No we cen trum Kra ko wa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "No we cen trum Kra ko wa"

Transkrypt

1 R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat w kra kow skich cen trach usług po wsta ło po nad 20 tys. miejsc pra cy. To fe no men na skalę Polski, ale też świata. Firmy obsłuchujące biznes szukają coraz lepszych specjalistów, a praca w centrach sta - je się coraz bardziej prestiżowa. Wresz cie naj waż niej sze cen tra te bę dą się pod Wa we lem wciąż roz wi jać! KRZYSZTOF KAROLCZYK Biu row ce przy ul. Ar mii Kra jo wej. Cen tra usług na pę dza ją roz wój wie lu branż, m.in. nie ru cho mo ści ko mer cyj nych ANE TA ZA DRO GA Polska, a w szczególności Kraków, stała się europejskim liderem Centrów Usług Wspólnych. Atutami są absolwenci studiów wyższych, stosunkowo niskie koszty pracy oraz stabilna sytuacja gospodarcza pomimo światowego kryzysu. Centra Usług Wspólnych powstały jako odpowiedź korporacji na wysokie koszty pracy oraz konieczność zdobycia wysokiej jakości danych i ujednolicenia ich raportowania. Lokalizowane są w krajach o stosunkowo niskich kosztach zatrudnienia. Mogą działać jako firmy zewnętrzne lub jednostki wyodrębnione w ramach struktury danej firmy specjalizujące się wybranych proce sach. W ra mach Cen trów Usług Wspólnych procesy podlegają standaryzacji oraz niezbędnym usprawnieniom i uproszczeniom. W Polsce działa obecnie około 280 Centrów Usług Wspólnych. Kilkanaście firm poważnie rozważa otwarcie swoich centrów w najbliższym czasie. Branża za trud nia ok. 70 tys. pra cow ni ków w ca łym kra ju, a licz ba ta zwię kszy się do oko ło 100 tys. w cią gu naj bliż szych 2-4 lat. W Krakowie w tej chwili centra zatrud nia ją ok. 20 tys. osób. Naj wię ksze centra usług biznesowych w Krakowie osiągają poziom zatrudnienia od kilkuset do ponad tysiąca pracowników. To znane światowe marki, takie jak: Shell, Philip Morris, Capgemini, IBM, State Stre et, Sa bre, Mo to ro la, Elec tro lux, HSBC, UBS, Hi ta chi. Kra ków po twier dził swą ja kość na mapie całego świata jako miejsca, w którym można znaleźć dobrze wykształconych, utalentowanych i mówiących wieloma obcymi językami ludzi. Pokazuje to cho ciaż by ra port fir my Tho lons za rok 2010, o któ rym GW pi sa ła w dniu r. W związ ku z tym są dzę, że branża będzie się rozwijać w stronę coraz bardziej zaawansowanych usług, które nie będą już stanowiły stosunkowo prostych transakcyjnych aktywności, ale będą przesuwały się w stronę pracy analitycznej i koncepcyjnej czy wręcz centrów eks per ckich w da nej dzie dzi nie podkreśla Ryszard Skarbek, Manager HR Bu si ness Par tner SSC, PMI Ser vi ce Center Europe. Największe szanse na odniesienie sukcesu na tej nowej ścieżce zawodowej będą miały osoby, które zdobyły już doświadczenie w pracy w sekto rze BPO/SSC. My ślę rów nież, że co raz większe znaczenie będzie odgrywała wiedza nt. najnowszych technologii informatycznych dodaje. Jak pod kre śla Woj ciech Bartz z fir my doradztwa personalnego Page Personnel, jest to sektor rozwojowy, z którym można wiązać duże nadzieje na zdobycie zatrudnienia. Centra Usług Wspólnych powsta ją za zwy czaj w du żych mia stach, w których prężnie działają liczne ośrodki akademickie kształcące wysoko wykwalifikowaną kadrę. Powstają również tam, gdzie z powodzeniem działają inne centra, dzięki czemu nowe organizacje mogą liczyć na dostępność wykwalifikowanej kadry. Miastami uważanymi za zagłębia Cen trów Usług Wspól nych są prze de wszyst kim Kra ków i War sza wa, ale do tej roli aspirują również: Wrocław, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Bydgoszcz i Szczecin. Centra Usług Wspólnych są lokalizowane w miastach uniwersyteckich, gdyż bardzo często zatrudniają absolwentów Dla Ga ze ty Ry szard Skar bek Ma na ger HR Bu si ness Par tner SSC, PMI Ser vi ce Cen ter Eu ro pe: W ogromnej większości krakowskie firmy działające w sektorze usług stanowią część wielkich światowych korporacji, takich jak np. Philip Morris International. W związku z tym, poza wysoką kulturą organizacyjną, bardzo atrakcyjnym pakietem szkoleń oraz wynagrodzeń i benefitów pracowniczych, zatrudnione tu osoby mają możliwość rozwijania swojej kariery w prawdziwie międzynarodowym środowisku, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, kontynuowania jej poza granicami Polski. Sądzę, że nie wie le osób wie, że np. w kor po - racji Philip Morris International stanowiska prezydenta regionu EU oraz prezydenta regionu EEMA piastowane są obec nie przez Jac ka Ol cza ka i Mirka Zielińskeigo, którzy zaczynali swoją karierę w Polsce. Ponadto siłą ta kich du żych firm są sta bil ność oraz chęć inwestowania w rozwiązania korzystne dla swoich pracowników. Dobrym przykładem takich działań jest uruchomione w Krakowie we wrześniu przedszkole firmowe Philip Morris, któ re mo że ob jąć opie ką 100 dzie - ci w wie ku 2,5-6 lat. NOT. AZ poszukujących swojej pierwszej pracy. Atutami tych młodych ludzi są znajomość języków obcych oraz umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym potwierdzona chociażby udziałem w programie Erasmus, a także konkurencyjne oczekiwania finansowe na starcie kariery zawodowej mówi Wojciech Bartz. Według ekspertów Page Personnel Centra Usług Wspólnych w większości przypadków obsługują rozrzucone po świecie oddziały firm międzynarodowych. Dla te go do pra cy w tym sek to rze niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jedne go ję zy ka z gro na ję zy ków eu ro pej - skich, np. niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego czy węgierskiego. Znajomość kolejnych języków obcych jest dodatkowym atutem. Kolejną niezbędną cechą są zdolności analityczne. Praca ta wykonywana jest bowiem zazwyczaj w takich obszarach, jak: księgowość, finanse, kadry i płace, controlling, zakupy, IT dodaje Wojciech Bartz. Stu dia wyż sze w to ku lub za koń - czo ne są mi le wi dzia ne, nato miast wy - kształcenie kierunkowe nie jest konieczne. Z doświadczenia konsultantów Page Per son nel wy ni ka bo wiem, że w Cen - trach Usług Wspólnych pracują zarówno lingwiści i humaniści, jak i finansiści czy inżynierowie. Im wyższe stanowisko interesuje kandydata do pracy, tym większym doświadczeniem kierunkowym powinien się on wykazać. Struktura stanowisk w Centrach Usług Wspól nych jest za zwy czaj pio - nowa. Karierę rozpoczyna się od asystenta lub młodszego specjalisty, a następnie istnieje możliwość awansu na sta no wi sko spe cja li sty (np. księ go - wy), star sze go spe cja li sty (np. star - szy księgowy), kierownika/kierownika zespołu (Team Leadera). Dla wielu osób, szczególnie młodych, rozpoczynających karierę, bardzo istotna jest możliwość pracy dla globalnych korporacji i znanych marek ocenia Woj ciech Bartz. Pra ca ta nie sie ze sobą prestiż, możliwość zdobycia doświad cze nia w mię dzy na ro do wym śro do wi sku oraz udzia łu w tzw. mi - gra cjach pro ce sów do Pol ski, co bar - dzo pociąga młodych, ambitnych ludzi do da je. KR Cen tra usług w Kra ko wie Co raz bar dziej skom pli ko wa ne In die i Fi li pi ny prze jmo wać bę dą pro ce sy ni sko kosz to we, Chi ny wspar cie IT, Bra zy lia fi - nanse i zakupy, zaś perspektywą Pol ski i Kra ko wa bę dą za a wan - so wa ne pro ce sy opar te na wie - dzy. Roz mo wa z Ja ro sła wem Pię tą s. 2 Wy na gro dze nia Więcej niż spodziewa się absolwent Śred nie wy na gro dze nie na tak zwa nym po zio mie wej ścia, za któ re uzna my młod sze go księ go we go w dziale należności, to 3267 zł brutto, co sta no wi o oko ło 1200 zł wię cej, niż oczekiwania przeciętnego polskiego ab sol wen ta wzglę dem swo jej pier - wszej pra cy. Wię cej s. 2 De ba ta W stro nę spe cja li za cji Patrząc na aplikujących, jakość kandy da tów do pra cy w cen trach biz ne - so wych spa dła. Cie szyć mo że my się z te go, że w bran ży nie wi dać kry zy su. To wnioski ze zorganizowanej debaty, na któ rą za pro si liś my przed sta wi cie - li firm, uczel ni oraz władz mia sta. Za pis roz mo wy s. 4 i 6 ADAM GOLEC Atu ty Miasta Roz sąd ne kosz ty i do bra ka dra Polska, a w szczególności Kraków, ma potencjał, by stać się największym obszarem skupiającym firmy z branży BPO na kontynencie europejskim. Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu Krakowa i okolic jest dostęp do wykształconych pracowników i wygodnych nieruchomości biurowych. Wię cej s. 6

2 2 Centra Biznesowe Kraków + Poniedziałek 5 grudnia 2011 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Coraz bardziej skomplikowane W globalnej perspektywie Indie i Filipiny przejmować będą procesy niskokosztowe, Chiny wsparcie IT, Brazylia finanse i zakupy, zaś perspektywą Polski i Krakowa będą zaawansowane procesy oparte na wiedzy. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, byłoby to dla nas bardzo korzystne mówi Jarosław Pięta AUTOR FOTO ROZ MO WA Z Ja ro sła wem Pię tą, par tne rem Ad vi so ry Gro u TEST Hu man Re so ur ces ANE TA ZA DRO GA: Jak bran ża SSC/BPO zmie ni ła Kra ków i Ma ło pol skę? JA RO SŁAW PIĘ TA: Dynamika zmian, jaką ob ser wu je my na ryn ku pra cy w Krakowie w branży SSC/BPO, przekroczyła oczekiwania, jak sądzę, większości z nas. W ciągu ostatnich siedmiu lat po wsta ło po nad 20 tys. no wych miejsc pra cy, i to dla osób z wyż szym wykształceniem. To fenomen na skalę nie tyl ko Pol ski, ale też Eu ro py i świa - ta. Przy rost no wych miejsc pra cy się - ga kil ku ty się cy rocz nie i nic nie wska - zu je na to, aby trend się od wró cił. W rankingu Tholons Kraków sklasyfikowano na pierwszym miejscu na świecie wśród miast rozwijających się w dziedzinie outsourcingu. Ranking Everest Group lokuje zaś Polskę wśród pięciu najbardziej dojrzałych rynków outsourcingowych świata po Chinach, Indiach, Brazylii i Filipinach. A każde nowe miejsce pracy w centrach usług biznesowych powoduje po wsta wa nie do dat ko wych miejsc pracy w firmach w ich otoczeniu biznesowym. Rozwijają się firmy wspierające centra w dziedzinach takich jak: IT, nieruchomości, usługi medyczne czy konsulting HR i rekrutacja chociaż by jak TEST, któ ry za trud nia w Krakowie ponad 40 osób. Naj więk si gra cze na ma ło pol skim ryn - ku dla cze go zna le źli się właś nie tu? Największe centra usług biznesowych w Krakowie osiągają poziom zatrudnienia od kilkuset do ponad tysiąca pracowników. To znane światowe mar ki, ta kie jak: Shell, Phi lip Mor ris, Capgemini, IBM, State Street, Sabre, MICHAŁ ŁEPECKI Uczel nie we włas nym in te re sie po win ny ue la stycz niać pro gra my, do sto so wu jąc je do po trzeb biz ne su. Na zdję ciu kam pus Uni wersytetu Eko no micz ne go Motorola, Electrolux, HSBC, UBS, Hita chi. Jest ich obec nie po nad 60 i wciąż pojawiają się nowe, jak chociażby dwa tegoroczne projekty obsługiwane obecnie przez TEST dla firm Ca pi ta i Amer Sports. Co je przy cią ga? Do tąd by ła to du ża licz - ba ab sol wen tów wyż szych uczel ni, się - ga ją ca tyl ko w Ma ło pol sce 30 tys. rocz - nie, oraz umiar ko wa ne kosz ty pra cy. Te raz rów nie waż nym, o ile nie waż - niejszym kryterium jest pula ponad 20 tys. doświadczonych osób pracujących w sektorze w Krakowie, co daje jedną czwartą ogólnopolskiego zatrudnienia w centrach. To duża przewaga konkurencyjna nie tylko wobec pozostałych miast w Polsce, ale i Europie Środkowo- -Wschod niej. Koszt pra cy, choć na dal istotny, nie jest kluczowym czynnikiem decyzyjnym. Jest nim jakość, którą śmiało konkurujemy szczególnie z Indiami czy Chinami. Na dal też li czy się do stęp ność osób z biegłą znajomością języków obcych. W Krakowie według badań ASPIRE procesy obsługiwane są w centrach aż w 31 językach. Ponieważ możliwe jest zatrudnianie osób ze znajomością kolejnych języków, zwiększa się również za sięg ge o gra ficz ny ob słu gi wa ne go z Krakowa obszaru. Nie bez znaczenia była też marka Krakowa miasta oferują ce go moż li wość łą cze nia roz wo ju i awansu zawodowego z urokami życia w pięknej, wciąż kameralnej, kulturalnej stolicy Polski ze zróżnicowaną rozrywką. Ja kie są kie run ki roz wo ju bran ży? Dostęp do doświadczonych pracowników umożliwia nowym, jak również obecnym inwestorom migrację bardziej zaawansowanych procesów. Finansowe procesy operacyjne, takie jak płatności, należności, zastępowane są analizami finansowymi, kalkulacją ryzyka, zaawansowanym raportowaniem, obsługą funduszy. W dziedzinie IT do tech nicz nych fun kcji wspie ra ją cych i związanych z obsługą klienta dochodzą produkcja aplikacji, badania i rozwój. Centra migrują stopniowo kolejne funkcje, po skutecznym przeniesieniu procesów księgowych przenoszą procesy IT, zakupowe czy human resources. W ostatnim czasie mieliśmy kilka takich przypadków. Specjalizacja i rosnący stopień skomplikowania procesów w centrach to wyraźny trend, który warto utrzymywać. Dzia ła tu me cha nizm ku li śnież nej im więcej mamy doświadczonych pracowników w sektorze, tym chętniej inwestorzy przenoszą kolejne zaawansowane proce sy. To zaś przy czy nia się do roz wo ju za - wodowego kolejnych grup pracowników. To zjawisko znajduje potwierdzenie w kontaktach TEST z inwestorami mającymi miej sce w W znacz nie wię kszej czę - ści niż w latach ubiegłych rozważali migracje procesów zaawansowanych, oceniając Kraków jako dojrzały rynek. Panuje opinia, że wglobalnej perspektywie Indie i Filipiny przejmować będą niskokosztowe procesy back office, Chiny pro ce sy wspar cia IT, Bra zy lia fi - nanse i procesy zakupowe, zaś perspektywą Polski są zaawansowane procesy opar te na wie dzy. Je śli ten sce na riusz się spraw dzi, by ło by to dla nas bar dzo korzystne. Co jesz cze mo że zy skać Kra ków, sta - wia jąc na usłu gi? W obec nym sta nie ge o po li tycz - nym oraz demograficznym naszej części świata, w szerokiej perspektywie glo bal nej kon ku ren cji, Kra ków ma szanse dołączyć do grona najbardziej rozwiniętych miast świata w dziedzinie outsourcingu. To oznacza stabilną pozycję na mapie biznesowej świata i kojarzenie miasta nie tylko z turystyką i kul tu rą, jak jest obec nie, ale rów - nież z za a wan so wa nym biz ne sem i technologiami. W lokalnym ujęciu w praktyce oznacza to do brze płat ne miej sca pra cy w sek - torze i firmach stanowiących ekosystem, możliwości rozwoju zawodowego młodych ludzi, rozwijającą się infrastrukturę centra biurowe, mieszkalnictwo, transport, nowe technologie w sferze zawodowej i społecznej rosnącą jakość życia wyrażoną również wielokulturowością i funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku. Ja kie dzia ła nia po win ny pod jąć wła dze mia sta, re gio nu? Co po win ny ro bić uczel - nie? Uczel nie we włas nym do brze po - jętym interesie powinny uelastyczniać programy i formy nauczania, dostosowując je do potrzeb sektora stanowiącego obecnie największego pracodawcę. O wiele większy nacisk powinien zostać położony na biegłą znajomość języków obcych, jak również kompetencje miękkie absolwentów. W dzisiejszym świe cie wie dza to nie wszyst ko. W tej dziedzinie zmiany są zbyt powolne i zdarza się nam prze gry wać z uczel nia mi np. na Ślą sku. Zadaniem miasta jest organizacja wszystkich działań w przestrzeni publicznej na rzecz rozwoju sektora, który jest dla Krakowa strategiczny. Oznacza to rozwiązywanie problemów urbanistycznych (biznesparki, mieszkalnictwo, transport publiczny), jak również profesjonalny marketing miasta na świecie jako wiodącego ośrodka biznesowego. Drogą dla wykorzystania poten cja łu Kra ko wa jest też sku tecz na współpraca pomiędzy środowiskami tworzącymi ekosystem outsourcingowy: lo kal ny mi wła dza mi, cen tra mi, uczelniami, firmami rekrutacyjnymi, deweloperskimi i innymi funkcjonującymi w otoczeniu biznesowym dzięki rozwojowi sektora. W tym obszarze aktywne jest ASPIRE stowarzyszenie cen trów, z któ rym TEST ak tyw nie współpracuje. ROZMAWIAŁAANE TA ZA DRO GA NA START 1200 ZŁ WIĘ CEJ, NIŻ SPO DZIE WA SIĘ AB SOL WENT o wy na gro dze niach w cen trach usług pi sze Krzysz tof Bu jak* Zjednej strony słyszymy o atrakcyj no ści Pol ski ze wzglę du na sto - sunkowo niewielkie koszty zatrudnienia, z drugiej strony centra finansowo-księgowe postrzegane są często przez absolwentów i pracowników posiadających już pewien bagaż doświadczenia jako miejsca, w których można znaleźć pracę oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie. Przyjrzyjmy się więc, na jakie uposażenie może liczyć osoba wkraczająca do takowej organizacji. Średnie wynagrodzenie na tak zwanym po zio mie wej ścia, za któ re uzna - my młodszego księgowego w dziale należ no ści, to 3267 zł brut to, co sta no wi o około 1200 zł więcej niż oczekiwania prze cięt ne go pol skie go ab sol wen ta względem swojej pierwszej pracy. Uposażenie wzrasta oczywiście przy okazji awan su, któ ry wią że się za rów no ze wzrostem komplikacji obowiązków, jak i odpowiedzialności. Dla przykładu: osoba zatrudniona w tym samym dziale (przypomnijmy należności) na stanowisku księgowego z doświadczeniem może liczyć na średnią miesięczną płacę całkowitą rzędu około 4300 zł brutto, li der zes po łu na oko ło 7000 zł brut - to, a objęcie stanowiska kierownika procesu i pełnienie tej funkcji wynagradzane jest średnią kwotą uposażenia rzędu zł net to. W działach obsługujących inne procesy zarobki potrafią być jeszcze bardziej korzystne. W tzw. księdze głównej team leader zarabia miesięcznie średnio około 8000 zł brut to, a kie row nik te goż dzia - łu może osiągnąć wynagrodzenie przekraczające zł brutto. Znaną prawidłowością dotyczącą poziomu uposażeń w Polsce jest powiązanie ich z po cho dze niem ka pi ta łu. Po - wszechnie wiadomo, iż firmy z kapitałem zagranicznym płacą na analogicznych stanowiskach więcej niż przedsiębiorstwa o rodzimym pochodzeniu. Jak widać po przytoczonych przykładach, centra SSC o profilu finansowo-księgowym mogą być ciekawą alternatywą dla zatrudnienia w innych branżach. Oprócz lakonicznego zapoznania się z konkretnymi stawkami na poszczególnych sta no wi skach war to rów nież na pewno przyjrzeć się bliżej przeprowadzo nym w 2011 r. pod wyż kom w cen trach finansowo-księgowych. Członkowie zarządów mogli liczyć na podwyżki płac rzę du 3,2 proc., nato miast szcze bel dy - rek tor ski na bli sko 2,5 proc. War to przy tym zauważyć, iż odsetek centrów, które w ogóle przyznały wzrosty uposażeń, był wyż szy niż pro cent firm z po zo sta - łych branż, któ re się na to zde cy do wa ły. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w SSC o profilu finansowoksię go wym mog ły w 2011 r. li czyć na pod - wyżki procentowo analogiczne do dyrek tor skich (rów nież oko ło 2,5 proc.). Niż - sze poziomy zarządzania procentowo zyskały więcej: 4,2 proc. dla specjalistów oraz 3,4 proc. wzrostu wynagrodzenia w przypadku stanowisk asystenckich. Na podstawie badań przeprowadzonych w lipcu bieżącego roku przez Advisory Group TEST Human Resources plany pod wy żek na rok 2012 w cen trach fi - nansowo-księgowych zakładają średnie podwyżki na poziomie wyższym niż te, które zrealizowane zostały i zrealizowane zostaną do końca roku bieżącego. Najwyższe procentowo wzrosty uposażeń odnotują specjaliści (4,25 proc.) oraz dyrektorzy (3,61 proc.). Widocznym trendem jest podniesienie poziomu planowa nych pod wy żek w 2012 r. do tych wzro - stów, któ re mia ły miej sce w ro ku 2011 na wszystkich poziomach zarządzania. Wynagrodzenia prezentowane w artykule pochodzą z raportów płacowych opracowywanych przez Advisory Group TEST Human Resources. Dane do raportów przekazywane są cyklicznie i bezpośrednio przez działy personalne, co gwarantuje ich rzetelność. Uczestnicy badania wynagrodzeń mapują każde stanowisko w swojej strukturze do stanowisk występujących w raportach poprzez odpowiedzi na pytania zawierające kluczowe kryteria decydujące o wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach pracy. Pozycjonowane w ten sposób stanowiska zapewniają zbieżność porównywanych informacji. *KRZYSZTOF BUJAK, senior project manager w dziale Analiz i Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources KR

3 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 3 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

4 4 Centra Biznesowe Kraków + Poniedziałek 5 grudnia 2011 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Większa specjalizacja większe wymagania Co dalej z centrami biznesu? W branży nie widać kryzysu. Proste procesy outsourcingowe będą przenoszone z Krakowa. Firmy, które zostaną, coraz bardziej się wyspecjalizują. To wnioski z debaty, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli firm, uczelni oraz władz samorządowych WOJ CIECH PE LOW SKI, ANE TA ZA DRO GA: Czy kry zys do tarł do cen trów usług? BE A TA GÓR SKA-NIEĆ, MARR/BU SI NESS IN MA ŁO POL SKA: Nie wi dać go. Oba - wialiśmy się tego kryzysu, zastanawia liś my się, jak to bę dzie. Ale z prak - tyki wynika, że mamy coraz więcej inwestorów, bardzo dużo z branży nowoczesnych usług biznesowych. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA, TEST HR: W cią gu osta t nich dwóch lat przy by - ło nam w Pol sce 20 no wych cen trów usług. To świadczy o pozytywnej tendencji rozwoju. W Krakowie, który ciągle rozwija się dynamicznie, w tym roku pojawiło się dwóch znaczących gra czy na tym ryn ku. Przy by wa no - wych miejsc pra cy. Pra wie 70 proc. z nich nadal jest generowane przez cen tra, któ re po wsta ły przed 2007 ro kiem. To świad czy o tym, że one ca ły czas się roz wi ja ją i nie ma ją wię - kszych problemów. AGNIESZ KA JA REC KA, HE AD OF HR SHA - RED SER VI CE CEN TRE, CAP GE MI NI: Kryzys, pa ra dok sal nie, jest do bry dla branży outsourcingowej. Firmy zlokalizowane w drogich miastach tną kosz ty. Na po cząt ku ozna cza to sta - gna cję i wstrzy ma nie się przed po - dejmowaniem jakichkolwiek decyzji, co obserwowaliśmy na przykład w zeszłym roku. Teraz widzimy, że na si klien ci chcą nam od da wać co - raz wię cej za dań. Ma my też no wych klientów. W ciągu ostatnich lat przyję liś my pra wie ty siąc osób do wszyst - kich naszych działów. W Krakowie ma my w tej chwi li pra wie 3 tys. pra - cowników. MAR TA WA LI GÓR SKA, STA TE STRE ET: W prze ci wień stwie do wię kszo ści korporacji w Krakowie my działamy na zasadzie insourcingu. Od stycznia zatrudniliśmy ponad 450 osób. Przy by wa no wych sta no wisk, no - wych działów, bardziej kompleksowych. Sta te Stre et Pol ska dzia ła w za - kre sie ob słu gi księ go wej fun du szy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, wyceny funduszy. Oferowane przez nas stanowiska obejmują pełen zakres procesu zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych. Krakowskie biuro zyskuje coraz większe znaczenie globalne. Charakterystyczne dla naszej firmy jest ciągłe ulepszanie naszych procesów, funkcji oraz stosowanych rozwiązań. EDY TA SAN DER, P.O. KIE ROW NI K AKA DE - MIC KIE GO CEN TRUM KA RIE RY, UNI - WERSYTET EKO NO MICZ NY W KRA KO WIE: Na przykładzie targów pracy widzimy po pra wę sy tu a cji na ryn ku. W 2008 ro ku przy cho dzi ło mniej firm, by ło mniej ofert pra cy. Te raz jest poprawa sytuacji. Dużo przedsiębiorstw zaczyna się rozwijać, nie tylko z sektora outsourcingowego. Że by cen tra mog ły dzia łać i się roz - wi jać, po trze ba od po wied niej ka dry. Jak wy glą da sy tu a cja z kom pe ten - cja mi ab sol wen tów? Czy są wy star - cza ją ce? M.W.: Bardzo selektywnie wybieramy kandydatów. Patrząc na aplikują cych, ma my wra że nie, że ja kość kan dy da tów spa dła. Na przy kład podczas rozmowy w języku angielskim oso by się roz łą cza ją, bo ma ją prob le my z ko mu ni ko wa niem się w tym ję zy ku. A to jest dziś pod sta - wa. Czę sto zda rza się, iż oso by szu - kające pracy aplikują na wiele stanowisk w tym sa mym cza sie, aby zmak - sy ma li zo wać szan se za trud nie nia. Kan dy da ci nie za da ją so bie tru du, aby wnikliwie przyjrzeć się opisowi stanowiska, na jakie aplikują, są nieprzygotowani merytorycznie do rozmo wy. Bar dzo ma ło jest osób, któ re znają swoje umiejętności i potrafią je zaprezentować, wiedzą, jaką ścieżkę ka rie ry chcą ob rać. ADAM GOLEC De ba ta w sie dzi bie Test Hu man Re so ur ces przy ul. Zwie rzy niec kiej w Kra ko wie AGNIESZ KA JA REC KA: Korporacje między narodowe to świetny sposób na rozwinięcie swoich kompetencji. Tutaj ścieżka rozwoju jest jasna. Jest szansa zarówno rozwoju osobistego, jak i rozwoju konkretnych kompetencji. Są jasno wyznaczone cele dla każdego pracownika, które są okresowo sprawdzane i oceniane. I od tej oceny zależy ścieżka rozwoju danej osoby M.K.: Jest ta kie prze ko na nie wśród czę ści ab sol wen tów, że je śli cze goś kon kret ne go so bie nie znaj dę, to za - wsze jakąś pracę w outserwisie się dostanie. To są kandydaci, którzy niekoniecznie aplikują na dane stanowisko dla te go, że im za le ży, ale dla te go, że chcą się gdzieś prze cho wać, trak tu ją to przej ścio wo. Ta kich osób jest rze - czy wi ście spo ro na ryn ku i to jest prob - lem nie tylko w branży outsourcingowej. Trud no jest zna leźć oso by, któ re wie dzą, że chcą pra co wać i ro bić ka - rierę w branży outsourcingowej. Prob lem tkwi chy ba w tym, że bra - ku je dziś osób z po my słem na sie bie, z pomysłem na swoją karierę. W momencie kiedy dostajemy od pracodawców zapytania o ludzi interesujących się czymś poza studiowaniem albo ludzi z jakimś doświadczeniem, wygląda to tak, jak by lu dzie nie mie li za in - teresowań, pasji, nie umieli wyróżnić się w żaden sposób kwalifikacjami czy oryginalnością. E.S.: Rze czy wi ście, przy cho dzą do nas studenci i absolwenci, którzy od ra zu na wej ściu mó wią, że nie chcą pra co wać w cen trum usług. Są też ta - cy, któ rzy mó wią: Tak, chciał bym pójść i spró bo wać, bo nie wiem, jak tam wy glą da pra ca. Jest jed nak dru - ga stro na od se tek osób, któ re przy - chodzą i chcą świadomie wybrać sobie ścież kę ka rie ry i roz wo ju za wo - do we go, jest bar dzo nie wiel ki. Ma - my 23 tys. stu den tów, a na roz mo wę z do rad cą za wo do wym mo że my umó wić oko ło 100 osób. Z te go też mo że wy ni kać brak jas nej wie dzy o ryn ku pra cy. MAR TA WA LI GÓR SKA: Patrząc na aplikujących, mamy wrażenie, że jakość kandydatów spadła. Na przykład przy rozmowie w języku angielskim osoby się rozłączają, bo mają problemy w komunikowaniu w tym języku. A to jest dziś podstawa. Bardzo mało jest osób, które znają swoje umiejętności i potrafią je zaprezentować, wiedzą, jaką ścieżkę kariery chcą obrać Czy cen trum usług jest do brym miej - scem dla mło de go czło wie ka na start w ka rie rę za wo do wą? A.J.: Korporacje międzynarodowe to świetny sposób na rozwinięcie swoich kompetencji. Tutaj ścieżka rozwoju jest jas na iprzej rzy sta. Jest szan sa zarówno rozwoju osobistego, jak i rozwoju konkretnych kompetencji. Są jasno wyznaczo ne ce le dla każ de go pra cow ni ka, które są okresowo sprawdzane i ocenia ne i od tej oce ny za le ży ścież ka roz - wo ju da nej oso by. Po dam swój przy - kład: studiowałam na Akademii Ekono micz nej fi nan se i księ go wość. Za - częłam pracę w Capgemini siedem lat te mu na sta no wi sku Te am Le a de ra. Później przeniosłam się do Warszawy, następnie z powrotem do Krakowa. Od tego roku jestem szefem działu HR. Sie dem lat te mu nie by ło tu taj w Kra ko wie miejsc pra cy dla naj lep - szych absolwentów, zapotrzebowanie było głównie na proste zadania. Teraz sy tu a cja wy glą da zu peł nie ina czej. Cen tra, w tym i mo je, bar dziej się wy - specjalizowały i szukają osób z coraz lep szy mi kom pe ten cja mi. Ko lej ny przykład: osoba, która pracę zaczęła w cen trum jesz cze na stu diach, 12 lat temu, a teraz jest dyrektorem. Nasza organizacja jest dynamiczna i bardzo się zmie nia. Moż na ro bić u nas ka rie - rę. W tej chwi li w na szym cen trum ma - my 29 języków. Te procesy, z którymi za czy na liś my w Kra ko wie, zo sta ły przeniesione do Indii. Natomiast teraz nadszedł czas na specjalizacje, na wyż sze wy ma ga nia w sto sun ku do kan dy da tów i ich kom pe ten cji, ale i wię ksze szan se na roz wój. MA GDA LE NA KO BY LAŃ SKA: Mamy na tyle dobrą sytuację, że mamy tutaj, w Krakowie, bardzo dużo absolwentów dwukrotnie przewyższamy naszych sąsiadów, takich jak Czechy czy Węgry. A to jest nasza najbliższa konkurencja, jeśli chodzi o lokowanie usług. W związku z tym liczba absolwentów jest uznawana ciągle za największy atut naszego regionu M.W.: To, co mamy do zaproponowania kandydatom, to specjalistyczne role te sa me, ja kie peł nią pra cow ni cy Sta te Stre et w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji czy Luk sem bur gu. To są bardzo różnorodne stanowiska. Umożliwiamy rozwój w profesjonalnym, pełnym wyzwań i międzynarodowym środowisku. Ale wszystko jest w rękach samych pracowników to od nich sa mych za le ży, jak kształ to wać się będzie ich profesjonalna kariera. E.S.: Jest jed nak i dru ga stro na te go obrazu. Firmy wymagają od naszych studentów i absolwentów, żeby jak najszybciej zaczynali pracę, nawet na ostatnim roku studiów, wymagają pełnej dyspozycyjności, języków angielskiego, niemieckiego. Wiemy, że języki to prob lem, ale też nie je steś my w sta nie zapewnić ciągłości tych języków na takim poziomie, jakiego wymagają pracodawcy. Trzymają nas programy ministerialne. Są studenci, którzy wyjeżdża ją na Eras mu sa, sta wia ją na te ję - zy ki, wie dzą, że one są waż ne. Wiem rów nież, że są cen tra, któ re sta wia ją na absolwentów, wysyłają ich na dodat ko we kur sy do szka la ją ce. Wte dy stu dent wi dzi, że nie tyl ko wy ma ga się od nie go, ale też w nie go in we stu je, i uwa żam, że to bar dzo do bre po dej - ście, z ko rzy ścią dla obu stron. M.W.: Oczywiście, że centra doszkalają pracowników. W ten sposób w nich inwestują. My na przykład stawiamy na treningi i specjalistyczne szkolenia, zarówno techniczne, jak i te z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Zdecydowaliśmy się również dofinansowywać programy szkoleniowe, studia podyplomowe. I absolwenci to doceniają, te szanse rozwoju w globalnym środowi sku. Ma my przy kła dy osób, któ re za czy na ły u nas pra cę w 2007 i 2008 roku i obecnie zarządzają poszczególny mi dzia ła mi. To jest do wód na to, że dziś można naprawdę zrobić karierę w centrum. Trzeba tylko wykazać się na początku chęcią poszerzania kwalifikacji i zaangażowaniem. W typowej kulturze organizacyjnej nakierowanej na performance to właśnie pracownik ma naj wię kszy wpływ na roz wój włas - nej kariery, my jedynie udostępniamy odpowiednie narzędzia. Spój rzmy te raz na bran żę, wy bie ga jąc w przy szłość. Czy jest jesz cze miej sce na roz wój w Kra ko wie? W ja kich kie - run kach ten roz wój mo że pójść? A.J.: Roz wój jest moż li wy, na pew no. Ale pod wa run kiem, że pój dzie my w stro nę spe cja li stów. Bo pra ca jest nie tylko dla studentów i absolwentów. W tej chwi li jest to bar dzo wy ma ga ją - ca bran ża. Na przy kład ma my wie le zle ceń, jak prze jmo wa nie pro ce sów outsourcingowych, które wymagają wyjazdów za granicę, muszą znać biegle ję zyk i znać się do sko na le na tym, co robią. Żeby spełnić wymagania rynku i ocze ki wa nia klien tów, na si pra - cownicy muszą być specjalistami wysokiej klasy. M.K.: Poziom zarobków w centrach krakowskich przewyższa średnią krajo wą, dziś to po wy żej 4 tys. zł brut to. To do bra ofer ta dla osób na po cząt ku ka rie ry, z dwu let nim do świad cze - niem. Przewidywania i tendencje są ta kie, że te usłu gi bę dą się spe cja li zo - wać. Te pro ste pro ce sy ope ra cyj ne będą dalej przenoszone. Tutaj do nas będą migrowane procesy bardziej złożone, z Europy Zachodniej. Pod tym kątem pracodawcy zaczynają już poszu ki wać pra cow ni ków z wyż szym kwalifikacjami. Mamy na tyle dobrą sytuację, że mamy tutaj, w Krakowie, bardzo dużo absolwentów. Dwukrotnie przewyższamy naszych sąsiadów, na przy kład Cze chy czy Wę gry. A to jest nasza najbliższa konkurencja, jeśli chodzi o lokowanie usług. W związku z tym licz ba ab sol wen tów jest uzna wa na cią gle za naj wię kszy atut naszego regionu. Na to zwracają uwagę cen tra że bę dą mia ły w czym wy - bierać. Ab sol wen ci to jed no, jed nak cen tra mu szą też mieć się gdzie ulo ko wać. Jak wy glą da sy tu a cja z do stęp no ścią po wierz chni biu ro wej w Kra ko wie? B.G.N.: Przez osta t nie la ta by liś my przekonani, że mamy wystarczająco dużo powierzchni biurowej. Co prawda na dal ma my jesz cze wol ne po wierz - chnie, ale wy star czy, że wej dzie je den duży gracz i wszystko zostanie zajęte. I znowu może zdarzyć się sytuacja, że bę dą prob le my z do stęp no ścią biur, a warunki i ceny zaczną dyktować deweloperzy. A.J.: Trzeba jasno podkreślić, że nowoczesne centra biznesowe interesują tyl ko biu row ce kla sy A. Gor sza kla - sa biur nas nie in te re su je ze wzglę du na klientów musimy zapewnić najwyższe stan dar dy pra cy, prze cho wy wa - nia dokumentów. B.G.N.: Trzeba, niestety, pamiętać, że pod budowę powierzchni biurowej nie ma my już tak du żo atrak cyj nych te re - nów. Najważniejsza jest lokalizacja dobry dojazd, połączenia komunikacją miejską, miejsca do parkowania. Tego, niestety, w Krakowie zaczyna brakować. Mó wi liś my o no wych fir mach, któ re po ja wia ją się w Kra ko wie. A kto od - cho dzi? M.K.: 70 proc. centrów deklaruje, że przenosi do Krakowa coraz więcej proce sów, nie zmniej sza jąc licz by tych, Ciąg dalszy na s. 6 KR

5 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 5 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia 2011 AAC Services The present services of AAC Krakow are provided by four main departments: Finance Accounting, Sales Accounting & Administration, Business Services and IT Order Management. The World of Lufthansa Shared Services FINANCE ACCOUNTING Payables manage processes of supplier account such as invoice verification, payment runs or cost accruals. Receivables manage processes of customer and agents accounts, such as incoming payments and debt collection. BUSINESS SERVICES provides services in the following areas: Reporting, IT Order Management and Duty Travel Settlement. SALES ACCOUNTING & ADMINISTRATION Sales Auditing and Data Processing, assures the correctness and the processing of international sales data from offices and travel agents. Fare Audit, monitors and bills incorrect calculations of ticket sales, playing a vital role in airlines revenue protection. Refund Application Handling deals with a range of exceptions in refunding tickets. BILLING CENTER CARGO is responsible for correctness of settlement between Lufthansa Cargo and Cargo agents. Deutsche Lufthansa AG is a global aviation group. The Group operates in five business segments, each dedicated to high quality standards. The five units the passenger airline business, logistics, MRO, catering and IT services all play a leading role in the industry in which they operate. The Lufthansa Group includes a total of more than 400 subsidiaries and associated companies. Lufthansa Shared Services International (SSI) is a corporate function of Deutsche Lufthansa AG and the service provider for Global Accounting Services and International Business Services in the airline and aviation industry. SSI provides increasingly more services to the group in the areas of Accounting, Administrative Tasks, Consulting, Controlling, Finances and Human Resources. SSI consists of global process managements, worldwide field-offices and specialized Airline Accounting Centers. High performing Airline Accounting Centers in Cracow, Mexico, Bangkok and Cologne assure efficient and continuously improving global business process operations for their customers. Airline Accounting Center Sp. z o.o. in Cracow is one out of these AAC s and is owned 100 % by Lufthansa (Lufthansa Commercial Holding). AAC is therefore by far more than a service provider for customers. AAC is integrative part of globally managed processes and talent pools, offering therefore also opportunities to those looking for development opportunities abroad in the long-term. More than 400 professionals at AAC in Cracow are dedicated to provide outstanding results for an increasing range of services and customers, e.g. Lufthansa German Airlines (Passage), Lufthansa Cargo, Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Germanwings, Lufthansa Systems, Lufthansa Revenue Services, and Lufthansa Process Management. Our employees are carefully selected and trained to fit into our proactive teams of professionals to meet our high standards and fulfill our customer promise: We offer: challenging work in an international environment under highest standards; professional training package for your future assignment; attractive career development opportunities; for highly ambitious and flexible persons also abroad within Lufthansa Shared Services International or Lufthansa Group; language skills development; permanent work - in a dynamic, young team in friendly atmosphere with flexible working times; attractive benefits and bonus system; commitment to our staff - all Senior Accountants, Specialists and Teamleaders have been recruited exclusively from our own talent pool; job stability and flexible working time, enabling to enjoy your personal lifestyle; mother friendly company. Can you build a team with us? We are offering the following starting positions: Jr. Accountant / Jr. Service Executive * accounting knowledge or work experience is not required or Our requirements: Master/Bachelor degree; students with completed 3rd year of studies are also welcome; candidates to Finance Accounting are expected to have economical education; good command of English knowledge of second language will be an asset: French, Italian, German, Spanish, Russian; analytical skills and systematic attitude to work very good communication and team work skills; service and quality commitment, patience and accuracy Accountant / Service Executive * 2 years experience in a Finance Service center required Visit our Web page: Solutions, Delivery & Value. With drive to deliver. Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do składania aplikacji poprzez biuro AG TEST Human Resources, ul. Smoleńsk 29, Kraków lub

6 6 Krakowskie Centra Biznesowe Kraków + Poniedziałek 5 grudnia 2011 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl + + Atuty Krakowa: rozsądne koszty i dobrze wykształcona kadra Polska, a w szczególności Kraków, ma potencjał, by stać się największym obszarem skupiającym firmy z branży BPO na kontynencie europejskim. Kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu Krakowa i okolic jest dostęp do wykształconych pracowników i wygodnych nieruchomości biurowych ROZ MO WA Z Mał go rza tą Ra ni szew ską HR me ne dżer, In te le net ANE TA ZA DRO GA: Dla cze go cen tra po - ja wia ją się właś nie w Kra ko wie? MAŁ GO RZA TA RA NI SZEW SKA: Co ro ku mu ry kra kow skich uczel ni opusz - czają dziesiątki tysięcy absolwentów, do brze wy kształ co nych, ze zna jo - mością języków obcych, gotowych do pod ję cia pier wszej pra cy. Cho - ciaż ich oczekiwania finansowe wzrosły, na dal są kon ku ren cyj ne w sto - sun ku do płac na ryn kach Eu ro py Zachodniej. Podobnie ma się sytuacja z cenami nieruchomości, zwłaszcza koszta mi wy naj mu po wierz chni biu ro - wych. Ich wy so ki stan dard oraz przy - stęp na ce na są za chę tą dla firm mię - dzynarodowych. Bardzo ważne są stabilna ekonomia i stabilne państwo, w którym inwestorzy mogą czuć się bez piecz nie. W Pol sce w osta t nich latach nie odnotowuje się niepokojów spo łecz nych na du żą ska lę, po - wstają też programy zachęcające inwestorów do otwierania swoich oddziałów w naszym kraju. Dogodna lo ka li za cja, z roz bu do wa ną in fra - strukturą transportową i lotniskiem w pobliżu, to kolejny ogromny atut Krakowa. Ponadto Kraków to po prostu przy jaz ne miej sce do ży cia. Wie - le osób decyduje się na relokację do Krakowa i wiąże z tym miastem swoje plany zawodowe i osobiste. Wszystko to spra wia, że Kra ków przy cią ga firmy globalne szukające możliwości stabilnego rozwoju przy rozsądnych kosztach prowadzenia biznesu. JAKUB OCIEPA Wy so ki stan dard oraz przy stęp na ce na nie ru cho mo ści biu ro wych są za chę tą dla mię dzy na ro do wych firm Ja kie są kie run ki roz wo ju bran ży i ja - kich pra cow ni ków po trze ba? Kolejna faza rozwoju to outsourcowa nie bar dziej skom pli ko wa nych usług. Do tej po ry do mi no wa ły pro - jek ty zwią za ne z fi nan sa mi i księ go - wością, kontrolą należności, customer service, procesy proste, powtarzalne. Z cza sem bę dzie po ja wiać się co raz więcej skomplikowanych, złożonych procesów z zakresu badań, rozwoju, pra wa. Pol ski ry nek BPO już nie co W dobie umów śmieciowych firmy z branży BPO wydają się pożądanym pracodawcą. To stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy okrzepł i będzie przyjmował nowe wyzwania. Je śli cho dzi o pra cow ni ków, w większości poszukiwane są osoby po słu gu ją ce się przy naj mniej jed - nym ję zy kiem ob cym, a nie rzad ko i kilkoma. Bardzo ważne są również umiejętności miękkie, takie jak umiejęt ność pra cy w zes po le, wy so kie umie jęt no ści ko mu ni ka cji, do kład - ność. Obok klu czo wych kom pe ten - cji dla sta no wi ska waż nym kry te - rium oce ny kan dy da tów jest mo ty - wa cja. W fir mach z bran ży BPO naj - le piej czu ją i spraw dza ją się oso by zmo ty wo wa ne, lu bią ce pra co wać w zes po le, zo rien to wa ne na roz wój i po sze rza nie włas nych kom pe ten - cji. Ta cy pra cow ni cy są bar dzo cen - ni dla pra co daw cy, fir my chęt nie w nich in we stu ją. Co pra co daw cy z te go sek to ra mo gą za pro po no wać pra cow ni kom? W do bie umów śmie cio wych i problemów ze zdobyciem stałej pracy przez oso by z ma łym do świad - cze niem fir my z bran ży BPO wy da - ją się po żą da nym pra co daw cą. Mo - gą one zaproponować pracownikom stabilne zatrudnienie opierające się na umo wie o pra cę, atrak cyj ne wa - run ki pra cy i kon ku ren cyj ne wy na - grodzenie. Istotna jest również możli wość pod no sze nia kwa li fi ka cji za - wodowych, w szczególności tych języ ko wych, z za kre su ob słu gi klien - ta, ko mu ni ka cji. Bran ża BPO jest otwarta na absolwentów, dając możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń za wo do wych. Ja ko fir my mię - dzy na ro do we fir my z sek to ra BPO da ją rów nież do stęp do no wo czes - nych narzędzi oraz standardów pracy. Bez wąt pie nia sek tor ten ma do za o fe ro wa nia pra cow ni kom tak że duże możliwości awansu oraz poszerza nia kom pe ten cji. Pra co daw cy z bran ży BPO wkła da ją du żo wy sił - ku w tro skę o swo ich pra cow ni ków, sta ra jąc się two rzyć przy jaz ne miej - sca pra cy i or ga ni zu jąc wie le ini cja - tyw wy kra cza ją cych po za ży cie biu - ro we. Chęt nie in te gru ją zes po ły, wspierają lokalne społeczności i środo wi sko na tu ral ne. ROZ MA WIA ŁAANE TA ZA DRO GA Większa specjalizacja większe wymagania Ciąg dalszy ze s. 4 któ re są w tej chwi li, więc nie wi - dzi my prob le mu od cho dzą cych firm. A.J.: Tu taj trze ba też wspom nieć o roz wo ju ela stycz nych form za - trud nie nia, na przy kład pra cy w domu. To również duże ułatwienie i dla pra cow ni ków, i dla firm. Właśnie prowadzimy przygotowania do ta kich pro jek tów, któ re spraw dza ją się na przy kład w przy - padku matek. Wystarczy mieć dobrze za bez pie czo ny sprzęt i moż - na wy ko ny wać za da nia zdal nie. M.W.: Zga dzam się z ideą pra cy zdal nej. Cho ciaż oczy wi ście dla nas waż ne jest też bu do wa nie zes - po łu, prze by wa nie z do świad czo - nymi kolegami, uczenie się, obserwo wa nie pro ce sów, któ re za cho - dzą w fir mie. Ja ka przy szłość stoi przed cen - tra mi w Kra ko wie? M.K.: Najważniejsze jest pytanie, cze go szu ka ją in we sto rzy. Jed ni szu ka ją stref eko no micz nych, ale wszy scy na pew no po szu ku ją do - brej infrastruktury, doskonałej sieci po łą czeń, na przy kład z lot ni - skiem, a przez to z innymi europejskimi miastami. Firmy inwestujące w Kra ko wie pod kre śla ją rów - nież, że to prze de wszyst kim do bre miejsce do życia. Przedsiębiorstwa patrzą na lokalizację pod kątem rozwo ju wie dzą, że mu szą czymś przy - ciągnąć pracowników w przyszłości, na przykład zapewniając atrakcyjne miejsce do mieszkania. E.S.: Do te go też na le ży do dać po - łączenia komunikacyjne między siedzi bą da nej fir my a uczel nia mi. Na to in we sto rzy rów nież zwra ca ją uwa gę. Ja kich lu dzi te raz się re kru tu je? M.K.: Jest bar dzo du że za po trze - bo wa nie na spe cja li stów z bran ży IT. Kra ków spe cja li zu je się w tych usługach. Dziś tak naprawdę znalezie nie spe cja li sty z bran ży IT z du - ży mi kwa li fi ka cja mi, któ ry ze chce zmie nić pra cę, gra ni czy z cu dem. Jak się bę dzie roz wi jać bran ża w naj bliż szych la tach? A.J.: Otwie ra my ko lej ne no we od - dzia ły na ca łym świe cie. Tam prze - no si my na sze dzia ła nia, te pro ste, z Kra ko wa. Klien ci, któ rzy na po - cząt ku z re zer wą trak tu ją out so ur - cing, z cza sem prze ko nu ją się, że można przekazywać nam coraz bardziej zaawansowane procesy, które w Kra ko wie są na dal wy ko ny wa ne taniej i na wysokim światowym pozio mie. Dla te go wró żę dal szy roz - wój centrów w kierunku specjalizacji i zło żo nych usług. To wią że się też z tym, że za po trze bo wa nie na prostych pracowników będzie coraz mniej sze. ADAM GOLEC De ba ta w sie dzi bie Test Hu man Re so ur ces M.W.: Dla te go sta ra my się kształ - cić stu den tów, po ka zy wać im, na co tak na praw dę sta wia my i ja kie możliwości rozwoju proponujemy. Organizujemy z uczelniami specjalne aka de mie, na któ rych stu den ci poznają bliżej specyfikę funkcjonowa nia na szej fir my, bio rą udział w war szta tach, otrzy mu ją wie dzę o rynkach kapitałowych, procesach wy ce ny fun du szy in we sty cyj nych i do sko na lą umie jęt no ści ję zy ko we te, na któ rych nam naj bar dziej za - le ży. Oso by, któ re do sta ją się do nas na płat ne sta że, prze cho dzą trzy - miesięczne treningi te same, jakie na si no wo przy ję ci pra cow ni cy. Wię kszość sta ży stów po zo sta je u nas ja ko peł noe ta to wi pra cow ni - cy. M.K.: Trze ba wy raź nie pod kre ślić, że na tym eta pie roz wo ju wa run kiem ab so lut nym dla ab sol wen tów, któ - rzy chcą rozwijać kariery w centrach, jest otwar tość na zmia ny, ela stycz - ność, gotowość do wyjazdów i szkoleń, uświadomienie sobie, że wszystko jest w na szych rę kach. Trze ba po - żegnać się z przekonaniem, że uczelnia przy go tu je mnie do pra cy, wy - puści na rynek i zapewni posadę. Ludzie muszą poszukać w sobie jakiejś pa sji i czymś pra co daw cę do sie bie prze ko nać. ROZ MA WIA LI WOJ CIECH PE LOW SKI, ANE TA ZA DRO GA KR

7 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 7 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

8 8 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR 1 Accounting Service Desk Specialist Agata Accounting Plaza najbardziej cenię za atmosferę współpracy oraz możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i językowych. Accounting Plaza jest ekspertem w zakresie outsourcingu finansów i księgowości oraz optymalizacji procesów biznesowych, specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora handlu detalicznego i hurtowego. Łącznie Accounting Plaza obsługuje ponad 2000 sklepów, których sprzedaż osiąga mln euro rocznie. Krakowskie Centrum działa od 2005 r. i zatrudnia ponad 360 specjalistów, którzy świadczą najwyższej klasy usługi na rzecz klientów krajowych i międzynarodowych. Piotr Business Process Developer Dużym atutem jest praca w międzynarodowym środowisku, dzięki której mam okazję poznawać bardzo ciekawych ludzi, ich obyczaje i kulturę pracy. Ważne jest, że zadania jakie otrzymuję wymagają samodzielności oraz pozwalają mi poznawać nowe obszary biznesu, a co za tym idzie, ciągle się rozwijać. Wypełnij formularz aplikacyjny na: Accounting Plaza Biurowiec EDISON ul. Kołowa Kraków

9 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 9 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

10 10 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

11 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 11 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia Amer Sports is a sporting goods company with internationally recognized brands including Salomon, Wilson, Atomic, Arc teryx, Precor, Suunto and Mavic. The company s technically-advanced sports equipment, footwear and apparel improve performance and increase the enjoyment of sports and outdoor activities. The Group s business is balanced by its broad portfolio of sports and products and a presence in all major markets. Amer Sports shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange. Amer Sports Corporation has just successfully opened its first Finance Shared Service Center in newly renovated offices in the Pilotów 2, ETIUDA building in Krakow. The Center is fully dedicated to deliver finance and administrative services for Amer Sports support functions in the EMEA region. Krakow Center will grow gradually focusing at first on Purchase to Pay and Record to Report transactions across 16 countries and 26 legal entities. For further information, please contact us: Amer Sports Poland Sp. z o.o. Amer Sports Finance Shared Services ul. Pilotów 2, Kraków Tel.: We at tract smart pe o ple with a strong work ethic and high le vel per for man ce skills. We bu ild well op ti mi zed ru les wi thin our in for mal in-ho u se en vi ron ment. We pro vi de trans ac tio nal sup port enab ling con ti nu es de ve lop ment of our brands, pro ducts and ta len ted in di vi du als. We wel co me you to our world of sports!

12 12 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

13 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 13 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

14 14 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

15 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 15 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

16 16 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Rynek pracy w Małopolsce 13 grudnia Za pośrednictwem tego dodatku chcielibyśmy przedstawić czytelnikom zagadnienia związane z rynkiem pracy i instytucjami wspierającymi bezrobocie. INFORMACJA I REKLAMA: Jolanta Grzybowska: tel Katarzyna Białek: tel

17 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 17 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

18 18 Promocja Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW KRR 1 codziennie w internecie, w poniedziałki w Gazecie Wyborczej REKLAMA: tel , , faks , z

19 1 KRR wyborcza.pl l Reklama 19 Gazeta Wyborcza l Poniedziałek 5 grudnia

20 20 Reklama Poniedziałek 5 grudnia 2011 l Gazeta Wyborcza l wyborcza.pl KRR

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini

Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Rozwijaj się w gronie profesjonalistów Capgemini Grupa Capgemini - kim jesteśmy? Globalnie obsługujemy 14 z 15 największych na świecie producentów samochodów Dokonaliśmy 40 przejęć w ciągu 40 lat 120 000

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO. Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r.

Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO. Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r. Kapitał ludzki w Polsce a Centra BPO Przygotowana przez: Marek Wróbel Warszawa, 28 października 2008 r. Agenda Wstęp Centra outsourcingowe: bardziej transakcyjne vs bardziej kreatywne ; tworzenie vs przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: Prof. dr hab. Małgorzata Sulmicka Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych.

XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05. Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. XXVI Spotkanie Zawodowe SAiP WEiTI PW Warszawa, 2015-11-05 Jeśli nie programista to kto? Ścieżki kariery po studiach informatycznych. Marek Hewelke 2001-2007: studia na EiTI PW (Elektronika i Informatyka

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ZAKRĘCENI NA PUNKCIE IT DOŁĄCZ!

ZAKRĘCENI NA PUNKCIE IT DOŁĄCZ! ZAKRĘCENI NA PUNKCIE IT DOŁĄCZ! Start! Czyli dowiedz się, kim jesteśmy Zbierz kilka faktów o nas 80% pracowników o profilu technicznym Doświadczony zespół IT: 1/3 Ekspertów (10+ lat), 1/3 Seniorów (5+

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH. Gazeta Praca

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH. Gazeta Praca KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 012 62 95 295 faks 012 62 95 222 PONIEDZIAŁEK 7 GRUDNIA 2009 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo