Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK, opartym na oprogramowaniu firmy SAP AG, a systemem oraz usług serwisu dla tego interfejsu Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 510 z późn. zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), NIP , REGON , reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym lub Stroną, a z siedzibą w, przy ul.,.. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.,.. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS., o kapitale zakładowym zł opłaconym w całości, NIP, REGON.., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą lub Stroną. Wykonawca zostanie wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), sygnatura postępowania: BZP/35/DRI/2015 1

2 1. DEFINICJE Awaria oznacza niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie interfejsu ZSD3, które powoduje zatrzymanie pracy Systemu, wprowadza techniczną niespójność w bazie danych lub zaburzenia w integralności danych lub sytuacja, w której nie działa cały System w ogóle lub nie działa przynajmniej jedna kluczowa funkcjonalność Systemu. Błąd oznacza niebędące Awarią lub Usterką funkcjonowanie interfejsu ZSD3 niezgodne z opisem zawartym w dokumentacji użytkowej Systemu, powodujące błędne zapisy w bazie danych lub generujące błędne wyniki, uniemożliwiające realizację jednej lub wielu funkcji Systemu. Usterka oznacza niebędące Awarią lub Błędem funkcjonowanie interfejsu ZSD3 niezgodne z opisem zawartym w dokumentacji użytkowej Systemu, nie wpływające istotnie na jego pracę, ale utrudniające pracę Użytkowników i Administratorów. Dokumentacja oznacza pełną dokumentację powykonawczą dotyczącą każdej modyfikacji interfejsu ZSD3; szczegółowe wymagania dotyczące Dokumentacji zawarte są w OPZ. Dzień roboczy oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Formularz cenowy oznacza załącznik do oferty, w którym podane zostały przez Wykonawcę kwoty wynagrodzenia za poszczególne usługi. HPSM oznacza dedykowany system zgłoszeniowy HP Service Manager, udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, służący do obsługi zgłoszeń serwisowych i wsparcia. Interfejs ZSD3 SAP-SD3 (dalej ZSD3 lub System) oznacza moduł oprogramowania ZSRK służący do szczegółowej ewidencji depozytów sądowych w połączeniu z systemem bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego pomiędzy Zamawiającym, a klientami Zamawiającego oparty na oprogramowaniu SAP AG. OPZ oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Opcja przedłużenia serwisu oznacza prawo Zamawiającego i zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia na żądanie Zamawiającego okresu świadczenia usług serwisu przez Wykonawcę dla oprogramowania interfejsu ZSD3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, liczony od dnia następnego po zakończeniu serwisu podstawowego, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Opcja modyfikacji interfejsu ZSD3 oznacza prawo Zamawiającego do zlecenia Wykonawcy i odpowiadające mu zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia zlecenia wykonania usług programistycznych dotyczących modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 (prace w technologii ABAP) na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy w nieprzekraczalnym wymiarze 1200 roboczogodzin, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Opcja przedłużenia wsparcia oznacza prawo Zamawiającego i zobowiązanie Wykonawcy do przedłużenia na żądanie Zamawiającego okresu świadczenia usług wsparcia przez Wykonawcę dla użytkowników interfejsu ZSD3 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, liczony od dnia następnego po zakończeniu wsparcia podstawowego, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia. Podwykonawca oznacza każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części usług. 2

3 Protokół Odbioru Modyfikacji oznacza protokół podpisywany przez obie Strony potwierdzający należyte wykonanie przeprowadzonej modyfikacji interfejsu ZSD3, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za jej wykonanie. Protokół Testów Funkcjonalnych oznacza protokół podpisywany przez obie Strony potwierdzający, iż wynik testów funkcjonalnych przeprowadzonych przez wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę wykazał kompletność i poprawność działania wdrożonej przez Wykonawcę modyfikacji Systemu z założoną funkcjonalnością; którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. Scenariusze Testowe oznacza scenariusze, zgodnie z którymi będą przeprowadzane przez Zamawiającego oraz Wykonawcę poszczególne rodzaje testów; stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy. Umowa oznacza niniejszy dokument (Umowa w sprawie zamówienia publicznego) ze wszystkimi Załącznikami oraz wszelkimi zmianami Umowy sporządzonymi w formie Aneksu. Użytkownik oznacza osobę uprawnioną do korzystania z interfejsu ZSD3, w szczególności osobę będącą pracownikiem sądu powszechnego lub Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również administratorów tego oprogramowania po stronie Zamawiającego oraz konsultantów działających na zlecenie Zamawiającego, jak również inne osoby upoważnione przez Zamawiającego. Zgłoszenie Modyfikacji Systemu lub ( ZMS ) oznacza zgłoszenie przez Zamawiającego zlecenia wykonania modyfikacji Systemu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. ZSRK oznacza Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr wdrożony w Ministerstwie Sprawiedliwości. 2. ZAKRES ORAZ CZAS TRWANIA UMOWY 1. Na warunkach określonych w Umowie oraz w załącznikach Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług: 1) wsparcia dla Użytkowników interfejsu ZSD3 przez 3 miesiące od wejścia w życie Umowy, na zasadach szczegółowo określonych w OPZ dalej w Umowie wsparcie ; 2) serwisu oprogramowania interfejsu ZSD3, które będą świadczone przez 12 miesięcy od wejścia w życie Umowy, na zasadach szczegółowo określonych w OPZ dalej w Umowie serwis. 2. Ponadto, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w załącznikach, Zamawiający ma prawo: 1) skorzystać z Opcji przedłużenia serwisu dla oprogramowania interfejsu ZSD3, które mogą być zlecone maksymalnie dwukrotnie na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy lub jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Okres pierwszego przedłużenia liczony będzie od dnia następnego po zakończeniu usług serwisu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W celu skorzystania przez Zamawiającego z niniejszego prawa, Zamawiający obowiązany jest złożyć pisemne zlecenie nie później niż na 30 dni przed upływem zakończenia terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej lub na 30 dni przed upływem zakończenia terminu świadczenia usługi 3

4 serwisu w przedłużonym okresie o 12 miesięcy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu dla oprogramowania interfejsu ZSD3 w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w tym zakresie, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia takiego oświadczenia a jedynie uprawniony; 2) wielokrotnie skorzystać z Opcji modyfikacji interfejsu ZSD3 na podstawie odrębnych zleceń składanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 1200 roboczogodzin, zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W ramach wykonanych prac Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji do zrealizowanej modyfikacji wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego i zezwoleniem na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3, w tym do wytworzonego oprogramowania i Dokumentacji. W celu skorzystania przez Zamawiającego z niniejszego prawa, Zamawiający obowiązany jest złożyć pisemne zlecenie, a Wykonawca winien je zrealizować w terminie uzgodnionym przez Strony w toku bieżących prac oraz na podstawie analizy przedstawionej przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w 9 Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w tym zakresie, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia takiego oświadczenia a jedynie uprawniony; 3) Skorzystać z opcji przedłużenia świadczenia wsparcia dla Użytkowników interfejsu ZSD3, które może być zlecone maksymalnie trzykrotnie na okresy miesięczne, łącznie nie dłużej niż na okres kolejnych 3 miesięcy od daty zakończenia wsparcia świadczonego zgodnie z zamówieniem podstawowym. Okres pierwszego przedłużenia liczony będzie od dnia następnego po zakończeniu usług wsparcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. W celu skorzystania przez Zamawiającego z niniejszego prawa, Zamawiający zobowiązany jest złożyć pisemne zlecenie nie później niż na 5 dni przed terminem zakończenia świadczenia usług wsparcia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wsparcia dla użytkowników Systemu w przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji w tym zakresie, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia takiego oświadczenia, a jedynie uprawniony. 3. Zlecenia w ramach prawa Opcji podpisywane będą przez osobę posiadającą odpowiednie umocowanie ze strony Zamawiającego. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przesyłane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres przedstawiciela Wykonawcy wskazany w 16 ust. 2 pkt 2), z zastrzeżeniem 16 ust. 4 Umowy. 4. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, licząc od dnia jej zawarcia (wejście w życie Umowy) z tym zastrzeżeniem, iż okres świadczenia usług może zostać przedłużony opcjonalnie o 12 miesięcy lub 24 miesiące, zgodnie z 2 ust. 2 pkt 1) w takim wypadku (tj. złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z Opcji, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1 Umowy) Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy odpowiednio. 4

5 3. CENA 1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, łącznie z prawem Opcji, o których mowa w 2 ust. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy (Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym), z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy kwoty.. zł netto (słownie:.. złotych netto), tj. zł brutto (słownie:... złotych brutto). 2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, zawiera się: 1) wynagrodzenie za świadczenie usług wsparcia, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 1), w wysokości.. zł netto (słownie:.. złotych netto), tj. zł brutto (słownie:... złotych brutto); 2) wynagrodzenie za świadczenie usług serwisu, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2), w wysokości zł netto (słownie:. złotych netto), tj.. zł brutto (słownie:. złotych brutto); 3) maksymalne wynagrodzenie za realizację Opcji, o których mowa w 2 ust. 2 nie przekroczy kwoty. zł netto (słownie:.... złotych netto), tj.... zł brutto (słownie:. złotych brutto), z czego: a) maksymalne łączne wynagrodzenie za realizację Opcji przedłużenia serwisu, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 1) w wysokości.. zł netto (słownie:.. złotych netto), tj. zł brutto (słownie:... złotych brutto); b) maksymalne łączne wynagrodzenie za realizację Opcji modyfikacji interfejsu ZSD3, o której mowa w 2 ust. 2 pkt 2) w wysokości.. zł netto (słownie:.. złotych netto), tj. zł brutto (słownie:... złotych brutto) c) maksymalne łączne wynagrodzenie za realizację Opcji przedłużenia wsparcia, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 3) w wysokości.. zł netto (słownie:.. złotych netto), tj. zł brutto (słownie:... złotych brutto). 3. Kwota wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy opisanego w Skorzystanie z Opcji opisanych w 2 ust. 2 w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tych Opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 6. Dopuszczalna jest również zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy) w przypadku: 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5

6 7. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 6 powyżej: 1) w przypadkach określonych w ust. 6 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu 14 dni Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania Umowy w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej; 3) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy. 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający będzie dokonywał płatności za świadczenie usług wsparcia oraz serwisu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po przekazaniu dokumentacji z przeglądu realizacji świadczonych usług wsparcia/serwisu w postaci raportów zgodnych z opisem zawartym w 7 pkt 1-2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie kwartalnie z dołu za okres, w którym realizowana jest usługa wsparcia/serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonane usługi modyfikacji na podstawie faktur wystawianych każdorazowo przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez uwag odpowiedniego protokołu, tj. Protokołu Odbioru Modyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu oraz 9 ust. 2 pkt Wynagrodzenie za niepełne okresy świadczenia usług wsparcia oraz serwisu będzie naliczane proporcjonalnie. 4. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr.., wskazany także na fakturze. Wykonawca dostarczy faktury do Centrali Zamawiającego, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. 5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust 4, Wykonawca niezwłocznie prześle Bankowi informację o nowym numerze konta bankowego. 6

7 6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, a tym samym nie wymaga jej aneksowania. 7. Wykonawca do pierwszej faktury załączy pismo wskazujące osobę upoważnioną, przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach rozliczeń finansowych po stronie Wykonawcy. 8. Jeśli faktura za świadczone usługi zawierać będzie błędne dane lub wartości (niezgodne z Umową) Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością za fakturę do czasu otrzymania poprawnie wystawionej faktury lub poprawnej faktury korygującej. W takim wypadku za datę otrzymania faktury uznaje się datę otrzymania należycie wystawionej i poprawnej faktury. 9. Terminem dokonania płatności będzie data złożenia dyspozycji przelewu bankowego przez Zamawiającego. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 11. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki, za każdy dzień opóźnienia. 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 13. Płatności nie mogą być obciążone kosztami bankowymi, prowizjami lub jakimikolwiek innymi opłatami lub kosztami manipulacyjnymi. 5. PODWYKONAWCY 1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka potrzeba wynikła w trakcie realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie. 3. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawca będzie przestrzegać postanowień Umowy. 5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 6. Powierzenie realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zwalnia z obowiązku świadczenia usług w sposób określony w 6 ust. 1 Umowy. 7

8 6. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 1. Wykonawca będzie świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy z należytą starannością, która jest wymagana przy realizacji tego typu usług, w sposób rzetelny i profesjonalny. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich środków oraz infrastruktury technicznej, (w tym - w celu zachowania ciągłości w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia usług wsparcia oraz serwisu - udostępni własny system zgłoszeniowy w przypadku decyzji Zamawiającego lub MS o zaprzestaniu wykorzystywania systemu zgłoszeniowego HPSM udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości) niezbędnych do należytego wykonania usług wchodzących w zakres Umowy w sposób wymagany od profesjonalisty. Wykonawca zapewni w szczególności stałą dostępność zespołu help desk (obsługującego zgłoszenia serwisowe) wraz z infrastrukturą umożliwiającą przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania interfejsu ZSD3 w godzinach 7:30-15:30 w Dni robocze oraz stałą dyspozycję osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, w tym wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania Umowy w sposób należyty. 3. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu Umowy uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie, posiadające kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań. W przypadku konieczności zmiany członka zespołu w uzasadnionych przypadkach (tj. śmierć, choroba, wypowiedzenie umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia u Wykonawcy) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o takiej okoliczności Zmawiającego i niezwłocznie (nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych) zastąpić taką osobę inną osobą o kwalifikacjach i uprawnieniach równorzędnych jak osoba zastępowana. Osoba zastępująca musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, w przypadku braku akceptacji Zamawiającego Wykonawca zaproponuje inną osobę zgodnie z procedurą opisaną powyżej. 4. Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub infrastruktury informatycznej Zamawiającego, udzielenie takiego dostępu osobom, za pomocą których Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania, może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego lub z obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności spełnienia powyższych wymogów przed rozpoczęciem wykonywania prac oraz udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia takim osobom ich spełnienia. 7. SPRAWDZANIE STANU WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (tj. wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, dalej zawierającej np. plik XLS), w terminie do 5 Dni roboczych od zakończenia każdego kolejnego miesiąca świadczenia usług opracowany przez siebie raport zawierający pełen raport z realizacji świadczonych usług wsparcia i serwisu oraz wykonanych modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 z poprzedniego miesiąca: 1) w przypadku usług wsparcia raport ten będzie zawierał co najmniej: (i) (iii) data i godzina zgłoszenia w formacie yyyy-mm-dd hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mmokreśla miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mmokreśla minutę w godzinie, (iv) określenie zgłaszającego wraz z numerem telefonu 8

9 kontaktowego i poczty elektronicznej oraz jednostki zgłaszającej problem, (v) nazwa funkcjonalności lub elementu technicznego Systemu którego dotyczy zgłoszenie, (vi) opis zgłoszonego problemu, (vii) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi, (viii) data i godzina udzielenia odpowiedzi (w formacie yyyy-mm-dd hh:mm), (ix) opis rozwiązania zgłoszenia; 2) w przypadku usług serwisu raport ten będzie zawierał szczegółowe informacje, co najmniej: (i) kolejny numer i forma przekazania zgłoszenia, (ii) identyfikator zgłoszenia z systemu albo informacja o przyjęciu zgłoszenia w formie telefonicznej lub , (iii) data i godzina zgłoszenia w formacie yyyy-mm-dd hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie, (iv) określenie zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej oraz jednostki zgłaszającej problem, (v) określenie poziomu zgłoszenia (Awaria/Błąd/Usterka), (vi) opis zgłoszonego problemu, (vii) imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie, (viii) data i godzina rozwiązania problemu (w formacie yyyy-mm-dd hh:mm), (ix) sposób rozwiązania problemu, (x) czas poświęcony na realizację danego zgłoszenia. Dodatkowo w raporcie tym Wykonawca zobowiązany jest do podania przyczyny przekroczenia wymaganego terminu usunięcia zgłoszonego problemu, w przypadku jeśli wystąpią; 3) w przypadku wykonanych usług modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 raport ten będzie zawierał szczegółowe informacje co najmniej o: (i) ilości oraz rodzaju wykonanych prac, (ii) ich pracochłonności, (iii) przygotowanej i dostarczonej Dokumentacji, (iv) ewentualnym terminie rozpoczęcia prac, (v) akceptacji lub odrzuceniu przedstawionego rozwiązania przez Zamawiającego, (vi) ilość wykorzystanych dotychczas roboczogodzin z łącznego wymiaru nie przekraczającego 1200 roboczogodzin na wykonanie prac programistycznych. 8. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający, w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości (dalej MS) zapewni udostępnienie Wykonawcy dedykowanego systemu zgłoszeniowego HP Service Manager, z którego korzystają sądy powszechne jako jednego z kanałów komunikacji wykorzystywanego zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ oraz ustaleniami roboczymi dokonanymi pomiędzy Stronami. W przypadku rezygnacji przez MS lub cofnięcia zgody na wykorzystywanie systemu HPSM na potrzeby Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się zapewnić własny system do obsługi zgłoszeń serwisowych. 2. Zamawiający w porozumieniu z MS umożliwi na potrzeby świadczenia przez Wykonawcę usług wsparcia i serwisu ZSD3, nadanie dostępu do systemu SAP ZSRK z zachowaniem procedur i zasad obowiązujących w MS w zakresie nadawania uprawnień do ZSRK. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do poddania się zasadom obowiązującym w MS w zakresie dostępu i korzystania z systemu ZSRK oraz odpowiedzialności z tym związanej. 3. Zamawiający zapewni dostęp Wykonawcy do kodów źródłowych oprogramowania interfejsu ZSD3, o ile okaże się to niezbędne dla świadczenia oraz prawidłowej realizacji usług modyfikacji, przy czym takie udostępnienie kodów źródłowych odbędzie się na uzasadnione żądanie Wykonawcy. 9

10 4. Usługi objęte Umową będą realizowane wyłącznie w odniesieniu do wskazanego w Umowie oprogramowania interfejsu ZSD3. 9. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZLECANIA I ODBIORU MODYFIKACJI ORAZ PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy zlecenia wykonania modyfikacji Systemu w dni robocze za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie ze wzorem formularza Zgłoszenia Modyfikacji Systemu (ZMS) stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz poniższych warunkach: 1) w ZMS Zamawiający podaje m.in. opis żądanej modyfikacji Systemu, niezbędne kryteria jakościowe oraz oczekiwany termin jego wykonania; 2) Wykonawca określi możliwości realizacji modyfikacji Systemu, pracochłonność ilość roboczogodzin oraz szacowany termin rozpoczęcia prac oraz odbioru wykonania zmodyfikowanego Systemu, odsyłając Zamawiającemu uzupełniony formularz ZMS (co stanowić będzie wiążącą Wykonawcę ofertę w zakresie modyfikacji Systemu), w terminie do dziesięciu (10) Dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Terminy i pracochłonność modyfikacji, zadeklarowane przez Wykonawcę, podlegać będą uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego; 3) Zamawiający w ciągu pięciu (5) Dni roboczych od otrzymania uzupełnionego formularza ZMS (i) zaakceptuje zgłoszenie w całości (co będzie równoznaczne z przyjęciem oferty Wykonawcy w tym zakresie) co będzie jednoznaczne ze zleceniem modyfikacji; lub (ii) prześle zgłoszenie do ponownej analizy wraz z uwagami i ewentualnym żądaniem stosownej zmiany lub uzupełnienia treści takiego formularza (żądanie złożenia przez Wykonawcę nowej oferty); lub (iii) zrezygnuje z realizacji modyfikacji Systemu w ramach takiego zlecenia (odrzuci ofertę); 4) w przypadku, gdy Zamawiający w terminie pięciu (5) Dni roboczych nie złoży oświadczenia o akceptacji, uzupełnionego formularza ZMS (o którym mowa w pkt 3 powyżej) zgłoszenia uważa się, że zgłoszenie nie zostało zaakceptowane. W przypadku potwierdzenia realizacji modyfikacji Systemu Zamawiający przekazuje Wykonawcy uzupełniony formularz ZMS wraz z zaakceptowanymi warunkami, czasem realizacji, liczbą roboczogodzin oraz wskazaniem kryteriów jakościowych (potwierdzenie przyjęcia oferty). Potwierdzenie przez Zamawiającego zgłoszenia modyfikacji Systemu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza uzgodnienie przez Strony terminu wykonania modyfikacji Systemu oraz jej pracochłonności. Datą potwierdzenia zgłoszenia przez Zamawiającego jest data od której jest liczony termin realizacji i zgłoszenia; 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień do przedstawionej wyceny pracochłonności wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyjaśnienia w terminie dwóch (2) Dni roboczych, liczonych od dnia przekazania żądania przez Zamawiającego; 6) do każdej modyfikacji Systemu zostanie sporządzony przez Wykonawcę harmonogram realizacji obejmujący wszystkie etapy realizacji modyfikacji Systemu oraz wskazujący osoby odpowiedzialne za realizację projektu; 7) szczegółowy harmonogram sporządzany jest przez Wykonawcę, w terminie pięciu (5) Dni roboczych od dnia przyjęcia oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3) 10

11 powyżej i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany wniesione przez Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu w terminie dwóch (2) Dni roboczych od przedstawienia go przez Wykonawcę powinny zostać przez Wykonawcę uwzględnione; 8) harmonogram powinien być przedstawiony za pomocą wykresu Gantta. Dopuszczalne jest przekazanie harmonogramu w formie pliku z rozszerzeniem.mpp; 2. Przez wdrożoną modyfikację Systemu rozumie się zainstalowanie nowej wersji Systemu w środowisku systemu SAP ZSRK Zamawiającego i zaakceptowanie nowej wersji bez uwag (podpisanie Protokołu Odbioru Modyfikacji bez uwag) dalej Modyfikacja wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich do Modyfikacji. Odbiór wykonanej przez Wykonawcę modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami: 1) po wykonaniu przez Wykonawcę usług modyfikacji zlecanych przez Zamawiającego w zakresie oprogramowania interfejsu ZSD3 i po stwierdzeniu prawidłowości funkcjonowania całego wdrożonego rozwiązania poprzez wykonanie procedur testowych opisanych w OPZ Strony podpiszą Protokół Odbioru Modyfikacji. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wdrożonego rozwiązania lub zastrzeżeń do Dokumentacji, Zamawiający określi listę zastrzeżeń wobec przedmiotu odbioru w ciągu pięciu (5) Dni roboczych liczone od dnia, w którym Wykonawca zgłosi Zamawiającemu kompletność i prawidłowość wykonania modyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia modyfikacji z wykrytymi oraz nierozwiązanymi Błędami i Awariami. Przed przekazaniem Błędy i wszelkie Awarie muszą zostać rozwiązane, a rozwiązanie musi zostać zaimplementowane; 2) Wykonawca w ciągu dziesięciu (10) Dni roboczych po otrzymaniu listy zastrzeżeń, o której mowa w pkt 1) powyżej, usunie je i zgłosi gotowość do ponownego odbioru, wówczas ponownie rozpoczyna się procedura określona w pkt 1) powyżej. Procedurze ponownego odbioru rozwiązania podlega całość wdrożonej modyfikacji, a w szczególności zastrzeżenia wyszczególnione na liście zastrzeżeń przekazanej przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru modyfikacji oraz inne zastrzeżenia powstałe podczas usuwania zgłoszonych głównych zastrzeżeń, chyba że Strony pisemnie, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej. Procedura ponownego odbioru może zostać powtórzona nie więcej niż dwa razy, a w przypadku przekroczenia liczby powtórzeń odbioru Zamawiający ma prawo do rezygnacji z realizacji zleconej modyfikacji lub wypowiedzenia Umowy w części jeszcze niewykonanej (w takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego z uwagi na zgłoszone zastrzeżenia), 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio; 3) Protokół Odbioru Modyfikacji zostanie podpisany po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania całości zleconej modyfikacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej oraz po otrzymaniu i zaakceptowaniu Dokumentacji przez Zamawiającego; 4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych pomiędzy Stronami w toku bieżących prac, Zamawiający może podjąć decyzję o warunkowym odbiorze danej modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3, dla której podczas odbioru zidentyfikowane zostały jedynie Usterki. W takim przypadku, w Protokole Odbioru Modyfikacji (w sekcji uwagi ) zostanie dodane zobowiązanie Wykonawcy do 11

12 usunięcia stwierdzonych usterek o następującej treści: odbiór dokonywany jest warunkowo oraz że Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych Usterek w nieprzekraczalnym terminie dni, uzgodnionym przez Strony; 5) w przypadku dokonania warunkowego odbioru danej modyfikacji wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: a) 80% kwoty należnego wynagrodzenia za wykonanie zleconej modyfikacji będzie płatne po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Modyfikacji ze zidentyfikowaną oraz zapisaną w sekcji uwagi Usterką/Usterkami; b) 20% kwoty należnego wynagrodzenia za wykonanie zleconej modyfikacji będzie płatne wszystkich zidentyfikowanych oraz zapisanych w Protokole Odbioru Modyfikacji Usterek; Wykonawca zgłosi modyfikację do ponownego przeprowadzenia końcowego odbioru, który zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą opisaną powyżej. 6) wzór Protokołu Odbioru Modyfikacji stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy; 7) data podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Modyfikacji oznacza datę realizacji zleconej do wykonania przez Zamawiającego modyfikacji; 8) na potrzeby realizacji projektu Strony postanawiają wykonywać następujące rodzaje testów: a) testy wewnętrzne (każdorazowo) - realizowane przez Wykonawcę przed zgłoszeniem modyfikacji Systemu do odbioru, polegające na testowaniu modyfikacji poprzez podawanie na wejściu takich danych, aby programy użyte w projekcie przeszły przez każdą zaimplementowaną ścieżkę; b) testy funkcjonalne (każdorazowo) - realizowane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po zgłoszeniu modyfikacji do odbioru, polegające na sprawdzeniu zgodności działania modyfikacji Systemu z założoną funkcjonalnością; c) testy integracyjne (każdorazowo) - realizowane po testach funkcjonalnych, zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego w sytuacji gdy dana modyfikacja ma wpływ na inne moduły SAP ZSRK, w szczególności PSCD oraz ma wpływ na system bankowy; d) na żądanie Zamawiającego: testy regresji - realizowane po testach funkcjonalnych i integracyjnych (jeśli zrealizowano), zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego; e) testy wydajnościowe - realizowane przez Zamawiającego i Wykonawcę jeśli Zamawiający uzna, że są one konieczne po wykonaniu testów regresji dotyczy w szczególności sprawdzenia modyfikacji przy przetwarzaniu dużej ilości danych. Strony ustalają scenariusze testowe, przy czym minimalny zakres scenariuszy testowych określa Zamawiający. Wzór formularza na potrzeby ustalenia Scenariuszy testowych (ST) stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Dla testów funkcjonalnych Zamawiający sporządza i uzgadnia z Wykonawcą pisemny Protokół Testów (PT). Uzgodnienie treści PT z Wykonawcą może odbywać się w drodze wymiany wiadomości pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wysyłanych pocztą elektroniczną ( ). Wzór PT stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 12

13 3. W związku z realizacją przedmiotu Umowy określonego w 2 ust. 2 pkt 2), z dniem podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Modyfikacji, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3) lit. b) Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe na korzystanie z Modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 oraz związanej z nim Dokumentacji, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów zawartych w Modyfikacji oraz Dokumentacji w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) a powstałych w trakcie realizacji Umowy. Nie później jak w dniu przeniesienia praw autorskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na nośniku danych kody źródłowe i Dokumentację do Modyfikacji. Kody źródłowe i Dokumentacja muszą być zapisane na nośniku, który Zamawiający będzie w stanie odczytać (w przypadku gdy dane będą zaszyfrowane, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowne hasła) oraz opisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie kompilacji (wygenerowania Modyfikacji). Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, przechodzi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zapisane zostały kody źródłowe i Dokumentacja, o których mowa w ust. 3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, iż w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na polach eksploatacji określonych w ust. 4 pkt 2) poniżej na czas określony od dnia przekazania Modyfikacji Zamawiającemu do dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Modyfikacji. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na niżej wskazanych polach eksploatacji: 1) w zakresie utworów nie stanowiących programu komputerowego: a) utrwalania i zwielokrotniania, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) udostępniania sądom powszechnym w Polsce, w tym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania; c) dokonywania i wykorzystywania opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; 2) zakresie programu komputerowego: a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (zarówno w formie kodu źródłowego jak i kodu wynikowego) oraz jeśli czynności te wymagają zwielokrotniania oprogramowania wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tego oprogramowania, a także wyrażania zgody na wykonywanie tych czynności; b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; c) rozpowszechniania i instalowania w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce; 13

14 d) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera wraz z prawem do wykonywania modyfikacji. 5. Ponadto Wykonawca upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności do wykonywania i upoważniania do wykonywania praw zależnych do utworów powstałych w wyniku realizacji Modyfikacji i Dokumentacji, w tym do korzystania z opracowań tych utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych powyżej. 10. LOKALIZACJA SĄDÓW POWSZECHNYCH 1. Aktualne lokalizacje sądów powszechnych są prezentowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, na dzień zawarcia Umowy lista sądów powszechnych dostępna jest pod adresem 2. Zmiana lokalizacji sądu powszechnego nie będzie powodowała powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w tym zmiany wysokości ustalonej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług, będących przedmiotem Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 11. WARUNKI WSPARCIA ORAZ SERWISU 1. Wykonawca będzie świadczyć usługi wsparcia i serwisu oraz przeprowadzania modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 z należytą starannością, która jest wymagana przy realizacji tego typu usług w sposób rzetelny i profesjonalny. 2. Podczas całego okresu obowiązywania Umowy usługi będące jej przedmiotem świadczone będą przez Wykonawcę na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3. W okresie obowiązywania Umowy w związku z realizacją przez Wykonawcę usług wsparcia i serwisu oprogramowania interfejsu ZSD3 Zamawiający zobowiązany jest do: 1) udostępnienia Wykonawcy systemu HPSM w porozumieniu z MS w zakresie niezbędnym do wykonywania usług wsparcia i serwisu, w przypadku decyzji Zamawiającego, że do zgłoszeń zostanie wykorzystany system zgłoszeniowy MS; 2) zgłaszania potrzeb wsparcia i serwisu oprogramowania interfejsu ZSD3 w trybie ustalonym w niniejszej Umowie. 4. Zgłoszenia wsparcia i serwisu składane będą przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, z podaniem wszystkich wymaganych informacji. 5. Osobami upoważnionymi do składania wszelkich zgłoszeń wsparcia i serwisu są Użytkownicy interfejsu ZSD3, osoby wskazane przez Zamawiającego w ust. 6 poniżej, jak również przedstawiciele Zamawiającego wskazani w 16 ust. 2 pkt 1) Umowy, z zastrzeżeniem zapisów 16 ust Osobami upoważnionymi do składania wszelkich zgłoszeń modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 w ramach prawa opcji są niżej wymienione osoby, jak również przedstawiciele Zamawiającego wskazani w 16 ust. 2 pkt 1) Umowy, z zastrzeżeniem zapisów 16 ust. 4:..,.., 14

15 .., 7. Składanie zgłoszeń wsparcia i serwisu będzie dokonywane z wykorzystaniem poniższych danych: nr telefonu:.. adres .. oraz poprzez dedykowany system zgłoszeniowy HPSM udostępniony przez MS lub system zgłoszeniowy Wykonawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w podanych powyżej danych kontaktowych Wykonawcy, w terminie 10 Dni roboczych przed ich wystąpieniem Wykonawca prześle Zamawiającemu stosowne zawiadomienie na piśmie, z podanymi nowymi danymi kontaktowymi. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany zapisów Umowy. 8. Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych, których poufność Zamawiający jest zobowiązany zapewnić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych Zamawiającego objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, wraz z późn. zm.) oraz danych stanowiących dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, wraz z późn.zm.). Wykonawca niniejszym potwierdza, że zawierając Umowę ma świadomość, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek ścisłej reglamentacji dostępu do danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w szczególności objętych tajemnicą bankową a zatem brak dostępu do takich danych nie stanowi przeszkody w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z jej treści. 9. Wykonawca zobowiązuje się przy świadczeniu usług do niepodejmowania działań umożliwiających rozkodowanie i odczytanie danych osobowych klientów Zamawiającego oraz pozyskania informacji stanowiących tajemnicę bankową, przez którą rozumie się wszelkie informacje na temat czynności bankowych dokonywanych przez Zamawiającego. 10. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu świadczenia usług serwisu w ramach ustalonego wynagrodzenia nie obejmują: 1) usuwania wad spowodowanych wyłącznie niewłaściwą (niezgodną z Dokumentacją) obsługą Interfejsu ZSD3; 2) wad spowodowanych wyłącznie działaniem osób trzecich, za których działania Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 12. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE 1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym w Umowie lub w toku uzgodnień, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 2. Strony zgodnie ustanawiają wskazane poniżej kary umowne. 15

16 3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w świadczeniu usług będących przedmiotem Umowy, Zamawiający może zażądać następujących kar umownych naliczanych niezależnie od siebie: 1) z tytułu opóźnienia w naprawie Awarii w wysokości 2% kwoty kwartalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług serwisu za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w stosunku do gwarantowanego terminu naprawy, określonego w ofercie Wykonawcy; 2) z tytułu opóźnienia w naprawie Błędu w wysokości 3% kwoty kwartalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług serwisu za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do gwarantowanego terminu naprawy, określonego w ofercie Wykonawcy; 3) z tytułu opóźnienia w naprawie Usterki w wysokości 0,5% kwoty kwartalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług serwisu za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do gwarantowanego terminu naprawy, określonego w ofercie Wykonawcy; 4) z tytułu opóźnienia w wykonaniu modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3, o ile opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 3% kwoty brutto określonej dla danej modyfikacji zleconej przez Zamawiającego do wykonania za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu jej wykonania; 5) z tytułu przekroczenia jakichkolwiek innych terminów, które zostały określone w Umowie lub wynikają z ustaleń Stron dokonanych w ramach Umowy, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej w wysokości 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia. 4. W przypadku, gdy przekroczenie terminów świadczenia usług wsparcia, serwisu lub wykonania modyfikacji oprogramowania interfejsu ZSD3 nastąpiło na wniosek Wykonawcy, usprawiedliwiony okolicznościami wskazującymi na wyjątkową złożoność problemu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego, wówczas kary umowne nie będą naliczane lub zostaną odpowiednio zmniejszone w stosunku do wyżej określonych o uzgodniony okres czasu stanowiący przedłużenie wymaganego terminu realizacji usług będących przedmiotem Umowy. 5. Czas opóźnienia Wykonawcy mierzony jest od chwili, w której upływa przewidziany Umową czas wykonania usługi do momentu zakończenia jej wykonania. 6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań do zachowania poufności określonych w 15 Umowy oraz naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących bezpieczeństwa informacji określonych w 11 ust. 8, druga Strona może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy ujawniony przypadek naruszenia. 7. Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do 70% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zaspokajane ze złożonego Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Wykonawcy przez Zamawiającego o potrąceniu kary umownej, przyczynie oraz sposobie jej wyliczenia. 16

17 9. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści. 10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych przewidzianych Umową za naruszenia Umowy, które nastąpiły do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub danego zlecenia modyfikacji. W przypadku gdy Zamawiający zrealizuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy (w tym danego zlecenia modyfikacji) z uwagi na oświadczenie przez Wykonawcę, że świadczenia wynikającego z Umowy nie spełni, Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od Umowy lub danego zlecenia modyfikacji w całości lub w części w terminie dwudziestu 20 Dni roboczych od takiego oświadczenia Wykonawcy i bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia; w pozostałym zakresie Strony wyłączają stosowanie art. 492¹ Kodeksu cywilnego. 13. WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części jeszcze niewykonanej, co oznacza, że Umowa pozostanie w takim przypadku w mocy pomiędzy Stronami w zakresie usług wykonanych do chwili wypowiedzenia Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 1) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby uzasadniać złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego; 2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 3) należne kary umowne przekroczą wartość 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 z zastrzeżeniem zapisów 3 ust. 3 w terminie 21 Dni roboczych od przekroczenia wskazanej wartości; 4) podjęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości decyzji o wycofaniu z obsługi systemu SAP ZSRK. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków świadczenia usług za 30 dniowym wypowiedzeniem na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, w szczególności gdy nastąpi opóźnienie w rozwiązaniu zgłoszonego problemu z zastrzeżonym gwarantowanym czasem naprawy określonym w Umowie lub załącznikach. Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego rozwiązania Umowy w powyższym trybie dopiero po bezskutecznym upływie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia warunków Umowy. 14. SIŁA WYŻSZA 1. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 17

18 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający 15 Dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 4. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. 5. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 15. POUFNOŚĆ 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu każda ze Stron Umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), w szczególności dotyczących posiadanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych ( Informacje ). Strona otrzymująca Informacje nie może ich ujawnić bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3. Zobowiązanie bezterminowe, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wypowiedziane z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień roku kalendarzowego obowiązywania Umowy, a jeżeli zostało złożone w kolejnym roku po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy na koniec tego roku. 3. Strona otrzymująca Informacje może je ujawnić swoim upoważnionym pracownikom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a także doradcom i audytorom. 4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Strony otrzymującej w przypadku, gdy Informacja: 1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Stronę otrzymującą zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy; 2) zostanie otrzymana przez Stronę otrzymującą od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej; 3) zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; 4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej; 5) zostanie opracowana niezależnie, co Strona otrzymująca może udowodnić. 5. Wszelkie powiadomienia przekazywane będą na piśmie na adres każdej ze Stron podany w niniejszej Umowie lub inny dostępny adres wskazany w piśmie skierowanym do drugiej Strony. 18

19 6. Pracownik Wykonawcy lub Podwykonawcy, przystępujący do realizacji prac wynikających z Umowy zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy oraz przekazania bezzwłocznie jego oryginału przedstawicielowi Zamawiającego. 7. Obowiązek wypełnienia i podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności dotyczy również doradców lub innych osób, którym w uzasadnionych przypadkach ujawnione mają być Informacje, o których mowa w ust. 2 powyżej. 8. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących MS uzyskanych przez niego w związku z zawarciem niniejszej Umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania jak i po jej zakończeniu. Za informacje poufne w odniesieniu do MS Strony przyjmują w szczególności wszelkie informacje dotyczące budowy i funkcjonowania systemów informatycznych MS, dane finansowe, osobowe oraz informacje organizacyjne, know-how i inne informacje o działalności MS, które nie zostały ujawnione oraz informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, posiadające wartość gospodarczą, co do których zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności lub zostały przekazane z zastrzeżeniem poufności, a także wszelkie informacje i dane przetwarzane w systemach informatycznych MS, do których Wykonawca będzie posiadał dostęp w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania wewnętrznych regulacji MS (które zostały przekazane Wykonawcy do stosowania) o ochronie udostępnianych informacji; 2) przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 9. Wykonawca ma prawo wykorzystać informacje, o których mowa w ust. 8, dotyczące MS, uzyskane w toku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jedynie w celu jej wykonania oraz w zakresie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji, o których mowa w ust. 8, przez pracowników oraz podwykonawców, uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy. 11. W przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez MS, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zobowiązany jest zachować je w poufności zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej zakończeniu. 12. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą MS. 13. Członkowie personelu Wykonawcy jak i podwykonawcy przystępujący do realizacji przedmiotu Umowy zobowiązani są do złożenia oświadczeń w przedmiocie zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji dotyczących MS. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy 14. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową MS, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w MS, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji. 19

20 15. Zakres dostępu członka personelu Wykonawcy do infrastruktury MS określa zaakceptowany przez MS Wniosek o dostęp do zasobów infrastruktury technicznosystemowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ITS MS), którego wzór określa Załącznik nr 9 do Umowy. 16. Zamawiający zastrzega, że MS przysługuje prawo ograniczenia lub odebrania uprawnień dostępu członkowi personelu Wykonawcy naruszającemu zasady ochrony informacji. 16. UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE 1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli. 2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy: 1) ze strony Zamawiającego:.. tel.., .. tel.., 2) ze strony Wykonawcy:.. tel.., .. tel.., 3. Powyższe upoważnienie nie obejmuje zatwierdzania zmian do niniejszej Umowy ani jej rozwiązania lub wypowiedzenia, zastrzeżonych dla przedstawicieli z wymaganym umocowaniem. 4. Każda ze Stron w każdym czasie może zmienić upoważnionego przedstawiciela wyznaczonego po jej stronie i zmiana taka dla swej ważności wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony. 17. UBEZPIECZANIE OC ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną (obowiązującą) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (dalej Polisa ), obejmującej między innymi odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wyrządzone kontrahentom Wykonawcy (w tym Zamawiającemu) w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot Umowy, na kwotę (sumę ubezpieczeniową) nie mniejszą niż wymieniona w 3 ust. 1 Umowy (kwota odpowiadająca łącznej maksymalnej cenie Oferty) i zobowiązuje się utrzymywać obowiązywanie Polisy przez okres obowiązywania Umowy. 20

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo