ŚCNTPL-ZP-03/2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚCNTPL-ZP-03/2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń, montaż i wdrożenie linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach -Dziedzicach I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń, montaż i wdrożenie linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych zwaną także linią technologiczną ma być zrealizowany w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 25. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej proponowanej linii technologicznej zawierającej co najmniej: a) wytycznych dla projektantów w zakresie niezbędnych instalacji do uruchomienia i należytej pracy urządzeń linii technologicznej, b) projekt rozlokowania urządzeń stanowiących linie technologiczną, c) wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń i bezpieczeństwa pracy ludzi w obrębie urządzeń linii technologicznej, 2. Dostawę urządzeń: a) plotera stołowego w formacie 2D o dużych wymiarach ± 20,5x5x1,5m (długość, szerokość, wysokość) szt.1 b) plotera stołowego w formacie 2 D o wymiarach ± 7,5x3,5,1,5m (długość, szerokość wysokość) szt. 1 c) stołów roboczych szt.9 d) suwnicy transportowej o nośności ok. 200 kg szt. 1 e) przyrząd transportowy typu flying carpet szt. 1 f) robota przemysłowego w wydzielonym stanowisku - szt. 1 szczegółowo opisanych w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia. W zakres dostawy j.w. wchodzi dowóz do siedziby Zamawiającego, rozładowanie na hali struktur kompozytowych, zamontowanie na hali zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawcy. Do wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą, wyładunkiem, rozładunkiem, montażem i wdrożeniem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie niezbędny sprzęt i ludzi. 3. Podłączenie urządzeń linii technologicznej do instalacji niezbędnych do ich prawidłowego działania, wykonanej przez Zamawiającego, wg wytycznych Wykonawcy. 4. Dostawę i wdrożenie na wszystkich urządzeniach stanowiących linię technologiczną zintegrowanego pakietu software owego przeznaczonego do zastosowań cienkich warstw CF- zintegrowanego oprogramowania informatycznego obsługującego proces od danych z CAD-a do układania taśmy, nestingu, śledzenia materiału, zarządzania magazynem i plottingu CNC. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu prawa korzystania z kompleksowego oprogramowania do linii technologicznej i urządzeń ją wspomagających /obsługujących w tym robota przez czas nieoznaczony a jeżeli Wykonawca udziela licencji, licencja ma być udzielona Zamawiającemu na czas nieoznaczony. W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie trwania gwarancji nieodpłatnie upgrade do niego. 5. Przeprowadzenie prób wdrożeniowych

2 2 6. Wdrożenie linii technologicznej do produkcji 7. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej urządzeń i instalacji linii technologicznej. 8. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego uczestniczenia w procesie montażu, uruchamianiu, wdrażania i przeprowadzania prób linii technologicznej jako obserwatorów. 9. Wykonanie sprawdzeń, testów, pomiarów niezbędnych do dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. 10. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji techniczno- ruchowej /DTR/ urządzeń linii technologicznej i zasad funkcjonowania linii technologicznej w tym: opis maszyny i instrukcje bezpieczeństwa instrukcje dotyczące transportu i instalacji opis i instrukcje oprogramowania instrukcje obsługi, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności deklaracje bezpieczeństwa, decyzje o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, wyniki przeprowadzonych pomiarów, sprawdzeń itd. Dokumentacja urządzeń i oprogramowania musi być dostarczona w języku polskim oraz angielskim - po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i CD ROM 11. Wykonanie rozruchu zainstalowanej linii technologicznej oraz sporządzenie z tych czynności protokołów przy udziale Zamawiającego i jego przedstawicieli 12. Dokonanie nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie wskazanym w pkt V. Opisu przedmiotu zamówienia. 13. Zapewnienie przez czas trwania okresu gwarancyjnego nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego urządzeń i oprogramowania oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji do 48 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca będzie zobowiązany w okresie trwania gwarancji do udzielania Zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i oprogramowania, ich wzajemnej współpracy, dokonywania ich modyfikacji do potrzeb Zamawiającego, rozwiązywania pojawiających się problemów systemowych itp. Serwis i wsparcie techniczne winno odbywać się u Zamawiającego w Czechowicach Dziedzicach lub w inny sposób: telefonicznie, mailem) jeżeli rozwiązanie problemu będzie w taki sposób możliwe. Serwis i wsparcie techniczne realizowane w inny sposób niż przyjazd ekspertów do siedziby Zamawiającego polega na udostępnieniu linii telefonicznej tzw. support-line, dostępnej w dni robocze w godz , umożliwiającej udzielanie porad technicznych, instrukcji i konsultacji telefonicznych dotyczących eksploatacji, funkcjonowania, użytkowania i obsługi dostarczonych urządzeń i zainstalowanego zintegrowanego oprogramowania. 14. Zabezpieczenie sprzedaży części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. 15. Oferowane urządzenia linii technologicznej muszą być: a) nowe, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać certyfikat zgodności a jeżeli nie jest wymagany, deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz być oznakowany znakiem CE- w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity. Dz.U z 2010r. Nr 138 poz.935). b) posiadać wystawioną przez Producenta gwarancję jakości na okres co najmniej 24 miesięcy - określoną wg prawa polskiego. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawca musi zapewnić ciągłość sprzedaży na rzecz Zamawiającego materiałów prepregowych, przeznaczonych do zastosowania na urządzeniach linii technologicznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania przez okres min. 10 lat. Wykonawca winien zobowiązać się do dostawy prepreg w cenach rynkowych przy czym ich cena może się zmienić proporcjonalnie publikowanych

3 3 cen żywic epoksydowych oraz włókien węglowych i szklanych, które są bazą produkcyjną dla prepregów. Podstawą do porównania cen będą dane publikowane w ICIS lub innych oficjalnych raportach służących do porównania zmian światowych cen surowców. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny cennik EXW produkowanych prepregów. Stanowił on będzie bazę do późniejszego zawarcia stosownej umowy dostawy na rzecz Zamawiającego prepreg. 17. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia wliczyć w cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania przetargowego. 18. Wykonawca winien wykonać niezbędne czynności i przedłożyć dokumenty inne niż wymienione powyżej niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o których wie z racji swojej wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej działalności. Koszty wykonania i pozyskania wszelkich dokumentów winien wliczyć w oferowaną cenę wykonania zamówienia. II. CELE NABYCIA URZĄDZEŃ I WDROŻENIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO OBRÓBKI CIENKOWARSTWOWYCH WŁOKIEN WĘGLOWYCH W ŚLĄSKIM CENTRUM NAUKOWO- TECHNOLOGICZNYM PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o., jako ośrodek innowacyjności stale monitorujący światowe trendy technologiczne, zidentyfikowało nowoczesną technologię wytwarzania struktur kompozytowych z cienkowarstwowych (min. 17 g/m2 ) taśm prepregowych (taśmy jednokierunkowo zbrojone włóknem węglowym, wstępnie zaimpregnowane termoutwardzalną żywicą) która pozwala spełnić stale rosnące wymagania przemysłu lotniczego oraz innych branż przemysłowych wykorzystujących struktury kompozytowe. Zastosowanie urządzeń i linii technologicznej będącej przedmiotem zamówienia pozwala na uzyskanie struktury kompozytowej, która charakteryzuje się znacznie lepszymi właściwościami w stosunku do konstrukcji wykonywanych w dotychczasowych technologiach (redukcja masy, lepsza sztywność i wytrzymałość, większa odporność na uszkodzenia itd.) a także umożliwia stałą kontrolę stabilności wytwarzania i redukcję kosztów poprzez zautomatyzowanie procesów wytwórczych. Technologia ta w stosunku do elementu wykonanego ze standardowego prepregu zapewnia m.in. lepszą wytrzymałość na rozciąganie (od 25% do 40%) oraz na rozdzieranie (od 30% do 40%) przy jednoczesnym zmniejszeniu masy elementu o co najmniej 20%. Dzięki temu prowadząc działalność rozwojową i opracowując nowe elementy dysponuje się znacznie większą swobodę projektowania przyszłych elementów niż miało to miejsce przy wykorzystaniu prepregów o większej grubości. Wykorzystanie większej swobody projektowania spowoduje dalszą poprawę wytrzymałości gotowego produktu, a także jego ergonomiczności oraz ciekawszego designu, co ma szczególne znaczenie przy wykonywaniu na rzecz przedsiębiorców prototypowych elementów pokrycia kadłuba, segmentów pokrycia skrzydeł czy też elementów wykończeniowych wnętrza samolotów, samochodów oraz innych pojazdów, Z dokonanej analizy wynika, że zamawiane urządzenia i linia technologiczna może być z powodzeniem stosowana zarówno w branżach, które dotąd były w obrębie zainteresowania ŚCNTPL zwiększając przy tym możliwości prowadzenia przez Zamawiającego działań badawczo rozwojowych związanych z zastosowaniem kompozytów do innych rozwiązań, gdyż pozwala na wytwarzanie struktur kompozytowych idealnie dopasowanych do indywidualnego zapotrzebowania odbiorcy. Zestaw urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych znajdzie zastosowanie na przykład w wytwarzaniu prototypów i elementów kompozytowych do samolotu komercyjnego - np. elementy pokrycia kadłuba, segmenty pokrycia skrzydeł, o wymiarach około 2,5 x 3,5 m.

4 4 Zamawiane urządzenia i wdrożona linia technologiczna mają być wykorzystywane do przetwarzania bardzo cienkich jednokierunkowych taśm prepreg oraz pakietów kompozytowych (ułożone na sobie kolejne warstwy taśm prepreg) i formatek z nich wykonanych. Ciężar powierzchniowy zbrojenia powinien wynosić między 17 g/m2 a 100 g/m2. Obróbka taśm prepregowych opartych na zbrojeniu z włókna węglowego (CF carbon fibre) 17 g/m 2 musi być możliwa do osiągnięcia na urządzeniach wskazanych/opisanym poniżej lub równoważnych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na dostawę urządzeń i wdrożenie linii technologicznej równoważnej opisanej w niniejszym dokumencie. Aby wykonawca mógł się ubiegać o zamówienie musi zapewnić: 1. dostęp do cienkich taśm prepregowych CF (od 17 g/m 2 ciężaru powierzchniowego zbrojenia) na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dostawę urządzeń i wdrożenie technologii do obróbki włókien cienkowarstwowych, przy czym cennik tych materiałów będzie oparty na najbardziej korzystnej bazie i zmieniać się będzie proporcjonalnie do aktualnych cen rynkowych; 2. aby zaoferowane i zainstalowane urządzenia zapewniały prowadzenie zautomatyzowanego i wysoko precyzyjnego procesu układania i cięcia cienkich warstw, pakietów i formatek zbliżonych kształtem do założonego konturu; 3. oraz zainstalować odpowiednio przystosowane i zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zastosowań w pracy z cienkowarstwowym włóknem węglowym (CF) poprzez integrację procesu informatycznego od danych projektu CAD do procesu układania taśmy i nestingów (wyciętych formatek o określonym kształcie i wymiarze) oraz systemami do śledzenia przemieszczania się materiałów oraz zarządzania zasobami produkcji. 4. automatyzację tworzenia płaskich i złożonych pakietów kompozytowych z cienkich warstw zaprojektowanych wcześniej kształtach. 5. automatyzację przenoszenia taśm podczas procesu kształtowania warstw i pakietów kompozytowych 6. automatyzacja procesu układania pakietów kompozytowych (ukształtowanych w wymiarze 3D) w foremnikach z wykorzystaniem urządzeń przenoszących takich jak roboty i ich manipulatory końcowe 7. zmniejszenie ilości materiałów odpadowych poprzez zoptymalizowane cięcie i układanie zgodne z zaprojektowanych konturem. 8. osiągnięcie możliwości przemysłowych i wdrożenie zintegrowanego łańcucha procesów obejmującego połączone procesy produkcji, technologii i projektowania, łańcucha dostaw oraz zapewnienia jakości Opisywany zestaw urządzeń przetwarzania cienkich warstw włókna węglowego powinien składać się co najmniej z następujących elementów: 1. zautomatyzowanych urządzeń do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych (="plotery stołowe") wraz z zamocowanymi na ruchomej bramownicy komputerowo sterowanymi narzędziami do cięcia i układania taśmy prepreg 2. stołów roboczych do łączenia ze sobą kolejnych warstw 3. podciśnieniowego urządzenia transportowego (suwnica transportowa z urządzeniem odbierającym materiał przytrzymywany do niego przy pomocy podciśnienia lub wykorzystującego lepkość materiału 4. pakietów oprogramowania obsługującego wszystkie kroki konieczne i specyficzne dla cienkich warstw w łańcuchu procesu układania, w tym projektowanie, symulacja, logistyka, sterowanie maszyną i zapewnienie jakości 5. wygrodzonego stanowisko z robotem przenoszącym

5 III. 5 ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ Przewiduje się, że urządzenia do obróbki cienkowarstwowych prepregów zainstalowane będą w pomieszczeniu o specjalistycznym środowisku pracy (z kontrolą temperatury i wilgotności). Stanowisko robota przenoszącego obejmować będzie jeden wolny koniec plotera stołowego i będzie mogło działać niezależnie od plotera. Stoły robocze mogą być ustawiane swobodnie wzdłuż stołu lub stanowiska robota do wykorzystania w procesach nakładania i kształtowania wstępnego, wykonywania niezbędnych etapów procesu oraz w celu umożliwienia wymiany i konserwacji urządzeń obsługujących. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wskazać koncepcję rozlokowania urządzeń oraz szczegółowo omówić ich zasady działania i powiązania pomiędzy sobą. Zakłada się, że niektóre czynności produkcyjne i eksperymentalne będą realizowane na wygrodzonym stanowisku z robotem przenoszącym. Robot ten będzie zainstalowany na końcu plotera stołowego i przemieszczał się będzie na szynach zamontowanych prostopadle do stołu plotera. Możliwy będzie również transport materiału ze stołu plotera do przestrzeni roboczej stanowiska robota. Ramię robota powinno sięgać do elementów CFRP położonych na końcu stołu plotera. Robot powinien przemieszczać się na szynie, co sprawi iż robot - jako interfejs między stołem plotera a dalszymi stanowiskami procesowymi sięgał będzie do maksymalnych pozycji na stanowisku, celem wykonywania czynności takich jak: założenie / zdjęcie narzędzi wykonawczych, podniesienie / położenie elementów CFRP, manipulowanie, układanie i grupowanie obiektów CFRP, formowanie obiektów CFRP. W celu podnoszenia, nakładania, cięcia i formowania robot będzie musiał być wyposażony w manipulatory końcowe i narzędzia niezbędne do wykonywania tego typu czynności. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU URZĄDZEŃ LINII TECHNOLOGICZNEJ 1. Elementy układające cienkowarstwowe taśmy z włókna węglowego w formacie 2D i urządzenie formujące pakiety kompozytowe: Ploter stołowy o dużych wymiarach roboczych Opis Zautomatyzowane urządzenie do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych CFRP do automatycznego wytworzenia określonych laminowanych warstw lub pakietów na płaskim stole w formacie 2D (w procesie zbliżonym do standardowego procesu plotowania/drukowania) które w następnym etapie mogą być ukształtowane w formach 3D do finalnej geometrii elementu stosownie do wymagań użytkownika i specyficznego zastosowania. Urządzenie powinno składać się z : głowicy CNC z narzędziem układającym taśmy prepregowe poruszającej się na aluminiowej suwnicy wraz ze zintegrowanym urządzeniem wycinającym, które może wycinać prepreg zbliżony do końcowego konturu z przy minimalnych odpadach. kolejnych suwnic aluminiowych (jedna z lewej a druga z prawej strony stołu plotera) przemieszczających dodatkowe urządzenia tnące do obróbki następczej wyciętych warstw lub pakietów kompozytowych.

6 6 narzędzia odciągającego powietrze spod wyciętego kształtu wstępnego bezpośrednio na stole roboczym plotera Specyfikacja szczegółowa Ogólne: Ploter stołowy powinien umożliwiać: układanie/rozwijanie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 300 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 900 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP w trakcie jej biegu po kątem (kierunek maszyny = 0 ) jednoczesne układanie i cięcie taśmy prepregowej CRFP w różnych, swobodnie określonych miejscach na stole roboczym plotera (przy pomocy narzędzi przemieszczanych po suwnicach aluminiowych) odciąganie powietrza na całej powierzchni stołu roboczego przy podciśnieniu 0,4 bar = zmiana opcji między "próżnia układania" i "próżnia odciąganie niezależne stosowanie ciśnienia do układania i podciśnienia od odciągania powietrza na 3 obszarach stołu roboczego Wymiary całkowite urządzenia: ± 20,5 x 5 x 1,5 m (długość x szerokość x wysokość) Wymiary stołu roboczego: ± 19 x 3,5 x 0,45 m (długość x szerokość x wysokość) Ciśnienie statyczne do układania; 5 kpa Podciśnienie statyczne do odciągania: 40 kpa Masa całkowita urządzenia: ok kg Obciążenie nie powinno przekraczać parametrów dopuszczalne dla posadzki istniejącej w hali laboratorium struktur kompozytowych ŚCNTPL. Sposób posadowienia: bezpośrednio na posadzce Zasilanie elektryczne: 400V/40A plus 3x 220V/16A (przyłącze z górnego szynoprzewodu elektrycznego) Ciśnienie powietrza: 7 bar (przyłącze od zaworu zainstalowanego na filarze konstrukcyjnym) Warunki pracy urządzenia: C, wilgotność 35-55% Wymagania co do dokładności urządzenia: automatyczna głowica układająca +/- 0,5 mm narzędzie tnące +/- 0,15 mm Wymiary obrabianej taśmy prepregowej CFRP: szerokość: mm średnica rdzenia rolki: mm waga powierzchniowa papieru ochronnego g/m.kw. Dodatkowe wymagania: zgodność urządzenia z normami CE kompletna dokumentacja techniczna i ruchowa w języku polskim i angielskim (format pdf) Ploter stołowy o małych wymiarach roboczych Opis Zautomatyzowane urządzenie do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych CFRP do automatycznego wytworzenia określonych laminowanych warstw lub pakietów na płaskim stole w formacie 2D (w procesie zbliżonym do standardowego procesu plotowania/drukowania) które w następnym etapie mogą być ukształtowane w formach 3D do finalnej geometrii elementu stosownie do wymagań użytkownika i specyficznego zastosowania - zasadniczo urządzenie do wymienionego wyżej z mniejszym stołem roboczym i tylko 2 strefami przetwórczymi (1 do układania i 1 do wycinania);

7 7 przeznaczone do produkcji elementów lotniczych oraz testów i eksperymentów B+R stąd konieczność instalacji w tzw. pomieszczeniu czystym będącym w dyspozycji Zamawiającego. Urządzenie składa się z: głowicy CNC z narzędziem układającym taśmy prepregowe poruszającej się na aluminiowej suwnicy wraz ze zintegrowanym urządzeniem wycinającym, które może wycinać prepreg zbliżony do końcowego konturu z przy minimalnych odpadach. kolejnej suwnicy aluminiowej przemieszczającej dodatkowe urządzenia tnące do obróbki następczej wyciętych warstw lub pakietów kompozytowych. narzędzia odciągającego powietrze spod wyciętego kształtu wstępnego bezpośrednio na stole roboczym plotera Specyfikacja szczegółowa Ogólne: Ploter stołowy powinien umożliwiać: układanie/rozwijanie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 300 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 900 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP w trakcie jej biegu po kątem (kierunek maszyny = 0 ) jednoczesne układanie i cięcie taśmy prepregowej CRFP w różnych, swobodnie określonych miejscach na stole roboczym plotera (przy pomocy narzędzi przemieszczanych po suwnicach aluminiowych) odciąganie powietrza na całej powierzchni stołu roboczego przy podciśnieniu 0,4 bar = zmiana opcji między "próżnia układania" i "próżnia odciąganie niezależne stosowanie ciśnienia do układania i podciśnienia od odciągania powietrza na 2 obszarach stołu roboczego Wymiary całkowite urządzenia: ±7,5 x 3,5 x 1,5 m (długość x szerokość x wysokość) Wymiary stołu roboczego: ± 6 x 2 x 0,45 m (długość x szerokość x wysokość) Ciśnienie statyczne do układania; 5 kpa Podciśnienie statyczne do odciągania: 40 kpa Masa całkowita urządzenia: ok kg Sposób posadowienia: bezpośrednio na posadzce Obciążenie nie powinno przekraczać parametrów dopuszczalne dla posadzki istniejącej pomieszczeniu czystym (clean-roomie) w hali laboratorium struktur kompozytowych SCNTPL, które wynosi: Zasilanie elektryczne: 400V/30A plus 3x 220V/16A (przyłącze z górnego szynoprzewodu elektrycznego) Ciśnienie powietrza: 7 bar (przyłącze od zaworu zainstalowanego na filarze konstrukcyjnym) Warunki pracy urządzenia: C, wilgotność 35-55% Wymagania co do dokładności urządzenia: automatyczna głowica układająca +/- 0,5 mm narzędzie tnące +/- 0,15 mm Wymiary obrabianej taśmy prepregowej CFRP: szerokość: mm średnica rdzenia rolki: mm waga powierzchniowa papieru ochronnego g/m.kw. Dodatkowe wymagania: zgodność urządzenia z normami CE kompletna dokumentacja techniczna i ruchowa w języku polskim i angielskim (format pdf)

8 Stoły do roboczego układania warstw i pakietów kompozytowych Opis 8 Na stołach roboczych będzie odbywał się etap pośredni pomiędzy układaniem-tworzeniem pakietów a formowaniem ich. Złożone kształty wstępne są produkowane tutaj z kilku warstw / pakietów. W szczególnych przypadkach może być konieczna dodatkowa obróbka (np. wycinanie, składanie) kształtów wstępnych. Kształty wstępne potrzebne jako komponenty do całościowego procesu formowania będą tutaj ustawiane i udostępniane jako zestaw. Ponadto, będzie to miejsce kontroli jakości w linii i pozwali na rozłączenie etapów produkcji i pośrednie składowanie półwyrobów. Specyfikacja szczegółowa Ilość: 9 stołów roboczych Wymiary: wysokość cm powierzchnia (długość x szerokość): 3 stoły 4m x 1,5m 2 stoły 2m x 2m 1 stół 3,5m x 2m 1 stół 4m x 2m 1 stół 2,2m x 2,2m 1 stół 4,4m x 2,2m Konstrukcja: Standardowa rama stołu wykonana ze stali lub aluminium (o ile to możliwe, profile standardowe), płaska i stabilna (jak stoły warsztatowe). Konstrukcja nogi stołu powinna być zaprojektowana i wykonana, tak żeby możliwe było wypoziomowanie powierzchni stołu oraz bezpieczne i stałe ustawienie stołu; ponadto stoły powinny być wyposażone w składane rolki/koła lub rozwiązanie alternatywne (np. wózek) do celów transportowych. Płyta stołu: stabilna konstrukcja z drewna lub metalu Powierzchnia stołu: odpowiednia do zamierzonego stosowania (układania, cięcia), bez kleju (np. PE, PP, PTFE) Limit obciążenia powierzchni stołu: 100 kg/m2 Obciążenie posadzki: do 50 kg (na nogę stołu włącznie z obciążeniem) - zatem liczba nóg musi być dostosowana do największych wymaganych obciążeń. Suwnica transportowa Opis Ma służyć do przemieszczania kształtów wstępnych na stole plotera lub z powierzchni układania/wycinania stołu do obszaru w zasięgu stanowiska robota. Suwnica powinna móc przemieszczać się niezależnie od suwnic aluminiowych przemieszczających narzędzia układające i tnące ponad całym obszarem stołu plotera, przesuwając się na szynach wzdłuż osi x plotera. Suwnica powinna być zdolna do przenoszenia ładunków na odległość 200 cm poza boki stołu plotera (przynajmniej z 1-go boku) i 200 cm do wydzielonego stanowiska robota bez wchodzenia do stanowiska, np. poprzez przedłużenie wspornika. Suwnica powinna przenosić ładunek ok. 200 kg o wymiarach 1,0 x 1,5 m, którym może być przyrząd transportujący tzw. flying carpet (opisany poniżej) w kierunkach x, y i z. Suwnica będzie przesuwana ręcznie lecz należy przewidzieć opcją późniejszego zamocowania napędu elektrycznego (zasilanie bateryjne).

9 Specyfikacja szczegółowa Typ suwnicy- bramowa, materiał: konstrukcja ramy ze standardowych aluminiowych profili. Wymiary (patrz: Rysunek 1): 9 Rysunek 1: Schemat suwnicy transportowej (niewyskalowany) W kierunku y: tak, aby odległość między pionowymi filarami bramy wynosiła 5,5 m (swobodny przejazd nad stołem plotera oraz nad suwnicami plotera i urządzenia tnącego). W kierunku z: po obciążeniu (najniższa krawędź obciążonego urządzenia typu "flying carpet" podwieszonego na suwnicy transportowej) 2,00 m nad podłogą Limit obciążenia: 100kg Wymiary belek wspornikowych (ramienia suwnicy) ok. 2m, sztywność wystarczająca do realizacji zadania; kierunek x uzgodniony między dostawcą plotera i robota. Sposób przemieszczania się: na szynach lub torach Konieczne doprowadzenie energii i mediów do zasilania urządzenia transportowego typu "flying carpet"): Instalacja elektryczna: 2-fazy 240 V/16A Doprowadzenie powietrza: ciśnienie powietrza 7 bar (1 przewód); próżnia (1 przewód) Przewidzieć montaż urządzenia wykonawczego typu "flying carpet" za pomocą śrub i nakrętek, system montażu kompatybilny dla suwnicy transportowej i robota, ewentualnie poprzez zastosowanie adaptera (przejściówki). Przyrząd transportowy typu flying carpet Opis Przyrząd pozwalający na przenoszenie warstw/wykrojów, pakietów i kształtów wstępnych. Może używać próżnię i lepkość (stopień adhezji) do pobierania i podnoszenia materiału celem przeniesienia i transportu. Urządzenie jest konieczne do tego, aby przenosić materiały o różnych kształtach i własnościach. Przyrząd transportowy typu flying carpet ma zapewniać 2 opcje połączenia tj. z suwnicą transportową lub robotem. Przyrząd może być używany jako głowica robocza robota. Dlatego, elementy adaptera powinny być tak dostosowane, aby można było przyrząd zamocować zarówno do suwnicy transportowej, jak i do robota przenoszącego. Wymagania funkcjonalne: podnoszenie wykrojów, pakietów, kształtów wstępnych g/m.kw. zbrojonych włóknem węglowym ze stołu plotera

10 10 odkładanie (w najwyższej jakości: bez pofałdowań, naprężeń, pęcherzy powietrza itp.) na następnym stanowisku roboczym Specyfikacja szczegółowa Konstrukcja: rama aluminiowa ze standardowych profili konstrukcyjnych, Wymiary ramy: 1000 mm x 1500 mm Doprowadzenie instalacji elektrycznej (2-fazy 240 V/16A) i ciśnienia 7 bar i instalacji próżniowej (dopasowanie złączy z suwnicą transportową). Rysunek 2: Rysunek poglądowy przyrządu transportowego typu flying carpet. Oprogramowanie zestawu urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych Do obsługi zestawu urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i wdrożyć odpowiednie oprogramowanie w celu właściwego planowania, przygotowania i prowadzenia produkcji. Oprogramowanie ma stanowić zintegrowany pakiet aplikacji będących szkieletem technologii, i ma gwarantować całościową integrację procesu od danych CAD zamawiającego przez rozkład taśmy i nestingu, formowania 3D aż do śledzenia ścieżki materiału i procesu oraz zarządzania magazynem. Oprogramowanie ma zapewnić interfejs właściwy dla cienkich warstw z włókna węglowego oraz integrację ze standardowymi systemami Analizy Elementów Skończonych (FEA). Software niezbędny do sterowania i obsługi urządzania plotera cienkich warstw, w tym zautomatyzowanej głowicy układania taśmy i urządzenia wycinającego, musi być elementem ustawienia urządzenia. 2. Robot przemysłowy: Plan stanowiska

11 11 Plan stanowiska robota powinien odzwierciedlać wymagania postawione w podejściu do rozwiązania (robot układzie liniowym poruszający się na szynach, mała tolerancja mechaniczna, zapewniający: zasięg do: stołu plotera, foremników i stołów roboczych) Wymiary zewnętrznej granicy stanowiska robota powinny wynosić ok. 13x7m Koncepcja realizacji interfejsu (połączonego systemu sterowania) pomiędzy stołem plotera a stanowiskiem robota jak również położenie osi stołu plotera z linią osi oprzyrządowania robota powinna być kompatybilna z urządzeniami do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych. Zapewnienie tej kompatybilności leży po stronie Wykonawcy. Szyny: długość: ok. 12 m przekładnia napędu: ślimakowa osłona szyny: ma być dostępna (do przechodzenia, ochrony przed CF i innymi cząstkami pyłowymi) Konsola: Aby usprawnić obszar pracy robota, powinien on mieć zainstalowaną konsolę (na której będzie zainstalowany robot). Robot i sterownik robota: Sześcioosiowy robot przemysłowy z kinematyką przegubową do płynnego kontrolowania wszystkich zadań. Zasięg ramienia robota: >3000mm Ładunek: >= 210kg (waga narzędzi wykonawczych) Powtarzalność: +-0,06mm Sterownik robota z "rozszerzoną szafą sterowniczą" wyposażoną dla dodatkowych osi 7 i 3. Oś 7 jest osią liniowa po której robot może poruszać się poprzecznie. Dodatkowymi osiami mogą być napędy narzędzi wykonawczych. Robot przemysłowy powinien być skalibrowany w układzie absolutnym w celu poprawienia dokładności pozycjonowania. Sterowanie i oprogramowanie: Interfejs oparty na sieci Ethernet do przesyłu danych korekty ścieżki i do przesyłu danych procesowych do systemu zewnętrznego (częstotliwość 4 ms) Sterowanie i oprogramowanie robota : muszą być kompatybilne z zestawem urządzeń do automatycznej obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych, w sposób ułatwiający dostęp do narzędzi mających mieć zastosowanie w nabywanym przez Zamawiającego zestawie urządzeń linii technologicznej.(np. sterownik robota kompatybilnego z systemem sterującym typu KRC 4 firmy KUKA Roboter GmbH lub równoważne). Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu prawa korzystania z oprogramowania do robota przez czas nieoznaczony a jeżeli Wykonawca udziela licencji, licencja ma być udzielona Zamawiającemu na czas nieoznaczony. W ramach dostawy oprogramowania robota Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie trwania gwarancji nieodpłatnie upgrade do niego. posiadać możliwość konfigurowania z zewnętrznego komputera PC, włączając software konfiguracyjny do przekazania urządzenia. automatyczne określać dane obciążenia użytych narzędzi robota przez system sterujący (ręczne wprowadzanie również powinno być umożliwione). Aby obsługiwać bezpiecznie stanowisko robota, należy umożliwić bezpieczną obserwację konfigurowalnych obszarów roboczych i bezpieczne monitorowanie maksymalnej szybkości ruchu.

12 12 Układ elektryczny: Podczas prac w obiektach Zamawiającego materiały kompozytowe i półwyroby będą przemieszczane i obrabiane. Aby uniknąć spięć i innych awarii elektrycznych, należy zapewnić ochronę przeciwpyłową wszystkich szaf sterowniczych. Szafy energetyczne zasilające: zabezpieczenie centralnego zasilania energii, w tym standardowy układ instalacji szynowej; układ PLC do zadań wymagających bezpieczeństwa, w tym wyświetlanie i potwierdzanie błędów, zezwolenie na operacje automatyczne, zatrzymanie awaryjne, wyłącznik główny, niezbędne wyłączniki sieciowe; gniazdo na wtyk serwisowy Szafa sterowania robota: oddzielenie od szafy zasilania energetycznego, poza stanowiskiem robota Układ magistral: do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, należy zapewnić sieci EtherBUS i ProfiNET Zasilanie w energię i media: Do użytku w trybie mieszanym B+R i produkcji, należy zapewnić płytę adaptacyjną (dla sondy trackera Leica). Ruchomy uchwyt na kable (łańcuch kablowy); wszystkie kable gotowe i przeznaczone do użycia w ruchomym uchwycie kablowym Szczegóły zasilania energetycznego: Ciśnienie powietrza: 2x ½ do podstawy robota ¾ (do 8 bar) Dane: 2x 1GB Ethernet, 1x 1000Mbit (lub 3x GB Ethernet) linia T-Probe (do integracji z układem trackera laserowego) Energia: elastyczny układ transformatorowy 400V (16A), 230V (16A), 24V (8A) Dodatkowo bezpieczne napięcie obciążeniowe 24V Wyrównanie potencjałów 3 zewnętrzne osie Należy przedyskutować możliwe wyrównania zasilania w energię i media. Urządzenie obsługi ciśnienia powietrza: Należy zabezpieczyć; zgodnie z wymiarami planowanych linii powietrza pod ciśnieniem 3. Zagadnienia bezpieczeństwa Urządzenia stanowiące linię technologiczną i linia jako całość musza spełniać normy bezpieczeństwa. Aby utrzymać elastyczność prac eksperymentalnych, należy zastosować rozwiązanie software'owe zamiast ograniczników mechanicznych. Barierki bezpieczeństwa: Należy zapewnić wygrodzenie stanowiska; bramka wejściowa zintegrowana z obwodem bezpieczeństwa; należy zainstalować dostęp >5m niezintegrowany z obwodem bezpieczeństwa dla większych prac remontowych Możliwe powinno być pozycjonowanie i monitorowanie prędkości. Obszary robocze robota powinny być pod monitoringiem bezpieczeństwa. Składniki stanowiska bezpieczeństwa powinny odpowiadać normom CE oraz Dyrektywy Maszynowej UE Zagadnienia pracy i interakcji człowiek-maszyna (=HMI) Należy używać przenośnego kontrolera do przesuwania i programowania robota. Dodatkowo, należy podłączyć konfigurowalny interfejs operacyjny typu touchpad (do wygodnej obsługi narzędzi wykonawczych i urządzeń).

13 13 Aby umożliwić pracę w trybie eksperymentalnym i w trybie produkcyjnym, należy zdefiniować oba te tryby. Dla trybu produkcyjnego, należy uwzględnić możliwość uruchomienia i obsługi wstępnie skonfigurowanej produkcji automatycznej spoza barierki ochronnej i czujników. 4. Oddanie do użytku, proces uruchamiania urządzenia linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych muszą być zainstalowane, oddane do użytku i sprawdzone pod względem gotowości do produkcji. Wykonane będzie to zgodnie z wymaganym układem hali i sposobem przemieszczania materiałów i surowców. Taki nadzór powinien zapewnić zgodność funkcjonalną zestawu urządzeń z przyszłymi potrzebami i wymaganiami Zamawiającego. Cały proces obejmuje montaż i ustawienie zestawu urządzeń, uruchomienie produkcji i przeprowadzenie testów, niezbędnych procesy usprawniające i nadzór nad pracą próbną. Musi to być przeprowadzone przez specjalistów z zakresu technologii cienkowarstwowych włókien węglowych. Personel Zamawiającego powinien mieć zapewniony dostęp jako obserwator do tego procesu. Wykonawca powinien zapewnić kadrę specjalistów z zakresu technologii cienkowarstwowych włókien węglowych, którzy zapewnią należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia w tym w szczególności: przeprowadzenie i nadzór nad instalacją urządzeń stanowiących linię technologiczną, jego montażem i odpowiednim ustawieniem parametrów, uruchomienie i wdrożenie produkcji z produkcją testową i próbną (włączając w to niezbędną robociznę i materiały), nadzór nad przekazaniem i procesem akceptacji pracy próbnej przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. V. Szkolenie i kwalifikacje Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. Powinno ono być zaplanowane i przeprowadzone przez specjalistów/technologów z zakresu obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych i specjalistów procesów ogólnych. Wymagane jest przeprowadzenie następujących pakietów szkoleń: szkolenie w zakresie obsługi zautomatyzowanej głowicy CNC układającej taśmy prepregowe i urządzeń wycinających na stole plotera ilość osób: 3 czas trwania: 2 bloki szkoleniowe każdy po 5 dni roboczych termin szkolenia: po zamontowaniu zestawu urządzeń szkolenie w zakresie obsługi robota przesuwającego w środowisku łącznym stanowiska ploter / robot ilość osób: 2 czas trwania: 5 dni roboczych termin szkolenia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy szkolenie w zakresie procesu technologicznego wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów od pobrania materiału, poprzez proces obróbki i wytwarzania, do kontroli końcowej oraz w zakresie obsługi specjalistycznego pakietu software'owego dla technologii wytwarzania cienkowarstwowych kompozytów (projektowanie i optymalizacja elementów z własnościami szczególnymi laminatu z cienkowarstwowej taśmy prepreg, śledzenie procesu i materiału, zarządzanie magazynem). ilość osób: 3 czas trwania: 2 bloki szkoleniowe każdy po 5 dni roboczych termin szkolenia 1 blok: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

14 14 termin szkolenia 2 blok: po zamontowaniu zestawu urządzeń Szkolenia powinny być realizowane w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach Dziedzicach, ul. Nad Białką 25 lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę. W przypadku szkolenia w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest pokryć: koszty przejazdu (od zamawiającego do Wykonawcy i z powrotem) zakwaterowania (pobytu w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, pokojach jednoosobowych), całodziennego wyżywienia w trakcie trwania szkolenia osób szkolących się. VI. Zadania leżące po stronie Zamawiającego Zamawiający wykona na podstawie dokumentacji projektowej/ koncepcji i wytycznych Wykonawcy: Instalacje: elektryczną, teletechniczną, wentylacyjną i klimatyzacyjną, sprężonego powietrza niezbędną do zamontowania urządzeń i wdrożenia przyjętej linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych. VII. Równoważność rozwiązań Wykonawca może zaproponować dostawę urządzeń i linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych równoważnej do opisanej. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i technologia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZĄDZEŃ LINII TECHNOLOGICZNEJ I PRAW DO TECHNOLOGII OBRÓBKI CIENKOWARSTWOWYCH WŁÓKIEN WĘGLOWYCH DO ŚLĄSKIEGO CENTRUM NAUKOWO- TECHNOLOGICZNEGO PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Czechowicach-Dziedzicach dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Czechowicach-Dziedzicach dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Czechowicach-Dziedzicach dnia 2014 r. pomiędzy: Śląskim Centrum Naukowo Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących środków trwałych służących do utworzenia i uruchomienia stanowisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9.do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Katowicach dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9.do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Katowicach dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 9.do SIWZ - wzór- UMOWA Nr../2014 zawarta w Katowicach dnia 2014 r. pomiędzy: Śląskim Centrum Naukowo Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach

Bardziej szczegółowo

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych.

Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nasze urządzenie jest przeznaczone do cięcia gum wykrojnikowych. Nowy system CombiPro DS500 jest bardzo łatwy do zintegrowania z Waszym ciągiem produkcyjnym. Jest ekonomiczny, przyjazny dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia)

KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) KRYTERIUM CENTRUM GNĄCE (zautomatyzowane stanowisko do gięcia) Centrum gnące Technologia gięcia: maszyna wyposażona w dwa dociski obrabianego materiału, docisk górny o regulowanej automatycznie długości,

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie centrum obróbczego, tj. frezarki do modeli obiektów off-shore dla Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, Polska I. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Dane Techniczne Szkieletu Głównego kalorymetru elektromagnetycznego HADES ECAL

Szczegółowe Dane Techniczne Szkieletu Głównego kalorymetru elektromagnetycznego HADES ECAL Projekt, wykonanie oraz montaż szkieletu głównego kalorymetru elektromagnetycznego (HADES ECAL) dla eksperymentu HADES w Ośrodku Badań z Wiązkami Jonów oraz Antyprotonów FAIR w Darmstadt (Niemcy) Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima

EMA Ultima (aluminium) Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania dla profili aluminiowych EMA Ultima Automat do frezowania, piłowania do profili aluminiowych EMA Ultima Centrum obróbcze CNC do frezowania z integrowaną piłą do profili

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B

PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE CNC DIGIMA SMTCL VMC850B PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: VMC850B Przesuwy X/Y/Z 1000 / 560 / 650 mm Maks. obciążenie stołu 600 kg Stożek wrzeciona SK40 - Maks. moc wrzeciona 9/10,5

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC strona 1/9 Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC Szczegóły maszyny Nr maszyny: 136391 Producent: FORMAT 4 Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Profit H20 Rok produkcji: 2009 Jakość maszyny:

Bardziej szczegółowo

PLOTERY STRUNOWE XTR

PLOTERY STRUNOWE XTR R E W O L U C J A N A RY N K U U R Z Ą D Z E Ń C N C PLOTERY STRUNOWE XTR DO ROZKRAJANIA I WYCINANIA PIANEK PU, PE, PP KOMPLETNE, GOTOWE DO PRACY URZĄDZENIA STEROWANE KOMPUTEREM W NIEWIARYGODNEJ CENIE:

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE LICZBA SZT. NAZWA SPRZĘTU OPIS. Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. Szanowni Państwo!

ZAPYTANIE OFERTOWE LICZBA SZT. NAZWA SPRZĘTU OPIS. Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. Szanowni Państwo! Stare Babice, dnia 03.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo! Airwent-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując projekt pt. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg

ADIR. A (mm) B (mm) C (mm) Kg Wielofunkcyjne, numerycznie sterowane centrum fresarskie: 3 osie z możliwością interpolacji, stół roboczy z nastawą pneumatyczną (-90 /0 /+90 ). A (mm) B (mm) C (mm) Kg 3.060 1.440 1.650 1.000 W OPCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, szkolenie, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego ramienia 6 osiowego o wysokiej precyzji pozycjonowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest: 1. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń załadowczo-wyładowczych oraz modułu sterującego dla stanowiska

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp Nr tematu: 142 Temat: Plotery. Wstęp Ploter (ang. plotter) komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosid obrazy, wycinad wzory, grawerowad itp. Ploterów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu Wykrawarko-laser do blach wielofunkcyjna sterowana CNC umożliwiająca wykrawanie, cięcie młoteczkowe, wycinanie laserowe i formowanie z możliwością rotacji wszystkich narzędzi Wyposażenie maszyny: - Magazyn

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 MŁYN TNĄCO ROZDRABNIAJĄCY Przedmiotem zamówienia jest: dostawa młyna tnąco rozdrabniającego wraz z: instalacją, uruchomieniem, szkoleniem. 1. Młyn tnąco rozdrabniający

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM,

Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu pt. Innowacyjność w parze z ekologią szansa na rozwój przedsiębiorstwa EKKOM, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIESZENIE I EKSPOZYCJA ZABYTKÓW WIELKOGABARYTOWYCH W CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW Z MAGAZYNEM STUDYJNYM W TCZEWIE CZĘŚĆ III SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA SYSTEMY MAGAZYNOWANIA Automatyzacja - lepsza wydajność i ergonomia pracy MAGAZYN BLACH MAGAZYN DREWNA MAGAZYN NARZĘDZI KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA Automatyczne składowanie materiałów jest rozwiązaniem o charakterze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Części B SIWZ -opis.

Części B SIWZ -opis. Części B SIWZ -opis. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa i uruchomienie u Zamawiającego laboratoryjnego urządzenia, służącego do wytłaczania roztworów przędzalniczych

Bardziej szczegółowo

HP-MP. Kombinacja młynka i prasy

HP-MP. Kombinacja młynka i prasy HP-MP Kombinacja młynka i prasy Przygotowywanie próbek: wydajnie i elastycznie HP-MP z urządzeniem czyszczącym pierścienie (opcja) Miejsce odbioru materiału w pojemnikach zmielonego materiału (funkcja:

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Świebodzice, dnia 26.05.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą,, NIP 8842183229, REGON 891019481 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika

Linia półtechniczna w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Specyfikacja wymagań użytkownika AB Industry S.A. ul. Wojska Polskiego 7,Macierzysz 05-850Ożarów Mazowiecki tel.: +48 22 212 89 22, fax: +48 22 212 89 23 www.abindustry.com, biuro@abindustry.com Nazwa Projektu / Project Name: Linia półtechniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

CNCHOPPER KROK DO PRZODU.

CNCHOPPER KROK DO PRZODU. KROK DO PRZODU. Firma MZ PROJECT została założona w 1987 roku, jako producent automatycznych pilarek taśmowych kopiujących. Dzięki nowym technologiom i futurystycznej wizji obróbki elementów kształtowych,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING

STANOWISKO ZROBOTYZOWANE DUAL AIR LIQUIDE WELDING AIR LIQUIDE WELDING POLSKA Sp. z o.o. 40 246 Katowice ul. Porcelanowa 10 NIP:945 17 19 850 REGON :351321488 Tel : ( + 48 32) 609 04 56 Fax: ( + 48 32) 609 04 60 e-mail : jerzy.szwengruben@airliquide.com

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI WARSZTATOWE. Zgrzewarka 3450

ZGRZEWARKI WARSZTATOWE. Zgrzewarka 3450 ZGRZEWARKI WARSZTATOWE Zgrzewarka 3450 Zgrzewarka uniwersalna 3450 TECNA o mocy 10 kva zgrzewarka wyposażona w kleszcze z zaciskiem pneumatycznym przystosowane do chłodzenia ramion. Do ustawienia parametrów

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe NR 3/2014 NA WYKONANIE USŁUGI o wartości poniżej 30 000 EURO w trybie: zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe NR 3/2014 NA WYKONANIE USŁUGI o wartości poniżej 30 000 EURO w trybie: zapytanie ofertowe Zespół Szkół Technicznych Olecko, dn. 05.11.2014r. Ul. Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko Tel. (87) 520 2253 Fax (87) 520 2254 www. zst.olecko.pl Zapytanie ofertowe NR 3/2014 NA WYKONANIE USŁUGI o wartości

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Nr postępowania: DZP.272-26/14 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II OP-IV.272.10.2016.AMI Załącznik nr 1b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli gabinetowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Manometr różnicowy Model A2G-10

Manometr różnicowy Model A2G-10 Machaniczny pomiar ciśnienia Manometr różnicowy Model A2G-10 Karta katalogowa WIKA PM 07.40 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitoringu ciśnienia różnicowego powietrza i innych niepalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 371 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE CPV 45 221 372 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.00.00. Roboty różne 373 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.02.00. ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17.04.2015r OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Nr ŚLCJ UW 004/2015/IM, zwane dalej Ogłoszeniem 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski

Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej. Mirosław Krzemioski Automatyzacja w produkcji stolarki otworowej Mirosław Krzemioski Okno 12 szt profili Wielkoseryjna automatyczna Wielkoseryjna produkcja automatyczna produkcja Powyżej 100 Średniozautomatyzowane zakłady

Bardziej szczegółowo