Jakość usług publicznych warunkiem rozwoju regionu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość usług publicznych warunkiem rozwoju regionu"

Transkrypt

1 Jakość usług publicznych warunkiem rozwoju regionu 1-2 października 2014 roku Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadania Wykonanie analiz, badań wraz z opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, konsultacji społecznych i promocji w ramach realizacji projektu pn. Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS "Projekt Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2 Jakość usług publicznych warunkiem rozwoju regionu dr Katarzyna Rogalińska adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

3 Model idealnej biurokracji Maxa Webera z 1922 r. Wybór sprowadza się do dwóch możliwości: biurokracja czy dyletantyzm? Biurokratyczny model organizacji administracji zapewnia najwyższy poziom efektywności i w tym sensie stanowi najbardziej racjonalny sposób sprawowania władzy Podobnie jak model taylorowski w przemyśle (Ford), model biurokracji z czasem okazał się przydatny tylko w ograniczonym stopniu

4 Czynniki ewolucji administracji publicznej: Radykalne zmiany społeczne i gospodarcze np.: wzrost poziomu wykształcenie, starzenie się społeczeństw, krótki cykle życia produktów Decentralizacja państwa i rozwój samorządności terytorialnej Kształtowanie się gospodarek opartych na wiedzy i rozwój technologii telekomunikacyjnych i informatycznych Odchodzenie od separacji państwa, gospodarki i społeczeństwa na rzecz współdziałania podmiotów tworzących te sektory, przy zachowaniu ich autonomii Umiędzynarodowienia i globalizacja szeregu zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych

5 Rozwój rynku Etapy rozwoju rynku produkt Konkurencja potrzeby cena Za co płacimy Rynek towarów Towar, wydobyty, zebrany niezróżnicowana nieistotne rynkowa Wartość niezróżnicowanej substancji Rynek dóbr Dobro, towar + wartość dodana Pewne zróżnicowanie Brane pod uwagę (ogólne) Rynkowa + Wartość wyodrębnionego przedmiotu Rynek usług Usługa Większe zróżnicowanie Dość istotne (kolektywnie) Premium Wartość działań wykonanych przez producenta Rynek doznań Doznanie - aranżowane przeżywane przez jednostkę) Duże zróżnicowanie Istotne (potrzeby jednostek) Premium + Wartość uczuć klienta

6 Typy gospodarki Typ gospodarki Typy rynku Kluczowe kryterium wyboru klienta Dokonanie zakupu na podstawie Agrarna Towarów Dostępność niezawodnego dostępu Przemysłowa Dóbr Cena przystępna oferta cenowa Usług Usług Jakość dowody celującej jakości Doznań Doznań Autentyczność zgodności z wizerunkiem własnym

7 Kapitał symboliczny Zasoby dostępne dla osób sprawujących określone funkcje społeczne lub będących członkami grup społecznych, polegające na prestiżu, wyróżnieniu, uznaniu, wyrażające szczególną kulturową wartość Sprzedaje się pakiety tożsamości do samodzielnego kompletowania, np. galeria sztuki oferuje możliwość skompletowania tożsamości znawcy sztuki.

8 Wniosek Nowe zjawiska cywilizacyjne wyznaczają nowe zadania dla administracji samorządowej i.budzą nowe potrzeby oraz oczekiwania społecznej

9 Etapy ewolucji organizacji sektora publicznego: 1. Państwo prawne instytucje publiczne były traktowane jako narzędzia wykonywania prawa 2. Administracja publiczna czyli powstanie samodzielnego aparatu i oddzielenie administracji od polityki 3. Menedżerskie zarządzanie publiczne (New Public Management) 4. Partycypacyjne zarządzanie publiczne (Good Governance, Public Governance)

10 New Public Management Przejęcie metod zarządzania typowych dla sektora prywatnego: odejście od biurokracji w stronę elastyczności i nowych praktyk Konkurencja w sektorze publicznym: to klucz do obniżenia kosztów i przyjęcia lepszych standardów Dekompozycja struktur Profesjonalizacja zarządzania Jasno sprecyzowane standardy i mierniki efektywności działania: zdefiniowane cele i mierzalne wskaźniki poddane monitoringowi Dyscyplina finansowa: weryfikacja zasobów, redukcja kosztów, poprawa dyscypliny pracy

11 New Public Management najpełniej wyjaśnia D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2005 W niewielu gminach udało się rozdzielić obszar klasycznej administracji wykonawczej (ten, w którym chodzi o wykonywanie zadań i kompetencji określonych ustawami, wydawanie decyzji ) i obszar obsługi procesów rządzenia s.10

12 Profesjonalne zarządzanie Dążenie do sprawnego zaspokajania potrzeb zbiorowych realizowane jest zarówno poprzez decentralizację zadań, jak i wprowadzenie bardziej efektywnych metod zarządzania (Prawelska-Skrzypek 2004) Jedną z takich metod jest TQM

13 Przykład Filia IBM z Windsor, Ontario, zamówiła w jednej z japońskich firm dostawę części. Określono dopuszczalny poziom błędów 3 wadliwe części na każde Toronto Sun - Nam, Japończykom ciężko jest zrozumieć amerykańskie zwyczaje handlowe. Niemniej jednak do każdych części dołączyliśmy trzy wadliwe, które pozwoliliśmy sobie zapakować osobno. Mamy nadzieję, że to Państwu wystarcza (Bank s. 30)

14 Administracja samorządowa Istnieje głośno artykułowana dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami stawianymi administracji samorządowej w zakresie jakości świadczenia usług a rzeczywistą ich jakością Odnosi się wrażenie, że w zmieniającym się otoczeniu administracja samorządowa jest niezmienna (Batko s.14)...główny cel reform administracji publicznej to koncentracja nie tyle na oszczędnościach, co na zmianie mentalności (Wolters 1997)

15 Jakość Całość właściwości i cech charakterystycznych wyrobu lub usługi zdolnych do zaspokajania określonych lub wskazanych potrzeb (ISO 8402/1986) Całość złożonych cech charakterystycznych wyrobu lub usługi w odniesieniu do marketingu,, w których wyniku wyrób lub usługa spełni oczekiwania konsumenta (Feigenbaum 2000) Zdolność usługi do zaspokojenia potrzeb i spełnienia wymagań klienta

16 Postrzegana i oczekiwana jakość usług publicznych (Kreier, Łuczak 2004)

17 Jakość postrzegana Sąd klienta, który w procesie oceny wykorzystuje swoje własne wyobrażenia o jakości doskonałej oczekiwanej

18 Powody dysproporcji między jakością oczekiwaną i świadczoną: Mogą wynikać z rzeczywistego niedorozwoju administracji Nadmiernych oczekiwań społeczeństwa wobec administracji

19 Światowe rankingi oceniające prace administracji: Ranking World Banking Group Doing Business Polska 70 miejsce za Namibią, Białorusią i Ghana; a przed Togo i Panamą Raport ONZ zinformatyzowania państwa w obszarze sektora publicznego: w 2008r. -33 miejsce; 2014r miejsce

20 Jakość usługi administracyjnej Usługa nieangażująca klienta Szybka Tania

21 Ocena Polska jest europejskim liderem w zakresie implementacji systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008 w administracji publicznej ok. 260 jednostek Pierwszy na świecie certyfikat ISO w administracji publicznej uzyskało w 1995 r. kanadyjskie miasto Sain- Augustine de Desmoners W Polsce w 2000r. Dzierżonów Przyczyny: Poprawa wizerunku urzędu Poprawa efektywności Poprawa organizacji pracy i kultury organizacyjnej Moda na certyfikaty ISO

22 Bariery doskonalenia jakości (Bugdol, 2010): Moda na tworzenie biur obsługi klienta Łączenie funkcji pełnomocnika ds. jakości z innymi funkcjami Nadmiar dokumentów przynależnych do systemów jakości Brak decyzji strategicznych dotyczących jakości Niedostateczna analiza kompetencji Niski poziom certyfikacji Brak konkurencji Brak zaufania społecznego i możliwości stosowania empowermentu

23 Cel strategiczny: W Polsce potrzebne jest pełne uwłaszczenie obywateli. Obecnie osoby korzystające z usług administracji zaczynają stawać się klientami. Z czasem muszą się poczuć właścicielami gminy, właścicielami realizowanych usług. A urząd jest zatrudniany do realizacji usługi administracyjnej, czyli do regulowania mającego ułatwić współżycie obywateli. Potrzebny jest empowerment kliencki.

24 Empowerment (upodmiotowienie, uprawomocnienie, udział w decyzjach) Metoda, idea zarządzania zasobami ludzkimi Dąży do zwiększenia realnego wpływu pracowników (kiedyś) i klientów (dziś) na funkcjonowanie organizacji Zachęca pracowników i klientów do inicjowania działań projakościowych i proinnowacyjnych Zabiega o poprawę jakości życia w miejscu pracy i poza nim (Conger, Kunungo 1988, Hand 1993, Rothstein 1995)

25 Skutki wprowadzenia Empowermentu: Czas wieloletnie działania- ponieważ trzeba wpływać na świadomość jakości, głównie poprzez edukację i wzmacnianie potencjału społecznego w urzędzie i społeczeństwie Pozbycie się władzy jest traktowanie jako pozbycie się podstawowego atrybutu pracy urzędniczej Urzędnicy nierzadko zmieniają swoje zachowania, nadmierna formalizacja Konieczność wprowadzenia usuwa strach, wzmacnia autonomię, samorządy są b. elastyczne Wpływa nie tylko na jakość usług świadczonych przez administrację, lecz również na jakość życia. Wzmacnia kruche zaufanie społeczne i kapitał społeczny, który decyduje o rozwoju

26 Dziękuję Zapraszam do dyskusji

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Ireneusz Kozera Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej Warszawa, listopad 2009

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

HANNA KRYNICKA KONCEPCJA NOWEGO ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM (NEW PUBLIC MANAGEMENT) Wprowadzenie

HANNA KRYNICKA KONCEPCJA NOWEGO ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM (NEW PUBLIC MANAGEMENT) Wprowadzenie Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie HANNA KRYNICKA KONCEPCJA NOWEGO ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM (NEW PUBLIC MANAGEMENT) Wprowadzenie Ocena administracji rządowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Urzędy są organizacjami

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Doradca Pracownika JST, którego celem jest zapoznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju Wprowadzenie Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Barbara Bobińska Uniwersytet Szczeciński Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Streszczenie Transformacja systemu społeczno gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy

KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 S awomir Wawak Katedra Procesu Zarzàdzania KorzyÊci i koszty wdra ania systemów zarzàdzania jakoêcià w urz dzie gminy 1. Uwagi wst pne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo