1. Art. 1 pkt 2) zmiana w art. 25 ust. 5a updof / ust. 2 pkt 2) zmiana w art. 11 ust. 5a updop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Art. 1 pkt 2) zmiana w art. 25 ust. 5a updof / ust. 2 pkt 2) zmiana w art. 11 ust. 5a updop"

Transkrypt

1 Warszawa, 13 maja 2015 r. KL/278/102/1229/PP/2015 Opinia Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 27 kwietnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 1. Art. 1 pkt 2) zmiana w art. 25 ust. 5a updof / ust. 2 pkt 2) zmiana w art. 11 ust. 5a updop Pozytywnie oceniamy odejście od 5% udziału dla powstania powiązania kapitałowego. Rekomendujemy jednak ujednolicenie progu udziału kapitałowego do 25%, tj. do poziomu stosowanego w przepisach dot. niedostatecznej kapitalizacji lub zagranicznych spółek kontrolowanych. Poziom 25% lepiej niż 20% odzwierciedla poziom zaangażowania kapitałowego, przy którym można twierdzić, że podmiot dominujący ma faktyczny wpływ na podmiot zależny. 2. Art. 1 pkt 3 lit a) zmiana w art. 25 a ust. 1 pkt 1 updof / art. 2 pkt 1 lit a) zmiana w art. 9a ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 1 pkt 3 lit c) uchylenie art. 25a ust. 2 updof / art. 2 pkt 1 lit c) uchylenie art. 9a ust. 2 updop - projektowana progowość rodząca powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich wystąpienie objęte powinno być regulacjami nakładającymi określone obowiązki na podatników. Kryterium nałożenia takich obowiązków powinien stanowić obrót w zakresie transakcji i jej istotności z punktu widzenia podatkowego. Innymi słowy kryterium progowości powinno się odnosić do istotności przepływów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Natomiast w oparciu o proponowane w projekcie kryterium, podatnik który nie przekroczył euro (przychody lub koszty), a wystąpiły u niego transakcje z podmiotami powiązanymi, np. przychody na poziomie euro nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy podmiot mający przychody np. na poziomie ponad euro, w tym z podmiotami powiązanymi w wysokości np. do EURO lub np. 10 euro, będzie objęty już takim obowiązkiem praktycznie w pełnym zakresie, a jak rozumiemy nie taki cel mają mieć wprowadzane przepisy. Mając na uwadze obciążenia administracyjne i koszty po stronie podatnika warto zatem rozważyć wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego również podatnika, który pomimo

2 wygenerowanego progu przychodów /kosztów (ponad euro ), realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi na poziomie nieistotnym. Również w przypadku podatników przekraczających progi wartościowe - skoro kryterium istotności to euro, warto już na tym etapie w przepisach podatkowych uwzględnić wyłączenie z przedmiotowego obowiązku dokumentacje dla transakcji o niskiej wartości, lub określonych co do rodzaju (w ramach grup kapitałowych dochodzi do wielu transakcji o wartość nieznacznej np. 150 zł, zł, zł, zł), które to w % strukturze przychodów/kosztów nie mają istotnego znaczenia. Powyższe pozwoliłoby podatnikom na bardziej wydajne skoncentrowanie się nad udokumentowaniem transakcji istotnych, co również byłoby bardziej efektywne z punktu widzenia administracji państwowej. Ekonomiczna istotność transakcji o niskiej wartości z perspektywy zarówno podatnika jak i organów podatkowych w rezultacie może być niewspółmierna do nakładów pracy poniesionych na ich przygotowanie. Ten sam komentarz tyczy się analizy danych porównawczych dla poszczególnych transakcji, które będą musiały być przygotowywane do dokumentowanych transakcji zgodnie z nowym art. 9a ust. 2b pkt 2. lit i. Koszt przygotowania analiz porównawczych dla licznych choć mało istotnych wartościowo transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi może przewyższyć wartość tych transakcji. Ponadto, naszym zdaniem, zasadne byłoby odniesienie się w nowelizowanej ustawie do konieczności przygotowania analizy danych porównawczych dla usług o niskiej wartości dodanej. W świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku (zmienione w lipcu 2013 r.) w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych oraz w świetle Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i potencjalnych podejść do spraw trójstronnych UE/*COM/2011/0026 końcowy, czy wreszcie w świetle projektu Wytycznych OECD dla usług o niskiej wartości dodanej mogą być ustalone stałe przedziały rynkowej rentowności bez konieczności każdorazowego przeprowadzania analiz porównawczych. Usługi o niskiej wartości dodanej są z definicji transakcjami, które nie stanowią istoty działalności biznesowej podatnika, nie przynoszą istotnej ekonomicznie wartości dodanej, a tym samym, co do zasady, nie mają istotnego wpływu na dochód podatnika, a więc i na dochód budżetu państwa

3 Zwracamy też uwagę na transakcje, dla których przygotowanie analizy porównawczej jest niemożliwe z uwagi na brak porównywalnych transakcji na rynku (np. przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych). Brzmienie przepisów w obecnym projekcie nie jest wystarczająco precyzyjne w odniesieniu do transakcji, w których nie ma możliwości przeprowadzenia takiej analizy i tym samym może powodować wątpliwości interpretacyjne. Wnosimy zatem o wprowadzenie racjonalnych progów dokumentacyjnych uzależnionych od wartości poszczególnych transakcji dla obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz analizy porównawczej, a dla usług o niskiej wartości dodanej zarekomendowanie przedziału rynkowego poziomu ich wartości. Dla analizy porównawczej dodatkowo sugerujemy dodanie informacji, że przygotowanie jej powinno być uzależnione od dostępności porównywalnych danych rynkowych lub czy wskazanie, że w przypadku braku takich danych analiza ograniczyć się może do oceny rynkowości warunków zawarcia transakcji, a nie tylko jej ceny. Ponadto: Odwołanie się w zakresie ujęcia przychodów i kosztów do przepisów o rachunkowości. Część podmiotów stosuje także zasady MSR/MSSF (polityka rachunkowości) - prowadzić to może do rozbieżności i niepotrzebnych sporów pomiędzy administracją państwową a podatnikami. Patrząc poprzez pryzmat ujmowania przychodów/kosztów i skutków - dane zdarzenie w sensie rachunkowych niekoniecznie musi wywołać skutek podatkowy (rezerwy, wyceny, zarachowania, nieodpłatne świadczenia). Decydujące znaczenie powinny mieć zatem przepisy/ skutki podatkowe, stąd też z uwagi na cel regulacji w zakresie cen transferowych, progi i obowiązek dokumentacyjny i jego zakres powinien odnosić się do obrotów pomiędzy podmiotami powiązanymi i skutków podatkowych. Sformułowanie oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi jest nie precyzyjne i może prowadzić do rozciągania reżimu właściwego dla transakcji miedzy podmiotami powiązanymi, w tym obowiązków dokumentacyjnych na zdarzenia i transakcje rynkowe ipso facto. Jako przykład można wskazać na sytuacje, w których podmiot z grupy MNE zawiera umowę bezpośrednio z podmiotem niepowiązanym, tzw. third party vendor na warunkach wynegocjowanych w ramach umowy ramowej pomiędzy MNE a tym dostawcą niepowiązanym. Powołana przykładowo transakcja pozostająca absolutnie poza zakresem zainteresowania i regulowania art. 9 konwencji modelowej oraz wytycznych OECD wskutek zaakceptowania proponowanego brzmienia art. 9a ust. 1 zostałaby objęta reżimem cen transferowych

4 Zaproponowana w projekcie zmiana w zakresie sposobu określania progów oznacza w praktyce, że podatnik nie przekraczający w przeważającym okresie danego roku podatkowego wskazanego progu, nie będzie obowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej. Sytuacja ta ulegnie zmianie w ostatnim miesiącu roku podatkowego, co skutkować może wystąpieniem obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej, np. względem transakcji z podmiotem powiązanym mającej miejsce w styczniu, czyli na początku danego roku podatkowego. Oznacza to, że zakres obowiązku w danym ujęciu ukształtuje się dopiero z chwilą zamknięcia ksiąg przepisy prawa podatkowego powinny być tak formułowane, aby podatnik wiedział jaki ma zakres obowiązku, tym bardziej że w tym przypadku chodzi o przygotowanie szczegółowych danych. Treść nowego przepisu art. 25a ust. 1 updof i art. 9a ust. 1 updop jest sformułowana w sposób budzący wątpliwości, co w efekcie może prowadzić do nadużyć przez organy władzy publicznej. Nowe brzmienie wskazuje bowiem, że podatnicy powiązani, a więc zdefiniowani w art. 25 ust. 1 i 4 updof oraz 11 ust. 1 i 4, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi. W nowym brzmieniu art. 25 ust. 2b pkt 2 updofi art. 9a ust. 2 b pkt 2 updop wskazuje się, że tymi zdarzeniami są umowy zarządzania płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze. W ocenie Konfederacji Lewiatan nie jest celowe generalizowanie obowiązku sporządzenia dokumentacji od strony innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi. Wystarczające byłoby jedynie wskazanie tak, jak jest to ujęte dotychczas, że obowiązek dotyczy (1) umowy spółki niebędącej osobą prawną, (2) umów wspólnego przedsięwzięcia oraz (3) umowy o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami. Wskazanie, że są to umowy o podobnym charakterze obejmuje w zasadzie to wszystko, co zamierza osiągnąć ustawodawca, wskazując w uzasadnieniu do niniejszego projektu. Definiowanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej od strony zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych jest po pierwsze zbyt szerokie, a po drugie może prowadzić do absurdalnych sytuacji. Przepis wskazuje bowiem, że podmioty powiązane będą obowiązane sporządzić dokumentację podatkową dla innych zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi

5 Po pierwsze, brak jest definicji dla określenia inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, w konsekwencji może to oznaczać nie tylko umowy, ale wszelkie operacje drobne, bieżące, wynikające ze zwykłego zarządu; Po drugie, powstaje pytanie czy użyte sformułowanie dotyczy zdarzeń, które faktycznie zostały ujęte w księgach rachunkowych, czy także zdarzeń, które powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych, a nie zostały. Po trzecie, sformułowanie narzucenie warunków może budzić ogromne wątpliwości, w szczególności co do ustalenia, jakie warunki należy uwzględniać przy ustalaniu narzucenia, jak również, że może mieć to wpływ również na podmioty trzecie, niepowiązane, co zaburza ideę sporządzania transakcji dla podmiotów powiązanych. Wprowadzenie pojęcia narzucenie używanego jedynie w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów do przepisów prawa podatkowego nie wydaje się uzasadnione. Organy podatkowe nie dysponują bowiem takimi środkami prawnymi, jak Prezes UOKiK. Prezes UOKiK w celu zbadania, czy dany podmiot nadużywa pozycji dominującej podejmuje całe postępowanie, w którym szczegółowo bada, czy zostały narzucone warunki. Dodatkowo, dysponuje całym wachlarzem niezbędnych środków. Nie sposób wskazać, w jaki sposób organ podatkowy będzie badał, czy jeden podmiot narzucił drugiemu jakiekolwiek warunki. Brak bowiem jakichkolwiek wypracowanych wskaźników czy warunków w praktyce podatkowej dla ustalenia kwestii narzucenia. Jednocześnie, wskazywanie od strony zdarzeń ujętych w księgach rachunkowych, narzuconych przez podmioty powiązane, biorąc pod uwagę powyższe aspekty, może prowadzić do absurdalnych sytuacji i konieczności sporządzania dokumentacji dla podmiotów niepowiązanych. Przykładowo, w sytuacji, gdy spółka prawa handlowego prowadzi działalność, w której, tak jak to zazwyczaj w praktyce występuje, członek zarządu jest również podmiotem wobec niej powiązanym (posiada więcej niż 20% lub w przypadku spółki osobowej, spółka reprezentowana jest przez powiązanego wspólnika), i w ramach prowadzenia tej działalności spółka zawiera umowę sprzedaży z podmiotem niepowiązanym, to za każdym razem będzie można powiedzieć, że wszelkie zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, wynikające z tej transakcji sprzedaży, zostały narzucone przez podmiot powiązany, a więc członka zarządu czy też wspólnika. Co więcej, dopatrywać się takich działań będzie można, zwłaszcza w sytuacji, gdy niezależni wspólnicy zawrą umowę inwestycyjną, w której określą sposób postępowania członka zarządu w określonych sytuacjach. Tym bardziej, można również wyobrazić sobie sytuację, w której w spółce akcyjnej, akcjonariusz, - 5 -

6 posiadający więcej niż 20% deleguje ze swojego ramienia osobę do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki. Jak wiadomo, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, członkowie rady nadzorczej nie mogą wydawać spółce wiążących poleceń. Jednakże na posiedzeniu rady czy zarządu, delegowany przez powiązanego akcjonariusza członek rady nadzorczej rekomenduje zarządowi określone zachowanie, stanowiące również zdarzenie, które powinno zostać ujęte w księdze akcyjnej. Pozostaje pytanie, czy w takim wypadku, spółce zostało narzucone określone zachowanie przez podmiot powiązany. I czy w takiej sytuacji, wbrew przepisom kodeksu spółek handlowych, konieczne będzie sporządzenie dokumentacji podatkowej pomiędzy spółką a członkiem rady nadzorczej? Te pytania, którą mogą powstać, przy przyjęciu takiego brzmienia przepisów, mogą pozostać bez odpowiedzi i powodować rozbieżności. Taki wniosek wynika z błędnego sformułowania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej od strony zdarzeń księgowych, które zostały narzucone przez podmiot powiązany. Taki kształt może oznaczać, że w zasadzie, w każdej sytuacji konieczne będzie sporządzenie dokumentacji podatkowej, co jest sprzeczne z założeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W ocenie Konfederacji, konieczne jest przeredagowanie przepisu na kształt podobny do aktualnego brzmienia, a więc obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powinien zaistnieć w sytuacji, gdy podatnicy powiązani zawierają umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi, ewentualnie dodając, że mowa o takich umowach, które mogą mieć wpływ na ujęcie w księgach rachunkowych tego właśnie podmiotu. Kwestia narzucenia powinna zaś zostać usunięta. Wystarczające jest pozostawienia hasła ustalenie. Mimo, że często jest, że to podmiot dominujący ustala większość warunków, to jednak podmiot zależny godzi się na to, a więc warunki zostały ustalone. 3. Art. 1 pkt 3 lit d) dodanie do art. 25a - ust. 2b 2g updof oraz art. 2 pkt 1 lit d) dodanie do art. 9a - ust. 2b 2g updop - zakres podmiotowy obowiązku dokumentacyjnego i zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej Nowelizacja nie wprowadza zmiany w art. 25a ust. 2a updof oraz art. 9a ust. 2a updop, które zawierają limit wartościowy EUR, powyżej którego powstaje obowiązek dokumentacyjny dla umów spółki niebędącej osobą prawną lub umów wspólnego przedsięwzięcia. Ponieważ odnosi się on do ust. 1 w nowym brzmieniu, rozumiemy, że obowiązek sporządzenia dokumentacji dla takiej umowy powstanie po łącznym spełnieniu warunków z obu tych ustępów (tj. będzie dotyczył jedynie podmiotów zależnych, których przychody/koszty przekroczyły 2 mln EUR, jeżeli wartość takiej - 6 -

7 umowy przekroczy 50 tys. EUR). Jeśli taka interpretacja nie jest właściwa, prosimy o zmianę ust. 2a. Podobnie w projektowanych art. 1 pkt 1 lit e) oraz art. 2 pkt 1 lit. e) dot. art. 25 a ust. 3 updof oraz art. 9a ust. 3 updop warto doprecyzować, czy obowiązek sporządzenia dokumentacji spoczywa na każdym podatniku, jeżeli wartość transakcji z rezydentem kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową przekroczy EUR, czy też tylko tych podatników, których koszty/przychody przekroczyły 2 mln EUR. Art. 1 pkt 1 lit d) oraz art. 2 pkt 1 lit d) nowy art. 25a ust. 2b 2g updof oraz nowy art. 9a ust. 2b-2g updop Uwagi do ust. 2b: Zgodnie z OECD (2014) Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by- Country Reporting, Action 13 (dalej BEPS TP Guidance ) - w części dotyczącej Local File wskazywane są elementy dotyczące 3 obszarów: - Local entity, - Controlled transactions, - Financial information, w zakresie obszaru Controlled transactions - który stara się zaadresować art. 9a ust. 2b pkt 2 proponowanej ustawy - BEPS TP Guidance wskazuje wprost, iż informacje powinny zostać przedstawione For each material category of controlled transactions. Powyższa rekomendacja jest również zgodna z zasadą zachowania proporcjonalności kosztów przygotowania dokumentacji do wartości samej transakcji oraz progiem materialności w związku z wymogami dokumentacyjnymi (o czym szczegółowo poniżej). W związku z powyższym należy podkreślić, iż proponowane brzmienie art. 9a ust. 2b pkt 2 nie jest precyzyjne w tym zakresie, w tym nie precyzuje co należałoby rozumieć jako materialne / istotne transakcje (projekt posługuje się pojęciem - mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty ). Dlatego też proponujemy, żeby bazować na stosunku wartości danej kategorii transakcji do zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika. Dodatkowo w zakresie propozycji rozbudowywanego obowiązku przeprowadzania oraz uwzględniania w dokumentacji TP opisu analiz porównawczych w przypadku podatników, których przychody / koszty przekroczyły w danym lub poprzednim roku obrotowym - 7 -

8 euro należy zwrócić uwagę na postanowienia przywoływanego BEPS TP Guidance zakresie proporcjonalności kosztów i materialności: D. Compliance issues. D1 Contemporaneous documentation 28. Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation. Therefore, tax administrations should balance requests for documentation against the expected costs and administrative burden to the taxpayer of creating it. Where a taxpayer reasonably demonstrates, having regard to the principles of these Guidelines, that either no comparable data exists or that the cost of locating the comparable data would be disproportionately high relative to the amounts at issue, the taxpayer should not be required to incur costs in searching for such data. oraz D.3. Materiality 32. Not all transactions that occur between associated enterprises are sufficiently material to require full documentation in the local file. Tax administrations have an interest in seeing the most important information while at the same time they also have an interest in seeing that MNEs are not so overwhelmed with compliance demands that they fail to consider and document the most important items. Thus, individual country transfer pricing documentation requirements based on Annex II to Chapter V of these Guidelines should include specific materiality thresholds that take into account the size and the nature of the local economy, the importance of the MNE group in that economy, and the size and nature of local operating entities, in addition to the overall size and nature of the MNE group. Measures of materiality may be considered in relative terms (e.g. transactions not exceeding a percentage of revenue or a percentage of costs measure) or in absolute amount terms (e.g. transactions not exceeding a certain fixed amount). Individual countries should establish their own materiality standards for local file purposes, based on local conditions. The materiality standards should be objective standards that are commonly understood and accepted in commercial practice. Powyżej wskazane wytyczne dają wyraźną podstawę do przyjęcia progów materialności w stosunku do wartości transakcji (grupy transakcji). Proponowane obecnie progi określone kwotowo w relacji do przychodów / kosztów podatnika stanowią realizację postanowień w zakresie wyłączania lub limitowania obowiązków dokumentacyjnych TP w stosunku do SMEs. Nie stanowią one natomiast realizacji powyżej przywoływanych wytycznych, które powinny stanowić równoległy standard. Zgodnie z ich istotą bowiem nie jest uzasadnione przeprowadzanie analiz porównawczych w stosunku do transakcji niematerialnych, - 8 -

9 niezależnie od skali działalności podatnika. Brak poziomu materialności w sytuacji skali działalności dużych grup międzynarodowych i liczby umów regulujących w ramach nich współpracę skutkował będzie obowiązkiem sporządzania analizy porównawczej dla każdej transakcji (w przypadku braku przyjęcia jasnych wytycznych w zakresie dokumentowania poszczególnych grup / kategorii transakcji), których wartości będą często niższe niż koszty przygotowania wymaganej analizy. W związku z powyższym proponujemy, żeby punktem wyjścia było dokumentowanie grup / kategorii transakcji, bazując na stosunku wartości danej kategorii transakcji do zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika. W rezultacie analizy porównawcze wymagane byłyby dla każdej istotnej grupy transakcji. Propozycja brzmienia art. 2 pkt 1 lit. d) ustawy zmieniającej (dodawany art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ): 2) dla każdej kategorii transakcji, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 0,1% zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym podatnika, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1b, również spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, opis obejmujący: a) wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, b) opis zgodności warunków transakcji ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, c) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji, d) identyfikację podmiotów powiązanych dokonujących transakcji, e) dokumenty mające istotny wpływ na transakcje, w szczególności umowy, porozumienia lub inne dokumenty wskazujące na zamiary stron umowy, a w przypadku zawarcia umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze w tym przyjęte w umowie zasady dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestniczenia w stratach, f) opis analizy aktywów, funkcji i ryzyk oraz uczestniczących podmiotów powiązanych, g) opis metody i sposobu kalkulacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem ich wyboru, h) algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji, i) opis analizy danych porównawczych wykorzystanych do kalkulacji, wraz z podaniem źródła danych, w szczególności z wykorzystaniem informacji o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - 9 -

10 Przez łączną wartość danej kategorii transakcji należy rozumieć wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, do których zobowiązany / uprawniony z tytułu tych transakcji był podatnik, ujętych w księgach rachunkowych w roku podatkowym. Uwagi do zaproponowanego brzemienia ust. 2b: a. Art. 25a ust. 2b pkt 2 updof oraz art. 9a ust. 2b pkt 2 updop zdanie po myślniku zawierające warunek przekroczenia EUR 10mln przychodów/kosztów sugeruje w obecnej redakcji, że warunek ten dotyczy całego pkt. 2 w ust. 2b, a nie tylko lit. i) w pkt 2 (obowiązek dołączenia analizy porównywalności/benchmarks), co wynikałoby z uzasadnienia do projektu ustawy. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu w projekcie ustawy. b. Art. 25a ust. 2b pkt 2 lit b) updof oraz art. 9a ust. 2b pkt 2 lit b) updop obowiązek ujęcia w dokumentacji podatkowej opisu zgodności warunków ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Dokumentacja powinna obejmować opis przyjętych warunków transakcji. Dopiero z całości dokumentacji a w szczególności analizy danych porównawczych może wynikać zgodność przyjętych warunków z zasadą arm s length. Stąd też proponujemy zmianę tego przepisu na b) opis warunków transakcji oraz innych zdarzeń, o których mowa w lit. a, ustalonych z podmiotami powiązanymi. Przepis ten wprowadza obowiązek zawarcia w dokumentacji opisu zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, o których mowa w lit. a, ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Z uwagi na możliwe wątpliwości w szczególności w przypadku, gdy podatnik zawiera unikatową transakcję / inne zdarzenie, dla których nie ma porównywalnego odniesienia na rynku, wnosimy o uszczegółowienie, co należy rozumieć przez opis zgodności warunków. c. Art. 25a ust. 2b pkt 1 lit c) oraz art. 9a ust. 2b pkt.1 lit. c ) zgodnie z projektowanym brzmieniem przepisu dokumentacja podatkowa obejmuje opis realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w latach poprzednich przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę). Zapis ten wprowadza obowiązek wstecznej identyfikacji danych zdarzeń i to nieokreślonych czasowo - przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji lub aktywów, lub ryzyk, (w tym rozwiązania lub istotnej renegocjacji umów)

11 Zaznaczyć przy tym należy, iż w aspekcie ekonomicznym każdy zapis w księgach lub dane zdarzenie z przeszłości wywiera wpływ na dochód (stratę). Przedmiotowy obowiązek tworzy zatem istotne obciążenia administracyjne i kosztowe podatnika, związane z uzyskaniem objętych obowiązkiem danych z przeszłości, które dotychczas nie były wymagane w aspekcie raportowania przez administrację państwową, a które miałyby się znaleźć w pierwszej dokumentacji tworzonej wg nowych zasad. Dodatkowo trudno sobie nawet wyobrazić formę oraz obszerność przedmiotowego pkt. z upływem np. 5 lat od wprowadzenia nowych przepisów. Z uwagi na powyższe prosimy o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w projekcie ustawy, np. poprzez wprowadzenia obowiązku odnoszącego się konkretnie do roku podatkowego za który dokumentacja jest przygotowywana. d. Art. 25a ust 2b pkt 2 d) updof oraz art. 9a ust 2b pkt 2 d) updop - przepis ten wprowadza obowiązek zawarcia w dokumentacji identyfikacji podmiotów powiązanych dokonujących transakcji lub innych zdarzeń. Wnosimy o uszczegółowienie, co należy rozumieć przez identyfikację podmiotów powiązanych (tj. czy wystarczy wskazanie podmiotów, czy też ujęcie bardziej szczegółowych informacji, np. wypis z KRS). Naszym zdaniem, szczególnie w przypadku niewprowadzenia progów dokumentacyjnych uzależnionych od wartości transakcji, uzyskanie bardziej szczegółowych informacji identyfikacyjnych dla transakcji o nikłym znaczeniu dla dochodowości podatnika wiązać się będziez obciążeniem administracyjnym niewspółmiernym do wartości uzyskanych danych dla analizy sprawy. e. Art. 25a ust. 2b pkt 2 lit e) updof oraz art. 9a ust. 2b pkt 2 lit e) updop dokumentacja podatkowa powinna zawierać jedynie zwykłe kopie takich istotnych dokumentów lub wskazanie listy takich dokumentów; oryginały lub kopie przysięgłe tych dokumentów mogą być przedmiotem odrębnych żądań kontrolujących, w razie potrzeby ich przedstawienia jako materiału dowodowego. Oryginały często są przechowywane w innym miejscu przez inne osoby lub funkcje w ramach przedsiębiorstwa niż osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji. Proponujemy następującą zmianę w obecnym brzmieniu punktu e) kopie lub lista dokumentów mających istotny wpływ na transakcje (...) w tym opis przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (...). Wątpliwości budzi także nieprecyzyjna i ogólna redakcja tego przepisu, m.in. sformułowanie dokumenty mające istotny wpływ na transakcje lub inne zdarzenia, o których mowa w lit. a, w szczególności umowy ( ), lub inne

12 dokumenty. Nie wiadomo czy ma to być jakikolwiek dokument np. mail lub robocze wyliczenia, itp. f. Art. 25 ust 2b pkt 2 f) updof oraz art. 9a ust 2b pkt 2 f) updop - przepis ten wprowadza obowiązek zawarcia w dokumentacji opisu analizy aktywów, funkcji i ryzyk oraz podmiotów powiązanych w związku z transakcją lub innymi zdarzeniami. Wnosimy o doprecyzowanie, czy analiza funkcji, aktywów i ryzyk powinna zostać przygotowana per transakcja / inne zdarzenie czy też dla całej działalności grupy. Naszym zdaniem w przypadku niewprowadzenia progów dokumentacyjnych uzależnionych od wartości transakcji, przygotowanie odrębnych analiz funkcjonalnych dla wszystkich transakcji wiązać się będzie z obciążeniem administracyjnym niewspółmiernym do wartości uzyskanych danych dla analizy sprawy. g. Art. 25a ust. 2b pkt 2 lit h) updof oraz art. 9a ust. 2b pkt 2 lit h) updop należy wykreślić ten punkt jako zbędny, gdyż zawiera się już w punkcie g) opis metody i sposobu kalkulacji dochodów wraz z uzasadnieniem ich wyboru. W obecnym brzmieniu lit. h) jest niezrozumiała (przykładowo co oznacza sformułowanie algorytm kalkulacji rozliczeń?). W przypadku jego uchylenia, dotychczasowy przepis lit. i) powinien zostać zmieniony na lit. h) i odnosić się w swojej treści do lit. g). Ewentualnie z uwagi na podobne brzmienie przepisów w obu literach, wnosimy o doprecyzowanie, czym powinny się różnić informacje przedstawione zgodnie z literami g) i h) - czym się różni opis metody i sposobu kalkulacji od algorytmu kalkulacji i sposobu wyliczenia. h. Art. 25a ust. 2b pkt 1 updof ora art. 9a ust. 2b pkt 1 updop propozycja dodania po lit. d) dodatkowego punktu e) zawartych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a w szczególności uprzednich porozumień cenowych, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty). Jednocześnie w Art. 9a ust. 2c pkt. 7 należy wprowadzić następującą zmianę 7) opis zawartych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw, w szczególności jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.. Celem zmian jest dostosowanie tych przepisów do wytycznych OECD dot. Action 13 BEPS w zakresie zawartości tzw. Local File i Master File. i. Art. 25a ust 2b pkt 3 updof oraz art. 9a ust 2b pkt 3 updop - punkt ten mówi o obowiązku dołączenia do dokumentacji podatkowej sprawozdania finansowego po jego zatwierdzeniu. Z uwagi na fakt, że termin zatwierdzenia sprawozdania

13 finansowego jest późniejszy niż termin konieczności sporządzenia dokumentacji podatkowej, wnosimy o doprecyzowanie, kiedy powinno zostać dołączone sprawozdanie finansowe. Wnosimy również o doprecyzowanie, jakie informacje finansowe powinny zostać podane w tej części dokumentacji skoro należy jeszcze uzupełnić je sprawozdaniem finansowym. Uwagi do ust. 2c: a. Należy jasno doprecyzować w art. 25a ust. 2c oraz art. 9a ust. 2c, że sporządzenie dokumentacji w zakresie tzw. Master File spoczywa na jednostce dominującej, zaś obowiązek jej dołączenia do dokumentacji lokalnej tzw. Local File spoczywa na danym podatniku, członku grupy podmiotów powiązanych. W szczególności w przypadku, gdy Master File jest sporządzany przez zagraniczny podmiot dominujący, szczegółowy zakres takiej dokumentacji (np. poziom szczegółowości, materialności, itp.) może różnić się od zakresu wskazanego w ust. 2c. Taka dokumentacja może też dotyczyć określonego segmentu działalności grupy (linii produktowej) do której należy spółka zależna w Polsce, ze wskazaniem jedynie bardzo ogólnego opisu całej grupy. Może to prowadzić do sporów z organami dot. kompletności dostarczonej dokumentacji. Proponujemy następującą zmianę: 2c. Dokumentacja podatkowa, o której mowa w ust. 2b, powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych lub jej segmencie biznesowym, w skład której wchodzi podatnik, o którym mowa w ust. 1, mające istotny wpływ na działalność takiej grupy lub segmentu biznesowego i obejmujące w szczególności: Z uwagi na fakt, że dokumentacja grupowa w praktyce często jest przygotowywana przez podmiot zagraniczny w języku angielskim i taki też język został wskazany w opublikowanym przez OECD Raporcie z proponowanymi zmianami w zakresie dokumentowania cen transferowych Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, wnosimy o doprecyzowanie języka sporządzenia dokumentacji grupowej. b. Biorąc pod uwagę powyższy komentarz proponujemy także, aby wykreślić obecny pkt. 1) w ust. 2c i jego treść przenieść do ust. 2g który mógłby przybrać następujące brzmienie: 2g. Część dokumentacji podatkowej sporządzoną przez podmiot powiązany względem podatnika w zakresie elementów, o których mowa w ust. 2c, podatnik załącza do dokumentacji, o której mowa w ust. 2b, w terminie do dnia złożenia

14 zeznania podatkowego przez podmiot powiązany (podatnika) sporządzający tę część dokumentacji. c. Art. 25a ust 2c pkt 5 updof oraz art. 9a ust 2c pkt 5 pdop - przepis wprowadza obowiązek zawarcia w dokumentacji grupowej opisu posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez grupę wartości niematerialnych. W praktyce uzyskanie informacji w tym temacie jest problematyczne, gdyż podmioty z grupy są niechętne do ujawniania takich informacji lub też ze względu na to, że wartości niematerialne tworzone / nabywane są na bieżąco, w szczególności pod koniec roku podatkowego. Z uwagi na fakt, że często pozyskanie przez podatnika informacji na temat wszystkich tworzonych / wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych jest niemożliwe lub wysoce utrudnione, wnosimy o odpowiednie doprecyzowanie zakresu wymaganych informacji. Wnosimy ponadto o podwyższenie progu euro dla dokumentacji grupowej naszym zdaniem próg ten w obecnej wysokości obejmuje podmioty o małej skali działalności, co z perspektywy Grupy działającej w innych jurysdykcjach, jeśli w nich podmioty również prowadzą działalność w małej skali, może nie być wystarczającym uzasadnieniem do tworzenia dokumentacji grupowej, wobec czego cały ciężar jej sporządzenia będzie spoczywał na lokalnym polskim podmiocie. d. Art. 25a ust 2c pkt 6 updof oraz art. 9a ust 2c pkt 6 pdop wprowadza obowiązek zawarcia w dokumentacji grupowej opisu sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę. Wnosimy o doprecyzowanie, co powinny zawierać informacje finansowe, szczególnie w przypadku, gdy grupa nie prowadzi skonsolidowanej sprawozdawczości lub nie prowadzi jej dla wszystkich podmiotów w grupie. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej a. Art. 25a ust. 2e updof oraz art. 9a ust. 2e updop biorąc pod uwagę szczególnie krótki (w porównaniu do większości innych krajów) termin na złożenie zeznania podatkowego (3 miesiące po końcu roku) oraz rozbieżność z terminem do złożenia sprawozdania finansowego (6 miesięcy po końcu roku) należy wydłużyć termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej. Można rozważyć w szczególności przedłużenie tego terminu do jednego roku od końca roku podatkowego albo do terminu złożenia zeznania rocznego za kolejny rok podatkowy,

15 w którym to zeznaniu będzie można potwierdzić fakt sporządzenia dokumentacji podatkowej za poprzedni rok podatkowy. b. Art. 27 ust. 7 i 10 updop i odpowiednio art. updof w projektowanych przepisach odniesiono się do wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 5. Wnosimy o uwzględnienie w niniejszym ustępie wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 8. c. Art. 27 ust. 9 updop i odpowiednio art. updof, proponujemy wskazanie metody przeliczaniu kursu walutowego do w odniesieniu do kwoty wskazanej w ustępie 8 tego artykułu. d. Art. 27 ust. 5 i 11 pdop i odpowiednio art. updof. Biorąc pod uwagę obowiązek składania zeznań rocznych CIT w sposób elektroniczny należy dążyć do tego, aby uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz oświadczenie członka zarządu o kompletności dokumentacji podatkowej było przesyłane odrębnie od samej deklaracji, z opcją złożenia takich dokumentów w sposób papierowy jak i elektroniczny. Dodatkowo, termin na ich złożenie powinien być przesunięty, tak aby umożliwić ich prawidłowe przygotowanie w oparciu o zaudytowane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe podatnika lub inne dane pozyskiwane od podmiotów zagranicznych (np. analizy podziału kosztów sporządzane na bazie danych aktualnych już po końcu roku finansowego). Biorąc też pod uwagę dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (koniec września), termin na złożenie takich dodatkowych dokumentów powinien być wydłużony do jednego roku od końca roku podatkowego. Biorąc pod uwagę fakt, że zakres przedmiotowy dokumentacji ma charakter otwarty należy zrezygnować z obowiązku oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji przez członka zarządu (czyli potwierdzania kompletności), na rzecz potwierdzenia samego faktu sporządzenia dokumentacji przez osoby reprezentujące podatnika. Kwestia kompletności dokumentacji jest kwestią ocenną, która powinna być badana w trakcie kontroli podatkowych, a nie być przedmiotem oświadczeń podatnika pod rygorem ew. sankcji za ew. złożenie nieprawdziwego oświadczenia (jeżeli się okaże, że w jakimś aspekcie dokumentacja nie jest kompletna, np. nie opisuje wystarczająco z perspektywy organu skarbowego lub kontrolującego przyjętego przez podatnika podejścia w zakresie cen transferowych). Wprowadzenie takiego wymogu jak proponowany w ustawie zmieniającej może też prowadzić do dodatkowej biurokratyzacji obowiązku dokumentacyjnego, który był już wadą obecnych rozwiązań dot. dokumentacji podatkowej. Jeżeli jednak miałaby zostać utrzymana propozycja takich oświadczeń podatnika, w naszej ocenie będzie wystarczające, jeżeli zostanie

16 zmodyfikowane obecnie stosowane pole w formularzu zeznania rocznego (np. pole 21 w CIT-8), że Podatnik był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy na przykładowo: Podatnik potwierdza sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy, do której sporządzenia był obowiązany. Istotne jest również to, że członek zarządu, rzadko kiedy działa samodzielnie jako osoba upoważniona do reprezentowania podatnika. Jeśli już miałby być to osobny dokument w formie oświadczenia, to raczej oświadczenie zarządu podmiotu krajowego (oczywiście bez poświadczania kompletności). e. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków dokumentacyjnych. Wnosimy o doprecyzowanie, czy stawka 50% opodatkowania, o której mowa w art. 19 ust. 4 updop i odpowiednio w updof odnosi się wyłącznie do nieprzygotowania dokumentacji podatkowej (local file, master file, country-by-country reporting), czy także pozostałych dokumentów jej towarzyszących, np. informacji finansowych. 4. Konsultacje dot. rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów Wraz z projektem ustawy do konsultacji społecznych powinny być przedstawione również projekty rozporządzeń wykonawczych, które ma być wydane zgodnie z nowymi delegacjami ustawowymi w art. 9a ust. 7 lub art. 27 ust. 7 updop i odpowiednio udpof. 5. Klauzula antyabuzywna art. 22c Proponowany art. 22c nie zawiera w swojej treści użytego w dyrektywie 2014/48/UE zwrotu w zakresie, który zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy (str. 7) ma służyć zoptymalizowaniu stosowania klauzuli i jednocześnie gwarantować jej proporcjonalność. Art. 22c ust. 2 mógłby przyjąć następujące brzmienie: 2. Dla celów ust. 1 uznaje się, iż umowa, transakcja lub inna czynność prawna nie odzwierciedla rzeczywistości gospodarczej w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Dalsza część tego ustępu zawierająca przykłady transakcji wydaje się zbędna i powoduje, iż proponowany przepis staje się niezrozumiały. Miejscem bardziej właściwym dla wskazania ew. przykładów agresywnego planowania podatkowego, które mogą stać się przedmiotem analizy na gruncie takiej klauzuli jest uzasadnienie do projektu ustawy. 6. Inne uwagi Art. 2 pkt 1 lit a) nowy art. 9a ust. 1 literówka których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku podatkowym. Art. 2 pkt 1 lit d) nowy art. 9a ust. 2f literówka w zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znaczenie wpływającym

17 7. Przepisy przejściowe Art. 7 i Art. 8 projektu ustawy w związku z art. 9 projektu ustawy proponowane przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych są niejasne. Mogą one wywołać wrażenie, że obowiązek sporządzania dokumentacji lub inne obowiązki sprawozdawcze wynikające z projektu ustawy powstaną najpóźniej już w terminie złożenia zeznania rocznego za 2015 r. (tj. standardowo do 31 marca 2016 r.), a nie jak wskazano w uzasadnieniu w terminie złożenia zeznania rocznego za 2016 r. (roczne przesunięcie wynika z faktu, że dokumentacja jest sporządzana dla transakcji od początku roku podatkowego). Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej lub obowiązki raportowe (np. uproszczone sprawozdanie o transakcjach z podmiotami powiązanymi) są jednak czynnościami technicznymi, które same w sobie nie muszą być determinowane momentem obowiązku podatkowego (rozpoznania przychodu/kosztu podatkowego). Należy zatem precyzyjnie i jasno wskazać w przepisach przejściowych (nawet jeśli stanowiłoby to swoiste powtórzenie tej normy), że obowiązek dokumentacyjny dotyczy transakcji i innych zdarzeń, które mają miejsce po dniu wejścia w życie proponowanych zmian (tj. od 1 stycznia 2016 r.), a tym samym, że dokumentację TP w nowej formie należy sporządzić w terminie zeznania rocznego za rok 2016 r. (lub za inny niż kalendarzowy rok podatkowy zaczynający się w 2016 r.). Takie doprecyzowanie może zostać wprowadzone poprzez dodanie w Art. 8 następującego zdania: Art. 8 W odniesieniu do przepisów art. 1 pkt 2, 3 i 9 oraz art. 2 pkt 1, 2 i 5 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych stosują nowe przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 do transakcji i innych zdarzeń mających miejsce po dniu 31 grudnia 2015 r. zaś w przypadku tych podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po tym dniu stosują do końca przyjętego roku podatkowego przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i 2 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. W przepisach przejściowych należy również doprecyzować, że wymóg, o którym mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 lit c) updop, zgodnie z którym dokumentacja podatkowa ma zawierać opis podatnika składający się m.in. z realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w latach poprzednich przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji mających wpływ na dochód (stratę) odnosi się również wyłącznie do transakcji występujących po dniu 31 grudnia 2015 r. nawet w zakresie, w którym przepis wymaga odniesienia się do lat poprzednich. Niezależnie od powyższego postulujemy, aby projekt przewidywała dłuższe vacatio legis dla ustawy. Proponowane rozwiązania obejmują szerokie spectrum zmian, które dotykają największe firmy o ustalonych procesach i procedurach. Niezbędna będzie u przedsiębiorców reorganizacji procesów, zmiany w IT, czy też przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. Proponowane wejście w życie przepisów od 31 grudnia 2015 r. nie pozwoli przedsiębiorcom

18 na właściwe przygotowanie się do zmian, biorąc pod uwagę, iż zostało 7 miesięcy, a projekt jest jeszcze na wczesnym etapie legislacyjnym i ustawa może przyjąć ostatecznie inny kształt. Dlatego proponujemy, aby przyjąć vacatio legis uzależnione od dnia ogłoszenia (np. 3 miesiące od daty publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw), ewentualnie zaproponowanie daty 1 stycznia 2017r. Konfederacja Lewiatan KL/278/102/1229/PP/

Nowe regulacje od Małgorzata Gach " radca prawny i doradca podatkowy CENY TRANSFEROWE

Nowe regulacje od Małgorzata Gach  radca prawny i doradca podatkowy CENY TRANSFEROWE CENY TRANSFEROWE Nowe regulacje od 2017 Małgorzata Gach " radca prawny i doradca podatkowy 1 Witam Nazywam się Małgorzata Gach i jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym oraz autorką wpisów m.in. na blogu

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie.

4. Podmioty powiązane kapitałowo. Powiązania pionowe. Powiązania poziome. Powiązania bezpośrednie. Powiązania pośrednie. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 588616 Temat: Ceny transferowe według nowych rewolucyjnych zasad - przygotowanie do zmian. Warsztaty praktyczne. 13-14 Październik Łódź, ŁÓDŹ - CENTRUM MIASTA,

Bardziej szczegółowo

1) Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym transakcji transgranicznych

1) Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym transakcji transgranicznych Opinia do projektu z dnia 27.04.2015 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w uzgodnieniach projektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI

DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI DOKUMENTACJE CEN TRANSFEROWYCH WEDŁUG NOWYCH REGULACJI Tax Alert 22/2015 Szanowni Państwo, Dnia 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania

1. Wybór najbardziej prawidłowej metody szacowania Opinia do projektu z dnia 12.12.2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego

Bardziej szczegółowo

3063-ILPB ŁM

3063-ILPB ŁM 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM Data 2017.02.03 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych nr 80 poz

USTAWA. 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych nr 80 poz USTAWA 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych 1991 nr 80 poz. 350 1 (przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) Art. 25. 1. Jeżeli: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Metody tradycyjne szacowania cen transferowych Rozdział 4. Metody zysku transakcyjnego szacowania cen transferowych

Rozdział 3. Metody tradycyjne szacowania cen transferowych Rozdział 4. Metody zysku transakcyjnego szacowania cen transferowych Wykaz skrótów... Słowniczek wybranych pojęć... Wstęp... Rozporządzenie Ministra Finansóww sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania

Bardziej szczegółowo

War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji

War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW. Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji War8zawa, dnia iei wca 201 5 r. I(ZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW 1)1)10 82001(65)20l5 Pan Piotr Gryska Wiceprezes Rządowe Centrum Legislacji W uzupełnieniu pisma z dnia 28 inąja br., zawierającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową ROZPORZĄDZENIE Projekt czerwca 2015 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową Na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2017 wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji

Ceny transferowe 2017 wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji Ceny transferowe 2017 wskazówki w zakresie sporządzania dokumentacji Redaktor: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Autor: Barbara Dąbrowska, wieloletni praktyk, absolwentka studiów MBA,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w cenach transferowych. Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania!

Zmiany w cenach transferowych. Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania! Zmiany w cenach transferowych Przygotuj się na nowe zasady dokumentowania! Najistotniejszy zakres zmian w zasadach dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (w zależności od poziomu rocznych przychodów/kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji]

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851) Art. 9a [Dokumentacja transakcji] 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 740716 Temat: Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji. Warsztaty praktyczne. 10-25 Styczeń Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

cen transferowych PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ

cen transferowych PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA SZTORM JUŻ DZIŚ FINANCIAL Dobrze wiedzieć kiedy zacznie się SZTORM [ transferowy ] PRZEDSIĘBIORCO PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIANY JUŻ DZIŚ Zmiany w ustawie o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową Na podstawie art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361) Art. 25 [Wykorzystywanie związku gospodarczego] 1. Jeżeli: 1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017

Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1.01.2016 oraz od 1.01.2017 Zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych na gruncie ustawy o CIT po 1 stycznia 2016 oraz

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r.

U S T AWA. z dnia 2015 r. U S T AWA Projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 1), 2) Art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI

AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Warszawa, 6 maja 2013 r. Sz. P. Paweł Rochowicz Redaktor dziennika Rzeczpospolita p.rochowicz@rp.pl AKCJA RZECZPOSPOLITEJ UPROŚĆMY PODATKI Szanowny Panie Redaktorze, w związku z prowadzoną przez Redakcję

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe 0114-KDIP2-2.4010.29.2017.1.AZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 0114-KDIP2-2.4010.29.2017.1.AZ Data 2017.06.06 Autor Dyrektor Krajowej Informacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r.

Wrocław, 09 stycznia 2015 r. ALERT. Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. ALERT Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2015 r. Z dniem 1 styczni Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: ILPB4/423-81/14-3/MC - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-81/14-3/MC Data 2014.04.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi:

Publikacja ma przy tym charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi: opis W książce kompleksowo przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-19/10/13-S/MM Data 2013.02.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2015r.

Katowice, Marzec 2015r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz Dział IIa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (przepisy obowiązujące od 1 marca 2017 r., wybrane artykuły regulujące ceny transferowe) POROZUMIENIA W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych Przedmowa... Wykaz skrótów... XXI Rozdział 1. Istota stosowania cen transferowych... 1 I. Definicja transfer pricing... 1 II. Pojęcie podmiotów powiązanych w stosunkach krajowych i międzynarodowych...

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2017 Przegląd Cen Transferowych. Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja

2017 Przegląd Cen Transferowych. Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja 2017 Przegląd Cen Transferowych Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja 2017 Ceny Transferowe: porównanie Kraj / Regulacje Czechy Węgry Polska Rumunia Słowacja Zasada ceny rynkowej Ustawodawstwo Tak Tak Tak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Ceny transakcyjne w Polsce

Ceny transakcyjne w Polsce Ceny transakcyjne w Polsce Czym są ceny transakcyjne? Kto i kiedy ma obowiązek sporządzenia dokumentacji? Co musi wiedzieć przedsiębiorca o cenach transakcyjnych? Jaką odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/11/2011. Spis treści

Newsletter 1/11/2011. Spis treści TAAC Sp. z o.o. Newsletter 1/11/2011 Spółka Doradztwa Podatkowego Al. Niepodległości 120 lok. 13 02-577 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail: biuro@taacsolutions.pl Spis treści I Dojazdy

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych

Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Transfer Pricing Manager Skuteczne zarządzanie ryzykiem cen transferowych Ceny transferowe Podstawowe informacje 02 Na gruncie przepisów podatkowych (art. 9a, 11, 19 UPDOP oraz art. 25, 25a i 30d UPDOF)

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

CEN E Y TRA R NSF S E F R E O R W O E Ksi s ę i g ę o g w o e e c z c wa w r a t r ki i w S I S T I

CEN E Y TRA R NSF S E F R E O R W O E Ksi s ę i g ę o g w o e e c z c wa w r a t r ki i w S I S T I CENY TRANSFEROWE Księgowe czwartki w SIT TRANSAKCJE MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Podstawy prawne Polskie akty prawne Wytyczne i raporty UE Wytyczne i raporty OECD Inne TRANSAKCJE MIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W 2016 roku oraz przygotowanie do zmian

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W 2016 roku oraz przygotowanie do zmian 14-15 lipca Warszawa Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH Obowiązek sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (tzw. master file) Kontrola dokumentacji cen

Bardziej szczegółowo

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r.

Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-06 Druk nr 311 Warszawa, 30 stycznia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych)

USTAWA. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U nr 21 poz (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 1 (wybrane artykuły dotyczące cen transferowych) Art. 9a. 1. Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia podatkowe

Wybrane zagadnienia podatkowe Wybrane zagadnienia podatkowe Andrzej Tajchert Michał Skraba Tomasz Rzepa Przemysław Borowiec Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 20 maja 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.550.5/2015 Dot.: DD10.8200.1(6).2015 Pan Jarosław Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski

PODATKI I CENY TRANSFEROWE. Prowadzący: Radosław Kowalski PODATKI I CENY TRANSFEROWE Prowadzący: Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /10-2/MM Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-783/10-2/MM Data 2010.12.22 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

O P I N I A nr 7/2015. Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z dnia 2 czerwca 2015 r.

O P I N I A nr 7/2015. Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z dnia 2 czerwca 2015 r. O P I N I A nr 7/2015 Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2016 r.

Katowice, Marzec 2016 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Spółką: Firma (nazwa): Siedziba: Adres: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Kapitał zakładowy: 3.741.990.842 Kapitał wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH 1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht 1) Wraz z końcem roku obrotowego powstają konkretne roczne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. W artykule omawiamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo