During the Mysterious Patient in Practices project, carried

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "During the Mysterious Patient in Practices project, carried"

Transkrypt

1 PERYSKOP Mariusz Oboda Receptionist through a magnifying glass prowadzonych przez zespół Omd projektach Tajemniczy Pacjent w Praktyce pracy rejestratorki W poświęcamy około 10 z minimum 25 stron opisu zachowań poszczególnych osób mających kontakt z pacjentem w czasie całej wizyty. Wynika to z faktu, że obok lekarza jest ona jedyną osobą, która ma znaczący wpływ na poziom satysfakcji pacjenta. Asystentka niestety często jest anonimowym członkiem zespołu, pozostającym w cieniu lekarza. Przedstawię dwa fragmenty raportów dotyczące zachowań rejestratorki w dwóch różnych przychodniach. Ocenę etykietkę pozostawiam Państwu. Zwróćcie uwagę, że po ich przeczytaniu pojawi się pokusa zaszufladkowania jednej i drugiej. Kiedy wszedłem do przychodni, rejestratorka była zajęta rozmową z innym pacjentem. Zauważyła mnie jednak, przerwała na chwilę rozmowę, wskazała mi wieszak i poprosiła, żebym zdjął płaszcz i usiadł. Zapowiedziała, że podejdzie do mnie. Tak też się stało. Rejestratorka z uśmiechem podeszła, przywitała się, przedstawiła i podała mi ankietę do wypełnienia. Poprosiła, żebym zwrócił się do niej, gdybym miał jakieś pytania co do ankiety i nie tylko. Było to bardzo sympatyczne, tym co zwróciło moją uwagę, było to, że miałem During the Mysterious Patient in Practices project, carried out by the Omd team, the work of a receptionist is evaluated on about 10 out of at least 25 pages of a description presenting the behaviour and attitude of particular people having contact with a patient during the entire visit. It is a consequence of a fact that besides a doctor, a receptionist (usually a woman) has a significant influence on the degree of patient's satisfaction. An assistant is usually only an anonymous team member staying in the doctor's shadow. Let me present two fragments of reports concerning receptionist's behaviour observed in two distinct outpatient clinics. I leave you with the evaluation. Please note that after reading, you will be tempted to pin a label on both of the receptionists. When I walked into the clinic, the receptionist was busy talking with another patient. Still, she noticed me, stopped the conversation for a moment, showed me a coat rack and asked me to take my coat off and sit down. She also said she would come to me in a second. And so she did. The woman, smiling, came to me, said hello, introduced herself and handed me a form to fill in. She also said that if I had any questions concerning the form or anything else, I should ask her. It was 128 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

2 Mariusz Oboda PERISCOPE poczucie chęci pomocy z jej strony. W przeciwieństwie do pań w sklepach, które mechanicznie pytają: W czym mogę pomóc? Gdy skończyłem pisać, osoba powiedziała mi, że wizyta poprzedzająca moją przedłuży się około 15 minut, przeprosiła mnie za to i zapytała, czy mam ochotę napić się czegoś. Od razu dodała, że gdy będę chciał, będę mógł bezpośrednio przed wizytą odświeżyć się, a ona da mi jednorazową szczoteczkę. Dzięki tej informacji zdecydowałem się na wypicie kawy, co było naprawdę przyjemne po zabieganym dniu. Za każdym razem, gdy rejestratorka zwracała się do mnie, była uśmiechnięta i odebrałem ją jako osobę, która naprawdę lubi ludzi i rozmowa z nimi sprawia jej naturalną przyjemność. Wymieniliśmy kilka zdań, w których m.in. rekomendowała lekarza, do którego byłem umówiony. Była swobodna w tym zachowaniu. Kiedy zbliżała się godzina mojego wejścia do gabinetu, zostałem uprzedzony, że przyjdzie po mnie asystentka pana doktora. Byłem naprawdę pod wrażeniem tego, że ktoś zadał sobie trud pomyślenia o tylu detalach, które zapewniły mi komfort i poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu. Robert Kubica w jednym z wywiadów powiedział, że do mety na pierwszym miejscu dojeżdża ten, kto popełni najmniej błędów. Ten komunikat informuje nas, że każdy z wyśmienitych kierowców Formuły 1 i sztab szkoleniowców wie, jak to zrobić; ta wiedza nie stanowi dzisiaj żadnej tajemnicy, problem leży w wykonaniu. W tej przychodni osoba zarządzająca wie, jak dojechać do mety na pierwszym miejscu i zatrudniła wyśmienitego kierowcę. Znaczenie pracy rejestratorki podkreśla fakt, że jest ona pierwszą osobą, z którą pacjent ma kontakt, najpierw telefoniczny, później osobisty. Na tym etapie, jeszcze przed wizytą, na skutek braku innych obiektywnych informacji, jej zachowanie, postawa, stan emocjonalny i organizacja pracy stanowią wizytówkę całego zespołu, tworzą w umyśle pacjenta tak ważne pierwsze wrażenie. The importance of receptionist s work is underscored by the fact that she is the first person a patient has contact with first, on the phone and later, face-toface. At this stage, still before a visit, as a result of lack of other objective details, her behaviour, attitude, emotional condition and work organisation constitute a reflection of the entire team, which shapes an extremely important first impression in the mind of a patient. W naszych badaniach pacjenci często w kontekście swojego zadowolenia z wizyty podkreślali rolę i znaczenie opieki roztoczonej przez rejestratorkę. Określając gradację jej profesjonalizmu, ustaliliśmy, że jedną z kompetencji, która sprawia, że pretenduje ona do najwyższych ocen, jest jej zdolność do nawiązywania własnej relacji z pacjentem tworzenia z nim swobodnego dialogu, wymiany myśli. Znaczenie pracy rejestratorki podkreśla fakt, że jest ona pierwszą osobą, z którą pacjent ma kontakt, najpierw tevery nice, and what focused my attention was the fact that I felt she wanted to help me, as opposed to the women working in stores who mechanically ask, How can I help you? When I finished writing, the person told me that the preceding visit would last about 15 minutes longer, apologised and asked if I wanted anything to drink. At the same time, she added that if I wanted I could freshen up just before the visit and she would give me a disposable toothbrush. Being confirmed of that, I decided to have coffee, which was extremely pleasant after a busy day. Each time the receptionist turned to me, she was smiling and I thought she was a person who really liked people and talking to them was naturally entertaining for her. We talked for a while and she recommended the doctor I was supposed to see. She was casual and sociable. When the time of my visit approached, I was told that the doctor's assistant would come and call me in. I was under a good impression that someone made an effort to think of all the details that ensured my comfort and a feeling of safety in a new place. In one of the interviews, Robert Kubica (F1 driver) said that the one who makes the fewest mistakes comes to the finishing line first. This statement assures us that every outstanding Formula 1 driver and his team know how to reach the line first and this knowledge is no longer a secret nowadays; the problem is in performance. The person in charge of management and administration of this outpatient clinic knows how to reach the finishing line in the first position and has hired a perfect driver. During our research studies, patients often underline the role and importance of care and attention provided for by a receptionist in the context of their satisfaction. By grading her professionalism, we established that one of the competencies determining a high mark is an ability of establishing personal relations with a patient, i.e. a skill of having a free dialogue and exchange of ideas with patients. The importance of receptionist's work is underscored by the fact that she is the first person a patient has contact with first, on the phone and later, face-to-face. At this e-dentico nr 4 (24) /

3 PERYSKOP lefoniczny, później osobisty. Na tym etapie, jeszcze przed wizytą, na skutek braku innych obiektywnych informacji, jej zachowanie, postawa, stan emocjonalny i organizacja pracy stanowią wizytówkę całego zespołu, tworzą w umyśle pacjenta tak ważne pierwsze wrażenie. Determinuje ono dalsze postrzeganie praktyki przez pacjenta. Pierwsze wrażenie jest jak filtr, który w dalszej części wizyty pozwala zauważać te elementy, które je potwierdzają. Jeżeli było ono pozytywne, wówczas pacjent będzie dostrzegał pozytywy, natomiast jeżeli było nie najlepsze spowoduje to wyczulenie pacjenta na dostrzeganie błędów i nietrafionych inicjatyw. Życzę każdemu lekarzowi, aby pacjent wchodzący do gabinetu miał taki filtr, jaki stworzyła rejestratorka w wyżej przytoczonym przykładzie. Sytuacja w rejestracji może bowiem wyglądać w następujący sposób, jak miało to miejsce podczas audytu pracy zespołu innej przychodni: stage, still before a visit, as a result of lack of other objective details, her behaviour, attitude, emotional condition and work organisation constitute a reflection of the entire team, which shapes an extremely important first impression in the mind of a patient. It determines further perception of a dental practice by a patient. The first impression is like a filter which, during the following part of a visit, enables a patient to notice the elements that confirm it. If the first impression is positive, a patient will notice mostly positive sides, while if the first impression is not the best, it will make a patient be more sensitive to errors and inaccurate initiatives. I would like to wish every doctor to have only patients equipped with such a filter created by a perfect receptionist as in the above-mentioned example. A situation during registration may look completely different as in the case of an audit carried out in another outpatient clinic: Rejestratorki nie było na stanowisku pracy i gdyby nie grające radio i odgłosy ożywionej dyskusji dochodzące z jakiegoś pokoju, pomyślałbym, że nikogo w przychodni nie ma. Po około 5 minutach od mojego pobytu rejestratorka stanęła w drzwiach jednego z pomieszczeń (chyba był to pokój socjalny) i z uśmiechem zapytała Pan na 15.00? Kiedy potwierdziłem, osoba powiedziała To jeszcze chwilę proszę zaczekać i znowu zniknęła. Przyszedłem wcześniej, więc spędziłem w poczekalni około 20 minut. W tym czasie przyszło jeszcze dwóch pacjentów i też sprawiali wrażenie nieco zgubionych. Do poczekalni czasem przychodził ktoś z personelu, wpisywał coś do komputera albo odkładał jakieś dokumenty. Po pewnym czasie rejestratorka przyszła na chwilę do poczekalni, wymieniła moje nazwisko, a gdy podszedłem do lady, powiedziała, że muszę uzupełnić w karcie adres. Nie podała mi ankiety, tylko wypełniła to sama, co spowodowało, że musiałem przy innych pacjentach wymienić miejsce mojego zamieszkania. Zapytałem, gdzie jest toaleta i została mi ona wskazana. Po tych formalnościach ponownie usłyszałem Jeszcze chwilę proszę zaczekać i znowu rejestracja została pusta. Osoba była uśmiechnięta, jednak zabrakło mi jakiegoś nawiązania relacji, kontaktu między nami, który wykraczałby poza schemat. Przez cały ten czas w pokoju socjalnym odbywały się jakieś ożywione rozmowy i można było odnieść wrażenie, że są one ważniejsze niż oczekujący na wizytę pacjenci. Miałem poczucie chaosu Kiedy wszedłem do przychodni, rejestratorka była zajęta rozmową z innym pacjentem. Zauważyła mnie jednak, przerwała na chwilę rozmowę, wskazała mi wieszak i poprosiła, żebym zdjął płaszcz i usiadł. Zapowiedziała, że podejdzie do mnie. Tak też się stało. When I walked into the clinic, the receptionist was busy talking with another patient. Still, she noticed me, stopped the conversation for a moment, showed me a coat rack and asked me to take my coat off and sit down. She also said she would come to me in a second. And so she did. The receptionist was not at her desk and if it hadn't been for the radio and noises of a lively discussion coming from a room, I would have thought there was nobody there. After some 5 minutes from my arrival, the receptionist appeared at the doors of one of the rooms (probably a break room) and asked me with a smile You are at 3, right? When I confirmed, she said, Please wait a while and disappeared again. I came earlier so I spent about 20 minutes in the waiting room. During that time, two other patients came to the clinic and seemed a bit lost as well. From time to time, other personnel members came to the waiting room, entered something into the computer or browsed through some documents. After a while, the receptionist reappeared in the waiting room, called my name and when I approached the desk, she said I had to fill in my address on the chart. She did not hand me the form but filled it out on her own, which forced me to disclose my address of residence in the presence of all the patients. I asked about the toilet and the receptionist pointed me the direction. After all the formalities, I was also informed to wait a second, and the reception area was left empty once again. The person was smiling; however, I did not notice even a slightest attempt of establishing any relation or contact between us, which would somehow go beyond a normal scheme. During the entire time, it was possible to overhear an animated conversation taking place in the break room and I had the impression that it was 130 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

4 Mariusz Oboda PERISCOPE Poziom zachowania rejestratorki można określić wzorem S = P O, gdzie S oznacza sukces, zachwycenie, P percepcję, O oczekiwania. Oznacza to, że to, co pacjent zastanie w Twojej praktyce, zostanie przez niego nieświadomie skonfrontowane z tym, co zna, czego doświadczał do tej pory. The receptionist s behaviour and conduct can be described with the following formula S = P E, where S means success and satisfaction, P perception and E expectations. It means that what a patient finds in a given practice will be unconsciously confronted with what he or she knows or has experienced so far. i braku zorganizowania, co potęgowało mój niepokój przed usunięciem zęba, które było zaplanowane na tę wizytę. Poziom zachowania rejestratorki można określić wzorem S = P O, gdzie S oznacza sukces, zachwycenie, P percepcję, O oczekiwania. Oznacza to, że to, co pacjent zastanie w Twojej praktyce, zostanie przez niego nieświadomie skonfrontowane z tym, co zna, czego doświadczał do tej pory. W pierwszym przykładzie jest duża szansa na uzyskanie wysokiej wartości S. W drugim przykładzie jest szansa na S = 0. W przeprowadzanych przeze mnie systematycznie wywiadach z pacjentami, padają z ich ust określenia niski poziom ; zwykła przychodnia ; dobra przychodnia ; średnio ; na wysokim poziomie ; drogo, ale dobrze ; dla zamożnych pacjentów itp. Jest to nic innego, jak ocena poziomu satysfakcji z wizyty, czyli wielkość S. Podaję użyteczne pytania, jakie mogą pomóc w określenia profesjonalnych wzorców postępowania: W jaki sposób pacjent zostaje przywitany? Jakim stanem emocjonalnym zaraża pacjenta rejestratorka? (Odwołuję do artykułu pt. Pozazmysłowa komunikacja emocje pod lupą ; e-dentico 1(21)/2009). Jak elegancko przeprowadza pacjenta przez niezbędne formalności? Jak radzi sobie w sytuacji, gdy pacjent ma jakieś wątpliwości? Czy potrafi wywołać uśmiech na twarzy pacjenta? Czy ogranicza się do koniecznych formalności, czy potrafi nawiązać własną relację z pacjentem? Jak rozwiązuje problem opóźnień? Czy more important than the patients waiting for their visit. I had a feeling of chaos and lack of organisation, which intensified my fear of tooth extraction planned for that day. The receptionist's behaviour and attitude can be described with the following formula S = P E, where S means success and satisfaction, P perception and E expectations. It means that what a patient finds in a given practice will be unconsciously confronted with what he or she knows or has experienced so far. In the first example, the chance of obtaining a high value of S is big. In the case of the second clinic, the S value will probably equal 0. During my systematic interviews with patients, I often hear such expressions as low level, an ordinary outpatient clinic, a good clinic, on average, high level, expensive but good, for wealthy patients, etc. It is nothing more but a simple evaluation of the level of satisfaction, i.e. S. Below are a few practical questions that can help define patterns of professional behaviour: How a patient is greeted? What emotional state the receptionist transmits to the patient? (I refer to the article entitled: Extrasensory communication emotions under a magnifying glass of science ; e-dentico 1(21)/2009). How elegantly does she lead the patient through all the necessary formalities? How does she cope in a situation when the patient has doubts? Is she able to bring a smile to the patient's face? Does she limit her actions only to the necessary formalities or is she able to establish a perso- e-dentico nr 4 (24) /

5 PERYSKOP pacjent w jej towarzystwie czuje się otoczony opieką? Czy przekazuje pacjentowi informacje, które pomagają mu zorientować się w organizacji pracy przychodni? Czy tworzy w poczekalni miły klimat? Czy potrafi odpowiedzieć w prosty, rzeczowy sposób na pytania pacjenta? Jakie wrażenie robi jej strój, biżuteria, makijaż? To tylko część ważnych pytań, na które powinien odpowiedzieć sobie menedżer-lekarz. Jaka byłaby średnia ocena pracy Twojej rejestratorki uzyskana od 100 losowo zapytanych pacjentów? Jaką etykietkę otrzymałaby Twoja przychodnia, gabinet tylko na podstawie zachowania rejestratorki? Jedna z pacjentek opowiadała mi, że podczas drugiej wizyty w przychodni stomatologicznej recepcjonistka od progu przywitała ją z uśmiechem, wymieniając jej imię, a w czasie oczekiwania na wizytę nawiązała do rozmowy prowadzonej kilkanaście dni wcześniej wypytała o to, jak udała się naprawa samochodu i czy zdecydowała się kupić nowy. Było to dla niej miłe zaskoczenie, poczuła się bardzo dobrze, poczuła sympatię do rejestratorki i przejęła jej dobry nastrój. Opowiadała też, że w tamtej chwili w zasadzie zdała sobie sprawę, że właśnie tak to powinno wyglądać. Ujęła ją serdeczność i prawdziwość tej rozmowy. Do tej pory nie oczekiwała tego. Uświadomiła sobie, w jak dużym stopniu ta osobista relacja nawiązana z rejestratorką ukształtowała jej satysfakcję z całej wizyty i w jak dobrym nastroju weszła do gabinetu. Od tego momentu podświadomie oczekuje podobnych zachowań. Jest to naturalny mechanizm w umyśle pacjentki powstał pewien wzorzec, w którym dobrze się poczuła i do którego będzie porównywać każde kolejne doświadczenie. Chodzi o to, aby percepcja Twojego pacjenta, czyli to, co zobaczy, usłyszy i poczuje, przekazała mu komunikat: Jest lepiej niż sądziłem. Trzeba więc pozytywnie go zaskoczyć, przekroczyć jego oczekiwania, dając mu obsługę na znacznie wyższym, bardziej profesjonalnym poziomie. Nasze doświadczenie w pracy z rejestratorkami pokazuje, że najczęstszą pułapką, w którą wpadają, jest myślenie Chodzi o to, aby percepcja Twojego pacjenta, czyli to, co zobaczy, usłyszy i poczuje, przekazała mu komunikat: Jest lepiej niż sądziłem. Trzeba więc pozytywnie go zaskoczyć, przekroczyć jego oczekiwania, dając mu obsługę na znacznie wyższym, bardziej profesjonalnym poziomie. It all comes down to the fact that your patient s perception, i.e. what he or she sees, hears or experiences, makes a statement: It s better than I thought. Therefore, it is necessary to surprise positively, exceed patients expectations as well as provide them with better and more professional service. nal connection with the patient? How does she solve the problem of delays? Does the patient feel cared for in her presence? Does she provide the patient with information which helps the patient to learn the way of work organisation at the clinic? Does she create a nice atmosphere in the waiting room? Can she answer to the patient's questions in a simple and succinct manner? What impression do her clothes, make-up, jewellery make on the patient? These are only some of the important questions which a manager/doctor needs to answer. What would be the average result of your receptionist's work based on the answers given by 100 randomly selected patients? What label would your practice or clinic get based on the receptionist's behaviour and conduct? One of the patients told me that during her second visit to a dental clinic, the receptionist greeted her with a smile, remembered her name and referred to a conversation they had a dozen or so days before; she asked the patient about a car repair that was supposed to take place or if she decided to buy a new car. It was a pleasant surprise for the patient. She felt very nice, got to like the receptionist and somehow took over her good mood. At that moment, she finally realised that it was what things should look like at a dental office. She was charmed with the warmth of the receptionist and the truthfulness of the conversation. Until then, she never expected anything of that kind. She realised to what extent personal relations with a receptionist shaped her satisfaction from the entire visit and in what a great mood she left the office. From that moment on, she subconsciously expects the same behaviour and attitude. This is a natural mechanism a certain template has been created in the patient's mind; she felt good and will compare new experiences to this particular one. It all comes down to the fact that your patient's perception, i.e. what he or she sees, hears or experiences, makes a statement: It's better than I thought. Therefore, it is necessary to surprise positively, exceed patients' expectations as well as provide them with better and more professional service. 132 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

6 Mariusz Oboda PERISCOPE w kategoriach: Przecież jestem miła, uśmiecham się do pacjentów, robię to, czego oczekuje mój pracodawca. Co jeszcze mogę zrobić? Kilka formalnych pytań i uśmiech na twarzy nie wystarczają do tego, aby pacjent poczuł się wyjątkowo potraktowany. Rola menedżera jest dwojaka: po pierwsze wypracować wzorce zachowań, a po drugie zaprosić do współpracy osoby, które potrafią się w nich odnaleźć. Nawiązując do wcześniejszej metafory menedżer powinien odpowiedzieć sobie na dwa pytania: Czy wiem, jak dojechać do mety na pierwszym miejscu i czy mam odpowiedniego kierowcę? Trener, który zaprasza do kadry drugoligowych zawodników nie może oczekiwać, że będą grali na poziomie ekstraklasy. Lekarzom i menedżerom, którzy chcą przekraczać oczekiwania pacjentów, życzę więc przede wszystkim powodzenia w procesie rekrutacji rejestratorki, która jest zadowolona z życia, uśmiechnięta i której sprawia przyjemność kontakt z ludźmi. Our experience in the work with receptionists shows that a trap, which they fall into most often, is thinking in the following categories: After all, I'm nice, I smile to the patients, I do everything my boss wants me to do. What else can I do? A few formal questions and a smile are not enough to make a patient feel as if he or she was treated in an exceptional way. A manager has to play a double role first of all, they have to define behaviour patterns, and secondly, find and work with people who are able to follow such patterns and feel comfortable with them. With reference to the earlier metaphor a manager should answer two questions: Do I know how to reach the finishing line in the first position and do I have a proper driver? A coach who invites second-division players to play for the national team cannot expect them to play on the same level as first-league players. I would like to wish the doctors and managers wanting to exceed the expectations of their patients all the best in the process of recruiting a receptionist, who is satisfied with her life, smiling and who finds it entertaining and pleasurable to talk and have contact with people. Multimedialny Program Edukacyjny Repetitio est - kurs wydany w formie książkowej wraz z płytą DVD, która uzupełnia treści zawarte w publikacji dzięki wykładowi autora i prezentacjom multimedialnym. Psychologia komunikacji w gabinecie stomatologicznym Program podpowiada, w jaki sposób lekarz dentysta może kształtować świadomość pacjenta i wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom, daleko wykraczającym poza przeprowadzenie skutecznego leczenia. Książka podzielona została na następujące rozdziały podejmujące ważkie, choć nie zawsze doceniane zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie gabinetu: Specyfika komunikacji w gabinecie stomatologicznym Postawy lekarza w stosunku do pacjenta (Wykonawca Prezenter Kapitan Doradca) Umiejętności Doradcy Sukces praktyki to gra zespołowa Na płycie DVD znajdą Państwo obszerny wykład dotyczący zagadnień z zakresu psychologii komunikacji ,

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011 www.kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Warsztaty KPMG... 3 Przyjemne z pożytecznym Assessment Centre... 4 Oceniamy Twoje umiejętności

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny

Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny wiedza doświadczenie kontakty Renata Kaczyńska - Maciejowska Rekrutacja i dobór pracowników Marketing personalny 1 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.

Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail. Oskar Czepeczek, The Application of the Cognitive Method and Drill in Teaching the Rudiments of English to Adults (2013), o.czepeczek@gmail.com Contents INTRODUCTION...2 The aim of the work...2 CHAPTER

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

W BADANIACH NAUKOWYCH

W BADANIACH NAUKOWYCH YOGA & AYURVEDA W BADANIACH NAUKOWYCH EN 26 KONFERENCJA 1 Redakcja editors Chandra Mohan Bhandari Lesław Kulmatycki Tłumaczenie tekstów Texts Translation Marta Kamińska, Iwona Kozłowska, Karolina Klucznik,

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo