ŚCNTPL-ZP-03/2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚCNTPL-ZP-03/2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń, montaż i wdrożenie linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach -Dziedzicach I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń, montaż i wdrożenie linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych zwaną także linią technologiczną ma być zrealizowany w Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 25. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej proponowanej linii technologicznej zawierającej co najmniej: a) wytycznych dla projektantów w zakresie niezbędnych instalacji do uruchomienia i należytej pracy urządzeń linii technologicznej, b) projekt rozlokowania urządzeń stanowiących linie technologiczną, c) wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzeń i bezpieczeństwa pracy ludzi w obrębie urządzeń linii technologicznej, 2. Dostawę urządzeń: a) plotera stołowego w formacie 2D o dużych wymiarach ± 20,5x5x1,5m (długość, szerokość, wysokość) szt.1 b) plotera stołowego w formacie 2 D o wymiarach ± 7,5x3,5,1,5m (długość, szerokość wysokość) szt. 1 c) stołów roboczych szt.9 d) suwnicy transportowej o nośności ok. 200 kg szt. 1 e) przyrząd transportowy typu flying carpet szt. 1 f) robota przemysłowego w wydzielonym stanowisku - szt. 1 szczegółowo opisanych w pkt IV. Opisu przedmiotu zamówienia. W zakres dostawy j.w. wchodzi dowóz do siedziby Zamawiającego, rozładowanie na hali struktur kompozytowych, zamontowanie na hali zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawcy. Do wykonania wszystkich czynności związanych z dostawą, wyładunkiem, rozładunkiem, montażem i wdrożeniem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie niezbędny sprzęt i ludzi. 3. Podłączenie urządzeń linii technologicznej do instalacji niezbędnych do ich prawidłowego działania, wykonanej przez Zamawiającego, wg wytycznych Wykonawcy. 4. Dostawę i wdrożenie na wszystkich urządzeniach stanowiących linię technologiczną zintegrowanego pakietu software owego przeznaczonego do zastosowań cienkich warstw CF- zintegrowanego oprogramowania informatycznego obsługującego proces od danych z CAD-a do układania taśmy, nestingu, śledzenia materiału, zarządzania magazynem i plottingu CNC. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu prawa korzystania z kompleksowego oprogramowania do linii technologicznej i urządzeń ją wspomagających /obsługujących w tym robota przez czas nieoznaczony a jeżeli Wykonawca udziela licencji, licencja ma być udzielona Zamawiającemu na czas nieoznaczony. W ramach dostawy oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie trwania gwarancji nieodpłatnie upgrade do niego. 5. Przeprowadzenie prób wdrożeniowych

2 2 6. Wdrożenie linii technologicznej do produkcji 7. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej urządzeń i instalacji linii technologicznej. 8. Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego uczestniczenia w procesie montażu, uruchamianiu, wdrażania i przeprowadzania prób linii technologicznej jako obserwatorów. 9. Wykonanie sprawdzeń, testów, pomiarów niezbędnych do dopuszczenie urządzenia do eksploatacji. 10. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji techniczno- ruchowej /DTR/ urządzeń linii technologicznej i zasad funkcjonowania linii technologicznej w tym: opis maszyny i instrukcje bezpieczeństwa instrukcje dotyczące transportu i instalacji opis i instrukcje oprogramowania instrukcje obsługi, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności deklaracje bezpieczeństwa, decyzje o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji, wyniki przeprowadzonych pomiarów, sprawdzeń itd. Dokumentacja urządzeń i oprogramowania musi być dostarczona w języku polskim oraz angielskim - po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i CD ROM 11. Wykonanie rozruchu zainstalowanej linii technologicznej oraz sporządzenie z tych czynności protokołów przy udziale Zamawiającego i jego przedstawicieli 12. Dokonanie nieodpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie wskazanym w pkt V. Opisu przedmiotu zamówienia. 13. Zapewnienie przez czas trwania okresu gwarancyjnego nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego urządzeń i oprogramowania oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji do 48 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca będzie zobowiązany w okresie trwania gwarancji do udzielania Zamawiającemu wszelkich porad i konsultacji co do funkcjonowania urządzeń i oprogramowania, ich wzajemnej współpracy, dokonywania ich modyfikacji do potrzeb Zamawiającego, rozwiązywania pojawiających się problemów systemowych itp. Serwis i wsparcie techniczne winno odbywać się u Zamawiającego w Czechowicach Dziedzicach lub w inny sposób: telefonicznie, mailem) jeżeli rozwiązanie problemu będzie w taki sposób możliwe. Serwis i wsparcie techniczne realizowane w inny sposób niż przyjazd ekspertów do siedziby Zamawiającego polega na udostępnieniu linii telefonicznej tzw. support-line, dostępnej w dni robocze w godz , umożliwiającej udzielanie porad technicznych, instrukcji i konsultacji telefonicznych dotyczących eksploatacji, funkcjonowania, użytkowania i obsługi dostarczonych urządzeń i zainstalowanego zintegrowanego oprogramowania. 14. Zabezpieczenie sprzedaży części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. 15. Oferowane urządzenia linii technologicznej muszą być: a) nowe, odpowiadać obowiązującym normom, posiadać certyfikat zgodności a jeżeli nie jest wymagany, deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz być oznakowany znakiem CE- w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity. Dz.U z 2010r. Nr 138 poz.935). b) posiadać wystawioną przez Producenta gwarancję jakości na okres co najmniej 24 miesięcy - określoną wg prawa polskiego. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawca musi zapewnić ciągłość sprzedaży na rzecz Zamawiającego materiałów prepregowych, przeznaczonych do zastosowania na urządzeniach linii technologicznej będącej przedmiotem niniejszego postępowania przez okres min. 10 lat. Wykonawca winien zobowiązać się do dostawy prepreg w cenach rynkowych przy czym ich cena może się zmienić proporcjonalnie publikowanych

3 3 cen żywic epoksydowych oraz włókien węglowych i szklanych, które są bazą produkcyjną dla prepregów. Podstawą do porównania cen będą dane publikowane w ICIS lub innych oficjalnych raportach służących do porównania zmian światowych cen surowców. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny cennik EXW produkowanych prepregów. Stanowił on będzie bazę do późniejszego zawarcia stosownej umowy dostawy na rzecz Zamawiającego prepreg. 17. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia wliczyć w cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania przetargowego. 18. Wykonawca winien wykonać niezbędne czynności i przedłożyć dokumenty inne niż wymienione powyżej niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, o których wie z racji swojej wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu w zakresie prowadzonej działalności. Koszty wykonania i pozyskania wszelkich dokumentów winien wliczyć w oferowaną cenę wykonania zamówienia. II. CELE NABYCIA URZĄDZEŃ I WDROŻENIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO OBRÓBKI CIENKOWARSTWOWYCH WŁOKIEN WĘGLOWYCH W ŚLĄSKIM CENTRUM NAUKOWO- TECHNOLOGICZNYM PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Śląskie Centrum Naukowo Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o., jako ośrodek innowacyjności stale monitorujący światowe trendy technologiczne, zidentyfikowało nowoczesną technologię wytwarzania struktur kompozytowych z cienkowarstwowych (min. 17 g/m2 ) taśm prepregowych (taśmy jednokierunkowo zbrojone włóknem węglowym, wstępnie zaimpregnowane termoutwardzalną żywicą) która pozwala spełnić stale rosnące wymagania przemysłu lotniczego oraz innych branż przemysłowych wykorzystujących struktury kompozytowe. Zastosowanie urządzeń i linii technologicznej będącej przedmiotem zamówienia pozwala na uzyskanie struktury kompozytowej, która charakteryzuje się znacznie lepszymi właściwościami w stosunku do konstrukcji wykonywanych w dotychczasowych technologiach (redukcja masy, lepsza sztywność i wytrzymałość, większa odporność na uszkodzenia itd.) a także umożliwia stałą kontrolę stabilności wytwarzania i redukcję kosztów poprzez zautomatyzowanie procesów wytwórczych. Technologia ta w stosunku do elementu wykonanego ze standardowego prepregu zapewnia m.in. lepszą wytrzymałość na rozciąganie (od 25% do 40%) oraz na rozdzieranie (od 30% do 40%) przy jednoczesnym zmniejszeniu masy elementu o co najmniej 20%. Dzięki temu prowadząc działalność rozwojową i opracowując nowe elementy dysponuje się znacznie większą swobodę projektowania przyszłych elementów niż miało to miejsce przy wykorzystaniu prepregów o większej grubości. Wykorzystanie większej swobody projektowania spowoduje dalszą poprawę wytrzymałości gotowego produktu, a także jego ergonomiczności oraz ciekawszego designu, co ma szczególne znaczenie przy wykonywaniu na rzecz przedsiębiorców prototypowych elementów pokrycia kadłuba, segmentów pokrycia skrzydeł czy też elementów wykończeniowych wnętrza samolotów, samochodów oraz innych pojazdów, Z dokonanej analizy wynika, że zamawiane urządzenia i linia technologiczna może być z powodzeniem stosowana zarówno w branżach, które dotąd były w obrębie zainteresowania ŚCNTPL zwiększając przy tym możliwości prowadzenia przez Zamawiającego działań badawczo rozwojowych związanych z zastosowaniem kompozytów do innych rozwiązań, gdyż pozwala na wytwarzanie struktur kompozytowych idealnie dopasowanych do indywidualnego zapotrzebowania odbiorcy. Zestaw urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych znajdzie zastosowanie na przykład w wytwarzaniu prototypów i elementów kompozytowych do samolotu komercyjnego - np. elementy pokrycia kadłuba, segmenty pokrycia skrzydeł, o wymiarach około 2,5 x 3,5 m.

4 4 Zamawiane urządzenia i wdrożona linia technologiczna mają być wykorzystywane do przetwarzania bardzo cienkich jednokierunkowych taśm prepreg oraz pakietów kompozytowych (ułożone na sobie kolejne warstwy taśm prepreg) i formatek z nich wykonanych. Ciężar powierzchniowy zbrojenia powinien wynosić między 17 g/m2 a 100 g/m2. Obróbka taśm prepregowych opartych na zbrojeniu z włókna węglowego (CF carbon fibre) 17 g/m 2 musi być możliwa do osiągnięcia na urządzeniach wskazanych/opisanym poniżej lub równoważnych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na dostawę urządzeń i wdrożenie linii technologicznej równoważnej opisanej w niniejszym dokumencie. Aby wykonawca mógł się ubiegać o zamówienie musi zapewnić: 1. dostęp do cienkich taśm prepregowych CF (od 17 g/m 2 ciężaru powierzchniowego zbrojenia) na okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dostawę urządzeń i wdrożenie technologii do obróbki włókien cienkowarstwowych, przy czym cennik tych materiałów będzie oparty na najbardziej korzystnej bazie i zmieniać się będzie proporcjonalnie do aktualnych cen rynkowych; 2. aby zaoferowane i zainstalowane urządzenia zapewniały prowadzenie zautomatyzowanego i wysoko precyzyjnego procesu układania i cięcia cienkich warstw, pakietów i formatek zbliżonych kształtem do założonego konturu; 3. oraz zainstalować odpowiednio przystosowane i zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zastosowań w pracy z cienkowarstwowym włóknem węglowym (CF) poprzez integrację procesu informatycznego od danych projektu CAD do procesu układania taśmy i nestingów (wyciętych formatek o określonym kształcie i wymiarze) oraz systemami do śledzenia przemieszczania się materiałów oraz zarządzania zasobami produkcji. 4. automatyzację tworzenia płaskich i złożonych pakietów kompozytowych z cienkich warstw zaprojektowanych wcześniej kształtach. 5. automatyzację przenoszenia taśm podczas procesu kształtowania warstw i pakietów kompozytowych 6. automatyzacja procesu układania pakietów kompozytowych (ukształtowanych w wymiarze 3D) w foremnikach z wykorzystaniem urządzeń przenoszących takich jak roboty i ich manipulatory końcowe 7. zmniejszenie ilości materiałów odpadowych poprzez zoptymalizowane cięcie i układanie zgodne z zaprojektowanych konturem. 8. osiągnięcie możliwości przemysłowych i wdrożenie zintegrowanego łańcucha procesów obejmującego połączone procesy produkcji, technologii i projektowania, łańcucha dostaw oraz zapewnienia jakości Opisywany zestaw urządzeń przetwarzania cienkich warstw włókna węglowego powinien składać się co najmniej z następujących elementów: 1. zautomatyzowanych urządzeń do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych (="plotery stołowe") wraz z zamocowanymi na ruchomej bramownicy komputerowo sterowanymi narzędziami do cięcia i układania taśmy prepreg 2. stołów roboczych do łączenia ze sobą kolejnych warstw 3. podciśnieniowego urządzenia transportowego (suwnica transportowa z urządzeniem odbierającym materiał przytrzymywany do niego przy pomocy podciśnienia lub wykorzystującego lepkość materiału 4. pakietów oprogramowania obsługującego wszystkie kroki konieczne i specyficzne dla cienkich warstw w łańcuchu procesu układania, w tym projektowanie, symulacja, logistyka, sterowanie maszyną i zapewnienie jakości 5. wygrodzonego stanowisko z robotem przenoszącym

5 III. 5 ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ Przewiduje się, że urządzenia do obróbki cienkowarstwowych prepregów zainstalowane będą w pomieszczeniu o specjalistycznym środowisku pracy (z kontrolą temperatury i wilgotności). Stanowisko robota przenoszącego obejmować będzie jeden wolny koniec plotera stołowego i będzie mogło działać niezależnie od plotera. Stoły robocze mogą być ustawiane swobodnie wzdłuż stołu lub stanowiska robota do wykorzystania w procesach nakładania i kształtowania wstępnego, wykonywania niezbędnych etapów procesu oraz w celu umożliwienia wymiany i konserwacji urządzeń obsługujących. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wskazać koncepcję rozlokowania urządzeń oraz szczegółowo omówić ich zasady działania i powiązania pomiędzy sobą. Zakłada się, że niektóre czynności produkcyjne i eksperymentalne będą realizowane na wygrodzonym stanowisku z robotem przenoszącym. Robot ten będzie zainstalowany na końcu plotera stołowego i przemieszczał się będzie na szynach zamontowanych prostopadle do stołu plotera. Możliwy będzie również transport materiału ze stołu plotera do przestrzeni roboczej stanowiska robota. Ramię robota powinno sięgać do elementów CFRP położonych na końcu stołu plotera. Robot powinien przemieszczać się na szynie, co sprawi iż robot - jako interfejs między stołem plotera a dalszymi stanowiskami procesowymi sięgał będzie do maksymalnych pozycji na stanowisku, celem wykonywania czynności takich jak: założenie / zdjęcie narzędzi wykonawczych, podniesienie / położenie elementów CFRP, manipulowanie, układanie i grupowanie obiektów CFRP, formowanie obiektów CFRP. W celu podnoszenia, nakładania, cięcia i formowania robot będzie musiał być wyposażony w manipulatory końcowe i narzędzia niezbędne do wykonywania tego typu czynności. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW ZESTAWU URZĄDZEŃ LINII TECHNOLOGICZNEJ 1. Elementy układające cienkowarstwowe taśmy z włókna węglowego w formacie 2D i urządzenie formujące pakiety kompozytowe: Ploter stołowy o dużych wymiarach roboczych Opis Zautomatyzowane urządzenie do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych CFRP do automatycznego wytworzenia określonych laminowanych warstw lub pakietów na płaskim stole w formacie 2D (w procesie zbliżonym do standardowego procesu plotowania/drukowania) które w następnym etapie mogą być ukształtowane w formach 3D do finalnej geometrii elementu stosownie do wymagań użytkownika i specyficznego zastosowania. Urządzenie powinno składać się z : głowicy CNC z narzędziem układającym taśmy prepregowe poruszającej się na aluminiowej suwnicy wraz ze zintegrowanym urządzeniem wycinającym, które może wycinać prepreg zbliżony do końcowego konturu z przy minimalnych odpadach. kolejnych suwnic aluminiowych (jedna z lewej a druga z prawej strony stołu plotera) przemieszczających dodatkowe urządzenia tnące do obróbki następczej wyciętych warstw lub pakietów kompozytowych.

6 6 narzędzia odciągającego powietrze spod wyciętego kształtu wstępnego bezpośrednio na stole roboczym plotera Specyfikacja szczegółowa Ogólne: Ploter stołowy powinien umożliwiać: układanie/rozwijanie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 300 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 900 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP w trakcie jej biegu po kątem (kierunek maszyny = 0 ) jednoczesne układanie i cięcie taśmy prepregowej CRFP w różnych, swobodnie określonych miejscach na stole roboczym plotera (przy pomocy narzędzi przemieszczanych po suwnicach aluminiowych) odciąganie powietrza na całej powierzchni stołu roboczego przy podciśnieniu 0,4 bar = zmiana opcji między "próżnia układania" i "próżnia odciąganie niezależne stosowanie ciśnienia do układania i podciśnienia od odciągania powietrza na 3 obszarach stołu roboczego Wymiary całkowite urządzenia: ± 20,5 x 5 x 1,5 m (długość x szerokość x wysokość) Wymiary stołu roboczego: ± 19 x 3,5 x 0,45 m (długość x szerokość x wysokość) Ciśnienie statyczne do układania; 5 kpa Podciśnienie statyczne do odciągania: 40 kpa Masa całkowita urządzenia: ok kg Obciążenie nie powinno przekraczać parametrów dopuszczalne dla posadzki istniejącej w hali laboratorium struktur kompozytowych ŚCNTPL. Sposób posadowienia: bezpośrednio na posadzce Zasilanie elektryczne: 400V/40A plus 3x 220V/16A (przyłącze z górnego szynoprzewodu elektrycznego) Ciśnienie powietrza: 7 bar (przyłącze od zaworu zainstalowanego na filarze konstrukcyjnym) Warunki pracy urządzenia: C, wilgotność 35-55% Wymagania co do dokładności urządzenia: automatyczna głowica układająca +/- 0,5 mm narzędzie tnące +/- 0,15 mm Wymiary obrabianej taśmy prepregowej CFRP: szerokość: mm średnica rdzenia rolki: mm waga powierzchniowa papieru ochronnego g/m.kw. Dodatkowe wymagania: zgodność urządzenia z normami CE kompletna dokumentacja techniczna i ruchowa w języku polskim i angielskim (format pdf) Ploter stołowy o małych wymiarach roboczych Opis Zautomatyzowane urządzenie do układania cienkowarstwowych taśm prepregowych CFRP do automatycznego wytworzenia określonych laminowanych warstw lub pakietów na płaskim stole w formacie 2D (w procesie zbliżonym do standardowego procesu plotowania/drukowania) które w następnym etapie mogą być ukształtowane w formach 3D do finalnej geometrii elementu stosownie do wymagań użytkownika i specyficznego zastosowania - zasadniczo urządzenie do wymienionego wyżej z mniejszym stołem roboczym i tylko 2 strefami przetwórczymi (1 do układania i 1 do wycinania);

7 7 przeznaczone do produkcji elementów lotniczych oraz testów i eksperymentów B+R stąd konieczność instalacji w tzw. pomieszczeniu czystym będącym w dyspozycji Zamawiającego. Urządzenie składa się z: głowicy CNC z narzędziem układającym taśmy prepregowe poruszającej się na aluminiowej suwnicy wraz ze zintegrowanym urządzeniem wycinającym, które może wycinać prepreg zbliżony do końcowego konturu z przy minimalnych odpadach. kolejnej suwnicy aluminiowej przemieszczającej dodatkowe urządzenia tnące do obróbki następczej wyciętych warstw lub pakietów kompozytowych. narzędzia odciągającego powietrze spod wyciętego kształtu wstępnego bezpośrednio na stole roboczym plotera Specyfikacja szczegółowa Ogólne: Ploter stołowy powinien umożliwiać: układanie/rozwijanie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 300 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP o grubości od 17 do 900 g/m 2 cięcie taśmy prepregowej CFRP w trakcie jej biegu po kątem (kierunek maszyny = 0 ) jednoczesne układanie i cięcie taśmy prepregowej CRFP w różnych, swobodnie określonych miejscach na stole roboczym plotera (przy pomocy narzędzi przemieszczanych po suwnicach aluminiowych) odciąganie powietrza na całej powierzchni stołu roboczego przy podciśnieniu 0,4 bar = zmiana opcji między "próżnia układania" i "próżnia odciąganie niezależne stosowanie ciśnienia do układania i podciśnienia od odciągania powietrza na 2 obszarach stołu roboczego Wymiary całkowite urządzenia: ±7,5 x 3,5 x 1,5 m (długość x szerokość x wysokość) Wymiary stołu roboczego: ± 6 x 2 x 0,45 m (długość x szerokość x wysokość) Ciśnienie statyczne do układania; 5 kpa Podciśnienie statyczne do odciągania: 40 kpa Masa całkowita urządzenia: ok kg Sposób posadowienia: bezpośrednio na posadzce Obciążenie nie powinno przekraczać parametrów dopuszczalne dla posadzki istniejącej pomieszczeniu czystym (clean-roomie) w hali laboratorium struktur kompozytowych SCNTPL, które wynosi: Zasilanie elektryczne: 400V/30A plus 3x 220V/16A (przyłącze z górnego szynoprzewodu elektrycznego) Ciśnienie powietrza: 7 bar (przyłącze od zaworu zainstalowanego na filarze konstrukcyjnym) Warunki pracy urządzenia: C, wilgotność 35-55% Wymagania co do dokładności urządzenia: automatyczna głowica układająca +/- 0,5 mm narzędzie tnące +/- 0,15 mm Wymiary obrabianej taśmy prepregowej CFRP: szerokość: mm średnica rdzenia rolki: mm waga powierzchniowa papieru ochronnego g/m.kw. Dodatkowe wymagania: zgodność urządzenia z normami CE kompletna dokumentacja techniczna i ruchowa w języku polskim i angielskim (format pdf)

8 Stoły do roboczego układania warstw i pakietów kompozytowych Opis 8 Na stołach roboczych będzie odbywał się etap pośredni pomiędzy układaniem-tworzeniem pakietów a formowaniem ich. Złożone kształty wstępne są produkowane tutaj z kilku warstw / pakietów. W szczególnych przypadkach może być konieczna dodatkowa obróbka (np. wycinanie, składanie) kształtów wstępnych. Kształty wstępne potrzebne jako komponenty do całościowego procesu formowania będą tutaj ustawiane i udostępniane jako zestaw. Ponadto, będzie to miejsce kontroli jakości w linii i pozwali na rozłączenie etapów produkcji i pośrednie składowanie półwyrobów. Specyfikacja szczegółowa Ilość: 9 stołów roboczych Wymiary: wysokość cm powierzchnia (długość x szerokość): 3 stoły 4m x 1,5m 2 stoły 2m x 2m 1 stół 3,5m x 2m 1 stół 4m x 2m 1 stół 2,2m x 2,2m 1 stół 4,4m x 2,2m Konstrukcja: Standardowa rama stołu wykonana ze stali lub aluminium (o ile to możliwe, profile standardowe), płaska i stabilna (jak stoły warsztatowe). Konstrukcja nogi stołu powinna być zaprojektowana i wykonana, tak żeby możliwe było wypoziomowanie powierzchni stołu oraz bezpieczne i stałe ustawienie stołu; ponadto stoły powinny być wyposażone w składane rolki/koła lub rozwiązanie alternatywne (np. wózek) do celów transportowych. Płyta stołu: stabilna konstrukcja z drewna lub metalu Powierzchnia stołu: odpowiednia do zamierzonego stosowania (układania, cięcia), bez kleju (np. PE, PP, PTFE) Limit obciążenia powierzchni stołu: 100 kg/m2 Obciążenie posadzki: do 50 kg (na nogę stołu włącznie z obciążeniem) - zatem liczba nóg musi być dostosowana do największych wymaganych obciążeń. Suwnica transportowa Opis Ma służyć do przemieszczania kształtów wstępnych na stole plotera lub z powierzchni układania/wycinania stołu do obszaru w zasięgu stanowiska robota. Suwnica powinna móc przemieszczać się niezależnie od suwnic aluminiowych przemieszczających narzędzia układające i tnące ponad całym obszarem stołu plotera, przesuwając się na szynach wzdłuż osi x plotera. Suwnica powinna być zdolna do przenoszenia ładunków na odległość 200 cm poza boki stołu plotera (przynajmniej z 1-go boku) i 200 cm do wydzielonego stanowiska robota bez wchodzenia do stanowiska, np. poprzez przedłużenie wspornika. Suwnica powinna przenosić ładunek ok. 200 kg o wymiarach 1,0 x 1,5 m, którym może być przyrząd transportujący tzw. flying carpet (opisany poniżej) w kierunkach x, y i z. Suwnica będzie przesuwana ręcznie lecz należy przewidzieć opcją późniejszego zamocowania napędu elektrycznego (zasilanie bateryjne).

9 Specyfikacja szczegółowa Typ suwnicy- bramowa, materiał: konstrukcja ramy ze standardowych aluminiowych profili. Wymiary (patrz: Rysunek 1): 9 Rysunek 1: Schemat suwnicy transportowej (niewyskalowany) W kierunku y: tak, aby odległość między pionowymi filarami bramy wynosiła 5,5 m (swobodny przejazd nad stołem plotera oraz nad suwnicami plotera i urządzenia tnącego). W kierunku z: po obciążeniu (najniższa krawędź obciążonego urządzenia typu "flying carpet" podwieszonego na suwnicy transportowej) 2,00 m nad podłogą Limit obciążenia: 100kg Wymiary belek wspornikowych (ramienia suwnicy) ok. 2m, sztywność wystarczająca do realizacji zadania; kierunek x uzgodniony między dostawcą plotera i robota. Sposób przemieszczania się: na szynach lub torach Konieczne doprowadzenie energii i mediów do zasilania urządzenia transportowego typu "flying carpet"): Instalacja elektryczna: 2-fazy 240 V/16A Doprowadzenie powietrza: ciśnienie powietrza 7 bar (1 przewód); próżnia (1 przewód) Przewidzieć montaż urządzenia wykonawczego typu "flying carpet" za pomocą śrub i nakrętek, system montażu kompatybilny dla suwnicy transportowej i robota, ewentualnie poprzez zastosowanie adaptera (przejściówki). Przyrząd transportowy typu flying carpet Opis Przyrząd pozwalający na przenoszenie warstw/wykrojów, pakietów i kształtów wstępnych. Może używać próżnię i lepkość (stopień adhezji) do pobierania i podnoszenia materiału celem przeniesienia i transportu. Urządzenie jest konieczne do tego, aby przenosić materiały o różnych kształtach i własnościach. Przyrząd transportowy typu flying carpet ma zapewniać 2 opcje połączenia tj. z suwnicą transportową lub robotem. Przyrząd może być używany jako głowica robocza robota. Dlatego, elementy adaptera powinny być tak dostosowane, aby można było przyrząd zamocować zarówno do suwnicy transportowej, jak i do robota przenoszącego. Wymagania funkcjonalne: podnoszenie wykrojów, pakietów, kształtów wstępnych g/m.kw. zbrojonych włóknem węglowym ze stołu plotera

10 10 odkładanie (w najwyższej jakości: bez pofałdowań, naprężeń, pęcherzy powietrza itp.) na następnym stanowisku roboczym Specyfikacja szczegółowa Konstrukcja: rama aluminiowa ze standardowych profili konstrukcyjnych, Wymiary ramy: 1000 mm x 1500 mm Doprowadzenie instalacji elektrycznej (2-fazy 240 V/16A) i ciśnienia 7 bar i instalacji próżniowej (dopasowanie złączy z suwnicą transportową). Rysunek 2: Rysunek poglądowy przyrządu transportowego typu flying carpet. Oprogramowanie zestawu urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych Do obsługi zestawu urządzeń do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i wdrożyć odpowiednie oprogramowanie w celu właściwego planowania, przygotowania i prowadzenia produkcji. Oprogramowanie ma stanowić zintegrowany pakiet aplikacji będących szkieletem technologii, i ma gwarantować całościową integrację procesu od danych CAD zamawiającego przez rozkład taśmy i nestingu, formowania 3D aż do śledzenia ścieżki materiału i procesu oraz zarządzania magazynem. Oprogramowanie ma zapewnić interfejs właściwy dla cienkich warstw z włókna węglowego oraz integrację ze standardowymi systemami Analizy Elementów Skończonych (FEA). Software niezbędny do sterowania i obsługi urządzania plotera cienkich warstw, w tym zautomatyzowanej głowicy układania taśmy i urządzenia wycinającego, musi być elementem ustawienia urządzenia. 2. Robot przemysłowy: Plan stanowiska

11 11 Plan stanowiska robota powinien odzwierciedlać wymagania postawione w podejściu do rozwiązania (robot układzie liniowym poruszający się na szynach, mała tolerancja mechaniczna, zapewniający: zasięg do: stołu plotera, foremników i stołów roboczych) Wymiary zewnętrznej granicy stanowiska robota powinny wynosić ok. 13x7m Koncepcja realizacji interfejsu (połączonego systemu sterowania) pomiędzy stołem plotera a stanowiskiem robota jak również położenie osi stołu plotera z linią osi oprzyrządowania robota powinna być kompatybilna z urządzeniami do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych. Zapewnienie tej kompatybilności leży po stronie Wykonawcy. Szyny: długość: ok. 12 m przekładnia napędu: ślimakowa osłona szyny: ma być dostępna (do przechodzenia, ochrony przed CF i innymi cząstkami pyłowymi) Konsola: Aby usprawnić obszar pracy robota, powinien on mieć zainstalowaną konsolę (na której będzie zainstalowany robot). Robot i sterownik robota: Sześcioosiowy robot przemysłowy z kinematyką przegubową do płynnego kontrolowania wszystkich zadań. Zasięg ramienia robota: >3000mm Ładunek: >= 210kg (waga narzędzi wykonawczych) Powtarzalność: +-0,06mm Sterownik robota z "rozszerzoną szafą sterowniczą" wyposażoną dla dodatkowych osi 7 i 3. Oś 7 jest osią liniowa po której robot może poruszać się poprzecznie. Dodatkowymi osiami mogą być napędy narzędzi wykonawczych. Robot przemysłowy powinien być skalibrowany w układzie absolutnym w celu poprawienia dokładności pozycjonowania. Sterowanie i oprogramowanie: Interfejs oparty na sieci Ethernet do przesyłu danych korekty ścieżki i do przesyłu danych procesowych do systemu zewnętrznego (częstotliwość 4 ms) Sterowanie i oprogramowanie robota : muszą być kompatybilne z zestawem urządzeń do automatycznej obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych, w sposób ułatwiający dostęp do narzędzi mających mieć zastosowanie w nabywanym przez Zamawiającego zestawie urządzeń linii technologicznej.(np. sterownik robota kompatybilnego z systemem sterującym typu KRC 4 firmy KUKA Roboter GmbH lub równoważne). Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu prawa korzystania z oprogramowania do robota przez czas nieoznaczony a jeżeli Wykonawca udziela licencji, licencja ma być udzielona Zamawiającemu na czas nieoznaczony. W ramach dostawy oprogramowania robota Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie trwania gwarancji nieodpłatnie upgrade do niego. posiadać możliwość konfigurowania z zewnętrznego komputera PC, włączając software konfiguracyjny do przekazania urządzenia. automatyczne określać dane obciążenia użytych narzędzi robota przez system sterujący (ręczne wprowadzanie również powinno być umożliwione). Aby obsługiwać bezpiecznie stanowisko robota, należy umożliwić bezpieczną obserwację konfigurowalnych obszarów roboczych i bezpieczne monitorowanie maksymalnej szybkości ruchu.

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia Magazyn Omron Nr 2 Wybrane wdrożenia Dynamicznie zmieniające się trendy i nieustanny rozwój rynków mają ogromny wpływ na kształtowanie się wymagań dotyczących producentów maszyn na całym świecie. Coraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo