MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG CATALOGUE

2

3 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre Marsa 56c, Warsaw, POLAND Godziny otwarcia targów: czwartek, 11 wrzeœnia: 10:00-17:00 pi¹tek, 12 wrzeœnia: 10:00-17:00 sobota, 13 wrzeœnia: 10:00-16:00 Trade fair opening hours: Thursday, 11 September: 10:00-17:00 Friday, 12 September: 10:00-17:00 Saturday, 13 September: 10:00-16:00

4 2 ORGANIZATORZY ORGANISERS MIĘDZYNARODOWE TARGI POLSKA SP. Z O.O. ul. Makowska 95, Warszawa tel: , , POL-CHIN CONSULTING Al. Jerozolimskie 87, Warszawa tel , , PARTNER MERYTORYCZNY MERITORICAL PARTNER PATRONAT HONOROWY HONORARY PATRONAGE

5 3 PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa

6 4 Bartosz Sosnowski Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Polska Sp. z o.o. President of the Management Board of Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Z przyjemnością pragnę powitać Państwa na pierwszych międzynarodowych Targach Auto Expo Parts, Tires & Service poświęconych w całości branży motoryzacyjnej. Jestem przekonany, że to premierowe wydarzenie będzie dla Państwa bardzo dobrą okazją, by zgłębić wiedzę na temat światowego przemysłu samochodowego, poznać w jednym miejscu najnowsze trendy rynkowe, a przede wszystkim pozyskać partnerów do współpracy. Auto Expo Parts, Tires & Service gromadzi producentów części samochodowych i motocyklowych nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Stanowi więc pełen przegląd aktualnych ofert dostępnych na światowym rynku moto. Jednocześnie ze względu na swój międzynarodowy charakter targi te doskonale sprawdzają się jako platforma biznesowa służąca do nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych z przedsiębiorcami z różnych państw. Kluczowy dla Auto Expo Parts, Tires & Service jest też aspekt edukacyjny wydarzenia. Tym bardziej, że ma ono wspierać rozwój polskiego rynku motoryzacyjnego. Stąd też w ścisłej współpracy z branżowymi organizacjami opracowany został rozbudowany panel merytoryczny targów, który umożliwi wymianę doświadczeń i informacji między przedstawicielami biznesu z kraju i ze świata. Zachęcam Państwa do korzystania pełnymi garściami z możliwości, jakie oferuje ta impreza wystawiennicza. Serdecznie zapraszam do odwiedzania stoisk naszych wystawców, a także udziału w specjalistycznych konferencjach. Liczę, że pozyskana wiedza i zdobyte kontakty ułatwią Państwu wdrażanie najlepszych motoryzacyjnych wzorców na rodzimym rynku, co w efekcie przyczyni się do rozwoju całego sektora. Życzę zatem Państwu udanych targów. Mam też nadzieję, że spotkamy się tu ponownie za rok, by zacieśniać wypracowane podczas tej edycji relacje biznesowe.

7 5 Ladies and Gentlemen, it is a pleasure to welcome you to the first international Auto Expo Parts, Tires & Service Fair, entirely devoted to the automotive industry. I am convinced that this debut event will provide you with a great opportunity to broaden your knowledge of the global automotive industry, get to know the latest market trends in a single venue and, above all, to acquire business partners. Auto Expo Parts, Tires & Service brings together not only Polish but also foreign manufacturers of car and motorcycle parts. Hence, it constitutes a complete overview of current offers available on the global automotive market. At the same time, due to its international nature, the fair serves perfectly as a business platform for establishing direct business contacts with entrepreneurs from different countries. The educational aspect of the event is also of key importance to Auto Expo Parts, Tires & Service. All the more so because it has been designed to support development of the Polish automotive market. Therefore, as a result of close cooperation with organisations from the industry, a comprehensive substantive fair panel has been developed, which will enable exchange of experiences and information among business representatives from Poland and from around the world. I encourage you to seize every opportunity this exhibition event offers. You are cordially invited to visit our exhibitors stands and to participate in specialised conferences. I hope that the knowledge and contacts acquired will help you implement best automotive patterns to your home markets, which, as a consequence, will contribute to the development of the entire sector. I therefoer wish you all a successful fair. I hope to see you here again next year so that we can strengthen the business relationships established in the course of this year s edition of the event.

8 6 Chai Hongyun Właściciel Pol-Chin Consulting Prezes Polsko-Chińskiego Towarzystwa Gospodarczo-Kulturalnego Owner of Pol-Chin Consulting President of the Polish-Chinese Economic and Cultural Society Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na premierowej edycji międzynarodowych Targów Auto Expo Parts, Tires & Service dedykowanych branży motoryzacyjnej. Trzy dni będą doskonałą okazją do nawiązania licznych kontaktów handlowych i zacieśnienia współpracy zwłaszcza między polskimi i chińskimi firmami. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service to nowe wydarzenie w Polsce oferujące komfortowe warunki do poznania aktualnej oferty producentów części samochodowych i motocyklowych z różnych krajów. To wielka przyjemność gościć tu tak dużą reprezentację chińskich przedsiębiorstw, które przyjechały do Warszawy, by zaprezentować swój bogaty asortyment na polskim rynku. Targi sprzyjają prowadzeniu bezpośrednich rozmów biznesowych, co jest bez wątpienia atutem dla firm działających w odległych krajach. To wydarzenie ułatwi rekonesans rynku i nawiązywanie bliższej współpracy z zagranicznymi partnerami. Auto Expo Parts, Tires & Service to również cenna impreza pod względem merytorycznym. Towarzyszące targom panele i konferencje umożliwią wymianę wiedzy i doświadczenia z różnych obszarów motoryzacji. Będzie to bez wątpienia źródło wartościowych informacji nt. światowego przemysłu motoryzacyjnego, tym bardziej, że w przygotowanie tej części zaangażowały się branżowe organizacje i eksperci nie tylko z Polski. Zapraszam zatem serdecznie do korzystania z licznych możliwości jakie niosą ze sobą te targi. Zachęcam do poznawania ciekawych ofert przybyłych do Warszawy wystawców, prowadzenia obiecujących rozmów biznesowych, a także udziału w konferencjach i przygotowanych atrakcjach. Życzę sobie i Państwu, abyśmy w przyszłym roku ponownie spotkali się na drugiej edycji Targów Auto Expo Parts, Tires & Service, by zobaczyć co kolejne miesiące przyniosły branży motoryzacyjnej.

9 7 Ladies and Gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the debut edition of the International Fair Auto Expo Parts, Tires & Service dedicated to the automotive industry. The following three days will give us an excellent opportunity to establish numerous business relations and strengthen cooperation, especially between Polish and Chinese companies. Auto Expo Parts, Tires & Service Fair is a new event in Poland, offering comfortable conditions to explore the current offer of car and motorcycle parts manufacturers from different countries. It is a great pleasure to host such a large representation of Chinese enterprises that came to Warsaw to present their wide product range on the Polish market. The fair creates favourable conditions for direct business talks, which is no doubt an asset for companies operating in distant countries. This event will facilitate market reconnaissance and the establishment of closer cooperation with foreign partners. Auto Expo Parts, Tires & Service is also a valuable event in terms of content. Panels and conferences accompanying the fair will enable their participants to exchange knowledge and experience in different fields of the automotive industry. This will undoubtedly provide a source of valuable information on the global automotive industry; all the more so because this part has been prepared by trade organisations and experts, not only from Poland. Therefore, I cordially invite you to seize the numerous opportunities this fair is offering. I encourage you to explore the exciting offers of the exhibitors who came to Warsaw, engage into promising business talks and participate in conferences and attractions prepared. I wish you and myself that we meet again next year, at the second edition of Auto Expo Parts, Tires & Service Fair to see what the upcoming months have brought the automotive industry.

10 8 Roman Kantorski Prezes Polskiej Izby Motoryzacji President of the Polish Automotive Industry Chamber Szanowni Państwo, Miło mi powitać wszystkich uczestników Międzynarodowych Targów Auto Expo zarówno Wystawców, Zwiedzających jak i zaproszonych Gości. Życzę wszystkim aby poprzez takie inicjatywy, kooperacje biznesowe były bardziej owocne i skuteczniejsze przy równoczesnym zachowaniu tzw. etyki biznesu, co jest istotne w współpracy zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Nie jest jednak tajemnicą, że to fabryki samochodów są motorem napędowym dla wielu mniejszych firm. W tym dostawców części zarówno na tzw. pierwszy montaż jak i na aftermarket, producentów i dystrybutorów narzędzi oraz sprzętu warsztatowego. Jednakże, aby fabryki te mogły zachować konkurencyjność zobligowane są do prowadzenia prac nad nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi jak również elementami rozwoju technicznego. Analogicznie, w ślad za nimi muszą podążać właśnie operatorzy z tzw. aftermarketu. Dlatego to właśnie takie wydarzenia branżowe jak Targi Auto Expo są motorem poznawczym, przekładającym się na nowe kontakty, kontrakty i nierzadko inwestycje. Spotkania takie przynoszą profity wszystkim graczom sektora motoryzacyjnego i mają duży wpływ na dalszy rozwój branży m.in. dzięki wymianie poglądów, zarówno w obszarze ekonomicznym, innowacyjnym czy też czysto biznesowym. W tym roku jednak, w ramach targów Auto Expo postanowiliśmy zorganizować wydarzenie o nazwie Dni Bezpieczeństwa. Dni Bezpieczeństwa dedykowane są społeczeństwu właśnie przez branżę motoryzacyjną i ich zadaniem jest szerzenie świadomości związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Uważamy, że zagrożenia jakie wynikają z nieświadomości, nieodpowiedzialności i zapewne braku wiedzy o ruchu drogowym, obligują branżę motoryzacyjną do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Krzewiąc świadomość o ruchu drogowym chcemy również kształtować decyzje zakupowe podejmowane przez właścicieli pojazdów. Decyzje te związane są ściśle z bezpieczeństwem będącym nierzadko odzwierciedleniem jakości produktów i usług oferowanych przez firmy z szerokorozumianej branży motoryzacyjnej.

11 9 Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to welcome all Auto Expo International Fair participants: the Exhibitors, Visitors and invited Guests. I wish you all that such initiatives make your business cooperation more fruitful and effective, at the same time observing business ethics rules, which is crucial in both local and international cooperation. Yet it is not a secret that car factories are often the driving force for many smaller companies. These include part suppliers to the primary market and the aftermarket, manufacturers and distributors of tools and garage equipment. However, for the factories to remain competitive they are obligated to conduct research on new production technologies as well as elements of technical development. Similarly, operators from the so-called aftermarket must follow suit. Therefore, such events as Auto Expo Fair serve as the cognitive engine which translates into new relations, contracts and often investments. Such meetings bring profits to all players of the automotive sector and have a significant impact on its subsequent course of development, due to the exchange of ideas, both in the realms of economics, innovation or strictly business. But, this year, we have decided to supplement the Auto Expo fair with an event called Days of Safety. The automotive industry dedicates Days of Safety to society. The purpose of the event is be to raise road safety awareness. We believe that the risks arising from ignorance, irresponsibility and perhaps lack of knowledge about road traffic oblige the automotive industry to take action aimed at improving safety. By raising road traffic awareness we also want to impact purchase decisions taken by vehicle owners. These decisions are closely related to safety, which often depends on the quality of products and services offered by companies from the broadly understood automotive industry.

12 10 Janusz Zdort Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych Guild Master, On behalf of the Management Board of Automotive Crafts Guild in Warsaw Drodzy wystawcy i zwiedzający, Z dużą satysfakcją przyjęliśmy patronat honorowy nad I edycją Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Auto Expo Parts, Tires & Service Jesteśmy najdłużej działająca organizacją motoryzacyjną w Polsce, zrzeszającą firmy motoryzacyjne. Działamy na rynku od 1948 roku. Podczas trzydniowej edycji targów liczni producenci części z Polski i zagranicy przedstawią swoją najnowszą ofertę, przedsiębiorcy motoryzacyjni poznają aktualne trendy, innowacje i rozwiązania ekologiczne, a na miłośników motoryzacji czeka wiele dodatkowych atrakcji. Temat przewodni targów szeroko rozumiane bezpieczeństwo i jakość są tożsame z działaniami naszej organizacji. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service to dla nas wyjątkowe wydarzenie również o wymiarze edukacyjnym. Dni Bezpieczeństwa oraz program merytorycznych konferencji dedykowany dla branży i konsumentów, w którym uczestniczyć będą nasi eksperci, stworzą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania i pozyskania nowych partnerów oraz pogłębią wiedzę konsumentów. Zagrożenia jakie wynikają z nieświadomości, braku odpowiedzialności i często braku wiedzy o ruchu drogowym wśród kierowców, obligują organizacje działające w motoryzacji do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, świadomości zakupu produktów i usług oferowanych przez firmy z całej branży motoryzacyjnej. Mamy nadzieję, że zarówno wystawcy jak i zwiedzający osiągną wiele korzyści i licznie przybędą na targi.

13 11 Dear Exhibitors and Participants, We have accepted the role of the honorary patron of the first edition of International Automotive Fair Auto Expo Parts, Tires & Service 2014 with great satisfaction. Our automotive organisation has the longest tradition among bodies bringing together automotive companies in Poland. We have been active on the market since During this three-day fair edition, numerous Polish and foreign part manufacturers will present their latest offer, entrepreneurs from the automotive industry will learn about current trends, innovations and environmental solutions and automotive enthusiasts will find an abundance of additional attractions. Broadly understood safety and quality, being the leitmotif of the fair, are what our organisation s activities are all about. We also perceive the Auto Expo Parts, Tires & Service Fair as an exceptional educational event. Days of Safety and a programme of substantive conferences dedicated to the industry and consumers, which will be attended by our experts, will create an opportunity to establish business relations, get acquainted with and acquire new partners and broaden consumers knowledge. Risks that arise from drivers ignorance, irresponsibility, and often lack of knowledge about road traffic oblige organisations operating in the automotive industry to undertake educational activities aimed at the improvement of safety and informed purchase of products and services offered by companies from the entire automotive industry. We hope that both exhibitors and visitors take advantage of the fair and attend it in great numbers.

14 12 dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Director of the Motor Transport Institute Ludzie nadal będą używać koni. Samochód to tylko ciekawostka, przelotna moda. Słowa Prezesa Michigan Savings Bank z 1903 roku, które wypowiedział odradzając adwokatowi Henry ego Forda inwestycję w Ford Motor Co. Przelotna moda trwa nieprzerwanie i z każdą dekadą, rokiem czy miesiącem przynosi innowacje. Patrząc na dzisiejszą Polskę, Europę i Świat, oczywistym jest, że samochód i wszystko, co z nim związane, stał się codziennością, potrzebą, koniecznością i nieodłącznym elementem współczesnego świata. Niezwykle rozległa branża motoryzacyjna stawia jednak nieprzerwanie przed producentami i usługodawcami nowe, niełatwe wyzwania. W obliczu ogólnoświatowego kryzysu, który nie oszczędził przedsiębiorstw związanych bezpośrednio oraz pośrednio z motoryzacją, zacieśnianie współpracy miedzy firmami, wymiana doświadczeń oraz udoskonalanie produktów i ogólnie pojętego fachowego warsztatu, stanowi jeden z istotniejszych elementów zaistnienia, przetrwania i odniesienia sukcesu na rynku motoryzacyjnym. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service stwarzają doskonałą okazję do nawiązania i rozwijania takiej współpracy. Z zaciekawieniem i zadowoleniem obserwuję także, że Szanowni Organizatorzy nie pominęli szczególnie mi bliskich kwestii innowacyjności w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zastosowania technologii przyjaznych środowisku. Szanowni Państwo, Poczytuję sobie za zaszczyt i wyróżnienie dla Instytutu Transportu Samochodowego objęcie patronatem honorowym pierwszych Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Auto Expo Parts, Tires & Service. Wystawcom i Organizatorom Targów życzę sukcesów, pomyślności oraz korzystnych kontraktów.

15 13 The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty - a fad. Those were the words of Michigan Savings Bank s president, said in 1903 to Henry Ford s lawyer, advising him against investing in Ford Motor Co. Well the fad has been uninterrupted and brings innovations each decade, year or month. Looking at Poland, Europe and the World, it is obvious that the car and everything connected to it has become a part of everyday life, a need, a necessity and an inseparable element of today- s world. However, the vast automotive industry continuously poses new, difficult challenges to manufacturers and service providers. In light of the global economic crisis, which has not spared enterprises directly or indirectly linked to the automotive industry, strengthening cooperation among companies, exchanging experiences and improving products as well as broadly understood professional technique are among the crucial elements of emerging, surviving and being successful in the automotive market. Auto Expo Parts, Tires & Service Fair offers an excellent opportunity to establish and develop such cooperation. I also noticed with interest and pleasure that our Organisers have not passed over the issues of innovations in the field of road safety, which are close to my heart, and the application of environmentally friendly technologies. Ladies and Gentlemen, it is a great honour for the Car Transport Institute to serve as the honorary patron of Auto Expo Parts, Tires & Service, the first International Automotive Fair. I wish the Exhibitors and Fair Organisers success, the best of luck and fruitful contracts.

16 14 Leszek Turek Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów President of the Management Board of Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów z dużym zaangażowaniem wspiera inicjatywy i wydarzenia, mające na celu kształtowanie świadomości kierowców i właścicieli pojazdów w kwestii stanu technicznego pojazdów, gdyż to właśnie im najbardziej powinno zależeć na rzetelnym przeprowadzeniu badania. Należy budować w społeczeństwie przekonanie, że właściwie przeprowadzone badanie diagnostyczne da kierowcy pewność, iż stan techniczny jego samochodu nie zagraża ani jemu, ani jego rodzinie. Izba dąży do zmiany nastawienia użytkowników pojazdów do badań technicznych, stacji kontroli pojazdów oraz zawodu diagnosty, gdyż ograniczanie zwłaszcza przez media - problematyki związanej z badaniami technicznymi pojazdów jedynie do pobieranej za nie opłaty, utrwala stereotypy i spycha na dalszy plan kwestię najistotniejszą, czyli bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zależy nam na uświadomieniu kierowcom zależności między regularnymi kontrolami i wymianami najważniejszych części ich samochodów a ich bezpieczeństwem. Diagności niestety zbyt często spotykają się z próbami nacisku na wydanie pozytywnych wyników badania całkiem niesprawnych samochodów. Ponadto zdecydowana większość użytkowników pojazdów nie wie, kiedy i jak sprawdzać czy wymieniać najważniejsze części odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Znaczna część samochodów przyjeżdżających do skp jest w fatalnym stanie technicznym. Niejednokrotnie podczas badania pojazdu na rolkach pękają zużyte lub uszkodzone wcześniej przewody hamulcowe. Właściciel samochodu powinien mieć świadomość, że jedynie profesjonalista na stacji diagnostycznej może odkryć niezauważalne, a niebezpieczne usterki takie, jak na przykład luzy w układzie zawieszenia. Innym problemem, jaki należy wyeliminować jest zdecydowanie zbyt duża liczba kierowców, którzy nie pojawiają się w ogóle na stacjach diagnostycznych, lub już po upływie terminu kolejnego badania stanu technicznego. PISKP w swoich działaniach stara się uświadamiać kierowcom potrzebę rzetelnego sprawdzania stanu technicznego aut, a przede wszystkim zadbać o właściwe regulacje prawne, które ukrócą proceder fikcyjnych badań technicznych pojazdów. Przedstawiciele Izby niejednokrotnie zwracali uwagę na przyczyny występowania nierzetelnych badań wynikające ze specyficznej sytuacji, w jakiej skp funkcjonują w Polsce. Wymagania dotyczące wyposażenia stacji są szczegółowo określone w prawie, podobnie jak zakres czynności diagnosty, z drugiej zaś strony przedsiębiorcy prowadzący skp podlegają Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Polskie stacje kontroli pojazdów są jednymi z najnowocześniejszych w Europie, mamy znakomite kadry, by wyeliminować występujące patologie konieczna jest zmiana prawa. Na początku 2014 roku zakończyła pracę grupa robocza, która zgodnie z inicjatywą Pana Łukasza Twardowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała sposób realizowania Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości. Mimo, iż minęło ponad pół roku od przekazania do ministerstwa opracowanych propozycji usprawnienia systemu badań technicznych, dotychczas żadne zmiany nie zostały wprowadzone. By usprawnić system badań technicznych w Polsce, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach należy wprowadzić zarówno niezbędne zmiany w uregulowaniach prawnych, jak i położyć nacisk na kształtowanie świadomości kierowców i właścicieli pojazdów, by traktowali oni badanie techniczne nie jako zło konieczne, lecz jako gwarancję bezpieczeństwa własnego i współpasażerów, za których ponoszą odpowiedzialność.

17 15 The Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations is involved to a great extent in supporting initiatives and events aimed at building awareness among drivers and vehicle owners with regard to the technical condition of their vehicles; as it is they who should care most that the examinations be thorough. Society should grow convinced that a properly conducted diagnostic examination will ensure the driver a technical condition of their vehicle which does not place them or their family in danger. The Chamber strives to change attitudes of vehicle users to technical check-ups, vehicle inspection stations and the occupation of a diagnostician, as reducing the issue of vehicle technical check-ups only to the fee collected, particularly by the media, strengthens stereotypes and marginalises the most significant matter which is the safety of road traffic participants. It is of utmost importance to us to enhance awareness among drivers that their safety depends on regular check-ups and replacement of the most essential parts of their vehicles. Unfortunately, too often do diagnosticians experience attempts to force them to issue positive examination results for cars that are not roadworthy. Moreover, the vast majority of vehicle users does not know when and how to check or replace the most important parts that are critical for their safety. The technical condition of a great number of cars brought to vehicle inspection stations is appalling. It often happens that brake lines that have been worn out or damaged, only to burst during testing. A car owner should be aware that only a professional at a diagnostic station may find imperceptible but dangerous defects, such as suspension system play. Another problem which needs to be eliminated is that there are far too many drivers who do not visit diagnostic stations at all or do so only after the next technical condition check-up s deadline. In its activities, the Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations endeavours to bring the need of thorough car technical condition examinations to drivers attention and, above all, to ensure proper legal regulations that will put an end to fictitious technical check-ups of vehicles. The Chamber s Representatives have often pointed out the reasons for dishonest examinations resulting from the specific situation of vehicle inspection stations in Poland. The law regulates in detail the requirements relating to stations equipment, as well as the scope of diagnosticians activities; however, on the other hand, entrepreneurs running vehicle inspection stations are subject to the Act on Freedom of Economic Activity. Polish vehicle inspection stations are among the most modern facilities in Europe and our staff is fantastic. What we need for the behaviours observed to be eliminated is a change in the law. In line with the initiative of Łukasz Twardowski, Deputy Director of Road Transport Department at the Ministry of Infrastructure and Development, a working group has developed a method of carrying out a Strategy of activities aimed at improving the technical examination system and improving their quality. The group completed its work at the beginning of Despite the fact that six months have elapsed since the ministry received the developed proposals of technical check-up system improvement, no changes have been introduced so far. To improve the Polish technical examination system, and hence to increase road safety, some necessary changes need to be introduced to legal regulations. We should also put emphasis on building awareness among drivers and car owners so that they do not regard technical check-ups as necessary evil, but rather a safety guarantee for themselves and the passengers for whom they are responsible.

18 16 Andrzej Witkowski Prezes Polskiego Związku Motorowego President of the Polish Automobile and Motorcycle Association Narodziny motoryzacji to kamień milowy rozwoju cywilizacji. W ciągu ostatnich stu lat osiągnęliśmy więcej, niż nasi przodkowie w czasie długich wieków wcześniej. Nie bez znaczenie jest także fakt, iż wynalazki inżynierów pracujących nad rozwojem automobili stały się dobrem publicznym. Ich praca ma realne, wymierne przełożenie na jakość życia każdego człowieka. Dlatego właśnie motoryzacja jest tak istotna w całościowym ujęciu cywilizacyjnym. Jednym z głównym zadań Polskiego Związku Motorowego, od momentu jego powstania, była opieka nad rozwojem motoryzacji i staranie o powszechną dostępność jej osiągnięć. Z tego właśnie powodu z ogromną satysfakcją zapraszam wszystkich Państwa na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne, Auto Expo Parts, Tires & Service, które są najlepszym świadectwem ogromnego znaczenia motoryzacji dla ludzi w ujęciu partykularnym, ale także dla Polski, jej gospodarki i przemysłu. Prężny rozwój polskiej branży motoryzacyjnej jest bowiem niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, ale także każdego miłośnika motoryzacji oraz wszystkich tych, którzy w codziennym życiu wykorzystują jej zdobycze. Jestem pewien, że Targi Auto Expo Parts, Tires & Service, jako wydarzenie międzynarodowe, stanowić będą znakomitą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy, w efekcie dając polskiej motoryzacji impuls do jeszcze aktywniejszego rozwoju.

19 17 The emergence of automotive industry was a milestone in civilisation development. Over the last ten decades, we have achieved more than our ancestors during the long centuries before. It is also significant that inventions developed by engineers working on the automobile advancement have become a public good. Their work has had a real, measurable impact on the quality of life of every human being. That is why the automotive industry is so significant in the overall terms of civilisation. One of the principle tasks of the Polish Automobile and Motorcycle Association since its establishment has been tending to automotive industry s development and endeavours to make its achievements available to the general public. Therefore, it is my pleasure to invite all of you to the International Automotive Fair, Auto Expo Parts, Tires & Service, which constitutes the best proof of the great significance of the automotive industry for people, perceived both as individual consumers and entire Polish society, its economy and industry. Thriving development of the Polish automotive industry is extremely important not only from the perspective of Polish entrepreneurs, but also of each automotive enthusiast and all those who use the industry s achievements in their everyday lives. I am convinced that, being an international event, the Auto Expo Parts, Tires & Service Fair, will serve as an excellent platform where experiences and knowledge may be exchanged, thereby stimulating the Polish automotive industry to even more active development.

20 18 PROGRAM KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE AUTO EXPO PARTS, TIRES & SERVICE września 2014 czwartek SALA KONFERENCYJNA NA I PIĘTRZE 10:30 12:00-12:30 12:30-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 Uroczysta inauguracja targów Auto Expo Parts, Tires & Service. Polityka Unii Europejskiej w zakresie homologacji, certyfikacji sprzętu motoryzacyjnego. Instytut Transportu Samochodowego Panel dyskusyjny: Jakość części zamiennych i narzędzi serwisowych dostępnych na rynku. Polska Izba Motoryzacji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Związek Motorowy, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych, J.R. Motor Services G.B., rzeczoznawcy samochodowi Badanie techniczne elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów Prezentacja produktowa: nowe technologie w silnikach diesla J.R. Motor Services G.B. 12 września 2014 piątek SALA KONFERENCYJNA NA I PIĘTRZE 10:30-11:00 11:30-12:00 12:30-13:00 Logistyka i transport międzynarodowy dla branży motoryzacyjnej. Port Hamburg Logistyka dla Automotive optymalizacja procesów i redukcja kosztów. DB Schenker Logistics Najczęstsze błędy popełniane w komunikacji z dziennikarzami. Motofaktor i Proautomotive

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address:

Home. Strona główna. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102. registration / correspondence address: Home Strona główna office@wochen-offce.com (0048) 667-352-102 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland Welcome to the website of Wochen - Office

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo