PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, Warszawa MARZEC 2012

2 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU STAN ISTNIEJ CY ORAZ PRACE DEMONTA OWE ZAKRES PROJEKTU TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B/KL PROJEKTOWANY WLZ DEDYKOWANY DLA URZ DZE HVAC UKŁAD STEROWANIA SEKWENCJ PREZENTACJA INSTALACJE AUDIO-WIZUALNE OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochrona przeciwpora eniowa Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego OBLICZENIA POMIARY I ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ UWAGI KO COWE INSTALACJE TELETECHNICZNE OPIS TECHNICZNY CZ CI LOGICZNEJ Zało enia wst pne STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA Okablowanie poziome Parametry kabla teleinformatycznego BEZPIECZE STWO PO AROWE OKABLOWANIA WYMAGANIA GWARANCYJNE POMIARY I ODBIÓR SIECI UWAGI KO COWE DO CZ CI LOGICZNEJ ALTERNATYWNE PROPOZYCJE... 36

3 Zestawienie rysunków PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH E1-01 PLAN ROZMIESZCZENIA PUSZEK PODŁOGOWYCH ORAZ LISTEW PODPODŁOGOWYCH E1-02 SCHEMAT TABLICY ZASILAJ CEJ 0,4kV TK-1/1B E1-03 TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B ROZMIESZCZENIE APARATURY E1-04 SCHEMAT TABLICY KLIMATYZACJI 0,4kV TK-1/1B/KL E1-05 TABLICA ZASILAJ CA 0,4kV TK-1/1B/KL ROZMIESZCZENIE APARATURY E1-06 SCHEMAT STEROWANIA SEKWENCJ PROJEKCJA W SALACH KONFERENCYJNYCH nr 101, 102, 103 E1-07 PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEGO WLZ DLA POTRZEB HVAC - PIWNICA, CZ.1 E1-08 PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWANEGO WLZ DLA POTRZEB HVAC - PODDASZE, CZ.2 E1-08/1 PLAN INSTALACJI AUDIO-WIZUALNYCH AV1-01 SCHEMAT POŁ CZE AUDIO-WIZUALNYCH AV1-02 PLAN INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH T1-01 ROZMIESZCZENIE URZ DZE W SZAFIE RACK 19 T1-02 PLAN INSTALACJI MAGISTRALNEJ M-BUS EB1-01 SCHEMAT UKŁADU STEROWANIA ALUZJAMI ORAZ SCENAMI WIETLNYMI PRZY TRYBIE PREZENTACJA 3 EB1-02

4 Łód, dnia O wiadczenie Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr207 z 2003r. poz.2016 wraz z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, i opracowana dokumentacja cz ci elektrycznej p.t.: jest kompletna pod wzgl dem celu jakiemu ma słu y oraz została wykonana zgodnie z zawart umow i mo e by wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto stwierdzam, i opracowana dokumentacja jest zgodna z obowi zuj cymi przepisami oraz postanowieniami Polskich Norm przedmiotowych w tym zakresie. Wszelkie odst pstwa od rozwi za przyj tych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniaj projektanta od odpowiedzialno ci prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany. Projektant:... 4

5 5

6 6

7 1. Zało enia do projektowania. Stosowane normy i przepisy: Polska Norma PN-HD :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przeciwpora eniowa Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed pr dem przet eniowym Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa - Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Polska Norma PN-HD :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego - Oprzewodowanie Polska Norma PN-HD :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Aparatura, rozdzielcza i sterownicza Polska Norma PN-HD :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Polska Norma PN-HD :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego Obci alno pr dowa długotrwała przewodów Polska Norma PN-HD :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta wyposa enia elektrycznego - Układy uziemiaj ce i poł czenia wyrównawcze instalacji informatycznych 7

8 Polska Norma PN-HD 50137:1999 Systemy okablowania strukturalnego Polska Norma PN-HD 50137:1999/A1:2001 Systemy okablowania strukturalnego/zmiana A1 Polska Norma PN-HD 50310:2002 Stosowanie poł cze wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z zainstalowanym sprz tem komputerowym EIA/TIA 568B - zalecenia w zakresie okablowania budynków komercyjnych 1.1. Przedmiot opracowania. Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, teleinformatycznych (w zakresie okablowania poziomego), multimedialnych oraz sterowania dla remontowanych dla remontowanych sal konferencyjnych w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25 w Warszawie Podstawa techniczna projektu. Projekt opracowano na podstawie : - wytycznych i zalece Inwestora, - projektu budowlanego architektury, - inwentaryzacji, dla celów projektowych wykonanych instalacji, - obowi zuj cych Przepisów, Rozporz dze oraz Norm, - obowi zuj cych zasad sztuki in ynierskiej, 1.3. Stan projektowany oraz prace demonta owe. Projekt instalacji elektrycznych, teletechnicznych, multimedialnych oraz wyposa enia multimedialnego dla sal konferencyjnych (nr101, 102 i 103) w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25 8

9 w Warszawie, został opracowany jako rozwi zanie priorytetowo traktuj ce zabytkowy charakter budynku. Wszelkie funkcje multimedialne, urz dzenia i systemy ł czno ci pomi dzy nimi, zostały ukryte, lub nadano im charakter ci le nawi zuj cy do zachowanych, oryginalnych elementów pomieszcze. W głównej sali (nr102) projekt przewiduje demonta istniej cych, gło ników na ciennych, gniazd elektrycznych na ciennych, aluzji okiennych oraz ekranu projekcyjnego na wysi gnikach razem z okablowaniem i sterowaniem natynkowym. W miejsce tych urz dze projektuje si : urz dzenia nowe, dobrane zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz wytycznymi projektu budowlanego. - pozbycie si klimatyzatorów na ciennych w salali projektowany system nagło nienia zostanie ukryty pod panelami z materiałem ciennym, b dzie posiadał osiem gło ników umieszczonych na optymalnej wysoko ci - pozwoli to na równomierne wyra ne nagło nienie całej sali, - ekran projekcyjny umieszczony we wn ce, zaprojektowany jest jako element całkowicie ukryty. Funkcja ekranu widoczna dopiero przy jego zdalnym uruchomieniu (wysuni ciu i rozwini ciu), - projektor szerokok tny ukryty w suficie, zaopatrzony w wind opuszczaj c go do ekranu, równie widoczny dopiero po uruchomieniu zdalnym. W stanie ukrytym zasłania go maskownica w kolorze sufitu, podobna do maskownic rewizyjnych istniej cych w sali obecnie, praktycznie niemal niewidoczna, - wszystkie istniej ce gniazda elektryczne umieszczone na cianach zostan zlikwidowane, nowe gniazda zostan umieszczone w puszkach podłogowych (floor-box). W systemie tym umieszczone zostan gniazda zasilaj ce: ogólne i dedykowane dla urz dze komputerowych, audio-video, RTV oraz gniazda teleinformatyczne. Przyj to zasad, i wszystkie gniazda AV znajduj ce si w projektorze posiadaj swój odpowiednik w puszkach podłogowych. Sprawia 9

10 to, i system jest bardzo elastyczny i łatwy do pó niejszej rozbudowy. Rozmieszczenie puszek podłogowych jest wynikiem przewidywanego ustawienia funkcji sal konferencyjnych i dobrane zostały tak by mo liwa była łatwa obsługa ró nych scenariuszy u ytkowych. Dokładny rysunek wymiaruj cy rozmieszczenie poszczególnych puszek podłogowych pokazany został na rys. E demonta starych i monta nowych kotar okiennych, oraz rolety z nap dem elektrycznym (zdalnie sterowane), rolety typu black-out gwarantuj ce zaciemnienie pomieszczenia przy projekcji, - w salach 101 i 103 przewidziano puszki podłogowe jak w sali głównej 102, co umo liwi demonta istniej cych gniazd sieciowych ze cian. Wszystkie projektowane instalacje w salach konferencyjnych zostan poprowadzone w listwach podpodłogowych za wyj tkiem ci gów pionowych oraz poziomych (w suficie - dla potrzeb instalacji projektora oraz windy projektora - dokładny przebieg i sposób prowadzenia uzgodni z projektantem wn trz na etapie monta u). Schemat instalacji elektrycznych został pokazany na rys. E1-01, schemat instalacji teleinformatycznych na rys. T1-01 natomiast schemat instalacji audio-wizualnych na rys. AV Zakres projektu. W zakres projektu wchodz nast puj ce instalacje: - tablica 0,4kV TK-1/1B - instalacje zasilaj ce - instalacja teleinformatyczna - instalacje multimedialne - system sterowania funkcj PREZENTACJA 10

11 1.5. Tablica zasilaj ca 0,4kV TK-1/1B. Projektowana tablica zasilaj ca sale konferencyjne zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu nr 171E obok sal konferencyjnych. Tablica zasilaj ca wykonana zostanie jako natynkowa o rozmiarze 6x24 mod. z drzwiami transparentnymi i stopniu ochrony IP2X. Tablica TK-1/1B zasilona zostanie kablem YKY o 5x10 z istniej cej tablicy TK-1B zlokalizowanej w pomieszczeniu obok (nr 171F). W przypadku zastosowania rozdzielnicy o innym rozmiarze nale y przewidzie ok. 20% rezerwy. Schemat tablicy TK-1/1B pokazano na rys. E1-03, natomiast rozmieszczenie aparatury na rys. E Tablica zasilaj ca 0,4kV TK-1/1B/KL. Projektowana tablica zasilaj ca słu y do zasilania jednostek klimatyzacyjnych obsługuj cych sale konferencyjne zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku oraz zasilona z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej na poziomie piwnic. Tablica zasilona zostanie z projektowanego WLZ klimatyzacji. Tablica zasilaj ca dla potrzeb klimatyzacji wykonana zostanie jako natynkowa typu XL3 800 o wymiarach 1050x600 z drzwiami transparentnymi i stopniu ochrony IP2X. W przypadku zastosowania rozdzielnicy o innym rozmiarze nale y przewidzie ok. 20% rezerwy. Schemat tablicy TK-1/1B/KL pokazano na rys. E1-05, natomiast rozmieszczenie aparatury na rys. E Projektowany WLZ dedykowany dla urz dze HVAC. Dla potrzeb zasilania urz dze klimatyzacyjnych dla sal konferencyjnych nr101, 102, 103 oraz dla potrzeb zasilania 11 urz dze montowanych w pó niejszym czasie projektuje si kabel WLZ typu 5xLGY 1x50 biegn cy od rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze budynku, do

12 projektowanej tablicy klimatyzacji TK-1/1B/KL zlokalizowanej na poddaszu budynku. Projektowany WLZ nale y prowadzi n/t listwie elektroinstalacyjnej typu LN40x40/10, natomiast na klatce schodowej w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych fi 40/31.2 w tynku. Przebieg trasy WLZ pokazano na rys. E1-08 oraz E1-08/ Układ sterowania sekwencj PREZENTACJA. Zgodnie z yczeniem Inwestora projektuje si układ steruj cy do automatycznego uruchamiania projekcji. Schemat układu sterowania sekwencj PREZENTACJA przedstawiono na rys. E1-04. Układ sterowania sekwencj PREZENTACJA zaprojektowano na yczenie Inwestora na bazie przeka ników programowalnych rodziny EASY 700 z dodatkowymi modułami rozszerze WE/WY. Układ sterowania zamontowany zostanie w tablicy TK-1/1B. Sterowanie sekwencj PREZENTACJA zaprojektowano jako sterowanie bezprzewodowe za pomoc pilota radiowego. Uruchomienie sekwencji odbywa si przez naci ni cie przycisku START na pilocie, który powoduje: - podniesienie maskownicy ekranu - wyjazd mechanizmu ekranu - zasłoni cie rolet okiennych (patrz opis poni ej) - wysuni cie ekranu -łagodne ciemnianie o wietlenia do poziomu 0% Wci ni cie przycisku STOP powoduje uruchomienie ww. urz dze w odwrotnej kolejno ci, tzn.: -łagodne rozja nianie o wietlenia 0-100% (dowolnie programowalne) - wsuni cie ekranu - odsłoni cie rolet okiennych (w mi dzy czasie) - wjazd mechanizmu ekranu 12

13 - opuszczenie maskownicy ekranu Ze wzgl du na fakt, i wyjazd oraz wjazd mechanizmu windy projektora mo e nast pi po uprzednim zał czeniu lub wył czeniu mechanizmu projekcyjnego projektora zał czanie oraz wył czanie windy oraz projektora musi odbywa si za pomoc odr bnych pilotów dedykowanych dla danych urz dze. - opis systemu sterowania o wietleniem i roletami. Procesor o wietleniowy Wy wietlacz informacyjny: Ilo scen wietlnych: Dopuszczalne obci enie jednostki: tak, OLED 16 + WYŁ CZ 1500W Ilo stref o wietlenia: 3 Ilo stref rolet: 1 Wska nik poziomu wysterowania poszczególnych stref wietlnych: tak, diodowy na procesorze Ilo stref o w. bior cych udział w scenie wietlnej: Mo liwo programowania czasów przej cia scen: Zakres regulacji czasów przej cia scen: wszystkie tak 0 s 60 minut Mo liwo wywoływania scen wietlnych bezpo rednio z procesora: tak, 4 sceny + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia bezpo rednio z procesora: tak; funkcja Ja niej- Ciemniej Mo liwo blokady funkcji procesora: tak Ilo poziomów dost pu: 7 Komunikacja: 13 magistrala niskonapi ciowa

14 Maksymalna długo magistrali: Mo liwo zmiany firmware u: Odbiornik IR: Zegar astronomiczny: Monta : 610m tak, port USB tak, wbudowany tak, wbudowany szafa Rack 19 systemu audiowideo (z wykorzystaniem dodatkowej płyty czołowej) lub wbudowany Zasilanie: V~ 50/60 Hz Podtrzymanie pami ci na wypadek zaniku zasilania: Normy: Wymiary: tak CE, VDE, IEC-EN 239 x 119 x 56 mm rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji Procesor o wietleniowy Wy wietlacz informacyjny: Ilo scen wietlnych: tak, OLED 16 + WYŁ CZ Dopuszczalne obci enie jednostki: 2000W Ilo stref o wietlenia: 4 Ilo stref rolet: 1 Wska nik poziomu wysterowania poszczególnych stref wietlnych: tak, diodowy na procesorze Ilo stref o wietlenia bior cych 14

15 udział w scenie wietlnej: wszystkie Mo liwo programowania czasów przej cia scen: tak Zakres regulacji czasów Przej cia scen: 0 s 60 minut Mo liwo wywoływania scen wietlnych bezpo rednio z procesora tak, 4 sceny + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia bezpo rednio z procesora: Mo liwo blokady funkcji procesora: tak; funkcja Ja niej Ciemniej tak Ilo poziomów dost pu: 7 Komunikacja z innymi elementami systemu: Maksymalna długo magistrali: magistrala niskonapi ciowa 610m Zewn trzny zasilacz magistrali systemowej: Mo liwo zmiany firmware u: Odbiornik IR: Zegar astronomiczny: Monta : brak; wbudowany w procesor tak, port USB tak, wbudowany tak, wbudowany szafa Rack 19 systemu audiowideo (z wykorzystaniem dodatkowej płyty czołowej) lub wbudowany 15

16 Zasilanie: V~ 50/60 Hz Podtrzymanie pami ci na wypadek zaniku zasilania: Normy: Wymiary: tak CE, VDE, IEC-EN 239 x 119 x 56 mm rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji Kontroler na cienny systemu sterowania o wietleniem Ilo scen wietlnych: 5 lub 4 + WYŁ CZ Mo liwo r cznej regulacji o wietlenia: Mo liwo graweracji opisów: Pod wietlenie funkcji: Materiał wyko czenia: Kolor wyko czenia: Mo liwo innych wyko cze : Monta : tak; dodatkowe przyciski Ja niej Ciemniej tak tak tworzywo biały tak, w tym wyko czenia w metalu podtynkowy; standardowa puszka instalacyjna okr gła, fi 60 Komunikacja z innymi elementami systemu: magistrala niskonapi ciowa rodowisko pracy: 0-40 C; wilgotno poni ej 90% bez kondensacji 16

17 System rolet w Salach Konferencyjnych. W Salach Konferencyjnych zastosowano rolety Lutron Sivoia QS. Zastosowane rolety SIVOIA charakteryzuj si praktycznie bezgło n prac. Poziom hałasu jest mniejszy ni 44dB w odległo ci 1m od nap du. Zapewnia to wyj tkowy komfort u ytkowania pomieszczenia. Sterowany mikroprocesorowo silnik rolety umieszczony jest w wałku na który nawija si materiał i zapewnia on precyzyjn i płynn prac. Równie start i zatrzymanie rolety odbywa si niezwykle płynnie. Mikroprocesor na bie co monitoruje poło enie rolety a wszystkie zaprogramowane poło enia zapisane s w jego pami ci. Dzi ki takiemu rozwi zaniu nie ma potrzeby stosowania wył czników kra cowych. Ruch wszystkich rolet w grupie odbywa si z ró nic poło enia nie przekraczaj c 3cm. Roleta jest zasilana bezpiecznym napi ciem 24VDC. Materiały stosowane z roletami Sivoia charakteryzuj si dokładnie sprecyzowanymi parametrami przezierno ci, przepuszczalno ci promieni słonecznych i odbicia wiatła. Dost pne s materiały w pełni zaciemniaj ce pomieszczenie (tzw. "blackout"), jak i w ró nym stopniu ograniczaj ce penetracj wiatła słonecznego i ciepła do wn trza pomieszczenia. Pozwala to na dobór materiału najodpowiedniejszego do wn trza pod wzgl dem funkcjonalno ci jak i estetyki. Na typowym wałku mo e zosta zainstalowany materiał o powierzchni do 6m2. Sterowanie roletami odbywa si z tej samej jednostki co sterowanie o wietleniem. Roleta mo e by jednym przyciskiem podniesiona, opuszczona lub ustawiona w zaprogramowanej wcze niej pozycji. Klawisze strzałek słu do ustawiania rolety w dowolnej pozycji. Rolety mog równie bra udział w scenach o wietleniowych ustawionych w jednostce centralnej. Pozycja rolety w ka dej scenie mo e by dowolnie zaprogramowana. Rolety w salach konferencyjnych powinny spełnia poni sze cechy: 17

18 - pracowa z gło no ci nie przekraczaj c 44db w odległo ci 1m - posiada sterowany mikroprocesorowo nap d wbudowany w wałek rolety - podlega sterowaniu ze sterownika o wietlenia oraz bra udział w scenach wietlnych wywoływanych z tego sterownika - pracowa bez wył czników kra cowych - by zasilane napi ciem 24VDC - umo liwia wybór materiałów o zdefiniowanych parametrach optyczno-fizycznych - umo liwia monta materiału o wielko ci do 6m 2 Proponowana jest roleta Lutron Sivoia QS lub równowa na. System sterowania o wietleniem w Salach Konferencyjnych. W Salach Konferencyjnych zaprojektowano system sterowania o wietleniem LUTRON Grafik QS Jednostka centralna QSGRK-3PCE-1TWH, QSGRK-4PCE-1TWH pełni jednocze nie funkcje sterownika systemu jak i kontrolera za pomoc którego u ytkownik korzysta z systemu. System mo e by rozszerzony o dodatkowe klawiatury wywołuj ce kolejne lub te same sceny co jednostka główna. Do jednostki centralnej podł czone s oprawy o wietleniowe oraz rolety LUTRON Sivoia QS. Zastosowana jednostka Grafik pozwala na podł czenie opraw o ł cznej mocy 1500W lub 2000W oraz jednej grupy rolet. Na panelu czołowym u ytkownik mo e sterowa roletami poprzez klawisze otwórz, zamknij, "ulubione ustawienie", jaki i płynnie sterowa ruchem rolet za pomoc klawiszy strzałek góra, dół. Za pomoc oddzielnej sekcji klawiszy mo e zasta wywołana jedna z 4 scen o wietleniowych. Przycisk Scena o wietleniowa wywołuje wcze niej zaprogramowany poziom wiecenia zdefiniowanych grup opraw oraz odpowiednio ustawia rolety. Przeł czenie mi dzy scenami mo e odbywa si płynnie z ustalonym czasem 18

19 przej cia jednej sceny w drug. Dzi ki temu oprawy nie zmieniaj nagle swojej jasno ci ale płynnie przechodz do nowego stanu. Sterownik QSGRK- 6D-1TWH daje mo liwo utworzenia 3 lub 4 (w przypadku 4PCE) grup opraw. Grupy te mog zosta dowolnie skonfigurowane z zainstalowanych w pomieszczeniu opraw o wietleniowych. Dost pny jest tak e przycisk "off" powoduj cy wył czenie całego o wietlenia podł czonego do jednostki. Jednostka wyposa ona jest w wy wietlacz OLED na którym wy wietlane s informacje o poziomie ciemnienia opraw, procentowych oszcz dno ciach z tytułu ciemnienia opraw, informacje o czasie oraz wszystkie komunikaty zwi zane z programowaniem jednostki. Sterownik pozwala tak e na bezpo rednie sterowanie dowoln grup opraw za pomoc 6 lub 8 (w przypadku 4PCE) klawiszy ukrytych za górn przysłon jednostki. Klawisze maj kształt strzałek skierowanych w gór i w dół i pozwalaj na ciemnianie i rozja nianie grup opraw. Aktualny poziom ciemnienia tak sterowanej grupy obrazowany jest przez wska nik słupkowy LED oraz w postaci procentowej wy wietlany jest na wy wietlaczu OLED. Wszystkie klawisze jednostki s pod wietlane. W trybie wył czenia główne klawisze tak e s lekko pod wietlone aby ułatwi odnalezienie w ciemnym pomieszczeniu. Na panelu frontowym znajduje si odbiornik podczerwieni umo liwiaj cy kontrol systemu za pomoc pilota. Dodatkowo istnieje mo liwo zastosowania dedykowanego interfejsu QS RS/Ethernet, który pozwala na podł czenie zewn trznych urz dze audio/wideo, które mog zdalnie wywoływa funkcje systemu (sceny o wietleniowe, ustawienie rolet). Pozwala to na np. automatyczne wywołanie sceny o wietleniowej "prezentacja" gdy nast pi wł czenie projektora wideo. Jednostka posiada wbudowany zegar astronomiczny który pozwala na programowanie automatycznych zdarze czasowych. Posiada tak e zintegrowane wej cie bezpotencjałowe które pozwala na podł czenie np. czujki ruchy b d kontaktronu. 19

20 Jednostka steruj ca w salach konferencyjnych powinna spełnia poni sze cechy: -integrowa w jednej obudowie funkcje sterownika jak i estetycznego kontrolera/manipulatora -pozwala na wywoływanie scen obejmuj cych o wietlenie oraz rolety -sterowa 3 lub 4 grupami opraw podł czanymi bezpo rednio do jednostki -posiada pod wietlane klawisze -pozwala na niezale ne sterowanie o wietleniem i roletami za pomoc odr bnych zespołów klawiszy -posiada odbiornik podczerwieni -posiada dedykowany zewn trzny interfejs RS-232/Ethernet do komunikacji z zewn trznymi urz dzeniami audio/wideo -umo liwia programowanie czasów przej cia mi dzy scenami -posiada wy wietlacz OLED informuj cy o aktualnym stanie pracy -posiada wska niki informuj ce o poziomie wysterowania poszczególnych grup opraw -pozwala na mo liwo ci rozbudowy przez dodanie dodatkowych klawiatur i jednostek centralnych -system sterowania i system rolet powinny pochodzi od jednego producenta w celu zmaksymalizowania kompatybilno ci i zapewnienia bezawaryjnej pracy -umo liwia obsług partycji w pomieszczeniach ze cianami przesuwnymi Proponowana jest jednostka Lutron Grafik QS z rodziny QSGRK-PCE lub równowa na Instalacje audio-wizualne. Instalacje audio-wizualne zaprojektowano zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego. W dedykowanych do tego celu puszkach 20

21 podłogowych umieszczono gniazda sygnału audio i wideo w nast puj cej konfiguracji: - sygnały wideo: o gniazdo dla sygnału VGA (D-SUB) o gniazdo dla sygnału S-Video o gniazdo dla sygnału wysokiej rozdzielczo ci HDMI o gniazdo sygnału wideo 3xRCA (Y/C R /C B ) o gniazdo dla sygnału audio-wideo 3xRCA (L/R/V) - sygnały audio: o gniazdo audio typu 2xRCA (L/P) o gniazdo audio typu Jack 3,5mm IN o gniazdo audio typu Jack 3,5mm OUT Ze wzgl du na fakt du ej ilo ci punktów dystrybucyjnych wej ciowych (gniazd audio-wideo) w szafie teleinformatycznej typu RACK 19 zlokalizowanej w pomieszczeniu obok (nr 171E) zlokalizowano moduły SWICH dla sygnałów audio i wideo (w projekcie dobrano jeden uniwersalny switch typu VP-725NA). Schemat strukturalny poł cze audio-wizualnych pokazano na rys. AV1-02. UWAGA: Dobrane ilo ci oraz typy gniazd audio-wideo w puszkach podłogowych oraz sufitowych (n/t przy projektorze) s wynikiem obecnie obowi zuj cych standardów. Przy doborze ww. gniazd kierowano si równie typem dobranego w projekcie projektora oraz mo liwo ci braku pó niejszej ingerencji do okablowania prowadzonego w listwach podpodłogowych. Dobrane typy oraz ilo ci gniazd audio i wideo wynikaj z przyj tego i obowi zuj cego standardu dla obecnych urz dze, jak i od typu gniazd we/wy audio i wideo b d cych na wyposa eniu dobranego w projekcie budowlanym projektora oraz bior c pod uwag mo liwo pó niejszej rozbudowy projektowanego systemu. Uwzgl dniaj c powy sze 21

22 standardy oraz okablowanie dla sygnałów audio-wideo w puszkach podłogowych (floor-box) dedykowanych jak i w szafie RACK 19 zastosowano tyle modułów typu SWITCH, ile gniazd audio i wideo zaprojektowano w puszkach podłogowych dla prawidłowego funkcjonowania systemu wystarczaj cy b dzie jeden SWITCH dla standardu wideo przyj tego przez Inwestora System Smart Spectrum TM. W projekcie zastosowano system mikrofonu w bezprzewodowej technologii Smart Spectrum TM SWM 7000, 2,4GHz. System składa si z: Odbiornika 1-kanałowego do pracy w sieci SW71-R Nadajnika r cznego (mikrofonu) z kapsuł dynamiczn SW70-HD5 Mikrofonu nagłownego SWT56H-TA4 Odbiornik SW71-R nale y umie ci w szafie Rack Ochrona przeciwpora eniowa Instalacje elektroenergetyczne b d pracowały w układzie TNC S, z izolowanym przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE. Ochron podstawow przed dotykiem bezpo rednim zapewni: - izolacja cz ci czynnych obwodów, - uniemo liwienie bezpo redniego dost pu do urz dze elektrycznych osobom nieupowa nionym, - odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanej tablicy rozdzielczej, Ochron dodatkow przed dotykiem po rednim powoduj c samoczynne szybkie wył czenie w czasie < 0,4 s zapewni : - bezpieczniki topikowe, - wył czniki instalacyjne nadmiarowo pr dowe, - wył czniki ró nicowo pr dowe o I = 30 ma. 22

23 Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi i ł czeniowymi Z uwagi na mo liwo wyst pienia zredukowanych przepi atmosferycznych i przepi ł czeniowych w rozdzielni głównej budynku przewidziano system ochrony przeciwprzepi ciowej. W projektowanej tablicy 0,4kV TK-1/1B zostan zainstalowane ograniczniki przepi klasy B+C o poziomie ochrony 1,2 kv Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego Aparatura rozdzielcza i manewrowa została tak dobrana aby najwy sza temperatura ich dost pnych elementów nie przekroczyła warto ci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy. 2. Obliczenia. Obliczenia doboru głównych kabli zasilaj cych pokazano w tabeli poni ej: 23

24 Tabela 2 OBLICZENIA SKUTECZNO CI OCHRONY PRZECIWPORA ENIOWEJ Podmieni patrz zał cznik pdf 24

25 2.1. Pomiary i odbiór instalacji elektrycznej Po wykonaniu instalacji elektrycznej nale y dokona pomiarów rezystancji izolacji, samoczynnego wył czenia zasilania oraz rezystancji uziemienia Uwagi ko cowe Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku nale y post powa zgodnie z ustaw z dn r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pó niejszymi zmianami/ oraz ustaw z dn r o zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z pó niejszymi zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotycz cymi w/w ustaw/. Instalacje elektryczne winny by uło one zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN- IEC :1999, PN-HD :1999, PN-HD , a tak e zgodnie z normami PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E i PN-HD i PN-HD oraz rozporz dzeniem Min. Spraw Wewn trznych z dn r. Dz. U. nr 92, poz. 460 i szczegółowymi Normami i wytycznymi bran owymi. Zastosowany osprz t instalacyjny musi posiada certyfikat B Biura i Bada ds. Jako ci lub znak CE. 25

26 3. INSTALACJE TELETECHNICZNE Podstaw do wykonania projektu były uzgodnienia z Inwestorem. Podstaw do opracowania zagadnie zwi zanych z okablowaniem strukturalnym s normy okablowania strukturalnego: ISO/IEC 11801:2002 wyd. II Information technology - Generic cabling for customer premises TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces PN-EN : 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz 1: Specyfikacja i zapewnienie jako ci PN-EN : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn trz budynków; TIA/EIA 568-B.2-1 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling OPIS TECHNICZNY CZ CI LOGICZNEJ Zało enia wst pne. Wszystkie elementy pasywne wchodz ce w skład punktu dystrybucyjnego GPD jak i całe okablowane strukturalne planuje si zrealizowa w oparciu o produkty kat.6. Okablowanie poziome w budynku pomi dzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdami komputerowymi wykonane ma by w oparciu 26

27 o skr tk czteroparow SF/UTP 4x2x0,5 LSZH kategorii 6 w topologii gwiazdy. Zako czenia przebiegów poziomych znajduj si w zlokalizowanej poni ej pomieszczenia technicznego serwerowni. Przy przej ciu przez strop stosowa tulej ochronn z rury przepustowej. Listwy zasilaj ce nale y zainstalowa w szafach na przedniej ciance. Wszystkie punkty przył czeniowe powinny zosta wyposa one w kable krosowe do poł czenia z sieci logiczn (nie wchodzi w zakres niniejszego projektu). Punkty ko cowe PEL zostały oparte na elementach modułowych sysyemu 45x45 Mosaic prod.: LEGRAND lub równowa nym. Schemat strukturalny okablowania poziomego pokazano na rys. T1-01, natomiast wygl d elewacji szafy dystrybucyjnej pokazano na rys. T Struktura systemu okablowania. Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Instalacja logiczna obejmuje 20kpl gniazd 2xRJ45 rozmieszczonych zgodnie z rys. T Okablowanie poziome i pionowe. Do ka dego punktu logicznego nale y doprowadzi kabel czteroparowy, który nale y rozprowadzi do Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego LPD zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym nr171e zachowuj c zasad, e odległo od gniazda ko cowego RJ45 do panelu krosowego w szafie nie mo e by dłu sza ni 90m. Przewody teletechniczne nale y wprowadzi do pomieszczenia technicznego nr 171E, a nast pnie przepustem do serwerowni (nr 0808) poziom poni ej. 27

28 Punkt logiczny wyst puje w nast puj cej konfiguracji: Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 z mo liwo ci monta u w systemie modułowym 45x45 i pasmem przenoszenia do 250MHz. Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poni ej. Rysunek 2. Konfiguracja Punktu Logicznego 2xRJ45 UWAGI: Moduł jest elementem w zainstalowanym systemie nara onym na najwi ksze zagro enie uszkodzenia powoduj ce nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. W celu zapewnienia niezawodno ci i długoterminowej wysokiej jako ci działania modułu podczas zarabiania zalecane jest zastosowanie narz dzia, które umo liwia jednoczesne zaci ni cie wszystkich ył kabla. Jego konstrukcja pozwala na przyło enie w krótkim czasie du ej i niezmiennej siły oraz rozplot rozszytego kabla na zł czu 110 poni ej 6mm gwarantuj ce doskonałe powtarzalne parametry transmisyjne. Budowa narz dzia zabezpiecza równie przed ewentualnym uszkodzeniem zł cza IDC. 28

29 Ze wzgl du na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w kanałach podpodłogowych, w cianach oraz suficie (rurkach PVC). W pomieszczeniu technicznym nr 171E nale y wykona przepust 10cm, którym przewody teletechniczne (40xSF/UTP kat. 6) sprowadzone zostan do istniej cego punktu dystrybucyjnego poziom poni ej. W przypadku prowadzenia instalacji logicznej i wydzielonej instalacji zasilaj cej w listwach nale y zastosowa przegrod separuj ca. Nale y stosowa kable w powłokach - LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa bezpieczne odległo ci od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilaj cej biegn równolegle do siebie, nale y zachowa odległo mi dzy instalacjami, co najmniej 200mm lub stosowa metalowe przegrody. Ze wzgl du na przyj te wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwi zane z tym prze wity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej rednicy zewn trznej 6,5 mm. Nie dopuszcza si kabli o wi kszej rednicy zewn trznej. Kabel ten ma spełnia wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez najnowsze, obowi zuj ce specyfikacje norm, równocze nie zapewniaj c pełn zgodno z ni szymi kategoriami okablowania Parametry kabla teleinformatycznego. Opis Zgodno z normami rednica przewodnika rednica zewn trzna kabla Osłona zewn trzna Minimalny promie gi cia Kabel SF/UTP Kat Mhz ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC :2002, EN :2002 wyd II, EN EIA/TIA-854 Drut 23 AWG (Ø 0,574mm) 6,3 ± 0,2mm LSZH 45 mm 29

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach (pracowania komputerowa) PROJEKT WYKONAWCZY instalacje elektryczne i teletechniczne CZ OPISOWA 1. DANE PODSTAWOWE... 2

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa System nagłośnienia Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSZ w Koninie ETAPY: NAGŁOŚNIENIE AULI WYKLADOWYCH ETAP 1 NAGŁOŚNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ ETAP1 SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Usługowa EL-PROJEKT 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 tel. 612 218 196 e-mail: jsiedziewska@icpnet.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE PRONAD 05 400 Otwock ul. Piłsudskiego 25. email pronad@op.pl INWESTOR: GMINA CELESTYNÓW ADRES: 05-430 Celestynów ul. Regucka 3. Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TYTUŁ: Sprawdzenie, badania i pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL- Przetwornik pomiarowy poziomów cieczy Mlevel- Dziękujemy za zakup Mlevel- firmy INTELLE. Zastosowanie Mlevel- - do pomiaru poziomów cieczy:

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji ZADANIE: Instalacja wnętrzowa elektryczna ADRES: Skołyszyn INWESTOR: Gmina Skołyszyn OPRACOWAŁ: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48);

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA ProLux Grzegorz Byczek ul. Ró ana 2, 38-200 Jas o tel. 519 107 633 e-mail: prolux.jaslo@gmail.com www.prolux-jaslo.cba.pl PROJEKTOWANIE NADZÓR WYKONAWSTWO POMIARY ELEKTRYCZNE US UGI IN YNIERSKIE BRAN Y

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ.. Pieczęć firmowa oferenta OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okablowania monitoringu CCTV IP oraz kontroli dostępu. I. Okablowanie strukturalne powinno

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 Cel wykonania Specyfikacji Technicznej...2 Uwarunkowania ogólne...2 1. Rozdzielnia nn...3 2. Aparatura łączeniowa w rozdzielni...3 3. Obróbka i podłączenie przewodów...3 4.

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-KONFERENCYJNEJ PRZY URZEDZIE GMINY WIELISZEW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU MODERNIZACJA INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 Wieliszew ul. Modlińska 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Wielgosz DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach Pawilon dzieci le cych INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Go licach Go lice 66, 09-230 Bielsk ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo