Ocena cyklu Ŝycia LCA - metodyka i zastosowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena cyklu Ŝycia LCA - metodyka i zastosowanie"

Transkrypt

1 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków 1 Ocena cyklu Ŝycia LCA - metodyka i zastosowanie dr Joanna Kulczycka

2 Wybrane narzędzia i metody ocen wpływu na środowisko 2 Istnieje wiele narzędzi i metod oceny wpływu na środowisko, m.in.: ocena oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment), Ecological Footprint (ślad ekologiczny) oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, rachunek przepływów materiałowych (Material Flow Accounting MFA), ekologiczna analiza wejść i wyjść (Environmental Input-Output Analysis), analiza śladów energii (Energy Footprint) zapotrzebowanie materiałowe, bilans materiałowy i energetyczny, ekologiczna ocena cyklu Ŝycia (Life Cycle Assessment) - oddziaływania produktu/technologii/procesu na środowisko.

3 Ocena cyklu Ŝycia - LCA pojęcia 3 W języku polskim dla opisu LCA funkcjonują określenia: Ocena cyklu Ŝycia (LCA) normy ISO Ocena cyklu Ŝyciowego tłumaczone dokumenty UE Ekologiczna ocena cyklu Ŝycia np. Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk Środowiskowa ocena cyklu Ŝycia np. A. Lewandowska, Ocena cyklu istnienia np. Z. Kłos, P. Kurczewski, J. Kasprzak Eko-bilans np. W. Adamczyk Analiza cyklu Ŝycia np. R. Szpadt, K. Czaplicka Analiza środowiskowa - J. Górzyński

4 Publikacje (2001) i (2007) 4

5 Publikacje (2) 5

6 Publikacje (3) 6

7 7 Publikacje (4)

8 LCA definicja - UNEP 8 LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego Ŝycia, poprzez wzrost efektywnego zuŝycia zasobów i zmniejszenie obciąŝeń środowiska (liabilities). Ocena wpływu na środowisko moŝe być prowadzona zarówno dla wyrobu jak i dla funkcji. LCA jest traktowane jako analiza od kołyski do grobu. Podstawowymi elementami LCA są (1) zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciąŝeń środowiska, tj. zuŝytych materiałów i energii oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, (2) ocena potencjalnych wpływów tych obciąŝeń oraz (3) oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciąŝeń.

9 Ocena cyklu Ŝycia - LCA definicje 9 LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego Ŝycia, poprzez wzrost efektywnego zuŝycia zasobów i zmniejszenie obciąŝeńśrodowiska (liabilities). LCA ukierunkowuje badanie wpływu na środowisko systemu wyrobu w obszar zuŝycia zasobów, jakości ekosystemu i zdrowia ludzkiego. Obszar rozumiany moŝe być (metoda eco-indicator) jako wskaźnik oceny efektów oddziaływania na środowisko, tzw. ekowskaźnik, wyraŝony w punktach końcowych Pt.

10 Cykl Ŝycia - definicje 10 LCA jest procesem zbierania i oceny wejść, wyjść oraz potencjalnych wpływów na środowisko systemu wyrobu w okresie jego cyklu Ŝycia. LCM - zarządzanie cyklem Ŝycia - jest koncepcją zarządzania uwzględniającą ideę cyklu Ŝycia, która moŝe być stosowana do tworzenia i wdraŝania strategii zrównowaŝonego rozwoju. Zarządzanie cyklem Ŝycia dotyczy minimalizowania zagroŝeń środowiskowych w cyklu Ŝycia produktu lub usługi. LCC - Koszty cyklu Ŝycia istnieją dwa terminy tj.: całkowite koszty dotyczące zakupu, uŝycia i likwidacji produktu (równowaŝne z pojęciem całkowite koszty posiadania oraz b) koszty produktu lub usługi występujące podczas całego Ŝycia wraz z kosztami zewnętrznymi. DfE - projektowanie ekologiczne lub eko-projektowanie jest metodą wspierającą projektowanie produktu w celu zmniejszenia całkowitego wpływu na środowisko we wczesnej fazie rozwoju produktu.

11 Ocena cyklu Ŝycia - LCA struktura (1) 11 I WYDANIE NORMY ISO Określenie celu i zakresu ISO (PKN, 2000) - cel, szczegółowość danych, zakres badań, jednostka funkcjonalna, granice systemu; Analiza zbioru wejść i wyjść ISO (PKN, 2002) - proces jednostkowy, zebranie danych, bilans masowy i energetyczny; Ocena wpływu cyklu Ŝycia ISO (PKN, 2002) - wybór kategorii wpływu, klasyfikowanie, charakteryzowanie, normalizowanie, waŝenie, analiza jakości danych; Interpretacja ISO (PKN, 2002) - sprawdzenie kompletności, analiza wraŝliwości, inne analizy, wnioski, rekomendacje, raport. ISO/TR (PKN, 2006) - Przykłady zastosowania normy ISO ISO/TR (PKN, 2003) - Przykłady zastosowania normy ISO 14041

12 Ocena cyklu Ŝycia - LCA struktura (2) 12 II WYDANIE NORMY ISO ISO 14040;2006 (U) - Zarządzanie środowiskowe ocena cyklu Ŝycia zasady i struktura, ISO 14044;2006 (U) - Zarządzanie środowiskowe ocena cyklu Ŝycia wymagania i wytyczne.

13 LCA w dokumentach krajowych (1) 13 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627), gdzie w art. 143 dotyczącym określania wymagań, jakie powinny spełniać technologie stosowane w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach wskazane jest, Ŝe powinna spełniać wymagania, które powinny uwzględniać, m.in. wykorzystanie analizy cyklu Ŝycia produktów jednak zapis ten funkcjonował jedynie do 18 maja 2005 r., kiedy to został uchylony Ustawą o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. II Polityka Ekologiczna Państwa postuluje zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji, szerokie upowszechnienie, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, ocen cyklu Ŝyciowego produktu; wprowadzenie ustawowego obowiązku wykonywania takich ocen dla grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

14 LCA w dokumentach krajowych (2) 14 Polityka Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata wprowadzenie obowiązku oceny cyklu Ŝycia dla wybranych produktów, wprowadzanych do obrotu towarowego. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównowaŝonego rozwoju w celu wspierania inwestycji w ochronęśrodowiska proponuję m.in. włączenie Analizy Cyklu śycia (LCA) i Deklaracji Środowiskowych Produktu (EPD) do analizy wpływu na środowisko produktów i usług. Mapa Drogowa WdraŜania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych w Polsce (KETAP) wskazuje zadania dotyczące technologii środowiskowych, tj.: zachęcanie do udzielania zamówień publicznych, w których stosowane będą kryteria środowiskowe oraz będą wykorzystywane nowe technologie środowiskowe, a takŝe promocja stosowania kosztowej analizy cyklu Ŝycia produktów i usług.

15 LCA w dokumentach krajowych (3) 15 Strategia wdraŝania w Polsce zintegrowanej polityki produktowej ocena cyklu Ŝycia dla wielu produktów, jak i grup produktów. Zielone zamówienia publiczne - oznaczają politykę, w ramach, której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów i poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl Ŝycia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko m.in. na podstawie ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu Ŝycia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych.

16 LCA zastosowanie w UE 16 W polityce ekologicznej UE myślenie w kategoriach cyklu Ŝycia znajduje zastosowanie w: promowaniu rozwoju rynku produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (Zintegrowana Polityka Produktowa) zamówieniach publicznych znakowaniu ekologicznym ocenach technologii środowiskowych gospodarce odpadami W wielu dokumentach UE znajdują się postulaty o konieczności stosowania LCA

17 LCA zastosowanie w UE 17 Parlament Europejski - Dyrektywa w sprawie odpadów: Mniej śmieci, więcej recyklingu - Środowisko :38 Pięciostopniowa hierarchia postępowania z odpadami, w celu zapobiegania i ograniczeniu powstawania odpadów. Kolejność gospodarowania odpadami to: zapobieganie i ograniczanie, przygotowanie do powtórnego uŝycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii, unieszkodliwianie. MoŜliwe jest odejście przez państwa członkowskie od tej hierarchii, "jeŝeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii myślenia o cyklu Ŝycia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i gospodarowaniem tymi odpadami".

18 LCA - zastosowanie 18 Analiza z wykorzystaniem techniki LCA moŝe być wykorzystana m.in. do: identyfikacji moŝliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów w róŝnych etapach ich cyklu Ŝycia; podejmowania decyzji w przemyśle, organizacjach rządowych lub pozarządowych (np. planowanie strategiczne, ustalanie priorytetów, projektowanie wyrobów lub procesów, a takŝe przeprowadzanie zmian w tym zakresie); wyboru istotnych wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej, włączając techniki pomiarowe; marketingu (dotyczącym np. oświadczeń środowiskowych, schematów eko-etykietowania lub deklaracji środowiskowych wyrobów).

19 LCA procedura realizacji 19 POCZĄTEK OKREŚLENIE CELU I ZAKRES 1. Cel działania 2. Określenie wyrobu 3. Wybór ograniczeń systemu 4. Wybór parametrów środowisko 5. Wybór metod gromadzenia i oceny danych 6. Strategia zbierania danych 7. Wstępne uruchomienie metody LCA 8. Weryfikacja kroku OKREŚLENIE CELU I ZAKRESU OCENA WPŁYWU 1. Przyporządkowanie danych wpływom 2. Określenie katalogu odpadów 3. Klasyfikacja danych tabel inwentarzowych z punktu widzenia rodzaju wpływu 4. Charakteryzacja poszczególnych klas 5. Normalizacja wyników 6. Hierarchizacja klas (ocena istotności wpływów) ANALIZA ZBIORU 1. Pomiary, wyliczenia teoretyczne, przeglądy (literatury, baz danych) 2. Charakterystyka stosowanych procesów 3. Określenie produktu wejściowego i wyjściowego procesu 4. Bilans surowcowo-energetyczny 5. Wyznaczenie tabel danych z inwentaryzacji 6. Kategoryzacja wpływów na środowisko INTERPRETACJA 1. Określenie elementów o duŝym zagroŝeniu 2. Analiza wraŝliwości w/w elementów 3. Ustalenie sposobu minimalizacji zagroŝeń 4. Ocena priorytetów moŝliwych poprawek i ich wykonalności KONIEC Źródło: A.K. Wach, Metoda oceny cyklu Ŝycia (LCA) jako podstawa komputerowo wspomaganej oceny wyrobu.

20 LCA cel i zakres 20 Cel badań powinien jednoznacznie określać zamierzone zastosowanie, powody prowadzenia badań i odbiorcę, do którego adresowane są wyniki. Poziom szczegółowości LCA: koncepcyjny, uproszczony, szczegółowy. Zakres badań definiowany jest przez system wyrobów (procesy jednostkowe), jego granice i jednostkę funkcjonalną.

21 Schemat struktury LCA 21 PROCES LCA wejście wejście wejście wyjście Proces Proces Proces jednostkowy jednostkowy jednostkowy wyjście wyjście wyjście wejście Jednostka funkcjonalna system granice systemu

22 Jednostka funkcjonalna 22 Jednostka funkcjonalna to najmniejsza jednostka przyjęta do badań i stanowiąca ilościowy efekt systemu produkcji LCA. Głównym zadaniem jednostki funkcjonalnej jest dostarczenie płaszczyzny odniesienia dla normalizowania danych wejściowych i wyjściowych systemu. Z tego teŝ względu powinna być ona jasno zdefiniowana i mierzalna.

23 Jednostka funkcjonalna 23 Najprostszymi jednostkami funkcjonalnymi są jednostki fizyczne jak np. metry, dŝule, kg, sekundy, kelwiny, itd. Mogą to być teŝ pojedyncze urządzenie/maszyna czy jedna z funkcji tego urządzenia lub powierzchnia do zagospodarowania, dla których ustala się przepływ materiałów i energii. Jednostki pojedyncze mogą być łączone w złoŝone, np. tonokilometr (dla transportu), m 2 * rok, lumen*rok, itd.

24 Zasady doboru jednostki funkcjonalnej 24 Jednostka funkcjonalna musi być dobrana w sposób odpowiedni do celu analizy. Przykładowo, dla systemu transportu: w ograniczonym zakresie porównujemy system transportu na bazie pewnego dystansu transportu. Np. porównujemy efekt ekologiczny osobokilometrów w samochodzie i osobokilometrów w pociągu. w szerszej definicji moŝemy porównać efekty ekologiczne dla dwu osób podróŝujących na ta samą odległość, uŝywających samochodu i transportu publicznego w ciągu 1 miesiąca. W tym przypadku moŝemy włączyć do analizy pociągi, autobusy, moŝe rowery. w bardzo szerokiej definicji moŝemy zastosować bieŝącą miesięczną czynność poruszania się dwóch osób: właściciela samochodu i osoby nie posiadającej samochodu.

25 Przykłady 25 Badanie LCA LCA czterech róŝnych rodzajów wykładzin podłogowych stosowanych do uŝytku domowego w Holandii LCA procesów wydobycia węgla Jednostka funkcjonalna Ilość pokrycia podłogowego potrzebna do pokrycia 1m 2 powierzchni w typowym domu holenderskim w czasie ponad 15 lat. 1 Mg wydobywanej rudy, 1 m 3 chodnika, 1 MJ (dla tąpnięć), 1 miesiąc (dla składowania części zamiennych).

26 Przykłady 26 Badanie LCA LCA ekspresu do kawy LCA pieluszek jednorazowych i wielokrotnego uŝytku Jednostka funkcjonalna Ekspres, w którym sporządza się 5 filiŝanek kawy dwa razy dziennie i kawa ta pozostaje gorąca przez 30 min. po jej sporządzeniu. UŜywanie 6 pieluszek dziennie przez 30 miesięcy.

27 Przykłady 27 Badanie LCA LCA dwóch rodzajów opakowań jajek LCA opakowań piwa Jednostka funkcjonalna szt. jajek, które potrzebują szt. opakowań (1 opakowanie dla 6 szt. jajek). 1 butelka piwa o łącznej wadze 1,066kg (w tym 0,52kg piwa i 0,546kg szkła).

28 Przykłady 28 LCA mleka Badanie LCA LCA opakowań chłodziarek Jednostka funkcjonalna Zestaw niezbędny do opakowania chłodziarki o pojemności 500 litrów 1000 kg mleka skorygowanego energetycznie ECM opuszczającego bramę farmy

29 Przykłady 29 Badanie LCA Jednostka funkcjonalna LCA produkcji i uŝytkowania samochodu osobowego LCA produkcji ołówków LCA zakładu obuwniczego Samochód przejeŝdŝający rocznie 13000km, eksploatowany przez 10lat, spalający 10l benzyny na 100km i waŝący 1100kg. Partia 100 ołówków. 1 para wyprodukowanych butów.

30 Przykłady 30 Badanie LCA LCA sześciu scenariuszy obróbki osadów ściekowych z oczyszczalni dla równowaŝnej ilości mieszkańców LCA róŝnych opcji gospodarki odpadami z gospodarstwa domowego Jednostka funkcjonalna 1 t suchej masy składowanego materiału odpadowego Średnia ilość odpadów z gospodarstwa domowego wytwarzaną w ciągu 1 roku

31 Analiza zbioru wejść i wyjść - LCI 31 W fazie tej dokonuje się analizy wszystkich odnośnych procesów oraz całkowitego przeglądu emisji, które opracowuje się w odpowiedniej tablicy.

32 Analiza zbioru wejść i wyjść wykres Sankeya dla produkcji koncentratu Zn-Pb 32

33 LCA etapy LCIA 33 Etapy obowiązkowe Wybór kategorii wpływu, wskaźników kategorii i modeli charakteryzowania Przypisanie wyników LCI (klasyfikacja) Obliczenie wyników wskaźników kategorii (charakteryzowanie) Wyniki wskaźnika kategorii (profil LCIA) Elementy opcjonalne Obliczanie wyników odnoszenia wielkości wskaźników do wielkości referencyjnych (normalizacja) Grupowanie WaŜenie Analiza jakości danych

34 Klasyfikacja i charakteryzowanie 34 Klasyfikacja przypisanie wyników LCI do kategorii wpływu. Charakteryzowanie obliczenie wartości wskaźnika kategorii za pomocą parametru charakteryzowania. Kategoria wpływu Zmniejszenie zasobów abiotycznych Efekt cieplarniany ZuboŜenie warstwy ozonowej Jednostki parametrów charakteryzowania wystarczalność zasobów w kg na rok lub m 3 na rok kg równowaŝnika CO 2 lub gram równowaŝnika CO 2 na jednostkę funkcjonalną kg równowaŝnika CFC-11 Zagospodarowanie terenu m 2 zagospodarowanego terenu Zakwaszanie Tworzenie utleniaczy fotochemicznych kg równowaŝnika SO 2 kg równowaŝnika etylenu Eutrofizacja Ekotoksyczność kg równowaŝnika PO 4 3- kg równowaŝnika 1,4-dichlorobenzenu (w podziale na podkategorie, tj. woda, gleba, woda morska

35 Zestawienie kategorii o kryteriów stosowanych od oceny budynków mieszkalnych w projekcie E-Audyt/GBC 2000/02 wg A. Stachowicz, M. Fedorczak-Cisak Niskoenergetyczne budynki analiza zuŝycia energii w całym cyklu istnienia 35

36 Charakteryzowanie produkcja TPFS 36 Histogram charakteryzowania przedstawia wyniki wyskalowane do 100%, zatem skala tego rodzaju nie stanowi źródła informacji o wielkości wpływu na środowisko moŝe on być zarówno bardzo duŝy jak i nieznaczny.

37 Normalizacja produkcja TPFS 37 Normalizacja polega na obliczeniu wartości wskaźnika kategorii wpływu względem pewnej wartości odniesienia np. przeciętnych europejskich warunków w ciągu roku na mieszkańca (jednak nie ocenia waŝności wpływu na środowisko, a jedynie udział danego efektu w efekcie całkowitym jednostki niemianowane).

38 Grupowanie i waŝenie 38 Grupowanie polega na przypisaniu kategorii wpływu do jednego lub więcej zbiorów (kategorie szkody) wg celu i zakresu badań np. zuŝycie zasobów, jakość ekosystemu, zdrowie ludzkie. WaŜenie polega na przypisaniu wagi kaŝdej kategorii wpływu i kategorii szkody.

39 Wyniki analizy histogram wskaźnikowy wybrane branŝe przemysłu w Polsce Pt produkcja aluminium i wyrobów z Al produkcja nawozów sztucznych i zwiazków azotowych produkcja Pb,Zn,Sn i wyrobów z Pb,Zn,Sn produkcja soli produkcja szkła i wyrobow ze szkła zdrowie ludzkie jakość ekosystemu zuŝycie zasobów jednostka funkcjonalna: 1000 zł produkcji sprzedanej źródło danych: GUS

40 Wyniki analizy histogram waŝenia produkcja koncentratu Zn-Pb 40 Pt 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 czynniki rakotw. ukł.oddechzw.nieorg. zmiany klimatycz. ekotoksyczność zakwasz. /eutrofiz. zagospodar. terenu minerały paliwa kopalne jednostka funkcjonalna: 1000 kg rudy Zn-Pb

41 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Histogram wpływu na środowisko wybranych produktów 41 pestycydy detergenty zaw. zw. fosf farba rozpuszczalnikowa nawozy fosforowe nawozy azotowe olej smarowy farba wodna opakowania z papieru tektura/opakowania z tektury mpt/kg

42 Wyniki analizy na podstawie amerykańskiej bazy Input-Output 42 komputery nawozy sztuczne farby i lakiery na bazie rozpuszcz. opakowania z papieru i tektury opakowania z plastiku opakowania szklane puszki aluminiowe, metalowe pestycydy i chem. środki ochr. roślin opony butelki plastikowe, kubki i tacki PS chłodziarki i zamrażarki pieluchy jednorazowe płyny chłodnicze akumulatory baterie karoserie pompy cieplne klimatyzatory opakowania po nawozach sztucznych opakowania po pestycydach monitory lampy wyładowcze Jednostka funkcjonalna: 1USD detergenty zawierające fosforany oleje smarowe mpt

43 Koszty cyklu Ŝycia (LCC) 43 LCC jest sumą wszystkich kosztów ponoszonych podczas cyklu Ŝycia wyrobu (działalność inwestycyjno-remontowa, wytwórcza, faza uŝytkowania i likwidacji). Koszty Cyklu śycia (,, $/ jednostkę) Wpływ środowiskowy (np. kg równowaŝn. CO 2 /jednostkę)

44 Zastosowanie LCA 44 Technika LCA moŝe być wykorzystywana nie tylko do oceny aspektów środowiskowych związanych z wybranymi systemami wyrobów i usług, ale przede wszystkim do określenia sposobu zmniejszania zagroŝenia środowiska naturalnego.

45 Zastosowanie LCA 45 Dzięki wynikom LCA moŝna wybrać odpowiednie rozwiązania, by zminimalizować wpływ na środowisko nie tylko wyrobów, ale równieŝ modernizować istniejące przedsięwzięcia i tworzyć nowe, przyjazne środowisku inwestycje. WdroŜenie LCA przynosi wymierne korzyści, zarówno firmie, która decyduje się na przeprowadzenie takiej analizy, jak i społeczeństwu oraz środowisku.

46 Zastosowanie LCA a poziom szczegółowości 46 Podejmowane decyzje koncepcyjny Poziom LCA uproszczony szczegółowy Projektowanie Udoskonalanie produktu Analizy porównawcze Etykietowanie Ustanawianie norm Planowanie strategii rozwoju Działania marketingowe Kształtowanie polityki produktowej + - +

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków

Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Koszty cyklu życia (LCC) w gospodarce odpadami komunalnymi Dr Joanna Kulczycka, IGSMiE PAN, Kraków Zarządzanie odpadami Zarządzanie odpadami stanowi jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AM Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną.

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną. Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną Marek Zaborowski Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicja rozwoju zrównowaŝonego - ekorozwoju...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP

PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAM OPIEKA NAD PRODUKTEM PRODUCT STEWARDSHIP 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Dlaczego? 1.2. Zakres. 1.3. Zobowiązanie. 1.4. Struktura. 1.5. Dostęp do informacji. 1.6. Odrzucenie odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne

Zielone Zamówienia Publiczne Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Zadania 5.4.2 Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu

Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu Wprowadzenie do systemu ekozarządzania i audytu EMAS stanowi nowoczesną metodę zarządzania, ukierunkowaną na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorcom i instytucjom w pełni nadzorować

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska w ocenie efektywności przedsięwzięć

Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska w ocenie efektywności przedsięwzięć Barometr Regionalny Nr 4(26) 2011 Uwzględnianie efektów w dziedzinie poprawy jakości środowiska w ocenie efektywności przedsięwzięć Andrzej Graczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Celem

Bardziej szczegółowo