MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014"

Transkrypt

1 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG CATALOGUE

2

3 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre Marsa 56c, Warsaw, POLAND Godziny otwarcia targów: czwartek, 11 wrzeœnia: 10:00-17:00 pi¹tek, 12 wrzeœnia: 10:00-17:00 sobota, 13 wrzeœnia: 10:00-16:00 Trade fair opening hours: Thursday, 11 September: 10:00-17:00 Friday, 12 September: 10:00-17:00 Saturday, 13 September: 10:00-16:00

4 2 ORGANIZATORZY ORGANISERS MIĘDZYNARODOWE TARGI POLSKA SP. Z O.O. ul. Makowska 95, Warszawa tel: , , POL-CHIN CONSULTING Al. Jerozolimskie 87, Warszawa tel , , PARTNER MERYTORYCZNY MERITORICAL PARTNER PATRONAT HONOROWY HONORARY PATRONAGE

5 3 PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE MIEJSCE TARGÓW FAIR VENUE Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa

6 4 Bartosz Sosnowski Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Polska Sp. z o.o. President of the Management Board of Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Z przyjemnością pragnę powitać Państwa na pierwszych międzynarodowych Targach Auto Expo Parts, Tires & Service poświęconych w całości branży motoryzacyjnej. Jestem przekonany, że to premierowe wydarzenie będzie dla Państwa bardzo dobrą okazją, by zgłębić wiedzę na temat światowego przemysłu samochodowego, poznać w jednym miejscu najnowsze trendy rynkowe, a przede wszystkim pozyskać partnerów do współpracy. Auto Expo Parts, Tires & Service gromadzi producentów części samochodowych i motocyklowych nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Stanowi więc pełen przegląd aktualnych ofert dostępnych na światowym rynku moto. Jednocześnie ze względu na swój międzynarodowy charakter targi te doskonale sprawdzają się jako platforma biznesowa służąca do nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych z przedsiębiorcami z różnych państw. Kluczowy dla Auto Expo Parts, Tires & Service jest też aspekt edukacyjny wydarzenia. Tym bardziej, że ma ono wspierać rozwój polskiego rynku motoryzacyjnego. Stąd też w ścisłej współpracy z branżowymi organizacjami opracowany został rozbudowany panel merytoryczny targów, który umożliwi wymianę doświadczeń i informacji między przedstawicielami biznesu z kraju i ze świata. Zachęcam Państwa do korzystania pełnymi garściami z możliwości, jakie oferuje ta impreza wystawiennicza. Serdecznie zapraszam do odwiedzania stoisk naszych wystawców, a także udziału w specjalistycznych konferencjach. Liczę, że pozyskana wiedza i zdobyte kontakty ułatwią Państwu wdrażanie najlepszych motoryzacyjnych wzorców na rodzimym rynku, co w efekcie przyczyni się do rozwoju całego sektora. Życzę zatem Państwu udanych targów. Mam też nadzieję, że spotkamy się tu ponownie za rok, by zacieśniać wypracowane podczas tej edycji relacje biznesowe.

7 5 Ladies and Gentlemen, it is a pleasure to welcome you to the first international Auto Expo Parts, Tires & Service Fair, entirely devoted to the automotive industry. I am convinced that this debut event will provide you with a great opportunity to broaden your knowledge of the global automotive industry, get to know the latest market trends in a single venue and, above all, to acquire business partners. Auto Expo Parts, Tires & Service brings together not only Polish but also foreign manufacturers of car and motorcycle parts. Hence, it constitutes a complete overview of current offers available on the global automotive market. At the same time, due to its international nature, the fair serves perfectly as a business platform for establishing direct business contacts with entrepreneurs from different countries. The educational aspect of the event is also of key importance to Auto Expo Parts, Tires & Service. All the more so because it has been designed to support development of the Polish automotive market. Therefore, as a result of close cooperation with organisations from the industry, a comprehensive substantive fair panel has been developed, which will enable exchange of experiences and information among business representatives from Poland and from around the world. I encourage you to seize every opportunity this exhibition event offers. You are cordially invited to visit our exhibitors stands and to participate in specialised conferences. I hope that the knowledge and contacts acquired will help you implement best automotive patterns to your home markets, which, as a consequence, will contribute to the development of the entire sector. I therefoer wish you all a successful fair. I hope to see you here again next year so that we can strengthen the business relationships established in the course of this year s edition of the event.

8 6 Chai Hongyun Właściciel Pol-Chin Consulting Prezes Polsko-Chińskiego Towarzystwa Gospodarczo-Kulturalnego Owner of Pol-Chin Consulting President of the Polish-Chinese Economic and Cultural Society Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na premierowej edycji międzynarodowych Targów Auto Expo Parts, Tires & Service dedykowanych branży motoryzacyjnej. Trzy dni będą doskonałą okazją do nawiązania licznych kontaktów handlowych i zacieśnienia współpracy zwłaszcza między polskimi i chińskimi firmami. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service to nowe wydarzenie w Polsce oferujące komfortowe warunki do poznania aktualnej oferty producentów części samochodowych i motocyklowych z różnych krajów. To wielka przyjemność gościć tu tak dużą reprezentację chińskich przedsiębiorstw, które przyjechały do Warszawy, by zaprezentować swój bogaty asortyment na polskim rynku. Targi sprzyjają prowadzeniu bezpośrednich rozmów biznesowych, co jest bez wątpienia atutem dla firm działających w odległych krajach. To wydarzenie ułatwi rekonesans rynku i nawiązywanie bliższej współpracy z zagranicznymi partnerami. Auto Expo Parts, Tires & Service to również cenna impreza pod względem merytorycznym. Towarzyszące targom panele i konferencje umożliwią wymianę wiedzy i doświadczenia z różnych obszarów motoryzacji. Będzie to bez wątpienia źródło wartościowych informacji nt. światowego przemysłu motoryzacyjnego, tym bardziej, że w przygotowanie tej części zaangażowały się branżowe organizacje i eksperci nie tylko z Polski. Zapraszam zatem serdecznie do korzystania z licznych możliwości jakie niosą ze sobą te targi. Zachęcam do poznawania ciekawych ofert przybyłych do Warszawy wystawców, prowadzenia obiecujących rozmów biznesowych, a także udziału w konferencjach i przygotowanych atrakcjach. Życzę sobie i Państwu, abyśmy w przyszłym roku ponownie spotkali się na drugiej edycji Targów Auto Expo Parts, Tires & Service, by zobaczyć co kolejne miesiące przyniosły branży motoryzacyjnej.

9 7 Ladies and Gentlemen, it is my pleasure to welcome you to the debut edition of the International Fair Auto Expo Parts, Tires & Service dedicated to the automotive industry. The following three days will give us an excellent opportunity to establish numerous business relations and strengthen cooperation, especially between Polish and Chinese companies. Auto Expo Parts, Tires & Service Fair is a new event in Poland, offering comfortable conditions to explore the current offer of car and motorcycle parts manufacturers from different countries. It is a great pleasure to host such a large representation of Chinese enterprises that came to Warsaw to present their wide product range on the Polish market. The fair creates favourable conditions for direct business talks, which is no doubt an asset for companies operating in distant countries. This event will facilitate market reconnaissance and the establishment of closer cooperation with foreign partners. Auto Expo Parts, Tires & Service is also a valuable event in terms of content. Panels and conferences accompanying the fair will enable their participants to exchange knowledge and experience in different fields of the automotive industry. This will undoubtedly provide a source of valuable information on the global automotive industry; all the more so because this part has been prepared by trade organisations and experts, not only from Poland. Therefore, I cordially invite you to seize the numerous opportunities this fair is offering. I encourage you to explore the exciting offers of the exhibitors who came to Warsaw, engage into promising business talks and participate in conferences and attractions prepared. I wish you and myself that we meet again next year, at the second edition of Auto Expo Parts, Tires & Service Fair to see what the upcoming months have brought the automotive industry.

10 8 Roman Kantorski Prezes Polskiej Izby Motoryzacji President of the Polish Automotive Industry Chamber Szanowni Państwo, Miło mi powitać wszystkich uczestników Międzynarodowych Targów Auto Expo zarówno Wystawców, Zwiedzających jak i zaproszonych Gości. Życzę wszystkim aby poprzez takie inicjatywy, kooperacje biznesowe były bardziej owocne i skuteczniejsze przy równoczesnym zachowaniu tzw. etyki biznesu, co jest istotne w współpracy zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Nie jest jednak tajemnicą, że to fabryki samochodów są motorem napędowym dla wielu mniejszych firm. W tym dostawców części zarówno na tzw. pierwszy montaż jak i na aftermarket, producentów i dystrybutorów narzędzi oraz sprzętu warsztatowego. Jednakże, aby fabryki te mogły zachować konkurencyjność zobligowane są do prowadzenia prac nad nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi jak również elementami rozwoju technicznego. Analogicznie, w ślad za nimi muszą podążać właśnie operatorzy z tzw. aftermarketu. Dlatego to właśnie takie wydarzenia branżowe jak Targi Auto Expo są motorem poznawczym, przekładającym się na nowe kontakty, kontrakty i nierzadko inwestycje. Spotkania takie przynoszą profity wszystkim graczom sektora motoryzacyjnego i mają duży wpływ na dalszy rozwój branży m.in. dzięki wymianie poglądów, zarówno w obszarze ekonomicznym, innowacyjnym czy też czysto biznesowym. W tym roku jednak, w ramach targów Auto Expo postanowiliśmy zorganizować wydarzenie o nazwie Dni Bezpieczeństwa. Dni Bezpieczeństwa dedykowane są społeczeństwu właśnie przez branżę motoryzacyjną i ich zadaniem jest szerzenie świadomości związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Uważamy, że zagrożenia jakie wynikają z nieświadomości, nieodpowiedzialności i zapewne braku wiedzy o ruchu drogowym, obligują branżę motoryzacyjną do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Krzewiąc świadomość o ruchu drogowym chcemy również kształtować decyzje zakupowe podejmowane przez właścicieli pojazdów. Decyzje te związane są ściśle z bezpieczeństwem będącym nierzadko odzwierciedleniem jakości produktów i usług oferowanych przez firmy z szerokorozumianej branży motoryzacyjnej.

11 9 Ladies and Gentlemen, It is my pleasure to welcome all Auto Expo International Fair participants: the Exhibitors, Visitors and invited Guests. I wish you all that such initiatives make your business cooperation more fruitful and effective, at the same time observing business ethics rules, which is crucial in both local and international cooperation. Yet it is not a secret that car factories are often the driving force for many smaller companies. These include part suppliers to the primary market and the aftermarket, manufacturers and distributors of tools and garage equipment. However, for the factories to remain competitive they are obligated to conduct research on new production technologies as well as elements of technical development. Similarly, operators from the so-called aftermarket must follow suit. Therefore, such events as Auto Expo Fair serve as the cognitive engine which translates into new relations, contracts and often investments. Such meetings bring profits to all players of the automotive sector and have a significant impact on its subsequent course of development, due to the exchange of ideas, both in the realms of economics, innovation or strictly business. But, this year, we have decided to supplement the Auto Expo fair with an event called Days of Safety. The automotive industry dedicates Days of Safety to society. The purpose of the event is be to raise road safety awareness. We believe that the risks arising from ignorance, irresponsibility and perhaps lack of knowledge about road traffic oblige the automotive industry to take action aimed at improving safety. By raising road traffic awareness we also want to impact purchase decisions taken by vehicle owners. These decisions are closely related to safety, which often depends on the quality of products and services offered by companies from the broadly understood automotive industry.

12 10 Janusz Zdort Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych Guild Master, On behalf of the Management Board of Automotive Crafts Guild in Warsaw Drodzy wystawcy i zwiedzający, Z dużą satysfakcją przyjęliśmy patronat honorowy nad I edycją Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Auto Expo Parts, Tires & Service Jesteśmy najdłużej działająca organizacją motoryzacyjną w Polsce, zrzeszającą firmy motoryzacyjne. Działamy na rynku od 1948 roku. Podczas trzydniowej edycji targów liczni producenci części z Polski i zagranicy przedstawią swoją najnowszą ofertę, przedsiębiorcy motoryzacyjni poznają aktualne trendy, innowacje i rozwiązania ekologiczne, a na miłośników motoryzacji czeka wiele dodatkowych atrakcji. Temat przewodni targów szeroko rozumiane bezpieczeństwo i jakość są tożsame z działaniami naszej organizacji. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service to dla nas wyjątkowe wydarzenie również o wymiarze edukacyjnym. Dni Bezpieczeństwa oraz program merytorycznych konferencji dedykowany dla branży i konsumentów, w którym uczestniczyć będą nasi eksperci, stworzą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, poznania i pozyskania nowych partnerów oraz pogłębią wiedzę konsumentów. Zagrożenia jakie wynikają z nieświadomości, braku odpowiedzialności i często braku wiedzy o ruchu drogowym wśród kierowców, obligują organizacje działające w motoryzacji do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, świadomości zakupu produktów i usług oferowanych przez firmy z całej branży motoryzacyjnej. Mamy nadzieję, że zarówno wystawcy jak i zwiedzający osiągną wiele korzyści i licznie przybędą na targi.

13 11 Dear Exhibitors and Participants, We have accepted the role of the honorary patron of the first edition of International Automotive Fair Auto Expo Parts, Tires & Service 2014 with great satisfaction. Our automotive organisation has the longest tradition among bodies bringing together automotive companies in Poland. We have been active on the market since During this three-day fair edition, numerous Polish and foreign part manufacturers will present their latest offer, entrepreneurs from the automotive industry will learn about current trends, innovations and environmental solutions and automotive enthusiasts will find an abundance of additional attractions. Broadly understood safety and quality, being the leitmotif of the fair, are what our organisation s activities are all about. We also perceive the Auto Expo Parts, Tires & Service Fair as an exceptional educational event. Days of Safety and a programme of substantive conferences dedicated to the industry and consumers, which will be attended by our experts, will create an opportunity to establish business relations, get acquainted with and acquire new partners and broaden consumers knowledge. Risks that arise from drivers ignorance, irresponsibility, and often lack of knowledge about road traffic oblige organisations operating in the automotive industry to undertake educational activities aimed at the improvement of safety and informed purchase of products and services offered by companies from the entire automotive industry. We hope that both exhibitors and visitors take advantage of the fair and attend it in great numbers.

14 12 dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Director of the Motor Transport Institute Ludzie nadal będą używać koni. Samochód to tylko ciekawostka, przelotna moda. Słowa Prezesa Michigan Savings Bank z 1903 roku, które wypowiedział odradzając adwokatowi Henry ego Forda inwestycję w Ford Motor Co. Przelotna moda trwa nieprzerwanie i z każdą dekadą, rokiem czy miesiącem przynosi innowacje. Patrząc na dzisiejszą Polskę, Europę i Świat, oczywistym jest, że samochód i wszystko, co z nim związane, stał się codziennością, potrzebą, koniecznością i nieodłącznym elementem współczesnego świata. Niezwykle rozległa branża motoryzacyjna stawia jednak nieprzerwanie przed producentami i usługodawcami nowe, niełatwe wyzwania. W obliczu ogólnoświatowego kryzysu, który nie oszczędził przedsiębiorstw związanych bezpośrednio oraz pośrednio z motoryzacją, zacieśnianie współpracy miedzy firmami, wymiana doświadczeń oraz udoskonalanie produktów i ogólnie pojętego fachowego warsztatu, stanowi jeden z istotniejszych elementów zaistnienia, przetrwania i odniesienia sukcesu na rynku motoryzacyjnym. Targi Auto Expo Parts, Tires & Service stwarzają doskonałą okazję do nawiązania i rozwijania takiej współpracy. Z zaciekawieniem i zadowoleniem obserwuję także, że Szanowni Organizatorzy nie pominęli szczególnie mi bliskich kwestii innowacyjności w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zastosowania technologii przyjaznych środowisku. Szanowni Państwo, Poczytuję sobie za zaszczyt i wyróżnienie dla Instytutu Transportu Samochodowego objęcie patronatem honorowym pierwszych Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych Auto Expo Parts, Tires & Service. Wystawcom i Organizatorom Targów życzę sukcesów, pomyślności oraz korzystnych kontraktów.

15 13 The horse is here to stay, but the automobile is only a novelty - a fad. Those were the words of Michigan Savings Bank s president, said in 1903 to Henry Ford s lawyer, advising him against investing in Ford Motor Co. Well the fad has been uninterrupted and brings innovations each decade, year or month. Looking at Poland, Europe and the World, it is obvious that the car and everything connected to it has become a part of everyday life, a need, a necessity and an inseparable element of today- s world. However, the vast automotive industry continuously poses new, difficult challenges to manufacturers and service providers. In light of the global economic crisis, which has not spared enterprises directly or indirectly linked to the automotive industry, strengthening cooperation among companies, exchanging experiences and improving products as well as broadly understood professional technique are among the crucial elements of emerging, surviving and being successful in the automotive market. Auto Expo Parts, Tires & Service Fair offers an excellent opportunity to establish and develop such cooperation. I also noticed with interest and pleasure that our Organisers have not passed over the issues of innovations in the field of road safety, which are close to my heart, and the application of environmentally friendly technologies. Ladies and Gentlemen, it is a great honour for the Car Transport Institute to serve as the honorary patron of Auto Expo Parts, Tires & Service, the first International Automotive Fair. I wish the Exhibitors and Fair Organisers success, the best of luck and fruitful contracts.

16 14 Leszek Turek Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów President of the Management Board of Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów z dużym zaangażowaniem wspiera inicjatywy i wydarzenia, mające na celu kształtowanie świadomości kierowców i właścicieli pojazdów w kwestii stanu technicznego pojazdów, gdyż to właśnie im najbardziej powinno zależeć na rzetelnym przeprowadzeniu badania. Należy budować w społeczeństwie przekonanie, że właściwie przeprowadzone badanie diagnostyczne da kierowcy pewność, iż stan techniczny jego samochodu nie zagraża ani jemu, ani jego rodzinie. Izba dąży do zmiany nastawienia użytkowników pojazdów do badań technicznych, stacji kontroli pojazdów oraz zawodu diagnosty, gdyż ograniczanie zwłaszcza przez media - problematyki związanej z badaniami technicznymi pojazdów jedynie do pobieranej za nie opłaty, utrwala stereotypy i spycha na dalszy plan kwestię najistotniejszą, czyli bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zależy nam na uświadomieniu kierowcom zależności między regularnymi kontrolami i wymianami najważniejszych części ich samochodów a ich bezpieczeństwem. Diagności niestety zbyt często spotykają się z próbami nacisku na wydanie pozytywnych wyników badania całkiem niesprawnych samochodów. Ponadto zdecydowana większość użytkowników pojazdów nie wie, kiedy i jak sprawdzać czy wymieniać najważniejsze części odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Znaczna część samochodów przyjeżdżających do skp jest w fatalnym stanie technicznym. Niejednokrotnie podczas badania pojazdu na rolkach pękają zużyte lub uszkodzone wcześniej przewody hamulcowe. Właściciel samochodu powinien mieć świadomość, że jedynie profesjonalista na stacji diagnostycznej może odkryć niezauważalne, a niebezpieczne usterki takie, jak na przykład luzy w układzie zawieszenia. Innym problemem, jaki należy wyeliminować jest zdecydowanie zbyt duża liczba kierowców, którzy nie pojawiają się w ogóle na stacjach diagnostycznych, lub już po upływie terminu kolejnego badania stanu technicznego. PISKP w swoich działaniach stara się uświadamiać kierowcom potrzebę rzetelnego sprawdzania stanu technicznego aut, a przede wszystkim zadbać o właściwe regulacje prawne, które ukrócą proceder fikcyjnych badań technicznych pojazdów. Przedstawiciele Izby niejednokrotnie zwracali uwagę na przyczyny występowania nierzetelnych badań wynikające ze specyficznej sytuacji, w jakiej skp funkcjonują w Polsce. Wymagania dotyczące wyposażenia stacji są szczegółowo określone w prawie, podobnie jak zakres czynności diagnosty, z drugiej zaś strony przedsiębiorcy prowadzący skp podlegają Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Polskie stacje kontroli pojazdów są jednymi z najnowocześniejszych w Europie, mamy znakomite kadry, by wyeliminować występujące patologie konieczna jest zmiana prawa. Na początku 2014 roku zakończyła pracę grupa robocza, która zgodnie z inicjatywą Pana Łukasza Twardowskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowała sposób realizowania Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości. Mimo, iż minęło ponad pół roku od przekazania do ministerstwa opracowanych propozycji usprawnienia systemu badań technicznych, dotychczas żadne zmiany nie zostały wprowadzone. By usprawnić system badań technicznych w Polsce, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach należy wprowadzić zarówno niezbędne zmiany w uregulowaniach prawnych, jak i położyć nacisk na kształtowanie świadomości kierowców i właścicieli pojazdów, by traktowali oni badanie techniczne nie jako zło konieczne, lecz jako gwarancję bezpieczeństwa własnego i współpasażerów, za których ponoszą odpowiedzialność.

17 15 The Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations is involved to a great extent in supporting initiatives and events aimed at building awareness among drivers and vehicle owners with regard to the technical condition of their vehicles; as it is they who should care most that the examinations be thorough. Society should grow convinced that a properly conducted diagnostic examination will ensure the driver a technical condition of their vehicle which does not place them or their family in danger. The Chamber strives to change attitudes of vehicle users to technical check-ups, vehicle inspection stations and the occupation of a diagnostician, as reducing the issue of vehicle technical check-ups only to the fee collected, particularly by the media, strengthens stereotypes and marginalises the most significant matter which is the safety of road traffic participants. It is of utmost importance to us to enhance awareness among drivers that their safety depends on regular check-ups and replacement of the most essential parts of their vehicles. Unfortunately, too often do diagnosticians experience attempts to force them to issue positive examination results for cars that are not roadworthy. Moreover, the vast majority of vehicle users does not know when and how to check or replace the most important parts that are critical for their safety. The technical condition of a great number of cars brought to vehicle inspection stations is appalling. It often happens that brake lines that have been worn out or damaged, only to burst during testing. A car owner should be aware that only a professional at a diagnostic station may find imperceptible but dangerous defects, such as suspension system play. Another problem which needs to be eliminated is that there are far too many drivers who do not visit diagnostic stations at all or do so only after the next technical condition check-up s deadline. In its activities, the Polish Chamber of Vehicle Inspection Stations endeavours to bring the need of thorough car technical condition examinations to drivers attention and, above all, to ensure proper legal regulations that will put an end to fictitious technical check-ups of vehicles. The Chamber s Representatives have often pointed out the reasons for dishonest examinations resulting from the specific situation of vehicle inspection stations in Poland. The law regulates in detail the requirements relating to stations equipment, as well as the scope of diagnosticians activities; however, on the other hand, entrepreneurs running vehicle inspection stations are subject to the Act on Freedom of Economic Activity. Polish vehicle inspection stations are among the most modern facilities in Europe and our staff is fantastic. What we need for the behaviours observed to be eliminated is a change in the law. In line with the initiative of Łukasz Twardowski, Deputy Director of Road Transport Department at the Ministry of Infrastructure and Development, a working group has developed a method of carrying out a Strategy of activities aimed at improving the technical examination system and improving their quality. The group completed its work at the beginning of Despite the fact that six months have elapsed since the ministry received the developed proposals of technical check-up system improvement, no changes have been introduced so far. To improve the Polish technical examination system, and hence to increase road safety, some necessary changes need to be introduced to legal regulations. We should also put emphasis on building awareness among drivers and car owners so that they do not regard technical check-ups as necessary evil, but rather a safety guarantee for themselves and the passengers for whom they are responsible.

18 16 Andrzej Witkowski Prezes Polskiego Związku Motorowego President of the Polish Automobile and Motorcycle Association Narodziny motoryzacji to kamień milowy rozwoju cywilizacji. W ciągu ostatnich stu lat osiągnęliśmy więcej, niż nasi przodkowie w czasie długich wieków wcześniej. Nie bez znaczenie jest także fakt, iż wynalazki inżynierów pracujących nad rozwojem automobili stały się dobrem publicznym. Ich praca ma realne, wymierne przełożenie na jakość życia każdego człowieka. Dlatego właśnie motoryzacja jest tak istotna w całościowym ujęciu cywilizacyjnym. Jednym z głównym zadań Polskiego Związku Motorowego, od momentu jego powstania, była opieka nad rozwojem motoryzacji i staranie o powszechną dostępność jej osiągnięć. Z tego właśnie powodu z ogromną satysfakcją zapraszam wszystkich Państwa na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne, Auto Expo Parts, Tires & Service, które są najlepszym świadectwem ogromnego znaczenia motoryzacji dla ludzi w ujęciu partykularnym, ale także dla Polski, jej gospodarki i przemysłu. Prężny rozwój polskiej branży motoryzacyjnej jest bowiem niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, ale także każdego miłośnika motoryzacji oraz wszystkich tych, którzy w codziennym życiu wykorzystują jej zdobycze. Jestem pewien, że Targi Auto Expo Parts, Tires & Service, jako wydarzenie międzynarodowe, stanowić będą znakomitą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy, w efekcie dając polskiej motoryzacji impuls do jeszcze aktywniejszego rozwoju.

19 17 The emergence of automotive industry was a milestone in civilisation development. Over the last ten decades, we have achieved more than our ancestors during the long centuries before. It is also significant that inventions developed by engineers working on the automobile advancement have become a public good. Their work has had a real, measurable impact on the quality of life of every human being. That is why the automotive industry is so significant in the overall terms of civilisation. One of the principle tasks of the Polish Automobile and Motorcycle Association since its establishment has been tending to automotive industry s development and endeavours to make its achievements available to the general public. Therefore, it is my pleasure to invite all of you to the International Automotive Fair, Auto Expo Parts, Tires & Service, which constitutes the best proof of the great significance of the automotive industry for people, perceived both as individual consumers and entire Polish society, its economy and industry. Thriving development of the Polish automotive industry is extremely important not only from the perspective of Polish entrepreneurs, but also of each automotive enthusiast and all those who use the industry s achievements in their everyday lives. I am convinced that, being an international event, the Auto Expo Parts, Tires & Service Fair, will serve as an excellent platform where experiences and knowledge may be exchanged, thereby stimulating the Polish automotive industry to even more active development.

20 18 PROGRAM KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE AUTO EXPO PARTS, TIRES & SERVICE września 2014 czwartek SALA KONFERENCYJNA NA I PIĘTRZE 10:30 12:00-12:30 12:30-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 Uroczysta inauguracja targów Auto Expo Parts, Tires & Service. Polityka Unii Europejskiej w zakresie homologacji, certyfikacji sprzętu motoryzacyjnego. Instytut Transportu Samochodowego Panel dyskusyjny: Jakość części zamiennych i narzędzi serwisowych dostępnych na rynku. Polska Izba Motoryzacji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Związek Motorowy, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych, J.R. Motor Services G.B., rzeczoznawcy samochodowi Badanie techniczne elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów Prezentacja produktowa: nowe technologie w silnikach diesla J.R. Motor Services G.B. 12 września 2014 piątek SALA KONFERENCYJNA NA I PIĘTRZE 10:30-11:00 11:30-12:00 12:30-13:00 Logistyka i transport międzynarodowy dla branży motoryzacyjnej. Port Hamburg Logistyka dla Automotive optymalizacja procesów i redukcja kosztów. DB Schenker Logistics Najczęstsze błędy popełniane w komunikacji z dziennikarzami. Motofaktor i Proautomotive

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition 10 12.09.2013 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES

POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Poland-Indian Chamber of Commerce POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES Pierwszy kwartał 2014 The first quarter of 2014 POLAND INDIAN BUSINESS VENTURES / 1 Spis treści 01. Janusz

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17

Content. Przedmowa Forwod 2. Informacje ogólne General information 6. Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8. Golden Broom Award 2015 12-17 Spis treści Content Przedmowa Forwod 2 Informacje ogólne General information 6 Konferencje Targowe Trade Fair Conferences 8 Golden Broom Award 2015 12-17 Alfabetyczny spis wystawców i reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy,

Foreword. Edytorial. Drodzy Czytelnicy, Edytorial Foreword Dear Readers, Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by the Poles these are the results of the research Swissness Worldwide conducted for the first time in Poland.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo