No we cen trum Kra ko wa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "No we cen trum Kra ko wa"

Transkrypt

1 R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat w kra kow skich cen trach usług po wsta ło po nad 20 tys. miejsc pra cy. To fe no men na skalę Polski, ale też świata. Firmy obsłuchujące biznes szukają coraz lepszych specjalistów, a praca w centrach sta - je się coraz bardziej prestiżowa. Wresz cie naj waż niej sze cen tra te bę dą się pod Wa we lem wciąż roz wi jać! KRZYSZTOF KAROLCZYK Biu row ce przy ul. Ar mii Kra jo wej. Cen tra usług na pę dza ją roz wój wie lu branż, m.in. nie ru cho mo ści ko mer cyj nych ANE TA ZA DRO GA Polska, a w szczególności Kraków, stała się europejskim liderem Centrów Usług Wspólnych. Atutami są absolwenci studiów wyższych, stosunkowo niskie koszty pracy oraz stabilna sytuacja gospodarcza pomimo światowego kryzysu. Centra Usług Wspólnych powstały jako odpowiedź korporacji na wysokie koszty pracy oraz konieczność zdobycia wysokiej jakości danych i ujednolicenia ich raportowania. Lokalizowane są w krajach o stosunkowo niskich kosztach zatrudnienia. Mogą działać jako firmy zewnętrzne lub jednostki wyodrębnione w ramach struktury danej firmy specjalizujące się wybranych proce sach. W ra mach Cen trów Usług Wspólnych procesy podlegają standaryzacji oraz niezbędnym usprawnieniom i uproszczeniom. W Polsce działa obecnie około 280 Centrów Usług Wspólnych. Kilkanaście firm poważnie rozważa otwarcie swoich centrów w najbliższym czasie. Branża za trud nia ok. 70 tys. pra cow ni ków w ca łym kra ju, a licz ba ta zwię kszy się do oko ło 100 tys. w cią gu naj bliż szych 2-4 lat. W Krakowie w tej chwili centra zatrud nia ją ok. 20 tys. osób. Naj wię ksze centra usług biznesowych w Krakowie osiągają poziom zatrudnienia od kilkuset do ponad tysiąca pracowników. To znane światowe marki, takie jak: Shell, Philip Morris, Capgemini, IBM, State Stre et, Sa bre, Mo to ro la, Elec tro lux, HSBC, UBS, Hi ta chi. Kra ków po twier dził swą ja kość na mapie całego świata jako miejsca, w którym można znaleźć dobrze wykształconych, utalentowanych i mówiących wieloma obcymi językami ludzi. Pokazuje to cho ciaż by ra port fir my Tho lons za rok 2010, o któ rym GW pi sa ła w dniu r. W związ ku z tym są dzę, że branża będzie się rozwijać w stronę coraz bardziej zaawansowanych usług, które nie będą już stanowiły stosunkowo prostych transakcyjnych aktywności, ale będą przesuwały się w stronę pracy analitycznej i koncepcyjnej czy wręcz centrów eks per ckich w da nej dzie dzi nie podkreśla Ryszard Skarbek, Manager HR Bu si ness Par tner SSC, PMI Ser vi ce Center Europe. Największe szanse na odniesienie sukcesu na tej nowej ścieżce zawodowej będą miały osoby, które zdobyły już doświadczenie w pracy w sekto rze BPO/SSC. My ślę rów nież, że co raz większe znaczenie będzie odgrywała wiedza nt. najnowszych technologii informatycznych dodaje. Jak pod kre śla Woj ciech Bartz z fir my doradztwa personalnego Page Personnel, jest to sektor rozwojowy, z którym można wiązać duże nadzieje na zdobycie zatrudnienia. Centra Usług Wspólnych powsta ją za zwy czaj w du żych mia stach, w których prężnie działają liczne ośrodki akademickie kształcące wysoko wykwalifikowaną kadrę. Powstają również tam, gdzie z powodzeniem działają inne centra, dzięki czemu nowe organizacje mogą liczyć na dostępność wykwalifikowanej kadry. Miastami uważanymi za zagłębia Cen trów Usług Wspól nych są prze de wszyst kim Kra ków i War sza wa, ale do tej roli aspirują również: Wrocław, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Bydgoszcz i Szczecin. Centra Usług Wspólnych są lokalizowane w miastach uniwersyteckich, gdyż bardzo często zatrudniają absolwentów Dla Ga ze ty Ry szard Skar bek Ma na ger HR Bu si ness Par tner SSC, PMI Ser vi ce Cen ter Eu ro pe: W ogromnej większości krakowskie firmy działające w sektorze usług stanowią część wielkich światowych korporacji, takich jak np. Philip Morris International. W związku z tym, poza wysoką kulturą organizacyjną, bardzo atrakcyjnym pakietem szkoleń oraz wynagrodzeń i benefitów pracowniczych, zatrudnione tu osoby mają możliwość rozwijania swojej kariery w prawdziwie międzynarodowym środowisku, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, kontynuowania jej poza granicami Polski. Sądzę, że nie wie le osób wie, że np. w kor po - racji Philip Morris International stanowiska prezydenta regionu EU oraz prezydenta regionu EEMA piastowane są obec nie przez Jac ka Ol cza ka i Mirka Zielińskeigo, którzy zaczynali swoją karierę w Polsce. Ponadto siłą ta kich du żych firm są sta bil ność oraz chęć inwestowania w rozwiązania korzystne dla swoich pracowników. Dobrym przykładem takich działań jest uruchomione w Krakowie we wrześniu przedszkole firmowe Philip Morris, któ re mo że ob jąć opie ką 100 dzie - ci w wie ku 2,5-6 lat. NOT. AZ poszukujących swojej pierwszej pracy. Atutami tych młodych ludzi są znajomość języków obcych oraz umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym potwierdzona chociażby udziałem w programie Erasmus, a także konkurencyjne oczekiwania finansowe na starcie kariery zawodowej mówi Wojciech Bartz. Według ekspertów Page Personnel Centra Usług Wspólnych w większości przypadków obsługują rozrzucone po świecie oddziały firm międzynarodowych. Dla te go do pra cy w tym sek to rze niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jedne go ję zy ka z gro na ję zy ków eu ro pej - skich, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego czy węgierskiego. Znajomość kolejnych języków obcych jest dodatkowym atutem. Kolejną niezbędną cechą są zdolności analityczne. Praca ta wykonywana jest bowiem zazwyczaj w takich obszarach, jak: księgowość, finanse, kadry i płace, controlling, zakupy, IT dodaje Wojciech Bartz. Stu dia wyż sze w to ku lub za koń - czo ne są mi le wi dzia ne, nato miast wy - kształcenie kierunkowe nie jest konieczne. Z doświadczenia konsultantów Page Per son nel wy ni ka bo wiem, że w Cen - trach Usług Wspólnych pracują zarówno lingwiści i humaniści, jak i finansiści czy inżynierowie. Im wyższe stanowisko interesuje kandydata do pracy, tym większym doświadczeniem kierunkowym powinien się on wykazać. Struktura stanowisk w Centrach Usług Wspól nych jest za zwy czaj pio - nowa. Karierę rozpoczyna się od asystenta lub młodszego specjalisty, a następnie istnieje możliwość awansu na sta no wi sko spe cja li sty (np. księ go - wy), star sze go spe cja li sty (np. star - szy księgowy), kierownika/kierownika zespołu (Team Leadera). Dla wielu osób, szczególnie młodych, rozpoczynających karierę, bardzo istotna jest możliwość pracy dla globalnych korporacji i znanych marek ocenia Woj ciech Bartz. Pra ca ta nie sie ze sobą prestiż, możliwość zdobycia doświad cze nia w mię dzy na ro do wym śro do wi sku oraz udzia łu w tzw. mi - gra cjach pro ce sów do Pol ski, co bar - dzo pociąga młodych, ambitnych ludzi do da je. KR Cen tra usług w Kra ko wie Co raz bar dziej skom pli ko wa ne In die i Fi li pi ny prze jmo wać bę dą pro ce sy ni sko kosz to we, Chi ny wspar cie IT, Bra zy lia fi - nanse i zakupy, zaś perspektywą Pol ski i Kra ko wa bę dą za a wan - so wa ne pro ce sy opar te na wie - dzy. Roz mo wa z Ja ro sła wem Pię tą s. 2 Wy na gro dze nia Więcej niż spodziewa się absolwent Śred nie wy na gro dze nie na tak zwa nym po zio mie wej ścia, za któ re uzna my młod sze go księ go we go w dziale należności, to 3267 zł brutto, co sta no wi o oko ło 1200 zł wię cej, niż oczekiwania przeciętnego polskiego ab sol wen ta wzglę dem swo jej pier - wszej pra cy. Wię cej s. 2 De ba ta W stro nę spe cja li za cji Patrząc na aplikujących, jakość kandy da tów do pra cy w cen trach biz ne - so wych spa dła. Cie szyć mo że my się z te go, że w bran ży nie wi dać kry zy su. To wnioski ze zorganizowanej debaty, na któ rą za pro si liś my przed sta wi cie - li firm, uczel ni oraz władz mia sta. Za pis roz mo wy s. 4 i 6 ADAM GOLEC Atu ty Miasta Roz sąd ne kosz ty i do bra ka dra Polska, a w szczególności Kraków, ma potencjał, by stać się największym obszarem skupiającym firmy z branży BPO na kontynencie europejskim. Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu Krakowa i okolic jest dostęp do wykształconych pracowników i wygodnych nieruchomości biurowych. Wię cej s. 6

2 2 Centra Biznesowe Kraków + Poniedziałek 5 grudnia 2011 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Coraz bardziej skomplikowane W globalnej perspektywie Indie i Filipiny przejmować będą procesy niskokosztowe, Chiny wsparcie IT, Brazylia finanse i zakupy, zaś perspektywą Polski i Krakowa będą zaawansowane procesy oparte na wiedzy. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, byłoby to dla nas bardzo korzystne mówi Jarosław Pięta AUTOR FOTO ROZ MO WA Z Ja ro sła wem Pię tą, par tne rem Ad vi so ry Gro u TEST Hu man Re so ur ces ANE TA ZA DRO GA: Jak bran ża SSC/BPO zmie ni ła Kra ków i Ma ło pol skę? JA RO SŁAW PIĘ TA: Dynamika zmian, jaką ob ser wu je my na ryn ku pra cy w Krakowie w branży SSC/BPO, przekroczyła oczekiwania, jak sądzę, większości z nas. W ciągu ostatnich siedmiu lat po wsta ło po nad 20 tys. no wych miejsc pra cy, i to dla osób z wyż szym wykształceniem. To fenomen na skalę nie tyl ko Pol ski, ale też Eu ro py i świa - ta. Przy rost no wych miejsc pra cy się - ga kil ku ty się cy rocz nie i nic nie wska - zu je na to, aby trend się od wró cił. W rankingu Tholons Kraków sklasyfikowano na pierwszym miejscu na świecie wśród miast rozwijających się w dziedzinie outsourcingu. Ranking Everest Group lokuje zaś Polskę wśród pięciu najbardziej dojrzałych rynków outsourcingowych świata po Chinach, Indiach, Brazylii i Filipinach. A każde nowe miejsce pracy w centrach usług biznesowych powoduje po wsta wa nie do dat ko wych miejsc pracy w firmach w ich otoczeniu biznesowym. Rozwijają się firmy wspierające centra w dziedzinach takich jak: IT, nieruchomości, usługi medyczne czy konsulting HR i rekrutacja chociaż by jak TEST, któ ry za trud nia w Krakowie ponad 40 osób. Naj więk si gra cze na ma ło pol skim ryn - ku dla cze go zna le źli się właś nie tu? Największe centra usług biznesowych w Krakowie osiągają poziom zatrudnienia od kilkuset do ponad tysiąca pracowników. To znane światowe mar ki, ta kie jak: Shell, Phi lip Mor ris, Capgemini, IBM, State Street, Sabre, MICHAŁ ŁEPECKI Uczel nie we włas nym in te re sie po win ny ue la stycz niać pro gra my, do sto so wu jąc je do po trzeb biz ne su. Na zdję ciu kam pus Uni wersytetu Eko no micz ne go Motorola, Electrolux, HSBC, UBS, Hita chi. Jest ich obec nie po nad 60 i wciąż pojawiają się nowe, jak chociażby dwa tegoroczne projekty obsługiwane obecnie przez TEST dla firm Ca pi ta i Amer Sports. Co je przy cią ga? Do tąd by ła to du ża licz - ba ab sol wen tów wyż szych uczel ni, się - ga ją ca tyl ko w Ma ło pol sce 30 tys. rocz - nie, oraz umiar ko wa ne kosz ty pra cy. Te raz rów nie waż nym, o ile nie waż - niejszym kryterium jest pula ponad 20 tys. doświadczonych osób pracujących w sektorze w Krakowie, co daje jedną czwartą ogólnopolskiego zatrudnienia w centrach. To duża przewaga konkurencyjna nie tylko wobec pozostałych miast w Polsce, ale i Europie Środkowo- -Wschod niej. Koszt pra cy, choć na dal istotny, nie jest kluczowym czynnikiem decyzyjnym. Jest nim jakość, którą śmiało konkurujemy szczególnie z Indiami czy Chinami. Na dal też li czy się do stęp ność osób z biegłą znajomością języków obcych. W Krakowie według badań ASPIRE procesy obsługiwane są w centrach aż w 31 językach. Ponieważ możliwe jest zatrudnianie osób ze znajomością kolejnych języków, zwiększa się również za sięg ge o gra ficz ny ob słu gi wa ne go z Krakowa obszaru. Nie bez znaczenia była też marka Krakowa miasta oferują ce go moż li wość łą cze nia roz wo ju i awansu zawodowego z urokami życia w pięknej, wciąż kameralnej, kulturalnej stolicy Polski ze zróżnicowaną rozrywką. Ja kie są kie run ki roz wo ju bran ży? Dostęp do doświadczonych pracowników umożliwia nowym, jak również obecnym inwestorom migrację bardziej zaawansowanych procesów. Finansowe procesy operacyjne, takie jak płatności, należności, zastępowane są analizami finansowymi, kalkulacją ryzyka, zaawansowanym raportowaniem, obsługą funduszy. W dziedzinie IT do tech nicz nych fun kcji wspie ra ją cych i związanych z obsługą klienta dochodzą produkcja aplikacji, badania i rozwój. Centra migrują stopniowo kolejne funkcje, po skutecznym przeniesieniu procesów księgowych przenoszą procesy IT, zakupowe czy human resources. W ostatnim czasie mieliśmy kilka takich przypadków. Specjalizacja i rosnący stopień skomplikowania procesów w centrach to wyraźny trend, który warto utrzymywać. Dzia ła tu me cha nizm ku li śnież nej im więcej mamy doświadczonych pracowników w sektorze, tym chętniej inwestorzy przenoszą kolejne zaawansowane proce sy. To zaś przy czy nia się do roz wo ju za - wodowego kolejnych grup pracowników. To zjawisko znajduje potwierdzenie w kontaktach TEST z inwestorami mającymi miej sce w W znacz nie wię kszej czę - ści niż w latach ubiegłych rozważali migracje procesów zaawansowanych, oceniając Kraków jako dojrzały rynek. Panuje opinia, że wglobalnej perspektywie Indie i Filipiny przejmować będą niskokosztowe procesy back office, Chiny pro ce sy wspar cia IT, Bra zy lia fi - nanse i procesy zakupowe, zaś perspektywą Polski są zaawansowane procesy opar te na wie dzy. Je śli ten sce na riusz się spraw dzi, by ło by to dla nas bar dzo korzystne. Co jesz cze mo że zy skać Kra ków, sta - wia jąc na usłu gi? W obec nym sta nie ge o po li tycz - nym oraz demograficznym naszej części świata, w szerokiej perspektywie glo bal nej kon ku ren cji, Kra ków ma szanse dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych miast świata w dziedzinie outsourcingu. To oznacza stabilną pozycję na mapie biznesowej świata i kojarzenie miasta nie tylko z turystyką i kul tu rą, jak jest obec nie, ale rów - nież z za a wan so wa nym biz ne sem i technologiami. W lokalnym ujęciu w praktyce oznacza to do brze płat ne miej sca pra cy w sek - torze i firmach stanowiących ekosystem, możliwości rozwoju zawodowego młodych ludzi, rozwijającą się infrastrukturę centra biurowe, mieszkalnictwo, transport, nowe technologie w sferze zawodowej i społecznej rosnącą jakość życia wyrażoną również wielokulturowością i funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku. Ja kie dzia ła nia po win ny pod jąć wła dze mia sta, re gio nu? Co po win ny ro bić uczel - nie? Uczel nie we włas nym do brze po - jętym interesie powinny uelastyczniać programy i formy nauczania, dostosowując je do potrzeb sektora stanowiącego obecnie największego pracodawcę. O wiele większy nacisk powinien zostać położony na biegłą znajomość języków obcych, jak również kompetencje miękkie absolwentów. W dzisiejszym świe cie wie dza to nie wszyst ko. W tej dziedzinie zmiany są zbyt powolne i zdarza się nam prze gry wać z uczel nia mi np. na Ślą sku. Zadaniem miasta jest organizacja wszystkich działań w przestrzeni publicznej na rzecz rozwoju sektora, który jest dla Krakowa strategiczny. Oznacza to rozwiązywanie problemów urbanistycznych (biznesparki, mieszkalnictwo, transport publiczny), jak również profesjonalny marketing miasta na świecie jako wiodącego ośrodka biznesowego. Drogą dla wykorzystania poten cja łu Kra ko wa jest też sku tecz na współpraca pomiędzy środowiskami tworzącymi ekosystem outsourcingowy: lo kal ny mi wła dza mi, cen tra mi, uczelniami, firmami rekrutacyjnymi, deweloperskimi i innymi funkcjonującymi w otoczeniu biznesowym dzięki rozwojowi sektora. W tym obszarze aktywne jest ASPIRE stowarzyszenie cen trów, z któ rym TEST ak tyw nie współpracuje. ROZMAWIAŁAANE TA ZA DRO GA NA START 1200 ZŁ WIĘ CEJ, NIŻ SPO DZIE WA SIĘ AB SOL WENT o wy na gro dze niach w cen trach usług pi sze Krzysz tof Bu jak* Zjednej strony słyszymy o atrakcyj no ści Pol ski ze wzglę du na sto - sunkowo niewielkie koszty zatrudnienia, z drugiej strony centra finansowo-księgowe postrzegane są często przez absolwentów i pracowników posiadających już pewien bagaż doświadczenia jako miejsca, w których można znaleźć pracę oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie. Przyjrzyjmy się więc, na jakie uposażenie może liczyć osoba wkraczająca do takowej organizacji. Średnie wynagrodzenie na tak zwanym po zio mie wej ścia, za któ re uzna - my młodszego księgowego w dziale należ no ści, to 3267 zł brut to, co sta no wi o około 1200 zł więcej niż oczekiwania prze cięt ne go pol skie go ab sol wen ta względem swojej pierwszej pracy. Uposażenie wzrasta oczywiście przy okazji awan su, któ ry wią że się za rów no ze wzrostem komplikacji obowiązków, jak i odpowiedzialności. Dla przykładu: osoba zatrudniona w tym samym dziale (przypomnijmy należności) na stanowisku księgowego z doświadczeniem może liczyć na średnią miesięczną płacę całkowitą rzędu około 4300 zł brutto, li der zes po łu na oko ło 7000 zł brut - to, a objęcie stanowiska kierownika procesu i pełnienie tej funkcji wynagradzane jest średnią kwotą uposażenia rzędu zł net to. W działach obsługujących inne procesy zarobki potrafią być jeszcze bardziej korzystne. W tzw. księdze głównej team leader zarabia miesięcznie średnio około 8000 zł brut to, a kie row nik te goż dzia - łu może osiągnąć wynagrodzenie przekraczające zł brutto. Znaną prawidłowością dotyczącą poziomu uposażeń w Polsce jest powiązanie ich z po cho dze niem ka pi ta łu. Po - wszechnie wiadomo, iż firmy z kapitałem zagranicznym płacą na analogicznych stanowiskach więcej niż przedsiębiorstwa o rodzimym pochodzeniu. Jak widać po przytoczonych przykładach, centra SSC o profilu finansowo-księgowym mogą być ciekawą alternatywą dla zatrudnienia w innych branżach. Oprócz lakonicznego zapoznania się z konkretnymi stawkami na poszczególnych sta no wi skach war to rów nież na pewno przyjrzeć się bliżej przeprowadzo nym w 2011 r. pod wyż kom w cen trach finansowo-księgowych. Członkowie zarządów mogli liczyć na podwyżki płac rzę du 3,2 proc., nato miast szcze bel dy - rek tor ski na bli sko 2,5 proc. War to przy tym zauważyć, iż odsetek centrów, które w ogóle przyznały wzrosty uposażeń, był wyż szy niż pro cent firm z po zo sta - łych branż, któ re się na to zde cy do wa ły. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w SSC o profilu finansowoksię go wym mog ły w 2011 r. li czyć na pod - wyżki procentowo analogiczne do dyrek tor skich (rów nież oko ło 2,5 proc.). Niż - sze poziomy zarządzania procentowo zyskały więcej: 4,2 proc. dla specjalistów oraz 3,4 proc. wzrostu wynagrodzenia w przypadku stanowisk asystenckich. Na podstawie badań przeprowadzonych w lipcu bieżącego roku przez Advisory Group TEST Human Resources plany pod wy żek na rok 2012 w cen trach fi - nansowo-księgowych zakładają średnie podwyżki na poziomie wyższym niż te, które zrealizowane zostały i zrealizowane zostaną do końca roku bieżącego. Najwyższe procentowo wzrosty uposażeń odnotują specjaliści (4,25 proc.) oraz dyrektorzy (3,61 proc.). Widocznym trendem jest podniesienie poziomu planowa nych pod wy żek w 2012 r. do tych wzro - stów, któ re mia ły miej sce w ro ku 2011 na wszystkich poziomach zarządzania. Wynagrodzenia prezentowane w artykule pochodzą z raportów płacowych opracowywanych przez Advisory Group TEST Human Resources. Dane do raportów przekazywane są cyklicznie i bezpośrednio przez działy personalne, co gwarantuje ich rzetelność. Uczestnicy badania wynagrodzeń mapują każde stanowisko w swojej strukturze do stanowisk występujących w raportach poprzez odpowiedzi na pytania zawierające kluczowe kryteria decydujące o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Pozycjonowane w ten sposób stanowiska zapewniają zbieżność porównywanych informacji. *KRZYSZTOF BUJAK, senior project manager w dziale Analiz i Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources KR

3 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 3 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

4 4 Centra Biznesowe Kraków + Poniedziałek 5 grudnia 2011 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Większa specjalizacja większe wymagania Co dalej z centrami biznesu? W branży nie widać kryzysu. Proste procesy outsourcingowe będą przenoszone z Krakowa. Firmy, które zostaną, coraz bardziej się wyspecjalizują. To wnioski z debaty, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli firm, uczelni oraz władz samorządowych WOJ CIECH PE LOW SKI, ANE TA ZA DRO GA: Czy kry zys do tarł do cen trów usług? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, MARR/BU SI NESS IN MA ŁO POL SKA: Nie wi dać go. Oba - wialiśmy się tego kryzysu, zastanawia liś my się, jak to bę dzie. Ale z prak - tyki wynika, że mamy coraz więcej inwestorów, bardzo dużo z branży nowoczesnych usług biznesowych. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: W cią gu osta t nich dwóch lat przy by - ło nam w Pol sce 20 no wych cen trów usług. To świadczy o pozytywnej tendencji rozwoju. W Krakowie, który ciągle rozwija się dynamicznie, w tym roku pojawiło się dwóch znaczących gra czy na tym ryn ku. Przy by wa no - wych miejsc pra cy. Pra wie 70 proc. z nich nadal jest generowane przez cen tra, któ re po wsta ły przed 2007 ro kiem. To świad czy o tym, że one ca ły czas się roz wi ja ją i nie ma ją wię - kszych problemów. AGNIESZ KA JA REC KA, HE AD OF HR SHA - RED SER VI CE CEN TRE, CAP GE MI NI: Kryzys, pa ra dok sal nie, jest do bry dla branży outsourcingowej. Firmy zlokalizowane w drogich miastach tną kosz ty. Na po cząt ku ozna cza to sta - gna cję i wstrzy ma nie się przed po - dejmowaniem jakichkolwiek decyzji, co obserwowaliśmy na przykład w zeszłym roku. Teraz widzimy, że na si klien ci chcą nam od da wać co - raz wię cej za dań. Ma my też no wych klientów. W ciągu ostatnich lat przyję liś my pra wie ty siąc osób do wszyst - kich naszych działów. W Krakowie ma my w tej chwi li pra wie 3 tys. pra - cowników. MAR TA WA LI GÓR SKA, STA TE STRE ET: W prze ci wień stwie do wię kszo ści korporacji w Krakowie my działamy na zasadzie insourcingu. Od stycznia zatrudniliśmy ponad 450 osób. Przy by wa no wych sta no wisk, no - wych działów, bardziej kompleksowych. Sta te Stre et Pol ska dzia ła w za - kre sie ob słu gi księ go wej fun du szy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, wyceny funduszy. Oferowane przez nas stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych. Krakowskie biuro zyskuje coraz większe znaczenie globalne. Charakterystyczne dla naszej firmy jest ciągłe ulepszanie naszych procesów, funkcji oraz stosowanych rozwiązań. EDY TA SAN DER, P.O. KIE ROW NI K AKA DE - MIC KIE GO CEN TRUM KA RIE RY, UNI - WERSYTET EKO NO MICZ NY W KRA KO WIE: Na przykładzie targów pracy widzimy po pra wę sy tu a cji na ryn ku. W 2008 ro ku przy cho dzi ło mniej firm, by ło mniej ofert pra cy. Te raz jest poprawa sytuacji. Dużo przedsiębiorstw zaczyna się rozwijać, nie tylko z sektora outsourcingowego. Że by cen tra mog ły dzia łać i się roz - wi jać, po trze ba od po wied niej ka dry. Jak wy glą da sy tu a cja z kom pe ten - cja mi ab sol wen tów? Czy są wy star - cza ją ce? M.W.: Bardzo selektywnie wybieramy kandydatów. Patrząc na aplikują cych, ma my wra że nie, że ja kość kan dy da tów spa dła. Na przy kład podczas rozmowy w języku angielskim oso by się roz łą cza ją, bo ma ją prob le my z ko mu ni ko wa niem się w tym ję zy ku. A to jest dziś pod sta - wa. Czę sto zda rza się, iż oso by szu - kające pracy aplikują na wiele stanowisk w tym sa mym cza sie, aby zmak - sy ma li zo wać szan se za trud nie nia. Kan dy da ci nie za da ją so bie tru du, aby wnikliwie przyjrzeć się opisowi stanowiska, na jakie aplikują, są nieprzygotowani merytorycznie do rozmo wy. Bar dzo ma ło jest osób, któ re znają swoje umiejętności i potrafią je zaprezentować, wiedzą, jaką ścieżkę ka rie ry chcą ob rać. ADAM GOLEC De ba ta w sie dzi bie Test Hu man Re so ur ces przy ul. Zwie rzy niec kiej w Kra ko wie AGNIESZ KA JA REC KA: Korporacje między narodowe to świetny sposób na rozwinięcie swoich kompetencji. Tutaj ścieżka rozwoju jest jasna. Jest szansa zarówno rozwoju osobistego, jak i rozwoju konkretnych kompetencji. Są jasno wyznaczone cele dla każdego pracownika, które są okresowo sprawdzane i oceniane. I od tej oceny zależy ścieżka rozwoju danej osoby M.K.: Jest ta kie prze ko na nie wśród czę ści ab sol wen tów, że je śli cze goś kon kret ne go so bie nie znaj dę, to za - wsze jakąś pracę w outserwisie się dostanie. To są kandydaci, którzy niekoniecznie aplikują na dane stanowisko dla te go, że im za le ży, ale dla te go, że chcą się gdzieś prze cho wać, trak tu ją to przej ścio wo. Ta kich osób jest rze - czy wi ście spo ro na ryn ku i to jest prob - lem nie tylko w branży outsourcingowej. Trud no jest zna leźć oso by, któ re wie dzą, że chcą pra co wać i ro bić ka - rierę w branży outsourcingowej. Prob lem tkwi chy ba w tym, że bra - ku je dziś osób z po my słem na sie bie, z pomysłem na swoją karierę. W momencie kiedy dostajemy od pracodawców zapytania o ludzi interesujących się czymś poza studiowaniem albo ludzi z jakimś doświadczeniem, wygląda to tak, jak by lu dzie nie mie li za in - teresowań, pasji, nie umieli wyróżnić się w żaden sposób kwalifikacjami czy oryginalnością. E.S.: Rze czy wi ście, przy cho dzą do nas studenci i absolwenci, którzy od ra zu na wej ściu mó wią, że nie chcą pra co wać w cen trum usług. Są też ta - cy, któ rzy mó wią: Tak, chciał bym pójść i spró bo wać, bo nie wiem, jak tam wy glą da pra ca. Jest jed nak dru - ga stro na od se tek osób, któ re przy - chodzą i chcą świadomie wybrać sobie ścież kę ka rie ry i roz wo ju za wo - do we go, jest bar dzo nie wiel ki. Ma - my 23 tys. stu den tów, a na roz mo wę z do rad cą za wo do wym mo że my umó wić oko ło 100 osób. Z te go też mo że wy ni kać brak jas nej wie dzy o ryn ku pra cy. MAR TA WA LI GÓR SKA: Patrząc na aplikujących, mamy wrażenie, że jakość kandydatów spadła. Na przykład przy rozmowie w języku angielskim osoby się rozłączają, bo mają problemy w komunikowaniu w tym języku. A to jest dziś podstawa. Bardzo mało jest osób, które znają swoje umiejętności i potrafią je zaprezentować, wiedzą, jaką ścieżkę kariery chcą obrać Czy cen trum usług jest do brym miej - scem dla mło de go czło wie ka na start w ka rie rę za wo do wą? A.J.: Korporacje międzynarodowe to świetny sposób na rozwinięcie swoich kompetencji. Tutaj ścieżka rozwoju jest jas na iprzej rzy sta. Jest szan sa zarówno rozwoju osobistego, jak i rozwoju konkretnych kompetencji. Są jasno wyznaczo ne ce le dla każ de go pra cow ni ka, które są okresowo sprawdzane i ocenia ne i od tej oce ny za le ży ścież ka roz - wo ju da nej oso by. Po dam swój przy - kład: studiowałam na Akademii Ekono micz nej fi nan se i księ go wość. Za - częłam pracę w Capgemini siedem lat te mu na sta no wi sku Te am Le a de ra. Później przeniosłam się do Warszawy, następnie z powrotem do Krakowa. Od tego roku jestem szefem działu HR. Sie dem lat te mu nie by ło tu taj w Kra ko wie miejsc pra cy dla naj lep - szych absolwentów, zapotrzebowanie było głównie na proste zadania. Teraz sy tu a cja wy glą da zu peł nie ina czej. Cen tra, w tym i mo je, bar dziej się wy - specjalizowały i szukają osób z coraz lep szy mi kom pe ten cja mi. Ko lej ny przykład: osoba, która pracę zaczęła w cen trum jesz cze na stu diach, 12 lat temu, a teraz jest dyrektorem. Nasza organizacja jest dynamiczna i bardzo się zmie nia. Moż na ro bić u nas ka rie - rę. W tej chwi li w na szym cen trum ma - my 29 języków. Te procesy, z którymi za czy na liś my w Kra ko wie, zo sta ły przeniesione do Indii. Natomiast teraz nadszedł czas na specjalizacje, na wyż sze wy ma ga nia w sto sun ku do kan dy da tów i ich kom pe ten cji, ale i wię ksze szan se na roz wój. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA: Mamy na tyle dobrą sytuację, że mamy tutaj, w Krakowie, bardzo dużo absolwentów dwukrotnie przewyższamy naszych sąsiadów, takich jak Czechy czy Węgry. A to jest nasza najbliższa konkurencja, jeśli chodzi o lokowanie usług. W związku z tym liczba absolwentów jest uznawana ciągle za największy atut naszego regionu M.W.: To, co mamy do zaproponowania kandydatom, to specjalistyczne role te sa me, ja kie peł nią pra cow ni cy Sta te Stre et w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji czy Luk sem bur gu. To są bardzo różnorodne stanowiska. Umożliwiamy rozwój w profesjonalnym, pełnym wyzwań i międzynarodowym środowisku. Ale wszystko jest w rękach samych pracowników to od nich sa mych za le ży, jak kształ to wać się będzie ich profesjonalna kariera. E.S.: Jest jed nak i dru ga stro na te go obrazu. Firmy wymagają od naszych studentów i absolwentów, żeby jak najszybciej zaczynali pracę, nawet na ostatnim roku studiów, wymagają pełnej dyspozycyjności, języków angielskiego, niemieckiego. Wiemy, że języki to prob lem, ale też nie je steś my w sta nie zapewnić ciągłości tych języków na takim poziomie, jakiego wymagają pracodawcy. Trzymają nas programy ministerialne. Są studenci, którzy wyjeżdża ją na Eras mu sa, sta wia ją na te ję - zy ki, wie dzą, że one są waż ne. Wiem rów nież, że są cen tra, któ re sta wia ją na absolwentów, wysyłają ich na dodat ko we kur sy do szka la ją ce. Wte dy stu dent wi dzi, że nie tyl ko wy ma ga się od nie go, ale też w nie go in we stu je, i uwa żam, że to bar dzo do bre po dej - ście, z ko rzy ścią dla obu stron. M.W.: Oczywiście, że centra doszkalają pracowników. W ten sposób w nich inwestują. My na przykład stawiamy na treningi i specjalistyczne szkolenia, zarówno techniczne, jak i te z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Zdecydowaliśmy się również dofinansowywać programy szkoleniowe, studia podyplomowe. I absolwenci to doceniają, te szanse rozwoju w globalnym środowi sku. Ma my przy kła dy osób, któ re za czy na ły u nas pra cę w 2007 i 2008 roku i obecnie zarządzają poszczególny mi dzia ła mi. To jest do wód na to, że dziś można naprawdę zrobić karierę w centrum. Trzeba tylko wykazać się na początku chęcią poszerzania kwalifikacji i zaangażowaniem. W typowej kulturze organizacyjnej nakierowanej na performance to właśnie pracownik ma naj wię kszy wpływ na roz wój włas - nej kariery, my jedynie udostępniamy odpowiednie narzędzia. Spój rzmy te raz na bran żę, wy bie ga jąc w przy szłość. Czy jest jesz cze miej sce na roz wój w Kra ko wie? W ja kich kie - run kach ten roz wój mo że pójść? A.J.: Roz wój jest moż li wy, na pew no. Ale pod wa run kiem, że pój dzie my w stro nę spe cja li stów. Bo pra ca jest nie tylko dla studentów i absolwentów. W tej chwi li jest to bar dzo wy ma ga ją - ca bran ża. Na przy kład ma my wie le zle ceń, jak prze jmo wa nie pro ce sów outsourcingowych, które wymagają wyjazdów za granicę, muszą znać biegle ję zyk i znać się do sko na le na tym, co robią. Żeby spełnić wymagania rynku i ocze ki wa nia klien tów, na si pra - cownicy muszą być specjalistami wysokiej klasy. M.K.: Poziom zarobków w centrach krakowskich przewyższa średnią krajo wą, dziś to po wy żej 4 tys. zł brut to. To do bra ofer ta dla osób na po cząt ku ka rie ry, z dwu let nim do świad cze - niem. Przewidywania i tendencje są ta kie, że te usłu gi bę dą się spe cja li zo - wać. Te pro ste pro ce sy ope ra cyj ne będą dalej przenoszone. Tutaj do nas będą migrowane procesy bardziej złożone, z Europy Zachodniej. Pod tym kątem pracodawcy zaczynają już poszu ki wać pra cow ni ków z wyż szym kwalifikacjami. Mamy na tyle dobrą sytuację, że mamy tutaj, w Krakowie, bardzo dużo absolwentów. Dwukrotnie przewyższamy naszych sąsiadów, na przy kład Cze chy czy Wę gry. A to jest nasza najbliższa konkurencja, jeśli chodzi o lokowanie usług. W związku z tym licz ba ab sol wen tów jest uzna wa na cią gle za naj wię kszy atut naszego regionu. Na to zwracają uwagę cen tra że bę dą mia ły w czym wy - bierać. Ab sol wen ci to jed no, jed nak cen tra mu szą też mieć się gdzie ulo ko wać. Jak wy glą da sy tu a cja z do stęp no ścią po wierz chni biu ro wej w Kra ko wie? B.G.N.: Przez osta t nie la ta by liś my przekonani, że mamy wystarczająco dużo powierzchni biurowej. Co prawda na dal ma my jesz cze wol ne po wierz - chnie, ale wy star czy, że wej dzie je den duży gracz i wszystko zostanie zajęte. I znowu może zdarzyć się sytuacja, że bę dą prob le my z do stęp no ścią biur, a warunki i ceny zaczną dyktować deweloperzy. A.J.: Trzeba jasno podkreślić, że nowoczesne centra biznesowe interesują tyl ko biu row ce kla sy A. Gor sza kla - sa biur nas nie in te re su je ze wzglę du na klientów musimy zapewnić najwyższe stan dar dy pra cy, prze cho wy wa - nia dokumentów. B.G.N.: Trzeba, niestety, pamiętać, że pod budowę powierzchni biurowej nie ma my już tak du żo atrak cyj nych te re - nów. Najważniejsza jest lokalizacja dobry dojazd, połączenia komunikacją miejską, miejsca do parkowania. Tego, niestety, w Krakowie zaczyna brakować. Mó wi liś my o no wych fir mach, któ re po ja wia ją się w Kra ko wie. A kto od - cho dzi? M.K.: 70 proc. centrów deklaruje, że przenosi do Krakowa coraz więcej proce sów, nie zmniej sza jąc licz by tych, Ciąg dalszy na s. 6 KR

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland

Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce Printing Industry & Printed Packaging Market in Poland EDYCJA CZWARTA, 2014 FOURTH EDITION, 2014 Szanowni Państwo, niniejszy raport został wydany przez

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWALI Wojciech Olszówka i Wojciech Pelowski. Centra usług

DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWALI Wojciech Olszówka i Wojciech Pelowski. Centra usług www.gazeta.pl KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH PONIEDZIAŁEK 22 PAŹDZIERNIKA 2007 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWALI Wojciech Olszówka i Wojciech Pelowski INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo