Serdecznie witamy w Hotelu Gwarek Szanowni Państwo, korzystając z okazji, pragniemy serdecznie powitać Państwa w Hotelu Gwarek.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie witamy w Hotelu Gwarek Szanowni Państwo, korzystając z okazji, pragniemy serdecznie powitać Państwa w Hotelu Gwarek."

Transkrypt

1 Informator hotelowy

2 Welcom to Hotel Gwarek Dear Guests, We would like to welcome you to Hotel Gwarek. Serdecznie witamy w Hotelu Gwarek Szanowni Państwo, korzystając z okazji, pragniemy serdecznie powitać Państwa w Hotelu Gwarek. Przygotowany przez nas informator ma na celu ułatwienie Państwu komunikacji. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był w pełni satysfakcjonujący. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub problemy, prosimy o kontakt z pracownikami recepcji. Życzymy przyjemnego pobytu w Kudowie Zdrój. We have prepared this brochure to make communication easier for you. We assure you that we will put all our efforts to make your stay fully satisfying. If you have any questions or problems, please do not hesitate to contact the reception staff. We wish you a pleasant stay in Kudowa Zdroj. Herzlich Willkommen In der Hotel Gwarek Sehr geehrte Damen und Herren, bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie herzlich in der Hotel Gwarek begrüßen. Die von uns vorbereitete Broschüre hat zum Ziel, Ihnen die Kommunikation zu erleichtern. Wir versichern Ihnen, dass wir alles Mögliche tun, damit Ihr Aufenthalt völlig zufriedenstellend ist. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Probleme haben, treten Sie bitte mit den Mitarbeitern der Rezeption in Kontakt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Bad Kudowa.

3 APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Apteczka znajduje się w recepcji. HAUSAPOTHEKE Befindet sich an der Rezeption FIRST AID KIT In the reception. BAGAŻ W razie potrzeby bagaż można oddać do przechowania. GEPÄCK Man kann, falls nötig, zur Aufbewahrung geben. LUGGAGE Can be left in the left luggage office if necessary. BILETY Aquapark, jaskini solno-jodowa, basen i inne dostępne w recepcji. ENTRITTSKARTEN Aquapark, Salz-Jod-Höhle, Pool und vieles mehr - an der Rezeption erhältlich. TICKETS Aquapark, Salt-iodine cave, pool and more - available at reception. BUDZENIE Należy wykręcić numer 731, następnie godzinę budzenia np. 6: : WECKEN Bitte wählen Sie die Nummer 731, dann die Weckzeit ein, z. B. 6: : WAKING SERVICE Please dial the number 731, then the alarm time, e.g. 6: : tel. 731 DOBA HOTELOWA Doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00 a zaczyna od 14:00; w sprawie przedłużenia pobytu prosimy o kontakt z recepcją do godziny 09:00. CHECK-IN UND CHECK-OUT Check-out-Zeit endet um Uhr. und beginnt ab 14:00 Uhr Falls Sie den Aufenthalt verlängern möchten, treten Sie bitte mit der Rezeption bis Uhr in Kontakt. CHECK-OUT TIME The latest check-out time is a.m. and starts from 14:00 p.m. If you wish to extend your stay, please contact the reception till a.m. FAKS FAX Kontakt treten. TELEFAX GASTRONOMIA Zamówienia na bankiety i przyjęcia okolicznościowe przyjmuje kierownik żywienia. GASTRONOMIE Bestellungen für Bankette und Feiern treffen Ernährung Manager. GASTRONOMY Orders for banquets and parties adopt nutrition manager. tel. 106

4 INFORMACJA INFORMATION INFORMATION INTERNET Kącik internetowy w Kawiarence obok Recepcji 3zł/godz. KAWIARNIA Czynna na życzenie gości. INTERNET Internet-Ecke im Café neben der Rezeption - 3 zł / Stunde. CAFE Open auf Anfrage dem Gästen. INTERNET Internet corner in the Café next to the reception desk - 3 zł / hour. CAFE Open on guests request. KARTY KREDYTOWE Akceptujemy karty kredytowe. KREDITKARTEN Wir akzeptieren Kreditkarten. CREDIT CARDS We accept credit cards. KOC DODATKOWY, PODUSZKA Dostarczony na życzenie Państwa do pokoju. Prosimy o kontakt z recepcją. ZUSÄTZLICHE DECKE, KISSEN wird auf Ihren Wunsch aufs Zimmer geliefert. Bitte mit der Rezeption in EXTRA BLANKETS, PILLOWS Can be delivered to your room at your request. Please contact the reception. KORESPONDENCJA, LISTY Prosimy o pozostawienie w recepcji. SCHRIFTVERKEHR, BRIEFE Bitte an der Rezeption zurücklassen. LETTERS, CORRESPONDENCE Please leave at the reception. LEKARZ ARZT DOCTOR Please leave at the reception. ŁÓŻECZKO DLA DZIECKA Wstawione będzie na Państwa życzenie. KINDERBETTCHEN Wird auf Ihren Wunsch aufgestellt. CHILDREN S BED Can be placed in your room at your request. OPŁATA KLIMATYCZNA 3.00/os./dzień KURTAXE 3.00 / Person / Tag TOURIST TAX 3.00 / person / day

5 PARKING Niestrzeżony obok Hotelu. PARKPLATZ Unbewachter neben dem Hotel. PARKING Unguarded next to hotel. PLAN MIASTA KUDOWY ZDRÓJ 2zł w recepcji POSIŁKI Śniadanie Obiad Kolacja Obiadokolacja CITY-PLAN BAD KUDOWA 2zł an der Rezeption MAHZEITEN Frühstück Mittagspause Abendessen Spät Abendessen CITY PLAN KUDOWA ZDRÓJ 2zł at reception MEALS Breakfast Lunch Dinner Late Dinner RECEPCJA Czynna w godzinach 7:30 21:00. REZEPTION Von bis Uhr geöffnet RECEPTION Open from 7.30 a.m. to 9.00 p.m. REKREACJA Tenis Stołowy bezpłatnie Rower górski 5zł/godz Bilard -5zł/godz. Wypożyczenie leżaka 1zł/h w Recepcji ROOM SERVICE Prosimy o kontakt w godzinach SPORT Tischtennis - Kostenlos Mountain Bike - 5zł/godz Billard - 5zł/godz. Mieten Sie eine Sonnenbank- 1zł/h an der Rezeption ROOM SERVICE Bitte von bis Uhr in RECREATION Table Tennis - Free Mountain Bike - 5zł/godz Billiards 5zł/godz. Rent a sunbed - 1zł / h at the reception ROOM SERVICE Please call from a.m. to p.m. RZECZY POZOSTAWIONE ÜBERLASSENE SACHEN LOST PROPERTY SEJF HOTELOWY HOTELSAFE HOTEL SAFE TAXI TAXI TAXI

6 WYCIECZKI FAKULTATYWNE FAKULTATIVE AUSFLÜGE EXCURSIONS ZWIERZĘTA 7 zł /doba Zakaz wprowadzania zwierząt do sal gastronomicznych. TIERE 7 zł / Tag Verbot von Tieren für die Lebensmittelversorgung Hallen PETS 7 zł / day Prohibition of animals for food halls ŻELAZKO BÜGELEISEN IRON Numery telefonów Telefonnummern Phone numbers RECEPCJA RECEPTION CONCIERGE DYREKTOR DIREKTOR DIRECTOR tel. 111 KIEROWNIK ŻYWIENIA ERNAHRUNG MANAGER NUTRITION MANAGER tel. 106 KIEROWNIK HOTELU HOTEL MANAGER HOLET MANAGER tel. 107 KUCHNIA KUCHE KITCHEN tel. 113

7 REGULAMIN HOTELU GWAREK Dyrekcja hotelu wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego pobytu naszych gości Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. 2. Doba rozpoczyna się o godz a kończy o dnia następnego Cisza nocna obowiązuje w godz do 6 00, w tym czasie nie mogą przebywać w pokojach osoby nie meldowane. 2. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu prosimy o pozostawienie kluczy w recepcji Odpowiedzialność hotelu z powodu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona Mając na uwadze zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w naszym hotelu prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego. W POKOJACH NIE NALEŻY: Używać żelazek, grzejników, czajników i grzałek elektrycznych. Gromadzić i przechowywać materiałów i cieczy zapalnych oraz butli z gazami sprężonymi. Pozostawić bez dozoru włączonych do sieci odbiorników energii elektrycznej. Pozostawiać małych dzieci bez opieki. Każdorazowo przed wyjściem z pokoju należy sprawdzić, czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru. W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA OGNIA LUB DYMU NALEŻY: Natychmiast zawiadomić recepcję lub uruchomić sygnalizację pożarową (przyciski znajdują się przy klatkach schodowych). Powiadomić osoby zagrożone pożarem. 5 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany. 6 Pokoje przydziela się w dniu przybycia. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko w przypadku wolnych miejsc.

8 HOTEL "GWAREK"RULES Management of the hotel itself will be highly appreciate with your cooperation in complying with those rules, which serve to ensure a safe stay of our guests The hotel room is rented for the day. 2. Check-in begins at. 14:00 p.m. and ends at 10:00 a.m. the next day Lights out in force in hours. 22:00 to 6:00, at that time person not registered can not stay in the hotel. 2. Every time you leave the hotel, please leave the keys at reception The liability of the hotel due to the loss of or damage to money, securities, valuables, or items having scientific or artistic value is limited In order to ensure your safety at our hotel, please respect the basic principles of fire safety. IN ROOMS DO NOT: Use irons, radiators, kettles and electric heaters. Collect and store flammable materials and liquids and compressed gas cylinders. Leave unattended the mains electricity. Leave young children unattended. Each time before leaving the room, make sure there is no possibility of fire. IF YOU SEE FIRE OR SMOKE PLEASE: Immediately notify the reception or signal to start a fire (the buttons are located in stairwells). Notify people at risk of fire. 5 Personal belongings left by a guest in a hotel room will be sent to the address indicated by the guest. 6 Rooms allocated on arrival. You can extend your stay only in the case of vacancies.

9 HOTEL "Gwarek" REGELN Management des Hotels selbst wird sehr geschätzt werden Ihre Zusammenarbeit bei der Einhaltung dieser Regeln, die einen sicheren Aufenthalt unserer Gäste zu gewährleisten dienen Das Hotelzimmer ist für den Tag gemietet. 2. Check-in beginnt. 14:00 und endet bei 10:00 am nächsten Tag Licht aus in Kraft Stunden. 22:00 bis 6:00, damals nicht in der Hotel-Person nicht registriert bleiben. 2. Jedes Mal, wenn Sie das Hotel verlassen, verlassen Sie bitte die Schlüssel an der Rezeption Die Haftung des Hotels durch den Verlust oder die Beschädigung von Geld, Wertpapieren ist, Wertsachen oder Gegenstände mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert begrenzt Um Ihre Sicherheit in unserem Hotel zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Grundsätze des Brandschutzes. IM ZIMMER NICHT: Verwenden Eisen, Heizkörper, Kessel und elektrische Heizungen. Sammeln und brennbaren Materialien und Flüssigkeiten und Druckgasflaschen. Unbeaufsichtigt am Netz lassen. Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt. Jedes Mal, bevor er den Raum, stellen Sie sicher, gibt es keine Möglichkeit des Feuers. WENN SIE SEHEN, FEUER ODER RAUCH BITTE: Unverzüglich die Rezeption oder Signal zu einem Brand (die Tasten sind in Treppenhäusern gelegen) starten. Benachrichtigen Sie Menschen die Gefahr eines Feuers. 5 Persönliche Gegenstände von einem Gast in einem Hotelzimmer verlassen wird an die Adresse des Gastes angezeigt gesendet werden. 6 Zimmer bei der Ankunft zugewiesen. Sie können Ihren Aufenthalt nur im Falle von Vakanzen zu erweitern.

10 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Sieć obiektów hotelarskich i rekreacyjnych w Polsce Kudowa Zdrój, ul. Słowackiego 10 Konto: NIP REGON KRS tel fax: GG Recepcja

HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501)

HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501) HILL HOSTEL REGULAMIN (HILL HOSTEL - TERMS AND CONDITIONS) (for English version please go to 5 th page) (v.1501) Właściciel i obsługa Hill Hostelu uprzejmie proszą o przestrzeganie niniejszego regulaminu,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności

Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności HOTALARSTWO - SŁOWNICTWO o no-show fee opłata za dokonanie rezerwacji i niepojawienie się w hotelu Rodzaj zakwaterowania Method of payment- Metoda płatności Hostel schronisko / hotel robotniczy B&B (bed

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie:

Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: Regulamin Hostelu Camera w Warszawie: 1. Recepcja hostelu czynna jest 24 godziny na dobę. 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 16, a kończy o godzinie 11. Możliwe jest wcześniejsze zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte WSTĘP INTRODUCTION EINLEITUNG 3 Szanowni Państwo - Drodzy Turyści, witamy Państwa na terenie

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne

Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie. Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Małgorzata Jakimowicz Sprawozdanie z pobytu na Erasmusie Witam, mam nadzieję że rady które umieszczę w moim sprawozdaniu okażą się przydatne Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem do Pragi to zalecam

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012. Hotels. Hotele SPA. Wellness

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012. Hotels. Hotele SPA. Wellness ZAP AÆ MNIEJ ZAP AÆ MNIEJ szczegó³y w ofercie ZAP AÆ MNIEJ szczegó³y w ofercie40% Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012 Hotels Hotele SPA Wellness 2012 towarzyszenie Wellness. NA ERIS KRYNICA ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA HOTELE HISTORYCZNE POLSKA Stowarzyszenie właścicieli hoteli historycznych Association of historic hotels owners Verein der Eigentümer historischer Hotels www. HHPOLSKA. com 24 33 19 8 30 1 10 5 3 20 21

Bardziej szczegółowo

Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung

Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung Seminar: Flüchtlingsschutz in Polen und Deutschland: Austausch und Vertiefung Ochrona uchodźców w Polsce i w Niemczech. Wymiana doświadczeń oraz pogłębienie tematyki Tagungsdokumentation Dokumentacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski...

Contents. 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2. 2. Traveling... 6 Podróż... 6. 3. Local transport... 13 Transport miejski... ECTACO Partner EP X8 Voice Phrasebook Contents 1. Everyday Conversation... 2 Codzienne rozmowy... 2 2. Traveling... 6 Podróż... 6 3. Local transport... 13 Transport miejski... 13 4. Driving... 16 Jazda

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik hotelarstwa 422402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik hotelarstwa 422402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

Silver Crest SNM 33 A1. List of contents

Silver Crest SNM 33 A1. List of contents List of contents Silver Crest SNM 33 A1 Guarantee...1 Service number...1 Important safety instructions / Appropriate use...2 Details of the Machine...3 Accessories...3 Fitting the snap-in sewing table...3

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego One-man-tube level Art.No. M420 Manual Page 2, 3 Ein-Mann-Schlauchwaage Art.Nr. M420 Bedienungsanleitung Seite 4-6 Poziomnica dla jednego Nr-Art. M420 Instrukcja obsługi Strony 7-9 INTRODUCTION Thank you

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

NOTE! Any information and technical data are subject to change without prior notification and/or indication in this manual.

NOTE! Any information and technical data are subject to change without prior notification and/or indication in this manual. INDEX INTRODUCTION...EN - 3 BOX CONTENTS...EN - 3 MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS...EN - 3 TABLET ELEMENTS...EN - 3 BATTERY REPLACEMENT...EN - 4 TIP REPLACEMENT...EN - 4 LEDS AND BUTTONS...EN - 5 TABLET INSTALLATION...EN

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2014. Hotels. Hotele SPA. Wellness

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2014. Hotels. Hotele SPA. Wellness Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2014 Hotels Hotele SPA Wellness 2014 NA ERIS KRYNICA ZDRÓJ Hotele SPA & Wellness 2014 Wellness & SPA Das SPA Hotel der Dr. Irena Eris liegt im Tal des Stromes Czarny

Bardziej szczegółowo

KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG,,3 36. salsa q

KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG,,3 36. salsa q / / DE KINDERAUTOSITZ GRUPPE 1,2,3 KG VON 9 BIS 36 KG SK U HU RO,,3 36 36,,3 salsa q PL GB Instrukcja obsługi... 1 Instruction manual... 8 D Bedienungsanleitung... 15 RU Pуководство по эксплуатации...

Bardziej szczegółowo

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5

THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 THERMO BODEN TBS TB 50 160/1 8 TBS TB 50 Set 160/1 5 TWIN-Baureihen Gebrauchs- und Montageanweisung Deutsch TWIN Lines Operating and Installation instructions English Séries TWIN Notice d'utilisation et

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo