Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009

2 2

3 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE: mjr mgr Dariusz Ćwierzona mgr Joanna Cyniak-Wilk mgr Krzysztof Domański KONSULTACJA: płk dr Aleksy Romaniuk 3

4 STRONA PUSTA 4

5 SPIS TREŚCI Specyfikacje egzaminu Wstęp Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Przykładowe materiały egzaminacyjne Czytanie Arkusz odpowiedzi Zadania Klucz do zadań Słuchanie Arkusz odpowiedzi Zadania Skrypty Klucz do zadań Pisanie Kryteria oceny Ocena przykładowych prac Mówienie Kryteria oceny Arkusz oceny

6 POZIOM 1 SPECYFIKACJE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WSTĘP Cel egzaminu Egzamin ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Materiał egzaminacyjny skonstruowany został w oparciu o porozumienie standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego określające stopnie znajomości języków obcych (STANAG 6001). W pięciopoziomowej skali dokumentu egzamin odpowiada poziomowi 1. Egzamin może być przeprowadzany m.in. na zakończenie kursów językowych na poziomie 1. organizowanych w Siłach Zbrojnych RP, w ramach sesji eksternistycznych lub jako egzamin wstępny do szkół wojskowych. W każdym przypadku egzamin sprawdza kompetencje językowe w odniesieniu do poziomu zaawansowania bez względu na przyjęty program nauczania. Sytuacje komunikacyjne wykorzystanie języka obcego Język wykorzystywany jest w sytuacjach zawodowych i towarzyskich oraz w czasie podróży. Opis egzaminu Egzamin składa się z czterech części odbywających się w następującej kolejności: Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Charakterystyka osób przystępujących do egzaminu Egzamin jest organizowany z myślą o kadrze zawodowej, kandydatach na żołnierzy zawodowych oraz pracownikach cywilnych Wojska Polskiego. 6

7 CZYTANIE RODZAJE TEKSTÓW Proste teksty oryginalne lub adaptowane (teksty informacyjne, instrukcje, adaptowane fragmenty prozy). Informacja ma charakter faktograficzny, osadzona jest na poziomie konkretu i przekazana w sposób bezpośredni. ZAKRES TEMATYCZNY Tematyka dotyczy znanych zagadnień niewymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Teksty mogą zawierać opis ludzi i miejsc oraz narrację wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Proste teksty o tematyce wojskowej. TESTOWANE UMIEJĘTNOŚCI rozumienie informacji ogólnych i szczegółowych rozumienie informacji ogólnych w tekście z pominięciem nieznanego słownictwa (czytanie selektywne) wnioskowanie znaczenia słów z kontekstu pytań. Łączna długość tekstów wynosi od 1400 do 1550 słów. Zadanie 1. 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania wielokrotnego wyboru, po 3 opcje w każdym. Liczba pytań w zadaniu od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Zadanie 2. 5 tekstów po około 100 słów. Do każdego tekstu ułożone są po dwa stwierdzenia, jedno prawdziwe, drugie fałszywe. Wszystkie stwierdzenia zamieszczone są na osobnej stronie bez wskazania, którego tekstu dotyczą. Należy dopasować prawdziwe stwierdzenie do odpowiadającego mu tekstu. Zadanie 3. 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania typu prawda/fałsz. Liczba pytań w zadaniu od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. POLECENIA Polecenia do zadań w teście sformułowane są w języku polskim. Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. RODZAJE ZADAŃ pytania wielokrotnego wyboru dopasowanie stwierdzeń do tekstu stwierdzenia typu prawda/fałsz OPIS TESTU Zdający mają 70 minut na udzielenie odpowiedzi. Test składa się z trzech zadań zawierających 20 PUNKTACJA We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność czytanie, zdający musi uzyskać minimum 14 z 20 możliwych. 7

8 SŁUCHANIE Rodzaje nagrań Teksty adaptowane czytane przez lektorów anglojęzycznych lub łatwe teksty autentyczne. Informacja osadzona jest na poziomie konkretu i podana w sposób bezpośredni. Zakres tematyczny Tematyka dotyczy znanych zagadnień niewymagających od osoby zdającej wiedzy specjalistycznej. Teksty mogą dotyczyć rutynowych zagadnień służbowych, zawierać opis osób i miejsc oraz narrację wydarzeń obecnych, przeszłych i przyszłych. Testowane umiejętności rozumienie informacji ogólnych rozumienie informacji szczegółowych Rodzaje zadań pytania wielokrotnego wyboru uzupełnianie brakujących informacji stwierdzenia typu prawda/fałsz Opis testu Zadanie 1. - Od 2 do 3 tekstów, do których ułożone są pytania wielokrotnego wyboru, po trzy opcje w każdym. Łączna liczba pytań od 7 do 8. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Zadanie tekst. 5 pytań, w których należy uzupełnić brakujące informacje. Zadanie lub 3 teksty. Łącznie od 7 do 8 pytań typu prawda/fałsz. Maksymalna liczba pytań na tekst 5. Nagrania i polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. W nagraniu materiału egzaminacyjnego każde zadanie poprzedzone jest instrukcjami w języku polskim, po których następuje przerwa na zapoznanie się z treścią pytań. Po wysłuchaniu wszystkich zadań zdający mają 4 minuty na przeniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi. Punktacja We wszystkich częściach testu zdający otrzymują po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć sprawność słuchanie, zdający musi uzyskać minimum 14 z 20 możliwych. Test trwa około 35 min i składa się z trzech części zawierających 20 pytań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. 8

9 PISANIE Rodzaje tekstów list prywatny ( ) wiadomość Opis testu Test trwa 60 minut i polega na wykonaniu dwóch zadań. Zadanie 1. - List prywatny ( ) w oparciu o zamieszczony dodatkowy materiał w języku polskim (np. otrzymany list, fragment tekstu). Polecenie zawiera 5 pod, które należy zrealizować w zdaniach. Zadanie 2. Krótka wiadomość o charakterze służbowym w oparciu o 5 pod w języku polskim. Polecenia Przed rozpoczęciem egzaminu instrukcje udzielane są w języku polskim. Polecenia i wskazówki do zadań egzaminacyjnych sformułowane są w języku polskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej na konkretne tematy dotyczące codziennych wydarzeń, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Zdający powinni wykazać się następującymi umiejętnościami: dziękowanie formułowanie prostych opinii odmawianie opisywanie ludzi, miejsc oraz rzeczy opisywanie przeszłych oraz teraźniejszych wydarzeń informowanie o planach na przyszłość podawanie przyczyn przepraszanie udzielanie informacji wyrażanie niezadowolenia wyrażanie prośby oferowanie pomocy zapraszanie Od zdających oczekuje się umiejętności formułowania prostych ale pełnych zdań oraz poprawności gramatyczno-leksykalnej pozwalającej na zrozumienie intencji piszącego. Tekst powinien nosić znamiona świadomej organizacji, uzyskanej np. za pomocą prostych łączników zdaniowych. Ocenianie Wypowiedź pisemna jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Za każdy tekst zdający otrzymują maksymalnie 10 i muszą uzyskać 14 z maksymalnej liczby 20, aby zaliczyć sprawność pisanie. Kryteria oceny podzielone są na przedziały punktowe. Aby zmieścić się w danym przedziale punktowym, tekst musi spełniać wszystkie kryteria. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

10 MÓWIENIE Rodzaje wypowiedzi rozmowa nieformalna rozmowa na podany temat scenka sytuacyjna Opis testu Egzamin ustny składa się z dwóch części i trwa od 9 do 12 minut. Część 1a- Egzaminator prowadzi rozmowę ze zdającym. Zadawane pytania dotyczą danych osobowych oraz miejsca pracy. Zdający może być poproszony o przeliterowanie imienia i nazwiska alfabetem tradycyjnym lub wojskowym. Część 1a trwa od 1 do 2 minut. Część 1b- Zdający wypowiada się na dwa tematy. Temat 1. opis miejsca, osoby, rzeczy lub umiejętności (czasownik can tylko w ramach dodatkowych pytań); Temat 2. ma charakter narracyjny; jest to omówienie wydarzeń w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym (plany na przyszłość). Po wypowiedzi zdającego na każdy z tematów, egzaminator zadaje dodatkowe pytania związane z treścią wypowiedzi. Propozycje pytań podane są w zestawie egzaminacyjnym do każdego tematu. Pozostałe pytania od egzaminatora są uzależnione od dotychczasowej wypowiedzi zdającego. Część 1b trwa około 6 minut, po 3 minuty na każdy temat i pytania. Zakres tematyczny: codzienne czynności czas wolny miejsce zamieszkania podróże podstawowe artykuły żywnościowe pogoda / pory roku rodzina / przyjaciele spędzanie wolnego czasu sport zamawianie / spożywanie posiłków zainteresowania zakupy Część 2. scenka sytuacyjna krótka rozmowa prowadzona dla osiągnięcia określonego celu. Część 2. trwa od 2 do 3 minut. Zakres sytuacyjny: gratulowanie prośba o przysługę oferowanie pomocy aranżowanie/odwoływanie/przekładanie spotkania pytanie o drogę wskazywanie drogi w sklepie w czasie wolnym na lotnisku na poczcie na stacji kolejowej w restauracji w hotelu w informacji turystycznej w pracy u lekarza Polecenia Polecenia do zadań sformułowane są w języku angielskim. Wymagania Od zdających oczekuje się umiejętności posługiwania się językiem w sposób skuteczny, przy wykorzystaniu technik omówień, wyjaśniania i poprawiania własnych błędów. Wypowiedź zdającego w znacznej mierze nie powinna pozostawiać wątpliwości co do intencji mówiącego. Ocenianie Wypowiedź ustna jest oceniana przez dwóch egzaminatorów. Za każdą część zdający otrzymują maksymalnie 10 i muszą uzyskać 14 z maksymalnej liczby 20, aby zaliczyć sprawność mówienie. Kryteria oceny podzielone są na przedziały punktowe. Aby zmieścić się w danym przedziale punktowym, wypowiedź musi spełniać wszystkie kryteria dla danego przedziału. Szczegółowe kryteria oceny zamieszczone są na str

11 Egzamin z języka obcego wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 1 Sprawność: CZYTANIE Czas trwania: 70 min. 11

12 Kod: Imię: Nazwisko: ARKUSZ ODPOWIEDZI... łączna liczba Poziom 1 Czytanie Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis) Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis)

13 Zadanie 1 Przeczytaj teksty i wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Tekst 1 I was on my way back from work. I was driving along Rhode Island Avenue, too tired to think about anything. I had a horrible headache, so I reached into my pocket for an aspirin. My mobile phone rang at the same time, but I didn t answer. I turned right, then left and slowed down to stop at the traffic lights. And then it happened. I was not careful enough and I hit the car in front of me. A white car with license plates from Maryland. I saw a woman getting out of the car. She looked really unhappy and it was not surprising. She probably thought I was an aggressive driver. She was carefully looking at her car and did not talk to me at first. Then she showed me some marks on her car and smiled warmly. I was so worried! But it really doesn t look bad, she said. Why is she so nice? I thought. These marks were there before, she added. Then she smiled at me again, wished me a nice evening and drove away. I was standing there for a while, completely shocked. She did not argue with me. She did not call the police. How was that possible? Then I went back to my car and happily drove home. Most drivers would be arrogant and angry in such situations. I couldn t believe that I met such a polite and understanding person. Suddenly, I didn t have a headache anymore. I felt happy and optimistic. 1. The man was driving and a) talking on his mobile phone b) looking for a medicine c) thinking about work 2. He hit the car a) from behind b) from the left c) from the right 3. At first, the woman looked a) aggressive b) surprised c) sad 4. The man was shocked because the woman a) argued with him b) talked to him nicely c) didn t talk to him 5. The man couldn t believe that a) he met a kind driver b) drivers were so arrogant c) he didn t have a headache 13

14 Tekst 2 One day, I was walking in the local park. Suddenly, someone touched my arm. I was sure it was one of my friends, so I turned back and smiled warmly. But the person that I saw was a complete stranger. He was in his mid-fifties and was much taller than me. He was not aggressive. He just told me to give him my bag. Without a word, I gave him what he wanted. I didn t run away. Why? Well, I was afraid to move. Not because of the man, but because he was with a very big bull terrier. I was really scared when I saw the dog. When I let go of my bag, they quickly walked away. A moment later, I walked to the police station. The officer there was eating his sandwich and asked me to wait. Then, I told him what the attacker looked like. It took about 15 minutes and then I was taken home in a police car. They never found the man with the dog. I never got my wallet and my documents back. But, worst of all, I lost my notes from university classes. How could I prepare for the exams without them? 6. The woman didn t move because the man was a) young and strong b) aggressive c) not alone 7. The woman was most sorry that she lost her a) wallet b) notes c) documents Zadanie 2 Przeczytaj historie na następnej stronie i zdecyduj, które stwierdzenia umieszczone poniżej najlepiej przedstawiają ich treść. Tylko 5 stwierdzeń jest prawdziwych. Wpisz w pole numer historii od 1. do 5. Animals stop a car on the road. A There are too many passengers. B There are too many animals. C Not all information in a magazine is true. D Cars stop a biker on a busy road. E In the end, a woman gets on a bus. F A biker rides through the red light. G A passenger is getting in a car. H Policemen in a town are too fat. I A bus drives away without a woman. J 14

15 Story 1 I am walking up the street. A car is parked about 20 meters in front. As I come nearer, I hear barking. The sound is coming from the car. I take another look at it and see that the car is filled with dogs. Literally filled! About 10 dogs in a small cabriolet. There are dogs everywhere. Big dogs in the back, small dogs poking their heads between the seats. A dog putting its paw on the steering wheel. There are so many dogs that I am not sure how the woman can drive or even sit. Story 2 It happened so fast. A cyclist zoomed through the red light on a busy crossroads. I was on my way home, walking back from the subway, and waiting for the green light. I heard the car brakes and the shouts. I turned my head right and saw the biker as he was zigzagging his way between the cars in the middle of the crossroads. I saw him riding away quickly, unhurt. He escaped death here. Story 3 The free weekly in town wrote about fat cops on its front page. I thought it was strange but apparently it's a big problem. Policemen that can't run faster than criminals. Not too good for fighting crimes. So I am coming back from an evening with friends when I see these two cops on motorbikes. They are fit and slim. They re just coming out of a store and mounting their bikes slowly, talking to each other. They are commenting on the article in that paper. Fat cops! They are laughing and shaking their heads over the subject. Story 5 A woman is on the other side of the road. She is holding a child in her left arm. It is raining and people are boarding the bus at the bus stop. The next bus is in an hour. The woman is yelling and it seems for a moment that she will try to walk across the road despite the heavy traffic. There are six lanes and cars are going fast. Luckily for the woman, one of the passengers hears her and requests the driver to stop the bus. Everyone is waiting for her as she is making her way slowly to the bus. Story 4 I was coming out of the subway and noticed people looking toward a mid-size car. It was parked right in front of the bus station. At first I thought that the driver was picking somebody up. But then I realized that he was picking up many, many people. The car was so full I was not quite sure how they closed the door. As the car back door closed, I could count at least 7 people in it. The last one in was actually lying across, her feet poking out of the window. 15

16 Zadanie 3 Przeczytaj poniższe teksty i zdecyduj, czy zdania od 1. do 8. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Tekst 1 Last weekend, I decided to ride a bike to the lake at the end of Rock Creek Park. It was quite hot and there were only few people out. A small girl was standing on a picnic table and selling lemonade. She was really sweet and smiled at people walking by. I stopped and bought myself a 25 cents glass of lemonade. Her mother, of course, controlled the transaction. I gave her 30 cents and said that the extra money was for her professional service. The child was surprised but the mother smiled and thanked me. She complained that they didn t have many customers because of the weather. It was true as not many people were out in the sun that day. The ride finished after mile 35 as my bike broke down. I did the last 5 miles by bus. The next morning I went to the nearest bicycle shop. On my way there, I passed two boys. They were selling lemonade and cookies. How s business? I asked them. At the same time I thought of yesterday s girl who was looking for customers. The two boys were happy and answered We have had 3 clients already! There were only local people there, but it didn t worry the boys at all. What is more, their lemonade was more expensive (50 cents a glass) but nice and cold. 1. The girl offered a glass of lemonade for 30 cents. P F 2. The girl didn t have many clients because it was hot. P F 3. The boys lemonade was cheaper than the girl s. P F Tekst 2 Like most offices, my office is a place where I do my job. Of course, I have all the necessary equipment on my desk that helps me concentrate on my work and feel comfortable at the same time. I have the telephone next to the fax machine on the right side of my desk. My computer is in the center of my desk. There is also a comfortable office chair to sit on and some pictures of my family between the computer and the telephone. I also have a lamp near my computer which I use in the evening if I work late (from time to time I have to work long hours to do reports for my boss). In the room, there is a modern armchair and a fashionable sofa. I also have a low table in front of the sofa on which there are some industry magazines. I have always thought that my office and desk are typical of a manager, but I was wrong! My American colleagues often have desks that are surprisingly empty. These empty desks can show that the manager often travels. The fact that he is out of the office most of the time means that he is busy, hardworking and, of course, successful. Sometimes, in the USA, I can see footmarks on the desk. It is because some American managers like to put their feet up on the desk. They don t do it when they are in a meeting. It s a good way to relax when they are talking on the phone in the office where nobody can see them. The only thing that you can find on the American manager s desk is a laptop computer. In fact, this laptop is their true desk. Nowadays, most managers do almost all their work on laptops. Sometimes, they can even take them and work at home if they are ill. What is more, it shows that a manager is ready to travel and take up difficult tasks. 4. The family photos are on the right of the desk. P F 5. The author sometimes works late in the office. P F 6. The author s desk looks like other managers desks. P F 7. American managers put their feet up on the desk to relax. P F 8. Now, managers do most of their work at home. P F 16

17 KLUCZ DO ZADAŃ Zadanie 1 1B 2A 3C 4B 5A 6C 7B Zadanie 2 Story 1 C Story 2 G Story 3 D Story 4 B Story 5 F Zadanie 3 1F 2P 3F 4P 5P 6F 7P 8F 17

18 STRONA PUSTA 18

19 Egzamin z języka obcego wg STANAG 6001 Egzamin przykładowy Język: angielski Poziom: 1 Sprawność: SŁUCHANIE Czas trwania: 35 min. 19

20 Kod: Imię: Nazwisko: ARKUSZ ODPOWIEDZI... łączna liczba Poziom 1 Słuchanie Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis) Imię i nazwisko egzaminatora: (podpis)

21 Zadanie 1 Usłyszysz dwie historie. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Masz 40 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 1. do 5. Historia 1 1. Yesterday night, Susan was in a a) theatre b) cinema c) restaurant 2. Tonight, Susan wants to go to a) the cinema b) the concert c) the disco 3. They will get there a) in a car b) on foot c) by bus 4. They are going to meet at a) 5.45 b) 6.30 c) Now, Mark wants to a) have a drink b) tell a story c) see a photo Masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 6. do 8. Historia 2 6. The man doesn t like Christmas because a) he has to stay at home b) he has no girlfriend c) he has to clean his flat 7. Last year, on December 23rd a) taxi drivers had a holiday b) supermarkets were closed c) the gym was open until eight 8. In the end, the man a) talked about his new girlfriend b) packed Christmas presents c) helped in the kitchen 21

22 Zadanie 2 Usłyszysz jedną historię. W zdaniach od 1. do 5. uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem. 1. Peter works in a/an 2. Cornelia teaches 3. Miranda loves 4. In their free time, Peter and Cornelia are 5. The man went skiing with Cornelia and Peter (when?) 22

23 Zadanie 3 Usłyszysz trzy historie. Zdecyduj, czy zdania od 1. do 7. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 1. i 2. Historia 1 1. At first Geoff wanted to relax by the seaside. P F 2. Geoff and his girlfriend most liked meeting Spaniards. P F Masz 30 sekund na zapoznanie się ze zdaniami od 3. do 5. Historia 2 3. It s cold and cloudy in Northern England today. P F 4. Tomorrow morning it will be rainy in Southern England. P F 5. Tomorrow it will be windy in Northern England. P F Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 6. i 7. Historia 3 6. Robert wants to celebrate his birthday. P F 7. Robert asks Betty to bring some good CDs. P F 23

24 TRANSKRYPCJA TEKSTÓW To jest test ze sprawności słuchanie, poziom pierwszy według STANAG Test składa się z trzech zadań. Przed każdym zadaniem usłyszysz krótkie wprowadzenie. Wszystkie nagrania w teście powtórzone są dwa razy. Przed każdym nagraniem jest przerwa na zapoznanie się z pytaniami. Płyta zostanie teraz zatrzymana. Proszę o ostanie pytania. Zadanie Pierwsze Usłyszysz dwie historie. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Masz 40 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 1. do 5. PAUZA 40 sekund Historia pierwsza. - What are you doing tonight? - Nothing special. Why are you asking? - Why don t we go to the cinema? What do you think? - Well, I went to the cinema last night. Actually, I have been to the cinema 3 times this month. I d like to go somewhere else, for example, to a restaurant, theatre, but not the cinema. - I see. Well Wait a second. I ve got an idea! There s a disco around here and I ve heard there s also a concert on in town. - I don t like going to discos, but we could go to the concert. I just don t want to stay at home. - Great! - How shall we get there? Can we go in your car? - Sorry. You know, my brother has taken it because his own car has broken down. Why don t we walk there? It s going to be a fine day. - Come on, Mark. It s too far to walk. What about the underground? - I think the underground doesn t go there. We can take a taxi or a bus. - A taxi seems a bit too expensive, so let s go by bus. What time shall we meet? - The concert starts at 6.30 and I think we should meet an hour early. Is that ok? - Yeah. But if we take the number 45 bus, it will take us 30 minutes to get there. We ll have a lot of time, so maybe it s better to meet 15 minutes later, at a quarter to 6? - You re right then. - Mark, I almost forgot! - What s up? - You know, the thing is that my sister, Mary, is coming home for a couple of days. She studies abroad and I don t see her very often. We always have so much to talk about. I feel I shouldn t leave Mary alone. Do you think she could join us? - Why not. I ll buy 3 tickets then. And we could have a drink on our way back home. - Sounds great. Mary is an exchange student and she has met many people from different countries. She s got lots of interesting stories to tell. You ll see for yourself when you meet her. - Can t wait. Have you got a photo of her with you? - I m afraid I haven t. - It s a pity. One more thing. Where shall we meet? At the bus stop? - No, it s not too romantic. Why don t you visit us first and we ll get there together. - OK. See you at Bye! POWTÓRZENIE Historia 1 Koniec historii pierwszej. Masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami od 6. do 8. PAUZA 30 sekund Historia druga. Christmas is the time when people are happy and excited. Few people are sad or angry. It s the time when everybody cleans their apartments and prepares traditional food. Children wait for this time all year long. Then, they happily open their presents. But I m not like that. I feel sad and bored at Christmas. Why? Well It s because I m not married and I don t have a girlfriend. So for me Christmas is the most horrible time in the whole year. I feel lonely and unhappy. I don t clean my apartment or cook, because nobody visits me at Christmas. Every year, I leave my untidy apartment and go to my parents house. We watch boring films on TV and eat too much. I mean what s the fun? I ll tell you about my last Christmas. Like every year, I went to visit my parents in New Canaan, Connecticut. On December 23rd I woke up early. I decided to go 24

25 to the gym. And you won t believe it! The fitness club was closed! Was I the only person in New Canaan who wanted to exercise at Christmas time? Well I just thought it was strange. In the evening, that same day, I walked to the supermarket. To buy some beer. But I couldn t buy it! It was after eight pm. Supermarkets do not sell alcohol after eight pm in Connecticut. Finally, I went jogging with my walkman. While I was running, my batteries died. Gosh! I wasn t lucky! I went back to my parents house. I was so tired that I didn t want to walk to the supermarket again. So I decided to get there by taxi and buy the batteries. But Taxi drivers didn t work because it was Christmas time. Maybe they work in New York, but surely not in New Canaan. Depressed and angry, I decided to help my mother. The Christmas presents were already packed. So I helped her in the kitchen. We were cooking and talking about my exgirlfriends again. Oh, bother! POWTÓRZENIE Historia 2 Koniec historii drugiej. Koniec zadania pierwszego. Zadanie Drugie Usłyszysz jedną historię. W zdaniach od 1. do 5. uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem. PAUZA 30 sekund Zadanie drugie. Hello, everyone! Today, I d like to tell you about my best friend. His name is Peter. Peter is from Amsterdam. He s Dutch, but he lives in London. His wife, Cornelia, is English. They have two children. When Peter was a child, he wanted to be a fireman. When he was a teenager, he decided to become a doctor. But later on, Peter got interested in economics. He studied economics at university and now he works in a bank. He really loves his job. Cornelia speaks three languages: Dutch, Spanish and English. She is a teacher. But she does not teach English. She does not teach Dutch, either. She teaches Spanish. Her students like her very much. She is a wonderful teacher. Their children s names are Miranda and Edward. Miranda is a student of secondary school. She doesn t like geography and she hates physics. But she loves history. Edward is a 19-year-old. Now he is travelling around the world. He wants to study at university when he comes back. Peter and Cornelia have a really unusual hobby. In their free time, they often act in amateur theatre. Yes! That s right! They become actors in their free time. At the moment, they are working on Shakespeare s play, King Lear. It s hard work, but they both really love it. You probably want to know how I met Cornelia and Peter. Well, I met them at the theatre. I was a director at a play they were in. We had a great time and really understood each other. We even decided to go skiing together. It was let me think about four years ago! No Wait It was three years ago!. I m quite sure. We had such a good time. Peter and Cornelia are nice people. I m very happy I met them. They are my best friends. POWTÓRZENIE Zadanie 2 Koniec zadania drugiego. Zadanie Trzecie Usłyszysz trzy historie. Zdecyduj, czy zdania od 1. do 7. są prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Masz 20 sekund na zapoznanie się ze zdaniami 1. i 2. PAUZA 20 sekund Historia pierwsza. - Hi, Anna! You look great! - Hi, Geoff! Thank you. You look fantastic, too. So suntanned. Have you been anywhere sunny? - Oh, yes. I ve just come back from Spain. - Really? Where exactly were you? - Well, at first I wanted to go to Barcelona, you know see all those beautiful buildings, especially Sagrada Familia. But my girlfriend wanted to go to the seaside and just relax. She wanted to sleep until noon, sunbathe during the day and party at night. - And what did you finally do? - Well, finally we decided to do both. One week we went sightseeing and then we had 5 days to relax by the seaside. - And what did you like most? - Well, we liked sightseeing very much. Sunbathing was also great. But we loved meeting local people most. We could finally practise our Spanish! - It sounds wonderful! - And it was, believe me. We had the time of our lives. POWTÓRZENIE Historia 1 Koniec historii pierwszej. Masz 30 sekund na zapoznanie się ze zdaniami od 3. do 5. 25

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 Kod ucznia Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 Etap szkolny - 17.10.2012 ZADANIE Wyszczególnienie A B C D E F G Razem Maksymalna liczba punktów 10 10

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo