PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, Warszawa MARZEC 2012

2 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU STAN ISTNIEJ CY ORAZ PRACE DEMONTA OWE ZAKRES PROJEKTU TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B/KL PROJEKTOWANY WLZ DEDYKOWANY DLA URZ DZE HVAC UKŁAD STEROWANIA SEKWENCJ PREZENTACJA INSTALACJE AUDIO-WIZUALNE OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochrona przeciwpora eniowa Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego OBLICZENIA POMIARY I ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ UWAGI KO COWE INSTALACJE TELETECHNICZNE OPIS TECHNICZNY CZ CI LOGICZNEJ Zało enia wst pne STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA Okablowanie poziome Parametry kabla teleinformatycznego BEZPIECZE STWO PO AROWE OKABLOWANIA WYMAGANIA GWARANCYJNE POMIARY I ODBIÓR SIECI UWAGI KO COWE DO CZ CI LOGICZNEJ ALTERNATYWNE PROPOZYCJE... 36

3 Zestawienie rysunków PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH E1-01 PLAN ROZMIESZCZENIA PUSZEK PODŁOGOWYCH ORAZ LISTEW PODPODŁOGOWYCH E1-02 SCHEMAT TABLICY ZASILAJ CEJ 0,4kV TK-1/1B E1-03 TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B ROZMIESZCZENIE APARATURY E1-04 SCHEMAT TABLICY KLIMATYZACJI 0,4kV TK-1/1B/KL E1-05 TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B/KL ROZMIESZCZENIE APARATURY E1-06 SCHEMAT STEROWANIA SEKWENCJ PROJEKCJA W SALACH KONFERENCYJNYCH nr 101, 102, 103 E1-07 PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEGO WLZ DLA POTRZEB HVAC - PIWNICA, CZ.1 E1-08 PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEGO WLZ DLA POTRZEB HVAC - PODDASZE, CZ.2 E1-08/1 PLAN INSTALACJI AUDIO-WIZUALNYCH AV1-01 SCHEMAT POŁ CZE AUDIO-WIZUALNYCH AV1-02 PLAN INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH T1-01 ROZMIESZCZENIE URZ DZE W SZAFIE RACK 19 T1-02 PLAN INSTALACJI MAGISTRALNEJ M-BUS EB1-01 SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA ALUZJAMI ORAZ SCENAMI WIETLNYMI PRZY TRYBIE PREZENTACJA 3 EB1-02

4 Łód, dnia O wiadczenie Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr207 z 2003r. poz.2016 wraz z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, i opracowana dokumentacja cz ci elektrycznej p.t.: jest kompletna pod wzgl dem celu jakiemu ma słu y oraz została wykonana zgodnie z zawart umow i mo e by wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto stwierdzam, i opracowana dokumentacja jest zgodna z obowi zuj cymi przepisami oraz postanowieniami Polskich Norm przedmiotowych w tym zakresie. Wszelkie odst pstwa od rozwi za przyj tych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaj projektanta od odpowiedzialno ci prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany. Projektant:... 4

5 5

6 6

7 1. Zało enia do projektowania. Stosowane normy i przepisy: Polska Norma PN-HD :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przeciwpora eniowa Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed pr dem przet eniowym Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Polska Norma PN-HD :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego - Oprzewodowanie Polska Norma PN-HD :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura, rozdzielcza i sterownicza Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Polska Norma PN-HD :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obci alno pr dowa długotrwała przewodów Polska Norma PN-HD :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego - Układy uziemiaj ce i poł czenia wyrównawcze instalacji informatycznych 7

8 Polska Norma PN-HD 50137:1999 Systemy okablowania strukturalnego Polska Norma PN-HD 50137:1999/A1:2001 Systemy okablowania strukturalnego/zmiana A1 Polska Norma PN-HD 50310:2002 Stosowanie poł cze wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z zainstalowanym sprz tem komputerowym EIA/TIA 568B - zalecenia w zakresie okablowania budynków komercyjnych 1.1. Przedmiot opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, teleinformatycznych (w zakresie okablowania poziomego), multimedialnych oraz sterowania dla remontowanych dla remontowanych sal konferencyjnych w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25 w Warszawie Podstawa techniczna projektu. Projekt opracowano na podstawie : - wytycznych i zalece Inwestora, - projektu budowlanego architektury, - inwentaryzacji, dla celów projektowych wykonanych instalacji, - obowi zuj cych Przepisów, Rozporz dze oraz Norm, - obowi zuj cych zasad sztuki in ynierskiej, 1.3. Stan projektowany oraz prace demonta owe. Projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych, multimedialnych oraz wyposa enia multimedialnego dla sal konferencyjnych (nr101, 102 i 103) w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25 8

9 w Warszawie, został opracowany jako rozwi zanie priorytetowo traktuj ce zabytkowy charakter budynku. Wszelkie funkcje multimedialne, urz dzenia i systemy ł czno ci pomi dzy nimi, zostały ukryte, lub nadano im charakter ci le nawi zuj cy do zachowanych, oryginalnych elementów pomieszcze. W głównej sali (nr102) projekt przewiduje demonta istniej cych, gło ników na ciennych, gniazd elektrycznych na ciennych, aluzji okiennych oraz ekranu projekcyjnego na wysi gnikach razem z okablowaniem i sterowaniem natynkowym. W miejsce tych urz dze projektuje si : urz dzenia nowe, dobrane zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz wytycznymi projektu budowlanego. - pozbycie si klimatyzatorów na ciennych w salali projektowany system nagło nienia zostanie ukryty pod panelami z materiałem ciennym, b dzie posiadał osiem gło ników umieszczonych na optymalnej wysoko ci - pozwoli to na równomierne wyra ne nagło nienie całej sali, - ekran projekcyjny umieszczony we wn ce, zaprojektowany jest jako element całkowicie ukryty. Funkcja ekranu widoczna dopiero przy jego zdalnym uruchomieniu (wysuni ciu i rozwini ciu), - projektor szerokok tny ukryty w suficie, zaopatrzony w wind opuszczaj c go do ekranu, równie widoczny dopiero po uruchomieniu zdalnym. W stanie ukrytym zasłania go maskownica w kolorze sufitu, podobna do maskownic rewizyjnych istniej cych w sali obecnie, praktycznie niemal niewidoczna, - wszystkie istniej ce gniazda elektryczne umieszczone na cianach zostan zlikwidowane, nowe gniazda zostan umieszczone w puszkach podłogowych (floor-box). W systemie tym umieszczone zostan gniazda zasilaj ce: ogólne i dedykowane dla urz dze komputerowych, audio-video, RTV oraz gniazda teleinformatyczne. Przyj to zasad, i wszystkie gniazda AV znajduj ce si w projektorze posiadaj swój odpowiednik w puszkach podłogowych. Sprawia 9

10 to, i system jest bardzo elastyczny i łatwy do pó niejszej rozbudowy. Rozmieszczenie puszek podłogowych jest wynikiem przewidywanego ustawienia funkcji sal konferencyjnych i dobrane zostały tak by mo liwa była łatwa obsługa ró nych scenariuszy u ytkowych. Dokładny rysunek wymiaruj cy rozmieszczenie poszczególnych puszek podłogowych pokazany został na rys. E demonta starych i monta nowych kotar okiennych, oraz rolety z nap dem elektrycznym (zdalnie sterowane), rolety typu black-out gwarantuj ce zaciemnienie pomieszczenia przy projekcji, - w salach 101 i 103 przewidziano puszki podłogowe jak w sali głównej 102, co umo liwi demonta istniej cych gniazd sieciowych ze cian. Wszystkie projektowane instalacje w salach konferencyjnych zostan poprowadzone w listwach podpodłogowych za wyj tkiem ci gów pionowych oraz poziomych (w suficie - dla potrzeb instalacji projektora oraz windy projektora - dokładny przebieg i sposób prowadzenia uzgodni z projektantem wn trz na etapie monta u). Schemat instalacji elektrycznych został pokazany na rys. E1-01, schemat instalacji teleinformatycznych na rys. T1-01 natomiast schemat instalacji audio-wizualnych na rys. AV Zakres projektu. W zakres projektu wchodz nast puj ce instalacje: - tablica 0,4kV TK-1/1B - instalacje zasilaj ce - instalacja teleinformatyczna - instalacje multimedialne - system sterowania funkcj PREZENTACJA 10

11 1.5. Tablica zasilaj ca 0,4kV TK-1/1B. Projektowana tablica zasilaj ca sale konferencyjne zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu nr 171E obok sal konferencyjnych. Tablica zasilaj ca wykonana zostanie jako natynkowa o rozmiarze 6x24 mod. z drzwiami transparentnymi i stopniu ochrony IP2X. Tablica TK-1/1B zasilona zostanie kablem YKY o 5x10 z istniej cej tablicy TK-1B zlokalizowanej w pomieszczeniu obok (nr 171F). W przypadku zastosowania rozdzielnicy o innym rozmiarze nale y przewidzie ok. 20% rezerwy. Schemat tablicy TK-1/1B pokazano na rys. E1-03, natomiast rozmieszczenie aparatury na rys. E Tablica zasilaj ca 0,4kV TK-1/1B/KL. Projektowana tablica zasilaj ca słu y do zasilania jednostek klimatyzacyjnych obsługuj cych sale konferencyjne zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku oraz zasilona z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej na poziomie piwnic. Tablica zasilona zostanie z projektowanego WLZ klimatyzacji. Tablica zasilaj ca dla potrzeb klimatyzacji wykonana zostanie jako natynkowa typu XL3 800 o wymiarach 1050x600 z drzwiami transparentnymi i stopniu ochrony IP2X. W przypadku zastosowania rozdzielnicy o innym rozmiarze nale y przewidzie ok. 20% rezerwy. Schemat tablicy TK-1/1B/KL pokazano na rys. E1-05, natomiast rozmieszczenie aparatury na rys. E Projektowany WLZ dedykowany dla urz dze HVAC. Dla potrzeb zasilania urz dze klimatyzacyjnych dla sal konferencyjnych nr101, 102, 103 oraz dla potrzeb zasilania 11 urz dze montowanych w pó niejszym czasie projektuje si kabel WLZ typu 5xLGY 1x50 biegn cy od rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze budynku, do

12 projektowanej tablicy klimatyzacji TK-1/1B/KL zlokalizowanej na poddaszu budynku. Projektowany WLZ nale y prowadzi n/t listwie elektroinstalacyjnej typu LN40x40/10, natomiast na klatce schodowej w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych fi 40/31.2 w tynku. Przebieg trasy WLZ pokazano na rys. E1-08 oraz E1-08/ Układ sterowania sekwencj PREZENTACJA. Zgodnie z yczeniem Inwestora projektuje si układ steruj cy do automatycznego uruchamiania projekcji. Schemat układu sterowania sekwencj PREZENTACJA przedstawiono na rys. E1-04. Układ sterowania sekwencj PREZENTACJA zaprojektowano na yczenie Inwestora na bazie przeka ników programowalnych rodziny EASY 700 z dodatkowymi modułami rozszerze WE/WY. Układ sterowania zamontowany zostanie w tablicy TK-1/1B. Sterowanie sekwencj PREZENTACJA zaprojektowano jako sterowanie bezprzewodowe za pomoc pilota radiowego. Uruchomienie sekwencji odbywa si przez naci ni cie przycisku START na pilocie, który powoduje: - podniesienie maskownicy ekranu - wyjazd mechanizmu ekranu - zasłoni cie rolet okiennych (patrz opis poni ej) - wysuni cie ekranu -łagodne ciemnianie o wietlenia do poziomu 0% Wci ni cie przycisku STOP powoduje uruchomienie ww. urz dze w odwrotnej kolejno ci, tzn.: -łagodne rozja nianie o wietlenia 0-100% (dowolnie programowalne) - wsuni cie ekranu - odsłoni cie rolet okiennych (w mi dzy czasie) - wjazd mechanizmu ekranu 12

13 - opuszczenie maskownicy ekranu Ze wzgl du na fakt, i wyjazd oraz wjazd mechanizmu windy projektora mo e nast pi po uprzednim zał czeniu lub wył czeniu mechanizmu projekcyjnego projektora zał czanie oraz wył czanie windy oraz projektora musi odbywa si za pomoc odr bnych pilotów dedykowanych dla danych urz dze. - opis systemu sterowania o wietleniem i roletami. Procesor o wietleniowy Wy wietlacz informacyjny: Ilo scen wietlnych: Dopuszczalne obci enie jednostki: tak, OLED 16 + WYŁ CZ 1500W Ilo stref o wietlenia: 3 Ilo stref rolet: 1 Wska nik poziomu wysterowania poszczególnych stref wietlnych: tak, diodowy na procesorze Ilo stref o w. bior cych udział w scenie wietlnej: Mo liwo programowania czasów przej cia scen: Zakres regulacji czasów przej cia scen: wszystkie tak 0 s 60 minut Mo liwo wywoływania scen wietlnych bezpo rednio z procesora: tak, 4 sceny + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia bezpo rednio z procesora: tak; funkcja Ja niej- Ciemniej Mo liwo blokady funkcji procesora: tak Ilo poziomów dost pu: 7 Komunikacja: 13 magistrala niskonapi ciowa

14 Maksymalna długo magistrali: Mo liwo zmiany firmware u: Odbiornik IR: Zegar astronomiczny: Monta : 610m tak, port USB tak, wbudowany tak, wbudowany szafa Rack 19 systemu audiowideo (z wykorzystaniem dodatkowej płyty czołowej) lub wbudowany Zasilanie: V~ 50/60 Hz Podtrzymanie pami ci na wypadek zaniku zasilania: Normy: Wymiary: tak CE, VDE, IEC-EN 239 x 119 x 56 mm rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji Procesor o wietleniowy Wy wietlacz informacyjny: Ilo scen wietlnych: tak, OLED 16 + WYŁ CZ Dopuszczalne obci enie jednostki: 2000W Ilo stref o wietlenia: 4 Ilo stref rolet: 1 Wska nik poziomu wysterowania poszczególnych stref wietlnych: tak, diodowy na procesorze Ilo stref o wietlenia bior cych 14

15 udział w scenie wietlnej: wszystkie Mo liwo programowania czasów przej cia scen: tak Zakres regulacji czasów Przej cia scen: 0 s 60 minut Mo liwo wywoływania scen wietlnych bezpo rednio z procesora tak, 4 sceny + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia bezpo rednio z procesora: Mo liwo blokady funkcji procesora: tak; funkcja Ja niej Ciemniej tak Ilo poziomów dost pu: 7 Komunikacja z innymi elementami systemu: Maksymalna długo magistrali: magistrala niskonapi ciowa 610m Zewn trzny zasilacz magistrali systemowej: Mo liwo zmiany firmware u: Odbiornik IR: Zegar astronomiczny: Monta : brak; wbudowany w procesor tak, port USB tak, wbudowany tak, wbudowany szafa Rack 19 systemu audiowideo (z wykorzystaniem dodatkowej płyty czołowej) lub wbudowany 15

16 Zasilanie: V~ 50/60 Hz Podtrzymanie pami ci na wypadek zaniku zasilania: Normy: Wymiary: tak CE, VDE, IEC-EN 239 x 119 x 56 mm rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji Kontroler na cienny systemu sterowania o wietleniem Ilo scen wietlnych: 5 lub 4 + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia: Mo liwo graweracji opisów: Pod wietlenie funkcji: Materiał wyko czenia: Kolor wyko czenia: Mo liwo innych wyko cze : Monta : tak; dodatkowe przyciski Ja niej Ciemniej tak tak tworzywo biały tak, w tym wyko czenia w metalu podtynkowy; standardowa puszka instalacyjna okr gła, fi 60 Komunikacja z innymi elementami systemu: magistrala niskonapi ciowa rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji 16

17 System rolet w Salach Konferencyjnych. W Salach Konferencyjnych zastosowano rolety Lutron Sivoia QS. Zastosowane rolety SIVOIA charakteryzuj si praktycznie bezgło n prac. Poziom hałasu jest mniejszy ni 44dB w odległo ci 1m od nap du. Zapewnia to wyj tkowy komfort u ytkowania pomieszczenia. Sterowany mikroprocesorowo silnik rolety umieszczony jest w wałku na który nawija si materiał i zapewnia on precyzyjn i płynn prac. Równie start i zatrzymanie rolety odbywa si niezwykle płynnie. Mikroprocesor na bie co monitoruje poło enie rolety a wszystkie zaprogramowane poło enia zapisane s w jego pami ci. Dzi ki takiemu rozwi zaniu nie ma potrzeby stosowania wył czników kra cowych. Ruch wszystkich rolet w grupie odbywa si z ró nic poło enia nie przekraczaj c 3cm. Roleta jest zasilana bezpiecznym napi ciem 24VDC. Materiały stosowane z roletami Sivoia charakteryzuj si dokładnie sprecyzowanymi parametrami przezierno ci, przepuszczalno ci promieni słonecznych i odbicia wiatła. Dost pne s materiały w pełni zaciemniaj ce pomieszczenie (tzw. "blackout"), jak i w ró nym stopniu ograniczaj ce penetracj wiatła słonecznego i ciepła do wn trza pomieszczenia. Pozwala to na dobór materiału najodpowiedniejszego do wn trza pod wzgl dem funkcjonalno ci jak i estetyki. Na typowym wałku mo e zosta zainstalowany materiał o powierzchni do 6m2. Sterowanie roletami odbywa si z tej samej jednostki co sterowanie o wietleniem. Roleta mo e by jednym przyciskiem podniesiona, opuszczona lub ustawiona w zaprogramowanej wcze niej pozycji. Klawisze strzałek słu do ustawiania rolety w dowolnej pozycji. Rolety mog równie bra udział w scenach o wietleniowych ustawionych w jednostce centralnej. Pozycja rolety w ka dej scenie mo e by dowolnie zaprogramowana. Rolety w salach konferencyjnych powinny spełnia poni sze cechy: 17

18 - pracowa z gło no ci nie przekraczaj c 44db w odległo ci 1m - posiada sterowany mikroprocesorowo nap d wbudowany w wałek rolety - podlega sterowaniu ze sterownika o wietlenia oraz bra udział w scenach wietlnych wywoływanych z tego sterownika - pracowa bez wył czników kra cowych - by zasilane napi ciem 24VDC - umo liwia wybór materiałów o zdefiniowanych parametrach optyczno-fizycznych - umo liwia monta materiału o wielko ci do 6m 2 Proponowana jest roleta Lutron Sivoia QS lub równowa na. System sterowania o wietleniem w Salach Konferencyjnych. W Salach Konferencyjnych zaprojektowano system sterowania o wietleniem LUTRON Grafik QS Jednostka centralna QSGRK-3PCE-1TWH, QSGRK-4PCE-1TWH pełni jednocze nie funkcje sterownika systemu jak i kontrolera za pomoc którego u ytkownik korzysta z systemu. System mo e by rozszerzony o dodatkowe klawiatury wywołuj ce kolejne lub te same sceny co jednostka główna. Do jednostki centralnej podł czone s oprawy o wietleniowe oraz rolety LUTRON Sivoia QS. Zastosowana jednostka Grafik pozwala na podł czenie opraw o ł cznej mocy 1500W lub 2000W oraz jednej grupy rolet. Na panelu czołowym u ytkownik mo e sterowa roletami poprzez klawisze otwórz, zamknij, "ulubione ustawienie", jaki i płynnie sterowa ruchem rolet za pomoc klawiszy strzałek góra, dół. Za pomoc oddzielnej sekcji klawiszy mo e zasta wywołana jedna z 4 scen o wietleniowych. Przycisk Scena o wietleniowa wywołuje wcze niej zaprogramowany poziom wiecenia zdefiniowanych grup opraw oraz odpowiednio ustawia rolety. Przeł czenie mi dzy scenami mo e odbywa si płynnie z ustalonym czasem 18

19 przej cia jednej sceny w drug. Dzi ki temu oprawy nie zmieniaj nagle swojej jasno ci ale płynnie przechodz do nowego stanu. Sterownik QSGRK- 6D-1TWH daje mo liwo utworzenia 3 lub 4 (w przypadku 4PCE) grup opraw. Grupy te mog zosta dowolnie skonfigurowane z zainstalowanych w pomieszczeniu opraw o wietleniowych. Dost pny jest tak e przycisk "off" powoduj cy wył czenie całego o wietlenia podł czonego do jednostki. Jednostka wyposa ona jest w wy wietlacz OLED na którym wy wietlane s informacje o poziomie ciemnienia opraw, procentowych oszcz dno ciach z tytułu ciemnienia opraw, informacje o czasie oraz wszystkie komunikaty zwi zane z programowaniem jednostki. Sterownik pozwala tak e na bezpo rednie sterowanie dowoln grup opraw za pomoc 6 lub 8 (w przypadku 4PCE) klawiszy ukrytych za górn przysłon jednostki. Klawisze maj kształt strzałek skierowanych w gór i w dół i pozwalaj na ciemnianie i rozja nianie grup opraw. Aktualny poziom ciemnienia tak sterowanej grupy obrazowany jest przez wska nik słupkowy LED oraz w postaci procentowej wy wietlany jest na wy wietlaczu OLED. Wszystkie klawisze jednostki s pod wietlane. W trybie wył czenia główne klawisze tak e s lekko pod wietlone aby ułatwi odnalezienie w ciemnym pomieszczeniu. Na panelu frontowym znajduje si odbiornik podczerwieni umo liwiaj cy kontrol systemu za pomoc pilota. Dodatkowo istnieje mo liwo zastosowania dedykowanego interfejsu QS RS/Ethernet, który pozwala na podł czenie zewn trznych urz dze audio/wideo, które mog zdalnie wywoływa funkcje systemu (sceny o wietleniowe, ustawienie rolet). Pozwala to na np. automatyczne wywołanie sceny o wietleniowej "prezentacja" gdy nast pi wł czenie projektora wideo. Jednostka posiada wbudowany zegar astronomiczny który pozwala na programowanie automatycznych zdarze czasowych. Posiada tak e zintegrowane wej cie bezpotencjałowe które pozwala na podł czenie np. czujki ruchy b d kontaktronu. 19

20 Jednostka steruj ca w salach konferencyjnych powinna spełnia poni sze cechy: -integrowa w jednej obudowie funkcje sterownika jak i estetycznego kontrolera/manipulatora -pozwala na wywoływanie scen obejmuj cych o wietlenie oraz rolety -sterowa 3 lub 4 grupami opraw podł czanymi bezpo rednio do jednostki -posiada pod wietlane klawisze -pozwala na niezale ne sterowanie o wietleniem i roletami za pomoc odr bnych zespołów klawiszy -posiada odbiornik podczerwieni -posiada dedykowany zewn trzny interfejs RS-232/Ethernet do komunikacji z zewn trznymi urz dzeniami audio/wideo -umo liwia programowanie czasów przej cia mi dzy scenami -posiada wy wietlacz OLED informuj cy o aktualnym stanie pracy -posiada wska niki informuj ce o poziomie wysterowania poszczególnych grup opraw -pozwala na mo liwo ci rozbudowy przez dodanie dodatkowych klawiatur i jednostek centralnych -system sterowania i system rolet powinny pochodzi od jednego producenta w celu zmaksymalizowania kompatybilno ci i zapewnienia bezawaryjnej pracy -umo liwia obsług partycji w pomieszczeniach ze cianami przesuwnymi Proponowana jest jednostka Lutron Grafik QS z rodziny QSGRK-PCE lub równowa na Instalacje audio-wizualne. Instalacje audio-wizualne zaprojektowano zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego. W dedykowanych do tego celu puszkach 20

21 podłogowych umieszczono gniazda sygnału audio i wideo w nast puj cej konfiguracji: - sygnały wideo: o gniazdo dla sygnału VGA (D-SUB) o gniazdo dla sygnału S-Video o gniazdo dla sygnału wysokiej rozdzielczo ci HDMI o gniazdo sygnału wideo 3xRCA (Y/C R /C B ) o gniazdo dla sygnału audio-wideo 3xRCA (L/R/V) - sygnały audio: o gniazdo audio typu 2xRCA (L/P) o gniazdo audio typu Jack 3,5mm IN o gniazdo audio typu Jack 3,5mm OUT Ze wzgl du na fakt du ej ilo ci punktów dystrybucyjnych wej ciowych (gniazd audio-wideo) w szafie teleinformatycznej typu RACK 19 zlokalizowanej w pomieszczeniu obok (nr 171E) zlokalizowano moduły SWICH dla sygnałów audio i wideo (w projekcie dobrano jeden uniwersalny switch typu VP-725NA). Schemat strukturalny poł cze audio-wizualnych pokazano na rys. AV1-02. UWAGA: Dobrane ilo ci oraz typy gniazd audio-wideo w puszkach podłogowych oraz sufitowych (n/t przy projektorze) s wynikiem obecnie obowi zuj cych standardów. Przy doborze ww. gniazd kierowano si równie typem dobranego w projekcie projektora oraz mo liwo ci braku pó niejszej ingerencji do okablowania prowadzonego w listwach podpodłogowych. Dobrane typy oraz ilo ci gniazd audio i wideo wynikaj z przyj tego i obowi zuj cego standardu dla obecnych urz dze, jak i od typu gniazd we/wy audio i wideo b d cych na wyposa eniu dobranego w projekcie budowlanym projektora oraz bior c pod uwag mo liwo pó niejszej rozbudowy projektowanego systemu. Uwzgl dniaj c powy sze 21

22 standardy oraz okablowanie dla sygnałów audio-wideo w puszkach podłogowych (floor-box) dedykowanych jak i w szafie RACK 19 zastosowano tyle modułów typu SWITCH, ile gniazd audio i wideo zaprojektowano w puszkach podłogowych dla prawidłowego funkcjonowania systemu wystarczaj cy b dzie jeden SWITCH dla standardu wideo przyj tego przez Inwestora System Smart Spectrum TM. W projekcie zastosowano system mikrofonu w bezprzewodowej technologii Smart Spectrum TM SWM 7000, 2,4GHz. System składa si z: Odbiornika 1-kanałowego do pracy w sieci SW71-R Nadajnika r cznego (mikrofonu) z kapsuł dynamiczn SW70-HD5 Mikrofonu nagłownego SWT56H-TA4 Odbiornik SW71-R nale y umie ci w szafie Rack Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektroenergetyczne b d pracowały w układzie TNC S, z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE. Ochron podstawow przed dotykiem bezpo rednim zapewni: - izolacja cz ci czynnych obwodów, - uniemo liwienie bezpo redniego dost pu do urz dze elektrycznych osobom nieupowa nionym, - odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanej tablicy rozdzielczej, Ochron dodatkow przed dotykiem po rednim powoduj c samoczynne szybkie wył czenie w czasie < 0,4 s zapewni : - bezpieczniki topikowe, - wył czniki instalacyjne nadmiarowo pr dowe, - wył czniki ró nicowo pr dowe o I = 30 ma. 22

23 Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Z uwagi na mo liwo wyst pienia zredukowanych przepi atmosferycznych i przepi ł czeniowych w rozdzielni głównej budynku przewidziano system ochrony przeciwprzepi ciowej. W projektowanej tablicy 0,4kV TK-1/1B zostan zainstalowane ograniczniki przepi klasy B+C o poziomie ochrony 1,2 kv Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Aparatura rozdzielcza i manewrowa została tak dobrana aby najwy sza temperatura ich dost pnych elementów nie przekroczyła warto ci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy. 2. Obliczenia. Obliczenia doboru głównych kabli zasilaj cych pokazano w tabeli poni ej: 23

24 Tabela 2 OBLICZENIA SKUTECZNO CI OCHRONY PRZECIWPORA ENIOWEJ Podmieni patrz zał cznik pdf 24

25 2.1. Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej Po wykonaniu instalacji elektrycznej nale y dokona pomiarów rezystancji izolacji, samoczynnego wył czenia zasilania oraz rezystancji uziemienia Uwagi ko cowe Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku nale y post powa zgodnie z ustaw z dn r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pó niejszymi zmianami/ oraz ustaw z dn r o zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z pó niejszymi zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotycz cymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne winny by uło one zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN- IEC :1999, PN-HD :1999, PN-HD , a tak e zgodnie z normami PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E i PN-HD i PN-HD oraz rozporz dzeniem Min. Spraw Wewn trznych z dn r. Dz. U. nr 92, poz. 460 i szczegółowymi Normami i wytycznymi bran owymi. Zastosowany osprz t instalacyjny musi posiada certyfikat B Biura i Bada ds. Jako ci lub znak CE. 25

26 3. INSTALACJE TELETECHNICZNE Podstaw do wykonania projektu były uzgodnienia z Inwestorem. Podstaw do opracowania zagadnie zwi zanych z okablowaniem strukturalnym s normy okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II Information technology - Generic cabling for customer premises TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces PN-EN : 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz 1: Specyfikacja i zapewnienie jako ci PN-EN : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn trz budynków; TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling OPIS TECHNICZNY CZ CI LOGICZNEJ Zało enia wst pne. Wszystkie elementy pasywne wchodz ce w skład punktu dystrybucyjnego GPD jak i całe okablowane strukturalne planuje si zrealizowa w oparciu o produkty kat.6. Okablowanie poziome w budynku pomi dzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami komputerowymi wykonane ma by w oparciu 26

27 o skr tk czteroparow SF/UTP 4x2x0,5 LSZH kategorii 6 w topologii gwiazdy. Zako czenia przebiegów poziomych znajduj si w zlokalizowanej poni ej pomieszczenia technicznego serwerowni. Przy przej ciu przez strop stosowa tulej ochronn z rury przepustowej. Listwy zasilaj ce nale y zainstalowa w szafach na przedniej ciance. Wszystkie punkty przył czeniowe powinny zosta wyposa one w kable krosowe do poł czenia z sieci logiczn (nie wchodzi w zakres niniejszego projektu). Punkty ko cowe PEL zostały oparte na elementach modułowych sysyemu 45x45 Mosaic prod.: LEGRAND lub równowa nym. Schemat strukturalny okablowania poziomego pokazano na rys. T1-01, natomiast wygl d elewacji szafy dystrybucyjnej pokazano na rys. T Struktura systemu okablowania. Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje 20kpl gniazd 2xRJ45 rozmieszczonych zgodnie z rys. T Okablowanie poziome i pionowe. Do ka dego punktu logicznego nale y doprowadzi kabel czteroparowy, który nale y rozprowadzi do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr171e zachowuj c zasad, e odległo od gniazda ko cowego RJ45 do panelu krosowego w szafie nie mo e by dłu sza ni 90m. Przewody teletechniczne nale y wprowadzi do pomieszczenia technicznego nr 171E, a nast pnie przepustem do serwerowni (nr 0808) poziom poni ej. 27

28 Punkt logiczny wyst puje w nast puj cej konfiguracji: Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 z mo liwo ci monta u w systemie modułowym 45x45 i pasmem przenoszenia do 250MHz. Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poni ej. Rysunek 2. Konfiguracja Punktu Logicznego 2xRJ45 UWAGI: Moduł jest elementem w zainstalowanym systemie nara onym na najwi ksze zagro enie uszkodzenia powoduj ce nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. W celu zapewnienia niezawodno ci i długoterminowej wysokiej jako ci działania modułu podczas zarabiania zalecane jest zastosowanie narz dzia, które umo liwia jednoczesne zaci ni cie wszystkich ył kabla. Jego konstrukcja pozwala na przyło enie w krótkim czasie du ej i niezmiennej siły oraz rozplot rozszytego kabla na zł czu 110 poni ej 6mm gwarantuj ce doskonałe powtarzalne parametry transmisyjne. Budowa narz dzia zabezpiecza równie przed ewentualnym uszkodzeniem zł cza IDC. 28

29 Ze wzgl du na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w kanałach podpodłogowych, w cianach oraz suficie (rurkach PVC). W pomieszczeniu technicznym nr 171E nale y wykona przepust 10cm, którym przewody teletechniczne (40xSF/UTP kat. 6) sprowadzone zostan do istniej cego punktu dystrybucyjnego poziom poni ej. W przypadku prowadzenia instalacji logicznej i wydzielonej instalacji zasilaj cej w listwach nale y zastosowa przegrod separuj ca. Nale y stosowa kable w powłokach - LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa bezpieczne odległo ci od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej biegn równolegle do siebie, nale y zachowa odległo mi dzy instalacjami, co najmniej 200mm lub stosowa metalowe przegrody. Ze wzgl du na przyj te wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwi zane z tym prze wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej rednicy zewn trznej 6,5 mm. Nie dopuszcza si kabli o wi kszej rednicy zewn trznej. Kabel ten ma spełnia wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez najnowsze, obowi zuj ce specyfikacje norm, równocze nie zapewniaj c pełn zgodno z ni szymi kategoriami okablowania Parametry kabla teleinformatycznego. Opis Zgodno z normami rednica przewodnika rednica zewn trzna kabla Osłona zewn trzna Minimalny promie gi cia Kabel SF/UTP Kat Mhz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2002 wyd II, EN EIA/TIA-854 Drut 23 AWG (Ø 0,574mm) 6,3 ± 0,2mm LSZH 45 mm 29

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo