Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto"

Transkrypt

1 Budowa i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto Lublin, dnia 10 czerwca 2014 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY na Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) Strona 2

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spis treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dane Zamawiającego Definicje i skróty Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postanowienia ogólne Termin realizacji przedmiotu zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, poleganie na potencjale innych podmiotów Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Tryb udzielania wyjaśnień Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu Wadium Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczania ceny Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Tryb oceny ofert Umowa w sprawie zamówienia Środki ochrony prawnej Wartość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Pozostałe postanowienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis i charakterystyka obszaru wdrożenia Oddział Białystok Oddział Łódź-Miasto Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania dla Warstwy Pomiarowej A. Liczniki 1- i 3-fazowe Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych Sterowanie Konfiguracja Licznika Wykrywanie i rejestracja zdarzeń Prezentacja danych na wyświetlaczu Wymagania ogólne Komunikacja zastępcza Komunikacja zewnętrzna Komunikacja lokalna Strona 3

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10. Port do komunikacji z siecią ISD Parametry techniczne i jakościowe Obsługa Licznika B. Koncentratory Wykrywanie i rejestracja zdarzeń Wymagania ogólne Komunikacja bezpośrednia z Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI Komunikacja zewnętrzna Komunikacja lokalna Parametry techniczne i jakościowe Obsługa Koncentratora Skuteczność pozyskiwania danych pomiarowych SLA C. Oprogramowanie Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla Liczników Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla Koncentratorów Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne dla modułów komunikacyjnych Oprogramowanie Narzędziowe D. Bezpieczeństwo Wymagania dla Liczników Wymagania dla Koncentratorów E. Pozostałe wymagania dla Warstwy Pomiarowej Dokumentacja Instruktaż Usługa wsparcia w procesie instalacji i konfiguracji Urządzeń Pomiarowych Testy Usługi serwisowe realizowane przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ Wymagania dla Aplikacji Centralnej Systemu AMI Architektura systemu Integracja z systemami zewnętrznymi Infrastruktura IT oraz Oprogramowanie Niezawodność systemu Wymagania funkcjonalne Dokumentacja Instruktaż Testy Usługi serwisowe realizowane przez Wykonawcę Wymagania dotyczące możliwości utrzymania Aplikacji Centralnej przez Zamawiającego Załącznik nr 4 do SIWZ Wymagania w zakresie interfejsów Systemu AMI z systemami zewnętrznymi Charakterystyka systemów zewnętrznych Dane wymieniane z systemami zewnętrznymi poprzez Szynę Integracyjną (ESB) Szczegółowy opis interfejsów na potrzeby realizacji Zamówienia Strona 4

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Organizacja procesu wdrożenia Wstęp Produkty i harmonogram wdrożenia Zadanie nr Produkty i harmonogram wdrożenia Zadanie nr Miejsce i harmonogram dostaw dla Oddziału Łódź-Miasto Miejsce i harmonogram dostaw dla Oddziału Białystok Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania dotyczące bezpieczeństwa A. Opis systemu bezpieczeństwa B. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Systemu AMI Zarządzanie bezpieczeństwem Systemu AMI Kontrola dostępu w Aplikacji Centralnej Bezpieczeństwo Aplikacji Centralnej Ochrona systemu i kanałów komunikacyjnych Monitorowanie incydentów systemu Zdalny dostęp do Aplikacji Centralnej Załącznik nr 7 do SIWZ Metodyka prowadzenia testów dla Zadania nr Testy wewnętrzne Wykonawcy Plan testów Scenariusze testów Narzędzie Wsparcie testów Zamawiającego Dokumentacja testów Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa na wykonanie Zadania nr Definicje Postanowienia ogólne Obowiązki Wykonawcy Obowiązki Zamawiającego Warunki dostawy, testowania i odbioru Produktów Podwykonawcy Wynagrodzenie Zasady płatności Kary umowne Zarządzanie zmianą Siła Wyższa Kwestie sporne Cesja praw Poufność Gwarancja Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Okres obowiązywania, wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy Strona 5

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Udzielenie licencji, zwolnienie z odpowiedzialności Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Postanowienia końcowe Załącznik nr 9 do SIWZ Umowa na wykonanie Zadania nr Definicje Przedmiot umowy Postanowienia ogólne Obowiązki Wykonawcy Obowiązki Zamawiającego Warunki dostawy, testowania i odbioru Produktów Podwykonawcy Wynagrodzenie Zasady płatności Kary umowne Zarządzanie zmianą Siła Wyższa Kwestie sporne Cesja praw Poufność Gwarancja Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Okres obowiązywania, wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy Rozwój Aplikacji Centralnej Prawo opcji nr Rozszerzenie licencji Prawo opcji nr Przeniesienie majątkowych praw autorskich / udzielenie licencji Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Postanowienia końcowe Załącznik nr 10 do SIWZ Opis procesów biznesowych A. Bilansowanie systemu OSD Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Role występujące w procesie Punkty styku w procesie Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu B. Zarządzanie danymi pomiarowymi Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Strona 6

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5. Role występujące w procesie Punkty styku procesu Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu C. Zarządzanie infrastrukturą pomiarową i komunikacyjną Cele procesu Obszar stosowania procesu Harmonogram realizacji procesu Koncepcja funkcjonalna procesu Role występujące w procesie Punkty styku procesu Wskaźniki procesu Macierz akceptacji produktów Graf procesu D. Przypisanie procesów biznesowych do funkcjonalności Systemu AMI Załącznik nr 11 do SIWZ Wymagania dla Portalu odbiorcy energii elektrycznej Wymagania ogólne Umiejscowienie portalu dla odbiorcy energii elektrycznej w systemie AMI Wymagania funkcjonalne Wymagania niefunkcjonalne Wymagania techniczne Załącznik nr 12 do SIWZ Zasoby Zamawiającego Załącznik nr 13 do SIWZ Procedura Obsługi Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Cel procedury Zgłoszenia Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Weryfikacja zgłoszenia przez Wykonawcę Rozwiązanie Weryfikacja poprawności rozwiązania Monitorowanie Błędów Krytycznych, Błędów i Usterek Analiza nieprawidłowości wykonywania usług Załącznik nr 14 do SIWZ Formularz oferty Zadanie nr Załącznik nr 15 do SIWZ Formularz oferty Zadanie nr Załącznik nr 16 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Zadanie nr Strona 7

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 17 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Zadanie nr Załącznik nr 18 do SIWZ Wykaz wykonanych zamówień Zadanie nr Załącznik nr 19 do SIWZ Wykaz wykonanych zamówień Zadanie nr Załącznik nr 20 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zadanie nr Załącznik nr 21 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zadanie nr Załącznik nr 22 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 23 do SIWZ Oświadczenie o udziale towarów Załącznik nr 24 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia Zadanie nr Załącznik nr 25 do SIWZ Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia Zadanie nr Załącznik nr 26 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów Zadanie nr Załącznik nr 27 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów Zadanie nr Strona 8

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dane Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony. 2. Definicje i skróty Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: A Administracja Oprogramowania Dokonywanie czynności administracyjnych w Systemie AMI, w szczególności: administracja Aplikacją Centralną i bazą danych, monitorowanie i optymalizacja działania Aplikacji Centralnej, monitorowanie i wgrywanie poprawek oraz uzupełnień dostarczanych przez producenta, zarządzanie Błędami Krytycznymi, Błędami i Usterkami oraz zarządzanie dostępem użytkownika do Oprogramowania. AES Advanced Encryption Standard Symetryczny algorytm szyfrowania. AMI Advanced Metering Infrastructure Zaawansowana infrastruktura pomiarowa. API Application Programming Interface Udokumentowany zbiór funkcji programistycznych, których zdalne wywołanie pozwala na dostęp do wybranych funkcjonalności urządzenia lub systemu informatycznego. Strona 9

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Aplikacja Centralna Część Systemu AMI realizująca zdefiniowane przez Zamawiającego funkcjonalności w ramach procesów biznesowych i współpracująca z Warstwą Pomiarową, za pomocą Modułu Komunikacyjnego Systemu AMI, który tak jak Portal dla odbiorcy energii elektrycznej, stanowi jej (Aplikacji Centralnej) integralny element. APN Access Point Name Nazwa wskazująca na konkretną sieć pakietową (np. Internet, intranet operatora) i usługę (np. MMS, WAP, GPRS), dzięki której w sieciach komórkowych GSM i UMTS użytkownik może korzystać z transmisji danych przesyłanych z zewnętrznych sieci. B Backup Kopia bezpieczeństwa sposób zabezpieczania danych komputerowych przez tworzenie kopii bezpieczeństwa na dedykowanych nośnikach zewnętrznych o dużej pojemności. Bilans energii Zestawienie bilansu przepływów ze sprzedażą usług dystrybucji do odbiorców oraz potrzeb własnych. Bilans przepływów Zestawienie przepływów energii elektrycznej czynnej w sieci dystrybucyjnej z podziałem na pobór i oddanie oraz poziomy napięć. Błąd Nieprawidłowość Systemu AMI lub jego elementu niebędąca Błędem Krytycznym lub Usterką. Błąd Krytyczny Nieprawidłowość Systemu AMI lub jego elementu w istotnym stopniu utrudniająca lub uniemożliwiająca częściowo lub całkowicie korzystanie z jednej lub większej liczby jego funkcjonalności lub powodującą utratę danych lub ich uszkodzenie. Broadcast (tryb broadcast) Tryb transmisji danych (rozgłoszeniowy) polegający na wysyłaniu przez jeden port (kanał informacyjny) pakietów, które powinny być odebrane przez wszystkie pozostałe porty przyłączone do danej sieci (domeny rozgłoszeniowej). Strona 10

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia C CCMP Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol Protokół szyfrujący oparty na algorytmie szyfrowania AES. Certyfikat Montera Imienne zaświadczenie wydane przez Wykonawcę, potwierdzające przebyty Instruktaż dla Monterów oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy gwarantujący, że uczestnik Instruktażu dla Monterów posiadł niezbędną wiedzę i kompetencje dot. montażu, konfiguracji, eksploatacji i zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi. Certyfikat Specjalisty Imienne zaświadczenie wydane przez Wykonawcę, potwierdzające przebyty Instruktaż dla Specjalistów oraz pozytywnie zdany egzamin końcowy gwarantujący, że uczestnik Instruktażu dla Specjalistów posiadł niezbędną wiedzę i kompetencje dot. montażu, konfiguracji, eksploatacji i zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi oraz Oprogramowania Narzędziowego. CDMA Code Division Multiple Access Metoda dostępu do medium transmisyjnego wykorzystywana w sieciach komórkowych (wielodostęp kodowy). COSEM Companion Specification for Energy Metering Zestaw specyfikacji, która określa sposób opisu warstwy transportowej i aplikacji protokołu DLMS oraz zasady wymiany danych z liczników energii, w oparciu o istniejące normy. CPD Centrum Przetwarzania Danych Budynek lub jego część składająca się z serwerowni oraz obszarów wspierających funkcjonalność całego centrum. CRD Centralne Repozytorium Danych Centralne Repozytorium Danych Pomiarowych, stanowiące integralną część Aplikacji Centralnej. CSV Comma Separated Values Format przechowywania danych w plikach tekstowych. Strona 11

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia D Diffie-Hellman Protokół wymiany kluczy kryptograficznych. DLMS Device Language Message Specification Zestaw standardów opracowanych i prowadzonych przez stowarzyszenie użytkowników DLMS, który został przyjęty przez IEC TC13 WG14 do serii norm IEC Dokumentacja Wszelka dokumentacja przekazana Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy lub jej elementu sporządzone przez Wykonawcę lub osobę trzecią, w szczególności dokumenty, opisy funkcjonalności i struktury Aplikacji Centralnej lub Systemu AMI, plany, harmonogramy, projekty, podręczniki lub instrukcje. DoS Denial of Service Odmowa usługi atak na system komputerowy lub usługę sieciową polegający na przeciążeniu aplikacji serwującej określone dane czy obsługującej danych klientów. W sieciach komputerowych atak DoS oznacza zwykle zalewanie sieci nadmiarową ilością danych mających na celu wysycenie dostępnego pasma, którym dysponuje atakowany host. Niemożliwe staje się wtedy osiągnięcie go, mimo że usługi pracujące na nim są gotowe do przyjmowania połączeń. DSR Demand Side Response Reakcja strony popytowej (energii elektrycznej) na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie kontraktowym), przystąpienie odbiorcy (energii elektrycznej) do programu DSR jest dobrowolne, ale przyjęte w trybie kontraktowym zobowiązania stanowią obligo rekompensowane/sankcjonowane. Dzień Roboczy Każdy dzień miesiąca z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. E Etap Część realizacji przedmiotu zamówienia, na który składa się co najmniej jeden Produkt, po którym następuje płatność. Strona 12

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia F Firmware FPP Fizyczny Punkt Pomiarowy Oprogramowanie wbudowane w Urządzenie Pomiarowe (oraz jego aktualizacje), zapewniające podstawowe procedury obsługi tego Urządzenia Pomiarowego. Miejsce w sieci, urządzeniu lub instalacji, w którym dokonywany jest pomiar przepływającej energii elektrycznej. G G3 PLC Otwarty standard komunikacji PLC rozwijany w ramach organizacji G3-PLC Alliance, wykorzystywany do komunikacji w ramach sieci inteligentnych (ITU-T G.9903). GPRS General Packet Radio Service Technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. GSM Global System for Mobile Communications Standard telefonii komórkowej. I IDIS Interoperable Device Interface Specification Interoperacyjna Specyfikacja Interfejsów Urządzeń opracowana przez Stowarzyszenie powołane w celu rozwijania i promowania publicznie dostępnej specyfikacji wzajemnej kompatybilności technologicznej w oparciu o otwarte standardy oraz wspieraniem wdrażania jej we wzajemnie kompatybilnych produktach, w oparciu o otwarte standardy i normy. Informacje poufne Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne Stron, informacje zawarte w dokumentach szkoleniowych, podręcznikach i programach, a także inne specjalistyczne informacje przekazane jednej Stronie przez drugą Stronę, bezpośrednio lub pośrednio w jakiejkolwiek formie w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Strona 13

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Infrastruktura IT Warstwa sprzętowa systemu obejmująca wszystkie urządzania informatyczne niezbędne do prawidłowej pracy Aplikacji Centralnej. Interoperacyjność Interoperacyjność jest pojęciem zdefiniowanym w dziedzinie komunikacji elektronicznej. Oznacza zdolność dwóch lub więcej urządzeń tego samego lub różnych producentów do wymiany informacji i wykorzystywania tych informacji do poprawnej realizacji określonych funkcji. Na potrzeby niniejszej definicji interoperacyjność obejmuje również wymienność urządzeń rozumianą jako zdolność do zastąpienia urządzenia jednego producenta przez urządzenie innego producenta bez konieczności zmian w innych elementach systemu. Instruktaż Aplikacji Centralnej Usługa, której celem jest przekazanie wiedzy i kompetencji z zakresu administrowania i użytkowania Aplikacji Centralnej, pozwalających samodzielnie instalować, konfigurować i obsługiwać Aplikację Centralną przez Zamawiającego. Usługa składa się z instruktażu dla zespołu testerów Zamawiającego, który ma zostać zrealizowany przed pierwszą fazą testów oraz z instruktażu dla pracowników Zamawiającego przed startem produkcyjnym. Instruktaż dla Monterów Usługa, której celem jest zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalających na samodzielną instalację, konfigurowanie i obsługę Liczników lub Koncentratorów, wraz z ich oprogramowaniem narzędziowym. Instruktaż dla Monterów ukończony jest otrzymaniem imiennego Certyfikatu Montera wydanego przez Wykonawcę. Instruktaż dla Specjalistów Usługa, której celem jest zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalających na samodzielną instalację, konfigurowanie i obsługę Liczników lub Koncentratorów, wraz z ich Oprogramowaniem Narzędziowym. Instruktaż dla Specjalistów ukończony jest otrzymaniem imiennego Certyfikatu Specjalisty wydanego przez Wykonawcę. IPSec Internet Protocol Security Zestaw protokołów w sieciach komputerowych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przesyłanych w sieciach IP. Strona 14

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi. IRMS Root-Mean-Squared Current Wartość skuteczna prądu przemiennego. ISD Infrastruktura Sieci Domowej Zestaw urządzeń zainstalowanych w domu konsumenta/ prosumenta, wzajemnie komunikujących się ze sobą, służących między innymi do zarządzania zużyciem energii elektrycznej. W skład sieci wchodzą urządzenia lub aplikacje służące do zarządzania zużyciem energii elektrycznej, aktywne urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia służące do przydomowej produkcji energii elektrycznej (generacja rozproszona) oraz urządzenia pozwalające na Komunikację wewnątrz sieci oraz z innymi sieciami, w tym w szczególności z siecią AMI. K Kierownik Projektu (ze strony) Zamawiającego Osoba reprezentująca Zamawiającego w ramach Projektu, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do koordynacji realizacji prac określonych zakresem wdrożenia, w tym komunikowania decyzji związanych z Projektem w imieniu Zamawiającego. Kierownik Zadania nr 1 (ze strony) Wykonawcy Osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach Zadania nr 1, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do komunikowania decyzji związanych z Zadaniem nr 1 w imieniu Wykonawcy. Kierownik Zadania nr 2 (ze strony) Wykonawcy Osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach Zadania nr 2, umocowana w ramach przyznanych uprawnień do komunikowania decyzji związanych z Zadaniem nr 2 w imieniu Wykonawcy. Koncentrator Urządzenie wraz z oprogramowaniem (Firmware) przeznaczone do komunikowania się z Licznikami, w tym do zbierania danych z Liczników i przekazywania ich do Aplikacji Centralnej. Strona 15

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Komitet Sterujący Projektem Najwyższy organ zarządzania Projektem, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę Zadania nr 1 oraz Wykonawcę Zadania nr 2 umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Projektu. Komitet Sterujący Zadania nr 1 Najwyższy organ zarządzania Zadaniem nr 1, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Zadania nr 1. Komitet Sterujący Zadania nr 2 Najwyższy organ zarządzania Zadaniem nr 2, obejmujący osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę umocowane w ramach przyznanych im uprawnień do wyznaczania kierunków działania, podejmowania i komunikowania kluczowych decyzji oraz nadzoru i kontroli Zadania nr 2. Komunikacja zastępcza z Aplikacją Centralną Komunikacja zapasowa stosowana pomiędzy Licznikiem a Aplikacją Centralną w przypadku niedostępności podstawowej drogi komunikacji PLC. L LAN Local Area Network Lokalna sieć komputerowa. LDAP AD Lightweight Directory Access Protocol Active Directory Usługa katalogowa bazy Active Directory odpowiedzialna za uwierzytelnianie dostępu do określonych zasobów. Licznik Licznik energii elektrycznej, zarówno 1-fazowy, 3-fazowy; wraz z oprogramowaniem (Firmware) oraz z interfejsami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dwukierunkową transmisję danych z Koncentratorem (w przypadku transmisji w technologii PLC), bądź z Modułem Komunikacyjnym Systemu AMI (w przypadku Komunikacji Zastępczej z Aplikacją Centralną). Strona 16

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lokalny Wytwórca Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, którego urządzenia współpracują z siecią dystrybucyjną OSD lub Odbiorca przyłączony do sieci OSD, posiadający przyłączone do swojej instalacji urządzenia wytwórcze. M MD5 Message-Digest algorithm 5 Jednokierunkowa funkcja skrótu kryptograficznego. MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego Określony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego punkt w sieci dystrybucyjnej poza obszarem Rynku Bilansującego, w którym następuje przekazanie energii pomiędzy Sprzedawcą lub Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe a Uczestnikiem Rynku Detalicznego. MID Measuring Instruments Directive Dyrektywa 2004/22/WE o przyrządach pomiarowych Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. Moduł komunikacyjny do ISD Moduł pośredniczący w komunikacji z infrastrukturą sieci ISD, będący elementem zewnętrznym, instalowanym pod osłoną skrzynki zaciskowej licznika, umożliwiający dwukierunkową komunikację z licznikiem. Moduł Komunikacyjny Systemu AMI Integralna część Aplikacji Centralnej odpowiadająca za dwukierunkową komunikację z Koncentratorem lub Licznikiem, w tym za odczyt danych z Koncentratora lub Licznika, a następnie zapis odczytanych danych w bazie danych Aplikacji Centralnej oraz za przekazywanie poleceń do Urządzeń Pomiarowych i ich obsługę w ramach Aplikacji Centralnej. O OBIS OBject Identification System System, który określa kody identyfikacyjne wykorzystywane dla opisu wszystkich danych w urządzeniach pomiarowych zgodnych z normą PN-EN Strona 17

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór Końcowy Zadania nr 1 Procedura odbioru Zadania nr 1 po odbiorze wszystkich Produktów w ramach tego zadania. Odbiór Końcowy Zadania nr 2 Procedura odbioru Zadania nr 2 po odbiorze wszystkich Produktów w ramach tego zadania. OHT Operator Handlowo- Techniczny Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie jednostką grafikową uczestnika rynku bilansującego w zakresie handlowym i technicznym. Oprogramowanie Łącznie Oprogramowanie Aplikacyjne, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Osób Trzecich. Oprogramowanie Aplikacyjne Oprogramowanie Bazodanowe Oprogramowanie stanowiące podstawę działania Aplikacji Centralnej, konieczne do stworzenia przez Wykonawcę Oprogramowania Dedykowanego. Oprogramowanie służące do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w Systemie AMI. Oprogramowanie Dedykowane Oprogramowanie Narzędziowe Oprogramowanie Osób Trzecich Oprogramowanie Testowo-Diagnostyczne Oprogramowanie stworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy w oparciu i na podstawie Oprogramowania Aplikacyjnego. Oprogramowanie będące częścią Środowiska Testowego służące do weryfikacji funkcjonalności Urządzeń Pomiarowych dostarczonych w ramach Środowiska Testowego oraz Warstwy Pomiarowej. Oprogramowanie Bazodanowe lub inne niezbędne oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, niestanowiące: Oprogramowania Aplikacyjnego lub Oprogramowania Dedykowanego. Oprogramowanie stanowiące integralną część każdego typu Urządzeń Pomiarowych, umożliwiające m. in. konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z Urządzenia Pomiarowego lub modułu komunikacyjnego. Strona 18

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne, a także oddziały tego przedsiębiorstwa (Oddziały). OSGP Open Smart Grid Protocol Rodzina specyfikacji opublikowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), używanych w połączeniu z normą ISO / IEC w zakresie inteligentnych sieci. OSP Operator Systemu Przesyłowego Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. P PDF Portable Document Format Format plików firmy Adobe Systems. PIN Personal Identification Number Osobisty numer identyfikacyjny wykorzystywany do autoryzacji i identyfikacji. PLC Power Line Communication Komunikacja siecią elektroenergetyczną zbiór technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną. Jest to podstawowy kanał komunikacji pomiędzy Koncentratorem a Licznikiem. POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe Osoba fizyczna lub prawna uczestnicząca w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, zajmująca się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu. Podwykonawca Osoba trzecia (fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), z którą Wykonawca zawarł pisemną umowę w sprawie realizacji części zamówienia publicznego objętego Zadaniem nr 1 lub Zadaniem nr 2. PPE Punkt Poboru Energii Najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Strona 19

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Prawo opcji Zastrzeżone na podstawie art.. 34 ust. 5 Ustawy jednostronne prawo Zamawiającego do zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego (zakres Praw opcji w Zadaniu nr 1 i nr 2 oraz zasady skorzystania z Praw opcji reguluje SIWZ wraz z Załącznikami). Realizacja Prawa opcji jest uzależniona od decyzji Zamawiającego, co oznacza, że w przypadku nie skorzystania z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. PRIME PoweRline Intelligent Metering Evolution Otwarty standard komunikacji PLC rozwijany i nadzorowany przez Stowarzyszenie PRIME Alliance (ITU-T G.9904). Produkt Profil Rezultat prac Wykonawcy, podlegający procedurze odbioru i zrealizowany w wyniku wykonania poszczególnych zobowiązań określonych w: ust. 2.1 umowy na wykonanie Zadania nr 1 Wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI, albo ust. 2.1 umowy na wykonanie Zadania nr 2 Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI. Zbiór danych pomiarowych wielkości fizycznych, mierzonych i rejestrowanych ze stałym interwałem czasowym. Profil wielkości sieciowych Profil wielkości służących do oceny jakości pracy sieci elektroenergetycznej. Projekt Działania podjęte w celu wdrożenia u Zamawiającego Systemu AMI składającego się w szczególności z realizacji Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2. Przypisanie licznika do koncentratora Możliwość automatycznego lub ręcznego przypisania (zarejestrowania i obsługi przez określony czas) licznika, będącego w obszarze działania kilku koncentratorów, do danego koncentratora. Strona 20

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo