Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uytkowania sterownika DOS Printer"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Pastwo Przekazujemy Pastwu program DOSprn wraz z niniejsz instrukcj. Program DOSprn oferuje moliwo drukowania z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich i popularnych drukarek nie moe drukowa w trybie tekstowym, gdy obsługuj wyłcznie tryb graficzny. Tymczasem programy DOS'owe starej i nowej generacji zostały stworzone na bazie trybu tekstowego drukarek igłowych. Problemem jest te brak odpowiednich zestawów znaków narodowych poszczególnych jzyków w trybie tekstowym. DOSprn pozwala pokona te trudnoci. Teraz moliwe jest uywanie programu DOS i korzystanie z dowolnie wybranej drukarki. Spis treci Instalacja Programu... 5 Program Instalacyjny... 5 Instalacja... 5 Praca z programem... 9 Pierwsze uruchomienie... 9 Rejestracja... 9 Uruchamianie programu Moliwoci programu Główne okno programu właciwoci Czcionki - właciwoci Porady Dla uytkowników Windows NT/2000/XP Sekwencje Opis sekwencji Budowa sekwencji Domyle sekwencje DOSprn Sekwencje Epson Matrix ESC-P Strony kodowe Codepage (strony kodowe) opis modułu Zalecane ustawienia programów firmy QNT i DOSprn Programy firmy QNT Program DOSprn Windows 9x Windows XP

4 4 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

5 Instalacja Programu Program Instalacyjny 1. Jeeli otrzymali Pastwo program na dyskietce, mona natychmiast rozpocz jego instalacj wprost z dyskietki. 2. Jeeli program został cignity ze strony naley odszuka jego lokalizacj na dysku i uruchomi program instalacyjny. Instalacja 1. Dwukrotnie klikamy ikon 2. Po zapoznaniu si z treci zawart w poniszym oknie: naley klikn 3. Nastpnie po zapoznaniu si z treci zawart w kolejnym oknie: trzeba klikn 5

6 4. Zalecamy instalacj w domylnej lokalizacji C:\Program Files\Dosprn: po czym klikamy Istnieje moliwo zmiany lokalizacji. Po wybraniu opcji dialogowe pozwalajce wskaza wybrane miejsce instalacji: otwiera si okno 5. Program wywietli okno dialogowe z zapytaniem, czy zachowa wszystkie pliki, które instalator zmienia w trakcie swojej pracy. Pozostawienie zaznaczonej opcji pozwoli na zapisanie tych plików, aby w przyszłoci moliwe było przywrócenie systemu do stanu sprzed instalacji. (istnieje moliwo zmiany lokalizacji analogicznie jak w punkcie 4). klikamy 6 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

7 6. Wybieramy grup Menu Start, w której instalator utworzy skróty do uruchamiania programu: klikamy 7. Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji, instalator jest gotowy do rozpoczcia kopiowania plików: 8. Kolejnym etapem instalacji jest kopiowanie plików: klikamy 7

8 9. Po zakoczeniu instalacji pojawi si informacja o pomylnym zakoczeniu procesu: klikamy 8 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

9 Praca z programem Pierwsze uruchomienie 1. Uruchamiamy program wybierajc z Menu Start: 2. Pojawiajce si okno programu wyglda nastpujco: Rejestracja 1. Aby dokona rejestracji naley wybra przycisk. 2. Z okna wynotujemy umieszczony tam kod rejestracyjny. 3. Nastpnie przekazujemy go do firmy QNT wraz ze swoimi danymi. Mona to zrobi na trzy sposoby: wypełniajc formularz na stronie przesyłajc wypełniony formularz faksem na numer (032) , lub poczt na adres QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12-14, Gliwice z dopiskiem DOSPRN. 4. W odpowiedzi otrzymaj Pastwo indywidualny klucz rejestracyjny. 5. Naley go wpisa w odpowiednie pole, a nastpnie klikn. 6. Jeeli kod jest poprawny, pojawi si okno: 9

10 Uruchamianie programu DOSprn mona uruchomi przez kliknicie na ikon skrótu umieszczon na pulpicie, albo odnalezienie skrótu w Menu Start Programy. Po uruchomieniu DOSprn jego logo pojawi si na pasku zada (obok zegara systemowego, zwykle w dolnym prawym rogu ekranu). DOSprn jest teraz gotowy do pracy. Moliwoci programu Po klikniciu prawym klawiszem myszy na logo DOSprn na pasku zada, wywietli si menu kontekstowe. Pozwala ono na wejcie do opcji głównego menu programu: Opcje polece: Otwórz otwarcie głównego okna z właciwociami, Plik wydruku wydruk z pojedynczego pliku tekstowego, Zadanie drukowania druk biecych zada (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona), Orientacja zmiana orientacji papieru, Usu zadanie drukarki usuwanie biecych zada z kolejki wydruku DOSprn (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona), Anuluj zamykanie menu, Koniec usuwanie DOSprn z pamici. 10 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

11 Główne okno programu właciwoci Czas zwłoki Autodrukowanie Drukuj z wysuwem strony Przechwy port Plik wydruku Zadanie drukowania Usu zadanie drukowania Nazwa pliku Jzyki Interfejsu Orientacja Zawijanie długich wierszy Uyj symbolu FF (Form Feed) Minimalizuj Drukarka Sekwencje Jest to czas oczekiwania przed uruchomieniem drukarki. Jeli program DOS'a nie przele w tym czasie do drukarki adnego polecenia, DOSprn rozpocznie wydruk. Jeli ta opcja jest włczona, DOSprn automatycznie zaczyna drukowa biece zadanie po upływie okrelonego czasu. W przeciwnym wypadku mona rcznie manipulowa zadaniem wydruku. Jeli twój program DOS'a wysyła kod sterujcy FormFeed po kadym wydruku, mona zmieni t opcj i zminimalizowa czas zwłoki, przez co przyspieszone zostanie zadanie drukowania. Ta właciwo jest dostpna tylko w Win95/ Win98/ WinMe. DOSprn przechwyci wszystkie dane wysyłane z programu DOS'a do drukarki i przetworzy je. W przypadku uytkowania systemów WinNT/ Win2000/ WinXP naley w sesji DOS uy rezydentnego programu prn2file.com przechwytujcego wydruki do pliku. Moliwe jest wydrukowanie pojedynczego pliku tekstowego ASCII na wybranej drukarce. Wymuszenie drukowania biecego zadania (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona). Usunicie biecego zadania drukowania (gdy opcja autodrukowanie jest wyłczona). Nazwa pliku zawierajcego chwilowe dane. Uwaga: Jeeli pracujemy na systemach WinNT/ Win2000/ WinXP i planujemy zmieni nazw pliku lub jego lokalizacj, to konieczne jest skoordynowanie nazwy tego pliku w DOSprn z ustawieniami parametrów rezydentnego programu prn2file.com. Wybieramy jzyk interfejsu programu sporód nastpujcych: angielski, rosyjski, ukraiski, białoruski, bułgarski, francuski, niemiecki i polski. Wybieramy domyln orientacj kartki papieru do wydruku: portret (pionowa) lub widok (pozioma) Jeli ta opcja została wybrana, DOSprn bdzie kontynuował wydruk długich linii w nastpnym wierszu, gdy biecy wiersz przekroczył prawy margines. DOSprn moe doda kod symbolu FormFeed wysu stron (ASCII 12) lub go ignorowa. DOSprn uruchomi si zminimalizowany na pasku zada. Jeli nie wybierzemy tej opcji uruchomi si on w swoim głównym oknie właciwoci. Wybieramy drukark domyln. Uwaga: Jeli korzystamy z drukarki sieciowej, nie ma potrzeby wybierania lokalnego portu. Pomoc ESC-sekwencje. DOSprn moe emulowa róne zestawy zawierajce sekwencje kodów sterujcych typu Epson Esc/P2. Zawiera zestaw domylny 11

12 Czcionki - właciwoci i definiowany przez uytkownika. Czcionki Czcionki o stałej szerokoci CP Wielko CPI LPI Marginesy Podgld Mona zobaczy list zainstalowanych czcionek. Czcionki o stałej szerokoci s pokazane z zielonym zabarwieniem a czcionki proporcjonalne o zmiennej szerokoci, z czerwonym. Zalecamy wybranie tych o stałej szerokoci (np. Courier CE albo Lucida CE ). Jeli wskazana zostanie ta opcja, lista bdzie zawierała tylko czcionki o stałej szerokoci. Strona kodowa CodePage. Pliki *.cp musz zawiera zestaw kodów danej strony kodowej CP. DOSprn obsługuje aktualnie nastpujce: 850 (Wschodnia Europa), 852 (Latin II), 737 (Grecja), 437 (USA), 855 (Bułgaria), 866 (Cyrilic). Przycisk Podgld pozwala obejrze plik.tbl ASCII dla wybranej strony kodowej. Wygld obrazka musi by zgodny z widokiem tego pliku w oknie DOS'a. By wykona te operacj naley skorzysta z opisu definicji pliku CP i zmodyfikowa ten plik samodzielnie. W razie trudnoci prosimy o wysłanie maila z prob o pomoc. Okrelenie rozmiaru czcionki. Okrelenie iloci drukowanych znaków na 1 cal szerokoci wydruku. Okrelenie iloci drukowanych linii na 1 cal wysokoci wydruku. Górny, dolny, lewy, i prawy. Marginesy bd uwzgldnione podczas wydruku dokumentu tekstowego z programu DOS'a. Podgld wybranej czcionki w trybie WYSIWYG. 12 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

13 Porady Dla uytkowników Windows NT/2000/XP Ten dodatkowy program przekierowuje wszystkie wydruki z biecego okna aplikacji DOS do pliku tekstowego. W czasie instalacji DOSprn automatycznie umieszcza wywołanie prn2file.com w pliku % SystemRoot%\System32\autoexec.nt. Ten plik wsadowy, zawierajcy polecenia systemowe jest wykonywany kadorazowo, gdy uruchamia si aplikacj DOS'a. Mona równie umieci wywołanie prn2file.com bezporednio przed uruchomieniem wybranego programu DOS'a. Naley utworzy plik wsadowy batch wywołujcy prn2file.com i wskazany program DOS'a. Oczywicie w tym przypadku konieczne jest usunicie wywołania z % SystemRoot% \System32\autoexec.nt. Parametery wywołania: PRN2FILE [plik] [#<n>] [/S<nnnnn>] Domylnie ustawienie: PRN2FILE C:\PRNSPL #1 /S10000 plik - nazwa pliku wraz z scieka, do którego bdzie przechwytywany wydruk #n - numer portu LPT (n=1 => LPT1) /Snnnnn - rozmiar bufora ( nnnnn - max. rozmiar wydruku w znakach - bajtach) Jeli program DOS'a generuje obszerniejszy dokument ni zdefiniowana liczba nnnnn, moliwe jest powikszenie tego parametru do wymaganego rozmiaru. Uwaga: Jeli wskazany program DOS'a moe skierowa wydruk do pliku zamiast do portu LPTx, to polecamy takie włanie rozwizanie. W tym przypadku nie jest konieczne uywanie prn2file.com. W programie DOS'a wprowadzamy nazw pliku np. C:\PRNSPL jako miejsce wydruku do pliku tekstowego. Jednoczenie w parametrach DOSprn nazwa pliku naley wprowadzi identyczn nazw jak ta w programie DOS'a. 13

14 Sekwencje Opis sekwencji Sekwencje, to specjalny zestaw kodów ASCII uywanych do zarzdzania wywietlaniem informacji na rónych urzdzeniach wizualizacyjnych (monitor, drukarka, ploter...). Na przykład wszystkie drukarki zgodne ze standardem Epson obsługuj znormalizowane sekwencje ESC-P/ESC-P2 (zobacz sekwencje Esc). Sekwencje te pozwalaj zmienia rozmiar, kolor i gsto drukowanych znaków, okrela poziome i pionowe zagszczenie druku, drukowa proste formy graficzne, itp. DOSprn emuluje teraz kilkanacie sekwencji. Posiada zestaw sekwencji domylnych oraz zestaw emulujcy najwaniejsze i czsto uywane sekwencje ESC-P2 standardu EPSON Matrix. Jako rozszerzenie dostpny jest zestaw do emulacji drukarek HP PCL. Moe on by przydatny w przypadku, gdy uywany program DOS'a jest zaprojektowany do drukowania tylko na drukarkach Hewlett Packard PCL, a nie posiadamy takiej drukarki. Jeli posiadacie Pastwo taki program, który wymaga emulacji HP PCL prosimy o wysłanie a o pomoc. Budowa sekwencji W kadym trybie drukowania DOSprn moe wykorzysta jedn lub kilka alternatywnych sekwencji, we wszystkich dostpnych zestawach. Sekwencje s niezalene od wersji jzykowych programu DOSprn. o Kady niedrukowalny kod ASCII jest przedstawiony jako [#XX], gdzie XX jest wartoci kodu, o kada alternatywna sekwencja jest oddzielona podwójn pionow kresk ( zob. ), o kada sekwencja zawierajca parametr (wielko czcionki, LPI, CPI, kolor itp.) jest zapisana z zerami lub znakiem podkrelenia w pozycji parametru: jeli uyje si zer w sekwencji, wówczas znaki w tym miejscu przesłane przez program DOS'a bd zinterpretowane jako cig znaków ASCII. (np. gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]X0000 i program DOS'a przele łacuch znaków [#27]X1234, wówczas DOSprn zdecyduje, e parametr jest w postaci cigu znaków 1234 ), Jeli uyje si znaku podkrelenia w sekwencji, wówczas znak w tym miejscu przesłany przez program DOS'a bdzie zinterpretowany jako kod tego znaku. (np. gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]r_ i program DOS'a przele łacuch [#27]r0, wówczas DOSprn zinterpretuje parametr jako 48 (liczba 48 jest kodem ASCII znaku '0'). 14 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

15 Domyle sekwencje DOSprn (Esc) OP (Esc) OL (Esc) Pxx (Esc) Lxx (Esc) C$xxxxxx (Esc) Fxx (Esc) Xxxxx (Esc) Yxxxx (Esc) B (Esc) b (Esc) I (Esc) i (Esc) U (Esc) u (Esc) S (Esc) s Pionowa orientacja strony (portret). Pozioma orientacja strony (widok). Szeroko czcionki w znakach/cal domylnie xx=12. Gsto wydruku w liniach /cal domylnie xx=06. Wybierz kolor xxxxxx to kolor w hex. Wielko czcionki xx. domylnie xx=10. Bezwzgldna pozycja pozioma wydruku w 1/720" cala. Bezwzgldna pozycja pionowa wydruku w 1/720" cala. Wytłuszczenie wydruku. Bez wytłuszczenia. Wydruk kursyw. Bez kursywy. Wydruk podkrelony. Bez podkrelenia. Wydruk przekrelony. Bez przekrelenia. 15

16 Sekwencje Epson Matrix ESC-P2 (Esc) E lub (Esc) G Bold wytłuszczenie. (Esc) F lub (Esc) H No Bold bez wytłuszczenia. (Esc) 4 Italic kursywa. (Esc) 5 No Italic bez kursywy. (Esc) -1 lub (Esc) -#1 Underline podkrelenie. (Esc) -0 lub (Esc) -#0 No Underline bez podkrelenia. (Esc) P Pica 10 znaków/cal. (Esc) M Elite 12 znaków/cal. #14 lub (Esc) #14 lub (Esc) W1 Double Width szerokie czcionki. #20 lub (Esc) W0 Normal Width standardowe czcionki. #15 lub (Esc) #15 Condensed zagszczenie. #18 No condensed bez zagszczenia. (Esc) rx Color ustaw kolor wydruku x jest kodem ASCII: (Esc) S0 lub (Esc) S#0 Superscript indeks górny. (Esc) S1 lub (Esc) S#1 Subscript indeks dolny. (Esc) T Wyłcz indeksy górny lub dolny. 16 QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE

17 Strony kodowe Codepage (strony kodowe) opis modułu DOSprn ma wbudowan obsług kilku stron kodowych. 850 (Europa wschodnia) 852 (Latin II) 737 (Grecja) 437 (USA) 855 (Bułgaria) 866 (Cyrilica) To strony kodowe aktualnie dołczone. Ponadto, kady uytkownik moe utworzy swój moduł obsługi strony kodowej. Wszystkie moduły jzykowe zapisane s w plikach tekstowych o rozszerzeniu.cp, który składaj si z cigów znaków opisanych poniej: ascii_kod=unicode gdzie ascii_kod jest normalnym znakiem DOS. Poniewa pierwsza połowa tabeli kodów ASCII (od 0 do 127) zawiera drukowalne litery i znaki łaciskie, zalecamy kodowa tylko drug połow tabeli ASCII ( od 128 do 255). Ta cz tabeli zwykle zawiera znaki narodowe diakrytyczne. Ich rysunek i posta okrela uywana w DOS strona kodowa. Naley znale odpowiedni liter w tabeli Unicode i wpisa jej kod po znaku równoci. Mona zapisa ten kod w formacie dziesitnym lub szesnastkowym. W drugim przypadku kod musi by poprzedzony znakiem $. Przykładowo znak mona opisa jako =$00C6 albo =198. W przypadku, gdy znaki ASCII i Unicode nastpuj kolejno po sobie, mona uy bardziej zwizłej formy: ascii_kod1..ascii_kod2 = unicode1..unicode2 gdzie ascii_kod1..ascii_kod2 s z zakresu znaków DOS i unicode1..unicode2 z zakresu odpowiadajcych im kodom Unicodes. Moliwe jest skopiowanie dowolnego pliku modułu jzyka z now nazw (ale z tym samym rozszerzeniem nazwy pliku) i otworzenie go za pomoc edytora tekstów DOS. Wówczas mona zmodyfikowa łacuchy kodów Unicode i zapisa te zmiany. Na koniec, aby plik strony kodowej został uwidoczniony w programie DOSprn, naley ponownie uruchomi program a moduł strony kodowej zostanie załadowany. 17

18 Instrukcja użytkowania sterownika DOS Printer Zalecane ustawienia programów firmy QNT i DOSprn Programy firmy QNT Aby zapewnić prawidłową współpracę oprogramowania oferowanego przez naszą firmę z uniwersalnym sterownikiem DOSprn należy odpowiednio skonfigurować następujące opcje: Wybrać drukarkę HP LaserJet 1100 Przy takich ustawieniach program DOSprn reaguje na rodzaj druku (zagęszczenie) i orientację ustawioną w programach autorstwa firmy QNT. Program DOSprn Windows 9x Ustawić w mdosprn: - Sekwencje: HP PCL - CP(Code Page): Czcionki o stałej szerokości-tak (pole wyboru) Windows XP Ustawić w DOSprn: - Sekwencje: HPPCL - CP (Code Page): Czcionki o stałej szerokości-tak (pole wyboru) ----Uwagi---dla XP W systemie XP wymagane jest wywołanie programu rezydentnego prn2file.com. Podczas instalacji DOSprn wpisuje do /system32/autoexec.nt wywołanie do prn2file.com!, (np. C:\DOSPrn\ prn2file.com) Mo na to zrobi w bateh1u (pliku wsadowym) określonego programu. Wywołanie do Prn2file.com nie może być wykonane w autoexee.nt i bateh u jednocześnie. Należy wybrać albo autoexee.nt - wtedy wszystkie programy DOS będą korzystały z tego programu lub w bateh u wybranego programu, wtedy tylko ten program korzysta z DOSPrn. Uwaga! Program DOSprn nie jest objęty pomocą techniczną QNT

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo