UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa"

Transkrypt

1 UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: _ - zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym a:, reprezentowanym przez: Zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, zwanymi dalej także osobno Stroną albo łącznie Stronami, Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1.1. udzielnie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nieograniczonych w czasie praw licencyjnych do korzystania z oprogramowania zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem SAP (dalej oprogramowanie lub oprogramowanie SAP), stanowiącego podstawę działania systemu bazującego na oprogramowaniu SAP (dalej System SAP lub system SAP), przez 75 użytkowników nazwanych, 1

2 1.2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego Systemu SAP (maintenance) na okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z pkt 1.1., oraz 1.3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia użytkowników systemu SAP przez okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z pkt 1.1; 1.4. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju Systemu SAP w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z pkt 1.1., zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym usług rozwoju Systemu SAP w zakresie rozdziału systemu SAP, o którym mowa w 16, a w przypadku realizacji rozdziału Systemu SAP i startu produkcyjnego Systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego (zgodnie z postanowieniami Umowy) - świadczenie usług utrzymania Systemu SAP tj. usług zapewniających nieprzerwane i bezawaryjne funkcjonowanie Systemu SAP przy zachowaniu parametrów i warunków określonych w lub na podstawie Umowy, obejmujących wszystkie (tj. produkcyjne, rozwojowe i testowe) środowiska Systemu SAP - przez okres maksymalnie 30 miesięcy od startu produkcyjnego Systemu SAP (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w 16) dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego - jednak nie dłużej niż do upływu 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z pkt. 1.1; świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług umownej Gwarancji jakości w zakresie wynikającym z Umowy lub wskutek realizacji jej postanowień i zgodnie z postanowieniami Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą i należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i do świadczenia oraz zgodnie z obowiązującym prawem Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający posiada System SAP producenta SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, niemieckiej korporacji z siedzibą w Walldorf, w Niemczech oraz SAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wdrożony w 2013r. u Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy z wykonawcą: S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej wdrażający system SAP). Wykaz wdrożonych u Zamawiającego modułów oraz funkcjonalności systemu SAP zawarty jest w załączniku nr 1 do Umowy. Szczegóły wdrożonych funkcjonalności systemu SAP zawarte są w dokumentacji Systemu SAP (dokumentacja Systemu SAP Zamawiającego), która o ile będzie miało to zastosowanie zostanie okazana Wykonawcy dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 2. W każdym przypadku dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt wyniki prac, rezultaty, produkty lub rozwiązania muszą: (a) zapewnić interfejs użytkownika niewymagający dodatkowego przeszkolenia pracowników Zamawiającego lub osób po stronie Zamawiającego znających już wdrożony system SAP (dla celów tego postanowienia - zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z ust. 1 powyżej i wynikami prac Wykonawcy w zakresie rozwoju systemu SAP zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.4.); (b) być w pełni spolonizowane i posiadać w pełni polską dokumentację; 2

3 (c) (d) zapewniać funkcjonalności na poziomie wdrożonego Systemu SAP(dla celów tego postanowienia - zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z ust. 1 powyżej i wynikami prac Wykonawcy w zakresie rozwoju systemu SAP zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.4.) we wszystkich aspektach jego funkcjonowania; zapewnić pełną kompatybilność z wdrożonym systemem SAP (dla celów tego postanowienia - zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z ust. 1 powyżej i wynikami prac Wykonawcy w zakresie rozwoju systemu zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.4.), wykluczającą: zmiany w konfiguracji wdrożonego systemu SAP (dla celów tego postanowienia - zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z ust. 1 powyżej i wynikami prac Wykonawcy w zakresie rozwoju systemu zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.4.); zmiany w rozwiązaniach integrujących wdrożony system SAP (dla celów tego postanowienia - zgodnie z ust. 1 powyżej lub zgodnie z ust. 1 powyżej i wynikami prac Wykonawcy w zakresie rozwoju systemu zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.4.) z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego; zmiany w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego chyba że co innego wynikać będzie ze zlecenia usługi, o którym mowa w 11 lub z Zamówienia lub stanowić będzie przedmiot Zamówienia, o którym mowa w Jeśli w wyniku realizacji usług, o których mowa w 1 ust. 1 pkt i wskutek działania Wykonawcy nastąpi utrata lub ograniczenie umownej gwarancji jakości otrzymanej przez Zamawiającego przez wdrażającego system SAP, o którym mowa w ust. 1 powyżej i zgodnie z umową Zamawiającego z wdrażającym system SAP, to Wykonawca w ramach wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy zobowiązany jest świadczyć usługi gwarancyjne na zasadach określonych w umowie Zamawiającego z wdrażającym system SAP, o którym mowa w ust. 1 powyżej (wyciąg przedmiotowych warunków stanowi załącznik nr 2 do Umowy). 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zdarzeniu powodującym utratę lub ograniczenie umownej gwarancji jakości otrzymanej przez Zamawiającego od wdrażającego system SAP wskazanego w ust. 1 powyżej. 5. Niepodjęcie lub nieświadczenie usług gwarancyjnych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3-4 powyżej, skutkuje prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w całości lub w części wedle wyboru Zamawiającego i zależnie od okoliczności - ze skutkiem na przyszłość, w terminie 60 dni od niepodjęcia lub nieprzeprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych gwarancją jakości, o której mowa w ust. 3-4, do których podjęcia, przeprowadzenia lub wykonania Wykonawca jest zobowiązany na mocy ust. 3-4 powyżej lub z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej - w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego od wdrażającego system SAP, o którym mowa w ust. 1, informacji o utracie lub ograniczeniu umownej gwarancji jakości otrzymanej przez Zamawiającego od wdrażającego system SAP, o którym mowa w ust Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, a jeśli również wskutek złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień - będzie to uzasadnione wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku usunięcia (kompletnego i całkowitego) naruszeń przez 3

4 4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający nie będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z ust W zakresie i celem realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1pkt 1.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące sub/licencje (w określonych poniżej ilościach) uprawniające Zamawiającego do korzystania z Systemu SAP przez użytkowników nazwanych: (a) SAP Application Professional User (SAP ERP) liczba sztuk sub/licencji 64 (b) SAP Application Limited Professional User (SAP ERP) liczba sztuk sub/licencji 11 (c) SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition liczba sztuk sub/licencji 75 (d) SAP Workforce Performance Builder Navigator liczba sztuk sub/licencji 75 (e) SAP Application Developer (programista) liczba sztuk sub/licencji 1 (f) SAP Workforce Performance Builder Producer liczba sztuk su/blicencji 1 (g) Baza danych ORACLE liczba sztuk sub/licencji 1 2. Wykonawca w wykonaniu postanowień 1 ust. 1 pkt 1.1 i ust. 1 powyżej, zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu sub/licencji na standardowych warunkach producenta oprogramowania SAP, z tym że sub/licencje te uprawniać będą Zamawiającego do: (a) korzystania z oprogramowania i jego poszczególnych elementów bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych z zastrzeżeniem treści ogólnych warunków licencyjnych stosowanych przez producenta oprogramowania SAP w zakresie wyłączeń terytorialnych; (b) korzystania z oprogramowania bez ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i jednostek powiązanych (dominujących lub zależnych od Zamawiającego zgodnie z definicjami tych pojęć zawartymi w obowiązujących przepisach) z Zamawiającym, w tym w przypadku zmian w strukturze własnościowej jak i organizacyjnej Zamawiającego; (c) korzystania z oprogramowania niezależnie od podmiotu świadczącego na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia technicznego systemu SAP (maintenance), usługi wsparcia użytkowników Systemu SAP, usługi utrzymania, (d) o których mowa w 19 lub usługi rozwoju Systemu SAP; korzystania z oprogramowania niezależnie od faktu przekazania całości lub części systemu SAP do obsługi przez osoby trzecie, w tym w modelu outsourcingu; (e) swobodnego przenoszenia oprogramowania pomiędzy komputerami Zamawiającego (np. w przypadku wymiany stacji roboczej albo serwera). 3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z sub/licencji, o których mowa powyżej nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub zawarcia przez Zamawiającego dodatkowych umów, nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego ponad opłatę licencyjną wskazaną w Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nośniki wszystkich sub/licencji, o których mowa w 3 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, do biura Zamawiającego w Warszawie, ul. Mszczonowska 4C, w dniach roboczych, godzinach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie

5 nośniki sub/licencji jednocześnie, informując Zamawiającego o dacie dostarczenia na co najmniej 1 dzień roboczy przez datą dostarczenia, przekazując informację o powyższym przedstawicielowi kontraktowemu Zamawiającego zgodnie z Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, wraz z nośnikami, o których mowa w ust. 1 wszelką aktualną dokumentację umożliwiającą Zamawiającemu korzystanie z sub/licencji lub określającą sposób korzystania z sub/licencji, w co najmniej jednym egzemplarzu drukowanym i na nośniku elektronicznym w języku polskim. 3. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy w części wynikającej z 1 ust. 1 pkt 1.1. oraz 3 jest protokół, sporządzony na piśmie, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli kontraktowych Stron. Przez upoważnionych przedstawicieli Stron dla celów niniejszego postanowienia Strony uznają przedstawicieli kontraktowych Stron wskazanych w 23 albo osoby upoważnione przez te osoby. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa powyżej będzie potwierdzanie/a (dla każdej sub/licencji z osobna) udzielenia Zamawiającemu sub/licencji na użytkowane oprogramowanie w formacie aktualnie stosowanym przez producenta oprogramowania lub podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania i o treści zgodnej z 3 ust Dla celów podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający dokona jedynie sprawdzenia zgodności ilości nośników sub/licencji z 3 ust. 1 Umowy w zakresie: rodzaju sub/licencji, ilości sztuk sub/licencji danego rodzaju, widocznych uszkodzeń nośników sub/licencji, dokumentacji podlegającej dostawie wraz z sub/licencjami (określonej w ust. 2 i w ust. 3). 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności dostawy przedstawionej przez Wykonawcę do odbioru, w tym w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 lub w ust. 3 lub innych wad, w tym opisanych w ust. 4 powyżej, Zamawiający dokona odbioru dostawy tylko w zakresie zgodnym z 3 ust. 1 i bez wad, co zostanie opisane w protokole, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 w zakresie nieprawidłowo zrealizowanej dostawy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-5 z zastrzeżeniem: (a) obowiązku Wykonawcy do dokonania dostawy w zakresie objętym odmową odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty odmowy przez Zamawiającego odbioru zgodnie z ust. 5 powyżej; (b) prawa Zamawiającego do naliczenia kary umownej za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wynikającego z ust. 1, niezależnie od faktu, jakiej liczby nośników sub/licencji dotyczyła nieprawidłowa dostawa/brak dostawy /odmowa przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług wynikającego w 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia W przypadku, gdy w terminie wskazanym w 4 ust. 1 Wykonawca bez względu na przyczynę - nie dostarczy nośników sub/licencji i nie znajdą zastosowania postanowienia 4 ust. 2-6, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie 1 ust. 1 pkt 1.1. i 3 w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania Zamawiającego. 5

6 6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 (przez co rozumie się nie dostarczenie wszystkich wymaganych zgodnie z 1 ust. 1 pkt 1.1. i 3 oraz odbiór wszystkich nośników wszystkich tych sub/licencji przez Zamawiającego zgodnie z 4 bez uwzględnienia zapisów 4 ust. 4 umożliwiających odbiór przez Zamawiającego części nośników sub/licencji), uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w całości, w terminie 21 dni od dnia następującego po dniu bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z ust Dostawa przez Wykonawcę nośników sub/licencji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług wynikającego w 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu określonego w 4 ust. 1, z zastrzeżeniem, iż przed żądaniem zapłaty kary Zamawiający weźmie pod uwagę okoliczności powodujące brak dostawy nośników sub/licencji w terminie wynikającym z 4 ust. 1 o ile Wykonawca przedstawi Zamawiającemu taką informacje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty upływu terminu wynikającego z 4 ust Postanowienia ust. 2 nie wykluczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w innych przypadkach w niej opisanych oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa Wykonawca, w przypadku odbioru przez Zamawiającego dostawy wszystkich nośników sub/licencji, zobowiązuje się do przekazania w następnym dniu roboczym po dniu odbioru przez Zamawiającego wszystkich nośników sub/licencji - producentowi oprogramowania lub podmiotowi upoważnionemu do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania informacji o dostawie Zamawiającemu nośników sub/licencji ze wskazaniem rodzajów sub/licencji i ilości sztuk nośników przypadających na poszczególne sub/licencje. 2. Zamawiający nabywa prawa z sub/licencji w dacie odbioru wszystkich (ostatniego z) nośników sub/licencji zgodnie z 4 albo z Zamawiający w dacie wynikającej z ust. 2 powyżej ma prawo instalacji oprogramowania w dowolnym czasie, zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu zgodnie z 4, samodzielnie lub z udziałem podmiotu trzeciego działającego w na zlecenie Zamawiającego Ilekroć znajdzie to zastosowanie, Wykonawca - w ramach należnej mu opłaty licencyjnej i aż do upływu okresu wskazanego w 9 ust. 1 - zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu nie później niż w terminie 2 dni roboczych od opublikowania/ wprowadzenia przez producenta oprogramowania lub podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania, jakiejkolwiek zmiany w zakresie korzystania z sub/licencji wraz z opisem podstawowych w odniesieniu do przedmiotu Umowy - zmian. 2. W ramach należnej mu opłaty licencyjnej, Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku otrzymania od Zamawiającego takiego wniosku, każdorazowo udzieli

7 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającemu informacji i konsultacji w zakresie sub/licencji, których nabycie stanowi przedmiot niniejszej Umowy Opłata sub/licencyjna łączna wynosi: zł powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów prawa. 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa w 4 albo w Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy opłatę sub/licencyjną na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę (tj. z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa oraz danych Zamawiającego określonych przy oznaczeniu go, jako Strony Umowy), w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy:. 4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż wskutek zapłaty przez Zamawiającego opłaty sub/licencyjnej na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zwolniony jest, teraz i w przyszłości, z obowiązku zapłaty takiej opłaty sub/licencyjnej z tytułu korzystania z sub/licencji zgodnie z Umową, na rzecz producenta oprogramowania lub jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, a w przypadku skierowania przez producenta oprogramowania lub jakikolwiek inny podmiot trzeci takiego roszczenia wobec Zamawiającego lub powstania tytułu do zapłaty takiego wynagrodzenia (opłaty) przez Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku takiej zapłaty lub odpowiedzialności z tego tytułu. 5. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury VAT W zakresie i celem realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z 6 ust. 2, świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia technicznego Systemu SAP w zakresie, na zasadach i warunkach określonych w Umowie oraz z zastrzeżeniem treści ust. 2 6: (a) w dokumencie Sap Enterprise Support stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy obligatoryjnie przez pierwszy rok świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu SAP i (b) w dokumencie Sap Standard Support stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem iż w drugim i kolejnym roku świadczenia usług wparcia technicznego Systemu SAP Wykonawca zobowiązany jest świadczyć te usługi zgodnie z Umową oraz co najmniej w zakresie i na zasadach i warunkach określonych w dokumencie Sap Standard Support stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 2. Strony ustalają, iż Wykonawca świadczyć będzie usługi w zakresie wsparcia technicznego Systemu SAP jak określono odpowiednio w dokumencie Sap Enterprise Support stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy lub w dokumencie Sap Standard Support stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, z wyłączeniem w odniesieniu do Zamawiającego - pkt 3.2. (i) i (ii), 5, 6, 8, 9.1 i 9.3. oraz preambuły każdego z tych

8 8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów, z zastrzeżeniem, iż tam gdzie w danym dokumencie mowa jest o SAP rozumie się Wykonawcę (w odniesieniu do praw lub obowiązków z wyłączeniem postanowień, gdzie SAP występuje, jako nazwa systemu itp.), a tam gdzie w dokumencie mowa jest o licencjobiorcy rozumie się Zamawiającego i w zakresie niesprzecznym w Umową. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykona usługi, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1.4. i produkty (rezultaty, wyniki) tych usług obejmują inne niż określone w 3 oprogramowanie i staną się elementami Systemu SAP, a z Zamówienia, o którym mowa w 16 nie wynika co innego, to Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi wsparcia technicznego Sytemu SAP na zasadach wynikających z ust. 1 i ust. 2 również dla tego oprogramowania systemu SAP (rozumianego jako całość, w tym dotychczasowe i nowe oprogramowanie) do upływu okresu wskazanego w ust. 1 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a). 4. W okresie świadczenia usług wsparcia technicznego systemu SAP Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a) bez konieczności zgłaszania w tym względzie żądania ze strony Zamawiającego do monitorowania wydawanych przez producenta oprogramowania SAP lub inny uprawniony przez producenta oprogramowania SAP podmiot aktualizacji oraz poprawek systemu SAP (definiowanego zgodnie z ust. 3 in fine powyżej), rekomendacji dotyczących środowiska informatycznego/ produkcyjnego Zamawiającego wraz z aktualizacjami dokumentacji związanej z systemem SAP lub oprogramowaniem SAP lub dostarczonymi sub/licencjami (zgodnie z 3 Umowy lub ust. 3 powyżej), a także do rekomendowania ich instalacji Zamawiającemu. W przypadku dostępności nowej wersji (aktualizacji) oprogramowania SAP Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o dostępności nowej wersji oraz zawartych w niej, nowych funkcjach oraz poinformować Zamawiającego o koniecznych pracach przygotowawczych związanych z jej wdrożeniem, tak aby Zamawiający podjął decyzję w sprawie jej wdrożenia. 5. Informacje o aktualizacjach i poprawkach, o których mowa w ust. 4, dostarczane będą Zamawiającemu niezwłocznie po ich oficjalnej publikacji, przy czym w odniesieniu do aktualizacji i poprawek związanych z bezpieczeństwem systemu SAP Wykonawca gwarantuje przekazanie informacji w terminie nie dłuższym niż 48 godzin po jej oficjalnej publikacji. 6. O ile instalacja aktualizacji lub poprawek nie będzie stanowiła przedmiotu usług utrzymania, o których mowa w 19, to ostateczna decyzja o wprowadzeniu aktualizacji i/lub poprawki należy do Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku instalacji poprawek lub poprawek. Zmiany wynikające z obowiązującego prawa mogą być wprowadzane po publikacji aktów prawnych regulujących zakres wymaganych zmian, chyba że Zamawiający będzie zobowiązany do wprowadzenia tych zmian przed wejściem w życie nowych przepisów prawnych lub podejmie decyzje w tym zakresie przed wejściem w życie nowych przepisów prawnych. 7. Na wniosek Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a) Wykonawca, instaluje, w uzgodnionym terminie, uzgodnione zgodnie z niniejszym paragrafem aktualizacje i poprawki oprogramowania oraz dokonuje aktualizacji dokumentacji SAP Zamawiającego, dokumentacji systemu SAP oraz aktualizacji dokumentacji dotyczącej udzielonych praw do oprogramowania, jeśli ma to zastosowanie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności wskutek

9 9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia realizacji postanowień ust. 4-6, Wykonawca dokona aktualizacji sub/licencji. Po uzgodnieniu z przedstawicielem kontraktowym Zamawiającego, Wykonawca dokona instalacji tych komponentów w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a). 8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostępu i przetwarzania danych w każdej kolejnej, nowej wersji oprogramowania o ile taka zostanie dostarczona w ramach realizacji przez Wykonawcę usług, o których mowa w niniejszym paragrafie, poprzez dostosowywanie lub opracowanie funkcji eksportu / importu oprogramowania lub dostawę na własny koszt i ryzyko innych specjalizowanych do tego celu narzędzi lub przeprowadzenia na własny koszt migracji danych. 9. W razie potrzeby (tj. gdy wymaga tego zakres lub przedmiot aktualizacji lub poprawki i Zamawiający wskaże Wykonawcy na konieczność przeprowadzenia prezentacji w powyższym zakresie na rzecz użytkowników Zamawiającego), Wykonawca - w ramach wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a) - zapewnia taką prezentację dla osób wskazanych przez Zamawiającego w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż prezentacje będą odbywać się w biurach Zamawiającego (na dzień wejścia w życie Umowy: Warszawa, ul Mszczonowska 4C, Świnoujście ul. Fińska 7, Świnoujście, ul. Ku Morzu), koszy korzystania z miejsca prezentacji wraz z niezbędnym wyposażeniem ponosi Zamawiający, a Wykonawca koszty materiałów prezentacyjnych, prac osób prezentujących (w tym ich zakwaterowania, wyżywienia, transportu). 10. W przypadku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania - o ile taka zostanie dostarczona w ramach realizacji przez Wykonawcę usług, o których mowa w niniejszym paragrafie - o istotnym zakresie zmian funkcjonalności oprogramowania, to Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia (niezależnie od faktu, czy Zamawiający wskaże Wykonawcy na konieczność przeprowadzenia prezentacji w powyższym zakresie na rzecz użytkowników Zamawiającego) - w ramach wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a) - niezbędnych prezentacji w tym zakresie dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż prezentacje będą odbywać się w biurach Zamawiającego (na dzień wejścia w życie Umowy: Warszawa, ul Mszczonowska 4C, Świnoujście ul. Fińska 7, Świnoujście, ul. Ku Morzu), koszy korzystania z miejsca prezentacji wraz z niezbędnym wyposażeniem ponosi Zamawiający, a Wykonawca koszty materiałów prezentacyjnych, prac osób prezentujących (w tym ich zakwaterowania, wyżywienia, transportu). 11. Postanowienia ustępów 4-10 stosuje się odpowiednio - o ile miało to miejsce w ramach realizacji przez Wykonawcę usług, o których mowa w niniejszym paragrafie - do dostarczania nowych, ulepszonych wersji rozwiązań i wykonywania w nich zmian wynikłych ze stwierdzonych niedoskonałości lub zgłoszonych przez Zamawiającego i przyjętych przez Wykonawcę do realizacji zmian w ramach świadczonych usług wsparcia technicznego Systemu SAP (uwag, zaleceń). 12. Niezależnie od treści ust. 1-11, Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i uruchomić wszelkie składniki oprogramowania (takie jak: SAP Solution Manager Enterprise Edition, SAP Note Assistant, SAP EarlyWatch) wymagane przez producenta oprogramowania SAP celem świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu SAP na poziomie Standard Enterprise Support / Sap Standard Support. W celu świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu SAP Wykonawca na własny koszt powoła zespół

10 10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia kwalifikowanych konsultantów zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania SAP w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu SAP na poziomie Standard Enterprise Support / Sap Standard Support (audyt i certyfikacja) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o utracie statusu Partnera SAP nadanego przez producenta oprogramowania SAP lub przez podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania. 2. Utarta przez Wykonawcę statusu Partnera SAP nadanego przez producenta oprogramowania SAP lub przez podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość w całości lub w części dotyczącej świadczenia usług wsparcia technicznego systemu SAP lub usług wsparcia użytkowników systemu SAP lub w części dotyczącej świadczenia usług rozwoju Systemu SAP lub usług gwarancji jakości wedle wyboru Zamawiającego, które to prawo Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji o utracie statusu Partnera SAP nadanego przez producenta oprogramowania SAP lub przez podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania, lub powzięcia przez Zamawiającego takiej informacji z innego źródła (za potwierdzeniem producenta oprogramowania SAP lub podmiotu upoważnionego do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania). 3. Zamawiający może nie wykonać przysługującego mu zgodnie z ust. 2 prawa odstąpienia w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego systemu SAP lub usług wsparcia użytkowników systemu SAP, o ile Wykonawca niezwłocznie po utracie statusu Partnera SAP nadanego przez producenta oprogramowania SAP, powiadomi Zamawiającego o możliwości dalszego świadczenia usług wsparcia technicznego systemu SAP lub usług wsparcia użytkowników systemu SAP na warunkach wynikających z Umowy, potwierdzonego stosowanym oświadczeniem producenta oprogramowania SAP lub podmiotu upoważnionego do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania. 4. Celem wykluczenia wątpliwości Strony potwierdzają, iż usługi wsparcia technicznego Systemu SAP, o których mowa w 9 będą świadczone przez okres wskazany w 9 ust. 1, zgodnie z Umową, wyłącznie w ramach wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, o którym mowa w 14 ust. 1 lit a). W związku z tym Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż wskutek zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego za świadczone usługi wsparcia technicznego Systemu SAP, Zamawiający zwolniony jest, teraz i w przyszłości, z obowiązku zapłaty za te usługi, na rzecz producenta oprogramowania lub jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, a w przypadku skierowania przez producenta oprogramowania lub jakikolwiek inny podmiot trzeci takiego roszczenia wobec Zamawiającego lub powstania tytułu do zapłaty takiego wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku takiej zapłaty lub odpowiedzialności z tego tytułu. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednio wykwalifikowany personel, pozwalające na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie opisanym w 9 i w Wykonawca oświadcza

11 również, że świadczenie przez niego usług objętych Umową, o których mowa w niniejszym paragrafie i w 11-13, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej W zakresie i celem realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wsparcia użytkowników systemu SAP przez okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji zgodnie z 6 ust Usługi wsparcia użytkowników systemu SAP, o których mowa w ust. 1 obejmują usługi polegające na: - udzielaniu konsultacji użytkownikom Systemu SAP dotyczących funkcjonowania Systemu SAP (w tym uzupełnianie dokumentacji), - sporządzaniu i modyfikacji raportów, - wprowadzaniu danych (listy, słowniki, inne obiekty), które nie są zarządzane przez użytkowników, - zmianach w funkcjonującym systemie SAP uprawnień (role), - tworzeniu mechanizmów ułatwiających bieżącą pracę w Systemie SAP, w szczególności reguły walidacji, mechanizmy kopiowania, itp, - prowadzeniu szkoleń dotyczących Systemu SAP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 3. W przypadku usług, o których mowa w ust. 2 o ile konsultacja nie ma charakteru bieżącego, Zamawiający przesyła za pośrednictwem przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy zakres usługi, w tym tematykę szkolenia/konsultacji, cel usługi, proponowany termin wykonania i proponowane miejsce wykonania usługi, szczególne warunki realizacji usługi (w tym prawa i obowiązki Stron), ilość osób, które mają być przeszkolone/skonsultowane (o ile ma to zastosowanie) oraz (o ile ma to zastosowanie) proponuje konsultanta prowadzącego szkolenie/ konsultację, dozwolony sposób korzystania przez Zamawiającego z materiałów szkoleniowych. 4. Konsultacje bieżące (które celem wykluczenia wątpliwości nie obejmują sporządzania raportów) będą udzielane Zamawiającemu po zgłoszeniu przez niego zapotrzebowania na taką konsultację. Zapotrzebowanie na bieżącą konsultację może być zgłoszone Wykonawcy za pośrednictwem przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy lub pod numer telefonu Wykonawcy (który może zostać każdorazowo zmieniony, bez potrzeby zmiany Umowy w drodze aneksu, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie innego (zmienionego) numeru kontaktowego i z zastrzeżeniem, iż brak realizacji konsultacji bieżących pod ostatnio znanym Zamawiającemu numerem telefonu i bez podania nowego numeru telefonu traktowane jest, jako naruszenie postanowień Umowy). 5. Strony przyjmują jako zasadę, iż szkolenia lub konsultacje z użytkownikami, o których mowa w ust. 3, odbywać się będą w biurach Spółki (na dzień wejścia w życie Umowy: Warszawa, ul Mszczonowska 4C, Świnoujście ul. Fińska 7, Świnoujście, ul. Ku Morzu), przy czym Zamawiający zapewnia każdorazowo: sale oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia/ konsultacji (o ile za względu na przedmiot konsultacji jest to wymagane), natomiast Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić 11

12 osoby prowadzące szkolenie/ konsultację, ich wyżywienie, zakwaterowanie i transport oraz materiały szkoleniowe (jeśli są wymagane - dla każdego uczestnika). 6. W terminie 3 dni roboczych od przesłania zakresu, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca za pośrednictwem przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy na adres przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego potwierdzi możliwość realizacji usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia za wykonane usługi, albo wskaże przesłanki braku możliwości realizacji tego zapotrzebowania lub wniesie propozycje modyfikacji/ zmian do zapotrzebowania Zamawiającego wraz ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi z uwzględnieniem modyfikacji/zmian. 7. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6 możliwości realizacji usług zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i akceptacji przez Zamawiającego wysokości wynagrodzenia zaproponowanego przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6, Zamawiający za pośrednictwem przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy potwierdza warunki realizacji zapotrzebowania oraz przygotowuje, podpisuje (co może również uczynić przedstawiciel kontraktowy Zamawiającego) oraz przesyła do przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy dokument zlecenia usługi obejmujący ustalone warunki wykonania usługi. 8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6 możliwości realizacji usługi po modyfikacji/zmianie zapotrzebowania Zamawiającego, Zamawiający dokonuje oceny proponowanych modyfikacji/zmian i wysokości wynagrodzenia zaproponowanego przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający akceptuje wprowadzone modyfikacje/zmiany oraz wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiający za pośrednictwem przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy potwierdza warunki realizacji zapotrzebowania oraz przygotowuje, podpisuje (co może również uczynić przedstawiciel kontraktowy Zamawiającego) oraz przesyła do przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy (na adres wskazany w 25) dokument zlecenia usługi obejmujący ustalone warunki szkolenia/ konsultacji w dwóch egzemplarzach. 9. Strony mogą prowadzić ustalenia w zakresie realizacji usługi aż do czasu ustalenia wszystkich warunków realizacji usługi, w tym finansowych. Zamawiający może, bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych dla Stron, w każdym czasie aż do ostatecznego ustalenia warunków realizacji usługi poinformować Wykonawcę (przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy zgodnie z 25) o rezygnacji z realizacji usługi. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie stosuje się przepisu 68[2] k.c. 10. W przypadkach uzgodnienia przez Strony warunków realizacji usługi, o których mowa w ust. 7-9 Wykonawca (co może również uczynić jego przedstawiciel kontraktowy) zobowiązany jest podpisać każdy dokument zlecenia usługi obejmujący ustalone warunki i odesłać 1 egzemplarz dokumentu zlecenia do przedstawiciela kontraktowego Zamawiającego na adres wskazany w 25. Podpisany zgodnie z postanowieniami ust. 7-9 i niniejszego ustępu dokument zlecenia usługi Zamawiający oznacza każdorazowo kolejnym numerem (podając ten numer do wiadomości Wykonawcy) i załącza do Umowy bez konieczności zmian jej postanowień w drodze aneksu. 12

13 11. O ile ma to zastosowanie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wykonania usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt materiałów szkoleniowych. 12. O ile ma to zastosowanie, w terminie nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem wykonania usługi Zamawiający przesyła zastrzeżenia i uwagi w zakresie przygotowanych przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych. Nie przesłanie w w/w terminie uwag oznacza akceptację materiałów przez Zamawiającego. 13. Wykonawca realizuje usługę zgodnie ze dokumentem zlecenia usługi oraz (o ile ma to zastosowanie) przy użyciu materiałów szkoleniowych poprawionych zgodnie z uzasadnionymi uwagami Zamawiającego, lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. 14. Podczas szkolenia/ konsultacji (o ile dla konsultacji ma to zastosowanie) podpisywana jest przez uczestników szkolenia/ konsultacji lista obecności. Po odbyciu szkolenia/ konsultacji prowadzący lub przedstawiciel kontraktowy Wykonawcy, zobowiązany jest przekazać przedstawicielowi kontraktowemu Zamawiającego oryginał listy obecności na szkoleniu/ konsultacji. 15. Zamawiający dokonuje odbioru usługi na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru są przedstawiciele kontraktowi Stron. Załącznikiem do protokołu jest podpisana przez uczestników kopia listy obecności na szkoleniu/ konsultacji (o ile dla konsultacji ma to zastosowanie) Usługi, o których mowa w 9 lub 11 (o ile w przypadku usług wsparcia użytkowników Systemu SAP nie ustalono zgodnie z 11 inaczej) realizowane są w biurach Zamawiającego (na dzień wejścia w życie Umowy: Warszawa, ul Mszczonowska 4C, Świnoujście ul. Fińska 7, Świnoujście, ul. Ku Morzu) lub zdalnie. W przypadku realizacji usług, o których mowa w 9 lub 11 w biurach Zamawiającego, nadzór nad wykonaniem tych usług sprawowany będzie przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Osoby po stronie Wykonawcy realizujące usługi, o których mowa w 9 lub 11 w biurze Zamawiającego, zobowiązane są podporządkować się poleceniom osób sprawujących nadzór w zakresie sposobu realizacji Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przez niego usług objętych 9 lub 11 Umowy, w szczególności zobowiązuje się do: (a) przekazywania wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z 9 lub 11 Umowy, (b) zapewnienia w niezbędnym wymiarze dostępu do pomieszczeń oraz infrastruktury informatycznej Zamawiającego. 3. Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy w zakresie 9 lub 11 niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub infrastruktury informatycznej Zamawiającego, udzielenie takiego dostępu osobom za pomocą których Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego lub z obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Zamawiający poinformuje przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy o konieczności spełnienia powyższych wymogów przed 13

14 14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozpoczęciem wykonywania usług oraz udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia takim osobom ich spełnienia. 4. Niezależnie od treści ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy: (a) możliwości stałego, zdalnego dostępu do systemu SAP oraz działającej infrastruktury technicznej w zakresie wykorzystywanym przez system SAP w celu świadczenia usług określonych w 9 lub w 11, (b) obecności w czasie świadczenia przez Wykonawcę usług, o których mowa w 9 lub w 11 w biurach Zamawiającego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków Wykonawcy z uwzględnieniem treści ust. 1, (c) niezbędnego dostępu do środowisk Systemu SAP wraz ze wszelkimi posiadanymi informacjami niezbędnymi do realizacji usług, o których mowa w 9 lub w 11, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed dostępem do informacji poufnych, jeżeli świadczenie usług nie wymaga takiego dostępu, (d) w przypadku świadczenia usług w biurze Zamawiającego - odpowiednich warunków pracy jego przedstawicielom (z uwzględnieniem przepisów BHP), w tym dostęp do Internetu oraz telefonu, (e) zapewnienia ciągłości pracy systemu SAP poprzez każdorazowe wykonanie kopii zapasowych danych systemu SAP przed podjęciem przez Wykonawcę wszelkich działań naprawczych w systemie SAP, z wyjątkiem sytuacji, gdy błędne działanie systemu SAP uniemożliwia wykonanie takich kopii Usługi o których mowa w 9 lub 11 rozliczane są w cyklach miesięcznych kalendarzowych. Do 3 dnia następnego miesiąca, po miesiącu rozliczanym, przedstawiciel kontraktowy Wykonawcy przedstawi przedstawicielowi kontraktowemu Zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wsparcia technicznego Systemu SAP i usług wsparcia użytkowników Systemu SAP, z opisem rodzaju usługi, czasu wykonania/realizacji (zgodnie z warunkami wynikającymi z 9 i 11). 2. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgodnie z ust. 1 miesięcznego zestawienia wykonanych usług wsparcia technicznego Systemu SAP i usług wsparcia użytkowników Systemu SAP przedstawiciel kontraktowy Zamawiającego zobowiązany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres przedstawiciela kontraktowego Wykonawcy, do potwierdzenia prawidłowego wykonania usług lub zgłoszenia uwag. Brak jakiejkolwiek informacji ze Strony zamawiającego w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza akceptację Zamawiającego dla zestawienia wykonanych usług wsparcia technicznego Systemu SAP i usług wsparcia użytkowników Systemu SAP. 3. W przypadku zgłoszenia uwag zgodnie z ust. 2, przedstawiciel kontraktowy Wykonawcy oraz przedstawiciel kontraktowy Zamawiającego zobowiązani są do uzgodnienia miesięcznego zestawienia wykonanych usług wsparcia technicznego Systemu SAP i usług wsparcia użytkowników Systemu SAP w terminie 2 dni roboczych od dania zgłoszenia uwag. 4. W przypadku, gdy wskutek wejścia Umowy w życie lub jej rozwiązania, odstąpienia od niej lub jej wygaśnięcia, usługi, o których mowa w 9 nie będą świadczone przez pełen miesiąc kalendarzowy, to wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone w sposób: kwota wynagrodzenia, o której mowa w 14 ust. 1 lit a)

15 15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia podzielona przez 30 razy liczba dni obowiązywania Umowy w danym miesiącu kalendarzowym. W takim przypadku postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż poziom świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu SAP odnosi się do ilości dni obowiązywania Umowy w miesiącu kalendarzowym Wykonawcy z tytuły wykonywania usług, o których mowa: a) w 9 oraz innych czynności opisanych w , przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) w 11 - przysługuje wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn stawki godzinowej pracy każdego członka personelu Wykonawcy, która wynosi zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług razy liczba godzin świadczonych w miesiącu kalendarzowym przez Wykonawcę usług wsparcia użytkowników Systemu SAP. 2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury (osobno na każdą usługę albo łącznie) na kwotę wynagrodzenia wynikającą treści ust. 1 po dokonaniu uzgodnień, o których mowa 13 ust. 3. Ponadto, w przypadku zlecenia usług wsparcia użytkowników Systemu SAP zgodnie z 11 ust. 3 i ust. 5-14, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu świadczonych usług wsparcia użytkowników Systemu SAP wyłącznie po odebraniu przez Zamawiającego tych usług zgodnie z ustaleniami dokonanymi zgodnie z Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę (tj. z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa oraz danych Zamawiającego określonych przy oznaczeniu go, jako Strony Umowy), w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy:. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dla danego rodzaju usługi wszelkie koszty osobowe i rzeczowe poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usług, o których mowa w 9 lub w 11 oraz innych czynności opisanych w 10 i w 12-13, w tym w szczególności koszty związane z dojazdami do biur Zamawiającego, noclegami, wyżywieniem pracowników/ przedstawicieli Wykonawcy zaangażowanych w realizację usług objętych przedmiotem 9 lub 11 Umowy oraz innych czynności opisanych w Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury Brak nadzoru lub niedostateczny nadzór ze strony Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość ani terminowość wykonywanych na podstawie Umowy usług wsparcia technicznego Systemu SAP, o których mowa w 9, usług wsparcia użytkowników Systemu SAP zgodnie z 11 oraz innych czynności opisanych w Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminów wykonania usługi wsparcia technicznego Systemu SAP zgodnie z 9 lub usług wsparcia

16 użytkowników Systemu SAP zgodnie z 11 oraz innych czynności opisanych w 12-13, jeżeli niedochowanie terminów: (a) jest rezultatem działania siły wyższej; (b) jest skutkiem braku możliwości natychmiastowego przystąpienia do wykonania usługi/czynności lub jej kontynuowania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; (c) jest skutkiem błędów spowodowanych przez błędy lub awarie sprzętu lub oprogramowania nieobjętego Umową; (d) jest skutkiem utraty danych jeżeli nastąpiło to z przyczyn nie obciążających Wykonawcy; e) jest skutkiem wykonania ingerencji w kody źródłowe systemu SAP z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; (f) jest skutkiem działania wirusa komputerowego - jeżeli skutki te powstały z przyczyn nie obciążających Wykonawcy. 3. Za nienależyte wykonanie postanowień Umowy w zakresie 9 oraz w z zastrzeżeniem treści ust. 2 - Zamawiający ma prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następującej wysokości: (a) w przypadku opóźnienia w realizacji usług lub czynności wynikających z 9, 12 lub 13 - w stosunku do terminów wynikających z treści 9 (w tym poprzez odniesienie do odpowiednio załącznika nr 3 lub nr 4 do Umowy), 12 lub 13 lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub ustalonych przez Strony zgodnie z 9, 12 lub 13, w wysokości równej: (i) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług określonego w 14 ust. 1 lit a), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, gdy opóźnienie nie przekracza 7 dni; (ii) 0,2% wartości wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług określonego w 14 ust. 1 lit a), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej 7 dni. (b) w przypadku opóźnienia w realizacji usług lub czynności wynikających z 11 w stosunku do terminów ustalonych w dokumencie zlecenia usługi lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub ustalonych przez Strony zgodnie z 11, w wysokości równej: (i) (ii) (iii) 0,1% wartości wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług określonego w dokumencie zlecenia usługi, o którym mowa w 11, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, gdy opóźnienie nie przekracza 7 dni; 0,2% wartości wynagrodzenia brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług określonego w dokumencie zlecenia usługi, o którym mowa w 11, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia powyżej 7 dni; w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w 11 ust. 4 kwotę zł. 4. Niezależnie od treści ust. 3 powyżej, w przypadku naruszeń w zakresie świadczenia usług, o których mowa w 9 lub w 11 lub w 12 lub w 13, Zamawiający może od Umowy odstąpić ze skutkiem na przyszłość w części dotyczącej świadczenia usług wsparcia technicznego systemu SAP lub świadczenia usług wsparcia użytkowników Systemu SAP lub w części dotyczącej świadczenia usług rozwoju Systemu SAP ( 1 ust. 1 pkt 1.4.) lub usług Gwarancji wedle wyboru Zamawiającego, które to prawo Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia co najmniej trzeciego z kolei naruszenia w odniesieniu do tej samej usługi lub różnych usług. Za naruszenie zobowiązań wynikających z 9 lub w 11 lub w 12 lub w 13 Umowy 16

17 uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią niniejszego ustępu Strony uznają w szczególności następujące okoliczności: (a) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie 9, 12 i 13 w stosunku do terminów wynikających z treści 9 (w tym poprzez odniesienie do odpowiednio załącznika nr 3 lub nr 4 do Umowy) ), 12 lub 13 lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub ustalonych przez Strony zgodnie z 9, 12 lub 13 przekroczy 14 dni; (b) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie 11 w stosunku do terminów ustalonych w dokumencie zlecenia usługi lub wyznaczonych przez Zamawiającego lub ustalonych przez Strony zgodnie z 11 przekroczy 7 dni; (c) niepoinformowanie Zamawiającego o utracie statusu Partnera SAP nadanego przez producenta oprogramowania SAP lub przez podmiot upoważniony do występowania na terytorium Polski w imieniu producenta oprogramowania W zakresie i celem realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określonego w 1 ust. 1 pkt 1.4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę ssub/licencji zgodnie z 6 ust. 2 Umowy albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na usługi rozwoju Systemu SAP wskazanej w 21 ust. 1, jeżeli wyczerpanie tej kwoty nastąpi przed upływem 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z 6 ust. 2, świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi rozwoju Systemu SAP w zakresie i na zasadach i warunkach określonych w Umowie oraz odrębnych ustaleniach Stron realizowanych w ramach wykonania Umowy na podstawie zamówień z wyłączeniem szkoleń/warsztatów i konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2.6. (Zamówienie), gdzie każde Zamówienie stanie się załącznikiem do Umowy bez konieczności jej zmian w drodze aneksu. Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, iż udzielenie Zamówienia stanowi prawo, a nie obowiązek Zamawiającego. 2. Z zastrzeżeniem treści ust. 3-6, świadczenie przez Wykonawcę usług, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 2.1. prace konsultacyjne, konfiguracyjne, programistyczne i instalacyjne związane z rozwojem systemu SAP w zakresie wdrożonych dotychczas (tj. do czasu wejścia w życie Umowy) modułów, jak również wdrożenia nowych modułów lub stworzenia interfejsów w Systemie SAP do innych systemów IT lub do Systemu SAP z innych systemów IT, których zakres może obejmować w szczególności obszary wymienione ust opracowanie projektu technicznego dla modyfikacji oraz nowych funkcjonalności Systemu SAP, 2.3. implementację zmian, 2.4. realizację testów akceptacyjnych zrealizowanych zmian, 2.5. przygotowanie i wsparcie startu produkcyjnego po zmianach, 2.6. przeszkolenie (szkolenia/ warsztaty) i konsultacje w zakresie wdrożonych/ zmodyfikowanych lub planowanych do wdrożenia/zmodyfikowania funkcjonalności systemu SAP (szkolenia i warsztaty z użytkownikami), 2.7. udzielenie Zamawiającemu praw licencyjnych do korzystania z oprogramowania w zakresie wynikającym z pkt powyżej i innym niż wynikający z 2, ale na warunkach co najmniej takich, jak określono w 2; 2.8. wykonanie dokumentacji powykonawczej. 17

18 18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2.9. inne niż określone w 11 ust. 2 prace programistyczne związane z bieżącą eksploatacją Systemu SAP świadczenie usług, których zakres może obejmować w szczególności usługi instalacyjne systemu SAP, wsparcia w migracji oraz czyszczenia danych. 3. Świadczenie przez Wykonawcę usług, o których mowa w ust. 1 powyżej może objąć realizację projektu rozdziału Systemu SAP polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wydzielenia ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP, zawierającego w dacie zawarcia Umowy obsługę procesów biznesowych Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środowiska systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego. 4. O ile co innego nie zostanie ustalone w Zamówieniu zgodnie z 18, w przypadku realizacji projektu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zrealizuje zadania związane z rozdziałem wspólnie użytkowanego Systemu SAP w zakresie uzgodnionym z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przygotuje i uruchomi produkcyjne System SAP dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego. W zakresie projektu rozdziału Systemu SAP Wykonawca podejmie prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydzielenia ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP, środowiska systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy będzie: a) podjęcie ścisłej współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. w zakresie wypracowania strategii rozdziału wspólnie użytkowanego Systemu SAP na dwie odrębne i niezależne instancje, tak aby w każdej z nich znalazły się środowiska organizacji pracy dla obu spółek, przy zachowaniu dostępu do danych historycznych poszczególnych jednostek gospodarczych, b) przygotowanie projektu technicznego infrastruktury dla instancji Systemu SAP wydzielonego dla potrzeb Zamawiającego. Wykonawca w zakresie opracowywania projektu technicznego infrastruktury zobowiązany jest wykorzystać dostarczone przez Zamawiającego środowisko techniczne (sprzęt oraz oprogramowanie infrastrukturalne), tak by w sposób maksymalny wykorzystać poniesione przez Zamawiającego w tym zakresie inwestycje, c) przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji wszystkich zadań związanych z rozdziałem Systemu SAP, które Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzgodni z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. i w imieniu i na rzecz Zamawiającego przyjmie do realizacji. d) przeprowadzenie prac związanych z rozdziałem Systemu SAP leżących w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, posadowienie Systemu SAP na infrastrukturze Zamawiającego oraz uruchomienie produkcyjne Systemu SAP, e) przygotowanie szczegółowego harmonogramu zadań z przypisaniem do nich wymaganych zasobów i warunków realizacji. 5. O ile co innego nie zostanie ustalone w Zamówieniu zgodnie z 18, w przypadku realizacji projektu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest ściśle współpracować z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaangażowanym w prace nad rozdziałem Systemu SAP. Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie podejmował uzgodnienia związane z wypracowaniem strategii rozdziału Systemu SAP, podziałem zadań i obowiązków, harmonogramu prac oraz z realizacją zadań, w szczególności przejmie realizację zadań leżących po stronie Zamawiającego w uzgodnionym z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. planie pracy.

19 6. O ile co innego nie zostanie ustalone w Zamówieniu zgodnie z 18, projekt rozdzielenia Systemu SAP realizowany będzie w podziale na następujące Fazy: a) Faza 1: Przygotowanie projektu w ramach którego Wykonawca podejmie działania planujące i definiujące zakres pracy przy rozdziale Systemu SAP oraz uruchomieniu produkcyjnym wydzielonego Systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zapewni: (i) opracowanie harmonogramu pracy (ii) (iii) określenie środowiska pracy dla zespołu projektowego ustalenie struktur organizacyjnych, procedur i wymaganych zasobów dla przeprowadzenia prac Produktami powstałymi w wyniku realizacji Fazy i podlegającymi odbiorowi przez Zamawiającego (zgodnie z zasadami ustalonymi w Zamówieniu) dalej produkty kluczowe, będą w szczególności : plan projektu rozdziału Systemu SAP zawierający założenia organizacyjne i proceduralne do realizacji projektu rozdziału Systemu SAP. harmonogram prac. b) Faza 2: Przygotowanie koncepcji biznesowej w tej fazie zostanie przeprowadzona analiza w wyniku, której powstanie dokument Koncepcja biznesowa zawierający szczegółową dokumentację wymagań biznesowych Zamawiającego po rozdziale instancji Systemu SAP. Koncepcja biznesowa winna zawierać w szczególności: (i) opracowanie zasad i metod wydzielenia instancji Systemu SAP dla Zamawiającego, przy uwzględnieniu prac związanych z rozdziałem systemów powadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., (ii) opracowanie technicznych warunków pracy w docelowym Systemie SAP, (iii) opracowanie projektu technicznego infrastruktury, (iv) opracowanie koncepcji wykonania kopii Systemu SAP i prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu SAP po realizacji projektu (prace administracyjne), (v) definicję zakresu organizacyjnego jednostek Zamawiającego, (vi) analizę procesów biznesowych obecnie realizowanych przez Zamawiającego w Systemie SAP pod kątem ich poprawnego działania po wydzieleniu środowiska Sytemu SAP dla Zamawiającego, (vii) określenie przejmowanego ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP zakresu funkcjonalnego i zakresu danych historycznych (viii) Zamawiającego, opracowanie zakresu danych podstawowych (finansowe i logistyczne struktury organizacyjne jednostki gospodarczej) i transakcyjnych, które będą usunięte po wykonaniu kopii, opracowanie koncepcji czyszczenia danych we współpracy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., (ix) opracowanie struktury danych historycznych, określenie potrzeb dostępu do tych danych dla użytkowników z poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 19

20 (x) (xi) (xii) opracowanie koncepcji zmian uprawnień użytkowników Systemu SAP dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego o ile takie zmiany będą niezbędne, opracowanie koncepcji przeniesienia istniejących obecnie interfejsów do nowego środowiska pracy, opracowanie planu i harmonogramu testów oraz weryfikacji struktury Systemu SAP pod kątem optymalizacji. Produktami kluczowymi Fazy 2 będą: Koncepcja biznesowa projekt techniczny infrastruktury scenariusze testowania. c) Faza 3: Realizacja w fazie tej nastąpi wykonanie testowe rozdziału Systemu SAP, próbne migracje na nowe środowisko infrastrukturalne oraz weryfikacja poprawności wraz z dokonaniem potencjalnych korekt w opracowanych procedurach rozdziału i posadowienia Systemu SAP na nowym środowisku infrastrukturalnym. W Fazie tej przeprowadzone zostaną następujące prace: (i) przeprowadzenie kopiowania Systemu SAP (wykonanie kopii mandanta) i technicznego przygotowania do rozdziału na dwa środowiska pracy (przygotowanie kopii Systemu SAP do środowiska Zamawiającego) wykonane prace przeprowadzone zostaną w środowisku testowym, (ii) przygotowanie i wykonanie kopii instancji Systemu SAP na drugą instancję (oddzielna instancja systemu dla każdej grupy jednostek gospodarczych), (iii) wykonanie czyszczenia, usuwania i uporządkowanie danych podstawowych (finansowe i logistyczne struktury organizacyjne poszczególnych jednostek gospodarczych) i transakcyjnych, w każdym z mandatów Systemu SAP (każda z docelowych grup jednostek gospodarczych pracować będzie w oddzielnym mandacie będącym kopią obecnie wykorzystywanego Systemu SAP), (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) przygotowanie planu i harmonogramu testów, usunięcie na każdej z instancji jednego z mandatów, który nie będzie używany w danej instancji, weryfikacja ewentualnych zmian Systemu SAP w zakresie uprawnień dla użytkowników (w oddzielnych instancjach Systemu SAP), wykonanie przeniesienia funkcjonujących obecnie interfejsów do nowego środowiska pracy, przeprowadzenie testów: testy funkcjonalne procesów biznesowych realizowanych w organizacji Zamawiającego; testy prawidłowego funkcjonowania interfejsów, opracowanie instrukcji dla użytkowników końcowych (tzw. instrukcji informującej o zasadach logowania się do Systemu SAP), wykonanie konfiguracji systemu transportowego, tak aby zapewnić prawidłowe ścieżki importu transportów w konfiguracji z dwoma mandantami produkcyjnymi, ustalenie zasad zarządzania Systemem SAP: uzgodnienie poziomu obsługi, ustalenie technicznych warunków pracy w docelowym Systemie SAP (np. ilość użytkowników, miejsca pracy), funkcji administrowania Systemem SAP. 20

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 B Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 B Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 B Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR NMZ.232.5.2015.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-110

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR:. reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR:. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia zawarta w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez

Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP , REGON reprezentowanym przez UMOWA nr zawarta w dniu.... roku w Szczecinie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie NIP 851-19-91-734, REGON 005433353 reprezentowanym przez Dyrektora Panią Martę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy: Załącznik nr 5b do siwz UMOWA nr... NR CRU... Zawarta w Szczecinie dnia... 2015 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo