SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE"

Transkrypt

1 SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA CPU 5 KASETA PAMIÊCI Opcjonalny modu³ pamiêci 6 Ustawienia opcjonalnych modu³ów pamiêci.. 6 OPCYJNE MODU Y KOMUNIKACYJNE JEDNOSTKI CPU Opcjonalne modu³y komunikacyjne FUNKCJA MACRO PROTOCOL Komunikacja z u yciem funkcji MACRO PROTOCOL Przyk³ad komunikacji z regulatorami temperatury E5AJ... 9 Przyk³adowe dostêpne sekwencje komunikacyjne z regulatorem E5AS PROTOCOL SUPPORT TOOL SYSMAC-PST Protocol Support Tool Skrócony opis programu.. 10 Zalety oprogramowania Dodatkowe funkcje instrukcji MACRO PROTOCOL Szczegó³y pisania w³asnych sekwencji komunikacyjnych. 11 Sekwencja komunikacji FUNKCJE Porównanie funkcji FUNKCJE: PAMIÊÆ STEROWNIKA Obszar pamiêci UM (User Memory).. 14 MODU Y WEJŒÆ/WYJŒÆ CYFROWYCH Modu³y wejœæ cyfrowych.. 15 Modu³y wyjœæ cyfrowych 16 Modu³y wejœæ cyfrowych du ej gêstoœci (modu³y specjalne). 18 Wejœcia z funkcj¹ szybkiej odpowiedzi: C200H-ID215/ID501/MD501/MD215/MD Modu³y wyjœæ cyfrowych du ej gêstoœci. 20 Praca w trybie dynamicznych wyjœæ Modu³y wejœæ/wyjœæ mieszanych (modu³y specjalne).. 21 Praca w trybie dynamicznych wejœæ Modu³y wejœæ du ej gêstoœci (grupa 2-ga) 22 Modu³y wyjœæ cyfrowych du ej gêstoœci (grupa 2-ga). 23 MODU Y WEJŒÆ/WYJŒÆ Modu³ analogowych przekaÿników czasowych 24 Modu³ wejœæ przerwaniowych. 25 Modu³ zdalnych listew B7A do systemów rozproszonych. 26 MODU Y SPECJALNE WEJŒÆ/WYJŒÆ Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych. 28 Modu³ wejœæ czujników temperatury. 31 Modu³ regulatora temperatury 32 Modu³y regulatora temperatury z wyjœciami: grzanie i ch³odzenie.. 33 Modu³ regulacji PID. 34 Modu³ kontroli z Fuzzy Logic. 35 Modu³ kontrolno-pozycjonuj¹cy.. 36 Modu³y pozycjonuj¹ce. 38 Modu³ szybkich liczników. 40 Modu³ kontroli po³o enia k¹towego 41 Modu³ ASCII.. 42 Modu³ g³oœnomówi¹cy. 43 Modu³ identyfikacji bezprzewodowej. 44 MODU Y KOMUNIKACYJNE Modu³ sieciowy SYSMAC NET. 45 Modu³ kart PC 47 Modu³ Controller Link.. 49 Controller Link Support Software.. 51 Modu³y sieciowe SYSMAC LINK Modu³ CompoBus/D (DeviceNet) Master. 54 Modu³ CompoBus/S Master 56

2 Modu³ Remote Master. 58 Modu³y Host Link. 60 Modu³ PLC Link 61 PROGRAMOWANIE, EDYCJA DANYCH STANDARDOWA KONFIGURACJA SYSTEMU ZESTAWIENIE System centralny. 64 System rozszerzenia.. 65 System rozszerzeñ SLAVE 65 Modu³y wejœæ/wyjœæ. 66 Modu³y gêstych wejœæ/wyjœæ cyfrowych.. 67 Modu³y specjalne wejœæ/wyjœæ.. 67 Modu³y komunikacyjne.. 69 Konwertery i adaptery sieciowe 71 Kable œwiat³owodowe. 71 Urz¹dzenia peryferyjne.. 75 Wyposa enie dodatkowe 75 Akcesoria monta owe. 76 Software programuj¹ce.. 77 DODATKOWE MO LIWOŒCI SYSTEMU Terminale programowalne. 78 Bloki wejœciowo/wyjœciowe 80 Terminale wejœciowo/wyjœciowe. 80 Wyœwietlacz cyfrowy M7F. 80 Listwy zaciskowe do pod³¹czenia do modu³ów gêstych wejœæ/wyjœæ 81

3 Idealna kontrola ka dego rodzaju maszyny mo e byæ osi¹gniêta dziêki sterownikowi zbudowanemu wed³ug struktury opracowanej przez OMRON-a. Sterownik PLC (jednostka CPU) CPU Zasilacz Opcjonalny modu³ pamiêci EEPROM C200HW-ME04K (4K s³ów) C200HW-ME08K (8K s³ów) C200HW-ME16K (16K s³ów) C200HW-ME32K (32K s³ów) C200HW-ME64K (64K s³ów) EPROM C200HS-MP16K (16K s³ów/32k s³ów) C200HE-CPU11-(Z)E/32-(Z)E/42-(Z)E C200HW-PA204/204S/204R/PD024 C200HG-CPU33-(Z)E/43-(Z)E/53-(Z)E/63-(Z)E C200HX-CPU34-(Z)E/44-(Z)E/54-(Z)E/64-(Z)E C200HX-CPU65-ZE/85-ZE P³yta bazowa C200HW-BC031/051/081/101 Sterownik PLC (rozszerzenie) Kabel pod³¹czeniowy Zasilacz ¹czy jednostkê podstawow¹ sterownika z rozszerzeniem C200H-CNoo1 (30 cm, 70 cm, 2 m, 5 m lub 10 m) P³yta bazowa rozszerzeñ C200HW-PA204/204S/PD024 C200HW-BI031/051/081/101 Rozszerzenie SLAVE Ca³y system mo e byæ dodatkowo rozszerzony o 5 dodatkowych p³yt z wejœciami / wyjœciami typu SLAVE. Kabel pod³¹czeniowy Mo liwoœæ u ycia œwiat³owodu lub kabla P³yta bazowa SLAVE C200H-BC031-V2/051-V2/081-V2/101-V2 Jednostka REMOTE-SLAVE C200H-RT001-P (œwiat³owód, 100/200 VAC) C200H-RT002-P (œwiat³owód, 24 VDC) C200H-RT201 (kabel, 100/200 VAC) C200H-RT202 (kabel, 24 VDC)

4 Opcjonalne modu³y komunikacyjne - MACRO PROTOCOL (nie mog¹ wspó³pracowaæ z C200HE-CPU11-E) C200HW-COM01 C200HW-COM02-V2 C200HW-COM03-V1 C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Modu³y komunikacyjne Modu³ zewnêtrznych przerwañ programowych Modu³ sieci CLK* Modu³y sieci SYSMAC LINK* Modu³ sieci SYSMAC NET* Modu³ PROFIBUS MASTER Modu³ sieci PC LINK Modu³ kart PC* C200HW-CLK21 C200HW-SLK13/14/23/24 C200HS-SNT32 C200H-PRM21 C200H-LK401 C200HW-PCU01 C200HW-PCS01-EV1 Modu³ MASTER Modu³y komunikacyjne HOST LINK C200H-LK202-V1 (RS-422) CompoBus/D C200H-LK101-PV1 (Devicenet) (œwiat³owód) C200HW-DRM21-V1 C200H-LK201-V1 (RS-232C) Modu³ MASTER CompoBus/S C200HW-SRM21 Modu³y REMOTE C200H-RM001-V1 (œwiat³owód) C200H-RM201-V1 (kabel) *Mog¹ byæ u yte tylko razem z modu³em komunikacyjnym C200HW-COM01/04-EV1 C200HS-INT01 Modu³y wejœæ/wyjœæ du ej gêstoœci 32 pkt. 64 pkt. 32 pkt. 64 pkt. C200H-Ioooo Modu³y wejœciowe C200H-Ooooo Modu³y wyjœciowe Modu³y wejœæ/wyjœæ specjalnych Modu³y wejœæ Modu³y wyjœæ Modu³y wejœæ czuj- Modu³ Modu³y szyb- Modu³ kontroli po³o- Modu³ analogowych analogowych ników temperatury Fuzzy Logic kiego licznika enia k¹towego ASCII C200H-AD002/003 C200H-DA002/003/004 C200H-TSooo C200H-FZ001 C200H-CTooo C200H-CP114 C200H-ASC02 Modu³y mieszane Modu³y regulacji Modu³y regulacji Modu³ kontrolno- Modu³y pozy- Modu³y sys- Modu³ g³oœnowe/wy analog. temperatury PID pozycjonuj¹cy cjonuj¹ce temu ID mówi¹cy C200H-TCooo C200H-NCooo C200H-MAD01 C200H-TVooo C200H-PID0o C200H-MC221 C200HW-NCooo C200H-IDSoo C200H-OV001 Modu³y wejœæ/wyjœæ Modu³y wejœæ Modu³y wyjœæ C200H-Oooo Modu³y mieszane wejœæ/wyjœæ C200H-Ioooo (z wyj¹tkiem ID001/002) 5 pkt. 8 pkt. 8 pkt. 16 pkt. C200H-MDooo 16 wejœæ/ 16 wyjœæooo Modu³y zdalnych listew wejœciowo/wyjœciowych B7A C200H-B7Ao1 16 pkt. 12 pkt. 32 pkt. Modu³ analogowych przekaÿników czasowych C200H-B7Aoo 32 pkt./64 pkt.* 16 pkt. 32 pkt. C200H-TM001 * Modu³ nie ko e byæ zastosowany na p³ytach REMOTE-SLAVE.

5 Dane techniczne Podstawowe dane techniczne Parametr Zasilanie znamionowe AC: 100 do 120/200 do 240 VAC, 50/60 Hz DC: 24 VDC Dopuszczalne zasilanie AC: 85 do 132/170 do 264 VAC DC: 19.2 do 28.8 VDC Pobór mocy AC: 120 VA DC: 50 W Pr¹d przy za³¹czeniu 30 A Pr¹d i napiêcie wyjœciowe 4.6 A, 5 VDC; 0.6 A, 26 VDC; <0.3 A: +17% / 11% / 0.3 A: +10% / 11% 24 VDC +10% / 20% (tylko C200HW-PA204S) Wyjœcie stykowe Opis SPST-NO, 1 A przy 250 VAC/24 VDC (tylko C200HW-PA204R ma wyjœcie stykowe) Rezystancja izolacji 20 MΩ miêdzy zaciskami zasilania AC a zaciskami uziemienia przy 500 V (patrz Uwaga 1) Wytrzyma³oœæ na przebicie elektr. Odpornoœæ na zak³ócenia Odpornoœæ na wibracje Odpornoœæ na udary 2,300 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê pomiêdzy zaciskami zasilania AC a obudow¹; 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê pomiêdzy zaciskami zasilania DC a obudow¹. Pr¹d up³ywu:10 ma (patrz Uwaga 1) 1,500 Vp-p, narastanie: 100 ns do 1 ms, opadanie: 1 ns 10 do 57 Hz; mm amplitude, 57 to 150 Hz (p. Uwaga 2); przyspieszenie: 1 G, w kierunkach X, Y i Z przez 80 min. ka dy (czas próby 8 min x 10 prób = 80 min); (Przy monta u na szynie DIN, 2 do 55 Hz, 0.3 G, w kierunkach X, Y i Z przez 20 minut ka dy) 15G (147 m/s 2 ) 3 razy w trzech kierunkach, 3 razy ka dy Zakres temperatury Pracy: 0 to 55 C Magazynowania: 20 to 75 C (bez baterii) Wilgotnoœæ Warunki œrodowiskowe Uziemienie Stopieñ ochrony 10% to 90% (bez skroplin) Musz¹ byæ wolne od gazów korozyjnych Poni ej 100 Ω IEC IP30 Waga 6 kg (modu³ CPU: 315 g, zasilacz: 510 g, p³yta bazowa: 445 g do 1040 g) Uwaga: 1. Upewnij siê, e zaciski LG i GR s¹ ze sob¹ po³¹czone przed wykonaniem testów odpornoœci na przebicie elektryczne i prób izolacji. Przyspieszenie (G) Wymiary 1 Amplituda mm Czêstotliwoœæ (Hz) P³yta bazowa A W C200HW-BC031 (3 modu³y) C200HW-BC051 (5 modu³ów) C200HW-BC081 (8 modu³ów) C200HW-BC101 (10 modu³ów) P³yta bazowa A W C200HW-BI031 (3 modu³y) C200HW-BI051 (5 modu³ów) C200HW-BI081 (8 modu³ów) C200HW-BI101 (10 modu³ów)

6 Dane techniczne Charakterystyki techniczne Parametr Metoda kontroli Metoda kontroli we/wyjœæ Sposób programowania D³ugoœæ instrukcji Liczba instrukcji Program zapisany w pamiêci Opis Cykliczne skanowanie z natychmiastow¹ odpowiedzi¹ Schemat drabinkowy, bloki funkcyjne lub MACRO-ASEMBLER 1 adres/instrukcjê, 1 do 4 s³ów/instrukcjê 14 podstawowych, 231 rozszerzaj¹cych (286 instrukcji specjalnych dla CPU -ZE CPU) Czas wykonywania Instrukcje podstawowe: instrukcji np. LD C200HE-CPUoo-(Z)E: 0.3 µs C200HG-CPU -(Z)E: 0.15 µs C200HX-CPU -(Z)E: 0.1 µs Instrukcje specjalne: np. MOV(21) C200HE-CPU -(Z)E: 1.2 µs C200HG-CPU -(Z)E: 0.6 µs C200HX-CPU -(Z)E: 0.4 µs Pojemnoœæ programu C200HE-CPU11-(Z)E: 3.2K s³ów C200HE-CPU32-(Z)E/CPU42-(Z)E: 7.2K s³ów C200HG-CPU -(Z)E: 15.2K s³ów C200HX-CPU 4-(Z)E: 31.2K s³ów C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE: 63.2K s³ów Obszar I/O 640 (00000 do 02915, do 30915) Obszar IR 6,464 (03000 do 23115, do 51115) Obszar SR 1,080 (23200 do 25507, do 29915) Obszar TR 8 (TR 0 do 7) Obszar HR 1,600 (HR 0000 do 9915) Obszar AR 448 (AR 0000 do 2715) Obszar LR 1,024 (LR 0000 do 6315) Obszar przek.czasowych. / liczników 512 (TIM/CNT 000 do 511) Obszar DM Czytaj / Zapisuj: 6,144 (DM 0000 to 6143) Tylko czytaj; 512 (DM 6144 to 6655) Rozszerzenie: do 3,000 s³ów (DM 7000 to 9999) Obszar EM Obszar pamiêtania danych po zaniku napiêcia Czas podtrzymania pamiêci Czytaj / Zapisuj C200HE-CPU -(Z)E: brak C200HG-CPU -(Z)E: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) C200HX-CPU -(Z)E: 6,144 (EM 0000 to EM 6143) X 3 banki C200HX-CPU65-ZE: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) 8 banki C200HX-CPU85-ZE: 6,144 (EM 0000 do EM 6143) 16 banków HR, AR, CNT, DM, EM oraz zegar czasu rzeczywistego (RTC) ywotnoœæ baterii obliczona jest na 5 lat dla 25 C. W przypadku wy szych temperatur ywotnoœæ baterii mo e byæ mniejsza. Nale y wymieniæ bateriê w przeci¹gu 2 tygodnia od czasu, kiedy zaczyna migaæ kontrolka baterii. Czas wymiany baterii nie powinien przekraczaæ 5 minut. Funkcje samodiagnozuj¹ce Funkcje diagnozy programu B³¹d CPU (watchdog), b³¹d wryfikacji wejœæ/wyjœæ, b³¹d komunikacji HOST LINK, b³¹d pamiêci, b³¹d baterii, b³¹d I/O busa, b³¹d komunikacji REMOTE, itp. Sprawdzanie programu od czasu jego startu na brak instrukcji END oraz innych niew³aœciwych instrukcji. Program jest sprawdzany 3-poziomowo. 2

7 Konfiguracja systemu Podstawowa konfiguracja Dwa lub trzy rozszerzenia mog¹ byæ pod³¹czone do jednego CPU (zale nie od modelu) CPU Kabel po³¹czeniowy Rozszerzenia System podstawowy CPU System podstawowy CPU sk³ada siê z p³yty bazowej, jednostki CPU, zasilacza i modu³ów wejœæ/wyjœæ Jednostka CPU Zasilacz P³yta bazowa Jednostka CPU Poni sze 11 jednostek mo na zastosowaæ do budowy systemu SYSMAC Alpha Modu³y wejœæ/wyjœæ Typ Pojemnoœæ programu (s³owa) DM (s³owa) EM (s³owa) Czas wykonywania instrukcji podstawowych Max. Max. Max. liczba Max. liczba Wyjœcie Funkcja Mo liwoœæ liczba liczba modu³ów modu³ów RS-232C zegara zastosowawejœæ/ rozszerzeñ specjalnych specjalnych czasu rze- nia opcjonalwyjœæ czywiste- nego modu³u systemu (Grupa 2) go komunik. C200HE-CPU11-(Z)E 3.2K 4K brak 0.3 µs min nie ma mo liwoœci 10 Nie Nie Nie -CPU32-(Z)E 7.2K 6K Tak Tak -CPU42-(Z)E Tak C200HG-CPU33-(Z)E 15.2K 6K 6K 0.15 µs min Nie Tak Tak -CPU43-(Z)E Tak -CPU53-(Z)E 1, (10) 16 (10) Nie -CPU63-(Z)E (p. Uwaga) (p. Uwaga) ) Tak C200HX-CPU34-(Z)E 31.2K 6K 6K x 0.1 µs min Nie Tak Tak -CPU44-(Z)E 3 banki (18K) Tak -CPU54-(Z)E 1, (8) 16 (10) Nie -CPU64-(Z)E (p. Uwaga) (p. Uwaga) ) Tak C200HX-CPU65-ZE 63.2 K 6 K 6K x 0.1 µs min. 1, (8) 16 (8) Tak Tak Tak 8 banków (28K) -CPU85-ZE 6K x 16 banków (96K) Uwaga: Max. mo e byæ zastosowanych 16 modu³ów gêstych wejœæ/wyjœæ, pod warunkiem, e s¹ one wyspecyfikowane poni ej. W innym przypadku (stare modu³y), ich liczba nie mo e przekroczyæ 10 lub 8. Modu³y gêstych wejœæ/wyjœæ (grupa 2): C200H-ID216 (32 wejœcia) i C200H-OD218 (32 wyjœcia) Modu³y specjalne: C200H-AD002, C200H-AD003, C200H-DA002, C200H-DA003, C200H-DA004, C200H-MAD01, C200H-NC211, C200H-CT021 *Max. mo e byæ u ytych 8 modu³ów C200H-OD219, C200H-ID217, lub C200H-ID111 lub C200H-MC221 lub C200H-NC211. 3

8 Konfiguracja systemu Zasilacze Zasilanie sterowania odbywa siê za poœrednictwem zasilacza. Mog¹ byæ u yte nastêpuj¹ce modele zasilaczy: Model Napiêcie zasilania Komentarz C200HW-PA do o VACC --- C200HW-PA204S 200 to d 240 o 240 VAC VAC Z 24 VDC dodatkowym wyjœciem pomocniczym C200HW-PA204R 100 do120 VAC 200 do 240 VAC Z wyjœciem przekaÿn. sygnalizuj¹cym pracê C200HW-PD VDC --- P³yty bazowe Mog¹ byæ u yte nastêpuj¹ce p³yty bazowe: Model Liczba modu³ów C200HW-BC031 3 C200HW-BC051 5 C200HW-BC081 8 C200HW-BC Na podstawowej p³ycie bazowej mog¹ byæ montowane wszystkie rodzaje modu³ów wejœæ/wyjœæ. P³yty bazowe rozszerzeñ Do ka dego podstawowego systemu, zawiraj¹cego jednostkê CPU mo na, w zale noœci od typu CPU, do³¹czyæ do dwóch lub trzech rozszerzeñ. Modu³y wejœæ/wyjœæ Zasilacz P³yta bazowa rozszerz. Zasilacz Zasilacze rozszerzeñ s¹ identyczne jak dla podstawowego systemu z jednostk¹ CPU (patrz powy ej) Modu³y montowane na p³ycie rozszerzeñ Niektóre modu³y komunikacyjne nie mog¹ byæ montowane na p³ycie bazowej rozszerzeñ. P³yty bazowe rozszerzeñ Mo liwe jest wykorzystanie podanych poni ej rozszerzeniowych p³yt bazowych. Model Iloœæ modu³ów C200HW-BI031 3 C200HW-BI051 5 C200HW-BI081 8 C200HW-BI Kabel ³¹cz¹cy P³yty bazowe rozszerzeñ s¹ pod³¹czone do p³yty podstawowej, zawieraj¹cej jednostkê CPU, za pomoc¹ specjalnego kabla. Nale y pamiêtaæ, e ³¹czna d³ugoœæ wszystkich kabli do pod³¹czenia rozszerzeñ nie powinna przekraczaæ 12 m. Mo na zastosowaæ nastêpuj¹ce kable ³¹cz¹ce: Model D³ugoœæ kabla (cm) C200H-CN C200H-CN C200H-CN C200H-CN C200H-CN131 1,000 4

9 Jednostka CPU Jednostka CPU WskaŸniki LED Poni sza tabela zawiera opis dzia³ania wskaÿników LED WskaŸniki LED Kaseta pamiêci Prze³¹czniki typu "DIP switch" Wyjœcie komunikacyjne CMOS Port RS-232C WskaŸnik ERR (czerwony) INH (pomarañcz.) COMM (pomarañczowy) Opis Œwieci podczas wykonywania programu przez PLC Mruga, kiedy wykryty jest b³¹d typu non-fatal. Sterownik pracuje normalnie. Œwieci, kiedy wykryty jest b³¹d, który nie pozwala na normaln¹ pracê sterownika. Sterownik zostaje zatrzymany. Œwieci, kiedy bit ³adowania (obszar AR) jest w stanie wysokim. Praca sterownika zostaje przerwana. Mruga, kiedy u ywane jest wyjœcie komunikacyjne CMOS lub port 232C (conajmniej przez jedno wyjœcie komunikac. dokonywana jest transmisja) Opcjonalny modu³ komunikacyjny C200HW-COM06-EV1 montowany w jednostce CPU Opcjonalny modu³ (kaseta) pamiêci Do jednostki CPU mo e byæ pod³¹czony opcjonalny modu³ pamiêci. Pamiêæ ta pracuje jak pamiêæ RAM razem z pamiêci¹ standardowo wbudowan¹ w jednostce CPU. Wyjœcie komunikacyjne CMOS Wyjœcie to mo e byæ u yte do pod³¹czenia urz¹dzeñ peryferyjnych. Port RS-232C Jednostka CPU posiada (nie wszystkie modele) wbudowany port RS232C. Opcjonalny modu³ komunkacyjny Do jedn. CPU mo e byæ pod³¹czony opcjonalny modu³ komunikacyjny, pozwalaj¹cy na zwiêkszenie liczby portów komunikacyjnych i zastosowanie funkcji MACRO PROTOCOL. Prze³¹czniki typu 'DIP Switch" Na jednostce centralnej CPU znajduj¹ siê prze³¹czniki do ustawiania parametrów pracy sterownika ON Nr. Usta- Funkcja prze³. wianie 1 ON Program nie mo e byæ wpisany do UM (zabezpieczenie pamiêci) OFF Program nie mo e byæ wpisany do UM 2 ON Program i dane znajduj¹ce siê na opcjonalnej karcie pamiêci bêdzie wykonywany automatycznie po za³¹czeniu zasilania OFF Program i dane znajduj¹ce siê na opcjonalnej karcie pamiêci nie s¹ odczytywane 3 ON Wyœwietlanie komentarzy na konsoli programuj¹cej w jêz. angielskim OFF Wyœwietlanie komentarzy na konsoli programuj¹cej w jêz. japoñskim 4 ON Mog¹ byæ u yte instrukcje rozszerzaj¹ce OFF Nie mog¹ byæ u yte instrukcje rozszerzaj¹ce 5 ON Ustawienie parametrów transmisji portu RS232C. Bity startu: 1 D³ugoœæ danych: 7 bitów Parzystoœæ: Even Bity stopu: 1 Szybkoœæ transmisji: 9600 bps OFF Ustawianie parametrów transmisji portu RS232C przez u ytkownika 6 ON Konsola programuj¹ca pracuje w trybie dodatkowego terminala (AR 0712 = ON) OFF Konsola programuj¹ca pracuje w trybie standardowym (AR 0712 = OFF) 5

10 Kaseta pamiêci Opcjonalny modu³ (kaseta) pamiêci Jako opcjê do jednostki CPU mo na w³o yæ kasetê pamiêci EPROM lub EEPROM. Przy wyborze tej opcji program zapisany jest w module pamiêci, która pracuje jako RAM, niezale nie od standardowo wbudowanej pamiêci w jedn. CPU. Modu³ pamiêci EEPROM Modu³ pamiêci EPROM Modu³ pamiêci EEPROM Model C200HW-ME04K C200HW-ME08K C200HW-ME16K C200HW-ME32K C200HW-ME64K Pojemnoœæ 4K s³ów 8K s³ów 16K s³ów 32K s³ów 64K s³ów Uwaga: C200HW-ME64K mo e byæ u ywany wy³¹cznie z C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE. Modu³ pamiêci EEPROM mo e byæ zainstalowany w C200HX, C200HG i C200HE. CPU przejmuje wtedy rolê pamiêci RAM, znajdujêcej siê standardowo w CPU. Modu³ pamiêci EEPROM nie wymaga podtrzymania bateryjnego, dlatego te ze wzglêdów serwisowych jest wygodny w u yciu. Modu³ pamiêci EPROM (p. Uwaga) Model Kaseta C200HS-MP16K Pojemnoœæ 16K s³ów /32K s³ów Pamiêæ EPROM Zamiennik do ROM-JD-B Zamiennik do ROM-KD-B Uwaga: Nie jest mo liwe zapisanie programu na modu³ EPROM za pomoc¹ SYSWIN Nale y u yæ standardowego programatora pamiêci PROM. Przed w³o eniem uk³adu pamiêci do jednostki CPU, nale y go zaprogramowaæ. Ustawienia opcjonalnych modu³ów pamiêci Modu³ pamiêci EEPROM Kaseta pamiêci EEPROM posiada prze³¹cznik SW1, który nale y ustawiæ wg poni szego schematu. ON: Dane i program nie mog¹ byæ zapisane do modu³u EEPROM. OFF:Dane i program mog¹ byæ zapisane do modu³u EEPROM. Fabryczna nastawa SW1=OFF. Modu³y pamiêci EPROM Na kasecie C200HS-MP16K znajduje siê prze³¹cznik SW1 który nale y ustawiæ w po³o enie odpowiadaj¹ce rodzajowi u ytej pamiêci. SW1 Type Model Pojemnoœæ Czas dostêpu OFF Zamiennik do ROM-JD-B 16K s³ów 150 ns ON Zamiennik do ROM-KD-B 32K s³ów 6

11 Opcyjne modu³y komunikacyjne jednostki CPU Opcjonalne modu³y komunikacyjne Poprzez zainstalowanie w jednostce CPU opcjonalnego modu³u komunikacyjnego, sterownik mo e komunikowaæ siê sieci¹ SYSMAC LINK lub SYSMAC NET, terminalami wizualizacyjnymi, regulatorami temperatury, komputerem osobistym, czytnikami kodów paskowych i innymi urz¹dzeniami posiadaj¹cymi port RS-232C, RS-422 lub RS-485. Typy opcjonalnych modu³ów komunikacyjnych W sterowniku C200H Alpha mo na zainstalowaæ dodatkowo nastêpuj¹ce modu³y komunikacyjne: Wska niki LED Wska niki LED Z³¹cze typu "Bus" Port A (RS-232C) Port A (RS-422/485) C200HW-COM01 C200HW-COM02 V1 C200HW-COM03 V1 Wska niki LED Wska niki LED Wska niki LED Z³¹cze typu "Bus" Port A (RS-232C) Port B (RS-232C) Port A (RS-232C) Port B (RS-232C) Port A (RS-422/485) C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Model C200HW-COM01 C200HW-COM02-V1 C200HW-COM03-V1 C200HW-COM04-EV1 C200HW-COM05-EV1 C200HW-COM06-EV1 Opis Port komunikacyjny do modu³ów sieci SYSMAC LINK i SYSMAC NET port RS-232C port RS-422/485 Port komunikacyjny do modu³ów sieci SYSMAC LINK i SYSMAC NET oraz port RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. Dwa porty RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. Port RS-422/485 i RS-232C z funkcj¹ MACRO PROTOCOL. WskaŸniki LED WskaŸniki LED pokazuj¹ aktualny stan pracy opcjonalnego modu³u komunikacyjnego zgodnie z poni sz¹ tabel¹. WskaŸnik Kolor Status Opis Funkcja RDY Zielony Nie œwieci Nie mo e byæ u yty Mruga B³¹d ustawieñ Œwieci Gotowy do u ycia COMB Pomarañ- Mruga Komunikaczowy cja COMA B³¹d HARDWARE B³¹d ustawieñ lub b³¹d protoko³u Normalna praca Port B komunikuje siê z urz¹dzeniem(ami) zewn. Port A komunikuje siê z urz¹dzeniem(ami) zewn. 7

12 Funkcja MACRO PROTOCOL Komunikacja z u yciem funkcji MACRO PROTOCOL Odpowiedni protokó³ transmisji mo e byæ uaktywniony poprzez instrukcjê PMCR, bêd¹c¹ normaln¹ instrukcj¹ stosowan¹ w schemacie drabinkowym. Uaktywnienie odpowiedniego protoko³u umo liwia po³¹czenie i wymianê danych pomiêdzy sterownikiem poprzez opcjonalny modu³ komunikacyjny (COM04-E, COM05-E lub COM06-E) i urz¹dzeniami zewnêtrznymi. Komputer IBM PC/AT lub kompatybilny SYSWIN Software C200HW-COM04/05/06-EV1 Opcjonalny modu³ komunikacyjny (z funkcj¹ MACRO PROTOCOL) WS01-PSTF1-E - Protocol Support Tool Software (wersja WINDOWS) lub C200HW-ZW3AT1-E Protocol Support Software (wersja DOS) URZ DZENIA ZEWNÊTRZNE C200HX/HG/HE RS-232C Komunikacja asynchroniczna (start-stop) Urz¹dzenia OMRON-a, które komunikuj¹ siê za poœrednictwem standardowo do³¹czanych protoko³ów System kontroli wizualnej Regulator temperatury Modem Kontroler bezstykowych systemów identyfikacyjnych ID Miernik laserowy Procesor sygna³owy Czytnik kodów paskowych 8 Standardowe protoko³y transmisji do³¹czane do oprogramowania Protocol Support Software (wersja WINDOWS i DOS) Standardowo Protocol Support Software dla opcjonalnych modu³ów komunikacyjnych (C200HW-COM04-EV1, C200HW-COM05-EV1 i C200HW-COM06-EV1) posiada wpisanych 7 sekwencji komunikacyjnych dla 7 ró nych urz¹dzeñ peryferyjnych. wszystkie inne potrzebne sekwencje komunikacyjne powinny byæ napisane przez u ytkownika za pomoc¹ dostarczonego Protocol Support Softwaru, który zawiera nastêpuj¹ce gotowe sekwencje komunikacyjne. 1. Regulator temperatury E5 J, E5 K, ES100 i E5ZE 3. Czytnik kodów paskowych V500 and V Miernik laserowy 3Z4L 5. System kontroli wizualnej F200, F300, and F Kontroler systemów identyfikacyjnych ID V Modem ME 1414BZ, MD 24FB10V i MD 144FB5V 2. Inteligentny procesor sygna³owy UWAGA: wiele innych gotowych sekwencji protoko³ów transmisji mo e byæ dostarczone bezp³atnie K3TH, K3TR, K3TX, and K3TC razem z oprogramowaniem. Prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem OMRON-a.

13 Funkcja MACRO PROTOCOL Przyk³ad komunikacji z regulatorami temperatury E5AJ Aplikacja Opcjonalny modu³ komunikacji (z funkcj¹ MACRO PROTOCOL) C200HW-COM06-EV1 C200HX AL001 #0 #1 #2 #3 Port A (RS-422/485) RS-422 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 E5AJ-A2H02 Przyk³ad programu W tym przypadku ustawiana jest wartoœæ zada regulatora E5AS Warunek startu PMCR Flaga inicjalizacji Wyspecyfikowany port A i sekwencja Ustawienie numeru urz¹dzenia i wartoœci instrukcji #1205 DM0506 DM1000 Obszar DM DM 0506 DM 0507 Wartoœæ Opis DM Liczba s³ów do przes³ania Numer urz¹dzenia Wartoœæ zadana (85 C) Kod STOP-u: W tej sekwencji mo e byæ ustawiony dowolny adres, poniewa wartoœæ ta nie jest wymagana Przyk³adowe dostêpne sekwencje komunikacyjne z regulatorem E5AS Numer Funkcja Opis sekwencji 200 Wybór - sterowanie zewnêtrzne Ustawienie regulatora w tryb pracy sterowany zdalnie 201 Wybór - sterowanie lokalne Ustawienie regulatora w tryb pracy sterowany lokalnie 202 Powrót do wyjœciowej wart.zadanej Wpisanie jako wartoœci zadanej zapamiêtanej wielkoœci 203 Wybór zapisu do pamiêci RAM Zmiana zapamiêtanej wartoœci zadanej 204 Zapamiêtywanie wartoœci zadanej Zapamiêtanie wartoœci zadanej 205 Ustawienie wartoœci zadanych 1 Ustawienie wartoœci zadanej, wartoœci alarmu 1 i 2 oraz progu przepalenia grza³ki 206 Ustawienie wartoœci zadanych 2 Ustawienie parametrów P,I,D oraz czasu narastania-opadania przebiegu 207 Ustawienie wartoœci kompensuj¹cej Ustawienie wartoœci kompensuj¹cej 208 Odczyt wartoœci 1 Odczyt wartoœci zadanej, wartoœci alarmu 1 i 2 oraz progu przepalenia grza³ki 209 Odczyt wartoœci 2 Odczyt parametrów P,I,D oraz czasu narastania-opadania przebiegu 210 Odczyt wartoœci kompensuj¹cej Odczyt wartoœci kompensuj¹ce 211 Odczyt stanu wyjœcia Odczyt stanu wyjœcia 212 Odczyt wartoœci procesu Odczyt aktualnej wartoœci procesu 213 Odczyt górnego limitu wartoœci zadanej Odczyt górnego limitu wartoœci zadanej 214 Odczyt pr¹du przek³adnika pr¹dowego Odczyt pr¹du przek³adnika pr¹dowego 215 Odczyt stanu inicjalizuj¹cego Odczyt stanu inicjalizuj¹cego 216 Zapis wybranego parametru Zapisanie i zapamiêtanie dowolnego parametru regulatora temperatury 217 Odczyt wybranego parametru Odczyt wybranego parametru regulatora temperatury 9

14 Protocol Support Tool Software do pisania dowolnych sekwencji komunikacyjnych Dowolny MACRO PROTOCOL komunikacyjny mo e byæ w prosty sposób napisany przez u ytkownika SYSMAC-PST Protocol Support Tool - Software (wersja Windows) U ytkownicy, zale nie od preferencji, mog¹ u ywaæ oprogramowania w standardzie DOS lub Windows. Skrócony opis programu SYSMAC-PST pozwala na napisanie dowolnej sekwencji komunikacyjnej, umo liwiaj¹cej u ycie funkcji MACRO PROTOCOL dla wyjœæ na opcjonalnym module komunikacyjnym C200HW-COMooo Zalety oprogramowania Typowe funkcje Windows umo liwiaj¹ prost¹ obs³ugê i ³atwoœæ pisania dowolnych sekwencji komunikacyjnych. Ka da sekwencja mo e zawieraæ dane kontrolnych parametrów transmisji, dane komunikacyjne oraz czas monitorowania i typ odpowiedzi, jaki powinien byæ u yty. Ka dy z kroków sekwencji mo e zawieraæ dane, komendy komunikacji, informacje o transmisji, matrix odpowiedzi, informuje o nastêpnej komendzie jaka bêdzie wykonana oraz zg³asza b³¹d powsta³y podczas jej wykonywania. Informacje, znajduj¹ce siê pod kilkoma adresami lub lista danych spod jednego adresu mo e byæ transmitowana bez przerw do jednego lub wiêcej adresów docelowych. Dodatkowe funkcje instrukcji MACRO PROTOCOL Obecnie zosta³y dodane nowe funkcje w stosunku do standardowych mo liwoœci instrukcji MACRO PROTOCOL. Nale y pamiêtaæ, e funkcje te mo na wykorzystaæ tylko do opcjon. modu³ów komunikac. (wers.v1 lub póÿniejsza). SUM2 s¹ dodane jako kody sprawdzania poprawek transmisji. Licznik powtórzeñ, flaga koñca sekwencji i flaga zaniechania wykonania sekwencji zosta³y dodane do obszaru pamiêci AR. Kod sprawdzeñ mo e byæ ulokowany po zakoñczeniu przesy³ania dodatkowych informacji. Mo liwoœæ prze³¹czenia pomiêdzy lewostronnym lub prawostronnym sprawdzaniu b³êdu transmisji. SYSMAC-PST pozwala na automatyczne generowanie kodów i sprawdzanie poprawnoœci transmisji takich, jak SUM, SUM2, LRC, CRC lub CRC-16 oraz sprawdzenie danych pod wzglêdem ich d³ugoœci. Proces mo e byæ zdefiniowany z komendami END, GOTO, NEXT lub ABORT, które s¹ egzekwowane po ka dym kroku. 10

15 Protocol Support Tool Szczegó³y pisania w³asnych sekwencji komunikacyjnych Zmiany w formacie informacji Dodatkowe kroki (wymagany SYSMAC PST) Standardowe kroki (SYSMAC PST nie wymagany) Pod³¹czenie do urz¹dzeñ zewnêtrznych (np. urz¹dzenia lub modem, nie bêd¹ce produktami OMRON-a) Model stand.: OMRON V500 FA czytnik kodów kreskowych STX Dane czytnika ETX Zmiana pocz¹tkowych sekwencji - dodanie informacji za pomoc¹ Protocol Support Tool Inne modele STX Znacznik kodu LIczba cyfr Dane czytnika ETX Ta czêœæ zosta³a dodana Pod³¹czenie do urz¹dzeñ, których producentem nie jest firma OMRON Pod³¹czenie do urz¹dzeñ OMRON-a z u yciem funkcji Macro protocol Komunikacja realizowana jest poprzez kilka instrukcji w programie sterownika. Produkty OMRON-a, mog¹ce byæ pod³¹czone i obs³ugiwane przez Macro Protocol bez u ycia SYSMAC-PST: Regulatory temperatury Czytniki kodów kreskowych Modemy Kontrolery systemów identyfikacyjnych ID Procesory sygna³owe Systemy kontroli wizualnej Mierniki laserowe Idealne dopasowanie do systemu u ytkownika Idealne dopasowanie komunikacji do systemu u ytkownika Model standardowy: Regulator temperatury OMRON-a #005 #050 #051 #072 Dopasowanie sekwencji z SYSMAC-PST Zapis sta³ych PID Wpisanie wartoœci ustawienia Wpisanie wartoœci alarmu PRACA Optymalizacja z pojedyncz¹ instrukcj¹. Start #1 Zapis sta³ych PID, wartoœci ustawienia i wartoœci alarmu. Standardowy system (SYSMAC-PST nie jest wymagany) Dostosowanie (wymagany SYSMAC-PST) Zmiana w sekwencji komunikacji 11

16 Protocol Support Tool Sekwencja komunikacji SYSMAC-PST pozwala na wpisanie 1000 sekwencji komunikacyjnych, z których ka da mo e sk³adaæ siê z 16 kroków. Konfiguracja systemu Schemat drabinkowy Sekwencja komunikacji Krok nr. 0 Start Wywo³ywanie MACRO PROTOCOL-u (Port B: Port A: 28908) PMCR Wybór portu i numeru sekwencji Adres pierwszego s³owa Ÿród³owego Adres pierwszego s³owa docelowego Wybór portu 2 Port B Sekwencja komunikacyjna nr. 000 do Sekwencja komunikacyjna nr. 999 do Krok nr. 15 Krok nr. 0 do Krok nr. 15 Krok nr. 0 Wybór portu 2 Port A Sekwencja komunikacyjna nr. 000 do Krok nr. 15 do Sekwencja komunikacyjna nr. 999 Krok nr. 0 do Krok nr

17 Funkcje Porówanie funkcji Poni sza tabela pokazuje ró nice pomiêdzy sterownikami C200HX, C200HG i C200HE a starymi wersjami C200HS i C200H. Function C200HX/HG/HE C200HS C200H Pamiêæ UM 3.2K s³ów (C200HE-CPU11-(Z)E) 7.2K s³ów (C200HE-CPU 2-(Z)E) 15.2K s³ów (C200HG-CPU 3-(Z)E) 31.2K s³ów (C200HX-CPU 4-(Z)E) 63.2K s³ów (C200HX-CPU65-ZE/CPU85-ZE) DM 6,144 s³ów (DM 0000 do DM 6143) (DM 4000 do DM 5999 nie wystêpuje w C200HE-CPU11-E) 15.2K s³ów 3.2K s³ów/7.2k s³ów 6,144 s³ów (DM 0000 do DM 6143) DM dedykowane 512 s³ów (DM 6144 do DM 6655) 512 s³ów (DM 6144 do DM 6655) Rozszerzenie DM 0 do 3,000 s³ów (DM 7000 do DM 9999) 0 do 3,000 s³ów (DM 7000 do DM 9999) EM 6,144 s³ów (EM 0000 do EM 6143) Brak C200HE: brak EM C200HG: 6,144 s³ów x 1 bank C200HX-CPU34/44/54/64: 6,144 s³ów x 3 banki C200HX-CPU65-ZE: 6,144 s³ów x 8 banków C200HX-CPU85-ZE: 6,144 s³ów x 16 banków Wejœcia/ LIczba rozszerzeñ 3 (2 dla C200HE-CPU -E i C200HG/HXwyjœcia CPU-3 -E/4 -E) Modu³y gêstych wejœæ/ wyjœæ - grupa 2 Modu³y specjalne wejœæ/wyjœæ Czas Instrukcje wykonywania podstawowe (LD) instrukcji Instrukcje specjalne (MOV) Inne instrukcje specjalne 0 do 9 i A do F modu³ów na PLC C200HE-CPU11-E: brak mo liwoœci C200HE-CPU 2-E, C200HG/HX-CPU-3 -E/CPU4 -E: 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 i A to F modu³ów na PLC C200HE-CPU -E, C200HG/HX-CPU-3 -E/CPU4 -E: 0 do 9 modu³ów na PLC 0.1 µs (C200HX) 0.15 µs (C200HG) 0.3 µs (C200HE) 0.4 µs (C200HX) 0.6 µs (C200HG) 1.2 µs (C200HE) C200HX i C200HG: oko³o 1/3 do 2/3 czasu C200HS 1,000 s³ów (DM 0000 do DM 0999) 1,000 s³ów (DM 1000 do DM 1999) Brak Brak do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC 0 do 9 modu³ów na PLC µs 0.75 µs 19 µs 88 µs C200HE: oko³o 3/4 do 4/3 czasu C200HS Instrukcja END 0.7 ms (C200HX/HE-CPU 2-E) 0.7 ms 2.8 to 3.5 ms 2.1 ms (C200HE-CPU11-E) Modu³ CPU Port RS-232C C200HX/HG/HE-CPU2 -E/4 -E/6 -E C200HS-CPU2 -E/3 -E Brak Funkcja czasu rzeczyw. Wszystkie modele z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. Wszystkie modele Mo liwy poprzez w³o enie odpowiedniego modu³u pamiêci Pod³¹czenie modu³u SYSMAC LINK i SYSMAC NET LINK Opcyjne modu³y komunikacyjne CPU Opcyjne modu³y C200HW-COM01 i C200HW-COM04-E mo na pod³¹czyæ do wszystkich jednostek z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. Opcyjny modu³ komunikacyjny mo e byæ pod³¹czony do wszystkich modu³ów CPU z wyj¹tkiem C200HE-CPU11-E. C200HS-CPU3 -E Brak C200H-CPU11-E/31-E Brak Przerwania Wejœcia przerwaniowe 2 (16 pkt) 1 (8 pkt) Brak Przerwania z opcyjnymi Mo liwe modu³ami komunikacyj. Czas odpowiedzi Jak dla C200HS. 1 ms, je eli u yty jest modu³ C200HW-SLK 1 ms, je eli u yty jest mudu³ SYSMAC LINK lub 10 ms, je eli u yty jest modu³ SYSMAC NET LINK. --- SYSMAC LINK Czas reakcji 3.5 ms (1 system) 10.8 ms (1 system) 11.5 ms (1 system) Programowanie Oddzia³ywanie na przerwania - zw³oka Poprzez peryferialny port CMOS, RS-232C lub opcyjny modu³ komunikacyjny Poprzez peryferialny port komunikacyjny Brak 10 ms

18 Funkcje: pamiêæ sterownika Obszar pamiêci UM (User Memory) Obszar pamiêci UM, s³u ¹cy do przechowywania programu sterownika mo e byæ zmniejszony w celu zwiêkszenia obszaru pamiêci danych. Struktura pamiêci C200HX/HG/HE DM 0000 DM 1000 DM 2599 DM 6000 DM 6144 DM 6600 DM 6655 DM 7000 DM 9999 Standardowy obszar danych (6,144 s³ów) Obszar wejœæ/wyjœæ modu³ów specjalnych Obszar zg³oszeñ b³êdów Zarezerw. obsz. DM (512 s³ów) Obszar ustawieñ pracy sterownika Obszar zarezerwowany Obszar Obszar dodatkowej komentarzy Obszar przechowywania pamiêci DM wejœæ/ programu sterownika (3000 wyjœæ s³ów) Obszar pamiêci ROM (mo liwy) Program napisany przez u ytkownika jest zapamiêtany w tym obszarze. Je eli czêœæ tego obszaru jest wykorzystana jako obszar dodatkowej pamiêci DM i obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ, dopuszczalna maksymalna d³ugoœæ programu zostaje zmniejszona. W obszarze tym przechowywane s¹ komenta- rze dotycz¹ce odpowiednich wejœæ i wyjœæ. Ko- mentarze te mog¹ byæ w ka dej chwili monitorowane i odczytywane. Obszar przechowywania programu sterownika Obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ Obszar dodatkowej pamiêci DM Obszaru tego u ywa siê przewa nie jako obszaru adresowego modu³ów specjalnych, danych zewnêtrznych terminali programowalnych, obszaru przechowywania ³añcuchów znaków (tekstów), z których korzysta terminal wizualizacyjny, itp. Pozwala to na lepsze wykorzystanie standardowego obszaru DM. Obszar pamiêci UM (32K s³owa ) Obszar DM 1000 do DM 2599 mo e byæ u ywany jako normalny obszar DM, je eli DM7000 do DM8599 jest ustawiony jako obszar wejœæ/wyjœæ modu³ów specjalnych. W przeciwieñstwie do normalnego obszaru DM, adne dane nie mog¹ byæ zapisane w obszarze pamiêci dodatkowej za pomoc¹ programu drabinkowego. Pojemnoœæ obszaru przechowywania programu sterownika bêdzie siê zmniejsza³a, jeœli obszar pamiêci dodatkowej i obszar komentarzy wejœæ/wyjœæ bedzie zmniejszany. Fabryczne nastawy sterowników C200HX, C200HG i C200HE nie maj¹ zarezerwowanego obszaru dodatkowej pamiêci DM i obszaru komentarzy we/wy. W razie potrzeby u ytkownik powinien sam zdefiniowaæ obszary. Obszar Obszar ten u ywany jest tylko przez system. zarezerwowany Obszar ustawieñ W obszarze tym s¹ wykorzystywane ustawienia pracy sterownika pracy sterownika. Standardowy Obszar ten wykorzystywany jest jako roboczy obszar obszar pamiêci sterownika (g³ównie oper.matemat.). Je eli w danych DM systemie znajduj¹ siê modu³y specjalne i obszar dotkowej pamiêci DM nie jest odpowiednio zdefiniowany, adresy od DM1000 do DM2599 bêd¹ u ywane jako adresy we/wy tych modu³ów. 14

19 Modu³y we/wy cyfrowych Modu³y wejœæ cyfrowych Rodzaj Model Liczba wejœcia wejœæ Wejœcie AC Wejœcie DC Wejœcie AC/DC Napiêcie wejœciowe Pr¹d wejœciowy Napiêcie zadzia³ania Czas reakcji Izolacja WskaŸnik zadzia³ania za³. (ON) wy³. (OFF) za³. (ON) wy³. (OFF) Sposób pod³¹czenia Iloœæ wejœæ Pr¹d pobierany ze wspólnym zaciskiedu³ sump z zasi- przez mo- lacza syst. C200H-IA121 8 pkt. 100 do 120 VAC 10 ma, 60 VAC 20 VAC 35 ms 55 ms Fototran- LED Wyjmowany 8 pkt. 10 ma +10%/ 15% 100 VAC min. zystor terminal z za- C200H-IA122(V) 16 pkt. ciskami œrub. 16 pkt. (5 VDC) C200H-IA221 8 pkt. 200 do to 240 VAC 10 ma, 120 VAC 40 VAC 55 ms 8 pkt. C200H-IA222(V) 16 pkt. +10%/ 15% 15% 200 VAC min. 16 pkt. C200H-ID211 8 pkt. 12 do 24 VDC 10 ma, 10.2 VDC 3.0 VDC 1.5 ms 1.5 ms 8 pkt. +10%/ 15% 24 VDC min. C200H-ID pkt. 24 VDC +10%/ 15% C200H-IM211 8 pkt. 12 to 24 VAC/DC +10%/ 15% C200H-IM pkt. 24 VAC/DC +10%/ 15% Konfiguracja obwodów 7 ma, 24 VDC 10 ma, 24 VDC 7 ma, 24 VAC/ DC 14.4 VDC min VDC min VDC min. 5.0 VDC 3.0 VDC 5.0 VDC 15 ms 15 ms 16 pkt. 8 pkt. 16 pkt. Wejœcie AC: IA121, IA122(V), IA221, IA222(V) Wejœcie DC: ID211, ID212 ~ IN COM C R 2 R 1 910Ω Obwód wewnêtrzny + + IN COM R 0.01 µf 18 kω Obwód wewnêtrzny R 1 C R 2 V (AC) IA121, IA122: 330 kω 0.33 µf 470 Ω 100 do 120 IA221: 680 kω 0.15 µf 820 Ω 200 do 240 IA222: 680 kω 0.15 µf 680 Ω 200 do 240 R V (DC) ID211: 2 kω 12 do 24 ID212: 3 kω 24 Wejœcie AC/DC: IM211, IM212 + IN + ~ COM R 0.01 µf 18 kω Obwód wewnêtrzny R V IM211: 2 kω 12 do 24 VAC/DC IM212: 3 kω 24 VAC/DC 15

20 Modu³y we/wy cyfrowych Modu³y wyjœæ cyfrowych Rodzaj Model Liczba modu³u wyjœæ Napiêcie prze³¹czania Max. pr¹d komutacji Czas reakcji Min. pr¹d przenoszenia WskaŸnik za- pod³¹cze- Sposób dzia³ania z³¹cza nia Pr¹d up³ywu Liczba Bezpiewejœæ ze cznik wspólnymi zaciskami Zasilacz zewnêtrzny Pr¹d pobierany przez modu³ z zasilacza syst. ON OFF (5 VDC) Wyjœcie przekaÿn. C200H-OC221 8 pkt. 250 VAC (cos φ = 1)/ 250 VAC C200H-OC pkt. (cos φ = 0.4)/ (patrz UWAGA) 24 VDC C200H-OC222V 12 pkt. Wyjœcie triacowe C200H-OC225 (patrz UWAGA) C200H-OC226 2 A/pkt. 8 A/8 pkt. 2 A/pkt. 8 A/ 12 pkt. ts. 16 pkt. 2 A/pkt. 8 A/ 16 pkt. C200H-OC223 5 pkt. 2 A/pkt. 10 A/5 pkt. C200H-OC224 8 pkt. 2 A pkt. ts. C200H-OC224V 16 A/8 pkt. C200H-OA222V 12 pkt. 250 VAC, 50/60 Hz 0.3 A/pkt. 2 A/12 pkt. C200H-OA223 8 pkt. 1.2 A/pkt. 4 A/8 pkt. C200H-OA pkt. 0.5 A/pkt. 2 A/12 pkt. 10 ma, 10 ms 10 ms 5 VDC A/8 t Obci¹ enie rezystancyjne: 10 ma; Obci¹ enie 15 ms 10 ms 15 ms 10 ms 15 ms 15 ms 10 ms 15 ms 10 ms 15 ms zasilania zasilania indukcyjne: 40 ma (10 VAC) Obci¹ enie 1 ms rezystancyjne: 100 ma; Obci¹ enie indukcyjne: 50 ma (10 VAC) 100 ma, 10 VAC; 50 ma, 24 VAC; 100 ma, 100 VAC LED Wyjmowany terminal z zaciskami œrubowymi 1/2 okresu 1/2 okresu 3 ma napiêcia napiêcia 1/2 + 1 ms okresu napiêcia zasilania pkt ma 12 pkt., 100 VAC; 6 ma, 200 VAC 1.5 ma, 120 VAC; 3 ma, 240 VAC 8 ma 16 pkt. 50 ma 30 ma 1 pkt. 10 ma 8 pkt. 12 pkt. 3 A 200 ma 8 pkt. 5 A 180 ma 12 pkt A 270 ma Wyjœcie tranzystorowe C200H-OD411 8 pkt. 12 to 48 VDC +10%/ 15% C200H-OD VDC +10%/ 15% C200H-OD214 1 A/pkt. 3 A/8 pkt. 2.1 A/pkt. 5.2 A/8 pkt. 0.8 A/pkt. 2.4 A/8 pkt. Napiêcie szcz¹tkowe: 14V ms Napiêcie 1 ms szcz¹tkowe: 1.5 V C200H-OD216 5 to 24 VDC 0.3 A/pkt. 10 ma, 5 VDC C200H-OD pkt. 24 VDC 0.3 A/pkt. Napiêcie +10%/ 15% 15% 2A/12 pkt. szcz¹tkowe: C200H-OD pkt. 0.3 A/pkt. 4.8 A/12 pkt. 14V 1.4 C200H-OD pkt. 5 to 24 VDC 0.3 A/pkt. 10 ma, 5 VDC C200H-OD21A 16 pkt. 24 VDC +10%/ 15% 1 A/pkt. 4 A/16 pkt. 1.5 ms 0.2 ms 1.5 ms Napiêcie 0.1 ms szcz¹tkowe: 0.8 V UWAGA: Nie mo na przekroczyæ pr¹du zacisku wspólnego 8A 0.3 ms 1 ms 2 ms 0.3 ms 2 ms 0.3 ms 0.1 ma 1 ma 0.1 ma 8 pkt. 5 A 30 ma, 12 do 48 VDC min. 8 A 30 ma, 24 VDC min. Brak 150 ma, 24 VDC min. 140 ma 5 to 24 VDC 10 ma 12 pkt. 5 A 25 ma, 24 VDC min. 16 pkt. 8 A 35 ma, 24 VDC min. 160 ma 180 ma 12 pkt. Brak 5 do 24 VDC 10 ma 16 pkt. 35 ma, 24 VDC min. 160 ma 16

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON Najmniejszy w rodzinie SYSMAC C sterownik jest najlepszym przykładem rozwoju procesu miniaturyzacji. CPM1A łączy w swojej miniaturowej formie zalety dotychczasowych małych sterowników, zajmując jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CQM1H W y szy poziom sterowania OMRON SYSMAC SMAC CQM1H Wydanie 2001/2002 SPIS TREŒCI strona Modu³y CPU..1 Zasilacze...2 Karty pamiêci 3.4 Funkcje wejœæ/wyjœæ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy przekaÿnik czasowy

Cyfrowy przekaÿnik czasowy Cyfrowy przekaÿnik czasowy HCL atwy w obs³udze przekaÿnik czasowy z du ym wyœwietlaczem, o wymiarach DIN 4 x 4 mm, o stopniu ochrony IP/NEMA 4. Zabezpieczony przed wod¹ i zanieczyszczeniami, pracuj¹cy

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy PrzekaŸnik w bardzo w¹skiej obudowie z mo liwoœci¹ monta u w podstawce przekaÿnika G2R Wiele trybów pracy, prze³¹czanie DIP switch'ami, za³¹czanie z opóÿnieniem, za³¹czenie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301

Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301 Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301 Wprowadzenie Charakterystyka Sterowniki EKC101 (do monta u tablicowego) przeznaczone s¹ do sterowania prac¹ instalacji ch³odniczej i grzewczej. Sterowniki EKC201

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Falownik 3G3JV. Wiadomoœci ogólne. Architektura systemu

Falownik 3G3JV. Wiadomoœci ogólne. Architektura systemu Wiadomoœci ogólne Falownik 3G3JV jest miniaturowym przetwornikiem czêstotliwoœci z szerokimi mo liwoœciami parametryzacji przez u ytkownika. Unikalne rozwi¹zanie sekcji zasilaj¹cej powoduje, e wymiary

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20

PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 PRZETWORNIK TEMPERATURY I SYGNA ÓW STANDARDOWYCH TYPU P20 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 5 4. MONTA... 6 4.1. Sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2003 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A

INSTRUKCJA OBS UGI 2KT 320E2/A APAR - BIURO HANDLOWE 2-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (-22) 853-48-56, 853-49-3, 67-98-95 Fax (-22) 67-99-5 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900

FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 cyfrowych regulatorów temperatury FA200 FY100 FY101 FY400 FY600 FY700 FY800 FY900 Styczeñ 2011 WWW.SOLLINK.PL 53-313 Wroc³aw, ul. Pocztowa 17 tel./fax/ +48 71 787 97 07, email: biuro@solidlink.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max) 01912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)2450962 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego D3 (3A, 36W max) IN Oznaczenie napiêcia wyjœciowego OUT Dane techniczne przetwornicy

Bardziej szczegółowo