During the Mysterious Patient in Practices project, carried

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "During the Mysterious Patient in Practices project, carried"

Transkrypt

1 PERYSKOP Mariusz Oboda Receptionist through a magnifying glass prowadzonych przez zespół Omd projektach Tajemniczy Pacjent w Praktyce pracy rejestratorki W poświęcamy około 10 z minimum 25 stron opisu zachowań poszczególnych osób mających kontakt z pacjentem w czasie całej wizyty. Wynika to z faktu, że obok lekarza jest ona jedyną osobą, która ma znaczący wpływ na poziom satysfakcji pacjenta. Asystentka niestety często jest anonimowym członkiem zespołu, pozostającym w cieniu lekarza. Przedstawię dwa fragmenty raportów dotyczące zachowań rejestratorki w dwóch różnych przychodniach. Ocenę etykietkę pozostawiam Państwu. Zwróćcie uwagę, że po ich przeczytaniu pojawi się pokusa zaszufladkowania jednej i drugiej. Kiedy wszedłem do przychodni, rejestratorka była zajęta rozmową z innym pacjentem. Zauważyła mnie jednak, przerwała na chwilę rozmowę, wskazała mi wieszak i poprosiła, żebym zdjął płaszcz i usiadł. Zapowiedziała, że podejdzie do mnie. Tak też się stało. Rejestratorka z uśmiechem podeszła, przywitała się, przedstawiła i podała mi ankietę do wypełnienia. Poprosiła, żebym zwrócił się do niej, gdybym miał jakieś pytania co do ankiety i nie tylko. Było to bardzo sympatyczne, tym co zwróciło moją uwagę, było to, że miałem During the Mysterious Patient in Practices project, carried out by the Omd team, the work of a receptionist is evaluated on about 10 out of at least 25 pages of a description presenting the behaviour and attitude of particular people having contact with a patient during the entire visit. It is a consequence of a fact that besides a doctor, a receptionist (usually a woman) has a significant influence on the degree of patient's satisfaction. An assistant is usually only an anonymous team member staying in the doctor's shadow. Let me present two fragments of reports concerning receptionist's behaviour observed in two distinct outpatient clinics. I leave you with the evaluation. Please note that after reading, you will be tempted to pin a label on both of the receptionists. When I walked into the clinic, the receptionist was busy talking with another patient. Still, she noticed me, stopped the conversation for a moment, showed me a coat rack and asked me to take my coat off and sit down. She also said she would come to me in a second. And so she did. The woman, smiling, came to me, said hello, introduced herself and handed me a form to fill in. She also said that if I had any questions concerning the form or anything else, I should ask her. It was 128 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

2 Mariusz Oboda PERISCOPE poczucie chęci pomocy z jej strony. W przeciwieństwie do pań w sklepach, które mechanicznie pytają: W czym mogę pomóc? Gdy skończyłem pisać, osoba powiedziała mi, że wizyta poprzedzająca moją przedłuży się około 15 minut, przeprosiła mnie za to i zapytała, czy mam ochotę napić się czegoś. Od razu dodała, że gdy będę chciał, będę mógł bezpośrednio przed wizytą odświeżyć się, a ona da mi jednorazową szczoteczkę. Dzięki tej informacji zdecydowałem się na wypicie kawy, co było naprawdę przyjemne po zabieganym dniu. Za każdym razem, gdy rejestratorka zwracała się do mnie, była uśmiechnięta i odebrałem ją jako osobę, która naprawdę lubi ludzi i rozmowa z nimi sprawia jej naturalną przyjemność. Wymieniliśmy kilka zdań, w których m.in. rekomendowała lekarza, do którego byłem umówiony. Była swobodna w tym zachowaniu. Kiedy zbliżała się godzina mojego wejścia do gabinetu, zostałem uprzedzony, że przyjdzie po mnie asystentka pana doktora. Byłem naprawdę pod wrażeniem tego, że ktoś zadał sobie trud pomyślenia o tylu detalach, które zapewniły mi komfort i poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu. Robert Kubica w jednym z wywiadów powiedział, że do mety na pierwszym miejscu dojeżdża ten, kto popełni najmniej błędów. Ten komunikat informuje nas, że każdy z wyśmienitych kierowców Formuły 1 i sztab szkoleniowców wie, jak to zrobić; ta wiedza nie stanowi dzisiaj żadnej tajemnicy, problem leży w wykonaniu. W tej przychodni osoba zarządzająca wie, jak dojechać do mety na pierwszym miejscu i zatrudniła wyśmienitego kierowcę. Znaczenie pracy rejestratorki podkreśla fakt, że jest ona pierwszą osobą, z którą pacjent ma kontakt, najpierw telefoniczny, później osobisty. Na tym etapie, jeszcze przed wizytą, na skutek braku innych obiektywnych informacji, jej zachowanie, postawa, stan emocjonalny i organizacja pracy stanowią wizytówkę całego zespołu, tworzą w umyśle pacjenta tak ważne pierwsze wrażenie. The importance of receptionist s work is underscored by the fact that she is the first person a patient has contact with first, on the phone and later, face-toface. At this stage, still before a visit, as a result of lack of other objective details, her behaviour, attitude, emotional condition and work organisation constitute a reflection of the entire team, which shapes an extremely important first impression in the mind of a patient. W naszych badaniach pacjenci często w kontekście swojego zadowolenia z wizyty podkreślali rolę i znaczenie opieki roztoczonej przez rejestratorkę. Określając gradację jej profesjonalizmu, ustaliliśmy, że jedną z kompetencji, która sprawia, że pretenduje ona do najwyższych ocen, jest jej zdolność do nawiązywania własnej relacji z pacjentem tworzenia z nim swobodnego dialogu, wymiany myśli. Znaczenie pracy rejestratorki podkreśla fakt, że jest ona pierwszą osobą, z którą pacjent ma kontakt, najpierw tevery nice, and what focused my attention was the fact that I felt she wanted to help me, as opposed to the women working in stores who mechanically ask, How can I help you? When I finished writing, the person told me that the preceding visit would last about 15 minutes longer, apologised and asked if I wanted anything to drink. At the same time, she added that if I wanted I could freshen up just before the visit and she would give me a disposable toothbrush. Being confirmed of that, I decided to have coffee, which was extremely pleasant after a busy day. Each time the receptionist turned to me, she was smiling and I thought she was a person who really liked people and talking to them was naturally entertaining for her. We talked for a while and she recommended the doctor I was supposed to see. She was casual and sociable. When the time of my visit approached, I was told that the doctor's assistant would come and call me in. I was under a good impression that someone made an effort to think of all the details that ensured my comfort and a feeling of safety in a new place. In one of the interviews, Robert Kubica (F1 driver) said that the one who makes the fewest mistakes comes to the finishing line first. This statement assures us that every outstanding Formula 1 driver and his team know how to reach the line first and this knowledge is no longer a secret nowadays; the problem is in performance. The person in charge of management and administration of this outpatient clinic knows how to reach the finishing line in the first position and has hired a perfect driver. During our research studies, patients often underline the role and importance of care and attention provided for by a receptionist in the context of their satisfaction. By grading her professionalism, we established that one of the competencies determining a high mark is an ability of establishing personal relations with a patient, i.e. a skill of having a free dialogue and exchange of ideas with patients. The importance of receptionist's work is underscored by the fact that she is the first person a patient has contact with first, on the phone and later, face-to-face. At this e-dentico nr 4 (24) /

3 PERYSKOP lefoniczny, później osobisty. Na tym etapie, jeszcze przed wizytą, na skutek braku innych obiektywnych informacji, jej zachowanie, postawa, stan emocjonalny i organizacja pracy stanowią wizytówkę całego zespołu, tworzą w umyśle pacjenta tak ważne pierwsze wrażenie. Determinuje ono dalsze postrzeganie praktyki przez pacjenta. Pierwsze wrażenie jest jak filtr, który w dalszej części wizyty pozwala zauważać te elementy, które je potwierdzają. Jeżeli było ono pozytywne, wówczas pacjent będzie dostrzegał pozytywy, natomiast jeżeli było nie najlepsze spowoduje to wyczulenie pacjenta na dostrzeganie błędów i nietrafionych inicjatyw. Życzę każdemu lekarzowi, aby pacjent wchodzący do gabinetu miał taki filtr, jaki stworzyła rejestratorka w wyżej przytoczonym przykładzie. Sytuacja w rejestracji może bowiem wyglądać w następujący sposób, jak miało to miejsce podczas audytu pracy zespołu innej przychodni: stage, still before a visit, as a result of lack of other objective details, her behaviour, attitude, emotional condition and work organisation constitute a reflection of the entire team, which shapes an extremely important first impression in the mind of a patient. It determines further perception of a dental practice by a patient. The first impression is like a filter which, during the following part of a visit, enables a patient to notice the elements that confirm it. If the first impression is positive, a patient will notice mostly positive sides, while if the first impression is not the best, it will make a patient be more sensitive to errors and inaccurate initiatives. I would like to wish every doctor to have only patients equipped with such a filter created by a perfect receptionist as in the above-mentioned example. A situation during registration may look completely different as in the case of an audit carried out in another outpatient clinic: Rejestratorki nie było na stanowisku pracy i gdyby nie grające radio i odgłosy ożywionej dyskusji dochodzące z jakiegoś pokoju, pomyślałbym, że nikogo w przychodni nie ma. Po około 5 minutach od mojego pobytu rejestratorka stanęła w drzwiach jednego z pomieszczeń (chyba był to pokój socjalny) i z uśmiechem zapytała Pan na 15.00? Kiedy potwierdziłem, osoba powiedziała To jeszcze chwilę proszę zaczekać i znowu zniknęła. Przyszedłem wcześniej, więc spędziłem w poczekalni około 20 minut. W tym czasie przyszło jeszcze dwóch pacjentów i też sprawiali wrażenie nieco zgubionych. Do poczekalni czasem przychodził ktoś z personelu, wpisywał coś do komputera albo odkładał jakieś dokumenty. Po pewnym czasie rejestratorka przyszła na chwilę do poczekalni, wymieniła moje nazwisko, a gdy podszedłem do lady, powiedziała, że muszę uzupełnić w karcie adres. Nie podała mi ankiety, tylko wypełniła to sama, co spowodowało, że musiałem przy innych pacjentach wymienić miejsce mojego zamieszkania. Zapytałem, gdzie jest toaleta i została mi ona wskazana. Po tych formalnościach ponownie usłyszałem Jeszcze chwilę proszę zaczekać i znowu rejestracja została pusta. Osoba była uśmiechnięta, jednak zabrakło mi jakiegoś nawiązania relacji, kontaktu między nami, który wykraczałby poza schemat. Przez cały ten czas w pokoju socjalnym odbywały się jakieś ożywione rozmowy i można było odnieść wrażenie, że są one ważniejsze niż oczekujący na wizytę pacjenci. Miałem poczucie chaosu Kiedy wszedłem do przychodni, rejestratorka była zajęta rozmową z innym pacjentem. Zauważyła mnie jednak, przerwała na chwilę rozmowę, wskazała mi wieszak i poprosiła, żebym zdjął płaszcz i usiadł. Zapowiedziała, że podejdzie do mnie. Tak też się stało. When I walked into the clinic, the receptionist was busy talking with another patient. Still, she noticed me, stopped the conversation for a moment, showed me a coat rack and asked me to take my coat off and sit down. She also said she would come to me in a second. And so she did. The receptionist was not at her desk and if it hadn't been for the radio and noises of a lively discussion coming from a room, I would have thought there was nobody there. After some 5 minutes from my arrival, the receptionist appeared at the doors of one of the rooms (probably a break room) and asked me with a smile You are at 3, right? When I confirmed, she said, Please wait a while and disappeared again. I came earlier so I spent about 20 minutes in the waiting room. During that time, two other patients came to the clinic and seemed a bit lost as well. From time to time, other personnel members came to the waiting room, entered something into the computer or browsed through some documents. After a while, the receptionist reappeared in the waiting room, called my name and when I approached the desk, she said I had to fill in my address on the chart. She did not hand me the form but filled it out on her own, which forced me to disclose my address of residence in the presence of all the patients. I asked about the toilet and the receptionist pointed me the direction. After all the formalities, I was also informed to wait a second, and the reception area was left empty once again. The person was smiling; however, I did not notice even a slightest attempt of establishing any relation or contact between us, which would somehow go beyond a normal scheme. During the entire time, it was possible to overhear an animated conversation taking place in the break room and I had the impression that it was 130 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

4 Mariusz Oboda PERISCOPE Poziom zachowania rejestratorki można określić wzorem S = P O, gdzie S oznacza sukces, zachwycenie, P percepcję, O oczekiwania. Oznacza to, że to, co pacjent zastanie w Twojej praktyce, zostanie przez niego nieświadomie skonfrontowane z tym, co zna, czego doświadczał do tej pory. The receptionist s behaviour and conduct can be described with the following formula S = P E, where S means success and satisfaction, P perception and E expectations. It means that what a patient finds in a given practice will be unconsciously confronted with what he or she knows or has experienced so far. i braku zorganizowania, co potęgowało mój niepokój przed usunięciem zęba, które było zaplanowane na tę wizytę. Poziom zachowania rejestratorki można określić wzorem S = P O, gdzie S oznacza sukces, zachwycenie, P percepcję, O oczekiwania. Oznacza to, że to, co pacjent zastanie w Twojej praktyce, zostanie przez niego nieświadomie skonfrontowane z tym, co zna, czego doświadczał do tej pory. W pierwszym przykładzie jest duża szansa na uzyskanie wysokiej wartości S. W drugim przykładzie jest szansa na S = 0. W przeprowadzanych przeze mnie systematycznie wywiadach z pacjentami, padają z ich ust określenia niski poziom ; zwykła przychodnia ; dobra przychodnia ; średnio ; na wysokim poziomie ; drogo, ale dobrze ; dla zamożnych pacjentów itp. Jest to nic innego, jak ocena poziomu satysfakcji z wizyty, czyli wielkość S. Podaję użyteczne pytania, jakie mogą pomóc w określenia profesjonalnych wzorców postępowania: W jaki sposób pacjent zostaje przywitany? Jakim stanem emocjonalnym zaraża pacjenta rejestratorka? (Odwołuję do artykułu pt. Pozazmysłowa komunikacja emocje pod lupą ; e-dentico 1(21)/2009). Jak elegancko przeprowadza pacjenta przez niezbędne formalności? Jak radzi sobie w sytuacji, gdy pacjent ma jakieś wątpliwości? Czy potrafi wywołać uśmiech na twarzy pacjenta? Czy ogranicza się do koniecznych formalności, czy potrafi nawiązać własną relację z pacjentem? Jak rozwiązuje problem opóźnień? Czy more important than the patients waiting for their visit. I had a feeling of chaos and lack of organisation, which intensified my fear of tooth extraction planned for that day. The receptionist's behaviour and attitude can be described with the following formula S = P E, where S means success and satisfaction, P perception and E expectations. It means that what a patient finds in a given practice will be unconsciously confronted with what he or she knows or has experienced so far. In the first example, the chance of obtaining a high value of S is big. In the case of the second clinic, the S value will probably equal 0. During my systematic interviews with patients, I often hear such expressions as low level, an ordinary outpatient clinic, a good clinic, on average, high level, expensive but good, for wealthy patients, etc. It is nothing more but a simple evaluation of the level of satisfaction, i.e. S. Below are a few practical questions that can help define patterns of professional behaviour: How a patient is greeted? What emotional state the receptionist transmits to the patient? (I refer to the article entitled: Extrasensory communication emotions under a magnifying glass of science ; e-dentico 1(21)/2009). How elegantly does she lead the patient through all the necessary formalities? How does she cope in a situation when the patient has doubts? Is she able to bring a smile to the patient's face? Does she limit her actions only to the necessary formalities or is she able to establish a perso- e-dentico nr 4 (24) /

5 PERYSKOP pacjent w jej towarzystwie czuje się otoczony opieką? Czy przekazuje pacjentowi informacje, które pomagają mu zorientować się w organizacji pracy przychodni? Czy tworzy w poczekalni miły klimat? Czy potrafi odpowiedzieć w prosty, rzeczowy sposób na pytania pacjenta? Jakie wrażenie robi jej strój, biżuteria, makijaż? To tylko część ważnych pytań, na które powinien odpowiedzieć sobie menedżer-lekarz. Jaka byłaby średnia ocena pracy Twojej rejestratorki uzyskana od 100 losowo zapytanych pacjentów? Jaką etykietkę otrzymałaby Twoja przychodnia, gabinet tylko na podstawie zachowania rejestratorki? Jedna z pacjentek opowiadała mi, że podczas drugiej wizyty w przychodni stomatologicznej recepcjonistka od progu przywitała ją z uśmiechem, wymieniając jej imię, a w czasie oczekiwania na wizytę nawiązała do rozmowy prowadzonej kilkanaście dni wcześniej wypytała o to, jak udała się naprawa samochodu i czy zdecydowała się kupić nowy. Było to dla niej miłe zaskoczenie, poczuła się bardzo dobrze, poczuła sympatię do rejestratorki i przejęła jej dobry nastrój. Opowiadała też, że w tamtej chwili w zasadzie zdała sobie sprawę, że właśnie tak to powinno wyglądać. Ujęła ją serdeczność i prawdziwość tej rozmowy. Do tej pory nie oczekiwała tego. Uświadomiła sobie, w jak dużym stopniu ta osobista relacja nawiązana z rejestratorką ukształtowała jej satysfakcję z całej wizyty i w jak dobrym nastroju weszła do gabinetu. Od tego momentu podświadomie oczekuje podobnych zachowań. Jest to naturalny mechanizm w umyśle pacjentki powstał pewien wzorzec, w którym dobrze się poczuła i do którego będzie porównywać każde kolejne doświadczenie. Chodzi o to, aby percepcja Twojego pacjenta, czyli to, co zobaczy, usłyszy i poczuje, przekazała mu komunikat: Jest lepiej niż sądziłem. Trzeba więc pozytywnie go zaskoczyć, przekroczyć jego oczekiwania, dając mu obsługę na znacznie wyższym, bardziej profesjonalnym poziomie. Nasze doświadczenie w pracy z rejestratorkami pokazuje, że najczęstszą pułapką, w którą wpadają, jest myślenie Chodzi o to, aby percepcja Twojego pacjenta, czyli to, co zobaczy, usłyszy i poczuje, przekazała mu komunikat: Jest lepiej niż sądziłem. Trzeba więc pozytywnie go zaskoczyć, przekroczyć jego oczekiwania, dając mu obsługę na znacznie wyższym, bardziej profesjonalnym poziomie. It all comes down to the fact that your patient s perception, i.e. what he or she sees, hears or experiences, makes a statement: It s better than I thought. Therefore, it is necessary to surprise positively, exceed patients expectations as well as provide them with better and more professional service. nal connection with the patient? How does she solve the problem of delays? Does the patient feel cared for in her presence? Does she provide the patient with information which helps the patient to learn the way of work organisation at the clinic? Does she create a nice atmosphere in the waiting room? Can she answer to the patient's questions in a simple and succinct manner? What impression do her clothes, make-up, jewellery make on the patient? These are only some of the important questions which a manager/doctor needs to answer. What would be the average result of your receptionist's work based on the answers given by 100 randomly selected patients? What label would your practice or clinic get based on the receptionist's behaviour and conduct? One of the patients told me that during her second visit to a dental clinic, the receptionist greeted her with a smile, remembered her name and referred to a conversation they had a dozen or so days before; she asked the patient about a car repair that was supposed to take place or if she decided to buy a new car. It was a pleasant surprise for the patient. She felt very nice, got to like the receptionist and somehow took over her good mood. At that moment, she finally realised that it was what things should look like at a dental office. She was charmed with the warmth of the receptionist and the truthfulness of the conversation. Until then, she never expected anything of that kind. She realised to what extent personal relations with a receptionist shaped her satisfaction from the entire visit and in what a great mood she left the office. From that moment on, she subconsciously expects the same behaviour and attitude. This is a natural mechanism a certain template has been created in the patient's mind; she felt good and will compare new experiences to this particular one. It all comes down to the fact that your patient's perception, i.e. what he or she sees, hears or experiences, makes a statement: It's better than I thought. Therefore, it is necessary to surprise positively, exceed patients' expectations as well as provide them with better and more professional service. 132 Kwartalnik Stomatologa Praktyka Polish&English Journal for Dentists

6 Mariusz Oboda PERISCOPE w kategoriach: Przecież jestem miła, uśmiecham się do pacjentów, robię to, czego oczekuje mój pracodawca. Co jeszcze mogę zrobić? Kilka formalnych pytań i uśmiech na twarzy nie wystarczają do tego, aby pacjent poczuł się wyjątkowo potraktowany. Rola menedżera jest dwojaka: po pierwsze wypracować wzorce zachowań, a po drugie zaprosić do współpracy osoby, które potrafią się w nich odnaleźć. Nawiązując do wcześniejszej metafory menedżer powinien odpowiedzieć sobie na dwa pytania: Czy wiem, jak dojechać do mety na pierwszym miejscu i czy mam odpowiedniego kierowcę? Trener, który zaprasza do kadry drugoligowych zawodników nie może oczekiwać, że będą grali na poziomie ekstraklasy. Lekarzom i menedżerom, którzy chcą przekraczać oczekiwania pacjentów, życzę więc przede wszystkim powodzenia w procesie rekrutacji rejestratorki, która jest zadowolona z życia, uśmiechnięta i której sprawia przyjemność kontakt z ludźmi. Our experience in the work with receptionists shows that a trap, which they fall into most often, is thinking in the following categories: After all, I'm nice, I smile to the patients, I do everything my boss wants me to do. What else can I do? A few formal questions and a smile are not enough to make a patient feel as if he or she was treated in an exceptional way. A manager has to play a double role first of all, they have to define behaviour patterns, and secondly, find and work with people who are able to follow such patterns and feel comfortable with them. With reference to the earlier metaphor a manager should answer two questions: Do I know how to reach the finishing line in the first position and do I have a proper driver? A coach who invites second-division players to play for the national team cannot expect them to play on the same level as first-league players. I would like to wish the doctors and managers wanting to exceed the expectations of their patients all the best in the process of recruiting a receptionist, who is satisfied with her life, smiling and who finds it entertaining and pleasurable to talk and have contact with people. Multimedialny Program Edukacyjny Repetitio est - kurs wydany w formie książkowej wraz z płytą DVD, która uzupełnia treści zawarte w publikacji dzięki wykładowi autora i prezentacjom multimedialnym. Psychologia komunikacji w gabinecie stomatologicznym Program podpowiada, w jaki sposób lekarz dentysta może kształtować świadomość pacjenta i wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom, daleko wykraczającym poza przeprowadzenie skutecznego leczenia. Książka podzielona została na następujące rozdziały podejmujące ważkie, choć nie zawsze doceniane zagadnienia mające wpływ na funkcjonowanie gabinetu: Specyfika komunikacji w gabinecie stomatologicznym Postawy lekarza w stosunku do pacjenta (Wykonawca Prezenter Kapitan Doradca) Umiejętności Doradcy Sukces praktyki to gra zespołowa Na płycie DVD znajdą Państwo obszerny wykład dotyczący zagadnień z zakresu psychologii komunikacji ,

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY PACJENT LEKCJA ŚWIADOMOŚCI

TAJEMNICZY PACJENT LEKCJA ŚWIADOMOŚCI PERYSKOP Tajemniczy pacjent lekcja świadomości TAJEMNICZY PACJENT LEKCJA ŚWIADOMOŚCI PROJEKT TAJEMNICZY PACJENT OCENIA OKOŁO 100 MOMENTÓW, W KTÓRYCH PACJENT WCHODZI W RELACJE Z PERSONELEM PRZYCHODNI, Z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM.

If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. If students use a Form LM test, they MUST use an answer document marked FORM LM. Make sure that all desks are cleared and that each student has two soft-lead (No. 2) pencils with erasers. Teraz rozdam

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan leczenia Treatment Plan

Plan leczenia Treatment Plan Plan leczenia Treatment Plan Polish / Polski Contents 1. Contents 2. Examination 3. Periodontitis ( Gum Disease ) 4. Treatment 5. Root Treatment 6. Crown 7. Extraction 8. Dentures 9. Exemption 10. HC2

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo