Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto"

Transkrypt

1 Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto Lublin, dnia 10 czerwca 2014 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY na Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) Strona 2

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dane Zamawiającego Definicje i skróty Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postanowienia ogólne Termin realizacji przedmiotu zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, poleganie na potencjale innych podmiotów Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Tryb udzielania wyjaśnień Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Tryb oceny ofert Umowa w sprawie zamówienia Środki ochrony prawnej Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Pozostałe postanowienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis i charakterystyka obszaru wdrożenia Oddział Białystok Oddział Łódź-Miasto Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania dla Warstwy Pomiarowej A. Liczniki 1- i 3-fazowe Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych Sterowanie Konfiguracja Licznika Wykrywanie i rejestracja zdarzeń Prezentacja danych na wyświetlaczu Wymagania ogólne Komunikacja zastępcza Komunikacja zewnętrzna Komunikacja lokalna Strona 3

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10. Port do komunikacji z siecią ISD Parametry techniczne i jakościowe Obsługa Licznika B. Koncentratory Wykrywanie i rejestracja zdarzeń Wymagania ogólne Komunikacja bezpośrednia z Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI Komunikacja zewnętrzna Komunikacja lokalna Parametry techniczne i jakościowe Obsługa Koncentratora Skuteczność pozyskiwania danych pomiarowych SLA C. Oprogramowanie Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla Liczników Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla Koncentratorów Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla modułów komunikacyjnych Oprogramowanie Narzędziowe D. Bezpieczeństwo Wymagania dla Liczników Wymagania dla Koncentratorów E. Pozostałe wymagania dla Warstwy Pomiarowej Dokumentacja Instruktaż Usługa wsparcia w procesie instalacji i konfiguracji Urządzeń Pomiarowych Testy Usługi serwisowe realizowane przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagania dla Aplikacji Centralnej Systemu AMI Architektura systemu Integracja z systemami zewnętrznymi Infrastruktura IT oraz Oprogramowanie Niezawodność systemu Wymagania funkcjonalne Dokumentacja Instruktaż Testy Usługi serwisowe realizowane przez Wykonawcę Wymagania dotyczące możliwości utrzymania Aplikacji Centralnej przez Zamawiającego Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania w zakresie interfejsów Systemu AMI z systemami zewnętrznymi Charakterystyka systemów zewnętrznych Dane wymieniane z systemami zewnętrznymi poprzez Szynę Integracyjną (ESB) Szczegółowy opis interfejsów na potrzeby realizacji Zamówienia Strona 4

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Organizacja procesu wdrożenia Wstęp Produkty i harmonogram wdrożenia Zadanie nr Produkty i harmonogram wdrożenia Zadanie nr Miejsce i harmonogram dostaw dla Oddziału Łódź-Miasto Miejsce i harmonogram dostaw dla Oddziału Białystok Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania dotyczące bezpieczeństwa A. Opis systemu bezpieczeństwa B. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Systemu AMI Zarządzanie bezpieczeństwem Systemu AMI Kontrola dostępu w Aplikacji Centralnej Bezpieczeństwo Aplikacji Centralnej Ochrona systemu i kanałów komunikacyjnych Monitorowanie incydentów systemu Zdalny dostęp do Aplikacji Centralnej Załącznik nr 7 do SIWZ Metodyka prowadzenia testów dla Zadania nr Testy wewnętrzne Wykonawcy Plan testów Scenariusze testów Narzędzie Wsparcie testów Zamawiającego Dokumentacja testów Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa na wykonanie Zadania nr Definicje Postanowienia ogólne Obowiązki Wykonawcy Obowiązki Zamawiającego Warunki dostawy, testowania i odbioru Produktów Podwykonawcy Wynagrodzenie Zasady płatności Kary umowne Zarządzanie zmianą Siła Wyższa Kwestie sporne Cesja praw Poufność Gwarancja Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Okres obowiązywania, wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy Strona 5

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Udzielenie licencji, zwolnienie z odpowiedzialności Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Postanowienia końcowe Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa na wykonanie Zadania nr Definicje Przedmiot umowy Postanowienia ogólne Obowiązki Wykonawcy Obowiązki Zamawiającego Warunki dostawy, testowania i odbioru Produktów Podwykonawcy Wynagrodzenie Zasady płatności Kary umowne Zarządzanie zmianą Siła Wyższa Kwestie sporne Cesja praw Poufność Gwarancja Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Okres obowiązywania, wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy Rozwój Aplikacji Centralnej Prawo opcji nr Rozszerzenie licencji Prawo opcji nr Przeniesienie majątkowych praw autorskich / udzielenie licencji Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Postanowienia końcowe Załącznik nr 10 do SIWZ Opis procesów biznesowych A. Bilansowanie systemu OSD Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Role występujące w procesie Punkty styku w procesie Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu B. Zarządzanie danymi pomiarowymi Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Strona 6

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5. Role występujące w procesie Punkty styku procesu Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu C. Zarządzanie infrastrukturą pomiarową i komunikacyjną Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Role występujące w procesie Punkty styku procesu Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu D. Przypisanie procesów biznesowych do funkcjonalności Systemu AMI Załącznik nr 11 do SIWZ Wymagania dla Portalu odbiorcy energii elektrycznej Wymagania ogólne Umiejscowienie portalu dla odbiorcy energii elektrycznej w systemie AMI Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Wymagania techniczne Załącznik nr 12 do SIWZ Zasoby Zamawiającego Załącznik nr 13 do SIWZ Procedura Obsługi Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Cel procedury Zgłoszenia Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Weryfikacja zgłoszenia przez Wykonawcę Rozwiązanie Weryfikacja poprawności rozwiązania Monitorowanie Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Analiza nieprawidłowości wykonywania usług Załącznik nr 14 do SIWZ Formularz oferty Zadanie nr Załącznik nr 15 do SIWZ Formularz oferty Zadanie nr Załącznik nr 16 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Zadanie nr Strona 7

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 17 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Zadanie nr Załącznik nr 18 do SIWZ Wykaz wykonanych zamówień Zadanie nr Załącznik nr 19 do SIWZ Wykaz wykonanych zamówień Zadanie nr Załącznik nr 20 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zadanie nr Załącznik nr 21 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zadanie nr Załącznik nr 22 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 23 do SIWZ Oświadczenie o udziale towarów Załącznik nr 24 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia Zadanie nr Załącznik nr 25 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia Zadanie nr Załącznik nr 26 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów Zadanie nr Załącznik nr 27 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów Zadanie nr Strona 8

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dane Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. 2. Definicje i skróty Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: A Administracja Oprogramowania Dokonywanie czynności administracyjnych w Systemie AMI, w szczególności: administracja Aplikacją Centralną i bazą danych, monitorowanie i optymalizacja działania Aplikacji Centralnej, monitorowanie i wgrywanie poprawek oraz uzupełnień dostarczanych przez producenta, zarządzanie Błędami Krytycznymi, Błędami i Usterkami oraz zarządzanie dostępem użytkownika do Oprogramowania. AES Advanced Encryption Standard Symetryczny algorytm szyfrowania. AMI Advanced Metering Infrastructure Zaawansowana infrastruktura pomiarowa. API Application Programming Interface Udokumentowany zbiór funkcji programistycznych, których zdalne wywołanie pozwala na dostęp do wybranych funkcjonalności urządzenia lub systemu informatycznego. Strona 9

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Aplikacja Centralna Część Systemu AMI realizująca zdefiniowane przez Zamawiającego funkcjonalności w ramach procesów biznesowych i współpracująca z Warstwą Pomiarową, za pomocą Modułu Komunikacyjnego Systemu AMI, który tak jak Portal dla odbiorcy energii elektrycznej, stanowi jej (Aplikacji Centralnej) integralny element. APN Access Point Name Nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet operatora) i usługę (np. MMS, WAP, GPRS), dzięki której w sieciach komórkowych GSM i UMTS użytkownik może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci. B Backup Kopia bezpieczeństwa sposób zabezpieczania danych komputerowych przez tworzenie kopii bezpieczeństwa na dedykowanych nośnikach zewnętrznych o dużej pojemności. Bilans energii Zestawienie bilansu przepływów ze sprzedażą usług dystrybucji do odbiorców oraz potrzeb własnych. Bilans przepływów Zestawienie przepływów energii elektrycznej czynnej w sieci dystrybucyjnej z podziałem na pobór i oddanie oraz poziomy napięć. Błąd Nieprawidłowość Systemu AMI lub jego elementu niebędąca Błędem Krytycznym lub Usterką. Błąd Krytyczny Nieprawidłowość Systemu AMI lub jego elementu w istotnym stopniu utrudniająca lub uniemożliwiająca częściowo lub całkowicie korzystanie z jednej lub większej liczby jego funkcjonalności lub powodującą utratę danych lub ich uszkodzenie. Broadcast (tryb broadcast) Tryb transmisji danych (rozgłoszeniowy) polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci (domeny rozgłoszeniowej). Strona 10

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia C CCMP Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol Protokół szyfrujący oparty na algorytmie szyfrowania AES. Certyfikat Montera Imienne zaświadczenie wydane przez Wykonawcę, potwierdzające przebyty Instruktaż dla Monterów oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy gwarantujący, że uczestnik Instruktażu dla Monterów posiadł niezbędną wiedzę i kompetencje dot. montażu, konfiguracji, eksploatacji i zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi. Certyfikat Specjalisty Imienne zaświadczenie wydane przez Wykonawcę, potwierdzające przebyty Instruktaż dla Specjalistów oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy gwarantujący, że uczestnik Instruktażu dla Specjalistów posiadł niezbędną wiedzę i kompetencje dot. montażu, konfiguracji, eksploatacji i zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi oraz Oprogramowania Narzędziowego. CDMA Code Division Multiple Access Metoda dostępu do medium transmisyjnego wykorzystywana w sieciach komórkowych (wielodostęp kodowy). COSEM Companion Specification for Energy Metering Zestaw specyfikacji, która określa sposób opisu warstwy transportowej i aplikacji protokołu DLMS oraz zasady wymiany danych z liczników energii, w oparciu o istniejące normy. CPD Centrum Przetwarzania Danych Budynek lub jego część składająca się z serwerowni oraz obszarów wspierających funkcjonalność całego centrum. CRD Centralne Repozytorium Danych Centralne Repozytorium Danych Pomiarowych, stanowiące integralną część Aplikacji Centralnej. CSV Comma Separated Values Format przechowywania danych w plikach tekstowych. Strona 11

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia D Diffie-Hellman Protokół wymiany kluczy kryptograficznych. DLMS Device Language Message Specification Zestaw standardów opracowanych i prowadzonych przez stowarzyszenie użytkowników DLMS, który został przyjęty przez IEC TC13 WG14 do serii norm IEC Dokumentacja Wszelka dokumentacja przekazana Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy lub jej elementu sporządzone przez Wykonawcę lub osobę trzecią, w szczególności dokumenty, opisy funkcjonalności i struktury Aplikacji Centralnej lub Systemu AMI, plany, harmonogramy, projekty, podręczniki lub instrukcje. DoS Denial of Service Odmowa usługi atak na system komputerowy lub usługę sieciową polegający na przeciążeniu aplikacji serwującej określone dane czy obsługującej danych klientów. W sieciach komputerowych atak DoS oznacza zwykle zalewanie sieci nadmiarową ilością danych mających na celu wysycenie dostępnego pasma, którym dysponuje atakowany host. Niemożliwe staje się wtedy osiągnięcie go, mimo że usługi pracujące na nim są gotowe do przyjmowania połączeń. DSR Demand Side Response Reakcja strony popytowej (energii elektrycznej) na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie kontraktowym), przystąpienie odbiorcy (energii elektrycznej) do programu DSR jest dobrowolne, ale przyjęte w trybie kontraktowym zobowiązania stanowią obligo rekompensowane/sankcjonowane. Dzień Roboczy Każdy dzień miesiąca z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. E Etap Część realizacji przedmiotu zamówienia, na który składa się co najmniej jeden Produkt, po którym następuje płatność. Strona 12

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia F Firmware FPP Fizyczny Punkt Pomiarowy Oprogramowanie wbudowane w Urządzenie Pomiarowe (oraz jego aktualizacje), zapewniające podstawowe procedury obsługi tego Urządzenia Pomiarowego. Miejsce w sieci, urządzeniu lub instalacji, w którym dokonywany jest pomiar przepływającej energii elektrycznej. G G3 PLC Otwarty standard komunikacji PLC rozwijany w ramach organizacji G3-PLC Alliance, wykorzystywany do komunikacji w ramach sieci inteligentnych (ITU-T G.9903). GPRS General Packet Radio Service Technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. GSM Global System for Mobile Communications Standard telefonii komórkowej. I IDIS Interoperable Device Interface Specification Interoperacyjna Specyfikacja Interfejsów Urządzeń opracowana przez Stowarzyszenie powołane w celu rozwijania i promowania publicznie dostępnej specyfikacji wzajemnej kompatybilności technologicznej w oparciu o otwarte standardy oraz wspieraniem wdrażania jej we wzajemnie kompatybilnych produktach, w oparciu o otwarte standardy i normy. Informacje poufne Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne Stron, informacje zawarte w dokumentach szkoleniowych, podręcznikach i programach, a także inne specjalistyczne informacje przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę, bezpośrednio lub pośrednio w jakiejkolwiek formie w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Strona 13

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura IT Warstwa sprzętowa systemu obejmująca wszystkie urządzania informatyczne niezbędne do prawidłowej pracy Aplikacji Centralnej. Interoperacyjność Interoperacyjność jest pojęciem zdefiniowanym w dziedzinie komunikacji elektronicznej. Oznacza zdolność dwóch lub więcej urządzeń tego samego lub różnych producentów do wymiany informacji i wykorzystywania tych informacji do poprawnej realizacji określonych funkcji. Na potrzeby niniejszej definicji interoperacyjność obejmuje również wymienność urządzeń rozumianą jako zdolność do zastąpienia urządzenia jednego producenta przez urządzenie innego producenta bez konieczności zmian w innych elementach systemu. Instruktaż Aplikacji Centralnej Usługa, której celem jest przekazanie wiedzy i kompetencji z zakresu administrowania i użytkowania Aplikacji Centralnej, pozwalających samodzielnie instalować, konfigurować i obsługiwać Aplikację Centralną przez Zamawiającego. Usługa składa się z instruktażu dla zespołu testerów Zamawiającego, który ma zostać zrealizowany przed pierwszą fazą testów oraz z instruktażu dla pracowników Zamawiającego przed startem produkcyjnym. Instruktaż dla Monterów Usługa, której celem jest zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalających na samodzielną instalację, konfigurowanie i obsługę Liczników lub Koncentratorów, wraz z ich oprogramowaniem narzędziowym. Instruktaż dla Monterów ukończony jest otrzymaniem imiennego Certyfikatu Montera wydanego przez Wykonawcę. Instruktaż dla Specjalistów Usługa, której celem jest zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalających na samodzielną instalację, konfigurowanie i obsługę Liczników lub Koncentratorów, wraz z ich Oprogramowaniem Narzędziowym. Instruktaż dla Specjalistów ukończony jest otrzymaniem imiennego Certyfikatu Specjalisty wydanego przez Wykonawcę. IPSec Internet Protocol Security Zestaw protokołów w sieciach komputerowych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przesyłanych w sieciach IP. Strona 14

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi. IRMS Root-Mean-Squared Current Wartość skuteczna prądu przemiennego. ISD Infrastruktura Sieci Domowej Zestaw urządzeń zainstalowanych w domu konsumenta/ prosumenta, wzajemnie komunikujących się ze sobą, służących między innymi do zarządzania zużyciem energii elektrycznej. W skład sieci wchodzą urządzenia lub aplikacje służące do zarządzania zużyciem energii elektrycznej, aktywne urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia służące do przydomowej produkcji energii elektrycznej (generacja rozproszona) oraz urządzenia pozwalające na Komunikację wewnątrz sieci oraz z innymi sieciami, w tym w szczególności z siecią AMI. K Kierownik Projektu (ze strony) Zamawiającego Osoba reprezentująca Zamawiającego w ramach Projektu, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do koordynacji realizacji prac określonych zakresem wdrożenia, w tym komunikowania decyzji związanych z Projektem w imieniu Zamawiającego. Kierownik Zadania nr 1 (ze strony) Wykonawcy Osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach Zadania nr 1, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do komunikowania decyzji związanych z Zadaniem nr 1 w imieniu Wykonawcy. Kierownik Zadania nr 2 (ze strony) Wykonawcy Osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach Zadania nr 2, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do komunikowania decyzji związanych z Zadaniem nr 2 w imieniu Wykonawcy. Koncentrator Urządzenie wraz z oprogramowaniem (Firmware) przeznaczone do komunikowania się z Licznikami, w tym do zbierania danych z Liczników i przekazywania ich do Aplikacji Centralnej. Strona 15

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Komitet Sterujący Projektem Najwyższy organ zarządzania Projektem, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę Zadania nr 1 oraz Wykonawcę Zadania nr 2 umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Projektu. Komitet Sterujący Zadania nr 1 Najwyższy organ zarządzania Zadaniem nr 1, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Zadania nr 1. Komitet Sterujący Zadania nr 2 Najwyższy organ zarządzania Zadaniem nr 2, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Zadania nr 2. Komunikacja zastępcza z Aplikacją Centralną Komunikacja zapasowa stosowana pomiędzy Licznikiem a Aplikacją Centralną w przypadku niedostępności podstawowej drogi komunikacji PLC. L LAN Local Area Network Lokalna sieć komputerowa. LDAP AD Lightweight Directory Access Protocol Active Directory Usługa katalogowa bazy Active Directory odpowiedzialna za uwierzytelnianie dostępu do określonych zasobów. Licznik Licznik energii elektrycznej, zarówno 1-fazowy, 3-fazowy; wraz z oprogramowaniem (Firmware) oraz z interfejsami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dwukierunkową transmisję danych z Koncentratorem (w przypadku transmisji w technologii PLC), bądź z Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI (w przypadku Komunikacji Zastępczej z Aplikacją Centralną). Strona 16

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lokalny Wytwórca Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, którego urządzenia współpracują z siecią dystrybucyjną OSD lub Odbiorca przyłączony do sieci OSD, posiadający przyłączone do swojej instalacji urządzenia wytwórcze. M MD5 Message-Digest algorithm 5 Jednokierunkowa funkcja skrótu kryptograficznego. MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego Określony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego punkt w sieci dystrybucyjnej poza obszarem Rynku Bilansującego, w którym następuje przekazanie energii pomiędzy Sprzedawcą lub Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe a Uczestnikiem Rynku Detalicznego. MID Measuring Instruments Directive Dyrektywa 2004/22/WE o przyrządach pomiarowych Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. Moduł komunikacyjny do ISD Moduł pośredniczący w komunikacji z infrastrukturą sieci ISD, będący elementem zewnętrznym, instalowanym pod osłoną skrzynki zaciskowej licznika, umożliwiający dwukierunkową komunikację z licznikiem. Moduł Komunikacyjny Systemu AMI Integralna część Aplikacji Centralnej odpowiadająca za dwukierunkową komunikację z Koncentratorem lub Licznikiem, w tym za odczyt danych z Koncentratora lub Licznika, a następnie zapis odczytanych danych w bazie danych Aplikacji Centralnej oraz za przekazywanie poleceń do Urządzeń Pomiarowych i ich obsługę w ramach Aplikacji Centralnej. O OBIS OBject Identification System System, który określa kody identyfikacyjne wykorzystywane dla opisu wszystkich danych w urządzeniach pomiarowych zgodnych z normą PN-EN Strona 17

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór Końcowy Zadania nr 1 Procedura odbioru Zadania nr 1 po odbiorze wszystkich Produktów w ramach tego zadania. Odbiór Końcowy Zadania nr 2 Procedura odbioru Zadania nr 2 po odbiorze wszystkich Produktów w ramach tego zadania. OHT Operator Handlowo- Techniczny Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie jednostką grafikową uczestnika rynku bilansującego w zakresie handlowym i technicznym. Oprogramowanie Łącznie Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Osób Trzecich. Oprogramowanie Aplikacyjne Oprogramowanie Bazodanowe Oprogramowanie stanowiące podstawę działania Aplikacji Centralnej, konieczne do stworzenia przez Wykonawcę Oprogramowania Dedykowanego. Oprogramowanie służące do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w Systemie AMI. Oprogramowanie Dedykowane Oprogramowanie Narzędziowe Oprogramowanie Osób Trzecich Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne Oprogramowanie stworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy w oparciu i na podstawie Oprogramowania Aplikacyjnego. Oprogramowanie będące częścią Środowiska Testowego służące do weryfikacji funkcjonalności Urządzeń Pomiarowych dostarczonych w ramach Środowiska Testowego oraz Warstwy Pomiarowej. Oprogramowanie Bazodanowe lub inne niezbędne oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, niestanowiące: Oprogramowania Aplikacyjnego lub Oprogramowania Dedykowanego. Oprogramowanie stanowiące integralną część każdego typu Urządzeń Pomiarowych, umożliwiające m. in. konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z Urządzenia Pomiarowego lub modułu komunikacyjnego. Strona 18

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, a także oddziały tego przedsiębiorstwa (Oddziały). OSGP Open Smart Grid Protocol Rodzina specyfikacji opublikowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), używanych w połączeniu z normą ISO / IEC w zakresie inteligentnych sieci. OSP Operator Systemu Przesyłowego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. P PDF Portable Document Format Format plików firmy Adobe Systems. PIN Personal Identification Number Osobisty numer identyfikacyjny wykorzystywany do autoryzacji i identyfikacji. PLC Power Line Communication Komunikacja siecią elektroenergetyczną zbiór technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną. Jest to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Koncentratorem a Licznikiem. POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu. Podwykonawca Osoba trzecia (fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), z którą Wykonawca zawarł pisemną umowę w sprawie realizacji części zamówienia publicznego objętego Zadaniem nr 1 lub Zadaniem nr 2. PPE Punkt Poboru Energii Najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Strona 19

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Prawo opcji Zastrzeżone na podstawie art.. 34 ust. 5 Ustawy jednostronne prawo Zamawiającego do zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego (zakres Praw opcji w Zadaniu nr 1 i nr 2 oraz zasady skorzystania z Praw opcji reguluje SIWZ wraz z Załącznikami). Realizacja Prawa opcji jest uzależniona od decyzji Zamawiającego, co oznacza, że w przypadku nie skorzystania z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. PRIME PoweRline Intelligent Metering Evolution Otwarty standard komunikacji PLC rozwijany i nadzorowany przez Stowarzyszenie PRIME Alliance (ITU-T G.9904). Produkt Profil Rezultat prac Wykonawcy, podlegający procedurze odbioru i zrealizowany w wyniku wykonania poszczególnych zobowiązań określonych w: ust. 2.1 umowy na wykonanie Zadania nr 1 Wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI, albo ust. 2.1 umowy na wykonanie Zadania nr 2 Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI. Zbiór danych pomiarowych wielkości fizycznych, mierzonych i rejestrowanych ze stałym interwałem czasowym. Profil wielkości sieciowych Profil wielkości służących do oceny jakości pracy sieci elektroenergetycznej. Projekt Działania podjęte w celu wdrożenia u Zamawiającego Systemu AMI składającego się w szczególności z realizacji Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2. Przypisanie licznika do koncentratora Możliwość automatycznego lub ręcznego przypisania (zarejestrowania i obsługi przez określony czas) licznika, będącego w obszarze działania kilku koncentratorów, do danego koncentratora. Strona 20

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE Wszelkie pojęcia stosowane w treści Umowy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław

Przyjaciel Wrocławia. Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław Przyjaciel Wrocławia Infrastruktura w Projekcie AMI Smart City Wrocław A G E N D 1. Minimum teorii o Systemie AMI 2. Minimum teorii o PLC 3. Architektura referencyjna rozwiązania AMI 4. Urządzenia AMI

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja r.

Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja r. Wpisz ID i nazwę Projektu Projekt AMIplus Opis modelu komunikacji modułu wireless M-BUS wersja 1.0 01.10.2016r. Spis treści 1. KOMUNIKACJA WIRELESS M-BUS W LICZNIKACH AMI... 3 2. KARTA KATALOGOWA MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus Smart City Wrocław

Przyjaciel Wrocławia. Projekt AMIplus Smart City Wrocław Przyjaciel Wrocławia Projekt AMIplus Smart City Wrocław 2013-2017 Agenda Informacja ogólna 1. Dyrektywa UE 2. AMI w TAURON Projekt AMIplus Smart City Wrocław 3. Postępowanie przetargowe 4. Wykonawca projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bielsko-Biała: Świadczenie usług transmisji danych z dostępem do Internetu w obiektach Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Numer ogłoszenia: 5052-2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia

Warszawa, dnia Warszawa, dnia 07.11.2016 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO nr Nr GSE/KK/01/10/2016, zwane dalej Ogłoszeniem 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA

Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA Tomasz Rozwałka XX Forum Teleinformatyki, 25-26.09.2014 r. 1. Podstawowe informacje o PGE Dystrybucja - kluczowe wielkości Liczba odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Zawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie PTPiREE Warszawa, 23 marca 2010r. Agenda prezentacji Smart metering. Advanced

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 272799-2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184231-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S 094-184231 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: ; data

Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: ; data Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych. Numer ogłoszenia: 249809-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych

SYNDIS-ENERGIA. System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS-ENERGIA System bilansowania mediów energetycznych 1 SYNDIS-ENERGIA: to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Kolbuszowa Numer ogłoszenia: 229397-2013; data zamieszczenia: 31.10.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne

Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne Adam Orzech Dyrektor Generalny Pionu Utilities Sygnity SA Systemy Informatyczne w Energetyce, Wisła

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Murów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów. Numer ogłoszenia: 249923-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo