Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych. Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych. Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach"

Transkrypt

1 Polska Metoda ANSI weryfikowania jakości kodów kreskowych Wytyczne do analizy jakości kodów kreskowych i usuwania przyczyn błędów występujących w kodach The global language of business

2 Wstęp...3 Parametry kodów kreskowych badane w metodzie ANSI...4 Dekodowanie... 5 Kontrast symbolu (SC)... 6 Minimalny współczynnik odbicia światła (Rmin)... 6 Minimalny kontrast krawędzi (ECmin)... 6 Modulacja (MOD)... 7 Defekty... 7 Dekodowalność (V)... 7 Ogólna ocena symbolu kodu kreskowego zbadanego metodą ANSI... 8 Metoda interpretowania wyników badań wykonanych metodą ANSI...8 Podsumowanie...12 Bibliografia...13 All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 2 z 14

3 Wstęp Kod kreskowy jest zbiorem stosunkowo prostych elementów graficznych, uporządkowanych w odpowiednim układzie na płaszczyźnie. Prostota tych elementów jest jednak pozorna ponieważ mają one ściśle zdefiniowane wymiary liniowe o stosunkowo wąskich tolerancjach, których przekroczenie może bardzo utrudniać lub uniemożliwiać odczytanie kodu. Tak więc kody kreskowe powinny być wykonane z taką dokładnością, aby bez problemu mogły zostać odczytane przez czytniki kodów kreskowych. W celu stwierdzenia, czy dany kod jest prawidłowo wykonany, należy sprawdzić jego jakość na specjalizowanych urządzeniach kontrolnych zwanych weryfikatorami kodów kreskowych. Za pomocą takich urządzeń można jednoznacznie ocenić, czy dany kod kreskowy będzie odczytywany przez czytniki kodów kreskowych. Często stosowana przez zakłady poligraficzne lub odbiorców ich produktów praktyka sprawdzania czytelności kodu za pomocą czytnika kodów kreskowych nie daje gwarancji, że tak sprawdzony kod będzie odczytywany przez inne czytniki kodów kreskowych. Czytniki różnią się między sobą np. dokładnością wykonania optyki, rozdzielczością, liczbą linii skanujących, oprogramowaniem dekodującym, i wcale nie jest powiedziane, że jeżeli jakiś czytnik odczyta złej jakości kod, to czytnik innej firmy również go odczyta. W celu stwierdzenia, czy dany kod jest prawidłowo wykonany, należy sprawdzić jego jakość na specjalizowanych urządzeniach kontrolnych zwanych weryfikatorami kodów kreskowych. Za pomocą takich urządzeń można jednoznacznie ocenić, czy dany kod kreskowy będzie odczytywany przez czytniki kodów kreskowych. Dotychczas stosowana metoda weryfikowania jakości kodów kreskowych tzw. metoda tradycyjna (nazywana również metodą wymiarową), opierała się na badaniach wymiarów kodów kreskowych (szerokości poszczególnych kresek i spacji czyli jasnych odstępów między ciemnymi kreskami kodu, wielkości lewego i prawego jasnego marginesu kodu, odległości podobnych krawędzi sąsiednich kresek w poszczególnych znaku kodu, szerokości znaków kodu, wysokości kresek kodu) oraz współczynnika odbicia światła od kresek i tła kodu (określenie prawidłowości kontrastu kodu kreskowego). Metoda ta nie została nigdy poddana standaryzacji i dlatego wyniki pomiarów uzyskane za pomocą weryfikatorów różnych firm mogą się różnić. W metodzie tej nie został przede wszystkim poddany standaryzacji punkt progu lokalizacji krawędzi kresek kodu i punkty, w których mierzone są współczynniki odbicia światła od tła i kresek (używane do obliczania PCS względnego kontrastu druku). Może to powodować niezgodności w pomiarach kodów wykonane przez dostawcę towarów z kodem kreskowym i przez jego odbiorcę, gdy posługują się weryfikatorami różnych firm, np. u dostawcy opakowań z kodem kreskowym weryfikator kodów kreskowych oceni, że kod spełnia wymagania normy, natomiast u odbiorcy weryfikator może ocenić, że kod nie spełnia wymagań normy. Może to być przyczyną zwrotu całej dostawy do dostawcy. Twórcy nowej metody sprawdzania jakości kodów tzw. metody ANSI (akronim nazwy: American National Standards Institute) twierdzą, że metoda tradycyjna nie odzwierciedla zachowania się systemów skanujących. Natomiast metoda ANSI polega na szczegółowej analizie tzw. profilu współczynnika odbicia światła promienia skanującego (profil ten jest wykresem współczynnika odbicia światła, emitowanego przez czytnik kodów kreskowych, od symbolu kodu kreskowego w zależności od odległości liniowej w poprzek symbolu (rysunek 1)), czyli jest skorelowana z warunkami spotykanymi w sprzęcie skanującym kod kreskowy. Jej celem jest uzyskanie szybkiej oceny jakości kodu kreskowego i, poprzez analizę wyników weryfikacji, określenie ewentualnej przyczyny niemożności odczytania kodu kreskowego lub trudności w odczycie kodu. Twórcy tej metody nie odrzucają całkowicie metody tradycyjnej, która mierzy również tak istotne parametry kodu jak wielkość jasnych marginesów, wysokość kodu, średnią odchyłkę szerokości kresek (bardzo istotną przy sterowaniu procesem technologicznym wydruku symboli kodów kreskowych). Metoda ANSI została poddana standaryzacji (norma międzynarodowa PN-EN ISO/IEC 15416:2004 Technologia informatyczna. Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych. Wymagania techniczne dotyczące badania jakości wydruku kodów kreskowych. Symbole liniowe, która zastąpiła normę europejską PN-EN 1635: 1999 Kody kreskowe Wymagania dotyczące badań Symbole kodów kreskowych ) i dlatego pomiary wykonywane na weryfikatorach różnych firm, posługujących się tą metodą, będą dawały podobne wyniki. Metoda ANSI analizy kodów kreskowych służy przede wszystkim do szybkiej oceny przydatności badanego kodu kreskowego w danej aplikacji. Podstawą oceny jakości symbolu kodu kreskowego jest szczegółowa analiza tzw. profilu współczynnika odbicia promienia skanującego. W analizie ANSI występuje, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 15416:2004, siedem podstawowych parametrów służących do oceny jakości kodu kreskowego: Dekodowanie All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 3 z 14

4 Kontrast Symbolu (SC) Minimalny współczynnik odbicia światła (Rmin) Minimalny kontrast krawędzi (ECmin) Modulacja (MOD) Dekodowalność (V) Defekty. W nawiasach podane są skrótowe oznaczenia tych parametrów używane w normach. W punkcie 2 niniejszej broszury przedstawiono omówienie wymienionych powyżej parametrów kodów kreskowych badanych za pomocą profilu współczynnika odbicia promienia skanującego (metoda ANSI). Każdy z tych parametrów uzyskuje w analizie ANSI ocenę (w metodzie ANSI zastosowana została oceny w formie litery, natomiast w opisującej tą metodę normie europejskiej i zastępującej ją normie międzynarodowej zastosowano wygodniejszą ocenę w formie cyfry): najlepsza jest ocena A (4), a najgorsza, dyskwalifikująca kod, ocena F (0). Pośrednie oceny to: B (3), C (2), D (1). Pierwszą rzeczą, na jaką należy spojrzeć na wydruku z weryfikatora kodów kreskowych jest ogólna ocena symbolu (odpowiada ona najgorszej z ocen uzyskanych dla każdego z badanych parametrów). Rys. 1 Parametry rozpatrywane w profilu współczynnika odbicia promienia skanującego Jeżeli jest ona niższa niż minimalna, akceptowalna w danej aplikacji ocena, to należy wyszukać w analizie, które z parametrów uzyskały niższą ocenę od zakładanej. Należy znaleźć przyczynę, która spowodowała obniżenie oceny, a następnie usunąć błąd. Omówione to zostało w 3 punkcie niniejszej broszury. Ponieważ ocena w formie litery nie dawała możliwości uśrednienia ocen uzyskanych z kliku pomiarów tego samego kodu (minimalna liczba pomiarów tego samego kodu jest określona w normie międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 15416:2004 w rozdziale i Załączniku J.2) dlatego w normach opisujących tą metodę do oceny jakości kodu użyto formy cyfrowej. Parametry kodów kreskowych badane w metodzie ANSI W celu określenia, gdzie dokładnie na profilu znajdują się kreski i spacje (są to jasne odstępy, mające kolor tła kodu, znajdujące się pomiędzy ciemnymi kreskami kodu), ustala się położenie tzw. progu ogólnego (ang. Global Thresold skrót: GT). Próg ten jest wartością współczynnika odbicia światła, która znajduje się w połowie drogi pomiędzy najwyższą (Rmax) a najniższą (Rmin) zmierzoną wartością współczynnika odbicia światła w symbolu. Przykład wyznaczania progu ogólnego przedstawiony jest na rysunku 2. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 4 z 14

5 GT = (Rmax + Rmin) / 2 (wzór 1) Najwyższe wartości w każdym obszarze powyżej GT oznaczają współczynnik odbicia światła od spacji, a najniższe wartości w każdym obszarze poniżej GT oznaczają współczynnik odbicia światła od kresek. Krawędź elementu (kreski lub spacji) będzie znajdowała się w punkcie, w którym profil współczynnika odbicia światła przecina GT. Oczywiście wartość GT jest wyznaczana automatycznie przez weryfikator kodów kreskowych. Rys. 2 Profil współczynnika odbicia promienia skanującego z wyznaczonym Progiem ogólnym Dekodowanie Jest to pierwszy krok w analizie profilu współczynnika odbicia promienia skanującego po zidentyfikowaniu kresek i spacji i określeniu pozycji krawędzi każdej z nich. Parametr ten określa, czy napotkano poprawne znaki symbolu, gdy porównano pomiary odległości krawędzi do podobnej krawędzi wewnątrz każdego znaku symbolu z tzw. progami odniesienia 1. Progi odniesienia dla poszczególnych symbolik kodu kreskowego są szczegółowo opisane w normach dotyczących tych symbolik np. dla kodu EAN-8 i EAN-13 w normie ISO/IEC 15420: Poniższa tabela 1 przedstawia możliwe do uzyskania oceny dla tego parametru oceny w metodzie ANSI. Ocena ta może mieć postać literową lub cyfrową: A=4 lub F=0 Ocena A (4) Wartość dekodowanie F (0) brak dekodowania Tabela 1 Oceny dekodowania Z powyższej tabeli jasno wynika, że jeżeli chociaż jeden znak symbolu uzyska ocenę F (0), to nie będzie mógł on być poprawnie zdekodowany przez dekoder czytnika, a więc kod nie zostanie odczytany. 1 Próg odniesienia - punkt odniesienia w algorytmie dekodowania, w którym podejmowana jest decyzja wyboru między dwiema możliwymi wartościami. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 5 z 14

6 Kontrast symbolu (SC) Kontrast symbolu SC jest różnicą między najwyższą (Rmax) a najniższą (Rmin) wartością współczynnika odbicia światła zmierzoną w symbolu, włączając w to jasne marginesy znajdujące się z lewej i prawej strony kodu. SC = Rmax Rmin (wzór 2) Poniższa tabela 2 przedstawia możliwe do uzyskania oceny w zależności od procentowej wartości tego parametru. Ocena ta może mieć postać literową lub numeryczną: A=4; B=3, C=2, D=1 i F=0. Ocena Wartość A (4) 70% B (3) 55% C (2) 40% D (1) 20% F (0) < 20% Tabela 2 Oceny kontrastu symbolu (SC) Minimalny współczynnik odbicia światła (Rmin) Musi zostać spełniony warunek, aby Rmin był mniejszy lub co najwyżej równy połowie wartości Rmax, czyli współczynnik odbicia światła od kresek kodu powinien być jak najmniejszy, a współczynnik odbicia światła od tła kodu jak największy. Jest to spowodowane tym, że wiele czytników kodów kreskowych ma większe trudności w rozróżnieniu względnie jasnych kresek od tła o dużym współczynniku odbicia światła niż w rozróżnieniu ciemnych kresek od tła o relatywnie niskim współczynniku odbicia światła. Rmin / Rmax 0,5 (wzór 3) Ocena Wartość A (4) Rmin 0,5 Rmax F (0) Rmin > 0,5 Rmax Tabela 3 Oceny minimalnego współczynnika odbicia (Rmin) Minimalny kontrast krawędzi (ECmin) Kontrast krawędzi jest różnicą współczynnika odbicia światła pomiędzy przyległą (sąsiadującą ze sobą) kreską (Rb) i spacją (Rs). Najniższa wartość tego kontrastu znaleziona w całym symbolu kodu kreskowego jest minimalnym kontrastem krawędzi (ECmin). ECmin = Rs Rb (wzór 4) Poniższa tabela przedstawia możliwe do uzyskania oceny tego parametru. Ocena Wartość A (4) ECmin 15% F (0) ECmin < 15% Tabela 4 Oceny minimalnego kontrastu krawędzi (ECmin) Kontrast krawędzi nie może być mniejszy niż 15%. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 6 z 14

7 Modulacja (MOD) Parametr ten określa się przez podzielenie wartości minimalnego kontrastu krawędzi ECmin przez kontrast symbolu SC. MOD = ECmin / SC (wzór 5) Poniższa tabela przedstawia możliwe do uzyskania oceny w zależności od procentowej wartości tego parametru. Ocena ta może mieć postać literową lub numeryczną: A=4; B=3, C=2, D=1 i F=0. Ocena Wartość A (4) 0,70 B (3) 0,60 C (2) 0,50 D (1) 0,40 F (0) < 0,40 Tabela 5 Oceny modulacji (MOD) Niska modulacja jest spowodowana tymi samymi czynnikami co niski kontrast krawędzi (Patrz punkt 3. niniejszej instrukcji). Niska wartość ECmin powoduje większe ryzyko trudności w odczycie kodu kiedy SC jest wysoki niż, przy tej samej wartości ECmin, kiedy SC jest niski. Defekty Defekty są nieprawidłowościami w wartości współczynnika odbicia, znalezionymi wewnątrz kresek, spacji i marginesów (ang. Element Reflactance Non-conformity skrót ERN). Mogą być np. spowodowane plamkami farby na spacjach i marginesach lub nie dodrukami na kreskach kodu Miarą defektów jest stosunek ERNmax (największa wartość ERN znaleziona w całym profilu współczynnika odbicia promienia skanującego) do kontrastu symbolu SC. Dekodowalność (V) Defekty = ERNmax / SC (wzór 6) Ocena Wartość A (4) 0,15 B (3) 0,20 C (2) 0,25 D (1) 0,30 F (0) > 0,30 Tabela 6 Oceny defektów (ERN) Dekodowalność symbolu kodu kreskowego jest miarą tego, jak bardzo wymiary wewnątrz symbolu są zbliżone do ich idealnych (nominalnych) wymiarów. Dekodowalność jest częścią dostępnego zapasu, który nie został zużyty (na skutek pocienienia lub pogrubienia się kresek kodu oraz ich przemieszczenia się względem siebie) przez proces wydruku i jest w ten sposób do dyspozycji dla procesu skanowania kodu kreskowego. Czytniki kodów kreskowych łatwiej odczytają symbole o wyższych poziomach dekodowalności niż te o niższej dekodowalności. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 7 z 14

8 Szczegółowy sposób zasad obliczania dekodowalności (V) został przedstawiony w Załączniku A do normy PN-EN ISO/IEC 15416:2004. Ocena Wartość A (4) 0,62 B (3) 0,50 C (2) 0,37 D (1) 0,25 F (0) < 0,25 Tabela 7 Oceny dekodowalności (V) Dekodowalność symbolu określona jest przez dekodowalność najgorszego znaku w symbolu kodu kreskowego. Ogólna ocena symbolu kodu kreskowego zbadanego metodą ANSI Na podstawie pomiarów np. 10 profili współczynnika odbicia promienia skanującego (pomiary powinny zostać wykonywane na różnych wysokościach kodu) wystawia się średnią ogólną ocenę symbolu (ogólna ocena każdego profilu odpowiada najgorszej z ocen uzyskanych dla każdego z parametrów profilu), np. jeżeli w wyniku pomiaru 10 profili uzyskano oceny: 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4 to średnia ogólna ocena symbolu wyniesie 3,6. Wymagania techniczne aplikacji powinny wyszczególniać minimalną, dopuszczalną ocenę symbolu kodu kreskowego dopasowaną do charakterystyki otoczenia skanującego, a więc posiadanych urządzeń skanujących i sposobu odczytu (ręczny, mechaniczny np. gdy przedmiot przesuwa się na przenośniku taśmowym). Symbole kodu kreskowego z ogólną oceną 3,5 lub lepszą są najwyższej jakości i w zasadzie zapewniają największą niezawodność odczytu. Ocena ta powinna być wyszczególniona jako minimalna tam, gdzie promień skanujący przecina symbol tylko raz (z małą możliwością ponownego skanowania w przypadku błędnego odczytu) lub gdzie jest ograniczony do stałej pojedynczej ścieżki skanującej (nie ma możliwości zmiany położenia promienia skanującego względem symbolu kodu kreskowego). Symbol oceniany między 2,5 a 3,5, jeżeli skanowany jest w pojedynczej ścieżce, może wymagać do dekodowania ponownego skanowania. Minimalna ocena 2,5 jest odpowiednia dla systemów, gdzie symbol będzie czytany przy najbliższej okazji w pojedynczym przejściu skanującym, lecz który pozwala na powtórne skanowanie. Symbole z oceną między 1,5 a 2,5 charakteryzują się większym prawdopodobieństwem konieczności ponownego skanowania niż symbole z wyższą oceną. Dla polepszenia możliwości odczytu powinny być użyte urządzenia, które dostarczają wielu ścieżek skanujących w poprzek symbolu (np. skanery ladowe lub projekcyjne stosowane w sieciach handlowych), lub system powinien być przygotowany na możliwość częstych prób ponownego skanowania. Symbole z oceną między 0,5 a 1,5 powinny być czytane przez urządzenia dostarczające wielu nie pokrywających się ścieżek skanujących w poprzek symbolu (np. skanery ladowe). Przed przyjęciem do danej aplikacji symboli o takiej ocenie zalecane jest, aby symbole przetestowano z typem stosowanego czytnika kodu kreskowego, co pozwoli określić, czy wyniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Symbole ocenione poniżej 0,5 mają proporcjonalnie wysoką liczbę błędnych profili współczynnika odbicia promienia skanującego i jest mało prawdopodobne uzyskanie poprawnego odczytu przez jakiekolwiek wyposażenie odczytujące. Metoda interpretowania wyników badań wykonanych metodą ANSI Poniżej zostały przedstawione możliwe przyczyny obniżenia oceny poszczególnych parametrów w analizie ANSI oraz sposób polepszenia tej oceny, czyli usunięcia przyczyny błędu występującego w kodzie. Kontrast Symbolu (SC) zależny jest od współczynnika odbicia światła od podłoża drukowego i od farby. Czarne kreski kodu wydrukowane na białym papierze niemal na pewno uzyskają ocenę 4 dla All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 8 z 14

9 kontrastu symbolu, gdyż dla białego papieru współczynnik odbicia światła przekracza z reguły 75%, a dla czarnej farby współczynnik ten wynosi od 3 do 8%. Natomiast w przypadku kolorowego podłoża drukowego i farby współczynniki odbicia światła można zbadać za pomocą reflektometru wbudowanego w weryfikator kodów kreskowych: oczywiście im wyższy współczynnik odbicia świtała od tła, a niższy od ciemnych kresek kodu, tym lepiej. Błyszczące materiały mogą powodować, że podłoże uzyska niższy współczynnik odbicia światła niż oczekiwano. Najgorsze przypadki mogą zachodzić w przypadku wydruku kodów kreskowych na opakowaniach z tektury falistej (współczynnik odbicia światła od podłoża drukowego w zasadzie nie przekracza w ich przypadku 40%). Nawet przy zastosowaniu gęstej, czarnej farby kod wykonany na takim podłożu nigdy może nie osiągnąć dla SC oceny lepszej niż 1 (ocena 1 dla SC zawiera się w granicach od 39% do 20%). Przyczyny niskiej oceny SC i sposoby jej polepszenia: a) Zbyt ciemne podłoże drukowe. zastosować jaśniejsze (jeżeli jest nadrukowywane) lub mniej błyszczące tło, lub zastosować podłoże drukowe o większym współczynniku odbicia światła. b) Przebijanie się kolorowej zawartości opakowania. - użyć bardziej nieprzezroczystego materiału na opakowanie, lub - zastosować białą aplę przed naniesieniem ciemnych kresek kodu. c) Zbyt jasne kreski: zmienić kolor kresek na kolor o mniejszym współczynniku odbicia światła, lub zastosować farbę o większej gęstości lub zwiększyć temperaturę głowicy drukującej (w przypadku wydruku kodu przy zastosowaniu drukarek termicznych lub termotransferowych). Minimalny współczynnik odbicia światła (Rmin) musi być zawsze mniejszy lub co najwyżej równy połowie wartości największego współczynnika odbicia światła w kodzie (Rmax). W praktyce oznacza to, że kryterium to powinna spełniać przynajmniej jedna kreska w kodzie. Jeżeli np. Rmax wynosi 70% to przynajmniej jedna kreska w kodzie musi mieć współczynnik odbicia światła 35% lub mniejszy. Symbol nie spełniający tego warunku niemal na pewno ma także niską ocenę kontrastu symbolu. Przyczyną zbyt wysokiej wartości Rmin są zbyt jasne kreski kodu. Sposoby zmniejszenia wartości Rmin: zmienić kolor kresek na kolor o mniejszym współczynniku odbicia światła, lub zastosować farbę o większej gęstości lub zwiększyć temperaturę głowicy drukującej (w przypadku wydruku kodu przy zastosowaniu drukarek termicznych lub termotransferowych). Minimalny kontrast krawędzi (ECmin) zawsze będzie mniejszy niż kontrast symbolu, lecz problemy z nim będą tylko wówczas, gdy zbliży się lub spadnie poniżej 15%. Jednakże niska wartość ECmin, akceptowana jeszcze dla tego kryterium, może spowodować niską ocenę Modulacji (patrz dalej). Przyczyny niskiej oceny ECmin i sposoby jego polepszenia: a) Miejscowe zmiany we współczynnika odbicia światła od podłoża drukowego. zastosować bardziej jednorodne podłoże drukowe, lub zastosować podłoże drukowe o wyższym współczynniku odbicia światła. b) Miejscowe zmiany w grubości warstwy farby na kreskach kodu ( przebijanie się tła kodu). dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego prasy tak, aby zapewnić równomierność pokrycia farbą. c) Przebijanie się kolorowej zawartości opakowania użyć bardziej nieprzezroczystego materiału na opakowanie, lub zastosować białą aplę przed naniesieniem ciemnych kresek kodu. d) Rażące błędy w szerokości elementów kodu z powodu nadmiernego przyrostu lub ubytku szerokości kresek kodu. dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego maszyny drukującej lub ustawienia drukarki (w przypadku wydruku termicznego lub ermotransferowego), lub All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 9 z 14

10 w czasie wykonywania oryginału kodu kreskowego zastosować poprawną wartość BWR (symetryczne zawężenie każdej kreski kodu o tą samą wartość, mające zrekompensować zbyt duże rozlewane się farby w procesie drukowania) wartość tą można określić poprzez wykonanie za pomocą weryfikatora pomiaru średniej odchyłki szerokości kresek w kodzie od ich wymiaru nominalnego, np. jeżeli w wyniku pomiaru na weryfikatorze kodów stwierdzono średni przyrost szerokości kresek kodu o 0,080mm, to aby uzyskać kreski kodu o szerokości nominalnej należałoby na oryginale kodu kreskowego zmniejszyć symetrycznie szerokość każdej kreski w kodzie o tą wartość, czyli o 0,080mm. e) Zmniejszanie się (na spacjach) lub powiększanie się (na kreskach kodu) współczynnika odbicia światła na skutek występujących w kodzie defektów. usunąć przyczynę powstawania defektów (patrz dalej: Defekty). Modulacja (MOD), obliczana ze stosunku ECmin do SC, będzie zmniejszała się z tych samych przyczyn, z jakich zmniejsza się ECmin w symbolu. Przyczyny niskiej wartości Modulacji i sposoby jej polepszenia: a) Miejscowe zmiany we współczynniku odbicia podłoża drukowego. zastosować bardziej jednorodne podłoże drukowe, lub zastosować podłoże drukowe o wyższym współczynniku odbicia światła. b) Miejscowe zmiany w grubości farby na kreskach. dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego maszyny drukującej tak, aby zapewnić równomierne pokrycie farbą. c) Przebijanie się kolorowej zawartości opakowania. użyć bardziej nieprzezroczystego materiału na opakowanie, lub zastosować białą aplę przed naniesieniem ciemnych kresek kodu. d) Rażące błędy szerokości elementów kodu z powodu nadmiernego przyrostu lub ubytku szerokości kresek kodu. dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego maszyny drukującej lub ustawienia drukarki (w przypadku wydruku termicznego lub termotransferowego), lub w czasie wykonywania oryginału kodu kreskowego zastosować poprawną wartość BWR (symetryczne zawężenie każdej kreski kodu o tą samą wartość, mające zrekompensować zbyt duże rozlewane się farby w procesie drukowania) wartość tą można określić poprzez wykonanie za pomocą weryfikatora pomiaru średniej odchyłki szerokości kresek w kodzie od ich wymiaru nominalnego. e) Zmniejszanie się (na spacjach) lub powiększanie się (na kreskach kodu) współczynnika odbicia światła na skutek występujących w kodzie defektów. usunąć przyczynę powstawania defektów (patrz dalej: Defekty). Dekodowanie jest klasyfikowane na bazie poprawny / niepoprawny dla każdego znaku kodu poprzez zastosowanie tzw. dekodującego algorytmu odniesienia służącego do określenia pozycji krawędzi i szerokości elementu w symbolu kodu kreskowego. Niepowodzenie w dekodowaniu może być dowodem, że symbol został niepoprawnie zakodowany, np. może zawierać niepoprawną cyfrę kontrolną, lub też może wskazywać, że albo ilość zidentyfikowanych kresek i spacji jest zbyt duża lub zbyt mała albo że pozycja jednej lub więcej krawędzi kresek jest niejasna. Przyczyny niepowodzenia w dekodowaniu i sposoby poprawienia dekodowania: a) Niepoprawnie zakodowany symbol. zmienić oryginał kodu kreskowego, lub naklejać na niepoprawne kody etykiety z poprawnie zakodowanym symbolem kodu kreskowego, b) Niepoprawnie obliczona cyfra kontrolna. poprawić błąd w oprogramowaniu wykonującym kody kreskowe, lub naklejać na niepoprawne kody etykiety z poprawnie zakodowanym symbolem kodu kreskowego, All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 10 z 14

11 c) Rażące błędy szerokości elementów kodu z powodu nadmiernego przyrostu lub ubytku szerokości kresek kodu. dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego maszyny drukującej lub ustawienia drukarki (w przypadku wydruku termicznego lub termotransferowego), lub w czasie wykonywania oryginału kodu kreskowego zastosować poprawną wartość BWR (symetryczne zawężenie każdej kreski kodu o tą samą wartość, mające zrekompensować zbyt duże rozlewane się farby w procesie drukowania) wartość tą można określić poprzez wykonanie za pomocą weryfikatora pomiaru średniej odchyłki szerokości kresek w kodzie. d) Wykrywanie zbyt wielu elementów (ciemnych kresek lub spacji) z powodu defektów występujących w kodzie. usunąć przyczynę powstawania defektów (patrz dalej: Defekty), lub dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego (druk wypukły), aby zredukować zjawisko podwajania się krawędzi kresek, lub wymienić głowicę drukującą (wydruk termiczny lub atramentowy), e) Wykrywanie zbyt małej ilości elementów. Należy postępować jak w przypadku ECmin. Dekodowalność (V). Na ocenę dekodowalności wpływa ubytek lub przyrost szerokości kresek kodu oraz zniekształcenia kodu. Zniekształcenia mogą występować podczas druku wypukłego (np. fleksografia), kiedy forma drukowa jest mocowana na cylindrze maszyny drukującej, a kreski kodu są równoległe do osi cylindra (są prostopadłe do kierunku drukowania). Przyczyną ubytku lub przyrostu szerokości kresek może być przeskalowywanie w programie graficznym cyfrowego obrazu kodu kreskowego podczas tworzenia oryginału kodu kreskowego, co może powodować nierówne dodawanie lub usuwanie pikseli z szerokości kresek kodu. W niektórych technikach druku (rotograwiura, wydruk atramentowy) występuje tendencja do tworzenia nieregularnych krawędzi kresek, co także może powodować obniżenie oceny dekodowalności. Przyczyny niskiej oceny dekodowalności i sposoby jej polepszenia: a) Przyrost lub ubytek szerokości kresek (w przypadku gdy błąd systematyczny, czyli gdy odchyłki szerokości kresek kodu są podobne dla wszystkich kresek kodu) dopasować ustawienia nacisku cylindra dociskowego maszyny drukującej lub ustawienia drukarki (w przypadku wydruku termicznego lub termotransferowego), lub w czasie wykonywania oryginału kodu kreskowego zastosować poprawną wartość BWR (symetryczne zawężenie każdej kreski kodu o tą samą wartość, mające zrekompensować zbyt duże rozlewane się farby w procesie drukowania) wartość tę można określić poprzez wykonanie pomiaru średniej odchyłki szerokości kresek w kodzie za pomocą weryfikatora kodów kreskowych. b) Przyrost lub ubytek szerokości kresek (w przypadku gdy błąd nie jest systematyczny, czyli odchyłki szerokości kresek kodu nie są podobne dla wszystkich kresek kodu). zmienić oryginał kodu kreskowego, lub poprawić brakujące piksele (na skutek przepalenia się niektórych włókien w głowicy drukującej drukarki termicznej poprawienie pikseli będzie wymagało tu wymiany całej głowicy drukującej, lub na skutek zablokowania się dysz drukarki atramentowej), lub naklejać na niepoprawne kody etykiety z poprawnym symbolem kodu kreskowego, c) Zniekształcenia symbolu kodu kreskowego ( podczas mocowania formy fleksograficznej) tak umocować formę drukową, aby kreski kodu były równoległe do kierunku drukowania, d) Przeskalowywanie cyfrowego obrazu oryginału kodu kreskowego zastosować oprogramowanie, które dopasowuje szerokość modułu do całkowitej ilości pikseli po wszystkich nastawieniach, e) Nieregularne krawędzie kresek (rotograwiura, wydruk atramentowy). zmienić technikę druku, lub zwiększyć współczynnik powiększenia kodu, lub przeorientować symbol względem wygrawerowanego obrazu siatki na cylindrze drukowym. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 11 z 14

12 Defekty, które pokazywane są jako nieregularności współczynnika odbicia światła w obrębie poszczególnych elementów kodu (kresek, spacji i marginesów kodu) w profilu współczynnika odbicia promienia skanującego, mogą być spowodowane przez ciemne plamki (rozpryski farby) występujące na spacjach (jasne odstępy pomiędzy ciemnymi kreskami) i jasnych marginesach kodu, lub przez nie dodruki (jasne plamki) na kreskach kodu. Jeżeli jasne marginesy kodu są za małe (za wąskie w stosunku do wymagań normy) to występujące w ich, wymaganych przez normę, granicach tło opakowania, np. ciemnoniebieskie, będzie również traktowane jako źródło defektów. Stąd często się zdarza, że jeżeli symbol kodu kreskowego ma za mały margines, to dla defektów uzyskuje on ocenę F (0). Jeżeli symbol kodu kreskowego został wydrukowany na materiale, który podlegał recyklingowi, to również miejscowe wahania się współczynnika odbicia światła od podłoża będą traktowane jako defekty. Najczęściej występujące przyczyny defektów i sposoby ich usunięcia: a) Uszkodzenie elementów głowicy drukującej (wydruk termiczny i wydruk atramentowy), które powoduje, że nie zostaje wydrukowana część ciemnych kresek kodu. wyczyścić lub wymienić głowicę drukującą, b) Jasne plamki (nie dodruku) na kreskach kodu (wydruk termiczny i termotransferowy). zastosować poprawne parametry wydruku (temperatura głowicy drukującej i prędkość wydruku), lub zastosować właściwe dla danej drukarki materiały eksploatacyjne. c) Plamki tuszu na spacjach (wydruk atramentowy) wyczyścić głowicę, lub zmienić nabój z tuszem, d) Plamki farby na spacjach i marginesach lub nie dodruki na kreskach kodu (wydruk poligraficzny). sprawdzić czystość i stopień zużycia formy drukowej, lub sprawdzić poprawność użytych materiałów drukowych, lub sprawdzić poprawność naświetlenia formy drukowej. e) Za małe jasne marginesy kodu zastosować poprawne, zgodne z wymaganiami normy, wielkości jasnych marginesów. W ustaleniu przyczyny wystąpienia błędu oprócz analizy profilu współczynnika odbicia promienia skanującego pomocna jest również tradycyjna (wymiarowa) analiza kodu, potrzebna m.in. do określenia wartości BWR, czy błąd szerokości kresek jest systematyczny czy nie, czy wielkości lewego i prawego marginesu kodu są poprawne, oraz analiza wzrokowa kodu, która pozwoli np. na stwierdzenie, czy zakodowane w kodzie dane są zgodne z oczekiwanymi, czy wysokość kodu jest wystarczająca dla danej aplikacji. Podsumowanie Metoda ANSI jest nową metodą weryfikacji jakości kodów kreskowych. Ponieważ jest ona poddana standaryzacji, to wyniki badań jakości kodów kreskowych uzyskane na weryfikatorach różnych firm będą podobne. Pozwala ona na natychmiastowe stwierdzenie faktu, czy dany kod kreskowy będzie odczytywany przez czytniki kodów kreskowych w określonej aplikacji. Parametry, którymi posługuje się metoda ANSI, służą nie tylko do oceny jakości kodów kreskowych, ale pozwalają również na określenie przyczyny pogorszenia jakości kodu. Parametry te są w zasadzie całkowicie odmienne od tych, jakimi posługuje się metoda tradycyjna weryfikacji kodów kreskowych, dlatego w zasadzie niemożliwe jest bezpośrednie porównywanie cząstkowych wyników uzyskanych tymi obydwiema metodami. Mogą one być w pewnym stopniu porównywane pośrednio, gdy parametry ANSI odniesie się do takich wielkości jak np. przyrost lub ubytek szerokości kresek kodu (błąd systematyczny lub niesystematyczny), odchyłki odległości krawędzi kreski do podobnej krawędzi sąsiedniej kreski, za małe marginesy. Metoda tradycyjna jest zbyt restrykcyjna ocenia jako niepoprawne wiele kodów kreskowych, które mimo to będą odczytywane w wielu aplikacjach przez czytniki kodów kreskowych. Często zdarza się, że wiele kodów odrzucanych przez metodę tradycyjną jest pozytywnie oceniana przez metodę ANSI. Odwrotna sytuacja (kody pozytywnie oceniane przez metodę tradycyjną klasyfikowane są jako niepoprawne przez All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 12 z 14

13 metodę ANSI) zdarza się jednak znacznie rzadziej. Przypadek ten najczęściej zdarza się, gdy w kodzie występuje znaczna ilość defektów. Ponieważ metoda ANSI jest skorelowana z warunkami spotykanymi w sprzęcie skanującym kod kreskowy, dlatego można przyjąć, że kod oceniony pozytywnie dla danej aplikacji będzie w niej przez czytniki kodów kreskowych odczytywany bez problemów. Reasumując można stwierdzić, że obie metody weryfikacji kodów kreskowych są przydatne do badania jakości kodów kreskowych: metoda ANSI pozwala na określenie możliwości odczytu badanego kodu kreskowego w danej aplikacji oraz określenie przyczyn ewentualnego pogorszenia jakości kodu, natomiast metoda tradycyjna uzupełnia metodę ANSI przede wszystkim o możliwość określenia wielkości BWR oraz wielkości marginesów kodu i jego wysokości. Bibliografia ISO/IEC Information Technology Automatic identification and data capture techniques Bar code symbology specification EAN/UPC PN-EN ISO/IEC 15416:2004 Technologia informatyczna. Techniki automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych. Wymagania techniczne dotyczące badania jakości wydruku kodów kreskowych. Symbole liniowe, Bar code verification A detailed technical overview for EAN Member Organizations EAN International. 2000r. All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 13 z 14

14 Instytyt Logistyki i Magazynowania GS1 Polska ul. Estkowskiego Poznań All contents copyright Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska 2008 strona 14 z 14

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI O GS1 Polska Dlaczego warto dbać o jakość kodów Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania opakowań

Bardziej szczegółowo

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów?

Globalny Język Biznesu. Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Globalny Język Biznesu Jak unikać błędów w kodowaniu produktów? Jak prawidłowo oznakować produkty kodem kreskowym 1. Sprawdź czy Twoja firma posiada prawo do stosowania globalnych numerów identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy

Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Webinar GS1, 16.02.2016 Mój kod moją wizytówką czyli jak zaprojektować dobrej jakości kod kreskowy Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska WERYFIKACJA JAKOŚCI KODÓW KRESKOWYCH Dlaczego warto dbać o jakość kodów?

Bardziej szczegółowo

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl Skanery serii i5000 Informacje o kodach separujących A-61801_pl Informacje o kodach separujących Spis treści Wzory kodów separujących... 4 Orientacja wzorów kodów separujących... 5 Kody kreskowe wzorów...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PHARMA KODU

SPECYFIKACJA PHARMA KODU SPECYFIKACJA PHARMA KODU Avda. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès. BARCELONA 93 592 31 10 93 591 27 07 www.rcelectronica.com RC@rcelectronica.com Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ. EyeC Proofiler Graphic.

SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ. EyeC Proofiler Graphic. SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Graphic Marcin Weksler O FIRMIE EYEC POLSKA EyeC Polska - wyłączny przedstawiciel Firmy EyeC

Bardziej szczegółowo

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128

Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-128 Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska Wszystko o kodzie kreskowym XXI wieku czyli wymogi techniczne kodu UCC/EAN-12 Z naszych wcześniejszych artykułów Czytelnicy poznali

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code

Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jednostki logistycznej Jednostka logistyczna SSCC Serial Shipping Container Code 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE WARUNKI TECHNICZNE 1. ZAKRES WARUNKÓW TECHNICZNYCH W niniejszych WT określono wymiary i minimalne wymagania dotyczące jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) szkła float stosowanego w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Tolerancja wymiarowa

Tolerancja wymiarowa Tolerancja wymiarowa Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe w praktyce jest bardzo trudne. Tylko przez

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów?

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów? Jak unikać błędów w kodowaniu towarów? jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży.

Bardziej szczegółowo

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów

Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Jak unikać błędów w kodowaniu towarów Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005 Opracowanie: na podstawie materia ów GS1 T umaczenie: Ewa Iwicka Sk ad: CGS studio Kollat i Wspólnicy Spó ka Jawna,

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

M I Ń S K M A Z OW I E C K I

M I Ń S K M A Z OW I E C K I 1 podstawowe proporcje logotypu Logotyp jest podstawowym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Mińsk Mazowiecki. Składa się z godła nawiązującego do Herbu Miasta Mińsk Mazowiecki i napisu powiązanego

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 NETTO Sp. z o.o. 1 Etykieta logistyczna GS1 Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business

KODY WEWNĘTRZNE GS1. Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu. www.gs1pl.org The global language of business Polska KODY WEWNĘTRZNE GS1 Zasady oznaczania towarów kodami kreskowymi GS1 dla użytku wewnętrznego w handlu www.gs1pl.org The global language of business Objaśnienia... 3 Wprowadzenie... 4 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.

Informacja dot. kodów kreskowych służących do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm. Informacja dot. kodów kreskowych służących przesyłek pocztowych w obrocie krajowym(wyciąg z Zarządzenia nr 122/2010 z późn. zm.) ZAWARTOŚĆ KODU KRESKOWEGO GS1-128 SŁUŻĄCEGO DO IDENTYFIKACJI PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Bardziej szczegółowo

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0.

0 + 0 = 0, = 1, = 1, = 0. 5 Kody liniowe Jak już wiemy, w celu przesłania zakodowanego tekstu dzielimy go na bloki i do każdego z bloków dodajemy tak zwane bity sprawdzające. Bity te są w ścisłej zależności z bitami informacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Poradnik druku. (druk termiczny oraz termotransferowy)

Poradnik druku. (druk termiczny oraz termotransferowy) Poradnik druku (druk termiczny oraz termotransferowy) Spis treści 1 Sterownik...3 1.1 Rozmiar materiału...3 1.2 Parametry grafiki...4 1.3 Właściwości materiału...6 1.4 Właściwości druku...8 2 Druk...9

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarów

Niepewności pomiarów Niepewności pomiarów Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w roku 1995 opublikowała normy dotyczące terminologii i sposobu określania niepewności pomiarów [1]. W roku 1999 normy zostały opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca kodów kreskowych

Instrukcja dotycząca kodów kreskowych Instrukcja dotycząca kodów kreskowych Wersja 0 POL 1 Wprowadzenie 1 Omówienie 1 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera informacje na temat drukowania kodów kreskowych z wykorzystaniem poleceń sterujących

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski Sterowanie procesem i jego zdolność Zbigniew Wiśniewski Wybór cech do kart kontrolnych Zaleca się aby w pierwszej kolejności były brane pod uwagę cechy dotyczące funkcjonowania wyrobu lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Ćwiczenie 5 Pomiary rezystancji Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Nazwa zadania: Współczynnik załamania cieczy wyznaczany domową metodą Masz do dyspozycji: - cienkościenne, przezroczyste naczynie szklane

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

GS1 The global language of business

GS1 The global language of business Etykieta logistyczna GS1 i elektroniczna awizacja dostaw w łańcuchu dostaw sieci MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. szczegółowe wytyczne dla dostawców I. Wprowadzenie System automatycznego rejestrowania

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary

NORMA ZAKŁADOWA. 2.2 Grubość szkła szlifowanego oraz jego wymiary NORMA ZAKŁADOWA I. CEL: Niniejsza Norma Zakładowa Diversa Diversa Sp. z o.o. Sp.k. stworzona została w oparciu o Polskie Normy: PN-EN 572-2 Szkło float. PN-EN 12150-1 Szkło w budownictwie Norma Zakładowa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI

STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Wykład 1 Wprowadzenie dr Radosław Wójtowicz Najważniejsze narzędzia i technologie logistyczne Electronic Data Interchange EDI Automatic Identification and Data

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 1 Temat: Kontrola odbiorcza partii wyrobów z selekcją

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair

Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair Strona internetowa https://sites.google.com/site/tmpkmair TOLERANCJE I PASOWANIA WYMIARÓW LINIOWYCH 1. Wymiary nominalne rzeczywiste, tolerancja wymiaru. Wymiary przedmiotów na rysunkach noszą nazwę wymiarów

Bardziej szczegółowo

Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana

Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana. Wymagania dotyczące kompresji danych Przez M oznaczmy zbiór wszystkich możliwych symboli występujących w pliku (alfabet pliku). Przykład M = 2, gdy plik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne.

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Instrukcja modułu wymiany danych ediom wytyczne. EDIOM Moduł wymiany danych wytyczne Wersja dokumentu 1.0 1 Spis treści 1 Spis treści... 1 2 Format wymiany

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 Daniel Szydłowski

Copyright 2012 Daniel Szydłowski Copyright 2012 Daniel Szydłowski 2012-10-23 1 Przedmiot rzeczywisty wykonany na podstawie rysunku prawie nigdy nie odpowiada obrazowi nominalnemu. Różnice, spowodowane różnymi czynnikami, mogą dotyczyć

Bardziej szczegółowo

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu konfiguracji. Strona 1 z 7 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła

Wymiary tolerowane i pasowania. Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Wymiary tolerowane i pasowania Opracował: mgr inż. Józef Wakuła Pojęcia podstawowe Wykonanie przedmiotu zgodnie z podanymi na rysunku wymiarami, z uwagi na ograniczone dokładności wykonawcze oraz pomiarowe

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW Narodowy Bank Polski emituje 5 nominałów banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł i 200zł. Banknoty mają różne zabezpieczenia, pozwalające odróżnić je od falsyfikatów. Papier

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną.

Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną. Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną. Uwagi wstępne należy przeczytać przed przystąpieniem do obliczeń W pierwszej kolejności należy wpisać do dostarczonego formularza

Bardziej szczegółowo

Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia Doświadczenie: Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia Cele doświadczenia Celem doświadczenia jest zbadanie zależności drogi przebytej w ruchu przyspieszonym od czasu dla kuli bilardowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7

Sterownik. zasady obsługi. moduł programu Madar 7 Sterownik zasady obsługi moduł programu Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO

Cyfrowy magazyn. Jantar MUZEO http://leners.flog.pl/wpis/1649517/zamek-ksiazat-sulkowskich--bielskobiala Cyfrowy magazyn Inwentaryzacja zbiorów muzealnych na przykładzie Muzeum w Bielsku-Białej Jantar MUZEO O nas 20 lat doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ EyeC ProofRunner. Marcin Weksler

NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ EyeC ProofRunner. Marcin Weksler SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Marcin Weksler O FIRMIE EYEC POLSKA EyeC Polska - wyłączny przedstawiciel Firmy EyeC GmbH czołowy

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. Prąd elektryczny

1.Wstęp. Prąd elektryczny 1.Wstęp. Celem ćwiczenia pierwszego jest zapoznanie się z metodą wyznaczania charakterystyki regulacyjnej silnika prądu stałego n=f(u), jako zależności prędkości obrotowej n od wartości napięcia zasilania

Bardziej szczegółowo

BRAND BOOK 1. LOGO 3. KOLORYSTYKA 2. ZASTOSOWANIE 4. TYPOGRAFIA

BRAND BOOK 1. LOGO 3. KOLORYSTYKA 2. ZASTOSOWANIE 4. TYPOGRAFIA BRAND BOOK 1. LOGO 1.1 Znak graficzny 1.2 Logo w wersji podstawowej 1.3 Uzupełniająca wersja logo 1.4 Wersja anglojęzyczna logo 2. ZASTOSOWANIE 2.1 Pole ochronne znaku 2.2 Minimalna wielkość logo 2.3 Niedozwolone

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) Wprowadzenie Wartość współczynnika sztywności użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić pionowo

Bardziej szczegółowo

1. Rysunek techniczny jako sposób

1. Rysunek techniczny jako sposób 1 2 1. Rysunek techniczny jako sposób komunikowania się Ćwiczenie 1 Rysunek jest jednym ze sposobów przekazywania sobie informacji. Informuje o wyglądzie i wielkości konkretnego przedmiotu. W opisie rysunku

Bardziej szczegółowo

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni.

szkło klejone laminowane szkło klejone z użyciem folii na całej powierzchni. SZKŁO LAMINOWANE dokument opracowany przez: w oparciu o Polskie Normy: PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne PN-EN ISO 12543-5, 6 Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe PN-EN 572-2 Szkło float definicje

Bardziej szczegółowo

XL 5800. Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi.

XL 5800. Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi. XL 5800 Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi. Szybki odczyt z funkcją automatycznego wykrywania trybu. Odporna konstrukcja: wytrzymuje upadek z 1.5 m. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ. Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty?

WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ. Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty? WIRTUALNA PRZYSZŁOŚĆ Jak laserowe drukowanie moŝe e wyeliminować nalepki, tusze, taśmy oraz zmniejszyć koszty? Dzięki połą łączeniu nowoczesnej chemii i fizyki laserowej! Anna Kolator PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr 4 TEMAT: POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć trzy wskazane kąty zadanego przedmiotu kątomierzem

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Laboratorium Podstaw Pomiarów Laboratorium Podstaw Pomiarów Dokumentowanie wyników pomiarów protokół pomiarowy Instrukcja Opracował: dr hab. inż. Grzegorz Pankanin, prof. PW Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki i Technik

Bardziej szczegółowo

Pomiary otworów. Ismena Bobel

Pomiary otworów. Ismena Bobel Pomiary otworów Ismena Bobel 1.Pomiar średnicy otworu suwmiarką. Pomiar został wykonany metodą pomiarową bezpośrednią. Metoda pomiarowa bezpośrednia, w której wynik pomiaru otrzymuje się przez odczytanie

Bardziej szczegółowo

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska

Jacek Jarnicki Politechnika Wrocławska Plan wykładu Wykład Wymiarowanie, tolerowanie wymiarów, oznaczanie chropowatości. Linie, znaki i liczby stosowane w wymiarowaniu 2. Zasady wymiarowania 3. Układy wymiarów. Tolerowanie wymiarów. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa

Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa Wrocławski Dom Literatury Księga znaku Wrocław Warszawa 2016 1 Księga znaku Księga znaku stanowi zbiór podstawowych elementów składających się na system identyfikacji wizualnej Wrocławskiego Domu Literatury.

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki.

Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki. Przygotowanie materiału uczącego dla OCR w oparciu o aplikację Wycinanki. Zespół bibliotek cyfrowych PCSS 6 maja 2011 1 Cel aplikacji Aplikacja wspomaga przygotowanie poprawnego materiału uczącego dla

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku

Rozwiązywanie problemów z jakością wydruku z jakością wydruku Wiele związanych z drukowaniem można rozwiązać, wymieniając materiał eksploatacyjny lub element, dla którego upłynął zamierzony okres eksploatacji. Więcej informacji o innych sposobach

Bardziej szczegółowo

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk

Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Maciej Oleksy Zenon Matuszyk Jest to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest on jednym z procesów kontroli jakości oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania - testowanie zgodności systemu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500

Opis ultradźwiękowego generatora mocy UG-500 R&D: Ultrasonic Technology / Fingerprint Recognition Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Otwarta 10a PL-50-212 Wrocław tel.: +48 71 3296853 fax.: 3296852 e-mail: optel@optel.pl NIP

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z:

wersja podstawowa Wersja podstawowa logo składa się z: KSIĘGA ZNAKU symbolika Logo symbolicznie i kompozycyjnie oddaje ducha uczelni, nawiązując do technicznych, innowacyjnych rozwiązań, jak i do szerzej rozumianej tradycji, czy to w sferze bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

Znak wersja podstawowa

Znak wersja podstawowa Księga znaku Spis treści Znak wersja podstawowa...2 Układ poziomy...2 Układ pionowy...2 Konstrukcja znaku...3 Symbol...3 Napis...3 Siatka modułowa...4 Układ poziomy...4 Układ pionowy...4 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 VI WYKŁAD STATYSTYKA 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 6 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI Weryfikacja hipotez ( błędy I i II rodzaju, poziom istotności, zasady

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp teoretyczny. Temat: Obcinanie odcinków do prostokąta. Grafika komputerowa 2D. Instrukcja laboratoryjna Prostokąt obcinający

1 Wstęp teoretyczny. Temat: Obcinanie odcinków do prostokąta. Grafika komputerowa 2D. Instrukcja laboratoryjna Prostokąt obcinający Instrukcja laboratoryjna 3 Grafika komputerowa 2D Temat: Obcinanie odcinków do prostokąta Przygotował: dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Maciej Lasota, mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny 1.1

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania projektów do druku

Instrukcja przygotowania projektów do druku Instrukcja przygotowania projektów do druku Dobrze przygotowany projekt graficzny umożliwia wykonanie wydruku, który odwzorowuje wszystkie intencje grafika, zawarte w tym projekcie. W tym celu należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo