moliwo zmiany lokalizacji. Po wybraniu opcji dialogowe pozwalajce wskaza wybrane miejsce instalacji: otwiera si okno 5. Program wywietli okno dialogowe z zapytaniem, czy zachowa wszystkie pliki, które instalator zmienia w trakcie swojej pracy. Pozostawienie zaznaczonej opcji pozwoli na zapisanie tych plików, aby w przyszłoci moliwe było przywrócenie systemu do stanu sprzed instalacji. (istnieje moliwo zmiany lokalizacji analogicznie jak w punkcie 4). klikamy 6 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

7 6. Wybieramy grup Menu Start, w której instalator utworzy skróty do uruchamiania programu: klikamy 7. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji, instalator jest gotowy do rozpoczcia kopiowania plików: 8. Kolejnym etapem instalacji jest kopiowanie plików: klikamy 7

8 9. Po zakoczeniu instalacji pojawi si informacja o pomylnym zakoczeniu procesu: klikamy 8 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

9 Praca z programem Pierwsze uruchomienie 1. Uruchamiamy program wybierajc z Menu Start: 2. Pojawiajce si okno programu wyglda nastpujco: Rejestracja 1. Aby dokona rejestracji naley wybra przycisk. 2. Z okna wynotujemy umieszczony tam kod rejestracyjny. 3. Nastpnie przekazujemy go do firmy QNT wraz ze swoimi danymi. Mona to zrobi na trzy sposoby: wypełniajc formularz na stronie przesyłajc wypełniony formularz faksem na numer (032) , lub poczt na adres QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice z dopiskiem DOSPRN. 4. W odpowiedzi otrzymaj Pastwo indywidualny klucz rejestracyjny. 5. Naley go wpisa w odpowiednie pole, a nastpnie klikn. 6. Jeeli kod jest poprawny, pojawi si okno: 9

10 Uruchamianie programu DOSprn mona uruchomi przez kliknicie na ikon skrótu umieszczon na pulpicie, albo odnalezienie skrótu w Menu Start Programy. Po uruchomieniu DOSprn jego logo pojawi si na pasku zada (obok zegara systemowego, zwykle w dolnym prawym rogu ekranu). DOSprn jest teraz gotowy do pracy. Moliwoci programu Po klikniciu prawym klawiszem myszy na logo DOSprn na pasku zada, wywietli si menu kontekstowe. Pozwala ono na wejcie do opcji głównego menu programu: Opcje polece: Otwórz otwarcie głównego okna z właciwociami, Plik wydruku wydruk z pojedynczego pliku tekstowego, Zadanie drukowania druk biecych zada (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona), Orientacja zmiana orientacji papieru, Usu zadanie drukarki usuwanie biecych zada z kolejki wydruku DOSprn (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona), Anuluj zamykanie menu, Koniec usuwanie DOSprn z pamici. 10 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

11 Główne okno programu właciwoci Czas zwłoki Autodrukowanie Drukuj z wysuwem strony Przechwy port Plik wydruku Zadanie drukowania Usu zadanie drukowania Nazwa pliku Jzyki Interfejsu Orientacja Zawijanie długich wierszy Uyj symbolu FF (Form Feed) Minimalizuj Drukarka Sekwencje Jest to czas oczekiwania przed uruchomieniem drukarki. Jeli program DOS'a nie przele w tym czasie do drukarki adnego polecenia, DOSprn rozpocznie wydruk. Jeli ta opcja jest włczona, DOSprn automatycznie zaczyna drukowa biece zadanie po upływie okrelonego czasu. W przeciwnym wypadku mona rcznie manipulowa zadaniem wydruku. Jeli twój program DOS'a wysyła kod sterujcy FormFeed po kadym wydruku, mona zmieni t opcj i zminimalizowa czas zwłoki, przez co przyspieszone zostanie zadanie drukowania. Ta właciwo jest dostpna tylko w Win95/ Win98/ WinMe. DOSprn przechwyci wszystkie dane wysyłane z programu DOS'a do drukarki i przetworzy je. W przypadku uytkowania systemów WinNT/ Win2000/ WinXP naley w sesji DOS uy rezydentnego programu prn2file.com przechwytujcego wydruki do pliku. Moliwe jest wydrukowanie pojedynczego pliku tekstowego ASCII na wybranej drukarce. Wymuszenie drukowania biecego zadania (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona). Usunicie biecego zadania drukowania (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona). Nazwa pliku zawierajcego chwilowe dane. Uwaga: Jeeli pracujemy na systemach WinNT/ Win2000/ WinXP i planujemy zmieni nazw pliku lub jego lokalizacj, to konieczne jest skoordynowanie nazwy tego pliku w DOSprn z ustawieniami parametrów rezydentnego programu prn2file.com. Wybieramy jzyk interfejsu programu sporód nastpujcych: angielski, rosyjski, ukraiski, białoruski, bułgarski, francuski, niemiecki i polski. Wybieramy domyln orientacj kartki papieru do wydruku: portret (pionowa) lub widok (pozioma) Jeli ta opcja została wybrana, DOSprn bdzie kontynuował wydruk długich linii w nastpnym wierszu, gdy biecy wiersz przekroczył prawy margines. DOSprn moe doda kod symbolu FormFeed wysu stron (ASCII 12) lub go ignorowa. DOSprn uruchomi si zminimalizowany na pasku zada. Jeli nie wybierzemy tej opcji uruchomi si on w swoim głównym oknie właciwoci. Wybieramy drukark domyln. Uwaga: Jeli korzystamy z drukarki sieciowej, nie ma potrzeby wybierania lokalnego portu. Pomoc ESC-sekwencje. DOSprn moe emulowa róne zestawy zawierajce sekwencje kodów sterujcych typu Epson Esc/P2. Zawiera zestaw domylny 11

12 Czcionki - właciwoci i definiowany przez uytkownika. Czcionki Czcionki o stałej szerokoci CP Wielko CPI LPI Marginesy Podgld Mona zobaczy list zainstalowanych czcionek. Czcionki o stałej szerokoci s pokazane z zielonym zabarwieniem a czcionki proporcjonalne o zmiennej szerokoci, z czerwonym. Zalecamy wybranie tych o stałej szerokoci (np. Courier CE albo Lucida CE ). Jeli wskazana zostanie ta opcja, lista bdzie zawierała tylko czcionki o stałej szerokoci. Strona kodowa CodePage. Pliki *.cp musz zawiera zestaw kodów danej strony kodowej CP. DOSprn obsługuje aktualnie nastpujce: 850 (Wschodnia Europa), 852 (Latin II), 737 (Grecja), 437 (USA), 855 (Bułgaria), 866 (Cyrilic). Przycisk Podgld pozwala obejrze plik.tbl ASCII dla wybranej strony kodowej. Wygld obrazka musi by zgodny z widokiem tego pliku w oknie DOS'a. By wykona te operacj naley skorzysta z opisu definicji pliku CP i zmodyfikowa ten plik samodzielnie. W razie trudnoci prosimy o wysłanie maila z prob o pomoc. Okrelenie rozmiaru czcionki. Okrelenie iloci drukowanych znaków na 1 cal szerokoci wydruku. Okrelenie iloci drukowanych linii na 1 cal wysokoci wydruku. Górny, dolny, lewy, i prawy. Marginesy bd uwzgldnione podczas wydruku dokumentu tekstowego z programu DOS'a. Podgld wybranej czcionki w trybie WYSIWYG. 12 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

13 Porady Dla uytkowników Windows NT/2000/XP Ten dodatkowy program przekierowuje wszystkie wydruki z biecego okna aplikacji DOS do pliku tekstowego. W czasie instalacji DOSprn automatycznie umieszcza wywołanie prn2file.com w pliku % SystemRoot%\System32\autoexec.nt. Ten plik wsadowy, zawierajcy polecenia systemowe jest wykonywany kadorazowo, gdy uruchamia si aplikacj DOS'a. Mona równie umieci wywołanie prn2file.com bezporednio przed uruchomieniem wybranego programu DOS'a. Naley utworzy plik wsadowy batch wywołujcy prn2file.com i wskazany program DOS'a. Oczywicie w tym przypadku konieczne jest usunicie wywołania z % SystemRoot% \System32\autoexec.nt. Parametery wywołania: PRN2FILE [plik] [#<n>] [/S<nnnnn>] Domylnie ustawienie: PRN2FILE C:\PRNSPL #1 /S10000 plik - nazwa pliku wraz z scieka, do którego bdzie przechwytywany wydruk #n - numer portu LPT (n=1 => LPT1) /Snnnnn - rozmiar bufora ( nnnnn - max. rozmiar wydruku w znakach - bajtach) Jeli program DOS'a generuje obszerniejszy dokument ni zdefiniowana liczba nnnnn, moliwe jest powikszenie tego parametru do wymaganego rozmiaru. Uwaga: Jeli wskazany program DOS'a moe skierowa wydruk do pliku zamiast do portu LPTx, to polecamy takie włanie rozwizanie. W tym przypadku nie jest konieczne uywanie prn2file.com. W programie DOS'a wprowadzamy nazw pliku np. C:\PRNSPL jako miejsce wydruku do pliku tekstowego. Jednoczenie w parametrach DOSprn nazwa pliku naley wprowadzi identyczn nazw jak ta w programie DOS'a. 13

14 Sekwencje Opis sekwencji Sekwencje, to specjalny zestaw kodów ASCII uywanych do zarzdzania wywietlaniem informacji na rónych urzdzeniach wizualizacyjnych (monitor, drukarka, ploter...). Na przykład wszystkie drukarki zgodne ze standardem Epson obsługuj znormalizowane sekwencje ESC-P/ESC-P2 (zobacz sekwencje Esc). Sekwencje te pozwalaj zmienia rozmiar, kolor i gsto drukowanych znaków, okrela poziome i pionowe zagszczenie druku, drukowa proste formy graficzne, itp. DOSprn emuluje teraz kilkanacie sekwencji. Posiada zestaw sekwencji domylnych oraz zestaw emulujcy najwaniejsze i czsto uywane sekwencje ESC-P2 standardu EPSON Matrix. Jako rozszerzenie dostpny jest zestaw do emulacji drukarek HP PCL. Moe on by przydatny w przypadku, gdy uywany program DOS'a jest zaprojektowany do drukowania tylko na drukarkach Hewlett Packard PCL, a nie posiadamy takiej drukarki. Jeli posiadacie Pastwo taki program, który wymaga emulacji HP PCL prosimy o wysłanie a o pomoc. Budowa sekwencji W kadym trybie drukowania DOSprn moe wykorzysta jedn lub kilka alternatywnych sekwencji, we wszystkich dostpnych zestawach. Sekwencje s niezalene od wersji jzykowych programu DOSprn. o Kady niedrukowalny kod ASCII jest przedstawiony jako [#XX], gdzie XX jest wartoci kodu, o kada alternatywna sekwencja jest oddzielona podwójn pionow kresk ( zob. ), o kada sekwencja zawierajca parametr (wielko czcionki, LPI, CPI, kolor itp.) jest zapisana z zerami lub znakiem podkrelenia w pozycji parametru: jeli uyje si zer w sekwencji, wówczas znaki w tym miejscu przesłane przez program DOS'a bd zinterpretowane jako cig znaków ASCII. (np. gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]X0000 i program DOS'a przele łacuch znaków [#27]X1234, wówczas DOSprn zdecyduje, e parametr jest w postaci cigu znaków 1234 ), Jeli uyje si znaku podkrelenia w sekwencji, wówczas znak w tym miejscu przesłany przez program DOS'a bdzie zinterpretowany jako kod tego znaku. (np. gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]r_ i program DOS'a przele łacuch [#27]r0, wówczas DOSprn zinterpretuje parametr jako 48 (liczba 48 jest kodem ASCII znaku '0'). 14 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

15 Domyle sekwencje DOSprn (Esc) OP (Esc) OL (Esc) Pxx (Esc) Lxx (Esc) C$xxxxxx (Esc) Fxx (Esc) Xxxxx (Esc) Yxxxx (Esc) B (Esc) b (Esc) I (Esc) i (Esc) U (Esc) u (Esc) S (Esc) s Pionowa orientacja strony (portret). Pozioma orientacja strony (widok). Szeroko czcionki w znakach/cal domylnie xx=12. Gsto wydruku w liniach /cal domylnie xx=06. Wybierz kolor xxxxxx to kolor w hex. Wielko czcionki xx. domylnie xx=10. Bezwzgldna pozycja pozioma wydruku w 1/720" cala. Bezwzgldna pozycja pionowa wydruku w 1/720" cala. Wytłuszczenie wydruku. Bez wytłuszczenia. Wydruk kursyw. Bez kursywy. Wydruk podkrelony. Bez podkrelenia. Wydruk przekrelony. Bez przekrelenia. 15

16 Sekwencje Epson Matrix ESC-P2 (Esc) E lub (Esc) G Bold wytłuszczenie. (Esc) F lub (Esc) H No Bold bez wytłuszczenia. (Esc) 4 Italic kursywa. (Esc) 5 No Italic bez kursywy. (Esc) -1 lub (Esc) -#1 Underline podkrelenie. (Esc) -0 lub (Esc) -#0 No Underline bez podkrelenia. (Esc) P Pica 10 znaków/cal. (Esc) M Elite 12 znaków/cal. #14 lub (Esc) #14 lub (Esc) W1 Double Width szerokie czcionki. #20 lub (Esc) W0 Normal Width standardowe czcionki. #15 lub (Esc) #15 Condensed zagszczenie. #18 No condensed bez zagszczenia. (Esc) rx Color ustaw kolor wydruku x jest kodem ASCII: (Esc) S0 lub (Esc) S#0 Superscript indeks górny. (Esc) S1 lub (Esc) S#1 Subscript indeks dolny. (Esc) T Wyłcz indeksy górny lub dolny. 16 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

17 Strony kodowe Codepage (strony kodowe) opis modułu DOSprn ma wbudowan obsług kilku stron kodowych. 850 (Europa wschodnia) 852 (Latin II) 737 (Grecja) 437 (USA) 855 (Bułgaria) 866 (Cyrilica) To strony kodowe aktualnie dołczone. Ponadto, kady uytkownik moe utworzy swój moduł obsługi strony kodowej. Wszystkie moduły jzykowe zapisane s w plikach tekstowych o rozszerzeniu.cp, który składaj si z cigów znaków opisanych poniej: ascii_kod=unicode gdzie ascii_kod jest normalnym znakiem DOS. Poniewa pierwsza połowa tabeli kodów ASCII (od 0 do 127) zawiera drukowalne litery i znaki łaciskie, zalecamy kodowa tylko drug połow tabeli ASCII ( od 128 do 255). Ta cz tabeli zwykle zawiera znaki narodowe diakrytyczne. Ich rysunek i posta okrela uywana w DOS strona kodowa. Naley znale odpowiedni liter w tabeli Unicode i wpisa jej kod po znaku równoci. Mona zapisa ten kod w formacie dziesitnym lub szesnastkowym. W drugim przypadku kod musi by poprzedzony znakiem $. Przykładowo znak mona opisa jako =$00C6 albo =198. W przypadku, gdy znaki ASCII i Unicode nastpuj kolejno po sobie, mona uy bardziej zwizłej formy: ascii_kod1..ascii_kod2 = unicode1..unicode2 gdzie ascii_kod1..ascii_kod2 s z zakresu znaków DOS i unicode1..unicode2 z zakresu odpowiadajcych im kodom Unicodes. Moliwe jest skopiowanie dowolnego pliku modułu jzyka z now nazw (ale z tym samym rozszerzeniem nazwy pliku) i otworzenie go za pomoc edytora tekstów DOS. Wówczas mona zmodyfikowa łacuchy kodów Unicode i zapisa te zmiany. Na koniec, aby plik strony kodowej został uwidoczniony w programie DOSprn, naley ponownie uruchomi program a moduł strony kodowej zostanie załadowany. 17

18 Instrukcja użytkowania sterownika DOS Printer Zalecane ustawienia programów firmy QNT i DOSprn Programy firmy QNT Aby zapewnić prawidłową współpracę oprogramowania oferowanego przez naszą firmę z uniwersalnym sterownikiem DOSprn należy odpowiednio skonfigurować następujące opcje: Wybrać drukarkę HP LaserJet 1100 Przy takich ustawieniach program DOSprn reaguje na rodzaj druku (zagęszczenie) i orientację ustawioną w programach autorstwa firmy QNT. Program DOSprn Windows 9x Ustawić w mdosprn: - Sekwencje: HP PCL - CP(Code Page): Czcionki o stałej szerokości-tak (pole wyboru) Windows XP Ustawić w DOSprn: - Sekwencje: HPPCL - CP (Code Page): Czcionki o stałej szerokości-tak (pole wyboru) ----Uwagi---dla XP W systemie XP wymagane jest wywołanie programu rezydentnego prn2file.com. Podczas instalacji DOSprn wpisuje do /system32/autoexec.nt wywołanie do prn2file.com!, (np. C:\DOSPrn\ prn2file.com) Mo na to zrobi w bateh1u (pliku wsadowym) określonego programu. Wywołanie do Prn2file.com nie może być wykonane w autoexee.nt i bateh u jednocześnie. Należy wybrać albo autoexee.nt - wtedy wszystkie programy DOS będą korzystały z tego programu lub w bateh u wybranego programu, wtedy tylko ten program korzysta z DOSPrn. Uwaga! Program DOSprn nie jest objęty pomocą techniczną QNT

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Nix-Ware.com DOS printer emulator

Nix-Ware.com DOS printer emulator Nix-Ware.com DOS printer emulator strona 1 Nix-Ware.com DOS printer emulator Copyright 2003-2010 Paweł Barut http://www.nix-ware.com/ mailto:pawel@barut.info Spis treści Przeznaczenie programu...2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

kommp-studio Polskie Oprogramowanie Biurowe

kommp-studio Polskie Oprogramowanie Biurowe kommp-studio Polskie Oprogramowanie Biurowe kommp-studio ul. Mileszki 45, 92-740 Łódê tel.: +48 42 671 54 13 tel. kom.: +48 510 245 740 Windows 3xx, 95, 98 W systemach Windows 3xx, 95 i 98 funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS

Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Opracowanie: Krzysztof Trembaczowski Spis treści Ćwiczenia z systemu operacyjnego Windows 98.... 3 1. Ćwiczenie (Zabawa z pasjansem)... 3 2. Ćwiczenie (Elementy składowe interfejsu)... 3 3. Ćwiczenie (Elementy

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt

Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt (wersja 2012.12) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dot. konfigurowania Windows 7 do pracy z Aktynem

Wskazówki dot. konfigurowania Windows 7 do pracy z Aktynem Kraków 2010-02-21 Wskazówki dot. konfigurowania Windows 7 do pracy z Aktynem 1. Niniejsza porada dotyczy polskiego Windows 7 32 bity. Odradzamy instalowanie Aktyna pod Windows 7 64 bity. Bez dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo