Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009

2 2

3 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE: mjr mgr Dariusz Ćwierzona mgr Joanna Cyniak-Wilk mgr Krzysztof Domański KONSULTACJA: płk dr Aleksy Romaniuk 3

4 STRONA PUSTA 4

5 SPIS TREŚCI Specyfikacje egzaminu Wstęp Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Przykładowe materiały egzaminacyjne Czytanie Arkusz odpowiedzi Zadania Klucz do zadań Słuchanie Arkusz odpowiedzi Zadania Skrypty Klucz do zadań Pisanie Kryteria oceny Ocena przykładowych prac Mówienie Kryteria oceny Arkusz oceny

6 POZIOM 1 SPECYFIKACJE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSTĘP Cel egzaminu Egzamin ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Materiał egzaminacyjny skonstruowany został w oparciu o porozumienie standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego określające stopnie znajomości języków obcych (STANAG 6001). W pięciopoziomowej skali dokumentu egzamin odpowiada poziomowi 1. Egzamin może być przeprowadzany m.in. na zakończenie kursów językowych na poziomie 1. organizowanych w Siłach Zbrojnych RP, w ramach sesji eksternistycznych lub jako egzamin wstępny do szkół wojskowych. W każdym przypadku egzamin sprawdza kompetencje językowe w odniesieniu do poziomu zaawansowania bez względu na przyjęty program nauczania. Sytuacje komunikacyjne wykorzystanie języka obcego Język wykorzystywany jest w sytuacjach zawodowych i towarzyskich oraz w czasie podróży. Opis egzaminu Egzamin składa się z czterech części odbywających się w następującej kolejności: Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Charakterystyka osób przystępujących do egzaminu Egzamin jest organizowany z myślą o kadrze zawodowej, kandydatach na żołnierzy zawodowych oraz pracownikach cywilnych Wojska Polskiego. 6

7 CZYTANIE RODZAJE TEKSTÓW Proste teksty oryginalne lub adaptowane (teksty informacyjne, instrukcje, adaptowane fragmenty prozy). Informacja ma charakter faktograficzny, osadzona jest na poziomie konkretu i przekazana w sposób bezpośredni. ZAKRES TEMATYCZNY Tematyka dotyczy znanych zagadnień niewymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Teksty mogą zawierać opis ludzi i miejsc oraz narrację wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Proste teksty o tematyce wojskowej. TESTOWANE UMIEJĘTNOŚCI rozumienie informacji ogólnych i szczegółowych rozumienie informacji ogólnych w tekście z pominięciem nieznanego słownictwa (czytanie selektywne) wnioskowanie znaczenia słów z kontekstu pytań. Łączna długość tekstów wynosi od 1400 do 1550 słów. Zadanie 1. 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania wielokrotnego wyboru, po 3 opcje w każdym. Liczba pytań w zadaniu od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Zadanie 2. 5 tekstów po około 100 słów. Do każdego tekstu ułożone są po dwa stwierdzenia, jedno prawdziwe, drugie fałszywe. Wszystkie stwierdzenia zamieszczone są na osobnej stronie bez wskazania, którego tekstu dotyczą. Należy dopasować prawdziwe stwierdzenie do odpowiadającego mu tekstu. Zadanie 3. 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania typu prawda/fałsz. Liczba pytań w zadaniu od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. POLECENIA Polecenia do zadań w teście sformułowane są w języku polskim. Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. RODZAJE ZADAŃ pytania wielokrotnego wyboru dopasowanie stwierdzeń do tekstu stwierdzenia typu prawda/fałsz OPIS TESTU Zdający mają 70 minut na udzielenie odpowiedzi. Test składa się z trzech zadań zawierających 20 PUNKTACJA We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność czytanie, zdający musi uzyskać minimum 14 z 20 możliwych. 7

8 SŁUCHANIE Rodzaje nagrań Teksty adaptowane czytane przez lektorów anglojęzycznych lub łatwe teksty autentyczne. Informacja osadzona jest na poziomie konkretu i podana w sposób bezpośredni. Zakres tematyczny Tematyka dotyczy znanych zagadnień niewymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Teksty mogą dotyczyć rutynowych zagadnień służbowych, zawierać opis osób i miejsc oraz narrację wydarzeń obecnych, przeszłych i przyszłych. Testowane umiejętności rozumienie informacji ogólnych rozumienie informacji szczegółowych Rodzaje zadań pytania wielokrotnego wyboru uzupełnianie brakujących informacji stwierdzenia typu prawda/fałsz Opis testu Zadanie 1. - Od 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania wielokrotnego wyboru, po trzy opcje w każdym. Łączna liczba pytań od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Zadanie tekst. 5 pytań, w których należy uzupełnić brakujące informacje. Zadanie lub 3 teksty. Łącznie od 7 do 8 pytań typu prawda/fałsz. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Nagrania i polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. W nagraniu materiału egzaminacyjnego każde zadanie poprzedzone jest instrukcjami w języku polskim, po których następuje przerwa na zapoznanie się z treścią pytań. Po wysłuchaniu wszystkich zadań zdający mają 4 minuty na przeniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi. Punktacja We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność słuchanie, zdający musi uzyskać minimum 14 z 20 możliwych. Test trwa około 35 min i składa się z trzech części zawierających 20 pytań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. 8

9 PISANIE Rodzaje tekstów list prywatny ( ) wiadomość Opis testu Test trwa 60 minut i polega na wykonaniu dwóch zadań. Zadanie 1. - List prywatny ( ) w oparciu o zamieszczony dodatkowy materiał w języku polskim (np. otrzymany list, fragment tekstu). Polecenie zawiera 5 pod, które należy zrealizować w zdaniach. Zadanie 2. Krótka wiadomość o charakterze służbowym w oparciu o 5 pod w języku polskim. Polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. Polecenia i wskazówki do zadań egzaminacyjnych sformułowane są w języku polskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej na konkretne tematy dotyczące codziennych wydarzeń, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Zdający powinni wykazać się następującymi umiejętnościami: dziękowanie formułowanie prostych opinii odmawianie opisywanie ludzi, miejsc oraz rzeczy opisywanie przeszłych oraz teraźniejszych wydarzeń informowanie o planach na przyszłość podawanie przyczyn przepraszanie udzielanie informacji wyrażanie niezadowolenia wyrażanie prośby oferowanie pomocy zapraszanie Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania prostych ale pełnych zdań oraz poprawności gramatyczno-leksykalnej pozwalającej na zrozumienie intencji piszącego. Tekst powinien nosić znamiona świadomej organizacji, uzyskanej np. za pomocą prostych łączników zdaniowych. Ocenianie Wypowiedź pisemna jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Za każdy tekst zdający otrzymują maksymalnie 10 i muszą uzyskać 14 z maksymalnej liczby 20, aby zaliczyć sprawność pisanie. Kryteria oceny podzielone są na przedziały punktowe. Aby zmieścić się w danym przedziale punktowym, tekst musi spełniać wszystkie kryteria. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

10 MÓWIENIE Rodzaje wypowiedzi rozmowa nieformalna rozmowa na podany temat scenka sytuacyjna Opis testu Egzamin ustny składa się z dwóch części i trwa od 9 do 12 minut. Część 1a- Egzaminator prowadzi rozmowę ze zdającym. Zadawane pytania dotyczą danych osobowych oraz miejsca pracy. Zdający może być poproszony o przeliterowanie imienia i nazwiska alfabetem tradycyjnym lub wojskowym. Część 1a trwa od 1 do 2 minut. Część 1b- Zdający wypowiada się na dwa tematy. Temat 1. opis miejsca, osoby, rzeczy lub umiejętności (czasownik can tylko w ramach dodatkowych pytań); Temat 2. ma charakter narracyjny; jest to omówienie wydarzeń w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym (plany na przyszłość). Po wypowiedzi zdającego na każdy z tematów, egzaminator zadaje dodatkowe pytania związane z treścią wypowiedzi. Propozycje pytań podane są w zestawie egzaminacyjnym do każdego tematu. Pozostałe pytania od egzaminatora są uzależnione od dotychczasowej wypowiedzi zdającego. Część 1b trwa około 6 minut, po 3 minuty na każdy temat i pytania. Zakres tematyczny: codzienne czynności czas wolny miejsce zamieszkania podróże podstawowe artykuły żywnościowe pogoda / pory roku rodzina / przyjaciele spędzanie wolnego czasu sport zamawianie / spożywanie posiłków zainteresowania zakupy Część 2. scenka sytuacyjna krótka rozmowa prowadzona dla osiągnięcia określonego celu. Część 2. trwa od 2 do 3 minut. Zakres sytuacyjny: gratulowanie prośba o przysługę oferowanie pomocy aranżowanie/odwoływanie/przekładanie spotkania pytanie o drogę wskazywanie drogi w sklepie w czasie wolnym na lotnisku na poczcie na stacji kolejowej w restauracji w hotelu w informacji turystycznej w pracy u lekarza Polecenia Polecenia do zadań sformułowane są w języku angielskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności posługiwania się językiem w sposób skuteczny, przy wykorzystaniu technik omówień, wyjaśniania i poprawiania własnych błędów. Wypowiedź zdającego w znacznej mierze nie powinna pozostawiać wątpliwości co do intencji mówiącego. Ocenianie Wypowiedź ustna jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Za każdą część zdający otrzymują maksymalnie 10 i muszą uzyskać 14 z maksymalnej liczby 20, aby zaliczyć sprawność mówienie. Kryteria oceny podzielone są na przedziały punktowe. Aby zmieścić się w danym przedziale punktowym, wypowiedź musi spełniać wszystkie kryteria dla danego przedziału. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

11 Egzamin z języka obcego wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 1 Sprawność: CZYTANIE Czas trwania: 70 min. 11

12 Kod: Imię: Nazwisko: ARKUSZ ODPOWIEDZI... łączna liczba Poziom 1 Czytanie Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis) Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis)

13 Zadanie 1 Przeczytaj teksty i wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Tekst 1 I was on my way back from work. I was driving along Rhode Island Avenue, too tired to think about anything. I had a horrible headache, so I reached into my pocket for an aspirin. My mobile phone rang at the same time, but I didn t answer. I turned right, then left and slowed down to stop at the traffic lights. And then it happened. I was not careful enough and I hit the car in front of me. A white car with license plates from Maryland. I saw a woman getting out of the car. She looked really unhappy and it was not surprising. She probably thought I was an aggressive driver. She was carefully looking at her car and did not talk to me at first. Then she showed me some marks on her car and smiled warmly. I was so worried! But it really doesn t look bad, she said. Why is she so nice? I thought. These marks were there before, she added. Then she smiled at me again, wished me a nice evening and drove away. I was standing there for a while, completely shocked. She did not argue with me. She did not call the police. How was that possible? Then I went back to my car and happily drove home. Most drivers would be arrogant and angry in such situations. I couldn t believe that I met such a polite and understanding person. Suddenly, I didn t have a headache anymore. I felt happy and optimistic. 1. The man was driving and a) talking on his mobile phone b) looking for a medicine c) thinking about work 2. He hit the car a) from behind b) from the left c) from the right 3. At first, the woman looked a) aggressive b) surprised c) sad 4. The man was shocked because the woman a) argued with him b) talked to him nicely c) didn t talk to him 5. The man couldn t believe that a) he met a kind driver b) drivers were so arrogant c) he didn t have a headache 13

14 Tekst 2 One day, I was walking in the local park. Suddenly, someone touched my arm. I was sure it was one of my friends, so I turned back and smiled warmly. But the person that I saw was a complete stranger. He was in his mid-fifties and was much taller than me. He was not aggressive. He just told me to give him my bag. Without a word, I gave him what he wanted. I didn t run away. Why? Well, I was afraid to move. Not because of the man, but because he was with a very big bull terrier. I was really scared when I saw the dog. When I let go of my bag, they quickly walked away. A moment later, I walked to the police station. The officer there was eating his sandwich and asked me to wait. Then, I told him what the attacker looked like. It took about 15 minutes and then I was taken home in a police car. They never found the man with the dog. I never got my wallet and my documents back. But, worst of all, I lost my notes from university classes. How could I prepare for the exams without them? 6. The woman didn t move because the man was a) young and strong b) aggressive c) not alone 7. The woman was most sorry that she lost her a) wallet b) notes c) documents Zadanie 2 Przeczytaj historie na następnej stronie i zdecyduj, które stwierdzenia umieszczone poniżej najlepiej przedstawiają ich treść. Tylko 5 stwierdzeń jest prawdziwych. Wpisz w pole numer historii od 1. do 5. Animals stop a car on the road. A There are too many passengers. B There are too many animals. C Not all information in a magazine is true. D Cars stop a biker on a busy road. E In the end, a woman gets on a bus. F A biker rides through the red light. G A passenger is getting in a car. H Policemen in a town are too fat. I A bus drives away without a woman. J 14

15 Story 1 I am walking up the street. A car is parked about 20 meters in front. As I come nearer, I hear barking. The sound is coming from the car. I take another look at it and see that the car is filled with dogs. Literally filled! About 10 dogs in a small cabriolet. There are dogs everywhere. Big dogs in the back, small dogs poking their heads between the seats. A dog putting its paw on the steering wheel. There are so many dogs that I am not sure how the woman can drive or even sit. Story 2 It happened so fast. A cyclist zoomed through the red light on a busy crossroads. I was on my way home, walking back from the subway, and waiting for the green light. I heard the car brakes and the shouts. I turned my head right and saw the biker as he was zigzagging his way between the cars in the middle of the crossroads. I saw him riding away quickly, unhurt. He escaped death here. Story 3 The free weekly in town wrote about fat cops on its front page. I thought it was strange but apparently it's a big problem. Policemen that can't run faster than criminals. Not too good for fighting crimes. So I am coming back from an evening with friends when I see these two cops on motorbikes. They are fit and slim. They re just coming out of a store and mounting their bikes slowly, talking to each other. They are commenting on the article in that paper. Fat cops! They are laughing and shaking their heads over the subject. Story 5 A woman is on the other side of the road. She is holding a child in her left arm. It is raining and people are boarding the bus at the bus stop. The next bus is in an hour. The woman is yelling and it seems for a moment that she will try to walk across the road despite the heavy traffic. There are six lanes and cars are going fast. Luckily for the woman, one of the passengers hears her and requests the driver to stop the bus. Everyone is waiting for her as she is making her way slowly to the bus. Story 4 I was coming out of the subway and noticed people looking toward a mid-size car. It was parked right in front of the bus station. At first I thought that the driver was picking somebody up. But then I realized that he was picking up many, many people. The car was so full I was not quite sure how they closed the door. As the car back door closed, I could count at least 7 people in it. The last one in was actually lying across, her feet poking out of the window. 15

16 Zadanie 3 Przeczytaj poniższe teksty i zdecyduj, czy zdania od 1. do 8. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Tekst 1 Last weekend, I decided to ride a bike to the lake at the end of Rock Creek Park. It was quite hot and there were only few people out. A small girl was standing on a picnic table and selling lemonade. She was really sweet and smiled at people walking by. I stopped and bought myself a 25 cents glass of lemonade. Her mother, of course, controlled the transaction. I gave her 30 cents and said that the extra money was for her professional service. The child was surprised but the mother smiled and thanked me. She complained that they didn t have many customers because of the weather. It was true as not many people were out in the sun that day. The ride finished after mile 35 as my bike broke down. I did the last 5 miles by bus. The next morning I went to the nearest bicycle shop. On my way there, I passed two boys. They were selling lemonade and cookies. How s business? I asked them. At the same time I thought of yesterday s girl who was looking for customers. The two boys were happy and answered We have had 3 clients already! There were only local people there, but it didn t worry the boys at all. What is more, their lemonade was more expensive (50 cents a glass) but nice and cold. 1. The girl offered a glass of lemonade for 30 cents. P F 2. The girl didn t have many clients because it was hot. P F 3. The boys lemonade was cheaper than the girl s. P F Tekst 2 Like most offices, my office is a place where I do my job. Of course, I have all the necessary equipment on my desk that helps me concentrate on my work and feel comfortable at the same time. I have the telephone next to the fax machine on the right side of my desk. My computer is in the center of my desk. There is also a comfortable office chair to sit on and some pictures of my family between the computer and the telephone. I also have a lamp near my computer which I use in the evening if I work late (from time to time I have to work long hours to do reports for my boss). In the room, there is a modern armchair and a fashionable sofa. I also have a low table in front of the sofa on which there are some industry magazines. I have always thought that my office and desk are typical of a manager, but I was wrong! My American colleagues often have desks that are surprisingly empty. These empty desks can show that the manager often travels. The fact that he is out of the office most of the time means that he is busy, hardworking and, of course, successful. Sometimes, in the USA, I can see footmarks on the desk. It is because some American managers like to put their feet up on the desk. They don t do it when they are in a meeting. It s a good way to relax when they are talking on the phone in the office where nobody can see them. The only thing that you can find on the American manager s desk is a laptop computer. In fact, this laptop is their true desk. Nowadays, most managers do almost all their work on laptops. Sometimes, they can even take them and work at home if they are ill. What is more, it shows that a manager is ready to travel and take up difficult tasks. 4. The family photos are on the right of the desk. P F 5. The author sometimes works late in the office. P F 6. The author s desk looks like other managers desks. P F 7. American managers put their feet up on the desk to relax. P F 8. Now, managers do most of their work at home. P F 16

17 KLUCZ DO ZADAŃ Zadanie 1 1B 2A 3C 4B 5A 6C 7B Zadanie 2 Story 1 C Story 2 G Story 3 D Story 4 B Story 5 F Zadanie 3 1F 2P 3F 4P 5P 6F 7P 8F 17

18 STRONA PUSTA 18

19 Egzamin z języka obcego wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 1 Sprawność: SŁUCHANIE Czas trwania: 35 min. 19

20 Kod: Imię: Nazwisko: ARKUSZ ODPOWIEDZI... łączna liczba Poziom 1 Słuchanie Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis) Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis)

21 Zadanie 1 Usłyszysz dwie historie. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Masz 40 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 1. do 5. Historia 1 1. Yesterday night, Susan was in a a) theatre b) cinema c) restaurant 2. Tonight, Susan wants to go to a) the cinema b) the concert c) the disco 3. They will get there a) in a car b) on foot c) by bus 4. They are going to meet at a) 5.45 b) 6.30 c) Now, Mark wants to a) have a drink b) tell a story c) see a photo Masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 6. do 8. Historia 2 6. The man doesn t like Christmas because a) he has to stay at home b) he has no girlfriend c) he has to clean his flat 7. Last year, on December 23rd a) taxi drivers had a holiday b) supermarkets were closed c) the gym was open until eight 8. In the end, the man a) talked about his new girlfriend b) packed Christmas presents c) helped in the kitchen 21

22 Zadanie 2 Usłyszysz jedną historię. W zdaniach od 1. do 5. uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem. 1. Peter works in a/an 2. Cornelia teaches 3. Miranda loves 4. In their free time, Peter and Cornelia are 5. The man went skiing with Cornelia and Peter (when?) 22

23 Zadanie 3 Usłyszysz trzy historie. Zdecyduj, czy zdania od 1. do 7. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 1. i 2. Historia 1 1. At first Geoff wanted to relax by the seaside. P F 2. Geoff and his girlfriend most liked meeting Spaniards. P F Masz 30 sekund na zapoznanie się ze zdaniami od 3. do 5. Historia 2 3. It s cold and cloudy in Northern England today. P F 4. Tomorrow morning it will be rainy in Southern England. P F 5. Tomorrow it will be windy in Northern England. P F Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 6. i 7. Historia 3 6. Robert wants to celebrate his birthday. P F 7. Robert asks Betty to bring some good CDs. P F 23

24 TRANSKRYPCJA TEKSTÓW To jest test ze sprawności słuchanie, poziom pierwszy według STANAG Test składa się z trzech zadań. Przed każdym zadaniem usłyszysz krótkie wprowadzenie. Wszystkie nagrania w teście powtórzone są dwa razy. Przed każdym nagraniem jest przerwa na zapoznanie się z pytaniami. Płyta zostanie teraz zatrzymana. Proszę o ostanie pytania. Zadanie Pierwsze Usłyszysz dwie historie. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Masz 40 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 1. do 5. PAUZA 40 sekund Historia pierwsza. - What are you doing tonight? - Nothing special. Why are you asking? - Why don t we go to the cinema? What do you think? - Well, I went to the cinema last night. Actually, I have been to the cinema 3 times this month. I d like to go somewhere else, for example, to a restaurant, theatre, but not the cinema. - I see. Well Wait a second. I ve got an idea! There s a disco around here and I ve heard there s also a concert on in town. - I don t like going to discos, but we could go to the concert. I just don t want to stay at home. - Great! - How shall we get there? Can we go in your car? - Sorry. You know, my brother has taken it because his own car has broken down. Why don t we walk there? It s going to be a fine day. - Come on, Mark. It s too far to walk. What about the underground? - I think the underground doesn t go there. We can take a taxi or a bus. - A taxi seems a bit too expensive, so let s go by bus. What time shall we meet? - The concert starts at 6.30 and I think we should meet an hour early. Is that ok? - Yeah. But if we take the number 45 bus, it will take us 30 minutes to get there. We ll have a lot of time, so maybe it s better to meet 15 minutes later, at a quarter to 6? - You re right then. - Mark, I almost forgot! - What s up? - You know, the thing is that my sister, Mary, is coming home for a couple of days. She studies abroad and I don t see her very often. We always have so much to talk about. I feel I shouldn t leave Mary alone. Do you think she could join us? - Why not. I ll buy 3 tickets then. And we could have a drink on our way back home. - Sounds great. Mary is an exchange student and she has met many people from different countries. She s got lots of interesting stories to tell. You ll see for yourself when you meet her. - Can t wait. Have you got a photo of her with you? - I m afraid I haven t. - It s a pity. One more thing. Where shall we meet? At the bus stop? - No, it s not too romantic. Why don t you visit us first and we ll get there together. - OK. See you at Bye! POWTÓRZENIE Historia 1 Koniec historii pierwszej. Masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 6. do 8. PAUZA 30 sekund Historia druga. Christmas is the time when people are happy and excited. Few people are sad or angry. It s the time when everybody cleans their apartments and prepares traditional food. Children wait for this time all year long. Then, they happily open their presents. But I m not like that. I feel sad and bored at Christmas. Why? Well It s because I m not married and I don t have a girlfriend. So for me Christmas is the most horrible time in the whole year. I feel lonely and unhappy. I don t clean my apartment or cook, because nobody visits me at Christmas. Every year, I leave my untidy apartment and go to my parents house. We watch boring films on TV and eat too much. I mean what s the fun? I ll tell you about my last Christmas. Like every year, I went to visit my parents in New Canaan, Connecticut. On December 23rd I woke up early. I decided to go 24

25 to the gym. And you won t believe it! The fitness club was closed! Was I the only person in New Canaan who wanted to exercise at Christmas time? Well I just thought it was strange. In the evening, that same day, I walked to the supermarket. To buy some beer. But I couldn t buy it! It was after eight pm. Supermarkets do not sell alcohol after eight pm in Connecticut. Finally, I went jogging with my walkman. While I was running, my batteries died. Gosh! I wasn t lucky! I went back to my parents house. I was so tired that I didn t want to walk to the supermarket again. So I decided to get there by taxi and buy the batteries. But Taxi drivers didn t work because it was Christmas time. Maybe they work in New York, but surely not in New Canaan. Depressed and angry, I decided to help my mother. The Christmas presents were already packed. So I helped her in the kitchen. We were cooking and talking about my exgirlfriends again. Oh, bother! POWTÓRZENIE Historia 2 Koniec historii drugiej. Koniec zadania pierwszego. Zadanie Drugie Usłyszysz jedną historię. W zdaniach od 1. do 5. uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem. PAUZA 30 sekund Zadanie drugie. Hello, everyone! Today, I d like to tell you about my best friend. His name is Peter. Peter is from Amsterdam. He s Dutch, but he lives in London. His wife, Cornelia, is English. They have two children. When Peter was a child, he wanted to be a fireman. When he was a teenager, he decided to become a doctor. But later on, Peter got interested in economics. He studied economics at university and now he works in a bank. He really loves his job. Cornelia speaks three languages: Dutch, Spanish and English. She is a teacher. But she does not teach English. She does not teach Dutch, either. She teaches Spanish. Her students like her very much. She is a wonderful teacher. Their children s names are Miranda and Edward. Miranda is a student of secondary school. She doesn t like geography and she hates physics. But she loves history. Edward is a 19-year-old. Now he is travelling around the world. He wants to study at university when he comes back. Peter and Cornelia have a really unusual hobby. In their free time, they often act in amateur theatre. Yes! That s right! They become actors in their free time. At the moment, they are working on Shakespeare s play, King Lear. It s hard work, but they both really love it. You probably want to know how I met Cornelia and Peter. Well, I met them at the theatre. I was a director at a play they were in. We had a great time and really understood each other. We even decided to go skiing together. It was let me think about four years ago! No Wait It was three years ago!. I m quite sure. We had such a good time. Peter and Cornelia are nice people. I m very happy I met them. They are my best friends. POWTÓRZENIE Zadanie 2 Koniec zadania drugiego. Zadanie Trzecie Usłyszysz trzy historie. Zdecyduj, czy zdania od 1. do 7. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 1. i 2. PAUZA 20 sekund Historia pierwsza. - Hi, Anna! You look great! - Hi, Geoff! Thank you. You look fantastic, too. So suntanned. Have you been anywhere sunny? - Oh, yes. I ve just come back from Spain. - Really? Where exactly were you? - Well, at first I wanted to go to Barcelona, you know see all those beautiful buildings, especially Sagrada Familia. But my girlfriend wanted to go to the seaside and just relax. She wanted to sleep until noon, sunbathe during the day and party at night. - And what did you finally do? - Well, finally we decided to do both. One week we went sightseeing and then we had 5 days to relax by the seaside. - And what did you like most? - Well, we liked sightseeing very much. Sunbathing was also great. But we loved meeting local people most. We could finally practise our Spanish! - It sounds wonderful! - And it was, believe me. We had the time of our lives. POWTÓRZENIE Historia 1 Koniec historii pierwszej. Masz 30 sekund na zapoznanie się ze zdaniami od 3. do 5. 25

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. Język angielski. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM, Gazetą Wyborczą i ritish ouncil KRYTERI OENINI ODPOWIEDZI POZIOM PODSTWOWY Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II)

Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Lesson 13 SŁOWNICTWO: SZKOŁA (part II) Wersja B Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn Rodzaje szkół, przedmioty, oceny i wymagania 1. Uzupełnij zdania czasownikami z ramki. complete

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:...

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:... EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię ucznia:....... I. JAK ZAREAGOWAŁBYŚ W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH? WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ 5 pkt 1. Nie widziałeś kolegi od dawna. Co powiesz, widząc go

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN

Anna Kacmajor, Agata Sulak. Studio Graficzne Czarnecki. c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN Redakcja: Anna Kacmajor, Agata Sulak Redakcja techniczna: Jacek Foromański Okładka: Studio Graficzne Czarnecki Skład (TEX): Lech Chańko c Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999 ISBN 978-83-7420-474-3

Bardziej szczegółowo

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct.

I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. Imię: Nazwisko:.. I. Where can you see these notices? Mark A, B or C. Only one answer is correct. 1. Price per night: 200 single room A. in a museum 350 double room B. in a police station C. in a hotel

Bardziej szczegółowo

XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016. Klasa VI

XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016. Klasa VI XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2015/2016 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Imię i nazwisko Szkoła Klasa VI./100 pkt I. Przeczytaj tekst. Zdecyduj

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁI ZSPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PSL miejsce na naklejkę GZMI W KLSI RZIJ GIMZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK GILSKI POZIOM POSWOWY UZUPŁI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo