Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć."

Transkrypt

1 Janusz Andryjenko Plan Jakoś ci jako narzędzie poprawy efektywnoś ci przedsięwzięć. Zarzą dzanie systemami jakości czy teżkompleksowe Zarzą dzanie Jakością (TQM), to jedne z bardziej popularnych w ostatnich latach form zarzą dzania. Niemniej jednak, metody te są zwią zane z klasycznymi funkcjami zarzą dzania, na które w ogólnym ujęciu składają się: planowanie, organizowanie, koordynacja i kontrola. Podstawą powodzenia każdego działania jest jego właściwe zaplanowanie. Planowanie jest także kluczowym elementem w zarzą dzaniu jakością. Pomocnym instrumentem planowania jakości może być plan jakości. Stosowanie planu poprawia efektywność przedsięwzięć, oddziałują c bezpośrednio na procesy realizacji przedmiotu przedsięwzięcia, jak i pośrednio - poprzez usprawnianie zarzą dzania. Poję cie Planu Jakości. W ujęciu normy ISO, definiują cej pojęcia z zakresu jakości, Plan Jakości to dokument, w którym zostają wyszczególnione sposoby postę powania, środki i kolejność działań odnoszą cych się do jakości zwią zanej z wyrobem, usługą, przedsię wzię ciem lub umową 1. Plany Jakości stanowią zatem część składową planowania jakości, czyli działań, w których ustala się cele i wymagania jakościowe, jak również wymagania dotyczą ce zastosowania wybranych elementów systemu jakości 2. Norma PN-ISO 8402 sugeruje, że w zależności od zakresu obowią zywania planu, jego nazwę można sprecyzować i nazwać go Planem Zapewnienia Jakości lub nawet Planem Zarzą dzania Jakością. Cel opracowania Planu Jakości. Pojawienie się Planu Jakości jest wynikiem niedosytu, jaki można odczuć w sferze powią zań systemu zarzą dzania jakością z konkretnym wyrobem, usługą, przedsięwzięciem lub kontraktem. W warunkach kontraktowych Klient pragnie prześledzić bieg działań zwią zanych z realizacją umowy, jak równieżchce mieć możliwość oceny szans otrzymania produktu na ustalonym przez niego poziomie jakości. Plan Jakości okazuje się być bardzo pomocnym w rozwią zaniu tych wątpliwości. Jednocześnie dokument ten można przygotować nie tylko wtedy, gdy klient stawia taki wymóg, ale równieżkażdorazowo dla danego produktu, usługi lub przedsięwzięcia. Plany Jakości mogą być szczególnie przydatne dla nowego wyrobu lub procesu lub gdy powstaje znaczą ca zmiana w stosunku do istnieją cego wyrobu lub procesu. Coraz częściej zdarza się, że np. w przemyśle stoczniowym, charakteryzują cym się złożonością i wielością procesów, klient zamieszcza w umowie warunek przygotowania Planu Jakości. Przed powierzeniem do realizacji przedsięwzięcia, takiego jak przebudowa lub budowa statku, nowy klient najczęściej przeprowadza audit organizacji potencjalnego wykonawcy. W takim przypadku Plan Jakości stanowi element przygotowania kontraktu, będą cy rozwinięciem oceny organizacji wykonawcy i/lub jego systemu jakości. Opracowanie Planu Jakości staje się zatem w realizacji złożonych projektów standardowym elementem. Ponadto należy podkreślić, że Plan Jakości ma tę zaletę, iżw przypadku braku 1 Norma PN-ISO 8402:1994 Zarzą dzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Punkt 3.13 oraz Norma PN-ISO :1994 Zarzą dzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. Punkt Por. Norma PN-ISO 8402:1994, Punkt

2 w przedsiębiorstwie certyfikowanego systemu zapewnienia jakości, może on stanowić pewną alternatywę i umożliwia zawarcie kontraktu pod warunkiem przywołania w nim dokumentacji porzą dkują cej działania. Przykładem takiego postępowania w Polsce jest stocznia Remontowa S.A., której praktyka potwierdza, że Plan Jakości stanowi wygodną płaszczyznę współpracy z klientem. Zakres Planu Jakości. W Planie Jakości przedsiębiorstwo przedstawia i dokumentuje, w jaki sposób będą spełnione wymagania jakościowe. Jeżeli w organizacji istnieje system jakości, dokument powinien być zgodny z wszystkimi wymaganiami systemu. W myśl normy ISO , opracowywana struktura Planów Jakości powinna być spójna ze wszystkimi innymi działaniami w ramach planowania jakości organizacji by dać pewność, że są spełnione poszczególne wymagania dla wyrobu, projektu lub umowy. Dokument może się odwoływać do udokumentowanych procedur, które są integralną częścią systemu jakości dostawcy i mają zastosowanie w konkretnym przypadku. 4 W planowaniu jakości konieczne jest dokonanie przeglą du istnieją cych planów w funkcjonalnych obszarach organizacji 5. Obszary te można porównać z wynikami wstępnej analizy, aby móc ocenić silne i słabe strony jakości w całości przedsiębiorstwa, działania lub przedsięwzięcia. Kiedy jużto zostanie ocenione, wymagane systemy i plany mogą zostać określone w kategoriach szczegółowych planów działania, procedur i metod. Gdy w firmie istnieje system jakości, Plan Jakości najczęściej stanowi dodatkowy dokument systemu jakości, obok Księgi Jakości, procedur i instrukcji. Plan może wymagać pewnych uzupełnień w odniesieniu do konkretnego zadania, ale nie powinien powielać treści istnieją cych dokumentów. Ma on w maksymalnym stopniu wykorzystywać jużfunkcjonują ce procedury i instrukcje. Zatem przed wykonaniem określonego zadania konieczne jest przeprowadzenie wstępnej analizy w celu upewnienia się, że istnieje odpowiednia struktura organizacyjna, są dostępne środki i że przypisane zadania zostaną wykonane. Opierają c się na zasadach systemu zapewnienia jakości, należy uwzględnić, że Plan Jakości powinien przede wszystkim przedstawiać wszystkie te elementy, które są standardowo prezentowane w procedurach systemu jakości, a mianowicie: przedmiot czynności co należy wykonać? metody jak to wykonać? (odpowiednie do zakresu projektu udokumentowane procedury i instrukcje lub/i opisane poszczególne kroki w procesach, które stanowią praktykę działania firmy) podmiot czynności - kto ma to wykonać, jaki jest podział odpowiedzialności i uprawnień? zasoby za pomocą jakich środków to wykonać na danych etapach przedsięwzięcia? Ponadto Plan Jakości może opisywać bą dź odsyłać do takich elementów, jak: cele jakościowe (odnoszą c się do np. do specyfikacji lub charakterystyk, długości cykli, zasobów, wydajności, niezawodności) programy badania, kontroli, weryfikacji i auditu, przydatne w poszczególnych fazach udokumentowane procedury zmian i modyfikacji w Planie Jakości w miarę postępowania projektu metody pomiaru osią gania celów jakościowych. 3 Norma PN-ISO 8402:1994, Punkt Plany jakości. 4 Zob. Norma PN-ISO 9001:1994 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie. Punkt Zalecenia do opracowania planów zawiera teżnorma PN-ISO 10005:1998 Zarzą dzanie jakością Wytyczne do planu jakości. 2

3 Plan Jakości musi w sposób jednoznaczny przypisywać odpowiedzialność za realizację wyszczególnionych procesów. W ramach zaplanowanych jakościowo działań niezbędny jest też właściwy projekt i nadzór procesów w celu zmniejszenia do minimum możliwości wystą pienia pomyłek i awarii. Dokument zwykle obejmuje kontrolę poszczególnych procesów na wyjściu w celu weryfikacji jakości danych wyjściowych z jakością danych na wejściu oraz zasobów, którymi dysponowano. Komponenty, wyroby końcowe i inne elementy mogą być sprawdzane przez kontrolę i badania. Natomiast dokumenty weryfikuje się przez przeglą dy i zatwierdzanie. Plan Jakości Zadania w stoczni Remontowa S.A. Plany Jakości, jak jużwspomniano, znajdują zastosowanie równieżw planowaniu jakości przedsięwzięć. Dokumenty takie są opracowywane w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego S.A. Przedsiębiorstwo uważa je za skuteczny sposób pozyskiwania zaufania klienta, co do możliwości spełnienia warunków kontraktu, zwykle dotyczą cego przebudowy lub budowy statków i innych konstrukcji stalowych. Z uwagi na to, że Plan Jakości przygotowuje się na potrzeby przedsięwzięć, które są realizowane metodami zarzą dzania projektem, został on nazwany Planem Jakości Zadania. Jako zadania realizuje się w stoczni wyspecjalizowane remonty i przebudowy statków, jak równieżbudowę statków i innych konstrukcji stalowych. Pierwszorzędnym celem opracowania Planu Jakości Zadania jest zagwarantowanie realizacji przedsięwzięcia, poprzez powią zanie procedur i instrukcji Systemu Zarzą dzania Jakością z wymaganiami kontraktu, czyli ustalonymi z Klientem wymaganiami. Jednocześnie oznacza to także zapewnienie zgodności wykonania z przepisami odpowiedniego towarzystwa klasyfikacyjnego i różnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Plan Jakości ma także zapobiegać kosztom spowodowanym przez nieefektywne wykorzystanie środków lub marnotrawstwo. W fazie przygotowania Planu Jakości Zadania rozważa się każdorazowo: wnioski wypływają ce z podobnych, realizowanych jużprzedsięwzięć; obecne zdolności wykonawcze; planowane możliwości; wpływ ewentualnych niepowodzeń oraz cele zarzą dzania ryzykiem. Należy podkreślić, że w czasie przygotowywania pierwszych Planów Jakości nie istniał jeszcze w stoczni formalnie udokumentowany system jakości. Pierwszy Plan Jakości powstał w 1996 r. w ramach, tworzonego na życzenie klienta systemu jakości dla jednostkowego kontraktu na przebudowę dwóch barek morskich, które posłużyły do transportu nadbudowy (topside) największej na świecie platformy wiertniczej Hibernia Stworzenie takiego systemu wymagało napisania nie tylko Planu Jakości, ale równieżksięgi Jakości. Należało zatem stworzyć niezbędne dla tych projektów procedury i instrukcje. Do kolejnych projektów, zrealizowanych w oparciu o Plan Jakości należą : przebudowa barek, służą cych do transportu filarów mostu Oresund (łą czą cego Danię ze Szwecją ), produkcja elementów dźwigów okrętowych i ich montaż, konstruowanie zdalnie sterowanych urzą dzeń do prac podwodnych. Pomyślne rezultaty tych projektów potwierdziły, że Plany Jakości służą poprawie efektywności i zapewnieniu jakości przedsięwzięć. Praktyką, udokumentowaną procedurami wdrażanego systemu zarzą dzania jakością jest przygotowywanie Planu Jakości Zadania w przypadku wyrażenia przez klienta takiego wymogu. Jednakże w sytuacji, gdy klient tego nie wymaga, Kierownik Zadania (Project Manager) odpowiedzialny za całe przedsięwzięcie posiada uprawnienia do zainicjowania jego opracowania z inicjatywy stoczni. Project Manager zleca opracowanie Planu Jakości i jest odpowiedzialny za jego zatwierdzenie i wydanie. Natomiast komórką opracowują cą Plan jest Biuro Jakości. Biuro sporzą dza dokument na podstawie określonych wymagań umowy i 3

4 struktury powołanego do kierowania projektem Zespołu Zadaniowego. Tworzony Plan Jakości Zadania odnosi się do wszystkich czynności wykonywanych w stoczni mają cych wpływ na jakość wykonania kontraktu w całym procesie realizacji Zadania i dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych, uczestniczą cych w jego wykonaniu. Co więcej, Plan przypisuje odpowiedzialność za wyznaczone obszary działań nie tylko członkom Zespołu Zadaniowego, ale równieżinnym osobom, kierują cym procesami, a nie wchodzą cym w skład zespołu. Plan jest tak zaprojektowany, by zapewniać efektywność działań niezależnie od zmian w kierownictwie i wśród pracowników. Należy zaznaczyć, że to Kierownik Zadania (a nie komórka ds. jakości) odpowiada za zgodność działań odnoszą cych się do jakości z zaplanowanymi w Planie Jakości. Uznaną praktyką w Remontowej S.A. staje się również to, że Kierownik Zadania zleca przeprowadzenie auditu procedur Planu Jakości Zadania, aby sprawdzić, czy wykonywane działania są zgodne z warunkami kontraktu i celami przedsięwzięcia. Zgodnie z podejściem systemowym do jakości, zanim nastą pi wydanie Planu Jakości przez Kierownika Zadania, Biuro Jakości przeprowadza jego przeglą d. Każdy dokument jest również nadzorowany w ramach systemu zarzą dzania jakością, zatem posiada on datę opracowania, datę ważności, numer zmiany, numerację stron, symbole komórek otrzymują cych plan, nazwisko autora i użytkownika, nazwę stoczni i klienta, nazwę przedsięwzięcia, numer kontraktu, W zwią zku z nadzorowaniem, Plan Jakości Zadania po zatwierdzeniu jest przesyłany do użytkowników formalnym pismem przekazowym. Struktura Planu Jakości Zadania. Plany Jakości Zadania, opracowywane w stoczni Remontowa S.A., odwołują się do udokumentowanych procedur i instrukcji Systemu Zarzą dzania Jakością, które znajdują zastosowanie w danym przypadku. Ze względu na indywidualny charakter przedsięwzięć zdarza się, że konieczne jest dokonanie uzupełnień i tylko na tę okoliczność opracowanie aneksów do istnieją cych dokumentów systemu jakości. Plan Jakości Zadania wymienia procesy w poszczególnych obszarach działania i przypisuje do nich istnieją ce procedury i instrukcje Systemu Zarzą dzania Jakością, które określają tryb postępowania, biorą c pod uwagę spełnienie wymagań w zakresie jakości. Przyjęcie w Planie podejścia systemowego i koncentracja na procesach pozwala na zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości realizacji procesów i ich powtarzalność, jeżeli są one realizowane wielokrotnie podczas jednego przedsięwzięcia. Plany Jakości Zadania, opracowywane dotychczas w stoczni, najczęściej odnosiły się do następują cych obszarów organizacji realizacji przedsięwzięcia: 6 1. zarzą dzanie 2. działania techniczno-inżynierskie 3. dostawy i podwykonawcy usług 4. wyroby dostarczone przez Klienta 5. magazynowanie i/lub transportowanie 6. oznaczenia i identyfikacja 7. dokowanie i/lub wodowanie 8. produkcja 9. kontrola i badania. Do każdego z wymienionych obszarów Plan Jakości Zadania przydziela (Tabela 1 i 2): - odpowiedzialność za wykonanie - odpowiedzialność za nadzór wykonania 6 Wzór - Plan Jakości Zadania w stoczni Remontowa S.A. 4

5 - dokument regulują cy sposób postępowania w zakresie danego procesu (np. procedury i instrukcje systemu zarzą dzania jakością ) - dokument zawierają cy kryteria wykonania oraz - dokument potwierdzają cy wykonanie. Dodatkowo, w ramach każdego obszaru, Plan może wyszczególniać (Tabela 1): punkty zatrzymania (hold points - H) - czynności, po wykonaniu których zatwierdzany i wydawany jest raport. Do momentu akceptacji raportu kolejne procesy w danym obszarze są zatrzymane. punkty świadka (witness point - W) działania, które mogą być dodatkowo nadzorowane przez stronę lub strony umowy, jednakże nie jest wymagane sporzą dzenie raportu. punkty kontroli, dla których weryfikacja jest dokonywana wzrokowo (visual inspection - V), przez wykonanie pomiarów (dimensional inspection - D) lub w drodze przeglą du dokumentacji (review documentation - R). Do każdej z powyższych czynności kontroli Plan Jakości Zadania przypisuje strony, które przeprowadzają weryfikację klienta, stocznię lub towarzystwo klasyfikacyjne. Tabela 1. Przykładowa struktura Planu Jakoś ci dla procesu malowania, wyszczególniająca elementy kontroli i stronę dokonującą weryfikacji. Lp. Obszar działania Odpowiedzialność za wykonanie 6. Usługa 6.1 Malowanie zbiornikó w Odpowiedzialność za nadzór wykonania Dokument regulują cy działanie Kryteria wykonania Dokument potwierdzają cy wykonanie K. Tarkowski Malarz M. Jurkowski Kierownik Działu Malarni Instrukcja QI-4.6 Malowanie ; Instrukcja technologiczna IT-192/93 Malowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Wymagania kontraktu; przepisy towarzystwa klasyfikacyjnego; dokumentacja organizacyjnotechnologiczna Zadania Źródło: Opracowanie własne na podst. Planów Jakości Zadania stoczni Remontowa S.A. Zakres Planu Jakości Zadania Stocznia Towarzystwo Klasyfikacyjne Klient Raport z malowania W W/R Większość z wymienionych wcześniej dziewięciu obszarów działania w Planie Jakości Zadania jest zwykle rozpisana bardziej szczegółowo. Wyróżnione zostają najważniejsze czynności i procesy wpływają ce na zapewnienie jakości w danej grupie czynności. I tak - w sferze zarzą dzania Plan Jakości Zadania wyszczególnia takie elementy, jak: przeglą d umowy, schemat i strukturę organizacyjną zadania, prowadzenie korespondencji z klientem, spotkania z klientem, spotkania w trakcie wykonywania zadania, wprowadzanie zmian do umowy, planowanie wykonania umowy, sporzą dzanie opisu prac, raportowanie wykonania umowy, kooperacja, bezpieczeństwo pracy, budżetowanie zadania. Zawierają się tu elementy typowe dla planowania działań stricte jakościowych oraz także czynniki posiadają ce pośredni wpływ na końcowy finansowy wynik przedsięwzięcia. Podkreślić należy, że w pozycji budżetowanie Plan Jakości Zadania obejmuje działania dotyczą ce obszaru finansowego projektu, w szczególności koncentrują ce się na efektywności finansowej projektu. Przesłanką tego jest przekonanie, zgodne ze spostrzeżeniami J.S. Oakland a, że nie uwzglę dnienie w Planie Jakości aspektu finansowego może być jedną z przyczyn nie osią gnięcia założonej efektywności przedsięwzięcia 7. Zgodnie z zaleceniami normy ISO w planie jakości uwzglę dniono wyraźnie warunki bezpieczeństwa 7 Por.: John S. Oakland Total Quality Management, 2 nd Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993, s.72 8 Norma PN-ISO :1995 Zarzą dzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne dla usług. Punkt

6 i wymagania odnośnie stosownych środków materialnych dla minimalizacji zagrożenia pracowników, klientów i środowiska. W ramach działań techniczno-konstrukcyjnych plan specyfikuje etapy przygotowania projektu technicznego, dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, rysunków warsztatowych. Zawiera równieżodpowiedzialność za określenie odpowiednich certyfikatów i dopuszczeń towarzystw klasyfikacyjnych. Proces dostawy jest całościowo rozpisany i wymienia standardowo: składanie zapotrzebowań i zamówień, składanie zapytań ofertowych i przyjmowania ofert, akceptację dostaw, czynność zamawiania dostaw, akceptację zamówień, koordynację dostaw, odbiory jakościowe i ilościowe materiałów, kompletowanie dokumentacji dostaw oraz także reklamowanie dostaw (Tabela 2). Niektóre Plany Jakości Zadania punkt ten jest rozszerzany i dotyczy równieżdostawców usług kooperantów stoczni. Tabela 2. Przykładowa struktura Planu Jakoś ci dla czynnoś ci składania reklamacji. Lp. Obszar działania Odpowiedzialność za wykonanie 3. Dostawy Odpowiedzialność za nadzó r wykonania Dokument regulują cy działanie Kryteria wykonania 3.9 Reklamacje dostaw J. Nowak Spec. ds. zakupó w A.Kowalski Kierownik Działu Zakupó w Instrukcja QI-4.6 Zakupy Zamó wienie Źródło: Opracowanie własne na podst. Planów Jakości Zadania stoczni Remontowa S.A. Dokument potwierdzają cy wykonanie Dokument reklamacji Obszar wyrobu dostarczonego przez klienta jest analogiczny do elementów dostaw, z tą tylko różnicą, że dotyczy dostaw będą cych w gestii klienta. Zalicza się tu takie działania, jak: organizacja przyjmowania dostaw i ich odbiory: identyfikacja, sprawdzenie certyfikatów i zgodności ze specyfikacją, jak równieżmagazynowanie urzą dzeń. W ramach obszaru produkcji, planowana jest jakość podstawowych procesów wykonania konstrukcji i urzą dzeń oraz świadczenia usług (w stoczniach remontowych procesy usługowe zwyczajowo nazywa się produkcją ). Najczęściej są to: prefabrykacja, montaż, spawanie, remonty urzą dzeń i wyposażenia okrętowego, malowanie (Tabela 1). Obszar ten obejmuje także czynności testów i prób morskich. W zakresie kontroli i badań Plan Jakości Zadania wyróżnia następują ce elementy: inspekcje kontroli jakości, organizację inspekcji towarzystwa klasyfikacyjnego i nadzoru klienta, badania nieniszczą ce oraz inne próby i testy. Podsumowanie Plan Jakości jest dokumentem o prostej konstrukcji, ułatwiają cym skoordynowanie wszystkich prac wpływają cych na jakość projektu. Wyszczególnia konkretne działania zwią zane z jakością przedsięwzięcia, podaje ich kolejność, przypisuje konieczne zasoby i miary osią gnięć. Dokument mogą sporzą dzać nie tylko firmy posiadają ce certyfikowany system jakości, ale równieżi te, które nie posiadają certyfikatu ISO serii 9000, bądź też wybrały inną drogę do doskonalenia jakości swoich wyrobów. Plan Jakości pozwala na prześledzenie działań zwią zanych z realizacją umowy. Ma on równieżzapewniać klienta, że końcowy rezultat projektu osią gnie zakładane cele jakościowe. Jakość koresponduje z efektywnością i produktywnością, dlatego stosowanie planów jakości, jak potwierdza praktyka, korzystnie wpływa na wyniki realizowanych przedsięwzięć. # # # 6

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania

Cel walidacji- zbadanie, czy procedura/wyrób/technologia/projekt/... może zostać w sposób niebudzący wątpliwości wprowadzona/y/e do użytkowania 1. Proszę krótko scharakteryzować w sposób "ilościowy": a) produkt i technologię wytwarzania tego produktu przez firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa oraz wyjaśnić dlaczego wybrana technologia jest

Bardziej szczegółowo

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001

Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 TÜV Rheinland Polska Co się zmieni w nowej wersji normy ISO 9001 Podsumowanie zmian www.tuv.pl Aktualizacja normy ISO 9001:2015 Publikacja nowej wersji normy ISO 9001:2015 jest oczekiwana we wrześniu 2015

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001.

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BHP WG NORM ISO 9001:2015 I OHSAS/PN-N 18001. S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ LOGISTYKI ZASADY SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2310, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 oraz AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo