SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA CPU 5 KASETA PAMIÊCI Opcjonalny modu³ pamiêci 6 Ustawienia opcjonalnych modu³ów pamiêci.. 6 OPCYJNE MODU Y KOMUNIKACYJNE JEDNOSTKI CPU Opcjonalne modu³y komunikacyjne FUNKCJA MACRO PROTOCOL Komunikacja z u yciem funkcji MACRO PROTOCOL Przyk³ad komunikacji z regulatorami temperatury E5AJ... 9 Przyk³adowe dostêpne sekwencje komunikacyjne z regulatorem E5AS PROTOCOL SUPPORT TOOL SYSMAC-PST Protocol Support Tool Skrócony opis programu.. 10 Zalety oprogramowania Dodatkowe funkcje instrukcji MACRO PROTOCOL Szczegó³y pisania w³asnych sekwencji komunikacyjnych. 11 Sekwencja komunikacji FUNKCJE Porównanie funkcji FUNKCJE: PAMIÊÆ STEROWNIKA Obszar pamiêci UM (User Memory).. 14 MODU Y WEJŒÆ/WYJŒÆ CYFROWYCH Modu³y wejœæ cyfrowych.. 15 Modu³y wyjœæ cyfrowych 16 Modu³y wejœæ cyfrowych du ej gêstoœci (modu³y specjalne). 18 Wejœcia z funkcj¹ szybkiej odpowiedzi: C200H-ID215/ID501/MD501/MD215/MD Modu³y wyjœæ cyfrowych du ej gêstoœci. 20 Praca w trybie dynamicznych wyjœæ Modu³y wejœæ/wyjœæ mieszanych (modu³y specjalne).. 21 Praca w trybie dynamicznych wejœæ Modu³y wejœæ du ej gêstoœci (grupa 2-ga) 22 Modu³y wyjœæ cyfrowych du ej gêstoœci (grupa 2-ga). 23 MODU Y WEJŒÆ/WYJŒÆ Modu³ analogowych przekaÿników czasowych 24 Modu³ wejœæ przerwaniowych. 25 Modu³ zdalnych listew B7A do systemów rozproszonych. 26 MODU Y SPECJALNE WEJŒÆ/WYJŒÆ Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych. 28 Modu³ wejœæ czujników temperatury. 31 Modu³ regulatora temperatury 32 Modu³y regulatora temperatury z wyjœciami: grzanie i ch³odzenie.. 33 Modu³ regulacji PID. 34 Modu³ kontroli z Fuzzy Logic. 35 Modu³ kontrolno-pozycjonuj¹cy.. 36 Modu³y pozycjonuj¹ce. 38 Modu³ szybkich liczników. 40 Modu³ kontroli po³o enia k¹towego 41 Modu³ ASCII.. 42 Modu³ g³oœnomówi¹cy. 43 Modu³ identyfikacji bezprzewodowej. 44 MODU Y KOMUNIKACYJNE Modu³ sieciowy SYSMAC NET. 45 Modu³ kart PC 47 Modu³ Controller Link.. 49 Controller Link Support Software.. 51 Modu³y sieciowe SYSMAC LINK Modu³ CompoBus/D (DeviceNet) Master. 54 Modu³ CompoBus/S Master 56

2 Modu³ Remote Master. 58 Modu³y Host Link. 60 Modu³ PLC Link 61 PROGRAMOWANIE, EDYCJA DANYCH STANDARDOWA KONFIGURACJA SYSTEMU ZESTAWIENIE System centralny. 64 System rozszerzenia.. 65 System rozszerzeñ SLAVE 65 Modu³y wejœæ/wyjœæ. 66 Modu³y gêstych wejœæ/wyjœæ cyfrowych.. 67 Modu³y specjalne wejœæ/wyjœæ.. 67 Modu³y komunikacyjne.. 69 Konwertery i adaptery sieciowe 71 Kable œwiat³owodowe. 71 Urz¹dzenia peryferyjne.. 75 Wyposa enie dodatkowe 75 Akcesoria monta owe. 76 Software programuj¹ce.. 77 DODATKOWE MO LIWOŒCI SYSTEMU Terminale programowalne. 78 Bloki wejœciowo/wyjœciowe 80 Terminale wejœciowo/wyjœciowe. 80 Wyœwietlacz cyfrowy M7F. 80 Listwy zaciskowe do pod³¹czenia do modu³ów gêstych wejœæ/wyjœæ 81

3 Idealna kontrola ka dego rodzaju maszyny mo e byæ osi¹gniêta dziêki sterownikowi zbudowanemu wed³ug struktury opracowanej przez OMRON-a. Sterownik PLC (jednostka CPU) CPU Zasilacz Opcjonalny modu³ pamiêci EEPROM C200HW-ME04K (4K s³ów) C200HW-ME08K (8K s³ów) C200HW-ME16K (16K s³ów) C200HW-ME32K (32K s³ów) C200HW-ME64K (64K s³ów) EPROM C200HS-MP16K (16K s³ów/32k s³ów) C200HE-CPU11-(Z)E/32-(Z)E/42-(Z)E C200HW-PA204/204S/204R/PD024 C200HG-CPU33-(Z)E/43-(Z)E/53-(Z)E/63-(Z)E C200HX-CPU34-(Z)E/44-(Z)E/54-(Z)E/64-(Z)E C200HX-CPU65-ZE/85-ZE P³yta bazowa C200HW-BC031/051/081/101 Sterownik PLC (rozszerzenie) Kabel pod³¹czeniowy Zasilacz ¹czy jednostkê podstawow¹ sterownika z rozszerzeniem C200H-CNoo1 (30 cm, 70 cm, 2 m, 5 m lub 10 m) P³yta bazowa rozszerzeñ C200HW-PA204/204S/PD024 C200HW-BI031/051/081/101 Rozszerzenie SLAVE Ca³y system mo e byæ dodatkowo rozszerzony o 5 dodatkowych p³yt z wejœciami / wyjœciami typu SLAVE. Kabel pod³¹czeniowy Mo liwoœæ u ycia œwiat³owodu lub kabla P³yta bazowa SLAVE C200H-BC031-V2/051-V2/081-V2/101-V2 Jednostka REMOTE-SLAVE C200H-RT001-P (œwiat³owód, 100/200 VAC) C200H-RT002-P (œwiat³owód, 24 VDC) C200H-RT201 (kabel, 100/200 VAC) C200H-RT202 (kabel, 24 VDC)

4 Opcjonalne modu³y komunikacyjne - MACRO PROTOCOL (nie mog¹ wspó³pracowaæ z C200HE-CPU11-E) C200HW-COM01 C200HW-COM02-V2 C200HW-COM03-V1 C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Modu³y komunikacyjne Modu³ zewnêtrznych przerwañ programowych Modu³ sieci CLK* Modu³y sieci SYSMAC LINK* Modu³ sieci SYSMAC NET* Modu³ PROFIBUS MASTER Modu³ sieci PC LINK Modu³ kart PC* C200HW-CLK21 C200HW-SLK13/14/23/24 C200HS-SNT32 C200H-PRM21 C200H-LK401 C200HW-PCU01 C200HW-PCS01-EV1 Modu³ MASTER Modu³y komunikacyjne HOST LINK C200H-LK202-V1 (RS-422) CompoBus/D C200H-LK101-PV1 (Devicenet) (œwiat³owód) C200HW-DRM21-V1 C200H-LK201-V1 (RS-232C) Modu³ MASTER CompoBus/S C200HW-SRM21 Modu³y REMOTE C200H-RM001-V1 (œwiat³owód) C200H-RM201-V1 (kabel) *Mog¹ byæ u yte tylko razem z modu³em komunikacyjnym C200HW-COM01/04-EV1 C200HS-INT01 Modu³y wejœæ/wyjœæ du ej gêstoœci 32 pkt. 64 pkt. 32 pkt. 64 pkt. C200H-Ioooo Modu³y wejœciowe C200H-Ooooo Modu³y wyjœciowe Modu³y wejœæ/wyjœæ specjalnych Modu³y wejœæ Modu³y wyjœæ Modu³y wejœæ czuj- Modu³ Modu³y szyb- Modu³ kontroli po³o- Modu³ analogowych analogowych ników temperatury Fuzzy Logic kiego licznika enia k¹towego ASCII C200H-AD002/003 C200H-DA002/003/004 C200H-TSooo C200H-FZ001 C200H-CTooo C200H-CP114 C200H-ASC02 Modu³y mieszane Modu³y regulacji Modu³y regulacji Modu³ kontrolno- Modu³y pozy- Modu³y sys- Modu³ g³oœnowe/wy analog. temperatury PID pozycjonuj¹cy cjonuj¹ce temu ID mówi¹cy C200H-TCooo C200H-NCooo C200H-MAD01 C200H-TVooo C200H-PID0o C200H-MC221 C200HW-NCooo C200H-IDSoo C200H-OV001 Modu³y wejœæ/wyjœæ Modu³y wejœæ Modu³y wyjœæ C200H-Oooo Modu³y mieszane wejœæ/wyjœæ C200H-Ioooo (z wyj¹tkiem ID001/002) 5 pkt. 8 pkt. 8 pkt. 16 pkt. C200H-MDooo 16 wejœæ/ 16 wyjœæooo Modu³y zdalnych listew wejœciowo/wyjœciowych B7A C200H-B7Ao1 16 pkt. 12 pkt. 32 pkt. Modu³ analogowych przekaÿników czasowych C200H-B7Aoo 32 pkt./64 pkt.* 16 pkt. 32 pkt. C200H-TM001 * Modu³ nie ko e byæ zastosowany na p³ytach REMOTE-SLAVE.

5 Dane techniczne Podstawowe dane techniczne Parametr Zasilanie znamionowe AC: 100 do 120/200 do 240 VAC, 50/60 Hz DC: 24 VDC Dopuszczalne zasilanie AC: 85 do 132/170 do 264 VAC DC: 19.2 do 28.8 VDC Pobór mocy AC: 120 VA DC: 50 W Pr¹d przy za³¹czeniu 30 A Pr¹d i napiêcie wyjœciowe 4.6 A, 5 VDC; 0.6 A, 26 VDC; <0.3 A: +17% / 11% / 0.3 A: +10% / 11% 24 VDC +10% / 20% (tylko C200HW-PA204S) Wyjœcie stykowe Opis SPST-NO, 1 A przy 250 VAC/24 VDC (tylko C200HW-PA204R ma wyjœcie stykowe) Rezystancja izolacji 20 MΩ miêdzy zaciskami zasilania AC a zaciskami uziemienia przy 500 V (patrz Uwaga 1) Wytrzyma³oœæ na przebicie elektr. Odpornoœæ na zak³ócenia Odpornoœæ na wibracje Odpornoœæ na udary 2,300 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê pomiêdzy zaciskami zasilania AC a obudow¹; 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê pomiêdzy zaciskami zasilania DC a obudow¹. Pr¹d up³ywu:10 ma (patrz Uwaga 1) 1,500 Vp-p, narastanie: 100 ns do 1 ms, opadanie: 1 ns 10 do 57 Hz; mm amplitude, 57 to 150 Hz (p. Uwaga 2); przyspieszenie: 1 G, w kierunkach X, Y i Z przez 80 min. ka dy (czas próby 8 min x 10 prób = 80 min); (Przy monta u na szynie DIN, 2 do 55 Hz, 0.3 G, w kierunkach X, Y i Z przez 20 minut ka dy) 15G (147 m/s 2 ) 3 razy w trzech kierunkach, 3 razy ka dy Zakres temperatury Pracy: 0 to 55 C Magazynowania: 20 to 75 C (bez baterii) Wilgotnoœæ Warunki œrodowiskowe Uziemienie Stopieñ ochrony 10% to 90% (bez skroplin) Musz¹ byæ wolne od gazów korozyjnych Poni ej 100 Ω IEC IP30 Waga 6 kg (modu³ CPU: 315 g, zasilacz: 510 g, p³yta bazowa: 445 g do 1040 g) Uwaga: 1. Upewnij siê, e zaciski LG i GR s¹ ze sob¹ po³¹czone przed wykonaniem testów odpornoœci na przebicie elektryczne i prób izolacji. Przyspieszenie (G) Wymiary 1 Amplituda mm Czêstotliwoœæ (Hz) P³yta bazowa A W C200HW-BC031 (3 modu³y) C200HW-BC051 (5 modu³ów) C200HW-BC081 (8 modu³ów) C200HW-BC101 (10 modu³ów) P³yta bazowa A W C200HW-BI031 (3 modu³y) C200HW-BI051 (5 modu³ów) C200HW-BI081 (8 modu³ów) C200HW-BI101 (10 modu³ów)

6 Dane techniczne Charakterystyki techniczne Parametr Metoda kontroli Metoda kontroli we/wyjœæ Sposób programowania D³ugoœæ instrukcji Liczba instrukcji Program zapisany w pamiêci Opis Cykliczne skanowanie z natychmiastow¹ odpowiedzi¹ Schemat drabinkowy, bloki funkcyjne lub MACRO-ASEMBLER 1 adres/instrukcjê, 1 do 4 s³ów/instrukcjê 14 podstawowych, 231 rozszerzaj¹cych (286 instrukcji specjalnych dla CPU -ZE CPU) Czas wykonywania Instrukcje podstawowe: instrukcji np. LD C200HE-CPUoo-(Z)E: 0.3 µs C200HG-CPU -(Z)E: 0.15 µs C200HX-CPU -(Z)E: 0.1 µs Instrukcje specjalne: np. MOV(21) C200HE-CPU -(Z)E: 1.2 µs C200HG-CPU -(Z)E: 0.6 µs C200HX-CPU -(Z)E: 0.4 µs Pojemnoœæ programu C200HE-CPU11-(Z)E: 3.2K s³ów C200HE-CPU32-(Z)E/CPU42-(Z)E: 7.2K s³ów C200HG-CPU -(Z)E: 15.2K s³ów C200HX-CPU 4-(Z)E: 31.2K s³ów C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE: 63.2K s³ów Obszar I/O 640 (00000 do 02915, do 30915) Obszar IR 6,464 (03000 do 23115, do 51115) Obszar SR 1,080 (23200 do 25507, do 29915) Obszar TR 8 (TR 0 do 7) Obszar HR 1,600 (HR 0000 do 9915) Obszar AR 448 (AR 0000 do 2715) Obszar LR 1,024 (LR 0000 do 6315) Obszar przek.czasowych. / liczników 512 (TIM/CNT 000 do 511) Obszar DM Czytaj / Zapisuj: 6,144 (DM 0000 to 6143) Tylko czytaj; 512 (DM 6144 to 6655) Rozszerzenie: do 3,000 s³ów (DM 7000 to 9999) Obszar EM Obszar pamiêtania danych po zaniku napiêcia Czas podtrzymania pamiêci Czytaj / Zapisuj C200HE-CPU -(Z)E: brak C200HG-CPU -(Z)E: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) C200HX-CPU -(Z)E: 6,144 (EM 0000 to EM 6143) X 3 banki C200HX-CPU65-ZE: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) 8 banki C200HX-CPU85-ZE: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) 16 banków HR, AR, CNT, DM, EM oraz zegar czasu rzeczywistego (RTC) ywotnoœæ baterii obliczona jest na 5 lat dla 25 C. W przypadku wy szych temperatur ywotnoœæ baterii mo e byæ mniejsza. Nale y wymieniæ bateriê w przeci¹gu 2 tygodnia od czasu, kiedy zaczyna migaæ kontrolka baterii. Czas wymiany baterii nie powinien przekraczaæ 5 minut. Funkcje samodiagnozuj¹ce Funkcje diagnozy programu B³¹d CPU (watchdog), b³¹d wryfikacji wejœæ/wyjœæ, b³¹d komunikacji HOST LINK, b³¹d pamiêci, b³¹d baterii, b³¹d I/O busa, b³¹d komunikacji REMOTE, itp. Sprawdzanie programu od czasu jego startu na brak instrukcji END oraz innych niew³aœciwych instrukcji. Program jest sprawdzany 3-poziomowo. 2

7 Konfiguracja systemu Podstawowa konfiguracja Dwa lub trzy rozszerzenia mog¹ byæ pod³¹czone do jednego CPU (zale nie od modelu) CPU Kabel po³¹czeniowy Rozszerzenia System podstawowy CPU System podstawowy CPU sk³ada siê z p³yty bazowej, jednostki CPU, zasilacza i modu³ów wejœæ/wyjœæ Jednostka CPU Zasilacz P³yta bazowa Jednostka CPU Poni sze 11 jednostek mo na zastosowaæ do budowy systemu SYSMAC Alpha Modu³y wejœæ/wyjœæ Typ Pojemnoœæ programu (s³owa) DM (s³owa) EM (s³owa) Czas wykonywania instrukcji podstawowych Max. Max. Max. liczba Max. liczba Wyjœcie Funkcja Mo liwoœæ liczba liczba modu³ów modu³ów RS-232C zegara zastosowawejœæ/ rozszerzeñ specjalnych specjalnych czasu rze- nia opcjonalwyjœæ czywiste- nego modu³u systemu (Grupa 2) go komunik. C200HE-CPU11-(Z)E 3.2K 4K brak 0.3 µs min nie ma mo liwoœci 10 Nie Nie Nie -CPU32-(Z)E 7.2K 6K Tak Tak -CPU42-(Z)E Tak C200HG-CPU33-(Z)E 15.2K 6K 6K 0.15 µs min Nie Tak Tak -CPU43-(Z)E Tak -CPU53-(Z)E 1, (10) 16 (10) Nie -CPU63-(Z)E (p. Uwaga) (p. Uwaga) ) Tak C200HX-CPU34-(Z)E 31.2K 6K 6K x 0.1 µs min Nie Tak Tak -CPU44-(Z)E 3 banki (18K) Tak -CPU54-(Z)E 1, (8) 16 (10) Nie -CPU64-(Z)E (p. Uwaga) (p. Uwaga) ) Tak C200HX-CPU65-ZE 63.2 K 6 K 6K x 0.1 µs min. 1, (8) 16 (8) Tak Tak Tak 8 banków (28K) -CPU85-ZE 6K x 16 banków (96K) Uwaga: Max. mo e byæ zastosowanych 16 modu³ów gêstych wejœæ/wyjœæ, pod warunkiem, e s¹ one wyspecyfikowane poni ej. W innym przypadku (stare modu³y), ich liczba nie mo e przekroczyæ 10 lub 8. Modu³y gêstych wejœæ/wyjœæ (grupa 2): C200H-ID216 (32 wejœcia) i C200H-OD218 (32 wyjœcia) Modu³y specjalne: C200H-AD002, C200H-AD003, C200H-DA002, C200H-DA003, C200H-DA004, C200H-MAD01, C200H-NC211, C200H-CT021 *Max. mo e byæ u ytych 8 modu³ów C200H-OD219, C200H-ID217, lub C200H-ID111 lub C200H-MC221 lub C200H-NC211. 3

8 Konfiguracja systemu Zasilacze Zasilanie sterowania odbywa siê za poœrednictwem zasilacza. Mog¹ byæ u yte nastêpuj¹ce modele zasilaczy: Model Napiêcie zasilania Komentarz C200HW-PA do o VACC --- C200HW-PA204S 200 to d 240 o 240 VAC VAC Z 24 VDC dodatkowym wyjœciem pomocniczym C200HW-PA204R 100 do120 VAC 200 do 240 VAC Z wyjœciem przekaÿn. sygnalizuj¹cym pracê C200HW-PD VDC --- P³yty bazowe Mog¹ byæ u yte nastêpuj¹ce p³yty bazowe: Model Liczba modu³ów C200HW-BC031 3 C200HW-BC051 5 C200HW-BC081 8 C200HW-BC Na podstawowej p³ycie bazowej mog¹ byæ montowane wszystkie rodzaje modu³ów wejœæ/wyjœæ. P³yty bazowe rozszerzeñ Do ka dego podstawowego systemu, zawiraj¹cego jednostkê CPU mo na, w zale noœci od typu CPU, do³¹czyæ do dwóch lub trzech rozszerzeñ. Modu³y wejœæ/wyjœæ Zasilacz P³yta bazowa rozszerz. Zasilacz Zasilacze rozszerzeñ s¹ identyczne jak dla podstawowego systemu z jednostk¹ CPU (patrz powy ej) Modu³y montowane na p³ycie rozszerzeñ Niektóre modu³y komunikacyjne nie mog¹ byæ montowane na p³ycie bazowej rozszerzeñ. P³yty bazowe rozszerzeñ Mo liwe jest wykorzystanie podanych poni ej rozszerzeniowych p³yt bazowych. Model Iloœæ modu³ów C200HW-BI031 3 C200HW-BI051 5 C200HW-BI081 8 C200HW-BI Kabel ³¹cz¹cy P³yty bazowe rozszerzeñ s¹ pod³¹czone do p³yty podstawowej, zawieraj¹cej jednostkê CPU, za pomoc¹ specjalnego kabla. Nale y pamiêtaæ, e ³¹czna d³ugoœæ wszystkich kabli do pod³¹czenia rozszerzeñ nie powinna przekraczaæ 12 m. Mo na zastosowaæ nastêpuj¹ce kable ³¹cz¹ce: Model D³ugoœæ kabla (cm) C200H-CN C200H-CN C200H-CN C200H-CN C200H-CN131 1,000 4

9 Jednostka CPU Jednostka CPU WskaŸniki LED Poni sza tabela zawiera opis dzia³ania wskaÿników LED WskaŸniki LED Kaseta pamiêci Prze³¹czniki typu "DIP switch" Wyjœcie komunikacyjne CMOS Port RS-232C WskaŸnik ERR (czerwony) INH (pomarañcz.) COMM (pomarañczowy) Opis Œwieci podczas wykonywania programu przez PLC Mruga, kiedy wykryty jest b³¹d typu non-fatal. Sterownik pracuje normalnie. Œwieci, kiedy wykryty jest b³¹d, który nie pozwala na normaln¹ pracê sterownika. Sterownik zostaje zatrzymany. Œwieci, kiedy bit ³adowania (obszar AR) jest w stanie wysokim. Praca sterownika zostaje przerwana. Mruga, kiedy u ywane jest wyjœcie komunikacyjne CMOS lub port 232C (conajmniej przez jedno wyjœcie komunikac. dokonywana jest transmisja) Opcjonalny modu³ komunikacyjny C200HW-COM06-EV1 montowany w jednostce CPU Opcjonalny modu³ (kaseta) pamiêci Do jednostki CPU mo e byæ pod³¹czony opcjonalny modu³ pamiêci. Pamiêæ ta pracuje jak pamiêæ RAM razem z pamiêci¹ standardowo wbudowan¹ w jednostce CPU. Wyjœcie komunikacyjne CMOS Wyjœcie to mo e byæ u yte do pod³¹czenia urz¹dzeñ peryferyjnych. Port RS-232C Jednostka CPU posiada (nie wszystkie modele) wbudowany port RS232C. Opcjonalny modu³ komunkacyjny Do jedn. CPU mo e byæ pod³¹czony opcjonalny modu³ komunikacyjny, pozwalaj¹cy na zwiêkszenie liczby portów komunikacyjnych i zastosowanie funkcji MACRO PROTOCOL. Prze³¹czniki typu 'DIP Switch" Na jednostce centralnej CPU znajduj¹ siê prze³¹czniki do ustawiania parametrów pracy sterownika ON Nr. Usta- Funkcja prze³. wianie 1 ON Program nie mo e byæ wpisany do UM (zabezpieczenie pamiêci) OFF Program nie mo e byæ wpisany do UM 2 ON Program i dane znajduj¹ce siê na opcjonalnej karcie pamiêci bêdzie wykonywany automatycznie po za³¹czeniu zasilania OFF Program i dane znajduj¹ce siê na opcjonalnej karcie pamiêci nie s¹ odczytywane 3 ON Wyœwietlanie komentarzy na konsoli programuj¹cej w jêz. angielskim OFF Wyœwietlanie komentarzy na konsoli programuj¹cej w jêz. japoñskim 4 ON Mog¹ byæ u yte instrukcje rozszerzaj¹ce OFF Nie mog¹ byæ u yte instrukcje rozszerzaj¹ce 5 ON Ustawienie parametrów transmisji portu RS232C. Bity startu: 1 D³ugoœæ danych: 7 bitów Parzystoœæ: Even Bity stopu: 1 Szybkoœæ transmisji: 9600 bps OFF Ustawianie parametrów transmisji portu RS232C przez u ytkownika 6 ON Konsola programuj¹ca pracuje w trybie dodatkowego terminala (AR 0712 = ON) OFF Konsola programuj¹ca pracuje w trybie standardowym (AR 0712 = OFF) 5

10 Kaseta pamiêci Opcjonalny modu³ (kaseta) pamiêci Jako opcjê do jednostki CPU mo na w³o yæ kasetê pamiêci EPROM lub EEPROM. Przy wyborze tej opcji program zapisany jest w module pamiêci, która pracuje jako RAM, niezale nie od standardowo wbudowanej pamiêci w jedn. CPU. Modu³ pamiêci EEPROM Modu³ pamiêci EPROM Modu³ pamiêci EEPROM Model C200HW-ME04K C200HW-ME08K C200HW-ME16K C200HW-ME32K C200HW-ME64K Pojemnoœæ 4K s³ów 8K s³ów 16K s³ów 32K s³ów 64K s³ów Uwaga: C200HW-ME64K mo e byæ u ywany wy³¹cznie z C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE. Modu³ pamiêci EEPROM mo e byæ zainstalowany w C200HX, C200HG i C200HE. CPU przejmuje wtedy rolê pamiêci RAM, znajdujêcej siê standardowo w CPU. Modu³ pamiêci EEPROM nie wymaga podtrzymania bateryjnego, dlatego te ze wzglêdów serwisowych jest wygodny w u yciu. Modu³ pamiêci EPROM (p. Uwaga) Model Kaseta C200HS-MP16K Pojemnoœæ 16K s³ów /32K s³ów Pamiêæ EPROM Zamiennik do ROM-JD-B Zamiennik do ROM-KD-B Uwaga: Nie jest mo liwe zapisanie programu na modu³ EPROM za pomoc¹ SYSWIN Nale y u yæ standardowego programatora pamiêci PROM. Przed w³o eniem uk³adu pamiêci do jednostki CPU, nale y go zaprogramowaæ. Ustawienia opcjonalnych modu³ów pamiêci Modu³ pamiêci EEPROM Kaseta pamiêci EEPROM posiada prze³¹cznik SW1, który nale y ustawiæ wg poni szego schematu. ON: Dane i program nie mog¹ byæ zapisane do modu³u EEPROM. OFF:Dane i program mog¹ byæ zapisane do modu³u EEPROM. Fabryczna nastawa SW1=OFF. Modu³y pamiêci EPROM Na kasecie C200HS-MP16K znajduje siê prze³¹cznik SW1 który nale y ustawiæ w po³o enie odpowiadaj¹ce rodzajowi u ytej pamiêci. SW1 Type Model Pojemnoœæ Czas dostêpu OFF Zamiennik do ROM-JD-B 16K s³ów 150 ns ON Zamiennik do ROM-KD-B 32K s³ów 6

11 Opcyjne modu³y komunikacyjne jednostki CPU Opcjonalne modu³y komunikacyjne Poprzez zainstalowanie w jednostce CPU opcjonalnego modu³u komunikacyjnego, sterownik mo e komunikowaæ siê sieci¹ SYSMAC LINK lub SYSMAC NET, terminalami wizualizacyjnymi, regulatorami temperatury, komputerem osobistym, czytnikami kodów paskowych i innymi urz¹dzeniami posiadaj¹cymi port RS-232C, RS-422 lub RS-485. Typy opcjonalnych modu³ów komunikacyjnych W sterowniku C200H Alpha mo na zainstalowaæ dodatkowo nastêpuj¹ce modu³y komunikacyjne: Wska niki LED Wska niki LED Z³¹cze typu "Bus" Port A (RS-232C) Port A (RS-422/485) C200HW-COM01 C200HW-COM02 V1 C200HW-COM03 V1 Wska niki LED Wska niki LED Wska niki LED Z³¹cze typu "Bus" Port A (RS-232C) Port B (RS-232C) Port A (RS-232C) Port B (RS-232C) Port A (RS-422/485) C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Model C200HW-COM01 C200HW-COM02-V1 C200HW-COM03-V1 C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Opis Port komunikacyjny do modu³ów sieci SYSMAC LINK i SYSMAC NET port RS-232C port RS-422/485 Port komunikacyjny do modu³ów sieci SYSMAC LINK i SYSMAC NET oraz port RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. Dwa porty RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. Port RS-422/485 i RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. WskaŸniki LED WskaŸniki LED pokazuj¹ aktualny stan pracy opcjonalnego modu³u komunikacyjnego zgodnie z poni sz¹ tabel¹. WskaŸnik Kolor Status Opis Funkcja RDY Zielony Nie œwieci Nie mo e byæ u yty Mruga B³¹d ustawieñ Œwieci Gotowy do u ycia COMB Pomarañ- Mruga Komunikaczowy cja COMA B³¹d HARDWARE B³¹d ustawieñ lub b³¹d protoko³u Normalna praca Port B komunikuje siê z urz¹dzeniem(ami) zewn. Port A komunikuje siê z urz¹dzeniem(ami) zewn. 7

12 Funkcja MACRO PROTOCOL Komunikacja z u yciem funkcji MACRO PROTOCOL Odpowiedni protokó³ transmisji mo e byæ uaktywniony poprzez instrukcjê PMCR, bêd¹c¹ normaln¹ instrukcj¹ stosowan¹ w schemacie drabinkowym. Uaktywnienie odpowiedniego protoko³u umo liwia po³¹czenie i wymianê danych pomiêdzy sterownikiem poprzez opcjonalny modu³ komunikacyjny (COM04-E, COM05-E lub COM06-E) i urz¹dzeniami zewnêtrznymi. Komputer IBM PC/AT lub kompatybilny SYSWIN Software C200HW-COM04/05/06-EV1 Opcjonalny modu³ komunikacyjny (z funkcj¹ MACRO PROTOCOL) WS01-PSTF1-E - Protocol Support Tool Software (wersja WINDOWS) lub C200HW-ZW3AT1-E Protocol Support Software (wersja DOS) URZ DZENIA ZEWNÊTRZNE C200HX/HG/HE RS-232C Komunikacja asynchroniczna (start-stop) Urz¹dzenia OMRON-a, które komunikuj¹ siê za poœrednictwem standardowo do³¹czanych protoko³ów System kontroli wizualnej Regulator temperatury Modem Kontroler bezstykowych systemów identyfikacyjnych ID Miernik laserowy Procesor sygna³owy Czytnik kodów paskowych 8 Standardowe protoko³y transmisji do³¹czane do oprogramowania Protocol Support Software (wersja WINDOWS i DOS) Standardowo Protocol Support Software dla opcjonalnych modu³ów komunikacyjnych (C200HW-COM04-EV1, C200HW-COM05-EV1 i C200HW-COM06-EV1) posiada wpisanych 7 sekwencji komunikacyjnych dla 7 ró nych urz¹dzeñ peryferyjnych. wszystkie inne potrzebne sekwencje komunikacyjne powinny byæ napisane przez u ytkownika za pomoc¹ dostarczonego Protocol Support Softwaru, który zawiera nastêpuj¹ce gotowe sekwencje komunikacyjne. 1. Regulator temperatury E5 J, E5 K, ES100 i E5ZE 3. Czytnik kodów paskowych V500 and V Miernik laserowy 3Z4L 5. System kontroli wizualnej F200, F300, and F Kontroler systemów identyfikacyjnych ID V Modem ME 1414BZ, MD 24FB10V i MD 144FB5V 2. Inteligentny procesor sygna³owy UWAGA: wiele innych gotowych sekwencji protoko³ów transmisji mo e byæ dostarczone bezp³atnie K3TH, K3TR, K3TX, and K3TC razem z oprogramowaniem. Prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem OMRON-a.

13 Funkcja MACRO PROTOCOL Przyk³ad komunikacji z regulatorami temperatury E5AJ Aplikacja Opcjonalny modu³ komunikacji (z funkcj¹ MACRO PROTOCOL) C200HW-COM06-EV1 C200HX AL001 #0 #1 #2 #3 Port A (RS-422/485) RS-422 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 Przyk³ad programu W tym przypadku ustawiana jest wartoœæ zada regulatora E5AS Warunek startu PMCR Flaga inicjalizacji Wyspecyfikowany port A i sekwencja Ustawienie numeru urz¹dzenia i wartoœci instrukcji #1205 DM0506 DM1000 Obszar DM DM 0506 DM 0507 Wartoœæ Opis DM Liczba s³ów do przes³ania Numer urz¹dzenia Wartoœæ zadana (85 C) Kod STOP-u: W tej sekwencji mo e byæ ustawiony dowolny adres, poniewa wartoœæ ta nie jest wymagana Przyk³adowe dostêpne sekwencje komunikacyjne z regulatorem E5AS Numer Funkcja Opis sekwencji 200 Wybór - sterowanie zewnêtrzne Ustawienie regulatora w tryb pracy sterowany zdalnie 201 Wybór - sterowanie lokalne Ustawienie regulatora w tryb pracy sterowany lokalnie 202 Powrót do wyjœciowej wart.zadanej Wpisanie jako wartoœci zadanej zapamiêtanej wielkoœci 203 Wybór zapisu do pamiêci RAM Zmiana zapamiêtanej wartoœci zadanej 204 Zapamiêtywanie wartoœci zadanej Zapamiêtanie wartoœci zadanej 205 Ustawienie wartoœci zadanych 1 Ustawienie wartoœci zadanej, wartoœci alarmu 1 i 2 oraz progu przepalenia grza³ki 206 Ustawienie wartoœci zadanych 2 Ustawienie parametrów P,I,D oraz czasu narastania-opadania przebiegu 207 Ustawienie wartoœci kompensuj¹cej Ustawienie wartoœci kompensuj¹cej 208 Odczyt wartoœci 1 Odczyt wartoœci zadanej, wartoœci alarmu 1 i 2 oraz progu przepalenia grza³ki 209 Odczyt wartoœci 2 Odczyt parametrów P,I,D oraz czasu narastania-opadania przebiegu 210 Odczyt wartoœci kompensuj¹cej Odczyt wartoœci kompensuj¹ce 211 Odczyt stanu wyjœcia Odczyt stanu wyjœcia 212 Odczyt wartoœci procesu Odczyt aktualnej wartoœci procesu 213 Odczyt górnego limitu wartoœci zadanej Odczyt górnego limitu wartoœci zadanej 214 Odczyt pr¹du przek³adnika pr¹dowego Odczyt pr¹du przek³adnika pr¹dowego 215 Odczyt stanu inicjalizuj¹cego Odczyt stanu inicjalizuj¹cego 216 Zapis wybranego parametru Zapisanie i zapamiêtanie dowolnego parametru regulatora temperatury 217 Odczyt wybranego parametru Odczyt wybranego parametru regulatora temperatury 9

14 Protocol Support Tool Software do pisania dowolnych sekwencji komunikacyjnych Dowolny MACRO PROTOCOL komunikacyjny mo e byæ w prosty sposób napisany przez u ytkownika SYSMAC-PST Protocol Support Tool - Software (wersja Windows) U ytkownicy, zale nie od preferencji, mog¹ u ywaæ oprogramowania w standardzie DOS lub Windows. Skrócony opis programu SYSMAC-PST pozwala na napisanie dowolnej sekwencji komunikacyjnej, umo liwiaj¹cej u ycie funkcji MACRO PROTOCOL dla wyjœæ na opcjonalnym module komunikacyjnym C200HW-COMooo Zalety oprogramowania Typowe funkcje Windows umo liwiaj¹ prost¹ obs³ugê i ³atwoœæ pisania dowolnych sekwencji komunikacyjnych. Ka da sekwencja mo e zawieraæ dane kontrolnych parametrów transmisji, dane komunikacyjne oraz czas monitorowania i typ odpowiedzi, jaki powinien byæ u yty. Ka dy z kroków sekwencji mo e zawieraæ dane, komendy komunikacji, informacje o transmisji, matrix odpowiedzi, informuje o nastêpnej komendzie jaka bêdzie wykonana oraz zg³asza b³¹d powsta³y podczas jej wykonywania. Informacje, znajduj¹ce siê pod kilkoma adresami lub lista danych spod jednego adresu mo e byæ transmitowana bez przerw do jednego lub wiêcej adresów docelowych. Dodatkowe funkcje instrukcji MACRO PROTOCOL Obecnie zosta³y dodane nowe funkcje w stosunku do standardowych mo liwoœci instrukcji MACRO PROTOCOL. Nale y pamiêtaæ, e funkcje te mo na wykorzystaæ tylko do opcjon. modu³ów komunikac. (wers.v1 lub póÿniejsza). SUM2 s¹ dodane jako kody sprawdzania poprawek transmisji. Licznik powtórzeñ, flaga koñca sekwencji i flaga zaniechania wykonania sekwencji zosta³y dodane do obszaru pamiêci AR. Kod sprawdzeñ mo e byæ ulokowany po zakoñczeniu przesy³ania dodatkowych informacji. Mo liwoœæ prze³¹czenia pomiêdzy lewostronnym lub prawostronnym sprawdzaniu b³êdu transmisji. SYSMAC-PST pozwala na automatyczne generowanie kodów i sprawdzanie poprawnoœci transmisji takich, jak SUM, SUM2, LRC, CRC lub CRC-16 oraz sprawdzenie danych pod wzglêdem ich d³ugoœci. Proces mo e byæ zdefiniowany z komendami END, GOTO, NEXT lub ABORT, które s¹ egzekwowane po ka dym kroku. 10

15 Protocol Support Tool Szczegó³y pisania w³asnych sekwencji komunikacyjnych Zmiany w formacie informacji Dodatkowe kroki (wymagany SYSMAC PST) Standardowe kroki (SYSMAC PST nie wymagany) Pod³¹czenie do urz¹dzeñ zewnêtrznych (np. urz¹dzenia lub modem, nie bêd¹ce produktami OMRON-a) Model stand.: OMRON V500 FA czytnik kodów kreskowych STX Dane czytnika ETX Zmiana pocz¹tkowych sekwencji - dodanie informacji za pomoc¹ Protocol Support Tool Inne modele STX Znacznik kodu LIczba cyfr Dane czytnika ETX Ta czêœæ zosta³a dodana Pod³¹czenie do urz¹dzeñ, których producentem nie jest firma OMRON Pod³¹czenie do urz¹dzeñ OMRON-a z u yciem funkcji Macro protocol Komunikacja realizowana jest poprzez kilka instrukcji w programie sterownika. Produkty OMRON-a, mog¹ce byæ pod³¹czone i obs³ugiwane przez Macro Protocol bez u ycia SYSMAC-PST: Regulatory temperatury Czytniki kodów kreskowych Modemy Kontrolery systemów identyfikacyjnych ID Procesory sygna³owe Systemy kontroli wizualnej Mierniki laserowe Idealne dopasowanie do systemu u ytkownika Idealne dopasowanie komunikacji do systemu u ytkownika Model standardowy: Regulator temperatury OMRON-a #005 #050 #051 #072 Dopasowanie sekwencji z SYSMAC-PST Zapis sta³ych PID Wpisanie wartoœci ustawienia Wpisanie wartoœci alarmu PRACA Optymalizacja z pojedyncz¹ instrukcj¹. Start #1 Zapis sta³ych PID, wartoœci ustawienia i wartoœci alarmu. Standardowy system (SYSMAC-PST nie jest wymagany) Dostosowanie (wymagany SYSMAC-PST) Zmiana w sekwencji komunikacji 11

16 Protocol Support Tool Sekwencja komunikacji SYSMAC-PST pozwala na wpisanie 1000 sekwencji komunikacyjnych, z których ka da mo e sk³adaæ siê z 16 kroków. Konfiguracja systemu Schemat drabinkowy Sekwencja komunikacji Krok nr. 0 Start Wywo³ywanie MACRO PROTOCOL-u (Port B: Port A: 28908) PMCR Wybór portu i numeru sekwencji Adres pierwszego s³owa Ÿród³owego Adres pierwszego s³owa docelowego Wybór portu 2 Port B Sekwencja komunikacyjna nr. 000 do Sekwencja komunikacyjna nr. 999 do Krok nr. 15 Krok nr. 0 do Krok nr. 15 Krok nr. 0 Wybór portu 2 Port A Sekwencja komunikacyjna nr. 000 do Krok nr. 15 do Sekwencja komunikacyjna nr. 999 Krok nr. 0 do Krok nr

17 Funkcje Porówanie funkcji Poni sza tabela pokazuje ró nice pomiêdzy sterownikami C200HX, C200HG i C200HE a starymi wersjami C200HS i C200H. Function C200HX/HG/HE C200HS C200H Pamiêæ UM 3.2K s³ów (C200HE-CPU11-(Z)E) 7.2K s³ów (C200HE-CPU 2-(Z)E) 15.2K s³ów (C200HG-CPU 3-(Z)E) 31.2K s³ów (C200HX-CPU 4-(Z)E) 63.2K s³ów (C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE) DM 6,144 s³ów (DM 0000 do DM 6143) (DM 4000 do DM 5999 nie wystêpuje w C200HE-CPU11-E) 15.2K s³ów 3.2K s³ów/7.2k s³ów 6,144 s³ów (DM 0000 do DM 6143) DM dedykowane 512 s³ów (DM 6144 do DM 6655) 512 s³ów (DM 6144 do DM 6655) Rozszerzenie DM 0 do 3,000 s³ów (DM 7000 do DM 9999) 0 do 3,000 s³ów (DM 7000 do DM 9999) EM 6,144 s³ów (EM 0000 do EM 6143) Brak C200HE: brak EM C200HG: 6,144 s³ów x 1 bank C200HX-CPU34/44/54/64: 6,144 s³ów x 3 banki C200HX-CPU65-ZE: 6,144 s³ów x 8 banków C200HX-CPU85-ZE: 6,144 s³ów x 16 banków Wejœcia/ LIczba rozszerzeñ 3 (2 dla C200HE-CPU -E i C200HG/HXwyjœcia CPU-3 -E/4 -E) Modu³y gêstych wejœæ/ wyjœæ - grupa 2 Modu³y specjalne wejœæ/wyjœæ Czas Instrukcje wykonywania podstawowe (LD) instrukcji Instrukcje specjalne (MOV) Inne instrukcje specjalne 0 do 9 i A do F modu³ów na PLC C200HE-CPU11-E: brak mo liwoœci C200HE-CPU 2-E, C200HG/HX-CPU-3 -E/CPU4 -E: 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 i A to F modu³ów na PLC C200HE-CPU -E, C200HG/HX-CPU-3 -E/CPU4 -E: 0 do 9 modu³ów na PLC 0.1 µs (C200HX) 0.15 µs (C200HG) 0.3 µs (C200HE) 0.4 µs (C200HX) 0.6 µs (C200HG) 1.2 µs (C200HE) C200HX i C200HG: oko³o 1/3 do 2/3 czasu C200HS 1,000 s³ów (DM 0000 do DM 0999) 1,000 s³ów (DM 1000 do DM 1999) Brak Brak do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC µs 0.75 µs 19 µs 88 µs C200HE: oko³o 3/4 do 4/3 czasu C200HS Instrukcja END 0.7 ms (C200HX/HE-CPU 2-E) 0.7 ms 2.8 to 3.5 ms 2.1 ms (C200HE-CPU11-E) Modu³ CPU Port RS-232C C200HX/HG/HE-CPU2 -E/4 -E/6 -E C200HS-CPU2 -E/3 -E Brak Funkcja czasu rzeczyw. Wszystkie modele z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. Wszystkie modele Mo liwy poprzez w³o enie odpowiedniego modu³u pamiêci Pod³¹czenie modu³u SYSMAC LINK i SYSMAC NET LINK Opcyjne modu³y komunikacyjne CPU Opcyjne modu³y C200HW-COM01 i C200HW-COM04-E mo na pod³¹czyæ do wszystkich jednostek z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. Opcyjny modu³ komunikacyjny mo e byæ pod³¹czony do wszystkich modu³ów CPU z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. C200HS-CPU3 -E Brak C200H-CPU11-E/31-E Brak Przerwania Wejœcia przerwaniowe 2 (16 pkt) 1 (8 pkt) Brak Przerwania z opcyjnymi Mo liwe modu³ami komunikacyj. Czas odpowiedzi Jak dla C200HS. 1 ms, je eli u yty jest modu³ C200HW-SLK 1 ms, je eli u yty jest mudu³ SYSMAC LINK lub 10 ms, je eli u yty jest modu³ SYSMAC NET LINK. --- SYSMAC LINK Czas reakcji 3.5 ms (1 system) 10.8 ms (1 system) 11.5 ms (1 system) Programowanie Oddzia³ywanie na przerwania - zw³oka Poprzez peryferialny port CMOS, RS-232C lub opcyjny modu³ komunikacyjny Poprzez peryferialny port komunikacyjny Brak 10 ms

18 Funkcje: pamiêæ sterownika Obszar pamiêci UM (User Memory) Obszar pamiêci UM, s³u ¹cy do przechowywania programu sterownika mo e byæ zmniejszony w celu zwiêkszenia obszaru pamiêci danych. Struktura pamiêci C200HX/HG/HE DM 0000 DM 1000 DM 2599 DM 6000 DM 6144 DM 6600 DM 6655 DM 7000 DM 9999 Standardowy obszar danych (6,144 s³ów) Obszar wejœæ/wyjœæ modu³ów specjalnych Obszar zg³oszeñ b³êdów Zarezerw. obsz. DM (512 s³ów) Obszar ustawieñ pracy sterownika Obszar zarezerwowany Obszar Obszar dodatkowej komentarzy Obszar przechowywania pamiêci DM wejœæ/ programu sterownika (3000 wyjœæ s³ów) Obszar pamiêci ROM (mo liwy) Program napisany przez u ytkownika jest zapamiêtany w tym obszarze. Je eli czêœæ tego obszaru jest wykorzystana jako obszar dodatkowej pamiêci DM i obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ, dopuszczalna maksymalna d³ugoœæ programu zostaje zmniejszona. W obszarze tym przechowywane s¹ komenta- rze dotycz¹ce odpowiednich wejœæ i wyjœæ. Ko- mentarze te mog¹ byæ w ka dej chwili monitorowane i odczytywane. Obszar przechowywania programu sterownika Obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ Obszar dodatkowej pamiêci DM Obszaru tego u ywa siê przewa nie jako obszaru adresowego modu³ów specjalnych, danych zewnêtrznych terminali programowalnych, obszaru przechowywania ³añcuchów znaków (tekstów), z których korzysta terminal wizualizacyjny, itp. Pozwala to na lepsze wykorzystanie standardowego obszaru DM. Obszar pamiêci UM (32K s³owa ) Obszar DM 1000 do DM 2599 mo e byæ u ywany jako normalny obszar DM, je eli DM7000 do DM8599 jest ustawiony jako obszar wejœæ/wyjœæ modu³ów specjalnych. W przeciwieñstwie do normalnego obszaru DM, adne dane nie mog¹ byæ zapisane w obszarze pamiêci dodatkowej za pomoc¹ programu drabinkowego. Pojemnoœæ obszaru przechowywania programu sterownika bêdzie siê zmniejsza³a, jeœli obszar pamiêci dodatkowej i obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ bedzie zmniejszany. Fabryczne nastawy sterowników C200HX, C200HG i C200HE nie maj¹ zarezerwowanego obszaru dodatkowej pamiêci DM i obszaru komentarzy we/wy. W razie potrzeby u ytkownik powinien sam zdefiniowaæ obszary. Obszar Obszar ten u ywany jest tylko przez system. zarezerwowany Obszar ustawieñ W obszarze tym s¹ wykorzystywane ustawienia pracy sterownika pracy sterownika. Standardowy Obszar ten wykorzystywany jest jako roboczy obszar obszar pamiêci sterownika (g³ównie oper.matemat.). Je eli w danych DM systemie znajduj¹ siê modu³y specjalne i obszar dotkowej pamiêci DM nie jest odpowiednio zdefiniowany, adresy od DM1000 do DM2599 bêd¹ u ywane jako adresy we/wy tych modu³ów. 14

19 Modu³y we/wy cyfrowych Modu³y wejœæ cyfrowych Rodzaj Model Liczba wejœcia wejœæ Wejœcie AC Wejœcie DC Wejœcie AC/DC Napiêcie wejœciowe Pr¹d wejœciowy Napiêcie zadzia³ania Czas reakcji Izolacja WskaŸnik zadzia³ania za³. (ON) wy³. (OFF) za³. (ON) wy³. (OFF) Sposób pod³¹czenia Iloœæ wejœæ Pr¹d pobierany ze wspólnym zaciskiedu³ sump z zasi- przez mo- lacza syst. C200H-IA121 8 pkt. 100 do 120 VAC 10 ma, 60 VAC 20 VAC 35 ms 55 ms Fototran- LED Wyjmowany 8 pkt. 10 ma +10%/ 15% 100 VAC min. zystor terminal z za- C200H-IA122(V) 16 pkt. ciskami œrub. 16 pkt. (5 VDC) C200H-IA221 8 pkt. 200 do to 240 VAC 10 ma, 120 VAC 40 VAC 55 ms 8 pkt. C200H-IA222(V) 16 pkt. +10%/ 15% 15% 200 VAC min. 16 pkt. C200H-ID211 8 pkt. 12 do 24 VDC 10 ma, 10.2 VDC 3.0 VDC 1.5 ms 1.5 ms 8 pkt. +10%/ 15% 24 VDC min. C200H-ID pkt. 24 VDC +10%/ 15% C200H-IM211 8 pkt. 12 to 24 VAC/DC +10%/ 15% C200H-IM pkt. 24 VAC/DC +10%/ 15% Konfiguracja obwodów 7 ma, 24 VDC 10 ma, 24 VDC 7 ma, 24 VAC/ DC 14.4 VDC min VDC min VDC min. 5.0 VDC 3.0 VDC 5.0 VDC 15 ms 15 ms 16 pkt. 8 pkt. 16 pkt. Wejœcie AC: IA121, IA122(V), IA221, IA222(V) Wejœcie DC: ID211, ID212 ~ IN COM C R 2 R 1 910Ω Obwód wewnêtrzny + + IN COM R 0.01 µf 18 kω Obwód wewnêtrzny R 1 C R 2 V (AC) IA121, IA122: 330 kω 0.33 µf 470 Ω 100 do 120 IA221: 680 kω 0.15 µf 820 Ω 200 do 240 IA222: 680 kω 0.15 µf 680 Ω 200 do 240 R V (DC) ID211: 2 kω 12 do 24 ID212: 3 kω 24 Wejœcie AC/DC: IM211, IM212 + IN + ~ COM R 0.01 µf 18 kω Obwód wewnêtrzny R V IM211: 2 kω 12 do 24 VAC/DC IM212: 3 kω 24 VAC/DC 15

20 Modu³y we/wy cyfrowych Modu³y wyjœæ cyfrowych Rodzaj Model Liczba modu³u wyjœæ Napiêcie prze³¹czania Max. pr¹d komutacji Czas reakcji Min. pr¹d przenoszenia WskaŸnik za- pod³¹cze- Sposób dzia³ania z³¹cza nia Pr¹d up³ywu Liczba Bezpiewejœæ ze cznik wspólnymi zaciskami Zasilacz zewnêtrzny Pr¹d pobierany przez modu³ z zasilacza syst. ON OFF (5 VDC) Wyjœcie przekaÿn. C200H-OC221 8 pkt. 250 VAC (cos φ = 1)/ 250 VAC C200H-OC pkt. (cos φ = 0.4)/ (patrz UWAGA) 24 VDC C200H-OC222V 12 pkt. Wyjœcie triacowe C200H-OC225 (patrz UWAGA) C200H-OC226 2 A/pkt. 8 A/8 pkt. 2 A/pkt. 8 A/ 12 pkt. ts. 16 pkt. 2 A/pkt. 8 A/ 16 pkt. C200H-OC223 5 pkt. 2 A/pkt. 10 A/5 pkt. C200H-OC224 8 pkt. 2 A pkt. ts. C200H-OC224V 16 A/8 pkt. C200H-OA222V 12 pkt. 250 VAC, 50/60 Hz 0.3 A/pkt. 2 A/12 pkt. C200H-OA223 8 pkt. 1.2 A/pkt. 4 A/8 pkt. C200H-OA pkt. 0.5 A/pkt. 2 A/12 pkt. 10 ma, 10 ms 10 ms 5 VDC A/8 t Obci¹ enie rezystancyjne: 10 ma; Obci¹ enie 15 ms 10 ms 15 ms 10 ms 15 ms 15 ms 10 ms 15 ms 10 ms 15 ms zasilania zasilania indukcyjne: 40 ma (10 VAC) Obci¹ enie 1 ms rezystancyjne: 100 ma; Obci¹ enie indukcyjne: 50 ma (10 VAC) 100 ma, 10 VAC; 50 ma, 24 VAC; 100 ma, 100 VAC LED Wyjmowany terminal z zaciskami œrubowymi 1/2 okresu 1/2 okresu 3 ma napiêcia napiêcia 1/2 + 1 ms okresu napiêcia zasilania pkt ma 12 pkt., 100 VAC; 6 ma, 200 VAC 1.5 ma, 120 VAC; 3 ma, 240 VAC 8 ma 16 pkt. 50 ma 30 ma 1 pkt. 10 ma 8 pkt. 12 pkt. 3 A 200 ma 8 pkt. 5 A 180 ma 12 pkt A 270 ma Wyjœcie tranzystorowe C200H-OD411 8 pkt. 12 to 48 VDC +10%/ 15% C200H-OD VDC +10%/ 15% C200H-OD214 1 A/pkt. 3 A/8 pkt. 2.1 A/pkt. 5.2 A/8 pkt. 0.8 A/pkt. 2.4 A/8 pkt. Napiêcie szcz¹tkowe: 14V ms Napiêcie 1 ms szcz¹tkowe: 1.5 V C200H-OD216 5 to 24 VDC 0.3 A/pkt. 10 ma, 5 VDC C200H-OD pkt. 24 VDC 0.3 A/pkt. Napiêcie +10%/ 15% 15% 2A/12 pkt. szcz¹tkowe: C200H-OD pkt. 0.3 A/pkt. 4.8 A/12 pkt. 14V 1.4 C200H-OD pkt. 5 to 24 VDC 0.3 A/pkt. 10 ma, 5 VDC C200H-OD21A 16 pkt. 24 VDC +10%/ 15% 1 A/pkt. 4 A/16 pkt. 1.5 ms 0.2 ms 1.5 ms Napiêcie 0.1 ms szcz¹tkowe: 0.8 V UWAGA: Nie mo na przekroczyæ pr¹du zacisku wspólnego 8A 0.3 ms 1 ms 2 ms 0.3 ms 2 ms 0.3 ms 0.1 ma 1 ma 0.1 ma 8 pkt. 5 A 30 ma, 12 do 48 VDC min. 8 A 30 ma, 24 VDC min. Brak 150 ma, 24 VDC min. 140 ma 5 to 24 VDC 10 ma 12 pkt. 5 A 25 ma, 24 VDC min. 16 pkt. 8 A 35 ma, 24 VDC min. 160 ma 180 ma 12 pkt. Brak 5 do 24 VDC 10 ma 16 pkt. 35 ma, 24 VDC min. 160 ma 16

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo