Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć."

Transkrypt

1 Janusz Andryjenko Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć. Zarzą dzanie systemami jakości czy teżkompleksowe Zarzą dzanie Jakością (TQM), to jedne z bardziej popularnych w ostatnich latach form zarzą dzania. Niemniej jednak, metody te są zwią zane z klasycznymi funkcjami zarzą dzania, na które w ogólnym ujęciu składają się: planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola. Podstawą powodzenia każdego działania jest jego właściwe zaplanowanie. Planowanie jest także kluczowym elementem w zarzą dzaniu jakością. Pomocnym instrumentem planowania jakości może być plan jakości. Stosowanie planu poprawia efektywność przedsięwzięć, oddziałują c bezpośrednio na procesy realizacji przedmiotu przedsięwzięcia, jak i pośrednio - poprzez usprawnianie zarzą dzania. Poję cie Planu Jakości. W ujęciu normy ISO, definiują cej pojęcia z zakresu jakości, Plan Jakości to dokument, w którym zostają wyszczególnione sposoby postę powania, środki i kolejność działań odnoszą cych się do jakości zwią zanej z wyrobem, usługą, przedsię wzię ciem lub umową 1. Plany Jakości stanowią zatem część składową planowania jakości, czyli działań, w których ustala się cele i wymagania jakościowe, jak również wymagania dotyczą ce zastosowania wybranych elementów systemu jakości 2. Norma PN-ISO 8402 sugeruje, że w zależności od zakresu obowią zywania planu, jego nazwę można sprecyzować i nazwać go Planem Zapewnienia Jakości lub nawet Planem Zarzą dzania Jakością. Cel opracowania Planu Jakości. Pojawienie się Planu Jakości jest wynikiem niedosytu, jaki można odczuć w sferze powią zań systemu zarzą dzania jakością z konkretnym wyrobem, usługą, przedsięwzięciem lub kontraktem. W warunkach kontraktowych Klient pragnie prześledzić bieg działań zwią zanych z realizacją umowy, jak równieżchce mieć możliwość oceny szans otrzymania produktu na ustalonym przez niego poziomie jakości. Plan Jakości okazuje się być bardzo pomocnym w rozwią zaniu tych wątpliwości. Jednocześnie dokument ten można przygotować nie tylko wtedy, gdy klient stawia taki wymóg, ale równieżkażdorazowo dla danego produktu, usługi lub przedsięwzięcia. Plany Jakości mogą być szczególnie przydatne dla nowego wyrobu lub procesu lub gdy powstaje znaczą ca zmiana w stosunku do istnieją cego wyrobu lub procesu. Coraz częściej zdarza się, że np. w przemyśle stoczniowym, charakteryzują cym się złożonością i wielością procesów, klient zamieszcza w umowie warunek przygotowania Planu Jakości. Przed powierzeniem do realizacji przedsięwzięcia, takiego jak przebudowa lub budowa statku, nowy klient najczęściej przeprowadza audit organizacji potencjalnego wykonawcy. W takim przypadku Plan Jakości stanowi element przygotowania kontraktu, będą cy rozwinięciem oceny organizacji wykonawcy i/lub jego systemu jakości. Opracowanie Planu Jakości staje się zatem w realizacji złożonych projektów standardowym elementem. Ponadto należy podkreślić, że Plan Jakości ma tę zaletę, iżw przypadku braku 1 Norma PN-ISO 8402:1994 Zarzą dzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Punkt 3.13 oraz Norma PN-ISO :1994 Zarzą dzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. Punkt Por. Norma PN-ISO 8402:1994, Punkt

2 w przedsiębiorstwie certyfikowanego systemu zapewnienia jakości, może on stanowić pewną alternatywę i umożliwia zawarcie kontraktu pod warunkiem przywołania w nim dokumentacji porzą dkują cej działania. Przykładem takiego postępowania w Polsce jest stocznia Remontowa S.A., której praktyka potwierdza, że Plan Jakości stanowi wygodną płaszczyznę współpracy z klientem. Zakres Planu Jakości. W Planie Jakości przedsiębiorstwo przedstawia i dokumentuje, w jaki sposób będą spełnione wymagania jakościowe. Jeżeli w organizacji istnieje system jakości, dokument powinien być zgodny z wszystkimi wymaganiami systemu. W myśl normy ISO , opracowywana struktura Planów Jakości powinna być spójna ze wszystkimi innymi działaniami w ramach planowania jakości organizacji by dać pewność, że są spełnione poszczególne wymagania dla wyrobu, projektu lub umowy. Dokument może się odwoływać do udokumentowanych procedur, które są integralną częścią systemu jakości dostawcy i mają zastosowanie w konkretnym przypadku. 4 W planowaniu jakości konieczne jest dokonanie przeglą du istnieją cych planów w funkcjonalnych obszarach organizacji 5. Obszary te można porównać z wynikami wstępnej analizy, aby móc ocenić silne i słabe strony jakości w całości przedsiębiorstwa, działania lub przedsięwzięcia. Kiedy jużto zostanie ocenione, wymagane systemy i plany mogą zostać określone w kategoriach szczegółowych planów działania, procedur i metod. Gdy w firmie istnieje system jakości, Plan Jakości najczęściej stanowi dodatkowy dokument systemu jakości, obok Księgi Jakości, procedur i instrukcji. Plan może wymagać pewnych uzupełnień w odniesieniu do konkretnego zadania, ale nie powinien powielać treści istnieją cych dokumentów. Ma on w maksymalnym stopniu wykorzystywać jużfunkcjonują ce procedury i instrukcje. Zatem przed wykonaniem określonego zadania konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy w celu upewnienia się, że istnieje odpowiednia struktura organizacyjna, są dostępne środki i że przypisane zadania zostaną wykonane. Opierają c się na zasadach systemu zapewnienia jakości, należy uwzględnić, że Plan Jakości powinien przede wszystkim przedstawiać wszystkie te elementy, które są standardowo prezentowane w procedurach systemu jakości, a mianowicie: przedmiot czynności co należy wykonać? metody jak to wykonać? (odpowiednie do zakresu projektu udokumentowane procedury i instrukcje lub/i opisane poszczególne kroki w procesach, które stanowią praktykę działania firmy) podmiot czynności - kto ma to wykonać, jaki jest podział odpowiedzialności i uprawnień? zasoby za pomocą jakich środków to wykonać na danych etapach przedsięwzięcia? Ponadto Plan Jakości może opisywać bą dź odsyłać do takich elementów, jak: cele jakościowe (odnoszą c się do np. do specyfikacji lub charakterystyk, długości cykli, zasobów, wydajności, niezawodności) programy badania, kontroli, weryfikacji i auditu, przydatne w poszczególnych fazach udokumentowane procedury zmian i modyfikacji w Planie Jakości w miarę postępowania projektu metody pomiaru osią gania celów jakościowych. 3 Norma PN-ISO 8402:1994, Punkt Plany jakości. 4 Zob. Norma PN-ISO 9001:1994 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie. Punkt Zalecenia do opracowania planów zawiera teżnorma PN-ISO 10005:1998 Zarzą dzanie jakością Wytyczne do planu jakości. 2

3 Plan Jakości musi w sposób jednoznaczny przypisywać odpowiedzialność za realizację wyszczególnionych procesów. W ramach zaplanowanych jakościowo działań niezbędny jest też właściwy projekt i nadzór procesów w celu zmniejszenia do minimum możliwości wystą pienia pomyłek i awarii. Dokument zwykle obejmuje kontrolę poszczególnych procesów na wyjściu w celu weryfikacji jakości danych wyjściowych z jakością danych na wejściu oraz zasobów, którymi dysponowano. Komponenty, wyroby końcowe i inne elementy mogą być sprawdzane przez kontrolę i badania. Natomiast dokumenty weryfikuje się przez przeglą dy i zatwierdzanie. Plan Jakości Zadania w stoczni Remontowa S.A. Plany Jakości, jak jużwspomniano, znajdują zastosowanie równieżw planowaniu jakości przedsięwzięć. Dokumenty takie są opracowywane w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego S.A. Przedsiębiorstwo uważa je za skuteczny sposób pozyskiwania zaufania klienta, co do możliwości spełnienia warunków kontraktu, zwykle dotyczą cego przebudowy lub budowy statków i innych konstrukcji stalowych. Z uwagi na to, że Plan Jakości przygotowuje się na potrzeby przedsięwzięć, które są realizowane metodami zarzą dzania projektem, został on nazwany Planem Jakości Zadania. Jako zadania realizuje się w stoczni wyspecjalizowane remonty i przebudowy statków, jak równieżbudowę statków i innych konstrukcji stalowych. Pierwszorzędnym celem opracowania Planu Jakości Zadania jest zagwarantowanie realizacji przedsięwzięcia, poprzez powią zanie procedur i instrukcji Systemu Zarzą dzania Jakością z wymaganiami kontraktu, czyli ustalonymi z Klientem wymaganiami. Jednocześnie oznacza to także zapewnienie zgodności wykonania z przepisami odpowiedniego towarzystwa klasyfikacyjnego i różnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Plan Jakości ma także zapobiegać kosztom spowodowanym przez nieefektywne wykorzystanie środków lub marnotrawstwo. W fazie przygotowania Planu Jakości Zadania rozważa się każdorazowo: wnioski wypływają ce z podobnych, realizowanych jużprzedsięwzięć; obecne zdolności wykonawcze; planowane możliwości; wpływ ewentualnych niepowodzeń oraz cele zarzą dzania ryzykiem. Należy podkreślić, że w czasie przygotowywania pierwszych Planów Jakości nie istniał jeszcze w stoczni formalnie udokumentowany system jakości. Pierwszy Plan Jakości powstał w 1996 r. w ramach, tworzonego na życzenie klienta systemu jakości dla jednostkowego kontraktu na przebudowę dwóch barek morskich, które posłużyły do transportu nadbudowy (topside) największej na świecie platformy wiertniczej Hibernia Stworzenie takiego systemu wymagało napisania nie tylko Planu Jakości, ale równieżksięgi Jakości. Należało zatem stworzyć niezbędne dla tych projektów procedury i instrukcje. Do kolejnych projektów, zrealizowanych w oparciu o Plan Jakości należą : przebudowa barek, służą cych do transportu filarów mostu Oresund (łą czą cego Danię ze Szwecją ), produkcja elementów dźwigów okrętowych i ich montaż, konstruowanie zdalnie sterowanych urzą dzeń do prac podwodnych. Pomyślne rezultaty tych projektów potwierdziły, że Plany Jakości służą poprawie efektywności i zapewnieniu jakości przedsięwzięć. Praktyką, udokumentowaną procedurami wdrażanego systemu zarzą dzania jakością jest przygotowywanie Planu Jakości Zadania w przypadku wyrażenia przez klienta takiego wymogu. Jednakże w sytuacji, gdy klient tego nie wymaga, Kierownik Zadania (Project Manager) odpowiedzialny za całe przedsięwzięcie posiada uprawnienia do zainicjowania jego opracowania z inicjatywy stoczni. Project Manager zleca opracowanie Planu Jakości i jest odpowiedzialny za jego zatwierdzenie i wydanie. Natomiast komórką opracowują cą Plan jest Biuro Jakości. Biuro sporzą dza dokument na podstawie określonych wymagań umowy i 3

4 struktury powołanego do kierowania projektem Zespołu Zadaniowego. Tworzony Plan Jakości Zadania odnosi się do wszystkich czynności wykonywanych w stoczni mają cych wpływ na jakość wykonania kontraktu w całym procesie realizacji Zadania i dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych, uczestniczą cych w jego wykonaniu. Co więcej, Plan przypisuje odpowiedzialność za wyznaczone obszary działań nie tylko członkom Zespołu Zadaniowego, ale równieżinnym osobom, kierują cym procesami, a nie wchodzą cym w skład zespołu. Plan jest tak zaprojektowany, by zapewniać efektywność działań niezależnie od zmian w kierownictwie i wśród pracowników. Należy zaznaczyć, że to Kierownik Zadania (a nie komórka ds. jakości) odpowiada za zgodność działań odnoszą cych się do jakości z zaplanowanymi w Planie Jakości. Uznaną praktyką w Remontowej S.A. staje się również to, że Kierownik Zadania zleca przeprowadzenie auditu procedur Planu Jakości Zadania, aby sprawdzić, czy wykonywane działania są zgodne z warunkami kontraktu i celami przedsięwzięcia. Zgodnie z podejściem systemowym do jakości, zanim nastą pi wydanie Planu Jakości przez Kierownika Zadania, Biuro Jakości przeprowadza jego przeglą d. Każdy dokument jest również nadzorowany w ramach systemu zarzą dzania jakością, zatem posiada on datę opracowania, datę ważności, numer zmiany, numerację stron, symbole komórek otrzymują cych plan, nazwisko autora i użytkownika, nazwę stoczni i klienta, nazwę przedsięwzięcia, numer kontraktu, W zwią zku z nadzorowaniem, Plan Jakości Zadania po zatwierdzeniu jest przesyłany do użytkowników formalnym pismem przekazowym. Struktura Planu Jakości Zadania. Plany Jakości Zadania, opracowywane w stoczni Remontowa S.A., odwołują się do udokumentowanych procedur i instrukcji Systemu Zarzą dzania Jakością, które znajdują zastosowanie w danym przypadku. Ze względu na indywidualny charakter przedsięwzięć zdarza się, że konieczne jest dokonanie uzupełnień i tylko na tę okoliczność opracowanie aneksów do istnieją cych dokumentów systemu jakości. Plan Jakości Zadania wymienia procesy w poszczególnych obszarach działania i przypisuje do nich istnieją ce procedury i instrukcje Systemu Zarzą dzania Jakością, które określają tryb postępowania, biorą c pod uwagę spełnienie wymagań w zakresie jakości. Przyjęcie w Planie podejścia systemowego i koncentracja na procesach pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości realizacji procesów i ich powtarzalność, jeżeli są one realizowane wielokrotnie podczas jednego przedsięwzięcia. Plany Jakości Zadania, opracowywane dotychczas w stoczni, najczęściej odnosiły się do następują cych obszarów organizacji realizacji przedsięwzięcia: 6 1. zarzą dzanie 2. działania techniczno-inżynierskie 3. dostawy i podwykonawcy usług 4. wyroby dostarczone przez Klienta 5. magazynowanie i/lub transportowanie 6. oznaczenia i identyfikacja 7. dokowanie i/lub wodowanie 8. produkcja 9. kontrola i badania. Do każdego z wymienionych obszarów Plan Jakości Zadania przydziela (Tabela 1 i 2): - odpowiedzialność za wykonanie - odpowiedzialność za nadzór wykonania 6 Wzór - Plan Jakości Zadania w stoczni Remontowa S.A. 4

5 - dokument regulują cy sposób postępowania w zakresie danego procesu (np. procedury i instrukcje systemu zarzą dzania jakością ) - dokument zawierają cy kryteria wykonania oraz - dokument potwierdzają cy wykonanie. Dodatkowo, w ramach każdego obszaru, Plan może wyszczególniać (Tabela 1): punkty zatrzymania (hold points - H) - czynności, po wykonaniu których zatwierdzany i wydawany jest raport. Do momentu akceptacji raportu kolejne procesy w danym obszarze są zatrzymane. punkty świadka (witness point - W) działania, które mogą być dodatkowo nadzorowane przez stronę lub strony umowy, jednakże nie jest wymagane sporzą dzenie raportu. punkty kontroli, dla których weryfikacja jest dokonywana wzrokowo (visual inspection - V), przez wykonanie pomiarów (dimensional inspection - D) lub w drodze przeglą du dokumentacji (review documentation - R). Do każdej z powyższych czynności kontroli Plan Jakości Zadania przypisuje strony, które przeprowadzają weryfikację klienta, stocznię lub towarzystwo klasyfikacyjne. Tabela 1. Przykładowa struktura Planu Jakoś ci dla procesu malowania, wyszczególniająca elementy kontroli i stronę dokonującą weryfikacji. Lp. Obszar działania Odpowiedzialność za wykonanie 6. Usługa 6.1 Malowanie zbiornikó w Odpowiedzialność za nadzór wykonania Dokument regulują cy działanie Kryteria wykonania Dokument potwierdzają cy wykonanie K. Tarkowski Malarz M. Jurkowski Kierownik Działu Malarni Instrukcja QI-4.6 Malowanie ; Instrukcja technologiczna IT-192/93 Malowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Wymagania kontraktu; przepisy towarzystwa klasyfikacyjnego; dokumentacja organizacyjnotechnologiczna Zadania Źródło: Opracowanie własne na podst. Planów Jakości Zadania stoczni Remontowa S.A. Zakres Planu Jakości Zadania Stocznia Towarzystwo Klasyfikacyjne Klient Raport z malowania W W/R Większość z wymienionych wcześniej dziewięciu obszarów działania w Planie Jakości Zadania jest zwykle rozpisana bardziej szczegółowo. Wyróżnione zostają najważniejsze czynności i procesy wpływają ce na zapewnienie jakości w danej grupie czynności. I tak - w sferze zarzą dzania Plan Jakości Zadania wyszczególnia takie elementy, jak: przeglą d umowy, schemat i strukturę organizacyjną zadania, prowadzenie korespondencji z klientem, spotkania z klientem, spotkania w trakcie wykonywania zadania, wprowadzanie zmian do umowy, planowanie wykonania umowy, sporzą dzanie opisu prac, raportowanie wykonania umowy, kooperacja, bezpieczeństwo pracy, budżetowanie zadania. Zawierają się tu elementy typowe dla planowania działań stricte jakościowych oraz także czynniki posiadają ce pośredni wpływ na końcowy finansowy wynik przedsięwzięcia. Podkreślić należy, że w pozycji budżetowanie Plan Jakości Zadania obejmuje działania dotyczą ce obszaru finansowego projektu, w szczególności koncentrują ce się na efektywności finansowej projektu. Przesłanką tego jest przekonanie, zgodne ze spostrzeżeniami J.S. Oakland a, że nie uwzglę dnienie w Planie Jakości aspektu finansowego może być jedną z przyczyn nie osią gnięcia założonej efektywności przedsięwzięcia 7. Zgodnie z zaleceniami normy ISO w planie jakości uwzglę dniono wyraźnie warunki bezpieczeństwa 7 Por.: John S. Oakland Total Quality Management, 2 nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993, s.72 8 Norma PN-ISO :1995 Zarzą dzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne dla usług. Punkt

6 i wymagania odnośnie stosownych środków materialnych dla minimalizacji zagrożenia pracowników, klientów i środowiska. W ramach działań techniczno-konstrukcyjnych plan specyfikuje etapy przygotowania projektu technicznego, dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, rysunków warsztatowych. Zawiera równieżodpowiedzialność za określenie odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń towarzystw klasyfikacyjnych. Proces dostawy jest całościowo rozpisany i wymienia standardowo: składanie zapotrzebowań i zamówień, składanie zapytań ofertowych i przyjmowania ofert, akceptację dostaw, czynność zamawiania dostaw, akceptację zamówień, koordynację dostaw, odbiory jakościowe i ilościowe materiałów, kompletowanie dokumentacji dostaw oraz także reklamowanie dostaw (Tabela 2). Niektóre Plany Jakości Zadania punkt ten jest rozszerzany i dotyczy równieżdostawców usług kooperantów stoczni. Tabela 2. Przykładowa struktura Planu Jakoś ci dla czynnoś ci składania reklamacji. Lp. Obszar działania Odpowiedzialność za wykonanie 3. Dostawy Odpowiedzialność za nadzó r wykonania Dokument regulują cy działanie Kryteria wykonania 3.9 Reklamacje dostaw J. Nowak Spec. ds. zakupó w A.Kowalski Kierownik Działu Zakupó w Instrukcja QI-4.6 Zakupy Zamó wienie Źródło: Opracowanie własne na podst. Planów Jakości Zadania stoczni Remontowa S.A. Dokument potwierdzają cy wykonanie Dokument reklamacji Obszar wyrobu dostarczonego przez klienta jest analogiczny do elementów dostaw, z tą tylko różnicą, że dotyczy dostaw będą cych w gestii klienta. Zalicza się tu takie działania, jak: organizacja przyjmowania dostaw i ich odbiory: identyfikacja, sprawdzenie certyfikatów i zgodności ze specyfikacją, jak równieżmagazynowanie urzą dzeń. W ramach obszaru produkcji, planowana jest jakość podstawowych procesów wykonania konstrukcji i urzą dzeń oraz świadczenia usług (w stoczniach remontowych procesy usługowe zwyczajowo nazywa się produkcją ). Najczęściej są to: prefabrykacja, montaż, spawanie, remonty urzą dzeń i wyposażenia okrętowego, malowanie (Tabela 1). Obszar ten obejmuje także czynności testów i prób morskich. W zakresie kontroli i badań Plan Jakości Zadania wyróżnia następują ce elementy: inspekcje kontroli jakości, organizację inspekcji towarzystwa klasyfikacyjnego i nadzoru klienta, badania nieniszczą ce oraz inne próby i testy. Podsumowanie Plan Jakości jest dokumentem o prostej konstrukcji, ułatwiają cym skoordynowanie wszystkich prac wpływają cych na jakość projektu. Wyszczególnia konkretne działania zwią zane z jakością przedsięwzięcia, podaje ich kolejność, przypisuje konieczne zasoby i miary osią gnięć. Dokument mogą sporzą dzać nie tylko firmy posiadają ce certyfikowany system jakości, ale równieżi te, które nie posiadają certyfikatu ISO serii 9000, bądź też wybrały inną drogę do doskonalenia jakości swoich wyrobów. Plan Jakości pozwala na prześledzenie działań zwią zanych z realizacją umowy. Ma on równieżzapewniać klienta, że końcowy rezultat projektu osią gnie zakładane cele jakościowe. Jakość koresponduje z efektywnością i produktywnością, dlatego stosowanie planów jakości, jak potwierdza praktyka, korzystnie wpływa na wyniki realizowanych przedsięwzięć. # # # 6

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo